Årsmelding.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. www.kun.nl.no"

Transkript

1 2010 Årsmelding

2

3 Årsmelding 2010 KUN senter fr kunnskap g likestilling KUN er en likestillingsaktør med str aktivitet g gde resultater. Dette viser Årsmeldinga fr KUN er engasjert i mange små g stre prsjekter g aktiviteter reginalt, nasjnalt g internasjnalt. KUN hadde en msetning på ca. 10 mill i Økt aktivitet gir mulighet til å utvikle virksmheten videre ved bl.a. ved å øke antall årsverk. KUN har i 2010 hatt ekstra fkus på prsjektutvikling. Strategiplanen, Kmmunikasjnsplanen g Persnalplitiske retningslinjer er revidert g ny Kmpetanseplan er vedtatt. KUN senter fr kunnskap g likestilling (KUN) driftes av Kvinneuniversitetet Nrd, en stiftelse sm ble etablert i Stiftere er fylkeskmmune, kmmuner, rganisasjner g enkeltpersner. KUN ønsker å stimulere til likestillingsarbeid frdi dette harmnerer med et menneskesyn sm frutsetter likeverd. I tillegg ligger det et samfunnsmessig gevinstptensiale ved å utnytte mangfld sm verdi. KUN skal være en synlig g prfilert aktør fr likestilling. KUN senter fr kunnskap g likestilling skal tilby sin faglige kmpetanse til kunnskapsutvikling g frmidling i likestilling g mangfldsspørsmål med særlig fkus på: Levekår Lkal g reginal utvikling Ressursfrvaltning g ressursbaserte næringer Demkrati Samarbeid g utvikling internasjnalt Aktivitets g rapprteringsplikten Stiftelsen ledes av et styre på syv medlemmer rekruttert fra ulike rganisasjner g fagmiljøer, g sm velges på årsmøtet. Virksmheten ligger i Steigen kmmune i Nrdland, men har avdelingskntr på Steinkjer i Nrd Trøndelag. Side 2

4 STATSTILSKUDD KUN mttar grunntilskudd ver Statsbudsjettet fra Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet (BLD). Mål g kriterier fr bruk av tilskuddet Tilskuddet skal bidra til at KUN jbber fr å fremme likestilling mellm kjønnene. KUN skal være en synlig g prfilert aktør fr likestilling mellm kjønnene i sitt gegrafiske virkemråde(reginalt, nasjnalt g internasjnalt). KUN skal, gjennm egne aktiviteter, bidra til utvikling av kunnskap m kjønn g betydningen av kjønn. PROSJEKTER KUN skal, gjennm egne aktiviteter, bidra til å synliggjøre øvrige diskrimineringsgrunnlag. KUN senter fr kunnskap g likestilling er en kunnskapsbedrift sm tar prsjektppdrag i tillegg til å utarbeide egne prsjekt på reginalt, nasjnalt g internasjnalt nivå. Rapprtene fra prsjektene ligger på KUN sin hjemmeside REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD Prsjektets målsetting er Infrmasjn g pådriverarbeid Det reginale likestillingssenteret skal ha en infrmasjns g pådriverrlle i reginen (Sør- Trøndelag, Nrd-Trøndelag, Nrdland, Trms g Finnmark). Senteret skal blant annet gjøre ffentlige aktører ppmerksmme på deres ansvar når det gjelder aktivitets- g redegjørelsespliktene i likestillingslven, diskrimineringslven g diskriminerings- g tilgjenglighetslven. Senteret skal inkludere mannsperspektivet i arbeidet g synliggjøre kjønnsperspektivet innenfr øvrige diskrimineringsgrunnlag: etnisitet, nedsatt funksjnsevne g seksuell rientering. Kunnskapsutvikling g utvikling av arbeidsmetdikk Senteret skal hlde seg ppdatert i frhld til aktuell frskning g utviklingsarbeid, g å kunne innhente g nyttiggjøre seg andre aktørers kunnskap. Sentrene må gså ha kmpetanse til å drive g krdinere egeninitierte utrednings- g utviklingsprsjekt ut fra aktuelle reginale utfrdringer. Likestillingssenteret på Hamar er samarbeidspartner i prsjektet. Prsjektet er et ppdrag finansiert av Barne-, likestillings g inkluderingsdepartementet, Kmmunal- g reginaldepartementet g de invlverte fylkeskmmunene. KUN sin aktivitet i dette prsjektet er nærmere beskrevet i delrapprten fr Side 3

5 FORPROSJEKT - Etablering av Reginalt senter fr inkludering g mangfald i Møre g Rmsdal Frprsjektet etablering av Reginalt senter fr inkludering g mangfald er eit prsjekt sm er initiert av Herøy kmmune. Hvudmålet med prsjektet var å kartlegge m kmmunar g bedrifter i Møre g Rmsdal hadde behv fr meir kunnskap m inkludering g mangfald, g m eit senter med spisskmpetanse på dette mrådet ville kunne vere ein resurs fr utvikling av reginen. Oppdragsgiver fr prsjektet var Herøy kmmune g Møre g Rmsdal fylkeskmmune. LIKESTILLINGSSAMARBEID MED VIETNAM FOR Å STYRKE MYNDIGHETENES ARBEID MED Å FREMME LIKESTILLING OG KVINNERS MULIGHETER I VIETNAM Likestilling mellm kvinner g menn er et viktig premiss fr utvikling av et bærekraftig samfunn. Derfr har Vietnam vedtatt en ny likestillingslv g en ny lv m vld i nære relasjner. De har gså mrganisert ansvaret fr likestilingsarbeid til en nypprettet avdeling innenfr Departementet fr arbeid, invalide g ssiale saker. Denne avdelingen ønsker samarbeid med Nrge fr å styrke sin rlle sm krdinatr fr likestillingsplitikken g øke sine fagkunnskaper på likestillingsspørsmål. KUN har utviklet et femårig prsjekt hvr våre samarbeidspartnere ønsker at vi skal: Bidra med kmpetanse, råd g veiledning til Vietnams likestillingsavdeling når det gjelder å utvikle strategier g lver fr å fremme likestilling, g å utvikle en nasjnal strategi g handlingsprgram fr likestilling. Styrke kmpetansen i å bringe inn kjønnsperspektivet i analyser, g i vurderinger av lver g plicy. Bedømme frskrift m arbeidsfrhld g andre lver/frskrifter i et kjønnsperspektiv fr å bidra med anbefalinger, frbedings- g tilleggsfrslag i frkant av Nasjnalfrsamlingens gdkjenning. Legge til rette fr erfaringsutveksling mellm det statlige likestillingsapparatet i Nrge g Viet Nam. Utveksle erfaringer med statlige styringsmdeller fr å fremme likestilling, rganisere wrk-shps når det gjelder likestillingsarbeid. Styrke kmpetanse på likestillingsarbeid sentralt g lkalt gjennm å tilby utdanning, kurs g studiereise. Utvikle håndbk/ pplæringsmateriell i frhandlingsteknikk g frhandlinger m stemmegivning fr kvinnelige kandidater i stre nasjnale valg. Prsjektet er finansiert av Utenriksdepartementet. Prsjektet gjennmføres i nært samarbeid med Barne, likestilling s g inkluderingsdepartementet. STRATEGI FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD I NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EN SAMARBEIDSAVTALE Fylkestinget vedtk på fylkestinget 8. mars 2007 at det skulle utarbeides strategier fr likestilling i Nrd Trøndelag. Samtidig ble det lagt fram nen frslag på mråder sm fylkestinget ønsket mer fkus på. Fr å følge pp fylkestingvedtaket ble det nedsatt en arbeidsgruppe på 4 persner bestående av representanter fra Reginal utviklingsavdeling (NTFK), administrasjnsavdelinga (NTFK), landbruksavdelinga hs Fylkesmannen g fra KUN. Nrd-Trøndelag fylkeskmmune vil fremme likestilling gjennm å integrere kjønns-, likestillings- g mangfldsperspektivet i sitt rdinære arbeid. I tillegg skal fylkeskmmunen være drivkraft g krdinatr fr å Side 4

6 fremme likestilling g mangfld på spesielle mråder sm er viktig fr det nrdtrønderske samfunnet. Fylkeskmmunen sm utviklingsaktør skal være en pådriver fr likestilling på mrådene: Oppvekst Arbeids- g næringsliv Blyst Medvirkning Å jbbe aktivt g målrettet på de skisserte satsingsmrådene er viktig fr å utvikle Trøndelag sm en attraktiv regin. Fylkeskmmunen, sm en reginal utviklingsaktør, skal være en drivkraft g krdinatr i arbeidet. KUN er fylkeskmmunen sin støttespiller g faglig ressurs i dette arbeidet. 60+ OG MEDVIRKNING Dette prsjektet ble gjennmført sm et frprsjekt fr å undersøke m eldrerådene i Nrd-Trøndelag fungerte gdt nk sm demkratisk rgan fr eldres medvirkning. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvrdan eldrerådets medlemmer selv anså hvr effektivt eldrerådet var, g finne frem til tiltak sm kunne sikre bedre demkratisk gjennmslagskraft. Vi har sett på behv fr eldres medvirkning gjennm t perspektiver: Fr lkalsamfunnets beste. Dette frutsetter at aktive eldre med anseelse g innflytelse er aktører i samfunnsutviklingen. Eldres helse g trivsel. Dette antas å øke når enkeltpersner har mulighet fr å påvirke g delta i frhld sm berører dem selv i dagliglivet g i utviklingen av samfunnet generelt. Undersøkelsen har søkt å kmme frem til praktiske tiltak sm kan gjøre den reelle medvirkningen sterkere. Oppdragsgiver var Nrd Trøndelag fylkeskmmune. JUWOBA- Justice t Wmen Expsed t Vilence in the Barents Regin Hvrdan arbeider de ulike samfunnene i Barentsreginen med prblematikken vld mt kvinner, g hvrdan utvikles arbeidet videre til institusjnalisering av tiltak sm samfunnet tilbyr kvinner sm er utsatt fr slike vergrep? Dette skal nrske g russiske eksperter g samarbeidspartnere utveksle erfaring g kunnskaper m. Prsjektet bygger videre på et tidligere krisesentersamarbeid i reginen, g målet er å kartlegge g videreutvikle institusjnaliseringen av tiltak mht vld i nære relasjner. Partnere i dette samarbeidet er KUN senter fr kunnskap g likestilling (prsjektleder), Nrasenteret IKS, Murmansk krisesenter, Apatiti krisesenter, Arkhangelsk krisesenter, Srtevala krisesenter g Høysklen i Lillehammer. Oppdragsgiver er Helse g msrgsdepartementet. Side 5

7 LAG BØLGER verktøykasse fr å presentere kysten i et kjønnsperspektiv Dette prsjektet skal gjennm utarbeidelse av film presentere muligheter, utfrdringer g mangfldet i kystsamfunn i nrd ved å : mfavne Nrd-Nrges kystmråder. Hele reginen er avhengig av kysten g dette kan heller ikke ses uavhengig av det sm fregår på det internasjnale plan ha fkus på kjønn, dvs. på kvinner g menns arbeidsliv g hverdagsliv g relasjner mellm kvinner g menn ha unge sm målgruppe g de utfrdringer sm unge kvinner g menn møter i dagens samfunn sm er preget av glbalisering ha fkus på kunst, kultur g kunnskap, g ikke minst den rllen g de muligheter disse feltene har sm faktr fr valg av bsted g arbeidsplass, etablering g lkal næringsutvikling være en ressurs fr lkale aktører; levere, inspirere g engasjere Oppdragsgivere fr prsjektet er Nrdland fylkeskmmune, Trms Fylkeskmmune g Finnmark fylkeskmmune. WEBBASERT VERKTØY FOR OPPLÆRING I AKTIVITES OG REDEGJØRELSESPLIKTEN Dette prsjektet tk utgangspunkt i de krav lvverket stiller til arbeidsgivere, ffentlige myndigheter g arbeidslivets rganisasjner m å jbbe aktivt, målrettet g planmessig fr å fremme likestilling g hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet g nedsatt funksjnsevne. Gjennm dette prsjektet har vi; Utviklet verktøy på vår hjemmeside sm skulle være enkel i bruk, g bidra til bevisstgjøring g kunnskapsppbygging m aktivitets g redegjørelsesplikten. Utarbeidet maler fr rapprtering av aktivitets g rapprteringsplikten. Oppdragsgiver var Barne-, inkluderings- g likestillingsdepartementet. INTEGRERING AV LIKESTILLINGSPERSPEKTIVET skisse til pplæringsprgram fr ledere KUN Senter fr kunnskap g likestilling (KUN) g Likestillingssenteret (LS) g Senter fr likestilling i Agder (UiA) har utarbeidet en mulig mdell fr et landsdekkende pplæringsprgram. Planen er at de tre sentrene i 2011 gjennmfører pplæringsprgrammet, sm en del av Reginalt senter fr likestilling g mangfld, innenfr de øknmiske rammer g premisser sm dette prsjektet mfattes av. Erfaringene vil bli evaluert g prgrammet justeres frtløpende. Opplæringsprgrammet skal vise hvrdan virksmheter kan gå fram fr å integrere likestillingsperspektiv sm arbeidsgiver, tjenesteutøver/prdusent, i utviklingsarbeid g sm beslutningstaker. Likestillingsintegrering gir bedre arbeidsmiljø, rekruttering g mdømme, mer likeverdige tjenester, bedre lkalmiljøer g økt blyst, styrker den strategiske planleggingen g gir bedre grunnlag fr beslutninger. Det skal gis grunnleggende kunnskap g det vil bli vist til knkrete eksempler på gdt likestillingsarbeid. Dette skal være en pplæring der den enkelte aktør selv kan se hvrdan det er mulig å tenke g nærme seg prblemstillingene. Målet er å bryte med tillært tenkemåte fr å kunne se andre løsninger. Oppdragsgiver var Barne-, inkluderings- g likestillingsdepartementet. Side 6

8 GRENSER FOR KUNNSKAP m kvinners erfaring med skgbruk En kvalitativ undersøkelse blant kvinner g menn sm er eller har vært aktive innenfr skgbruksnæringen, både innenfr ffentlig g privat virksmhet. Hva skal til fr å rekruttere g få kvinnene til å bli værende i næringa? Jenter i Skgbruket (JiS) gjennmførte i 2009 prsjektet Kvinnelige skgbrukeres psisjn sm tillitsvalgt g ansatt. Bakgrunnen fr prsjektet var å få en versikt ver nrske kvinnelige skgbrukeres psisjn i ffentlig frvaltning, rganisasjner g ulike styrer g råd innenfr næringen. Prsjektresultatet viser i at det er svært langt igjen til likestilling i landbruket når en ser på representasjn. KUN fikk i ppdrag på bakgrunn av dette prsjektresultatet å gå dypere inn i årsaksfrhldene hvrfr så mange frlater skgbruksnæringen g hvilke tiltak sm kan settes i verk. Oppdragsgiver var Jenter i Skgbruket. SAMME GRENSER FOR KUNNSKAP? Om menns erfaring med skgbruk Denne kvalitative undersøkelsen er en ppfølging av prsjektet i 2009 g setter fkus på menns erfaring med skgbruk g handler m: Hva sier mennene i skgbruket m situasjner sm mhandler tillit til faglighet? Hvrdan føler menn det når de sm skgutdanna ikke skal trå skgeieren på tærne? Kjeder de seg nen ganger i styremøter på grunn av verdreven prat m urelevante ting? Dette var temaer de intervjuede kvinnene snakket m. Har de gså behv fr å pengtere at de trives g at miljøet er spesielt gdt? Påvirker alt dette gså mennenes mtivasjn til å bli i skgbruket? Hvrdan pplever menn skgbruket g hva får dem til å bli eller slutte både sm tillitsvalgt g ansatt? Oppdragsgiver er Jenter i Skgbruket. MENTORPROSJEKT FOR INNVANDRERKVINNER I STEIGEN Prsjektets mål er nettverksbygging fr innvandrerkvinner, slik at de får en reell mulighet på arbeidsmarkedet g mulighet til å få et nettverk sm gjør det lettere å skape jbbmuligheter g bli inkludert i en distriktskmmune. Mentrs intensjn er ikke å skaffe arbeid, men bidra med et nettverk fr å finne veien til en jbb eller en utdannelse. Mentr gir råd m jbbsøknader, jbbintervju, arbeidsplasskultur, bidrar med sine nettverk g bidrar til nytenkning fr å skape jbbmuligheter. Vi vet at ver prsent av alle ansettelser fregår gjennm persnlige bekjentskaper g nettverk. Slike nettverk kan derfr være avgjørende fr å få åpnet dørene til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver er Nrdland fylkeskmmune Side 7

9 Kartlegging av kmpetanse- g rekrutteringsbehv fr ffentlig g privat virksmhet i Hamarøy,Tysfjrd g Steigen fram mt 2020 Lkal medvirkning fr økt fkus på rekruttering av ungdm, lærlinger g lærebedrifter Nrd-Salten står verfr stre utfrdringer med å sikre tilstrekkelig arbeidskraft. Prblemene kan bli spesielt stre innenfr enkelte yrkesgrupper i ffentlig sektr. Etterspørselen etter arbeidskraft g krav til kmpetanse er str, g fr flere kmmuner er dette en av de største utfrdringene i årene sm kmmer. Mangelen på arbeidskraft er et resultat av at vi blir stadig flere eldre samtidig sm det blir færre i yrkesaktiv alder. Når det frventes mangel på arbeidskraft må en se på mange tiltak samtidig g det er viktig å tenke langsiktig. I dette prsjektet har vi bl.a. sett på rekruttering av unge g nyutdannede. Målet i dette prsjektet var å få en helhetlig g verrdnet kunnskap m arbeidslivets behv fr kmpetanse i Nrd Salten. I sluttrapprten gir vi nen frslag m videre strategier g tiltak med følgende fkusmråder; medvirke til at det etableres flere lærebedrifter i Hamarøy, Tysfjrd g Steigen markedsføring g krdinering verfr kmmunene g det private næringsliv rekruttering av fagflk/ungdm til det private næringsliv samarbeide med rådgiver på ungdmssklene g videregående skle lkal krdinering fr å tilrettelegge fr lærlinger g lærebedrifter lkalt tilrettelegging av lærlingplasser lkalt tilrettelegging av praksisplasser samarbeide med ppfølgingstjenesten i Hamarøy, LOSA, avd. Steigen g Tysfjrd, Studieverksted Hamarøy, Studieverksted Steigen, Knut Hamsun vgs g NAV mtvirke frafall i videregående skle. markedsføre lærlingrdningen, praksiskandidatrdningen 1 g pplæring i bedrift 2 Samarbeid med pplæringskntrenes kampanje Velg Yrkesfag Oppdragsgivere var Steigen kmmune, Hamarøy kmmune, Tysfjrd kmmune g Nrdland fylkeskmmune. Side 8

10 KUNNSKAPSSENTER 2010 Målsettingen fr Kunnskapssenteret er å bidra til å styrke tilgangen på utdanningsmuligheter g kmpetanseutvikling uavhengig av etterspørrers bsted g livssituasjn, g tilpasset etterspørrers individuelle behv. Kunnskapssenteret tilbyr følgende: Studieverksted: Nettbasert videregående utdanning fr ungdm/vksne Fleksible nettbaserte studier der vi frmidler g legger til rette fr bl.a eksamen på KUN Kmpetansegivende kurs fr arbeidslivet/næringslivet g flk flest Prsjekter tilknyttet pplæring g kunnskapsbygging Oppdragsgiver er Steigen kmmune, Partnerskap Salten g Nrdland fylkeskmmune. Side 9

11 FOREDRAG, INFORMASJONSARBEID, SEMINARER OG AKTIVITETER KUN arrangerer knferanser, seminarer g kurs. KUN driver pplæring g frmidling - lkalt, reginalt, nasjnalt g internasjnalt. KUN bruker media aktivt i sitt infrmasjns g pådriverarbeid. Følgende versikt viser nen eksempler på vår aktivitet; Aktivitets g redegjørelsesplikten infrmasjn fr Reginråd g kmmuner i de fem nrdligste fylkeskmmunene Gender disaggregated cmmunity fact sheets as a tl in public planning fredrag Artic Frntiers Myte g fakta m kvinner i Salten fredrag fr nettverket Kvinner i Salten Likestilling frdrag fr Srptimistklubben i Steinkjer Likestilling i barnehagene - fredrag knferanse Hamar Likestilling g mangfldsarbeid fredrag fr Familie g kulturkmiteen Strtinget i samarbeid med REFORM g Likestillingssenteret Eldre g medvirkning fredrag fr fylkessekretærer fr eldreråd Da damene dr fredrag Nasjnal reginrådssamling Planlegging fr g med alle seminar i samarbeid med Nrdland fylkeskmmune i Svlvær, Sandnessjøen g Bdø Praktisk likestillingsarbeid - fredrag fr prsjektet det likestilte Hedemark Ulike fkus på planlegging fredrag på knferanse i Salten Likestilling g mangfld - fredrag fr Hamsun videregående skle Kvinnflk sei ja! fredrag knferanse Vesterålen Å jbbe ver grensene med rettferdighet fr vldsfre - fredrag på knferanse i Osl ARBEIDSGRUPPER, RÅD OG UTVALG CEDAW deltakelse i arbeidsgruppe i samarbeid med FOKUS 100 års jubileum fr allmenn stemmerett deltakelse i referansegruppa Kvinnepanelet deltakelse i arbeidsgruppa Side 10

12 INTERN KOMPETANSEBYGGING g NETTVERK Vårt fagmiljø har teretisk kunnskap, lang praktisk erfaring g kan bidra i likestillingsarbeid. KUN er engasjert i mange små g stre prsjekter g aktiviteter reginalt, nasjnalt g internasjnalt. Dette bidrar til utvikling av kunnskap m likestilling g betydningen av likestilling g mangfld i samfunnsutviklingen. Vi tar i bruk kreative prsesser fr å sikre medvirkning g vi bruker frskning, statistikk g erfaring fr å kmme fram til hva sm kan gjøres fr å frbedre likestillingssituasjnen g skape mer mangfld i rganisasjnen, i lkalsamfunnet eller i reginen. Vi skal til enhver tid være ppdatert i frhld til nasjnalt likestillingsarbeid. Dette skjer ved deltakelse på kurs, seminarer, knferanser g interne fagdager. Dette krever tilstedeværelse g ppbygging av nettverk med frskningsmiljøer, plitiske miljøer, rganisasjner l. Av samarbeidspartnere vil vi spesielt nevne Likestillingssenteret, Senter fr likestilling i Agder, Refrm, LDO g Distriktssenteret. Andre nettvek: FOKUS - Frum fr kvinner g utviklingsspørsmål FOKK Frening fr kvinner g kjønnsfrskning UArctic University f the Arctic BANG ( Barents netwrk n Gender) Eurpean Gender budgeting netwrk Side 11

13 RAPPORTER / PUBLIKASJONER KUN, Likestillingssenteret g Senter fr likestilling 2010 Bårnes 2010 Integrering av likestillingsperspektivet Skisse til pplæringsprgram fr ledere Kmpetanse g rekrutteringsbehv fr ffentlig g privat virksmheter i Nrd Salten. KUN, Likestillingssenteret Reginalt senter fr likestilling g mangfld 2010 Thunem 2010 Eidem Fstervld 2010 Eidem Fstervld 2010 Etablering av reginalt senter fr inkludering g mangfald i Møre g Rmsdal 60 + g medvirkning Grenser fr kunnskap kvinners medvirkning i skgbruket Hvde 2010 Likestillingsarbeid i Vietnam delrapprt 2010 Bye,Stemland 2010 JUWOBA- Justice t Wmen Expsed t Vilence in the Barents Regin delrapprt 2010 Andreassen 2010 KUN 2010 Frprsjekt Skisse til planpplæring fr plitikere Aktivtets g rapprteringsplikten utarbeiding av rapprteringsverktøy på Side 12

14 ANSATTE Det har i 2010 vært 10,1 årsverk frdelt på 16 ansatte. Administrasjnen Mari Wattum, daglig leder Eva Isaksen, lønn g regnskapsansvarlig Unni Gylseth, serviceansvarlig Bjørn Øwre, vaktmester (til 20.april) Kåre Pickard, vaktmester (fra 1.september) Faglig medarbeidere Marit Stemland, senirrådgiver Lindis Herstad Slan, senirrådgiver Gunhild Thunem, senirrådgiver Marte Taylr Bye, rådgiver (fra 1. august) Gry Bårnes, senirrådgiver Line Jensen, rådgiver fra 1. april) Karin Hvde, senirrådgiver Bjørnar Andreassen, rådgiver Marianne Eidem Fstervld, senirrådgiver Maria Mnasdatter Almli, rådgiver (permisjn) Gjestehuset Nra Eva Brennvik, gjestehusmedarbeider Ellen Gabrielsen, gjestehusmedarbeider STYRETS SAMMENSETNING Medlemmer Elisabet Ljunggren, styreleder, Bdø Odd Anders With, nestleder, Trndheim Anne Cathrine Larsen, Vadsø Kirsten Hasvll, Bdø Odd Anders With, Trndheim Trbjørn Hjertø, Steigen Per Inge Finnesen, Bdø Gunhild Thunem, de ansattes representant, Steigen Varamedlemmer Fritjf Eide Fjellstad, Trmsø Brigt Kristensen, Bdø Kirsti Stuvøy, Lillehammer Marit Hansen, Hammerfest Siv Oltedal, Bdø Lindis Slan, de ansattes vararepresentant, Steigen I 2010 er det avhldt 7 styremøter g behandlet 47 saker. Viktige saker fr styret i 2010 har vært revidering av Strategiplan, arbeidet med Kmmunikasjnsplan, revidering av Persnalplitiske retningslinjer g arbeidet med å få økt grunnbevilgning til infrmasjns- g pådriverarbeid. Stiftelsen har gd egenkapital g likviditet. Dette er en frutsetning fr å kunne påta seg større prsjekter der tilskuddet utbetales etter gjennmført arbeid. Side 13

15 GJESTEHUSET NORA Driften av gjestehuset Nra er en viktig faktr knyttet til KUN sin aktivitet i Steigen til seminarer, kurs g utdanning. Gjestehuset Nra står fr utleie g vernatting. Driftsmfanget av gjestehuset har de siste årene blitt trappet ned, slik at en i dag dispnerer 9 rm. Gjestehuset kan leies til møter, kurs g seminarer. Det er åpent fr frhåndsbestillinger. Side 14

16

17

18 KUN Senter fr kunnskap g likestilling N-8286 Nrdfld Kunnskapsparken Jakb Weidemannsgate 9 N-7713 Steinkjer Telefn Faks

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer