Årsmelding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. www.kun.nl.no"

Transkript

1 2010 Årsmelding

2

3 Årsmelding 2010 KUN senter fr kunnskap g likestilling KUN er en likestillingsaktør med str aktivitet g gde resultater. Dette viser Årsmeldinga fr KUN er engasjert i mange små g stre prsjekter g aktiviteter reginalt, nasjnalt g internasjnalt. KUN hadde en msetning på ca. 10 mill i Økt aktivitet gir mulighet til å utvikle virksmheten videre ved bl.a. ved å øke antall årsverk. KUN har i 2010 hatt ekstra fkus på prsjektutvikling. Strategiplanen, Kmmunikasjnsplanen g Persnalplitiske retningslinjer er revidert g ny Kmpetanseplan er vedtatt. KUN senter fr kunnskap g likestilling (KUN) driftes av Kvinneuniversitetet Nrd, en stiftelse sm ble etablert i Stiftere er fylkeskmmune, kmmuner, rganisasjner g enkeltpersner. KUN ønsker å stimulere til likestillingsarbeid frdi dette harmnerer med et menneskesyn sm frutsetter likeverd. I tillegg ligger det et samfunnsmessig gevinstptensiale ved å utnytte mangfld sm verdi. KUN skal være en synlig g prfilert aktør fr likestilling. KUN senter fr kunnskap g likestilling skal tilby sin faglige kmpetanse til kunnskapsutvikling g frmidling i likestilling g mangfldsspørsmål med særlig fkus på: Levekår Lkal g reginal utvikling Ressursfrvaltning g ressursbaserte næringer Demkrati Samarbeid g utvikling internasjnalt Aktivitets g rapprteringsplikten Stiftelsen ledes av et styre på syv medlemmer rekruttert fra ulike rganisasjner g fagmiljøer, g sm velges på årsmøtet. Virksmheten ligger i Steigen kmmune i Nrdland, men har avdelingskntr på Steinkjer i Nrd Trøndelag. Side 2

4 STATSTILSKUDD KUN mttar grunntilskudd ver Statsbudsjettet fra Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet (BLD). Mål g kriterier fr bruk av tilskuddet Tilskuddet skal bidra til at KUN jbber fr å fremme likestilling mellm kjønnene. KUN skal være en synlig g prfilert aktør fr likestilling mellm kjønnene i sitt gegrafiske virkemråde(reginalt, nasjnalt g internasjnalt). KUN skal, gjennm egne aktiviteter, bidra til utvikling av kunnskap m kjønn g betydningen av kjønn. PROSJEKTER KUN skal, gjennm egne aktiviteter, bidra til å synliggjøre øvrige diskrimineringsgrunnlag. KUN senter fr kunnskap g likestilling er en kunnskapsbedrift sm tar prsjektppdrag i tillegg til å utarbeide egne prsjekt på reginalt, nasjnalt g internasjnalt nivå. Rapprtene fra prsjektene ligger på KUN sin hjemmeside REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD Prsjektets målsetting er Infrmasjn g pådriverarbeid Det reginale likestillingssenteret skal ha en infrmasjns g pådriverrlle i reginen (Sør- Trøndelag, Nrd-Trøndelag, Nrdland, Trms g Finnmark). Senteret skal blant annet gjøre ffentlige aktører ppmerksmme på deres ansvar når det gjelder aktivitets- g redegjørelsespliktene i likestillingslven, diskrimineringslven g diskriminerings- g tilgjenglighetslven. Senteret skal inkludere mannsperspektivet i arbeidet g synliggjøre kjønnsperspektivet innenfr øvrige diskrimineringsgrunnlag: etnisitet, nedsatt funksjnsevne g seksuell rientering. Kunnskapsutvikling g utvikling av arbeidsmetdikk Senteret skal hlde seg ppdatert i frhld til aktuell frskning g utviklingsarbeid, g å kunne innhente g nyttiggjøre seg andre aktørers kunnskap. Sentrene må gså ha kmpetanse til å drive g krdinere egeninitierte utrednings- g utviklingsprsjekt ut fra aktuelle reginale utfrdringer. Likestillingssenteret på Hamar er samarbeidspartner i prsjektet. Prsjektet er et ppdrag finansiert av Barne-, likestillings g inkluderingsdepartementet, Kmmunal- g reginaldepartementet g de invlverte fylkeskmmunene. KUN sin aktivitet i dette prsjektet er nærmere beskrevet i delrapprten fr Side 3

5 FORPROSJEKT - Etablering av Reginalt senter fr inkludering g mangfald i Møre g Rmsdal Frprsjektet etablering av Reginalt senter fr inkludering g mangfald er eit prsjekt sm er initiert av Herøy kmmune. Hvudmålet med prsjektet var å kartlegge m kmmunar g bedrifter i Møre g Rmsdal hadde behv fr meir kunnskap m inkludering g mangfald, g m eit senter med spisskmpetanse på dette mrådet ville kunne vere ein resurs fr utvikling av reginen. Oppdragsgiver fr prsjektet var Herøy kmmune g Møre g Rmsdal fylkeskmmune. LIKESTILLINGSSAMARBEID MED VIETNAM FOR Å STYRKE MYNDIGHETENES ARBEID MED Å FREMME LIKESTILLING OG KVINNERS MULIGHETER I VIETNAM Likestilling mellm kvinner g menn er et viktig premiss fr utvikling av et bærekraftig samfunn. Derfr har Vietnam vedtatt en ny likestillingslv g en ny lv m vld i nære relasjner. De har gså mrganisert ansvaret fr likestilingsarbeid til en nypprettet avdeling innenfr Departementet fr arbeid, invalide g ssiale saker. Denne avdelingen ønsker samarbeid med Nrge fr å styrke sin rlle sm krdinatr fr likestillingsplitikken g øke sine fagkunnskaper på likestillingsspørsmål. KUN har utviklet et femårig prsjekt hvr våre samarbeidspartnere ønsker at vi skal: Bidra med kmpetanse, råd g veiledning til Vietnams likestillingsavdeling når det gjelder å utvikle strategier g lver fr å fremme likestilling, g å utvikle en nasjnal strategi g handlingsprgram fr likestilling. Styrke kmpetansen i å bringe inn kjønnsperspektivet i analyser, g i vurderinger av lver g plicy. Bedømme frskrift m arbeidsfrhld g andre lver/frskrifter i et kjønnsperspektiv fr å bidra med anbefalinger, frbedings- g tilleggsfrslag i frkant av Nasjnalfrsamlingens gdkjenning. Legge til rette fr erfaringsutveksling mellm det statlige likestillingsapparatet i Nrge g Viet Nam. Utveksle erfaringer med statlige styringsmdeller fr å fremme likestilling, rganisere wrk-shps når det gjelder likestillingsarbeid. Styrke kmpetanse på likestillingsarbeid sentralt g lkalt gjennm å tilby utdanning, kurs g studiereise. Utvikle håndbk/ pplæringsmateriell i frhandlingsteknikk g frhandlinger m stemmegivning fr kvinnelige kandidater i stre nasjnale valg. Prsjektet er finansiert av Utenriksdepartementet. Prsjektet gjennmføres i nært samarbeid med Barne, likestilling s g inkluderingsdepartementet. STRATEGI FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD I NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EN SAMARBEIDSAVTALE Fylkestinget vedtk på fylkestinget 8. mars 2007 at det skulle utarbeides strategier fr likestilling i Nrd Trøndelag. Samtidig ble det lagt fram nen frslag på mråder sm fylkestinget ønsket mer fkus på. Fr å følge pp fylkestingvedtaket ble det nedsatt en arbeidsgruppe på 4 persner bestående av representanter fra Reginal utviklingsavdeling (NTFK), administrasjnsavdelinga (NTFK), landbruksavdelinga hs Fylkesmannen g fra KUN. Nrd-Trøndelag fylkeskmmune vil fremme likestilling gjennm å integrere kjønns-, likestillings- g mangfldsperspektivet i sitt rdinære arbeid. I tillegg skal fylkeskmmunen være drivkraft g krdinatr fr å Side 4

6 fremme likestilling g mangfld på spesielle mråder sm er viktig fr det nrdtrønderske samfunnet. Fylkeskmmunen sm utviklingsaktør skal være en pådriver fr likestilling på mrådene: Oppvekst Arbeids- g næringsliv Blyst Medvirkning Å jbbe aktivt g målrettet på de skisserte satsingsmrådene er viktig fr å utvikle Trøndelag sm en attraktiv regin. Fylkeskmmunen, sm en reginal utviklingsaktør, skal være en drivkraft g krdinatr i arbeidet. KUN er fylkeskmmunen sin støttespiller g faglig ressurs i dette arbeidet. 60+ OG MEDVIRKNING Dette prsjektet ble gjennmført sm et frprsjekt fr å undersøke m eldrerådene i Nrd-Trøndelag fungerte gdt nk sm demkratisk rgan fr eldres medvirkning. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvrdan eldrerådets medlemmer selv anså hvr effektivt eldrerådet var, g finne frem til tiltak sm kunne sikre bedre demkratisk gjennmslagskraft. Vi har sett på behv fr eldres medvirkning gjennm t perspektiver: Fr lkalsamfunnets beste. Dette frutsetter at aktive eldre med anseelse g innflytelse er aktører i samfunnsutviklingen. Eldres helse g trivsel. Dette antas å øke når enkeltpersner har mulighet fr å påvirke g delta i frhld sm berører dem selv i dagliglivet g i utviklingen av samfunnet generelt. Undersøkelsen har søkt å kmme frem til praktiske tiltak sm kan gjøre den reelle medvirkningen sterkere. Oppdragsgiver var Nrd Trøndelag fylkeskmmune. JUWOBA- Justice t Wmen Expsed t Vilence in the Barents Regin Hvrdan arbeider de ulike samfunnene i Barentsreginen med prblematikken vld mt kvinner, g hvrdan utvikles arbeidet videre til institusjnalisering av tiltak sm samfunnet tilbyr kvinner sm er utsatt fr slike vergrep? Dette skal nrske g russiske eksperter g samarbeidspartnere utveksle erfaring g kunnskaper m. Prsjektet bygger videre på et tidligere krisesentersamarbeid i reginen, g målet er å kartlegge g videreutvikle institusjnaliseringen av tiltak mht vld i nære relasjner. Partnere i dette samarbeidet er KUN senter fr kunnskap g likestilling (prsjektleder), Nrasenteret IKS, Murmansk krisesenter, Apatiti krisesenter, Arkhangelsk krisesenter, Srtevala krisesenter g Høysklen i Lillehammer. Oppdragsgiver er Helse g msrgsdepartementet. Side 5

7 LAG BØLGER verktøykasse fr å presentere kysten i et kjønnsperspektiv Dette prsjektet skal gjennm utarbeidelse av film presentere muligheter, utfrdringer g mangfldet i kystsamfunn i nrd ved å : mfavne Nrd-Nrges kystmråder. Hele reginen er avhengig av kysten g dette kan heller ikke ses uavhengig av det sm fregår på det internasjnale plan ha fkus på kjønn, dvs. på kvinner g menns arbeidsliv g hverdagsliv g relasjner mellm kvinner g menn ha unge sm målgruppe g de utfrdringer sm unge kvinner g menn møter i dagens samfunn sm er preget av glbalisering ha fkus på kunst, kultur g kunnskap, g ikke minst den rllen g de muligheter disse feltene har sm faktr fr valg av bsted g arbeidsplass, etablering g lkal næringsutvikling være en ressurs fr lkale aktører; levere, inspirere g engasjere Oppdragsgivere fr prsjektet er Nrdland fylkeskmmune, Trms Fylkeskmmune g Finnmark fylkeskmmune. WEBBASERT VERKTØY FOR OPPLÆRING I AKTIVITES OG REDEGJØRELSESPLIKTEN Dette prsjektet tk utgangspunkt i de krav lvverket stiller til arbeidsgivere, ffentlige myndigheter g arbeidslivets rganisasjner m å jbbe aktivt, målrettet g planmessig fr å fremme likestilling g hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet g nedsatt funksjnsevne. Gjennm dette prsjektet har vi; Utviklet verktøy på vår hjemmeside sm skulle være enkel i bruk, g bidra til bevisstgjøring g kunnskapsppbygging m aktivitets g redegjørelsesplikten. Utarbeidet maler fr rapprtering av aktivitets g rapprteringsplikten. Oppdragsgiver var Barne-, inkluderings- g likestillingsdepartementet. INTEGRERING AV LIKESTILLINGSPERSPEKTIVET skisse til pplæringsprgram fr ledere KUN Senter fr kunnskap g likestilling (KUN) g Likestillingssenteret (LS) g Senter fr likestilling i Agder (UiA) har utarbeidet en mulig mdell fr et landsdekkende pplæringsprgram. Planen er at de tre sentrene i 2011 gjennmfører pplæringsprgrammet, sm en del av Reginalt senter fr likestilling g mangfld, innenfr de øknmiske rammer g premisser sm dette prsjektet mfattes av. Erfaringene vil bli evaluert g prgrammet justeres frtløpende. Opplæringsprgrammet skal vise hvrdan virksmheter kan gå fram fr å integrere likestillingsperspektiv sm arbeidsgiver, tjenesteutøver/prdusent, i utviklingsarbeid g sm beslutningstaker. Likestillingsintegrering gir bedre arbeidsmiljø, rekruttering g mdømme, mer likeverdige tjenester, bedre lkalmiljøer g økt blyst, styrker den strategiske planleggingen g gir bedre grunnlag fr beslutninger. Det skal gis grunnleggende kunnskap g det vil bli vist til knkrete eksempler på gdt likestillingsarbeid. Dette skal være en pplæring der den enkelte aktør selv kan se hvrdan det er mulig å tenke g nærme seg prblemstillingene. Målet er å bryte med tillært tenkemåte fr å kunne se andre løsninger. Oppdragsgiver var Barne-, inkluderings- g likestillingsdepartementet. Side 6

8 GRENSER FOR KUNNSKAP m kvinners erfaring med skgbruk En kvalitativ undersøkelse blant kvinner g menn sm er eller har vært aktive innenfr skgbruksnæringen, både innenfr ffentlig g privat virksmhet. Hva skal til fr å rekruttere g få kvinnene til å bli værende i næringa? Jenter i Skgbruket (JiS) gjennmførte i 2009 prsjektet Kvinnelige skgbrukeres psisjn sm tillitsvalgt g ansatt. Bakgrunnen fr prsjektet var å få en versikt ver nrske kvinnelige skgbrukeres psisjn i ffentlig frvaltning, rganisasjner g ulike styrer g råd innenfr næringen. Prsjektresultatet viser i at det er svært langt igjen til likestilling i landbruket når en ser på representasjn. KUN fikk i ppdrag på bakgrunn av dette prsjektresultatet å gå dypere inn i årsaksfrhldene hvrfr så mange frlater skgbruksnæringen g hvilke tiltak sm kan settes i verk. Oppdragsgiver var Jenter i Skgbruket. SAMME GRENSER FOR KUNNSKAP? Om menns erfaring med skgbruk Denne kvalitative undersøkelsen er en ppfølging av prsjektet i 2009 g setter fkus på menns erfaring med skgbruk g handler m: Hva sier mennene i skgbruket m situasjner sm mhandler tillit til faglighet? Hvrdan føler menn det når de sm skgutdanna ikke skal trå skgeieren på tærne? Kjeder de seg nen ganger i styremøter på grunn av verdreven prat m urelevante ting? Dette var temaer de intervjuede kvinnene snakket m. Har de gså behv fr å pengtere at de trives g at miljøet er spesielt gdt? Påvirker alt dette gså mennenes mtivasjn til å bli i skgbruket? Hvrdan pplever menn skgbruket g hva får dem til å bli eller slutte både sm tillitsvalgt g ansatt? Oppdragsgiver er Jenter i Skgbruket. MENTORPROSJEKT FOR INNVANDRERKVINNER I STEIGEN Prsjektets mål er nettverksbygging fr innvandrerkvinner, slik at de får en reell mulighet på arbeidsmarkedet g mulighet til å få et nettverk sm gjør det lettere å skape jbbmuligheter g bli inkludert i en distriktskmmune. Mentrs intensjn er ikke å skaffe arbeid, men bidra med et nettverk fr å finne veien til en jbb eller en utdannelse. Mentr gir råd m jbbsøknader, jbbintervju, arbeidsplasskultur, bidrar med sine nettverk g bidrar til nytenkning fr å skape jbbmuligheter. Vi vet at ver prsent av alle ansettelser fregår gjennm persnlige bekjentskaper g nettverk. Slike nettverk kan derfr være avgjørende fr å få åpnet dørene til arbeidsmarkedet. Oppdragsgiver er Nrdland fylkeskmmune Side 7

9 Kartlegging av kmpetanse- g rekrutteringsbehv fr ffentlig g privat virksmhet i Hamarøy,Tysfjrd g Steigen fram mt 2020 Lkal medvirkning fr økt fkus på rekruttering av ungdm, lærlinger g lærebedrifter Nrd-Salten står verfr stre utfrdringer med å sikre tilstrekkelig arbeidskraft. Prblemene kan bli spesielt stre innenfr enkelte yrkesgrupper i ffentlig sektr. Etterspørselen etter arbeidskraft g krav til kmpetanse er str, g fr flere kmmuner er dette en av de største utfrdringene i årene sm kmmer. Mangelen på arbeidskraft er et resultat av at vi blir stadig flere eldre samtidig sm det blir færre i yrkesaktiv alder. Når det frventes mangel på arbeidskraft må en se på mange tiltak samtidig g det er viktig å tenke langsiktig. I dette prsjektet har vi bl.a. sett på rekruttering av unge g nyutdannede. Målet i dette prsjektet var å få en helhetlig g verrdnet kunnskap m arbeidslivets behv fr kmpetanse i Nrd Salten. I sluttrapprten gir vi nen frslag m videre strategier g tiltak med følgende fkusmråder; medvirke til at det etableres flere lærebedrifter i Hamarøy, Tysfjrd g Steigen markedsføring g krdinering verfr kmmunene g det private næringsliv rekruttering av fagflk/ungdm til det private næringsliv samarbeide med rådgiver på ungdmssklene g videregående skle lkal krdinering fr å tilrettelegge fr lærlinger g lærebedrifter lkalt tilrettelegging av lærlingplasser lkalt tilrettelegging av praksisplasser samarbeide med ppfølgingstjenesten i Hamarøy, LOSA, avd. Steigen g Tysfjrd, Studieverksted Hamarøy, Studieverksted Steigen, Knut Hamsun vgs g NAV mtvirke frafall i videregående skle. markedsføre lærlingrdningen, praksiskandidatrdningen 1 g pplæring i bedrift 2 Samarbeid med pplæringskntrenes kampanje Velg Yrkesfag Oppdragsgivere var Steigen kmmune, Hamarøy kmmune, Tysfjrd kmmune g Nrdland fylkeskmmune. Side 8

10 KUNNSKAPSSENTER 2010 Målsettingen fr Kunnskapssenteret er å bidra til å styrke tilgangen på utdanningsmuligheter g kmpetanseutvikling uavhengig av etterspørrers bsted g livssituasjn, g tilpasset etterspørrers individuelle behv. Kunnskapssenteret tilbyr følgende: Studieverksted: Nettbasert videregående utdanning fr ungdm/vksne Fleksible nettbaserte studier der vi frmidler g legger til rette fr bl.a eksamen på KUN Kmpetansegivende kurs fr arbeidslivet/næringslivet g flk flest Prsjekter tilknyttet pplæring g kunnskapsbygging Oppdragsgiver er Steigen kmmune, Partnerskap Salten g Nrdland fylkeskmmune. Side 9

11 FOREDRAG, INFORMASJONSARBEID, SEMINARER OG AKTIVITETER KUN arrangerer knferanser, seminarer g kurs. KUN driver pplæring g frmidling - lkalt, reginalt, nasjnalt g internasjnalt. KUN bruker media aktivt i sitt infrmasjns g pådriverarbeid. Følgende versikt viser nen eksempler på vår aktivitet; Aktivitets g redegjørelsesplikten infrmasjn fr Reginråd g kmmuner i de fem nrdligste fylkeskmmunene Gender disaggregated cmmunity fact sheets as a tl in public planning fredrag Artic Frntiers Myte g fakta m kvinner i Salten fredrag fr nettverket Kvinner i Salten Likestilling frdrag fr Srptimistklubben i Steinkjer Likestilling i barnehagene - fredrag knferanse Hamar Likestilling g mangfldsarbeid fredrag fr Familie g kulturkmiteen Strtinget i samarbeid med REFORM g Likestillingssenteret Eldre g medvirkning fredrag fr fylkessekretærer fr eldreråd Da damene dr fredrag Nasjnal reginrådssamling Planlegging fr g med alle seminar i samarbeid med Nrdland fylkeskmmune i Svlvær, Sandnessjøen g Bdø Praktisk likestillingsarbeid - fredrag fr prsjektet det likestilte Hedemark Ulike fkus på planlegging fredrag på knferanse i Salten Likestilling g mangfld - fredrag fr Hamsun videregående skle Kvinnflk sei ja! fredrag knferanse Vesterålen Å jbbe ver grensene med rettferdighet fr vldsfre - fredrag på knferanse i Osl ARBEIDSGRUPPER, RÅD OG UTVALG CEDAW deltakelse i arbeidsgruppe i samarbeid med FOKUS 100 års jubileum fr allmenn stemmerett deltakelse i referansegruppa Kvinnepanelet deltakelse i arbeidsgruppa Side 10

12 INTERN KOMPETANSEBYGGING g NETTVERK Vårt fagmiljø har teretisk kunnskap, lang praktisk erfaring g kan bidra i likestillingsarbeid. KUN er engasjert i mange små g stre prsjekter g aktiviteter reginalt, nasjnalt g internasjnalt. Dette bidrar til utvikling av kunnskap m likestilling g betydningen av likestilling g mangfld i samfunnsutviklingen. Vi tar i bruk kreative prsesser fr å sikre medvirkning g vi bruker frskning, statistikk g erfaring fr å kmme fram til hva sm kan gjøres fr å frbedre likestillingssituasjnen g skape mer mangfld i rganisasjnen, i lkalsamfunnet eller i reginen. Vi skal til enhver tid være ppdatert i frhld til nasjnalt likestillingsarbeid. Dette skjer ved deltakelse på kurs, seminarer, knferanser g interne fagdager. Dette krever tilstedeværelse g ppbygging av nettverk med frskningsmiljøer, plitiske miljøer, rganisasjner l. Av samarbeidspartnere vil vi spesielt nevne Likestillingssenteret, Senter fr likestilling i Agder, Refrm, LDO g Distriktssenteret. Andre nettvek: FOKUS - Frum fr kvinner g utviklingsspørsmål FOKK Frening fr kvinner g kjønnsfrskning UArctic University f the Arctic BANG ( Barents netwrk n Gender) Eurpean Gender budgeting netwrk Side 11

13 RAPPORTER / PUBLIKASJONER KUN, Likestillingssenteret g Senter fr likestilling 2010 Bårnes 2010 Integrering av likestillingsperspektivet Skisse til pplæringsprgram fr ledere Kmpetanse g rekrutteringsbehv fr ffentlig g privat virksmheter i Nrd Salten. KUN, Likestillingssenteret Reginalt senter fr likestilling g mangfld 2010 Thunem 2010 Eidem Fstervld 2010 Eidem Fstervld 2010 Etablering av reginalt senter fr inkludering g mangfald i Møre g Rmsdal 60 + g medvirkning Grenser fr kunnskap kvinners medvirkning i skgbruket Hvde 2010 Likestillingsarbeid i Vietnam delrapprt 2010 Bye,Stemland 2010 JUWOBA- Justice t Wmen Expsed t Vilence in the Barents Regin delrapprt 2010 Andreassen 2010 KUN 2010 Frprsjekt Skisse til planpplæring fr plitikere Aktivtets g rapprteringsplikten utarbeiding av rapprteringsverktøy på Side 12

14 ANSATTE Det har i 2010 vært 10,1 årsverk frdelt på 16 ansatte. Administrasjnen Mari Wattum, daglig leder Eva Isaksen, lønn g regnskapsansvarlig Unni Gylseth, serviceansvarlig Bjørn Øwre, vaktmester (til 20.april) Kåre Pickard, vaktmester (fra 1.september) Faglig medarbeidere Marit Stemland, senirrådgiver Lindis Herstad Slan, senirrådgiver Gunhild Thunem, senirrådgiver Marte Taylr Bye, rådgiver (fra 1. august) Gry Bårnes, senirrådgiver Line Jensen, rådgiver fra 1. april) Karin Hvde, senirrådgiver Bjørnar Andreassen, rådgiver Marianne Eidem Fstervld, senirrådgiver Maria Mnasdatter Almli, rådgiver (permisjn) Gjestehuset Nra Eva Brennvik, gjestehusmedarbeider Ellen Gabrielsen, gjestehusmedarbeider STYRETS SAMMENSETNING Medlemmer Elisabet Ljunggren, styreleder, Bdø Odd Anders With, nestleder, Trndheim Anne Cathrine Larsen, Vadsø Kirsten Hasvll, Bdø Odd Anders With, Trndheim Trbjørn Hjertø, Steigen Per Inge Finnesen, Bdø Gunhild Thunem, de ansattes representant, Steigen Varamedlemmer Fritjf Eide Fjellstad, Trmsø Brigt Kristensen, Bdø Kirsti Stuvøy, Lillehammer Marit Hansen, Hammerfest Siv Oltedal, Bdø Lindis Slan, de ansattes vararepresentant, Steigen I 2010 er det avhldt 7 styremøter g behandlet 47 saker. Viktige saker fr styret i 2010 har vært revidering av Strategiplan, arbeidet med Kmmunikasjnsplan, revidering av Persnalplitiske retningslinjer g arbeidet med å få økt grunnbevilgning til infrmasjns- g pådriverarbeid. Stiftelsen har gd egenkapital g likviditet. Dette er en frutsetning fr å kunne påta seg større prsjekter der tilskuddet utbetales etter gjennmført arbeid. Side 13

15 GJESTEHUSET NORA Driften av gjestehuset Nra er en viktig faktr knyttet til KUN sin aktivitet i Steigen til seminarer, kurs g utdanning. Gjestehuset Nra står fr utleie g vernatting. Driftsmfanget av gjestehuset har de siste årene blitt trappet ned, slik at en i dag dispnerer 9 rm. Gjestehuset kan leies til møter, kurs g seminarer. Det er åpent fr frhåndsbestillinger. Side 14

16

17

18 KUN Senter fr kunnskap g likestilling N-8286 Nrdfld Kunnskapsparken Jakb Weidemannsgate 9 N-7713 Steinkjer Telefn Faks

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Levekår (arbeidsliv, familieliv, helse, vold i nære relasjoner, trafficking, inkludering)

Levekår (arbeidsliv, familieliv, helse, vold i nære relasjoner, trafficking, inkludering) Side 1 Side 2 KUN senter fr kunnskap g likestilling KUN er en likestillingsaktør med str aktivitet g gde resultater. Dette viser Årsmeldinga fr 2009. KUN er engasjert i mange små g stre prsjekter g aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus

Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjonsnotat Regionrådets rolle og fokus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Diskusjnsntat Reginrådets rlle g fkus Sm følge av at Felles strategi fr samarbeid g eierstyring i Salten er vedtatt, innspill fra Arbeidsutvalget i Salten Reginråd

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter

Tiltaksplan for at VRI og RFF skal bidra til flere større/ internasjonale FoUprosjekter Oppsummering fra VRI/RFF-samlingen på Hurtigruten 9.-10. mars 2011 Tiltaksplan fr at VRI g RFF skal bidra til flere større/ internasjnale FUprsjekter i Nrd-Nrge Tiltak fr å få bedre uttelling på søknader

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet.

Den skal danne grunnlaget for arbeidet til AV-OG-TIL i 2015 og brukes som utgangspunkt for søknad om tilskudd til aktiviteten fra Helsedirektoratet. SAK 6: Handlingsplan fr 2015 Handlingsplan fr 2015 er utarbeidet med utgangspunkt i Overrdnet strategi fr AV-OG-TIL 2010-2015. Handlingsplanen har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner.

Detaljer