Barnehage. Les mer om. Nr Utgitt av Grenland Barnehagedrift. Nytt bygg på Gvarv... 8 På tur i Trollskogen Lek skal være gøy...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehage. Les mer om. Nr. 1-14 Utgitt av Grenland Barnehagedrift. Nytt bygg på Gvarv... 8 På tur i Trollskogen... 10 Lek skal være gøy..."

Transkript

1 Barnehage magasinet Sauherad Nr Utgitt av Grenland Barnehagedrift Les mer om Nytt bygg på Gvarv... 8 På tur i Trollskogen Lek skal være gøy

2 Her er vi Opptak til nytt barnehageår står for døren og vi vil gjerne fortelle deg om hva vi holder på med. Selvfølgelig holder vi på med barnehager som vi har gjort de siste 8 årene, men i Sauherad er vi ganske nye. Etter en lang, grundig og god prosess med politikere, kommuneadministrasjon, ansatte og fagforeninger overtok vi 1. august driftsansvaret for alle barnehageplassene i Sauherad kommune. Det har vært et lærerikt år, med gode erfaringer vi tar med oss videre. Fra vi så dagens lys i 2006 og frem til i dag har det vært en spennende, arbeidsom, gledelig, humoristisk, temperamentsfull, men aller mest lærerik reise. Og heldigvis er ikke reisen slutt, vi har mange veier igjen å gå. Kvalitet har hele tiden vært viktig for oss, men jammen kan det være vanskelig å definere hva en kvalitativt god barnehage er. Barnehagen er jo fylt av barn som hver for seg har individuelle behov og rettigheter og vi møter familier med ulike forventninger og ønsker. På toppen av dette kommer forventninger fra samfunnet. For å oppfylle barnas rettigheter og familiene og samfunnets forventninger fant vi etterhvert ut at vi måtte finne en felles vei for våre barnehager. Vi måtte forsterke det som allerede var bra, og styrke der det var nødvendig. Ansettelsen av fagsjef i 2012 var en milepæl i dette arbeidet. Arbeidet med vår strategi for en kvalitativt god barnehage for fremtiden fikk en skikkelig boost, og våren 2013 kunne vi endelig lansere «Frampå » for alle våre ansatte. Åpent hus! Kom og se hvordan vi har det i barnehagene våre! Onsdag 12. februar er det åpent hus fra kl til kl Derfor er vi her, bedre rustet enn noen gang til å møte utfordringer og gleder i barnehagesektoren. Vi er frampå for barnas rettigheter. 2 Frampå Kultur og nærmiljø...7 Nytt bygg på Gvarv...8 På tur i Trollskogen...10 Røtter og vinger...12 Bygger for barna...14 Lek skal være gøy...16 Kjekt å vite...18 Knut Bråthen Eier og daglig leder Barnehagemagasinet nr Utgitt av Grenland Barnehagedrift AS Redaktør: Elin Bråthen Foto: Max Emanuelson, Tom Riis, + arkiv Design og trykk: Wera AS, Porsgrunn Opplag: 2000 Velkommen til store og små! Gvarv Barnehage Nes Menighetshus (fram til mai 2014) Holmenvegen 46, 3810 Gvarv Tlf E-post: 5 avdelinger fra august 2014, 4 på Gvarv og 1 på Hørte. Det er avdelingen på Nes Menighetshus som holder åpent hus 12. februar kl Sauarhagene Sundsmovegen Nordagutu Tlf E-post: 3(4) avdelinger fra august 2014, 2(3) på Nordagutu og 1 på Hjuksebø. Det er avdelingen på Nordagutu som holder åpent hus 12. februar kl Se våre hjemmesider for mer info: 3

3 4 Frampå Barnehagelovens samfunnsmandat gir barnehagene ansvar for, i samarbeid med hjemmet, å «ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Som barnehageeier har vi derfor et spesielt ansvar for at barn i våre barnehager får oppfylt sine rettigheter. Frampå er vårt overordnede strategidokument og legger føringer på hele vår organisasjon. Dokumentet er vårt styringsverktøy i det målrettede arbeidet vi driver for å tilby barna et barnehagetilbud med høy faglig kvalitet. Frampå bygger på nasjonale styringsdokumenter som Barnehageloven med forskrifter, stortingsmeldinger, offentlige utredninger og relevant litteratur og forskning. For årene har vi satt en rekke mål for ulike områder innen den barnehagefaglige og administrative delen av vår virksomhet. Hovedmålet for hele organisasjonen i perioden er: «gjennom aktiv bruk av Frampå , pedagogisk ledelse, fagplaner, årsplaner, kurs- og kompetanseprogram og gode rapporteringsverktøy utvikler vi oss som lærende organisasjon. Vår målsetting er å utnytte kompetansen i hele organisasjonen, skape samarbeid og felleskap, og gi rom for kreativitet og mangfold». I inneværende barnehageår har vi fokus på implementering av strategien i alle barnehagene våre. Vi vektlegger at alle ansatte kjenner strategien, derfor har vi utarbeidet interne kompetansetiltak. Dette første Frampå-året tilbys våre ansatte kompetanseheving med fokus på temaene pedagogisk ledelse, etisk refleksjon og foreldresamarbeid. Alle barnehagene våre er forpliktet til å arbeide for å nå de strategiske målene, og kompetansetiltakene er obligatoriske. Barnehagen er en pedagogisk samfunnsinstitusjon som hele tiden må utvikles og endres. For å oppnå høy kvalitet på det pedagogiske innholdet må de ansattes kompetanse styrkes og tilpasses samfunnets forventninger og krav. Gjennom pedagogisk ledelse vektlegger vi refleksjons- og læringsprosesser for våre ansatte. Barnehagens daglige leder og de pedagogiske lederne har ansvaret for at barnehagen drives i tråd med gjeldende lov og rammeverk. Pedagogisk ledelse som tema vil fungere som en rød tråd gjennom hele Frampå-perioden, utover dette vil det velges nye hovedtemaer for kompetansehevingstiltak for hvert barnehageår. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en strategi for barnehagesektoren; «Kompetanse for framtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering ». Strategien vektlegger barnehagens behov for kompetente ledere og faglig reflekterte voksne: De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna. Temaene vi satser på for egen organisasjon sammenfaller med temaene i Kunnskapsdepartementets strategi på en rekke områder. For oss er det en bekreftelse på at vi er på rett vei i vårt arbeid. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er forskrift til Barnehageloven. Den gir de ansatte en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg gir den informasjon til foreldre/foresatte, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen skal revideres og fastsettes av Kunnskapsdepartementet 1. januar Revidering av rammeplanen er en åpen prosess som kan følges på Utdanningsdirektoratets nettsider. Etter at rammeplanen er revidert planlegger Kunnskapsdepartementet å revidere Barnehageloven. For Grenland Barnehagedrift er det spennende å følge disse prosessene, resultatet har stor betydning for driften og innholdet i våre barnehager. Av fagsjef Mona Rye-Kittelsen 5

4 Daglig leder Ingrid Li Skrede er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Telemark, og har vært ansatt som pedagogisk leder og enhetsleder i Gvarv barnehage siden Da Grenland Barnehagedrift overtok driften av barnehagene i Sauherad 1. august i fjor, fikk Ingrid jobben som daglig leder. Kultur og nærmiljø En barnehage preget av omsorg for enkeltbarn og for samspillet i gruppa. Alle barn er likeverdige. Barn skal oppleve mestring og få troen på seg 6 Gvarv Hørte Avdelinger: 4 1 Plasser: Ansatte: 20 5 Lekeareal inne: 475 m2 104 m2 Lekeareal ute: 4000 m m2 Byggeår: 2014 Åpningstider: Fokusområde: Kultur og nærmiljø Kultur og nærmiljø Rammeplanen 3.6. Nærmiljø og samfunn «Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Gvarv barnehage har som målsetting å jobbe med kultur og nærmiljø for å utvikle barns leik, identitet og tilknytning til nærmiljøet. Barnehagen skaper trygge barn som opplever mestring og lærelyst. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag.» I Gvarv barnehage blir barna kjent med seg selv som individ, med seg selv som en del av gruppen, og som en del av nærmiljøet. Å utvikle en grunnleggende og personlig identitet er viktig for den indre tryggheten og selvbildet. Hvordan jobber barnehagen for å skape trygge barn som opplever mestring? Daglig leder Ingrid Li Skrede forteller at de voksnes rolle i barnehagen er viktig. De voksne er gode rollemodeller og omsorgspersoner overfor barna. Barn lærer ved å observere og å speile seg i andre. Ser de opp til positive voksenmodeller, vil de positive handlingene øke. Dette vil bidra til å skape trygge barn med tro på seg selv. Et gammelt uttrykk sier at barna «gjør som vi gjør, og ikke som vi sier». Det er derfor utrolig viktig at vi voksne er oss bevisst hvordan vi samhandler med andre. Sosial kompetanse er en del av grunnmuren i barnehagen. Dette har de arbeidet med i Gvarv barnehage gjennom mange år, og arbeidet fortsetter nå med nye eiere. Vi legger til rette for at barn skal utvikle god psykisk helse ved å utvikle gode leke- og samspillsituasjoner for barna. Vi har voksne som er gode veiledere, støttespillere, og samtalepartnere for barna. I en god sosialiseringsprosess er det viktig med positive signaler fra andre barn og fra de voksne. Da opplever barnet å få troen på seg selv, mestre livet sitt og får appetitt på å utfordre seg selv til å lære stadig mer, sier Ingrid. En viktig forutsetning for læring og utvikling er trivsel. Latter og glede preger derfor hverdagslivet i barnehagen vår. Barna skal rett og slett ha det moro i barnehagen, det blir det også god psykisk helse av, sier Ingrid. selv. De skal forlate barnehagen og komme til skolen med stolthet over egen person og en følelse av å være klar for nye utfordringer. I Gvarv barnehage er alle mye på tur. Da blir barna bedre kjent med nærmiljøet sitt og lærer om navn og steder. Noen har besøkt bedrifter og arbeidsplasser og noen har besøkt Kunstnerhuset, og andre har hatt kunstutstilling på Eplefesten. Til våren flytter Gvarv barnehage inn i helt nytt bygg i Gvarv sentrum. Det nye bygget rommer 4 avdelinger og har plass til 90 barn. Avdelingen i klubbhuset på Hørte opprettholdes, og her er det plass til 20 barn. 7

5 Nytt bygg på Gvarv Endelig kommer det en ny stor og moderne barnehage på Gvarv. Den nye barnehagen er under bygging, og vil åpne i mai Til sammen vil mellom 90 og 100 barn få plass i barnehagen som får 4 avdelinger. Her blir det også plass til store fellesrom og en personalavdeling. Barnehagen bygges etter mal av Harmonien barnehage i Skien. Vi gleder oss til mai. Da tar vi imot barn og ansatte i det nybygget på Gvarv! Barnehagen ligger på en stor og flott tomt rett over veien for skolen og idrettsanlegget. Her blir det flotte utendørs lekearealer som innbyr til lek og læring. Det blir montert husker, klatrestativer og sandkasser på arealene nærmest barnehagebygget. Her kommer det også vognboder og miljøstasjon. Litt lenger unna har vi bevart en del av skogen innenfor gjerdet, og her blir det spennende tauleker og andre aktiviteter for spreke barn og voksne. Inne er barnehagen tilrettelagt for både de største og de minste. I det store aktivitetsrommet blir det muligheter til å utvikle motoriske ferdigheter. I tillegg kan rommet brukes både som kino og teatersal. Barnehagen får flere spesialrom innredet for ulike aktiviteter, noe som gir gode anledninger til å dele avdelingene opp i mindre grupper. Barnehagen er bygget med spesiell oppmerksomhet mot støy. Støyreduserende flater i alle tak bidrar til gode lydforhold. Gulv og vegger er lette å holde rente, og det er eget tørkerom på hver avdeling. < Nybygget på Gvarv ligner veldig på Harmonien barnehage i Skien. 8 9

6 På tur i Trollskogen 10 Det kan skje mye rart på tur. Det gjelder bare å holde øynene åpne. En observant turgåer kan faktisk oppdage en hel del vi andre bare hadde gått forbi. Selv om det er midt på vinteren, finner barna en sprell levende edderkopp. De er vant til at man må løfte opp bark og mose, og se nøye etter. Skogen er også perfekt for lek. Med litt fantasi blir stubber fine stoler, kongler god betaling for deilige snøkaker, og lubne grantrær supre skjulesteder når man leker gjemsel. Det er viktig at de voksne er tilstedeværende og følger med på det barna oppdager når vi er på tur. En tur gir oss mange muligheter til å se, fortelle og formidle, sier Marianne Tiochta som er daglig leder i Trollmyra barnehage i Skien. Aktive og lekne barn De har natur og friluftsliv som sitt fokusområde. I samarbeid med Telemark Turistforening har de fått laget blåmerkede turstier opp forbi Trollskogen og videre over Vindalsåsen. Det er dugnadsgjengen i turistforeningen som har vært ute og merket, forteller Dag Øyvind Olsen Djuvik. Han er ansvarlig for skole- og barnehagesatsingen i Telemark Turistforening, og er i jevnlig kontakt med de ansatte i Grenland Barnehagedrift. Det er et gjensidig samarbeid. Vi hjelper til med å inspirere de voksne med ideer til aktiviteter for friluftsliv. Så hjelper de oss når vi trenger innspill til hva vi må ta hensyn til når det gjelder barnehagegruppen. Uteleken er viktig for fantasien. Det har både Olsen Djuvik og barnehageleder Tiochta erfart. Unger som er vant til å være mye ute kjeder seg ikke så raskt, de blir vant til å finne på ting og tar i bruk det som er rundt dem ute, sier Olsen Djuvik. Lærer om nærområdene Han er opptatt av at barn tidlig må få gode opplevelser og bli vant til å være ute i naturen. Får man et forhold til å være ute i naturen, er det gjerne noe som følger en resten av livet. Det en får et godt forhold til, blir en glad i og dermed ønsker å ta vare på. Derfor er naturen viktig å bli glad i, sier han. Barna i Trollmyra er ofte på tur i området rundt Vindalsåsen og har etter hvert fått mye kunnskap om nærområdet sitt. Vi får stadig tilbakemeldinger fra foreldrene om at ungene har masse å fortelle når de er på tur med familien. For turstien opp i Vindalsåsen kan benyttes av alle. Bare se etter de blå merkene. Tekst: Hanne Cathrine Gullerud Samarbeidet med Telemark Turistforening: I våre barnehager i Telemark får alle barn og ansatte tilbud om gratis medlemskap i Telemark Turistforening. Samarbeidet med turistforeningen gjør at alle barna blir medlemmer i Barnas Turlag og kan delta på alle aktivitetene de har i løpet av året. De ansatte blir også medlemmer i Turistforeningen. Turistforeningen bidrar med all den kompetanse foreningen har bygget opp gjennom mange år. De holder kurs for de ansatte og bidrar på arrangementer i regi av Grenland Barnehagedrift, blant annet Grenlandslekene. Dag Øyvind Olsen Djuvik i Turistforeningen 11

7 Daglig leder Ida Tveitan Daglig leder i Sauarhagene er Ida Tveitan. Hun er utdannet barneverns- pedagog ved Høgskolen i Telemark og har videreutdanning i spesialpedagogikk, småbarns- Røtter og vinger pedagogikk, barnehagepedagogikk og vurdering av samspill og til-knytning mellom barn og nære omsorgs- personer. Ida har arbeidet 5 år som pedagogisk leder i barnehage, mest 12 Sauarhagene Nordagutu Hjuksebø Avdelinger Snipp, Snapp og Nøtteliten Plasser Ansatte 10 5 Lekeareal inne 217 m2 118 m2 Lekeareal ute 2745 m2 Byggeår 2013 Åpningstider Fokusområde Natur og Natur og friluftsliv friluftsliv I Sauarhagene skal barna få røtter og vinger. Barndommen har en egen verdi her og nå, men også videre i livet. Den kunnskapen og erfaringen de får nå, er et viktig reisverk videre i utviklingen. Fra Frampå Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og er en viktig arena for pedagogisk folkehelsearbeid. Den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. De ansatte i våre barnehager er bevisst på dette og legger til rette for at alle barna får positive erfaringer med lek og vennskap. Det er med på å gi et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og god psykisk helse. Vi vet at barns fysiske aktivitetsvaner legger grunnlaget for slike vaner senere i livet. Barn tilbringer mye tid i barnehagen og de ansatte i barnehagen kan ha stor påvirkning på barns holdning til fysiske aktiviteter. Våre ansatte legger til rette for at barna får muligheter for daglig fysisk aktivitet i barnehagen. Med røtter mener vi at barna får grunnleggende kompetanse og trygghet. Dette gir en følelse av tilhørighet og egenverdi. Barna trenger gode røtter for å bruke vingene for å fly ut i livet, tørre å prøve, tørre å feile og til å nå nye høyder i egen mestring, forteller daglig leder Ida Tveitan. Ida Tveitan leder en barnehage lokalisert på to steder i kommunen. På Nordagutu har barnehagen to avdelinger i nytt bygg. Her vil også det tidligere barnehagebygget bli benyttet ved behov. På Hjuksebø er det en avdeling i tilknytning til skolebygget. Dette barnehageåret har Sauarhagene også en avdeling på Akkerhaugen, men dette lokalet er ikke godkjent til barnehagebruk for kommende barnehageår. I Sauarhagene er barn mye ute, og det er lagt vekt på mye fysisk aktivitet. Barnehagen har ansvar for å påvirke barn i en god retning i forhold til fysisk aktivitet. På både Nordagutu og Hjuksebø er barnehagens utemiljø og nærområdet godt egnet for akti- vitet med variasjon både i utfordring og mestringsgrad. Vi mennesker er jo bygd for å være i aktivitet. Barna tilbringer mange timer i barnehagen hver dag og vi har ansvar for at barna får vært fysisk aktive i løpet av dagen. Fokusområdet vårt som er natur og friluftsliv innbyr jo også til mye aktivitet. Vi er jo også veldig heldige som har tilgang på gymsaler både på Hjuksebø og Nordagutu, så alt ligger til rette for at vi innfrir her, sier Ida. Ida påpeker at det er viktig at barnehagens fysiske miljø ikke innehar elementer som kan skade barns helse direkte eller indirekte. Den psykiske helsa er vel så viktig. I barnehagen vår jobber vi aktivt for at barna skal utvikle en trygghet i seg selv og på egen verdi. Vi jobber for at barna skal utvikle gode selvbilder og selvtillit, avslutter Ida. på uteavdelinger. Hun har også yrkeserfaring fra hjemmetjenesten, barnevernstjenesten, skole og ansvarsgrupper. Fritiden benyttes til friluftsliv og studier. For Ida er det viktig å gi ungene en barnehagehverdag som ruster de for veien videre i livet, samtidig som den gir gode minner og positive erfaringer. Trygge unger, blir trygge voksne. Barnehagen skal gi barna røtter og vinger. Den morgenen av Inger Hagerup (Så rart 2011) DEN MORGENEN MYGGEN VÅKNET OG VAR GJORT TIL EN ELEFANT, BLE DEN MEGET FORBAUSET. DU STORE VERDEN! SA DEN, HER MÅ DET HA HENDT NOE I NATTENS LØP. 13

8 Bygger for barna Derfor er det ofte vinduer helt ned til gulvet da kan barna ligge på gulvet og følge med på det som skjer ute, sier Moen. Barna skal få gode opplevelser og det skal være nok plass. Det er hovedmålet når Grenland Barnehagedrift bygger nye barnehager. Det er mye å ta hensyn til. Et barnehagebygg skal være tilpasset barn i flere aldre, og de voksne. Det skal også fungere optimalt med tanke på funksjonalitet, ha gode lysforhold, forhindre for mye støy og være lette å holde rene. Det er en tanke bak det vi gjør, bekrefter Elin Bråthen, kommunikasjonssjef i Grenland Barnehagedrift. De har bygd barnehager siden 2007, og har etter hvert fått mye erfaring med å gjennomføre nye byggeprosjekter. Hele seks av barnehagene har de utformet sammen med arkitekt Tore Moen i firmaet JM Norge AS. Grenland Barnehagedrift har mange ønsker når vi skal i gang med en ny barnehage. Men det viktigste er at det skal være nok areal for barna og det skal være tilpasset deres behov, sier Moen. Kreative løsninger I avdelingsbarnehagene de bygger har arkitekten vært opptatt av å samle inngangen ved fellesarealene slik at man går inn i garderobene og derfra videre til avdelingene. Med det har vi komprimert de lange gangene, og det har blitt lettere å gå gjennom bygget uten å forstyrre hverandre, sier han. Det trengs mange kreative løsninger i et bygg hvor barn og voksne skal ha tilhold hele dagen. I et barnehagebygg skal både store og små kunne stå i oppreist stilling, og alle skal kunne se ut av vinduene, sier Moen. Han er også opptatt av at barna skal kunne ligge flatt på gulvet og se ut på naturen. Lys og skygge er viktig I en barnehage er gode lysforhold viktig. Det skal kunne komme nok naturlig dagslys inn i bygget. Lys er viktig, men like viktig er at det er nok skygge, påpeker arkitekten. Når man planlegger oppføring av et nytt bygg må man derfor ha god kontroll på hvor solen står på himmelen i forhold til bygget. Ulike uterom legges opp ut ifra dette. Det må være flere steder med tilgang til skygge, særlig der barnevognene skal stå når barna skal sove. Små barn skal heller ikke være for lenge i direkte sol, så vi må ha lekeplasser som er både i skygge og sol. Byggene har ofte mange vinkler, de går inn og ut, slik at det danner seg flere uteområder der man kan skille grupper. Slik kan de voksne holde oppmerksomhetene til barna også når de er ute. Det er veldig hyggelig å jobbe med barnehager. Som arkitekt betyr det at man kan gjøre litt annet med byggene, sier Tore Moen i JM Norge AS. Veraåsen Barnehage i Sandefjord 14 < Arkitekt Tore Moen i JM Norge AS. Limi Barnehage i Skien. Prosjekt Arkitektur Dette barnehageåret er arkitektur tema i kunst- og kulturbarnehagen Gustavas Hage i Skien. Prosjektet handler om «jeg, rommet og bygget». Barna møter arkitektur hele tiden. Barna bruker sansene til å oppleve rommet og formene ved å se, røre, lytte og lukte. På denne måten erfarer barnet tidlig hvordan arkitektur danner rom. Barna blir kjent med lys og skygge, retninger, overflater, linjer og avstander. Erfaringer skapes også gjennom å bevege kroppen i ulike rom og bygg. Nye rom skal også finnes rom i rommet, rom i sandkasse og rom mellom trær og busker. Gjennom konstruksjonslek skapes også nye rom. 15

9 Lek skal være gøy Lek er viktig for lekens skyld. Det er en bonus at man samtidig lærer språk og grunnleggende demokratiske prinsipper som forhandlingsteknikker, og om vennskap og fellesskap. Det sier Terje Melaas, høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Så viktig er leken for Melaas at han i flere år har forsket på og gitt ut to bøker om lek. Han er selv utdannet førskolelærer med mange års praksis som pedagogisk leder i barnehage. Ifølge Melaas har lek en egenverdi, men det er stort potensiale for læring gjennom lek hvis det skjer ut ifra barnas egen motivasjon. Lek skaper felleskap Og barn leker fordi det er gøy. Når man opplever at leken er gøy, gjentagende ganger, så begynner man å se frem til leken. Da kan barnet uttrykke at de gleder seg til å komme i barnehagen, eller at de har hatt det bra i barnehagen. På den måten bidrar lek til økt livskvalitet og trivsel for barna. Melaas ønsker at alle barn må få oppleve den begeistringen man kan ha i leken. Og han er tydelig på at her kan de voksne hjelpe barna: Det er viktig at barn får være i leken. Da må man ha voksne i barnehagen som kan legge til rette for gode lekerutiner. De må også sørge for at barna leker så det blir gøy for alle og ikke manipulerende, eller i verste tilfelle utvikler seg til mobbing, sier Melaas. Lekende voksne For høgskolelektoren er det viktig at man gir barna nok tid til å leke, og at de voksne ikke avbryter viktig rollelek. Rolleleken i barnehagen er med på å skape felleskap og vennskap. Derfor må barnehagelærerne og de ansatte ha kompetanse på lek. De voksne må vite hva som kan starte, verne og videreutvikle det lekende samspillet. De må være gode på lek, sier han, og fortsetter: Voksne som går rundt og leker, er ikke rare og fjollete de utøver et fag som kompetente barnehageansatte. Tekst: Hanne Cathrine Gullerud Terje Melaas, høyskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Han har skrevet flere bøker om lek

10 Kjekt å vite 18 Slik søker du på barnehageplass i Sauherad Barnehagene i Sauherad kommune er med i samordnet opptak. Dette innebærer at søknad må leveres via kommunens hjemmeside. Gå inn på for mer informasjon og link til søknadsskjema. Søknadsfristen for barnehageplass fra august, er 1. mars. Åpningstider På avdelingen på Gvarv og Nordagutu har vi åpent fra På Hørte og Hjuksebø er åpningstiden Vi har fem planleggingsdager pr. barnehageår, og disse varsles i god tid. Vi samkjører med skoleruta så langt det lar seg gjøre. Barnehagene har stengt på jule- og nyttårsaften, og fra kl. 12 onsdagen i påskeuken. Matordning Alle måltider, med unntak av frokost inngår i matordningen i våre barnehager. Matordningen er priset til selvkost og koster pr. februar 2014 kr. 395,- pr. 100 % plass. Tobakk og parfyme Alle våre barnehager er frie for tobakk og parfyme. Våre ansatte kan ikke benytte dette i arbeidstiden. Priser Alle barnehager er bundet av reglene om makspris i barnehager. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgraderte moderasjoner etter regler gitt av Sauherad kommune. Prisen for 100 % plass er pr. 1. januar 2014 kr ,-. Matordningen kommer i tillegg. Medlemsakp i Telemark Turistforening Barn med barnehageplass i våre barnehager i Telemark blir medlemmer av Barnas Turlag. Alle våre ansatte er ordinære medlemmer i Turistforeningen. Vi har et svært godt samarbeid med Telemark Turistforening, og de er en viktig bidragsyter i forebyggende helsearbeid blant både barn og voksen. Les mer om Turistforeningen på Grenland Barnehagedrift Se for mer informasjon Grenland Barnehagedrift driver 7 barnehager i Skien, 2 barnehager i Sauherad, 1 barnehager i Bamble og 1 barnehage i Sandefjord. Vi har omkring 250 ansatte og gir barnehageplasser til over 1100 barn. Hovedkontoret vårt ligger i Skien. Her har vi 10 ansatte som utfører nødvendige oppgaver for barnehagene våre. 19

11 Våre barnehager i Sauherad Gvarv Barnehage AS Nes Menighetshus (fram til mai 2014) Holmenvegen 46, 3810 Gvarv Tlf E-post: Sauarhagene Sauarhagene AS Sundsmovegen Nordagutu Tlf E-post: Grenland Barnehagedrift AS Gunnar Knudsensvei 28, 3713 Skien Tlf E-post: Svanemerket trykksak Design og trykk: Reklamehuset Wera

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE.

EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan for barnehageåret 2013/2014 VÅR VISJON: Ha tid og rom for den frie barndom vi har kun en barndom og det er en viktig del av livet for barna den eneste delen som finnes!

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 LØNNÅS BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning Evaluering av året 2014-2015 Barnehagens pedagogiske plattform med mål og visjon Satsingsområder 2015-2016 Arbeidsmetoder Litt fra hver

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage 2015-2016 1 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer