VIRKSOMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2014-2015"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN PRISMEN KANVAS-BARNEHAGE

2 BARNEHAGENS ÅRSPLAN er et styringsorgan for de som arbeider i barnehagen er en informasjon til foreldre og andre, og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. viser hvordan barnehagen på en systematisk måte arbeider til de krav som er stilt i Rammeplanen og Kanvas sine strategiske mål og Pedagogisk Plattform. blir fastsatt av foreldrene i barnehagens Samarbeidsutvalg.

3 INNHOLD: Informasjon om barnehagen Pedagogisk plattform og Kvalitetsnormer Reggio Emilia som inspirasjon for pedagogisk arbeid Visjon Mål Satsningsområde Omsorg, lek, læring, sosial kompetanse Fagområder Prosjektarbeid Organisering Pedagogisk dokumentasjon Medvirkning Foreldresamarbeid Vurdering Kompetanseplan Overgang barnehage-skole

4 INFORMASJON OM BARNEHAGEN Prismen Kanvas-barnehage ligger på Midtun ca 15 km fra Bergen Sentrum i et rolig bolig og småindustriområde. Barnehagen startet opp Barnehagen drives av stiftelsen Kanvas som i dag driver 59 barnehager i 8 kommuner, og har ca 900 engasjerte ansatte som daglig har omsorg for over 3500 barn. Kanvas sitt hovedkontor er i Møllergata Oslo. Telefon er Prismen barnehage har adresse Midtunhaugen 10, 5524 Nesttun og telefon er Hjemmeside: Barnehagen er åpen fra kl til Vi har en fin naturtomt som utelekeplass, fine turområder, og en gymsal som vi disponerer. Vi har kort vei til buss, Nesttun og naturområder. Barnehagen har to baser og 38 barn i alder 1-6 år. På basen som heter Miro går de yngste barna i alder ca1-3 år, og på Chagall er de eldste barna. Hver base har en grunnbemanning på fire, og har et stabilt og dyktig personale. Vi har åpne dører det meste av dagen og barna har hele huset som leke- og læringsarena. Vi er inspirert av en pedagogisk retning som kalles Reggio Emilia-filosofi. Den ser på barna som aktive, kreative barn som vil og kan. Vi serverer lunch og frukt hver dag.

5 KANVAS PEDAGOGISKE PLATTFORM MENNESKESYN Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. LÆRINGSSYN Kanvas' læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. VERDINORMER Hva vi gjør I Kanvas Hva vi er kommuniserer vi åpent, konstruktivt og effektivt får barna mulighet til fordypning og konsentrasjon får barna være med å dokumentere egen læring vurderes arbeidet systematisk I Kanvas er vi Engasjerte Kompetente Endringsvillige Mangfoldige Tolerante

6 REGGIO EMILIA SOM INSPIRASJON FOR PEDAGOGISK ARBEID OM IDEGRUNNLAG: Ideen er å få en barnehage som er tilpasset dagens samfunn. De stiller spørsmål som:hvordan ser den moderne barndom ut? Hvilken kompetanse trenger barn for å klare seg i dagens og morgendagens samfunn? Hva er kunnskap? Er all kunnskap holdbar over tid, eller forandrer den seg? VEKSTPEDAGOGIKK Barn er ressurssterke og kompetente mennesker som skal bli tatt på alvor med sine ulikheter DE TRE PEDAGOGER DE VOKSNE DE ANDRE BARNA DET FYSISKE MILJØ DET KOMPETENTE BARN Den voksne skal veilede barnet Barnet skal være aktiv i egen læring Barnet skal få hjelp til å se muligheter BARNESYN Barnet er i kontinuerlig forandring og i utvikling. Optimistisk syn på barn barn som vil og kan Barn har mange språk og dialekter å spille på. Livslang læring for å klare seg i dagens og framtidens samfunn. Et barn har 100 språk VOKSENROLLEN LYTTINGENS PEDAGOGIKK: Den engasjerte og nysgjerrige voksne Den undrende og reflekterte voksne FYSISK MILJØ Miljøet skal virke som et slags akvarium som reflekterer de ideer, etikk, innstillinger, oppfatninger og kulturen til de mennesker som lever i det. LÆRINGSARENA støtter læreprosessene og støtter selvstendighet støtter fellesskap tilbyr flere og ulike aktiviteter DE TALENDE VEGGENE Dokumenterer og viser hva som foregår Viser identitet, hvem som er her. Ting fra den virkelige verden inn i barnas virkelighet PROSJEKTER Prosjektene kan gå over lang tid, ofte inntil et år. Ikke like stor aktivitet i prosjektarbeidet til enhver tid, og ikke alle barna er med hele tiden. Tema som kan komme fra barna eller de voksne Sammen skal de finne ut noe de ikke vet på forhånd. INNTRYKK OG UTTRYKK: Tid til fordypninger og studier Tilrettelegge for å bearbeide gjennom skapende kanaler som bilde, form, drama,musikk og bevegelse. Nye opplevelser som gir ny innsikt VOKSENROLLEN I PROSJEKTER: stille seg undrende og nysgjerrig sammen med barna og stimulere barna til å finne utav problemstillinger selv. lytte istedenfor å snakke og stille spørsmål istedenfor å gi svar vise nysgjerrighet istedenfor å informere

7 :Fortsettelse om Reggio Emilia: Vi skal være en inspirerende voksen som har evne til å la Ideen var å få en barnehage som er tilpasset dagens samfunn. De seg engasjere og inspirere av det små og hverdagslige, går på stilte spørsmål som: Hvordan ser den moderne barndom ut? Hvilken oppdagelsesferd sammen med barna og gir impulser og kompetanse trenger barn for å kunne klare seg i dagens og overraskelser. Den voksne sin begeistring og undring over ting morgendagens samfunn? Hva er kunnskap? Er kunnskap holdbar stimulerer barna til utforskning. Vi skal få barna til å legge merke over tid, eller forandrer den seg? Svaret ble at barn trenger til ting, men ikke diktere og fortelle hvordan ting er. Vi må legge kompetanse som problemløsere, som samarbeidende, i livslang til rette for opplevelser, utforskning og oppdagelser. læring for å klare seg i dagens og framtidens samfunn. Når vi stiller spørsmål som: hvordan har du tenkt å gjøre Det dreier seg om en grunnleggende holdning til barna, der de blir det?, hva tror du skjer hvis..? eller hvordan kan vi sett på som kompetente mennesker som skal bli tatt på alvor med klare.? blir barna selv aktive og det er viktigere enn å sine ulikheter. Det er et optimistisk syn på barn, barn som vil og kan, fortelle løsninger. Barna må få tid til å tenke seg om, det er viktig som er nysgjerrig og vil utvikling og læring. at vi ikke kommer de i forkjøpet. Spørsmålene og Barna skal behandles med høflighet og respekt. Vi skal være mot barna på en måte som vi selv ville like å bli behandlet. Vi har problemstillingene må selvsagt tilpasses barnas alder. Vi skal hele tiden reflektere over det vi gjør. som mål for arbeidet vårt at det enkelte barn skal bli sett, hørt og Vi legger stor vekt på at det fysiske miljø skal være et sted forstått med sine mange uttrykksmåter og ulikheter. Det skaper glade for utvikling og læring. Vi jobber hele tiden for å skape et miljø og trygge barn. som er engasjerende og stimulerende, innbydende, for Den voksnes oppgave er å veilede barnet. Den voksne skal hjelpe barnet til å se muligheter og å være aktiv i egen læring. Den voksne skal ikke drive undervisning, men lytte til barnet og la det være ekspert på egne opplevelser og oppfatninger. Vi skal hjelpe barnet til å se at det finnes mange løsninger og mange muligheter. skapertrang, for ro og aktivitet. Vi skal ha bevissthet rundt bruk av materialer, lys, farger, utstyr. Vi skal ha oversiktlig og utstyret lett tilgjengelig. Vi legger vekt på å ha leker og utstyr som stimulerer til samarbeid og kommunikasjon. Slik styrker vi den sosiale kompetanse. Vi skal være en lyttende voksen som lytter istedenfor å snakke, Vi jobber mye i prosjekter. I et prosjekt skal en sammen som stiller spørsmål istedenfor å gi svar og som støtter barnet i dets utvikling. Vi skal stille oss selv viktige spørsmål som: finne ut noe en ikke visste på forhånd. Et prosjekt skal gi mange opplevelser og inntrykk, tid til fordypning og studier, og til hvordan oppfatter barnet situasjonen? bearbeidelse og uttrykk. Noen prosjekter varer lenge, noen er hvordan kan barnet komme videre? korte, noen er alle barna med på, andre en liten gruppe. Tema for prosjektene kan komme fra den voksne eller fra barna. Når vi hva kan jeg gjøre for å fremme utvikling?. jobber i prosjekter er det viktig å være bevisst den rollen vi Barna skal selv fortolke virkeligheten. Den voksne tegner ikke voksne har som lyttende, engasjert og veiledende i læringen. for barna eller lager modeller som de kan se etter. Det er viktig at Vi dokumenterer prosjekter og andre aktiviteter med barna selv lærer seg å se og uttrykke seg. Slik kan de fortelle andre utstillinger av bilder og ting barna lager. Dette er viktig for å vise sin oppfattelse av virkeligheten. hvordan barna tenker, lærer og opplever virkeligheten.

8 ET BARN HAR HUNDRE SPRÅK et barn har hundre språk men berøves nittini skolen og kulturen skiller hodet fra kroppen. det tvinger en til å tenke uten kropp og handle uten hode. leken og arbeidet virkeligheten og fantasien vitenskapen og fantasteriet det indre og det ytre gjøres til hverandres motsetninger LORIS MALAGUSSI

9 VISJON - MÅL - SATSNINGSOMRÅDE Visjon «der fantasi og virkelighet møtes» Mål Sett, hørt og tatt på alvor Satsningsområde Kunst, kultur og kreativitet

10 OMSORG, LEK, LÆRING, SOSIAL KOMPETANSE Omsorg er det viktigste vi kan gi et barn når det begynner i barnehagen. Vi tar godt imot, er lydhøre og nære, engasjerte voksne som hjelper og støtter, veileder og utfordrer. Omsorg er å skape oversikt og forutsigbarhet i hverdagen, gjennom faste rutiner og kjente voksne. Lek er frivillig aktivitet som barna er med på. Gjennom lek får barna bearbeide opplevelser og inntrykk, og prøve ut og få respons på sin sosiale kompetanse. Leken er lystbetont og drives fram av indre motivasjon. I leken foregår viktige læringsprosesser og leken fremmer viktig læring på alle områder. Barna skal få tid og rom til leken, og variert utstyr som inspirerer og utvikler leken. Læring i barnehagen skal være lekende, og vi skal støtte barnets nysgjerrighet og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Vi ser på barna som kreative, aktive og kompetente som vil og kan. For å fremme læring skal vi støtte og utfordre barnet gjennom ulike aktiviteter og opplevelser. Alle barn skal få lære i sitt eget tempo, og støttes i sine læringsprosesser. Sosial kompetanse handler om å kunne omgås andre på en positiv måte og utvikles gjennom handlinger og opplevelser i barnehagen. Vi voksne skal legge til rette for at barna skal få gode opplevelser sammen med andre, og slik utvikle sin sosiale kompetanse. Gjennom å legge til rette for lek og aktivitet i små grupper, blir det lettere å jobbe med sosial kompetanse som det å ta kontakt, skape og opprettholde vennskap og løse konflikter, og prøve ut egne forhandlingsteknikker.

11 RAMMEPLANENS SYV FAGOMRÅDER Rammeplan for barnehagen deler arbeidet inn i syv fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Målene i rammeplanen er formulert som prosessmål og retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen, læringsområdet og prosessen som er viktig. På de kommende sidene presenteres noen av aktivitetene og tiltakene vi har for å nå rammeplanens mål innenfor de enkelte fagområdene. Fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

12 Kommunikasjon, språk og tekst Barnehagen skal bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer. Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. Tidlig og god språkstimulering er et viktig arbeid i barnehagen. Det er viktig at barne får god og variert språkstimulering med tekster, sang, rim og regler tilpasset alder og modningsnivå. Både det verbale og det non-verbale språk er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Vi har samlinger for små grupper og hele barnehagen. Vi legger vekt på å lytte til barna så de får uttrykke seg og å bruke et fullverdig språk sammen med barna 1-3 år: Billedbøker og bøker med enkel tekst. Bevegelsessanger.Enkle spill som dyrelotto og puslespill. Benevne gjenstander og følelser 3-4 år: Bøker med mer tekst, og sanger med både bevegelse og tekst. Rim og regler. Lotto, enkle brettspill, billedlotte. 5-6 år: Bøker med mye tekst og mindre bilder, fortsettelsesbøker, rim, regler, tøysevers. Sanger med mange vers. Filosofere, undres og fabulere rundt temaer barna er opptatt av. Barna lager egne tekster. Spille spill med regler

13 Kropp, bevegelse og helse barnehagen skal bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen. Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Utvikler forståelse for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Se også Kanvas strategi: Kosthold, bevegelse & miljø. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kostvaner og kroppsbeherskelse, og innsikt i hvordan ivareta kropp og helse. Vi er opptatt av at barna skal ha et næringsrikt, godt og variert kosthold, og et godt og naturlig forhold til kropp og bevegelse. Vi er ute hver dag Vi går i gymsal hver uke Vi går på tur i skogen og ulendt terreng hver uke Vi har en lekeplass med klatretrær, steiner og skogsmark. Inne har vi motorisk rom tilpasset de yngste barna. Vi serverer variert og næringsrik mat. Vi har et kosthold sammensatt av varm og kald mat. Vi baker brød flere ganger hver uke. Vi varierer mellom kjøtt og fisk, poteter, ris og pasta, grønnsaker og salat. Vi ønsker at barna skal ha gode og positive opplevelser i måltidet, og lære å spise forskjellig sorter mat.

14 Kunst, kultur og kreativitet barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidig møter med refleksjon over kultur, kunst og estetikk. Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk. Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Utvikler elementær kunnskap om virkemidler og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. Vi vil gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv uttrykke seg estetisk. Vi jobber tverrfaglig med musikk, drama, forming. Vi er med i Den Kulturelle Bæremeisen, og det gir oss mange ulike interne og eksterne kunstmøter og kunstopplevelser. Vi har kunstnere som kommer til oss, noen jobber vi sammen med i korte og lange prosjekter, andre kommer med forestillinger i dans, drama og musikk. Vi får også tilbud om museumsbesøk, forestillinger etc 1-3.år: Oppleve glede i rytme og musikk. Fingermaling. Vannlek. Undring i fortellinger som»bukkene Bruse» 4-6 år: Lære forskjellige teknikker- kullstift, akvarell, ecoline, fettstift etc. Spille på rytmeinstrumenter, lage sine egne instrumenter. Bli introdusert i fantasiens, fabuleringens eventyrverden. Lage egne eventyr og historier. Museumsbesøk, eksterne teater og musikkopplevelser.

15 Natur, miljø og teknikk barnehagen skal bidra til at barna: Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Se også Kanvas strategi: Kosthold, bevegelse & miljø og Kanvas strategi: Digital hverdag Vi ønsker at barna skal bli kjent med og få en begynnende forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær, og samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Naturen er en kilde til gode opplevelser, motorisk og estetisk og kan gi inspirasjon til estetiske uttrykk. Erfar hvordan tekniske hjelpemidler er viktig for oss i hverdagen. Viktig å gripe årets syklys- eks: Vinter fryse vann, smelte snø Vår- Småkryp, blomster, så og plante Høst- vannet muligheter- Små og enkle eksperimenter IKT bruke tekniske hjelpemidler, som kamera, pc, nettbrett.etc. La barna ta bilder, manipulere, skrive ut osv Undersøke hvordan ting ser ut inne- f.eks en radio, en kokke Vi er miljøsertifisert og er Miljøfyrtårnbarnehage. Vi er miljøagenter, og har kildesortering der barna deltar aktivt.

16 Antall, rom og form barnehagen skal bidra til at barna: Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Erfarer, utforsker og leker med form og mønstre. Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Erfarer plassering og orientering, og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Barn blir tidlig opptatt av mengde, telling og tall, de utforsker rom og form og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimenter og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Vi har ansvar for å oppmuntre barnas egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Vi bruker telling som en naturlig del av hverdagen, som i samlingstunder, sanger, bøker og regler med telling. Vi har tall og formbilder på veggen. Leker, puslespill som innehar former. Små og store byggeklosser. Matematiske eksperimenter. Bevisst bruk av begreper i dagligdagse hendelser og gjøremålf.eks telle kopper og fat. Bruke matematikk i skogen og gymsalen- begreper som over og under, plassering i rommet. Sortering og klassifisering

17 PROSJEKTARBEID Vi jobber mye i prosjekter. I et prosjekt skal en sammen finne ut noe en ikke visste på forhånd. Et prosjekt skal gi mange opplevelser og inntrykk, tid til fordypning og studier, og til bearbeidelse og uttrykk. Noen prosjekter varer lenge, noen er korte, noen er alle barna med på, andre en liten gruppe. Tema for prosjektene kan komme fra den voksne eller fra barna. Når vi jobber i prosjekter er det viktig å være bevisst den rollen vi voksne har som lyttende, engasjert og veiledende i læringen.

18 ORGANISERING Barnehagen åpner Frokost og lek barna spiser frokost etter hvert som de kommer, og leker Fellessamling Fordypningstid, lek og aktivitet inne og ute i små og store grupper. Samlingstund. ca1100- Miro spiser formiddagsmat - deretter soving ca1200- Chagall spiser formiddagsmat : Lek og aktivitet ute og inne Fruktmåltid- deretter lek ute og inne Barnehagen stenger

19 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis hva barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør og tenker sammen med barna. Den voksnes ansvar ligger i å la seg inspirere av barnas nysgjerrighet og deres spørsmål gi barna medvirkning på egen utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon skal være et refleksjonsverktøy for barn og voksne. Vi dokumenterer de pedagogiske prosessene i barnehagen, gjennom bilder, tekst og barnas produkter. Dokumentasjon har mange mottagere, barna, foreldre, personalet, samfunnet. Pedagogisk dokumentasjon kan sees på som et «vindu» inn i barnehageverdenen for den som står utenfor dagliglivet i barnehagen, og som en «spot» for de som jobber i barnehagen. Den setter lys på prosesser og barnas læring. Pedagogisk dokumentasjon er grunnlag for refleksjon over barnehagens læringsmiljø, både i prosjekter, aktiviteter, lek og hverdagslivets rutiner, samspill og enkeltbarnet.

20 SAMARBEID MED FORELDRE: Som foreldre og pedagoger har vi fra starten av en felles interesse: den beste hverdagen, læring og utvikling for barnet, der barnet skal få venner, omsorg, allsidig læring, utvikling og sosialisering. Vi ser på dere foreldre som våre viktigste samarbeidspartnere og ønsker et godt og nært samarbeid, et samarbeid preget av gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Den uformelle, daglige kontakten er et svært viktig grunnlag for et nært samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Det er viktig at vi gir foreldre informasjon og tilbakemelding om barnet, og at foreldre forteller oss om hendelser som har betydning for barnet. Vi vil også fortelle om barnet sin dag i barnehagen. Vi forventer at foreldrene deltar aktivt i barnets liv i barnehagen og holder seg orientert om hva som skjer. Hver høst har vi foreldremøte, og gjennom hele året vil dere få utdelt periodeplaner og nyhetsbrev der vi forteller om hva som skjer i barnehagen. Vi har 2 individuelle foreldresamtaler hvert år. Vi har Samarbeidsutvalg som har møte 3 ganger hvert år. Der sitter valgte representanter for foreldrene sammen med representanter fra personalet og eier. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan, arrangere dugnader, fester og være med i diskusjon om den videre utvikling av barnehagen.

21 OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning Tilretteleggingen skal skje i nært samarbeid med barnets hjem; foreldrene skal samtykke i all informasjon som gis til skolen om sitt barn. Samarbeidet skal fokusere på hva barn kan og mestrer. Siste år i barnehagen før skolestart har de eldste barna egne fokusområder. Vi har barn fra mange forskjellige skoler, noen inviterer til samarbeid før skolestart, andre ikke. De eldste barna får ekstra opplevelser og utfordringer for å forberede de på enkelte områder de vil møte i skolen. Vi legger vekt på: Selvhjulpenhet Positivt selvbilde Motta kollektive beskjeder Vente på tur Lytte til andre Ansvar Motorikk- tur og uteliv Barna får utdelt en plan over aktiviteter og opplegg.

22 KVALITETSUTVIKLING - VURDERING Kanvas kvalitetssystem er innført i barnehagen. CAF-modellen brukes for å evaluere alle sider ved barnehagedriften. Vi har jevnlig intern vurdering av arbeidet i barnehagen etter oppsatt vurderingsplan Hvert år har vi Brukerundersøkelse for foreldrene og Medarbeiderundersøkelse for de ansatte.

23 KOMPETANSEUTVIKLING Alle Kanvas-barnehager har en plan for kompetanseutvikling for personalet. Alle Kanvas-barnehager bruker aktivt Kanvas-skolen. Alle Kanvas-barnehager bidrar til kompetanseoverføring til andre Kanvas-barnehager. Kanvas verdispill brukes til å utvikle verdier og holdninger i barnehagen. Alle som jobber i Kanvas er stolte av det de gjør og vet at de trengs på jobb hver dag. (se også resultater fra CAFmodellen) EKSTERNE KURS: Vi går på kurs som utvikler oss innenfor de fagområdene vi satser på hvert år. Kanvas har kurs og foreleseninger for sine ansatt INTERN OPPLÆRING: Vi legger stor vekt på å dele kompetanse gjennom det f.eks å ha prosjekter på tvers av huset/personalgruppen der vi lærer av hverandre, intern hospitering og veiledning.

24 BARNEHAGENS TRADISJONER HØST: Foreldrecafe Besøk av skolebarn Høstfest VINTER: Lucia Nissefest Nøtteknekkeren -Grieghallen Julefest for barn og foreldre Karneval VÅR: Prosjektutstilling Bondegårdsbesøk Blomsterdag Aktivitetsuker SOMMER: Kanvasfestival Sommerfest Blåtur for Azur

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

3-Årsplan 2014-2017. Rektorhaugen Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.no

3-Årsplan 2014-2017. Rektorhaugen Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.no 3-Årsplan 2014-2017 Rektorhaugen Kanvas-barnehage Innhold Rektorhaugen Kanvas-barnehage 2 Kanvas pedagogiske plattform 4 Omsorg og lek, læring og danning 10 Sosial kompetanse 16 Rammeplanens syv fagområder

Detaljer

Årsplan Kjenndalslia Kanvas-barnehage 2012-2015. En engasjert hverdag er for oss raushet-glød-tilstedeværelse

Årsplan Kjenndalslia Kanvas-barnehage 2012-2015. En engasjert hverdag er for oss raushet-glød-tilstedeværelse Årsplan Kjenndalslia Kanvas-barnehage 2012-2015 En engasjert hverdag er for oss raushet-glød-tilstedeværelse Om Kjenndalslia Kanvas-barnehage Barnehagen har 15 heltidsstillinger, 7 pedagoger og 7 assistent/fagarbeider,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage

Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage Årsplan 2014-2016 Preståsen Kanvas-barnehage Preståsen Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan er et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Årsplan 2013 2015 for Østensjø kanvas-barnehage

Årsplan 2013 2015 for Østensjø kanvas-barnehage Årsplan 2013 2015 for Østensjø kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Antall, Rom og Form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

3-årsplan 2013-2016. Dumpa Kanvas-musikkbarnehage

3-årsplan 2013-2016. Dumpa Kanvas-musikkbarnehage 3-årsplan 2013-2016 Dumpa Kanvas-musikkbarnehage Musikkbarnehagen på Etterstad Innhold Musikkbarnehagen på Etterstad 3 Kanvas pedagogiske plattform 5 Omsorg og lek, læring og danning 11 Lek 12 Læring 13

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Oversikt over innhold i Årsplan 2013-2016 Papaya Kanvas-barnehage

Oversikt over innhold i Årsplan 2013-2016 Papaya Kanvas-barnehage Oversikt over innhold i Årsplan 2013-2016 Papaya Kanvas-barnehage Litt om oss: Papaya Kanvas-barnehage ligger i de nye Grønlandskvartalene i Bydel Gamle Oslo. Dørene åpnet høsten 2007. Barnehagen har friske

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Månedsbrev for Kråkhaug, November 2017.

Månedsbrev for Kråkhaug, November 2017. Månedsbrev for Kråkhaug, November 2017. Dette har vi gjort i oktober. Sauene våre Vi har brukt natur og gjenbruksmateriale til å bygge, sortere og leke med. Prosessene er viktige. Hva har skjedd med trærne

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form

Progresjonsplan for fagområdet antall, rom og form Progresjonsplan for fagområdet natur, miljø og teknikk Progresjonsplan for fagområdet kropp, bevegelse og helse Progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon,språk og tekst Progresjonsplan for fagområdet

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage

Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage Progresjonsplaner Engelsvoll barnehage 1. Antall, rom og form Bli kjent med tala 1-3 Bli kjent med liten mellom stor, over under, likhet ulikhet Begynnende fargeforståelse Kjennskap til sortering av farge,

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014

Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014 Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014 Prosjekt: Kroppen vår Granåsen barnehager jobber med prosjekt som arbeidsmåte. Når vi jobber i prosjekt arbeider vi med utgangspunkt i barnas interesser. Vi ønsker å

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013

STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Storm&Kuling Toddlerne STORM&KULING-VARSEL FOR TODDLERNE MARS 2013 FOKUS FOR MARS/APRIL: MÅL FOR MARS/APRIL: Natur, miljø og teknikk Naturen er en arena for opplevelser

Detaljer

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer