Kateketforeningens generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kateketforeningens generalforsamling"

Transkript

1 Velkommen til Kateketforeningens generalforsamling 9. juni 2005 Quality hotel Edvard Grieg Bjørgvin Sakspapirer

2 Innkalling til Kateketforeningens generalforsamling 9. juni 2005 på Edvard Grieg hotell i Bergen Tidsramme: 9. juni kl Generalforsamlingen holdes i forbindelse med Kateketforeningens etterutdanningskurs 6. juni 8. juni SAKSLISTE Sak 01/05 Sak 02/05 Sak 03/05 Sak 04/05 Sak 05/05 Valg av dirigentskap og referenter Godkjenning av innkalling og dagsorden Presentasjon av valgkandidater. Sentralstyrets beretning. - Herunder orientering om regnskapet for 2005 og Desisjonsrapport - Årsmelding fra stiftslag og utvalg. Lovendringsforslag a) Kateketen b) Navnendringsforslag Sak 06/05 Rammeprogram Sak 07/05 Sak 08/05 Embet - saken. Valg Oslo den 3. mai 2005 Ole Martin Thelin (sign) Leder

3 Sak 01/05 Valg av dirigentskap og referenter Sentralstyrets forslag: a) Dirigentskap: Marianne B. Gammelseter, Bodil S. Turøy b) Referenter: Rønnaug Skjeldal, Linn Marit Knutsen c) Tellekorps: Reidar Strømme, Bente Hjertnæs Sak 03/05 Presentasjon av valgkandidater. Valgkomitéens forslag: Leder: Ole Martin Thelin Styremedlemmer: Protokollkomité: Revisor: Kateketen red.: Bente Nistad Westermoen Solveig Leikvoll Joar M Flatland Mona Ødegård Sundet Terje Dale Bente Elton Jacobsen, vara: Guri Lise Stavrum Jo Edvardsen, vara: Iver Mosvold Lars Håkon Mæland Larry Wenzel Kandidatenes selvpresentasjon Kandidatene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Bente Niestad Westermoen Kateket sidan modell Liker å bruke de kreative sidene ved meg selv i jobben min Ønsker å jobbe aktivt for å rekruttere nye kateketer og beholde folk i tjenesten over lengre tid. Joar Flatland Kateket siden modell sittet 4 år i sentralstyret, siste 2 år som nestleder. jeg vil jobbe videre i den retning som foreningen jobber i pr. i dag: gjøre foreningen så spennende og interessant at DNKK fremstår som det naturlige valget når kateketer og annet undervisningspersonell i kirken skal velge fagforening. Solveig Leikvoll Kateket sidan 1993, 64 modell Være med på å føre kateketforeningen inn i en ny tid med nye utfordringer, i møte med trosopplæringsreformen. Bedre arbeidsvilkårene for undervisningsstillinger i kirken.

4 Mona Ødegård Sundet Kateket siden 1993, 66modell Jeg er opptatt av at foreningen skal være en god fagforening som passer på at lønns og arbeidsforhold er best mulig. Samtidig må foreningen, gjennom sine stiftslag, ivaretar kateketers behov for kontakt med kollegaer, utveksling av erfaring og faglig påfyll. Terje Dale En mann i min beste alder med lang livserfaring. Jeg har arbeidet i kirken i 17 år. 10 år som prestevikar samtidig som jeg studerte og de siste 7 som kateket i Austevoll Jeg mener også at kateketene bør trekkes sterkere inn gudstjenestelivet. Bygge menighet på unge familier, gjøre liturgien enklere og mer familievennlig. Ole Martin Thelin Kateket siden 83, 66 modell Leder i Kateketforeningen siden 1999; i Sentralstyret fra Visjon for Katekettjenesten: Kateket i alle menigheter i Den norske kirke. Mål for arbeidet i Kateketforeningen: Å arbeide for å synliggjøre Katekettjenesten som den viktigste tjenesten i kirkelig undervisning. Sak 04/05 Sentralstyrets beretning for perioden Saksordfører Ole Martin Thelin Sentralstyrets sammensetning i perioden: Ole Martin Thelin, leder og økonomiansvarlig Joar Flatland, nestleder Oddhild Johnsen Klevberg, stiftslags-ansvarlig Harald Skarsaune, leder av forhandlingsutvalget Sølvi Malmbekk, kontakt for Kateketen Vararepresentanter: 1. vara: Tanja Bjerklund Hauge, rekrutteringsansvarlig (har møtt fast) 2. vara: Solveig Leikvoll Sentralstyret har i perioden august 2003 til mai 2005 hatt 8 møter og behandlet 73 saker. Landsstyret har hatt 3 møter og behandlet 32 saker. Kateketforeningen har vært representert i følgende utvalg/råd utenfor DNKK: Fagråd for Kateketikk (FR/KA): Nina Engen og Ole Martin Thelin (til mai 2004) Nytt fagråd oppnevnt i 2005 med Jarl Eidjord og Kirsti Melangen som repr. for DNKK. Fagråd for Arbeidsveiledning (FR/AR): Jarl Eidjord, vara.: Ragnhild Christoffersen. Fra nov har Ragnhild Christoffersen møtt som fast repr. Styringsgruppe for arbeidsveilederutdanning (STAVU): Jarl Eidjord Norsk kristelig Studieråd: Jarl Eidjord Nordisk kirkelig Studieråd: Jarl Eidjord Etter- og videreutdanningsutvalg i KA (EVU): Jarl Eidjord Fordelingsutvalg for kompetansemidler i KA: Kirsti Melangen og Jarl Eidjord. Fra : Nina Engen og Reidar Kavlie-Borge

5 Rammeprogrammet vedtatt på GF på Saltraumen hotell i juni 2003 har vært retningsgivende for sentralstyrets arbeid i disse to årene. Det følgende vil derfor stort sett følge den inndelingen som dette rammeprogrammet har hatt. - DNKK s hovedmål for denne perioden har vært: Den norske kirkes kateketforening (DNKK) vil arbeide for medlemmenes arbeidsvilkår og rettigheter samtidig som den vil være aktiv i arbeidet med dåpsopplæringssatsningen i Den norske kirke i henhold til St.meld. Trusopplæring i ei ny tid. Det har vært viktig for oss å være målrettet i forhold til hvordan den enkelte katekets arbeidsforhold har vært lokalt, samtidig som vi sentralt har vært med på å bidra til at kateket-/undervisningstjenesten i Dnk stadig blir bedre. Dette har vi Etter beste evne har vi jobbet med A. å utvikle organisasjonen. - Kateketforeningen har de fleste medlemmene innenfor KA-området. Derfor er det der vi har vært mest aktive. Det har vært viktig ikke minst i forhold til å følge opp arbeidet med de kateketene som ble overført fra statlig- til fellesråds-området i mars Imidlertid har vi en hengeavtale med Presteforeningen (Pf) som har gitt oss forhandlingsrett på statlig område og i forhold til forsikringsordninger gjennom Akademikerne. Nå (i april -05) har vi imidlertid fått vite at Pf fra vil gå med i en ny hovedsammenslutning UNIO som er en reorganisering av nåværende UHO. Dette setter oss i en ny situasjon som vi må jobbe med fram til Landsstyremøtet i november da vi må ta stilling til hvordan framtida i forhold til dette spørsmålet skal se ut. - Vi har i Sentralstyret fortsatt ajourføring og forbedring av Håndbok for tilllitsvalgte i DNKK. Denne håndboka skal kunne sikre at vi har tillitsvalgte i stiftslagene våre som er godt oppdatert og i stand til å gjøre en god jobb lokalt. - Ved å ha en i sentralstyret som er ansvarlig for kontakten med stiftslagene vil vi markere at det arbeidet som foregår der er viktig for å ta vare på enkeltmedlemmene i organisasjonen. Fra sentralt hold har vi så langt det har vært mulig også besøkt stiftslagene i forbindelse med stiftslagssamlinger. - Vi har jobbet videre med å etablere en ordning med områdetillitsvalgte. Det har vi oppnådd. De områdetillitsvalgte har en viktig oppgave i å være et bindeledd mellom den enkelte kateket og deres arbeidsgivere i arbeidsrettslige saker og representere ved lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget avholdt et kurs for områdetillitsvalgte høsten 2004 på Kiel-ferga i forkant av lokale forhandlinger. - Ved oppnevningen av de forskjellige utvalgene har vi i stor grad forsøkt å knytte utvalgene til ulike regioner/stiftslag. Dette synes å ha fungert godt. - Forslag om sammenslåing av DNKK med Diakonforbundet. Etter initiativ fra leder i Diakonforbundet ble det ført samtaler om dette høsten Sentralstyret behandlet denne saken i sitt møte i februar -04 og kom til at det er ønskelig med samarbeid mellom de to organisasjonene både sentralt og lokalt, men sa et klart nei til sammenslåing nå. - Skifte av Generalsekretær. Jarl Eidjord sa opp sin stilling i juli 2004 og stillingen ble lyst ut med søknadsfrist i slutten av august. Sentralstyret ansatte i sitt møte i midten av september tidligere rådgiver i Diakonforbundet, Reidar Kavlie-Borge som ny Generalsekretær. Vi opplever at det var et godt valg vi gjorde ved denne ansettelsen. - Nye kontorer i nytt hus. Vi har flyttet kontorene fra Underhaugsveien 15 til Rådhusgata 1-3. I det nye Kirkens Hus er mange av de sentralkirkelige organer samlet og dette gjør det enda lettere enn før å ha kontakt med flere. Våre kontorer ligger på toppen sammen med Pf og Diakonforbundet. B. å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. - Forhandlingsutvalget har ansvaret for å drive en lønnspolitikk som skal sikre kateketene en rimelig god lønnsutvikling. Hovedtariffoppgjøret i 2004 ble et rimelig godt tariffoppgjør. Kursingen av områdetillitsvalgte er viktig for å kunne få et godt resultat i de lokale forhandlingene. (se for øvrig rapport fra forhandlingsutvalget).

6 - Når det gjelder arbeidsforholdene for de kateketene som ble overført fra statlig- til fellesrådsområdet i mars 2001 har vi fra sentralt hold forsøkt å følge opp dette i forhold til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og gjennom stiftslagene. Overfor Kultur- og kirkedepartementet har vi blant annet påpekt at tilskuddet til kateketstillinger som ble overført ikke har holdt tritt med lønnsutviklingen. Vi har også fulgt opp arbeidstidsregistreringen som skulle danne grunnlag for beregning av t-trinnstillegg fra 1. januar Imidlertid har vi ennå ikke fått gjennomført noen samlet evaluering i forhold til de endringer som har skjedd. - Tilskuddstørrelsen til overførte kateketstillinger har vært en gjenganger i så å si hele perioden. Vi har hatt flere kontakter med KA, Kirkeavdelingen og politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet om denne saken. Saken er ikke endelig løst, men vi håper den finner sin løsning ved neste korsvei. C. å ivareta katekettjenesten. - Tanja B. Hauge overtok som leder for Rekrutteringsutvalget ved begynnelsen av denne perioden. Det har vært et jevnt tilsig av nye medlemmer. Dette har skutt fart etter at Reidar ble gen.sekr. (se forøvrig Rapport fra Rekrutteringsutvalget.) - Gjennom Fagråd for arbeidsveiledning (FR/KA) og Styringsgruppe for arbeidsveilederutdanning har vi jobbet for å få økt tverrfaglighet i arbeidsveiledningen og rekruttert kateketer til arbeidsveilederutdanningen. - Fra egen kursvirksomhet tar vi med en vellykket Studietur til Hellas høsten 2003 med Bjørn Helge Sandvei og Knut Tveitereid som kursholdere og Studietur til Zambia høsten 2004 i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Imidlertid var det en liten nedtur at det planlagte Etterutdanningskurset på Hamar i juni 2004 måtte avlyses pga. for liten deltagelse. (se for øvrig rapport fra Fagutvalget) Fra sentralt hold vil vi her minne om at det er store muligheter for enkelt-kateketer og stiftslag til å få støtte til kompetanseutvikling gjennom de midlene som vi forvalter i samarbeid med Kirkens Arbeidgiverorganisasjon. - Gjennom stiftslagene fortsetter vi det gode samarbeidet vi har hatt tidligere med undervisningsrådgiverne i bispedømmene. - Med innføringen av Dåpsopplæringsreformen har Kirken fått en stor utfordring i å få utbygd undervisningstjenesten betydelig. Kontakten med sekretariatet for denne reformen er god og vi vil fortsette å jobbe for at flere av de stillinger som opprettes i forbindelse med reformen blir kateketstillinger. - Vi var aktivt med i prosessen med evaluering av Tjenesteordningen for Kateketer og opplevde at vi fikk bra gjennomslag for våre synspunkt. - Kompetanseavdeling i Kateketforeningen? Vi har jobbet med dette sentralt etter at Landsstyret i nov.-03 vedtok å avvikle foreningens EU-fond. Vi er ennå ikke helt i mål med denne saken, men ser spennende muligheter. - I 2004 dukket også Embetssaken opp igjen. Vi har jobbet med saken både internt og eksternt i forhold til Kirkerådet og Kirkemøtet. Denne saken som langt fra er enkel og som har skapt store problemer i Kateketforeningen før, tas opp som egen sak på GF-05. D. å fremme faglig utveksling med søsterkirker i et internasjonalt fellesskap - Solidaritetsutvalget med Laila Tøndel som leder har fortsatt sitt arbeid også i denne perioden. De gjør en god jobb! (se for øvrig rapport fra Solidaritetsutvalget) - Høsten 2002 ble det opprettet kontakt med Kateketforeningen og katekeseavdelingen i den lutherske kirken (IECLB) i Brasil ved besøk på IECLB s studiesenter. Vi var også i det nordligste bispedømmet i Brasil; Espirito Santo. Som et resultat av dette besøket og gjennom knallhard satsning på å øke givertjenesten vedtok Sentralstyret i april-04 å gi tilsagn om støtte til en kateket-stilling i dette bispedømmet med kr ,- pr. år. I første omgang begrenset til 3 år.

7 Representert Kateketforeningen: - Kirkemøtet i 2003 og Juni-prosjektet i regi av IKO, juni-03 - Konferansen av europeiske kirker i Trondheim, juni-03 - Bispemøtets konsultasjon med tema: Presten som leder i lokalmenigheten i Oslo aug Ved framleggelse av Statsbudsjettet okt.-03 og Strategikonferanse om Konfirmasjon i Oslo, febr Kurs-runde om Medbestemmelse.. høst-03, vår og høst -04 Kateketforeningen er ingen stor fagforening. Vi er ikke blant de mest synlige i media. Men vi øker+++, andre lytter når vi sier noe og ikke minst vi opplever at vi har medlemmer som VIL noe! Derfor opplever vi som er sentrale tillitsvalgte det meningsfullt å fortsette arbeidet. Et sentralt stikkord for det fortsatte arbeid i Kateketforeningen må være i FELLESSKAP mot nye mål! Vi i sentralstyret takker for den tillit som vi har opplevd i denne to-årsperioden og ønsker det nye sentralstyret lykke til med sitt arbeid! For Sentralstyret i DNKK, Ole Martin Thelin

8 Revisjonsberetning

9 DEN NORSKE KIRKES KATEKETFORENING BALANSE pr. Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital DIVERSE FOND Solidaritetsfond Etterutdanningsfond Sum diverse fond GJELD Kortsiktig gjeld Skyldige skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 DEN NORSKE KIRKES KATEKETFORENING RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Medlemskontigent Inntekt etterutdanning Andre driftsinntekter Inntekter Kateketen Gaver tilskudd til solidaritetsfondet Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kostnader Kateketen Lønnskostnad Medlemskontigent andre organisasjoner Kostnader sentralstyre/landsstyre Kostnader møter og utvalg Etterutdanning Tilskudd til lokallag Annen driftskostnad Udelinger fra solidaritetsfondet Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Annen renteinntekt Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader RESULTAT FØR FONDSOVERFØRINGER Overført til Solidaritetsfondet fra DNKK Ovf. Netto resultat Solidarietsfondet ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital Sum overføringer Rapport fagutvalget : Fagutvalget har bestått av: Helge Gabrielsen, kateket Hå Bente Nistad Westermoen, kateket Gand Kirsti Melangen, kateket/undervisningsrådgiver Stavanger bispedømme (leder) Utvalget har hatt 2 ordinære møter og flere telefonmøter. Våren 2004 gikk Helge Gabrielsen ut i permisjon grunnet engasjement i NMS på Madagaskar. Kirsti Melangen ble høsten 2004 bedt om å få inn i fagråd for kateketikk, og ba seg da fritatt for arbeidet med fagutvalget.

11 Leder har sammen med GS møtt i forhandlingsmøter med KA 2x årlig ang. fordeling av kurs- og kompetansemidler. Leder og GS var med i planlegging og gjennomføring av konsultasjon om konfirmantarbeid, gjennomført i Oslo februar Saker utvalget har arbeidet med: - forslag retningslinjer ved arrangering av EU-kurs/GF i regi av DNKK - planlegging og forarbeid, samt gjennomføring av studietur til Hellas høsten bevisstgjøring om muligheter til å søke kompetansemidler Stavanger Kirsti Melangen Rapport fra forhandlingsutvalget i DNKK for perioden Forhandlingsutvalget har i perioden bestått av Ole Martin Thelin Bodil Sande Turøy Jarl Eidejord Generalsekretær i DNKK fram til høsten 2004 Harald Skarsaune leder Forhandlingsutvalget har ikke holdt møter, men kommunisert på telefon og E-post.. Hovedoppgavene for utvalget har vært. 1. Planlegge og gjennomføre sentrale forhandlinger og sørge for gode og tjenlige avtaler med arbeidsgiver Utvalget har lagt opp strategi og satt opp krav til sentrale tarifforhandlinger. Sentrale Forhandlinger har i hovedsak vært ført av Generalsekretæren som har kommunisert med leder og medlemmer av utvalget i forhandlingsprosessen. 2. Har vi vært med i ulike arbeidsgrupper og partsammensatte utvalg som sammen med arbeidsgiver har hatt som oppgave å finne fram til avtaler og ordninger som er klare, praktiske og tjenlige for alle parter. I perioden har særlig spørsmål om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og bevegelige helligdager og arbeid på leir vært berørt. 3. Utvikle et godt fungerende og kompetent områdetillitsvalgt apparat. Forhandlingsutvalget har ved gjentatte anledninger skriftlig om muntlig på landstyremøter oppfordret stiftslagene til å dele inn stiftet og velge ut et naturlig antall områdetillitsvalgte. Likeledes å orientere arbeidsgivere om hvem som er vår representant i området. Utvalget ønsker et godt fungerende system av områdetillitsvalgte som representerer medlemmene i forhold til arbeidsgiver både ved lokalelønnsforhandlinger og andre forhold som berører våre medlemmer og forholdet til arbeidsgiver og arbeidssted. 4. Gi kompetanse og informasjon til områdetillitsvalgte. Høsten 2004 ble det i forkant av lokale lønnsforhandlinger arrangert kurs for områdetillitsvalgte. Kurset tok for seg avtaleverket, strategiske valg og forhandlingsteknikk. 5. Medlemmer i utvalget har gitt hjelp ved lokale forhandlinger på telefon fra ulike områdetillitsvalgte. Resultater: Vårt viktigste ønske ved forhandlingene i 2004 var at stigen som til nå har vært 10 år måtte utvides. Dette oppnådde vi for den øverste lønnskategorien. Og har godt hop om at vi ved neste anledning skal kunne få til dette også for andre grupper. Lokalt ligger vi fortsatt over pro rata og flere av våre medlemmer har fått god utelling. Det er fortsatt en forutsetning at det sendes inn krav fra medlemmene til områdetillitsvalgte. Vi må framover derfor stimulere og opplære medlemmene til å selv gi premisser og argumenter som holder i de lokale forhandlingene. Dette er en forutsetning for at vi skal oppnå godt resultat der. Oslo Harald Skarsaune

12 Rapport fra solidaritetsutvalget i dnkk Utvalget har bestått av : Laila Tøndel(leder), Linn Marit Knutsen, Grethe Ramampiaro, Sonja Bruholt I løpet av denne perioden har utvalget hatt to ordinære møter i tillegg til telefonkontakt og e-postkontakt. To av medlemmene er i permisjon/ sykemelding for tiden, og et tredje har vært sykemeldt i perioder. Vi har hatt utspill i forhold til givertjenesten flere ganger, både gjennom sentralstyret/ landsstyret og i Kateketen. Det er sendt ut oppfordring til medlemmene om å gi til fondet, og for ett år siden kom vi opp i kroner pr. år fra medlemmene. I tillegg kommer et beløp fra DNKK. I dag har vi et prosjekt på Nord-Vest- Madagaskar, der vi støtter utdanning av søndagsskolelærere ved presteskolen i Marovoay. Målgruppen er konene til studentene. Ett av solidaritetsutvalgets medlemmer var og besøkte skolen sommeren 2003, og i sin rapport sier hun at de får utnyttet de pengene de får, på en god måte. Etter en studietur til Brasil i 2002, arranger av DNKK og K/N. begynte vi å arbeide for et prosjekt der også, og i dag gir vi støtte til kateketstilling i Den lutherske Kirke i Brasil. Det er tid for å minne våre medlemmer om givertjenesten enda en gang. Hommelvik 3.mai Laila Tøndel. Rapport fra rekrutteringsutvalget. Utgangspunktet for utvalget var at det ikke var et eksisterende utvalg. Undertegnede ble oppnevnt som ansvarlig for dette utvalget i sentralstyret, og har i grunnen aldri helt kommet i gang med å sette sammen et utvalg. Dette på grunn av flere ting. Det har også vært noe forvirring rundt hva utvalget egentlig skal jobbe med, rekruttering i forhold til kateketyrket eller rekruttering av medlemmer til foreningen. Begge tingene er viktig å jobbe med, og det burde derfor klargjøres bedre hva et rekrutteringsutvalg skal jobbe med. Skal begge bitene inn, bør det kanskje skilles i forksjellige utvalg? Det har vært noe kontakt med Kristin Frydenlund i kirkerådet, samt at undertegnende har sittet i rekrutteringsnettverk lokalt i bispedømmet. (her med tanke på rekruttering i forhold til stillinger). Det har også vært jobbet i forhold til brosjyremateriell til rekruttering av medlemmer til foreningen. Først med oppgradering av gammel brosjyre med avgåtte generalsekretær, og så denne våren med helt ny brosjyre med ny generalsekretær. Samt at det i sentralstyret og på landstyremøtet er diskutert strategier for hvordan rekruttere medlemmer. Ved videre jobb med et slikt utvalg bør det avgjøres hva som er oppgaven til utvalget, slik at man lettere vet hvor det skal satses. Den 19. Mai 2005 Tanja Bjerlund Hauge

13 Stiftlagsrapporter Nord-Hålogaland Styret har bestått av: Leder: Reidar Strømme Nestleder: Britt Mari Zakariassen Kasserer: Anne Kirsti Hauken Styremedlem: Tarald Varhaug Stiftlaget har 15 medlemmer og har gjennomført 1 samlinger/kurs Sør-Hålogaland Styret har bestått av: Leder: Tore Kolltveit Kasserer: Trond Aarthun Sekretær: Helga Kjellevold Stiftlaget har 18 medlemmer og har gjennomført 2 samlinger/kurs. Nidaros Styret har bestått av: Leder: Linn Marit Knutsen Sekretær: Siv Jørgensen Kasserer: Kristin Kosberg Ofstad Stiftlaget har 17 medlemmer og har gjennomført 4 samlinger/kurs Møre Styret har bestått av: Leder: Finn Arild Fjøren Nestleder: Stein Conradsen Kasserer: Astrid U. Øygard Stiftlaget har 16 medlemmer og har gjennomført Studietur til Sør Afrika og gjennomført 3 samlinger/kurs. Bjørgvin Styret har bestått av: Leder: Sølvi Irene Ulvestad Nestleder: Inger Anne Eldegard Kasserer: Hege M. Stavland Sekretær: Sven Ove Lund Stiftlaget har 25 medlemmer og har gjennomført Studietur til Sør Afrika og 1 medarbeidersamling. Stavanger Styret har bestått av: Leder: Marianne Kleppe-Chung Sekretær: Rolf Petter Eriksen Kasserer: Bente Nistad Westermoen Stiftlaget har 32 medlemmer og har gjennomført 3 samlinger/kurs Agder og Telemark Styret har bestått av: Leder: Karin Fjose Sekretær: Joh Hæhre Kasserer: Anne B. Øvensen Stiftlaget har 19 medlemmer og har 4 gjennomført samlinger/kurs. Tunsberg Styret har bestått av: Leder: Tanja Hauge Medlem: Cecilie Solvang Medlem: Astrid Agathe Matre Sekretær: Randi Anne Skårdal Stiftlaget har 21 medlemmer og har gjennomført 3 seminarer/kurs pr semester

14 Hamar Styret har bestått av: Leder: Anny Holien Kasserer: Kristin Nyborg Stiftlaget har 5 medlemmer. Oslo Styret har bestått av: Leder: Elise Myhre Fag ansv: Jan Inge Gundersen Kasserer: Asger Fris Stiftlaget har 24 medlemmer og har gjennomført studietur til Roma og 2 samlinger Borg Styret har bestått av: Leder: Mona Bøe Sekretær: Berit Åsan Styremedlem: Ann Beth Gilja Johansen Stiftlaget har 30 medlemmer og har gjennomført 4 samlinger/kurs Sak 05/05 Lovendringsforslag Kateketen - en periode er over? Saksordfører: Harald Skarsaune DNKK har hatt kateketen som sitt kontaktorgan i mange år. Bladet har vært med på å profilerer kateketer og kateketyrket innad og utad i det kirkelige landskap. I årenes løp er mye endret, endret layout, innhold og behov. I dag er vi inne i en tid der IT, internett og websider er viktige informasjonskilder for de fleste av oss. Hva betyr dette for kateketforeningen? Hvilke behov og utfordringer har vi i dag. Kateketforeningen ønsker å være en vesentlig og synlig aktør i utformingen av framtidens kirke. Særlig gjelder dette i forhold til undervisning, konfirmanter, barn og unge og ikke minst den pågående trosopplæringsreformen. For å kunne bli en slik aktør krever det en rask og dynamisk kommunikasjon både internt og eksternt. En kommunikasjon som når fram og blir lest av flest mulig raskest mulig. Som redskap i til dette kan i dag ingenting konkurrere med hjemmesider og internettbaserte tjenester. Kateketforeningens sentralstyre vedtok i januar å ta opp Kateketens framtid på Generalforsamlingen I våre vedtekter står det at Generalforsamlingen velger Kateketens redaktør og sentralstyret vurderer det derfor slik at også spørsmålet om endring og nedleggelse hører i under Generalforsamlingen. Fra januar har vi økt innsatsen på Vi har forsøkt å gjøre sidene mer dynamiske og benytte E-post for å kunngjøre viktige saker som er lagt ut. På bakgrunn av gode erfaringer med dette ble det på Landstyremøtet 07.april lagt forslag om nedleggelse av Kateketen. Et enstemmig landsstyre sluttet seg til forslaget som nå fremmes som sak på Generalforsamlingen. Papirutgaver av magasiner og tidskrift finnes fortsatt og har sin berettigelse. Samtidig stiller de nye utfordringene stadig større krav til disse. Papirutgaver har mer enn noen gang blitt kostbare kunstneriske uttrykk som krever bilde- og trykk kvalitet. Det vil være umulig for kateketforeningen å satse på et slikt blad/magasin. Papirutgaver kan sies å være mer identitetsbærende og identitetsbyggende. Det vil derfor være en utfordring for kateketforeningen å skape en hjemmeside som kan bære denne funksjonen videre. Det er viktig at vår organisasjon når ut til medlemmene. Men dagens utbygning og framtidens utvikling av data og internettbaserte tjenester mener sentralstyret at vi med en hjemmesidebasert informasjon og kommunikasjon er bedre i stand til å betjene, informere, og skape tilhørighet hos medlemmer enn med et blad som kommer ut 3-5 ganger i året.

15 Forslag til vedtak: Kateketen forum for undervising i kirke nedlegges med virking fra Generalforsamlingen Utgivelse 01/2005 ansees å være siste nummer. Foreningens informasjon og kommunikasjon vil i framtiden bli gitt via hjemmesidene og ved brev/e-post. Navnendringsforslag Saksordfører Joar Flatland Saken fremmes på GF: Forslag til ny 1: Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund. Sak 06/05 Rammeprogram Saksordfører: Sølvi Malmbekk Hovedmål: DNKK vil arbeide for medlemmenes arbeidsvilkår og rettigheter, styrke medlemmenes selvforståelse som nødvendige i kirkens undervisningstjeneste og øke kompetansen hos våre medlemmer. A. DNKK vil utvikle organisasjonen ved å: Øke kompetansen i stiftslagene o Kurse tillits-/områdetillitsvalgte o Etablere konfliktutvalg Følge opp vårt forhold til hovedsammenslutning gjennom medlemskap eller samarbeidsavtale Arbeide for å øke medlemsmassen B. DNKK vil ivareta medlemmene arbeidsvilkår og rettigheter: Et arbeidsliv å leve i - Jobber for et arbeidsliv tilpasset medlemmene En lønn å leve av - Stiller krav om en anstendig og rettferdig lønn Du står ikke alene - DNKK er på medlemmenes side! Det skal lønner seg å være organisert D. DNKK vil fremme faglig utveksling med søsterkirker i et internasjonalt fellesskap gjennom solidaritetsarbeid og givertjeneste. Sak 07/05 Embet - saken. Embetet i Den norske kirke og Kateket-tjenesten Saksordfører: Ole Martin Thelin Bakgrunn: Dette har vært en sak i Den norske kirke og Kateketforeningen så å si fra Kateket-tjenesten ble opprettet. Men jeg vil ikke i dette saksframlegget dra fram hele sakens historie. Slik sett er det mer interessant å se framover. Men fra den nære fortid er det verdt å ta med det som skjedde i 2001 da det ble lagt fram en utredning (Embetsutredningen) om dette spørsmålet til behandling i Kirkemøtet. I denne utredningen ble Kateket-tjenesten foreslått nedlagt. Imidlertid vedtok Kirkemøtet at Katekettjenesten videreføres som en egen tjeneste og profileres ytterligere i retning av dåpsopplæring på alle alderstrinn. I den andre delen av Kirkemøtets vedtak (i 2001) ble Kirkerådet bedt om å igangsette en prosess for å komme til en videre avklaring av følgende problemstillinger: A. Muligheten for å tenke på en ny måte om diakonatet, i forhold til vår kirkes forståelse av preste- og bispetjenesten. I denne forbindelse bør også tanken om et såkalt samlediakonat utredes. Andre problemstillinger gjaldt event. endringer i de gjeldende vigslingsli-

16 turgier og tjenesteordninger/retningslinjer for gudstjenestlige funksjoner. På Kirkemøtet i 2004 kom denne saken tilbake til Kirkemøtet som sak 8/04: Diakonal tjeneste i Den norske kirke med hovedvekt på diakontjenesten og embetsforståelsen. Vedtaket derfra er vel kjent men jeg vil her likevel ta med pkt. 4: Kirkemøtet ber om at konsekvensene for kateket- og kantortjenesten av å tilrettelegge den ordinerte tjeneste som en flerdimensjonal tjeneste avklares nærmere. Det er nødvendig at disse tjenester avklares og styrkes som nødvendige tjenester i Den norske kirke. (mine understrekninger). På dette grunnlag er det nødvendig for oss å finne ut hvordan vi ønsker å arbeide for at Katekettjenesten skal videreføres. Som Kateketforening bør vi komme fram til en felles strategi. Utfra mine vurderinger ser jeg tre mulige modeller: 1. Katekettjenesten videreføres som en vigslet tjeneste utenfor den ordinerte tjenesten. Dette vil være å videreføre katekettjenesten stort sett som den er i dag med dens fordeler og ulemper (fyll inn sjøl utfra egen tjeneste). Vi må fortsatt leve med en uklar posisjon i forhold til de øvrige tjenestene, og de grenseoppganger vi må foreta vil fortsatt være grunnlag for mye frustrasjon og i økende grad konflikter i forståelsen av arbeidsutførelsen og hvilken myndighet som ligger til de forskjellige stillingene. 2. Katekettjenesten videreføres som en ordinert tjeneste innenfor et samlediakonat. Fordelen ved denne modellen er at vi som kateketer blir regnet med i den ordinerte tjenesten og får del i tjenesten med Ord og sakrament. Men hvordan et samlediakonat skal organiseres er ennå svært uklart. Blir Kateket-tjenesten en del av Diakontjenesten? Skal Diakon-tjenesten omfatte undervisnings-tjenesten slik at vi alle blir diakoner? Eller? 3. Katekettjenesten videreføres som en ordinert tjeneste innenfor den flerdimensjonale ordinerte tjenesten der prest/diakon/kateket og er tjenester som personer med ulik fagutdannelse ordineres til. Her vil Katekettjenesten kunne videreføres som en nødvendig tjeneste innenfor kirkelig undervisning. Innføringen av begrepet flerdimensjonal tjeneste gjør at det fortsatt blir riktig å snakke om ETT embete. Prest/diakon/kateket blir alle ordinert til sin tjeneste. Det betyr i praksis at alle får fullmakt i og med ordinasjonen til å utføre dåp og forrette nattverd. Men hvilke arbeidsområder som skal være hovedarbeidsområder for de enkelte tjenestene må fortsatt bestemmes av tjenesteordninger. I det videre utredningsarbeidet må det bl.a. klargjøres hvem som har myndighet (dvs. det avgjørende ord) på hvilke områder. Forslag til vedtak: Landsstyret i DNKK går inn for at saken om Katekettjenestens forhold til embetet tas opp på Generalforsamlingen. Landsstyret vil overfor GF anbefale at Kateketforeningen ved Sentralstyret arbeider videre etter modell 3. Mer stoff om Embetsaken kan leses på KM 7/04 Tenesteordningar for diakon, kantor og kateket: &pnyhetkat=1&pvedtakid=142 KM 10/01 Embetskomiteens innstilling Vedtak: &pnyhetkat=1&pvedtakid=95 Protokollen fra Bispemøtet september 2004: Sak 08/05 Valg, (Se under sak 03/05)

K at ek et foreningens

K at ek et foreningens PROTOK OLL K at ek et foreningens generalforsam ling 7. juni 2007 Eidene senter TJØME Side 1 av 7 Protokoll fra Kateketforeningens generalforsamling 7. juni 2007 på Eidene senter, Tjøme Torsdag 7. juni

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg Sentralstyrets beretning 2007-2009 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Harald Skarsaune 2007 01.04.2008 Heidi Sveås, konstituert leder 02.04.08 09.09.08

Detaljer

for medlemmer i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund For perioden

for medlemmer i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund For perioden for medlemmer i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund For perioden 2005-2007 Side 1 av 18 Kjære medlem i Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund! DU er den viktigste

Detaljer

for medlemmer i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund For perioden 2007-2009

for medlemmer i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund For perioden 2007-2009 for medlemmer i Kateketforeningen Den norske kirkes undervisningsforbund For perioden 2007-2009 Side 1 av 17 Kjære medlem i Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund! Dette er en samling

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2009-2011. 1. Innledning. B. Representasjon i råd og utvalg. A. Sentralstyret og ansatte

Sentralstyrets beretning 2009-2011. 1. Innledning. B. Representasjon i råd og utvalg. A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyrets beretning 2009-2011 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Anne Kirsti Kjenne Sentralstyret: Heidi Sveås (nestleder) Finn Arild Fjøren Unn-Kristin

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2013-2015

Sentralstyrets beretning 2013-2015 SAK GF 05/15 Sentralstyrets beretning 2013-2015 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Runar Godø Sentralstyret: Gro Lillenes (nestleder) Jarl Eidjord

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 21/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: KR 8/10 Saksdokumenter: Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Vår ref: 14/ (15/32150) - INW Dato: /2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU) Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU)

Vår ref: 14/ (15/32150) - INW Dato: /2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU) Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet Referat Til: Kopi til: Vår ref: 14/2484-3 (15/32150) - INW Dato: 2.9.2015 Sak: 14/2484 SENTRALT ETTERUTDANNINGSUTVALG (SEU) Emne: Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU) 25.03.2015

Detaljer

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015

Referat fagråd for arbeidsveiledning (FABV), 19. oktober 2015 DEN NORSKE KIRKE Bispemøtet Referat Til: Fagråd for arbeidsveiledning Kopi til: Vår ref: 15/453-7 (15/38895) - INW Dato: 3.11.2015 Sak: 15/453 FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING (ABV) Referat fagråd for arbeidsveiledning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011.

Protokoll Bispemøtet. 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell N BISPEMØTET DEN NORSKE KIRKE. Oslo, 17. mars 2011. BM DEN NORSKE KIRKE N Oslo, 17. mars 2011 Protokoll Bispemøtet 17. mars 2011 Gardermoen, SAS Radisson Blu Hotell Til stede: Helga Haugland Byfuglien Ole Christian Kvarme Olav Skjevesland Per Oskar Kjølaas

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

KR 22/02 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge

KR 22/02 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge KR 22/02 Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 10.-11.06.2002 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Saksdokumenter: Rekruttering til kirkelige

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30

Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30 ÅRSMELDING FOR Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30 1 Godkjenning av saksliste 2 Godkjenning av innkallingen 3 Registrering av representanter 4 Valg av referent og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015

Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 19.-20. mai 2015 Godkjent 10. juni 2015 Protokoll Bispemøtet BM Angvik gamle handelssted, Molde, 19.-20. mai 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses Halvor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

KANDIDATLISTE KANDIDATER SENTRALSTYRE FOR VALG 2009 2011/2013

KANDIDATLISTE KANDIDATER SENTRALSTYRE FOR VALG 2009 2011/2013 KANDIDATLISTE KANDIDATER SENTRALSTYRE FOR VALG 2009 2011/2013 Anne Kirsti Kjenne stiller som lederkandidat (Dersom hun ikke blir valgt, sitter hun 2 år til i sentralstyret) Vi har forsøkt å finne flere

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Protokoll Frikirkens synodestyre

Protokoll Frikirkens synodestyre Protokoll Frikirkens synodestyre Tid: Fredag 04.09.2015 kl. 17-22 lørdag 05.09.2015 kl. 08.30-15 Sted: Best Western hotell, Gardermoen Til stede: Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 2015 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 29. august 215 Generalforsamlingen for 215 ble avholdt i den nye Bjørn West hytten lørdag 29. august 215 kl. 15. Til stede: Fra styret: Oddvar Fyllingen,

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop. 4. Mulighet for forenkling og rasjonell utnyttelse av ressurser DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 18.05.2015 Vår ref: 15/1517-5 MAS (15/19440) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo biskop Innledningsvis

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012

KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR Losby Gods, 2.-3. mai 2012 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent 20.05.2012 2.-3.05.2012 Losby Gods Til stede: May Lisbet Hovlid Aurdal

Detaljer