Kateketforeningens generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kateketforeningens generalforsamling"

Transkript

1 Velkommen til Kateketforeningens generalforsamling 9. juni 2005 Quality hotel Edvard Grieg Bjørgvin Sakspapirer

2 Innkalling til Kateketforeningens generalforsamling 9. juni 2005 på Edvard Grieg hotell i Bergen Tidsramme: 9. juni kl Generalforsamlingen holdes i forbindelse med Kateketforeningens etterutdanningskurs 6. juni 8. juni SAKSLISTE Sak 01/05 Sak 02/05 Sak 03/05 Sak 04/05 Sak 05/05 Valg av dirigentskap og referenter Godkjenning av innkalling og dagsorden Presentasjon av valgkandidater. Sentralstyrets beretning. - Herunder orientering om regnskapet for 2005 og Desisjonsrapport - Årsmelding fra stiftslag og utvalg. Lovendringsforslag a) Kateketen b) Navnendringsforslag Sak 06/05 Rammeprogram Sak 07/05 Sak 08/05 Embet - saken. Valg Oslo den 3. mai 2005 Ole Martin Thelin (sign) Leder

3 Sak 01/05 Valg av dirigentskap og referenter Sentralstyrets forslag: a) Dirigentskap: Marianne B. Gammelseter, Bodil S. Turøy b) Referenter: Rønnaug Skjeldal, Linn Marit Knutsen c) Tellekorps: Reidar Strømme, Bente Hjertnæs Sak 03/05 Presentasjon av valgkandidater. Valgkomitéens forslag: Leder: Ole Martin Thelin Styremedlemmer: Protokollkomité: Revisor: Kateketen red.: Bente Nistad Westermoen Solveig Leikvoll Joar M Flatland Mona Ødegård Sundet Terje Dale Bente Elton Jacobsen, vara: Guri Lise Stavrum Jo Edvardsen, vara: Iver Mosvold Lars Håkon Mæland Larry Wenzel Kandidatenes selvpresentasjon Kandidatene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Bente Niestad Westermoen Kateket sidan modell Liker å bruke de kreative sidene ved meg selv i jobben min Ønsker å jobbe aktivt for å rekruttere nye kateketer og beholde folk i tjenesten over lengre tid. Joar Flatland Kateket siden modell sittet 4 år i sentralstyret, siste 2 år som nestleder. jeg vil jobbe videre i den retning som foreningen jobber i pr. i dag: gjøre foreningen så spennende og interessant at DNKK fremstår som det naturlige valget når kateketer og annet undervisningspersonell i kirken skal velge fagforening. Solveig Leikvoll Kateket sidan 1993, 64 modell Være med på å føre kateketforeningen inn i en ny tid med nye utfordringer, i møte med trosopplæringsreformen. Bedre arbeidsvilkårene for undervisningsstillinger i kirken.

4 Mona Ødegård Sundet Kateket siden 1993, 66modell Jeg er opptatt av at foreningen skal være en god fagforening som passer på at lønns og arbeidsforhold er best mulig. Samtidig må foreningen, gjennom sine stiftslag, ivaretar kateketers behov for kontakt med kollegaer, utveksling av erfaring og faglig påfyll. Terje Dale En mann i min beste alder med lang livserfaring. Jeg har arbeidet i kirken i 17 år. 10 år som prestevikar samtidig som jeg studerte og de siste 7 som kateket i Austevoll Jeg mener også at kateketene bør trekkes sterkere inn gudstjenestelivet. Bygge menighet på unge familier, gjøre liturgien enklere og mer familievennlig. Ole Martin Thelin Kateket siden 83, 66 modell Leder i Kateketforeningen siden 1999; i Sentralstyret fra Visjon for Katekettjenesten: Kateket i alle menigheter i Den norske kirke. Mål for arbeidet i Kateketforeningen: Å arbeide for å synliggjøre Katekettjenesten som den viktigste tjenesten i kirkelig undervisning. Sak 04/05 Sentralstyrets beretning for perioden Saksordfører Ole Martin Thelin Sentralstyrets sammensetning i perioden: Ole Martin Thelin, leder og økonomiansvarlig Joar Flatland, nestleder Oddhild Johnsen Klevberg, stiftslags-ansvarlig Harald Skarsaune, leder av forhandlingsutvalget Sølvi Malmbekk, kontakt for Kateketen Vararepresentanter: 1. vara: Tanja Bjerklund Hauge, rekrutteringsansvarlig (har møtt fast) 2. vara: Solveig Leikvoll Sentralstyret har i perioden august 2003 til mai 2005 hatt 8 møter og behandlet 73 saker. Landsstyret har hatt 3 møter og behandlet 32 saker. Kateketforeningen har vært representert i følgende utvalg/råd utenfor DNKK: Fagråd for Kateketikk (FR/KA): Nina Engen og Ole Martin Thelin (til mai 2004) Nytt fagråd oppnevnt i 2005 med Jarl Eidjord og Kirsti Melangen som repr. for DNKK. Fagråd for Arbeidsveiledning (FR/AR): Jarl Eidjord, vara.: Ragnhild Christoffersen. Fra nov har Ragnhild Christoffersen møtt som fast repr. Styringsgruppe for arbeidsveilederutdanning (STAVU): Jarl Eidjord Norsk kristelig Studieråd: Jarl Eidjord Nordisk kirkelig Studieråd: Jarl Eidjord Etter- og videreutdanningsutvalg i KA (EVU): Jarl Eidjord Fordelingsutvalg for kompetansemidler i KA: Kirsti Melangen og Jarl Eidjord. Fra : Nina Engen og Reidar Kavlie-Borge

5 Rammeprogrammet vedtatt på GF på Saltraumen hotell i juni 2003 har vært retningsgivende for sentralstyrets arbeid i disse to årene. Det følgende vil derfor stort sett følge den inndelingen som dette rammeprogrammet har hatt. - DNKK s hovedmål for denne perioden har vært: Den norske kirkes kateketforening (DNKK) vil arbeide for medlemmenes arbeidsvilkår og rettigheter samtidig som den vil være aktiv i arbeidet med dåpsopplæringssatsningen i Den norske kirke i henhold til St.meld. Trusopplæring i ei ny tid. Det har vært viktig for oss å være målrettet i forhold til hvordan den enkelte katekets arbeidsforhold har vært lokalt, samtidig som vi sentralt har vært med på å bidra til at kateket-/undervisningstjenesten i Dnk stadig blir bedre. Dette har vi Etter beste evne har vi jobbet med A. å utvikle organisasjonen. - Kateketforeningen har de fleste medlemmene innenfor KA-området. Derfor er det der vi har vært mest aktive. Det har vært viktig ikke minst i forhold til å følge opp arbeidet med de kateketene som ble overført fra statlig- til fellesråds-området i mars Imidlertid har vi en hengeavtale med Presteforeningen (Pf) som har gitt oss forhandlingsrett på statlig område og i forhold til forsikringsordninger gjennom Akademikerne. Nå (i april -05) har vi imidlertid fått vite at Pf fra vil gå med i en ny hovedsammenslutning UNIO som er en reorganisering av nåværende UHO. Dette setter oss i en ny situasjon som vi må jobbe med fram til Landsstyremøtet i november da vi må ta stilling til hvordan framtida i forhold til dette spørsmålet skal se ut. - Vi har i Sentralstyret fortsatt ajourføring og forbedring av Håndbok for tilllitsvalgte i DNKK. Denne håndboka skal kunne sikre at vi har tillitsvalgte i stiftslagene våre som er godt oppdatert og i stand til å gjøre en god jobb lokalt. - Ved å ha en i sentralstyret som er ansvarlig for kontakten med stiftslagene vil vi markere at det arbeidet som foregår der er viktig for å ta vare på enkeltmedlemmene i organisasjonen. Fra sentralt hold har vi så langt det har vært mulig også besøkt stiftslagene i forbindelse med stiftslagssamlinger. - Vi har jobbet videre med å etablere en ordning med områdetillitsvalgte. Det har vi oppnådd. De områdetillitsvalgte har en viktig oppgave i å være et bindeledd mellom den enkelte kateket og deres arbeidsgivere i arbeidsrettslige saker og representere ved lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget avholdt et kurs for områdetillitsvalgte høsten 2004 på Kiel-ferga i forkant av lokale forhandlinger. - Ved oppnevningen av de forskjellige utvalgene har vi i stor grad forsøkt å knytte utvalgene til ulike regioner/stiftslag. Dette synes å ha fungert godt. - Forslag om sammenslåing av DNKK med Diakonforbundet. Etter initiativ fra leder i Diakonforbundet ble det ført samtaler om dette høsten Sentralstyret behandlet denne saken i sitt møte i februar -04 og kom til at det er ønskelig med samarbeid mellom de to organisasjonene både sentralt og lokalt, men sa et klart nei til sammenslåing nå. - Skifte av Generalsekretær. Jarl Eidjord sa opp sin stilling i juli 2004 og stillingen ble lyst ut med søknadsfrist i slutten av august. Sentralstyret ansatte i sitt møte i midten av september tidligere rådgiver i Diakonforbundet, Reidar Kavlie-Borge som ny Generalsekretær. Vi opplever at det var et godt valg vi gjorde ved denne ansettelsen. - Nye kontorer i nytt hus. Vi har flyttet kontorene fra Underhaugsveien 15 til Rådhusgata 1-3. I det nye Kirkens Hus er mange av de sentralkirkelige organer samlet og dette gjør det enda lettere enn før å ha kontakt med flere. Våre kontorer ligger på toppen sammen med Pf og Diakonforbundet. B. å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. - Forhandlingsutvalget har ansvaret for å drive en lønnspolitikk som skal sikre kateketene en rimelig god lønnsutvikling. Hovedtariffoppgjøret i 2004 ble et rimelig godt tariffoppgjør. Kursingen av områdetillitsvalgte er viktig for å kunne få et godt resultat i de lokale forhandlingene. (se for øvrig rapport fra forhandlingsutvalget).

6 - Når det gjelder arbeidsforholdene for de kateketene som ble overført fra statlig- til fellesrådsområdet i mars 2001 har vi fra sentralt hold forsøkt å følge opp dette i forhold til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og gjennom stiftslagene. Overfor Kultur- og kirkedepartementet har vi blant annet påpekt at tilskuddet til kateketstillinger som ble overført ikke har holdt tritt med lønnsutviklingen. Vi har også fulgt opp arbeidstidsregistreringen som skulle danne grunnlag for beregning av t-trinnstillegg fra 1. januar Imidlertid har vi ennå ikke fått gjennomført noen samlet evaluering i forhold til de endringer som har skjedd. - Tilskuddstørrelsen til overførte kateketstillinger har vært en gjenganger i så å si hele perioden. Vi har hatt flere kontakter med KA, Kirkeavdelingen og politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet om denne saken. Saken er ikke endelig løst, men vi håper den finner sin løsning ved neste korsvei. C. å ivareta katekettjenesten. - Tanja B. Hauge overtok som leder for Rekrutteringsutvalget ved begynnelsen av denne perioden. Det har vært et jevnt tilsig av nye medlemmer. Dette har skutt fart etter at Reidar ble gen.sekr. (se forøvrig Rapport fra Rekrutteringsutvalget.) - Gjennom Fagråd for arbeidsveiledning (FR/KA) og Styringsgruppe for arbeidsveilederutdanning har vi jobbet for å få økt tverrfaglighet i arbeidsveiledningen og rekruttert kateketer til arbeidsveilederutdanningen. - Fra egen kursvirksomhet tar vi med en vellykket Studietur til Hellas høsten 2003 med Bjørn Helge Sandvei og Knut Tveitereid som kursholdere og Studietur til Zambia høsten 2004 i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Imidlertid var det en liten nedtur at det planlagte Etterutdanningskurset på Hamar i juni 2004 måtte avlyses pga. for liten deltagelse. (se for øvrig rapport fra Fagutvalget) Fra sentralt hold vil vi her minne om at det er store muligheter for enkelt-kateketer og stiftslag til å få støtte til kompetanseutvikling gjennom de midlene som vi forvalter i samarbeid med Kirkens Arbeidgiverorganisasjon. - Gjennom stiftslagene fortsetter vi det gode samarbeidet vi har hatt tidligere med undervisningsrådgiverne i bispedømmene. - Med innføringen av Dåpsopplæringsreformen har Kirken fått en stor utfordring i å få utbygd undervisningstjenesten betydelig. Kontakten med sekretariatet for denne reformen er god og vi vil fortsette å jobbe for at flere av de stillinger som opprettes i forbindelse med reformen blir kateketstillinger. - Vi var aktivt med i prosessen med evaluering av Tjenesteordningen for Kateketer og opplevde at vi fikk bra gjennomslag for våre synspunkt. - Kompetanseavdeling i Kateketforeningen? Vi har jobbet med dette sentralt etter at Landsstyret i nov.-03 vedtok å avvikle foreningens EU-fond. Vi er ennå ikke helt i mål med denne saken, men ser spennende muligheter. - I 2004 dukket også Embetssaken opp igjen. Vi har jobbet med saken både internt og eksternt i forhold til Kirkerådet og Kirkemøtet. Denne saken som langt fra er enkel og som har skapt store problemer i Kateketforeningen før, tas opp som egen sak på GF-05. D. å fremme faglig utveksling med søsterkirker i et internasjonalt fellesskap - Solidaritetsutvalget med Laila Tøndel som leder har fortsatt sitt arbeid også i denne perioden. De gjør en god jobb! (se for øvrig rapport fra Solidaritetsutvalget) - Høsten 2002 ble det opprettet kontakt med Kateketforeningen og katekeseavdelingen i den lutherske kirken (IECLB) i Brasil ved besøk på IECLB s studiesenter. Vi var også i det nordligste bispedømmet i Brasil; Espirito Santo. Som et resultat av dette besøket og gjennom knallhard satsning på å øke givertjenesten vedtok Sentralstyret i april-04 å gi tilsagn om støtte til en kateket-stilling i dette bispedømmet med kr ,- pr. år. I første omgang begrenset til 3 år.

7 Representert Kateketforeningen: - Kirkemøtet i 2003 og Juni-prosjektet i regi av IKO, juni-03 - Konferansen av europeiske kirker i Trondheim, juni-03 - Bispemøtets konsultasjon med tema: Presten som leder i lokalmenigheten i Oslo aug Ved framleggelse av Statsbudsjettet okt.-03 og Strategikonferanse om Konfirmasjon i Oslo, febr Kurs-runde om Medbestemmelse.. høst-03, vår og høst -04 Kateketforeningen er ingen stor fagforening. Vi er ikke blant de mest synlige i media. Men vi øker+++, andre lytter når vi sier noe og ikke minst vi opplever at vi har medlemmer som VIL noe! Derfor opplever vi som er sentrale tillitsvalgte det meningsfullt å fortsette arbeidet. Et sentralt stikkord for det fortsatte arbeid i Kateketforeningen må være i FELLESSKAP mot nye mål! Vi i sentralstyret takker for den tillit som vi har opplevd i denne to-årsperioden og ønsker det nye sentralstyret lykke til med sitt arbeid! For Sentralstyret i DNKK, Ole Martin Thelin

8 Revisjonsberetning

9 DEN NORSKE KIRKES KATEKETFORENING BALANSE pr. Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum totale omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum total egenkapital DIVERSE FOND Solidaritetsfond Etterutdanningsfond Sum diverse fond GJELD Kortsiktig gjeld Skyldige skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum total gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 DEN NORSKE KIRKES KATEKETFORENING RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER Medlemskontigent Inntekt etterutdanning Andre driftsinntekter Inntekter Kateketen Gaver tilskudd til solidaritetsfondet Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kostnader Kateketen Lønnskostnad Medlemskontigent andre organisasjoner Kostnader sentralstyre/landsstyre Kostnader møter og utvalg Etterutdanning Tilskudd til lokallag Annen driftskostnad Udelinger fra solidaritetsfondet Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER Annen renteinntekt Netto resultat av finansielle inntekter og kostnader RESULTAT FØR FONDSOVERFØRINGER Overført til Solidaritetsfondet fra DNKK Ovf. Netto resultat Solidarietsfondet ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført annen egenkapital Sum overføringer Rapport fagutvalget : Fagutvalget har bestått av: Helge Gabrielsen, kateket Hå Bente Nistad Westermoen, kateket Gand Kirsti Melangen, kateket/undervisningsrådgiver Stavanger bispedømme (leder) Utvalget har hatt 2 ordinære møter og flere telefonmøter. Våren 2004 gikk Helge Gabrielsen ut i permisjon grunnet engasjement i NMS på Madagaskar. Kirsti Melangen ble høsten 2004 bedt om å få inn i fagråd for kateketikk, og ba seg da fritatt for arbeidet med fagutvalget.

11 Leder har sammen med GS møtt i forhandlingsmøter med KA 2x årlig ang. fordeling av kurs- og kompetansemidler. Leder og GS var med i planlegging og gjennomføring av konsultasjon om konfirmantarbeid, gjennomført i Oslo februar Saker utvalget har arbeidet med: - forslag retningslinjer ved arrangering av EU-kurs/GF i regi av DNKK - planlegging og forarbeid, samt gjennomføring av studietur til Hellas høsten bevisstgjøring om muligheter til å søke kompetansemidler Stavanger Kirsti Melangen Rapport fra forhandlingsutvalget i DNKK for perioden Forhandlingsutvalget har i perioden bestått av Ole Martin Thelin Bodil Sande Turøy Jarl Eidejord Generalsekretær i DNKK fram til høsten 2004 Harald Skarsaune leder Forhandlingsutvalget har ikke holdt møter, men kommunisert på telefon og E-post.. Hovedoppgavene for utvalget har vært. 1. Planlegge og gjennomføre sentrale forhandlinger og sørge for gode og tjenlige avtaler med arbeidsgiver Utvalget har lagt opp strategi og satt opp krav til sentrale tarifforhandlinger. Sentrale Forhandlinger har i hovedsak vært ført av Generalsekretæren som har kommunisert med leder og medlemmer av utvalget i forhandlingsprosessen. 2. Har vi vært med i ulike arbeidsgrupper og partsammensatte utvalg som sammen med arbeidsgiver har hatt som oppgave å finne fram til avtaler og ordninger som er klare, praktiske og tjenlige for alle parter. I perioden har særlig spørsmål om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og bevegelige helligdager og arbeid på leir vært berørt. 3. Utvikle et godt fungerende og kompetent områdetillitsvalgt apparat. Forhandlingsutvalget har ved gjentatte anledninger skriftlig om muntlig på landstyremøter oppfordret stiftslagene til å dele inn stiftet og velge ut et naturlig antall områdetillitsvalgte. Likeledes å orientere arbeidsgivere om hvem som er vår representant i området. Utvalget ønsker et godt fungerende system av områdetillitsvalgte som representerer medlemmene i forhold til arbeidsgiver både ved lokalelønnsforhandlinger og andre forhold som berører våre medlemmer og forholdet til arbeidsgiver og arbeidssted. 4. Gi kompetanse og informasjon til områdetillitsvalgte. Høsten 2004 ble det i forkant av lokale lønnsforhandlinger arrangert kurs for områdetillitsvalgte. Kurset tok for seg avtaleverket, strategiske valg og forhandlingsteknikk. 5. Medlemmer i utvalget har gitt hjelp ved lokale forhandlinger på telefon fra ulike områdetillitsvalgte. Resultater: Vårt viktigste ønske ved forhandlingene i 2004 var at stigen som til nå har vært 10 år måtte utvides. Dette oppnådde vi for den øverste lønnskategorien. Og har godt hop om at vi ved neste anledning skal kunne få til dette også for andre grupper. Lokalt ligger vi fortsatt over pro rata og flere av våre medlemmer har fått god utelling. Det er fortsatt en forutsetning at det sendes inn krav fra medlemmene til områdetillitsvalgte. Vi må framover derfor stimulere og opplære medlemmene til å selv gi premisser og argumenter som holder i de lokale forhandlingene. Dette er en forutsetning for at vi skal oppnå godt resultat der. Oslo Harald Skarsaune

12 Rapport fra solidaritetsutvalget i dnkk Utvalget har bestått av : Laila Tøndel(leder), Linn Marit Knutsen, Grethe Ramampiaro, Sonja Bruholt I løpet av denne perioden har utvalget hatt to ordinære møter i tillegg til telefonkontakt og e-postkontakt. To av medlemmene er i permisjon/ sykemelding for tiden, og et tredje har vært sykemeldt i perioder. Vi har hatt utspill i forhold til givertjenesten flere ganger, både gjennom sentralstyret/ landsstyret og i Kateketen. Det er sendt ut oppfordring til medlemmene om å gi til fondet, og for ett år siden kom vi opp i kroner pr. år fra medlemmene. I tillegg kommer et beløp fra DNKK. I dag har vi et prosjekt på Nord-Vest- Madagaskar, der vi støtter utdanning av søndagsskolelærere ved presteskolen i Marovoay. Målgruppen er konene til studentene. Ett av solidaritetsutvalgets medlemmer var og besøkte skolen sommeren 2003, og i sin rapport sier hun at de får utnyttet de pengene de får, på en god måte. Etter en studietur til Brasil i 2002, arranger av DNKK og K/N. begynte vi å arbeide for et prosjekt der også, og i dag gir vi støtte til kateketstilling i Den lutherske Kirke i Brasil. Det er tid for å minne våre medlemmer om givertjenesten enda en gang. Hommelvik 3.mai Laila Tøndel. Rapport fra rekrutteringsutvalget. Utgangspunktet for utvalget var at det ikke var et eksisterende utvalg. Undertegnede ble oppnevnt som ansvarlig for dette utvalget i sentralstyret, og har i grunnen aldri helt kommet i gang med å sette sammen et utvalg. Dette på grunn av flere ting. Det har også vært noe forvirring rundt hva utvalget egentlig skal jobbe med, rekruttering i forhold til kateketyrket eller rekruttering av medlemmer til foreningen. Begge tingene er viktig å jobbe med, og det burde derfor klargjøres bedre hva et rekrutteringsutvalg skal jobbe med. Skal begge bitene inn, bør det kanskje skilles i forksjellige utvalg? Det har vært noe kontakt med Kristin Frydenlund i kirkerådet, samt at undertegnende har sittet i rekrutteringsnettverk lokalt i bispedømmet. (her med tanke på rekruttering i forhold til stillinger). Det har også vært jobbet i forhold til brosjyremateriell til rekruttering av medlemmer til foreningen. Først med oppgradering av gammel brosjyre med avgåtte generalsekretær, og så denne våren med helt ny brosjyre med ny generalsekretær. Samt at det i sentralstyret og på landstyremøtet er diskutert strategier for hvordan rekruttere medlemmer. Ved videre jobb med et slikt utvalg bør det avgjøres hva som er oppgaven til utvalget, slik at man lettere vet hvor det skal satses. Den 19. Mai 2005 Tanja Bjerlund Hauge

13 Stiftlagsrapporter Nord-Hålogaland Styret har bestått av: Leder: Reidar Strømme Nestleder: Britt Mari Zakariassen Kasserer: Anne Kirsti Hauken Styremedlem: Tarald Varhaug Stiftlaget har 15 medlemmer og har gjennomført 1 samlinger/kurs Sør-Hålogaland Styret har bestått av: Leder: Tore Kolltveit Kasserer: Trond Aarthun Sekretær: Helga Kjellevold Stiftlaget har 18 medlemmer og har gjennomført 2 samlinger/kurs. Nidaros Styret har bestått av: Leder: Linn Marit Knutsen Sekretær: Siv Jørgensen Kasserer: Kristin Kosberg Ofstad Stiftlaget har 17 medlemmer og har gjennomført 4 samlinger/kurs Møre Styret har bestått av: Leder: Finn Arild Fjøren Nestleder: Stein Conradsen Kasserer: Astrid U. Øygard Stiftlaget har 16 medlemmer og har gjennomført Studietur til Sør Afrika og gjennomført 3 samlinger/kurs. Bjørgvin Styret har bestått av: Leder: Sølvi Irene Ulvestad Nestleder: Inger Anne Eldegard Kasserer: Hege M. Stavland Sekretær: Sven Ove Lund Stiftlaget har 25 medlemmer og har gjennomført Studietur til Sør Afrika og 1 medarbeidersamling. Stavanger Styret har bestått av: Leder: Marianne Kleppe-Chung Sekretær: Rolf Petter Eriksen Kasserer: Bente Nistad Westermoen Stiftlaget har 32 medlemmer og har gjennomført 3 samlinger/kurs Agder og Telemark Styret har bestått av: Leder: Karin Fjose Sekretær: Joh Hæhre Kasserer: Anne B. Øvensen Stiftlaget har 19 medlemmer og har 4 gjennomført samlinger/kurs. Tunsberg Styret har bestått av: Leder: Tanja Hauge Medlem: Cecilie Solvang Medlem: Astrid Agathe Matre Sekretær: Randi Anne Skårdal Stiftlaget har 21 medlemmer og har gjennomført 3 seminarer/kurs pr semester

14 Hamar Styret har bestått av: Leder: Anny Holien Kasserer: Kristin Nyborg Stiftlaget har 5 medlemmer. Oslo Styret har bestått av: Leder: Elise Myhre Fag ansv: Jan Inge Gundersen Kasserer: Asger Fris Stiftlaget har 24 medlemmer og har gjennomført studietur til Roma og 2 samlinger Borg Styret har bestått av: Leder: Mona Bøe Sekretær: Berit Åsan Styremedlem: Ann Beth Gilja Johansen Stiftlaget har 30 medlemmer og har gjennomført 4 samlinger/kurs Sak 05/05 Lovendringsforslag Kateketen - en periode er over? Saksordfører: Harald Skarsaune DNKK har hatt kateketen som sitt kontaktorgan i mange år. Bladet har vært med på å profilerer kateketer og kateketyrket innad og utad i det kirkelige landskap. I årenes løp er mye endret, endret layout, innhold og behov. I dag er vi inne i en tid der IT, internett og websider er viktige informasjonskilder for de fleste av oss. Hva betyr dette for kateketforeningen? Hvilke behov og utfordringer har vi i dag. Kateketforeningen ønsker å være en vesentlig og synlig aktør i utformingen av framtidens kirke. Særlig gjelder dette i forhold til undervisning, konfirmanter, barn og unge og ikke minst den pågående trosopplæringsreformen. For å kunne bli en slik aktør krever det en rask og dynamisk kommunikasjon både internt og eksternt. En kommunikasjon som når fram og blir lest av flest mulig raskest mulig. Som redskap i til dette kan i dag ingenting konkurrere med hjemmesider og internettbaserte tjenester. Kateketforeningens sentralstyre vedtok i januar å ta opp Kateketens framtid på Generalforsamlingen I våre vedtekter står det at Generalforsamlingen velger Kateketens redaktør og sentralstyret vurderer det derfor slik at også spørsmålet om endring og nedleggelse hører i under Generalforsamlingen. Fra januar har vi økt innsatsen på Vi har forsøkt å gjøre sidene mer dynamiske og benytte E-post for å kunngjøre viktige saker som er lagt ut. På bakgrunn av gode erfaringer med dette ble det på Landstyremøtet 07.april lagt forslag om nedleggelse av Kateketen. Et enstemmig landsstyre sluttet seg til forslaget som nå fremmes som sak på Generalforsamlingen. Papirutgaver av magasiner og tidskrift finnes fortsatt og har sin berettigelse. Samtidig stiller de nye utfordringene stadig større krav til disse. Papirutgaver har mer enn noen gang blitt kostbare kunstneriske uttrykk som krever bilde- og trykk kvalitet. Det vil være umulig for kateketforeningen å satse på et slikt blad/magasin. Papirutgaver kan sies å være mer identitetsbærende og identitetsbyggende. Det vil derfor være en utfordring for kateketforeningen å skape en hjemmeside som kan bære denne funksjonen videre. Det er viktig at vår organisasjon når ut til medlemmene. Men dagens utbygning og framtidens utvikling av data og internettbaserte tjenester mener sentralstyret at vi med en hjemmesidebasert informasjon og kommunikasjon er bedre i stand til å betjene, informere, og skape tilhørighet hos medlemmer enn med et blad som kommer ut 3-5 ganger i året.

15 Forslag til vedtak: Kateketen forum for undervising i kirke nedlegges med virking fra Generalforsamlingen Utgivelse 01/2005 ansees å være siste nummer. Foreningens informasjon og kommunikasjon vil i framtiden bli gitt via hjemmesidene og ved brev/e-post. Navnendringsforslag Saksordfører Joar Flatland Saken fremmes på GF: Forslag til ny 1: Kateketforeningen - Den norske kirkes undervisningsforbund. Sak 06/05 Rammeprogram Saksordfører: Sølvi Malmbekk Hovedmål: DNKK vil arbeide for medlemmenes arbeidsvilkår og rettigheter, styrke medlemmenes selvforståelse som nødvendige i kirkens undervisningstjeneste og øke kompetansen hos våre medlemmer. A. DNKK vil utvikle organisasjonen ved å: Øke kompetansen i stiftslagene o Kurse tillits-/områdetillitsvalgte o Etablere konfliktutvalg Følge opp vårt forhold til hovedsammenslutning gjennom medlemskap eller samarbeidsavtale Arbeide for å øke medlemsmassen B. DNKK vil ivareta medlemmene arbeidsvilkår og rettigheter: Et arbeidsliv å leve i - Jobber for et arbeidsliv tilpasset medlemmene En lønn å leve av - Stiller krav om en anstendig og rettferdig lønn Du står ikke alene - DNKK er på medlemmenes side! Det skal lønner seg å være organisert D. DNKK vil fremme faglig utveksling med søsterkirker i et internasjonalt fellesskap gjennom solidaritetsarbeid og givertjeneste. Sak 07/05 Embet - saken. Embetet i Den norske kirke og Kateket-tjenesten Saksordfører: Ole Martin Thelin Bakgrunn: Dette har vært en sak i Den norske kirke og Kateketforeningen så å si fra Kateket-tjenesten ble opprettet. Men jeg vil ikke i dette saksframlegget dra fram hele sakens historie. Slik sett er det mer interessant å se framover. Men fra den nære fortid er det verdt å ta med det som skjedde i 2001 da det ble lagt fram en utredning (Embetsutredningen) om dette spørsmålet til behandling i Kirkemøtet. I denne utredningen ble Kateket-tjenesten foreslått nedlagt. Imidlertid vedtok Kirkemøtet at Katekettjenesten videreføres som en egen tjeneste og profileres ytterligere i retning av dåpsopplæring på alle alderstrinn. I den andre delen av Kirkemøtets vedtak (i 2001) ble Kirkerådet bedt om å igangsette en prosess for å komme til en videre avklaring av følgende problemstillinger: A. Muligheten for å tenke på en ny måte om diakonatet, i forhold til vår kirkes forståelse av preste- og bispetjenesten. I denne forbindelse bør også tanken om et såkalt samlediakonat utredes. Andre problemstillinger gjaldt event. endringer i de gjeldende vigslingsli-

16 turgier og tjenesteordninger/retningslinjer for gudstjenestlige funksjoner. På Kirkemøtet i 2004 kom denne saken tilbake til Kirkemøtet som sak 8/04: Diakonal tjeneste i Den norske kirke med hovedvekt på diakontjenesten og embetsforståelsen. Vedtaket derfra er vel kjent men jeg vil her likevel ta med pkt. 4: Kirkemøtet ber om at konsekvensene for kateket- og kantortjenesten av å tilrettelegge den ordinerte tjeneste som en flerdimensjonal tjeneste avklares nærmere. Det er nødvendig at disse tjenester avklares og styrkes som nødvendige tjenester i Den norske kirke. (mine understrekninger). På dette grunnlag er det nødvendig for oss å finne ut hvordan vi ønsker å arbeide for at Katekettjenesten skal videreføres. Som Kateketforening bør vi komme fram til en felles strategi. Utfra mine vurderinger ser jeg tre mulige modeller: 1. Katekettjenesten videreføres som en vigslet tjeneste utenfor den ordinerte tjenesten. Dette vil være å videreføre katekettjenesten stort sett som den er i dag med dens fordeler og ulemper (fyll inn sjøl utfra egen tjeneste). Vi må fortsatt leve med en uklar posisjon i forhold til de øvrige tjenestene, og de grenseoppganger vi må foreta vil fortsatt være grunnlag for mye frustrasjon og i økende grad konflikter i forståelsen av arbeidsutførelsen og hvilken myndighet som ligger til de forskjellige stillingene. 2. Katekettjenesten videreføres som en ordinert tjeneste innenfor et samlediakonat. Fordelen ved denne modellen er at vi som kateketer blir regnet med i den ordinerte tjenesten og får del i tjenesten med Ord og sakrament. Men hvordan et samlediakonat skal organiseres er ennå svært uklart. Blir Kateket-tjenesten en del av Diakontjenesten? Skal Diakon-tjenesten omfatte undervisnings-tjenesten slik at vi alle blir diakoner? Eller? 3. Katekettjenesten videreføres som en ordinert tjeneste innenfor den flerdimensjonale ordinerte tjenesten der prest/diakon/kateket og er tjenester som personer med ulik fagutdannelse ordineres til. Her vil Katekettjenesten kunne videreføres som en nødvendig tjeneste innenfor kirkelig undervisning. Innføringen av begrepet flerdimensjonal tjeneste gjør at det fortsatt blir riktig å snakke om ETT embete. Prest/diakon/kateket blir alle ordinert til sin tjeneste. Det betyr i praksis at alle får fullmakt i og med ordinasjonen til å utføre dåp og forrette nattverd. Men hvilke arbeidsområder som skal være hovedarbeidsområder for de enkelte tjenestene må fortsatt bestemmes av tjenesteordninger. I det videre utredningsarbeidet må det bl.a. klargjøres hvem som har myndighet (dvs. det avgjørende ord) på hvilke områder. Forslag til vedtak: Landsstyret i DNKK går inn for at saken om Katekettjenestens forhold til embetet tas opp på Generalforsamlingen. Landsstyret vil overfor GF anbefale at Kateketforeningen ved Sentralstyret arbeider videre etter modell 3. Mer stoff om Embetsaken kan leses på KM 7/04 Tenesteordningar for diakon, kantor og kateket: &pnyhetkat=1&pvedtakid=142 KM 10/01 Embetskomiteens innstilling Vedtak: &pnyhetkat=1&pvedtakid=95 Protokollen fra Bispemøtet september 2004: Sak 08/05 Valg, (Se under sak 03/05)

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg

Sentralstyrets beretning 2007-2009. 1. Innledning. A. Sentralstyret og ansatte. B. Representasjon i råd og utvalg Sentralstyrets beretning 2007-2009 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Harald Skarsaune 2007 01.04.2008 Heidi Sveås, konstituert leder 02.04.08 09.09.08

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Til høringsinstansene Dato: 24.03.2014 Vår ref: 14/51-2 KAA Deres ref: Invitasjon til høring - Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

K at ek et foreningens

K at ek et foreningens PROTOK OLL K at ek et foreningens generalforsam ling 7. juni 2007 Eidene senter TJØME Side 1 av 7 Protokoll fra Kateketforeningens generalforsamling 7. juni 2007 på Eidene senter, Tjøme Torsdag 7. juni

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Sentralstyrets beretning 2013-2015

Sentralstyrets beretning 2013-2015 SAK GF 05/15 Sentralstyrets beretning 2013-2015 1. Innledning A. Sentralstyret og ansatte Sentralstyret har i perioden bestått av: Leder Runar Godø Sentralstyret: Gro Lillenes (nestleder) Jarl Eidjord

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

1.Situasjonen i bispedømmet

1.Situasjonen i bispedømmet Årsrapport 2009 Stavanger bispedømme I Kristus - nær livet Stavanger bispedømme. Årsrapport 2009 Side 2 1.Situasjonen i bispedømmet 1.1. Tilstandsvurdering Årsstatistikken for 2009 viser stabilitet i gudstjenesteframmøtet

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43

InterCollegas. 3-2011 - Årgang 43 InterCollegas 3-2011 - Årgang 43 1 InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16 00 Fax 23 08 16 01 ic@prest.no www.prest.no

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer