MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Tittel 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER 0058/05 POLITISK VILJE TIL FORPLIKTENDE SAMARBEID I LYS AV KOMMUNESTRUKTURPROSJEKT HADELAND - PLATTFORM FOR SAMARBEID, UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING 0059/05 PROSJEKT " VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I EI NY TID". HØRINGSUTTALELSE- HØRINGSNOTAT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR HADELAND 0060/05 REGIONALT KULTURBYGG - HØRING PÅ SLUTTRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 0061/05 FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM - OMREGULERING FRA FRIOMRÅDE TIL PARKERINGSPLASS, ORHAGEN 0062/05 PRINSIPPSAK - PRIVAT OVERTAGELSE AV KOMMUNAL VEGGRUNN 0063/05 VALG AV NY REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGEN I HADELAND ENERGI 0064/05 GODKJENNING AV MØTEBOK I FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET Jaren, for ordføreren Richard Bjerkelund Konsulent Servicetorget Postadr. Rådhusvegen 39, 2770 JAREN Bankgiro Tlf. saksbeh Telefaks Epostadr. Nettadr.

2 Sak 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 05/02001 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0106/05 Formannskapet PS 0057/05 Kommunestyret Innstilling: 1. Saken tas til etterretning. 2. Driftskonsekvensene vurderes i forbindelse med økonomiplan- og budsjettarbeidet. 3. Det fremmes egen sak om investeringsmidler. 4. Romholt-utbygginga tas ut av programmet som følge av at kommunen legger ned sin drift av barnehagen. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0106/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Leif Kristian Alm (Sp) Rådmann Ellen Stokstad Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gaute Øvrebotten Anne Lise Bleie (H) Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 5. Saken tas til etterretning. 6. Driftskonsekvensene vurderes i forbindelse med økonomiplan- og budsjettarbeidet. 7. Det fremmes egen sak om investeringsmidler. 8. Romholt-utbygginga tas ut av programmet som følge av at kommunen legger ned sin drift av barnehagen. Saksdokumenter: Hovedavtale Leveranseavtale Liste lokasjoner med leveringsstatus og etableringsstatus Vedlagt: N N J Side 2

3 Sak 0057/05 Saksopplysninger: Gran, Jevnaker og Lunner gikk ut med felles anbudsinnbydelse om bredbåndsutbygging for egen kommunal infrastruktur i februar 2004 (med anbudsfrist medio mai 2004). Kravspesifikasjon utarbeida m.a. med bistand fra Oppland fylkeskommunes IT-koordinator. Det felles forhandlingsutvalget gikk i forhandlinger med Hadeland Energi (seinere Hadeland Energi bredbånd AS (HEBB)); felles hovedavtale signert for 7 år. Felles forhandlingsutvalg Gran: Rådmann Ellen Stokstad (leder) med bisitter Per Kristian Valseth. Gaute Øvrebotten har også deltatt. Lunner: Anne Grønvold med bisitter Siri Høystad Jevnaker: Tove Fagerås På grunnlag av hovedavtalen utarbeides en konkret leveranseavtale, en for hver kommune. Her fastsettes m.a. leveringstidspunkter, opsjoner, dessuten felles internett og skatteaksess for alle tre kommunene (skatteregnskap, folkeregisteret med mer; kostnadene deles etter avtalte fordelingsnøkler.). Grans leveranseavtale blei signert Gran har bestilt sine 2006-opsjoner innen fristen ; det ser ut til at HEBB leverer disse allerede i P.t. arbeides det med å få til avtale om leveranse av funksjonalitet som kan gi ymse sikre samhandlingsrom, m.a. legge til rette for utveksling av data mellom kommunene (som samhandling eller tilrettelegging for arbeidsdeling) og etablere en fellesarena for skolene (for hver kommune eller for alle skolene i de tre kommunene). Disse forhandlingene er planlagt avslutta innen 1. september; da er tilleggskostnadene også avklart. En bestilling er avhengig av samarbeidsviljen i de tre kommunene og hvordan skjønnsmiddelprosjektene (herunder SKOLE-IKT-forprosjektet som gjennomføres i høst) videreføres. HEBBs leveranser i Gran er i hovedsak i rute (se vedlegg). I sitt opprinnelige tilbud så HEBB for seg at flere lokasjoner blei for dyre å gi fiberforbindelse og la opp til bredbånd via radiolink I leveringsavtalen står Grymyr, Bjørklund, Fredheim og Bjoneroa skoler som radiolinker, de tre første leveres nå på fiber. Bjoneroa skole er reforhandla: Kombinasjonen av våre behov på Bjoneroa skole og de teknologivalg som HEBB har gjort i løpet av prosessen, har ført til en kraftig teknisk oppgradering av leveransen med tilsvarende økte kostnader (se under), men også gevinster som økt max-kapasitet for skolen og mulighet for HEBB å tilby xdsl-linjer til Bjoneroa. Overgangen til bredbånd medfører store endringer i egen infrastruktur (nett, maskiner og konfigurasjon) og disse arbeidene gjøres så langt som mulig av egen IKT-avdeling. Det som må gjøres er m.a.: Omkabling i de installasjoner som har vært på nett til rådhuset, inkl nye svitsjer og andre bokser. Oppkobling av enheter som tidligere ikke har hatt forbindelse til rådhuset; herunder flytte over elev-pcenes internett-tilgang. Konfigurering Omkabling telefonpunkter (På kontorer/arbeidsrom med PC trengs ikke ekstra kabling for telefon.) Tilpasninger telefoni Side 3 av 35

4 Sak 0057/05 El-arbeider I tillegg koordineres oppsiing telefon- og datalinjer og xdsl-forbindelser ( bredbåndslinjer for internett på skoler og bibliotek) av IKT-avdelinga. Vurdering: Rådmannen gikk inn i anskaffelsesprosessen med en klar forståelse av at en så ambisiøs utbygging store kostnader pga desentralisert struktur både på skoler, helseinstitusjoner og barnehager - som Gran kommune da var i ferd med å gå i gang med, dels måtte ses som en utøvelse av kommunens rolle som samfunnsbygger, dels som en tilpasning til klare kommunikasjonsutfordringer for flere av virksomhetene. Samfunnsbyggerrolla viser seg tydeligst i Bjoneroa (se under), men rådmannen antar at den høye utbyggingstakten som synes i boligfeltene, skyldes at HEBB bl.a. pga kommunens utbygging har fått på plass det nødvendige fibret for salg til privatpersoner. Tilsvarende gjelder nok for handelssentrene våre. Og gjennom fellesøftet kommunene gjennomfører, måtte HEBB legge et backbone gjennom bygdene som muliggjør ekte bredbånd også til bedrifter og boliger i mindre sentrale strøk Parallelt med anskaffelsesarbeidet sjøsatte hadelandskommunene en ambisiøs prosjektsøknad til fylkesmannen: Skjønnsmiddelprosjektet Hadeland plattform for samarbeid, utvikling og effektivisering. Her formuleres visjonen: De tre hadelandskommunene Jevnaker, Lunner og Gran vil i fellesskap utvikle/etablere en plattform som fremmer mulighetene for aktivt samarbeid på tvers av kommunegrensene innenfor ulike støtte- og tjenesteområder, og bidrar til regional utvikling og effektivisering. Den kanskje mest sentrale forutsetningen for å nå visjonens mål er formulert i delprosjektet Interkommunale fellesløsninger (IKT) på grunnlag av fiberbasert bredbånd: Bakgrunnen for prosjektet er ønske om å kunne finne fram til felles dataløsninger i de tre kommunene i regionen slik at ansatte og befolkning vil kunne kommunisere på lik måte med kommuneadministrasjonene uavhengig av i hvilken kommune de befinner seg. Hadelands-regionen utgjør et felles arbeidsmarked, felles boområde og felles næringsområde. Det er stor interkommunal sirkulasjon av mennesker i området mellom bosted, arbeidsplass og skolested (vdg. skole). Det vil være en stor fordel for folk og næringsliv å ha lik måte å kommunisere elektronisk med alle tre kommunene. Lik dataløsning kombinert med fiberbasert bredbånd gir muligheter for å kunne kommunisere på tvers av kommunegrensene for de ansatte. Regionen arbeider med å etablere bredbåndsnett og søknaden bygger på at fibernett er på plass Bredbåndsprosjektet har en kostnadsside og en gevinstside. Kostnadene gjelder bredbåndsetablering til lokasjonene, egne tilpasninger på hver lokasjon og på rådhusnettet, direkte økte driftskostnader og økte krav til IKT-driftsorganisasjonen. Gevinstene er både direkte og mer langsiktige, enten økonomiske eller mer tekniske organisatoriske. Eksempler på direkte økonomiske innsparing er lavere kostnader på internett-tilgang og skatteaksess, og færre tellerskritt fordi interne telefonsamtaler går i eget (data-)nett. Mer langsiktig økonomisk gevinst ligger f eks i virksomhetenes og stabenes evne til å effektivi-sere egen drift gjennom å flytte datafangst ut til tjenstestedene eller ved å legge ut arbeidsstøtte på intranett. Bedret kapasitet til skoler og helseinstitusjoner gir også en direkte kvalitets- og effektiviseringsmulighet ved at den flaskehalsen den gamle forbindelsen kunne representere ved saksbehandling, er borte. Side 4 av 35

5 Sak 0057/05 En konkret, men ikke fullstendig, opplisting av forbedringer og gevinster kan vise noe av det vi får gjennom bredbåndutbygginga: Pleie- og omsorg får kommunikasjonsmessig plattform for fornya satsning på fagsystemet PROFIL, og kan etablere baser for boligene med datakommunikasjon Flere kan kobles på elektronisk fakturabehandling og derigjennom redusere direkte papirhåndtering enda mer. Flere kan ta i bruk kommunens saksbehandlingssystem. Intranettet når flere ytre enheter med de muligheter for effektiv kommunikasjon og kunnskapsdeling som ligger i dette verktøyet. Barnehagene får tilfredstillende forbindelse til barnehageleder og fagsystemet. Skoleadministrasjonene får tilfredsstillende linje inn til fagsystem og til kommunens saksbehandlingsverktøy. Skolene fått svært god linjekapasitet til daglig undervisning og problemfri prøveavvikling. Etablert en base som gjør det teknisk enkelt å gi lærerne arbeidsplasser med PC og telefon. Har lagt et viktig grunnlag for å løse helsesøstertjenestens nye teknologiutfordringer. Veidrift har kontakt med rådhuset. Renseanlegget er etablert som mulig kommunikasjonspunkt på fiber. Vi har transportsystemet som er nødvendig ved overgang til digital kino. Eiendomsavdelinga har fått kommunikasjonskanalene som muliggjør bruk av sentraliserte styringssystemer for kommunale bygg. Slutt på tellerskrittbasert kommunikasjon med skoler, bibliotek og barnehager. Mulighet for epost til flere ansatte. Mulighet for felles sentralbord/hovednummer inkludert kalenderstøtte Mulighet for å ta i bruk nye arbeidsmåter, f eks gjennomføre (interne) møter med webkamera. Økonomiske konsekvenser 1. Etableringskostnader Etableringskostnadene er foreløpig beregna til kroner, inkludert både HEBBs leveranse og våre tilpasninger på innsida (herunder overgang til ny nummerserie og oppgradering telefonsentral). Da er ikke kostnadene til sikre samhandlingssoner medtatt (pris og sannsynlig bestillingstidspunkt avklares i løpet av august). De eksisterende trådløse elevnettene i barneskolene representerer den vesentligste uavklarte usikkerheta p.t.; om de kan koples direkte opp i nye linjer eller må bygges om. Etableringskostnadene til den oppgraderte Bjoneroa-leveransen utgjør kroner ekstra. (At HEBB leverer 2006-opsjonene i år medfører økte investeringskostnader for 2005 på ca kroner.) Disse investeringsmidlene finnes ikke i budsjettet. Rådmannen har derfor vært innstilt på å søke en deling der enhetene dekker 50% og at kommunestyret søkes om en delfinansiering på 50% i Dvs å tilføre prosjektet friske investeringsmidler i størrelsesorden kroner basert på beregningene pr dato. En delfinansiering fra virksomhetene medfører en betydelig forskyvning i tid for andre utskiftinger/utbedringer av utstyr og lignende, men de utviklingsmuligheter som bredbåndetableringen gir er så vesentlige at rådmannen finner dette forsvarlig. Side 5 av 35

6 Sak 0057/05 2. Driftskostnader (nettoendring) Driftskostnadene er leie av fiber, internett og EDB skatteaksess (skatt, folkeregister med mer). Årskostnaden for et helt driftsår er et foreløpig beregning kroner. Fratrukket tidligere kostnader leie av datalinjer, overføring av 40 % av telefontrafikken (stipulert andel som internsamtaler); til gratis bredbåndslinjer, og beregna gevinst oppsiing av telefonabonnementer gjenstår en kalkulert underdekning for drift på kroner for (Det at HEBB leverer 2006-opsjonene i år, medfører at driftskostnadene for 2006 blir ca kroner høyere enn ved leveranse i løpet av andre kvartal 2006.) For 2005 viser beregningene pr dato at frigjorte midler fra oppsagte linjer kommer til å dekke driftskostnadene for bredbåndslinjene. Dette er mulig fordi de store og dyre linjene vi leide er erstatta uten vesentlig overlapp, mens de tunge, nye kostnadene med vesentlig oppgraderte forbindelser til skolene bare betales deler av året (jf leveringslista). Direkte overlapp-kostnader på data- og internettlinjer er beregna til ca kroner for inneværende år (litt avhengig av oppsiingstid, men planlegger med en måned overlapp på skolenes internettabonnement). Den oppgraderte Bjoneroa-leveransen gir en merkostnad på kroner på årsbasis. Merkostnaden for samhandlingsrommene er ikke forsøkt vurdert. Bredbåndetableringen er en forutsetning for flere av de utviklingsprosjekter som allerede er vedtatt for seinere år i økonomiplanen. Samtidig er det en utfordring å tilpasse rutiner og oppgaver på en slik måte at gevinsten ved utbygging av bredbånd på relativt kort sikt kan kvantifiseres til større beløp enn den årlige merkostnaden på ca kr En vurdering av driftskonsekvensene vil være aktuell å ta inn i høstens økonomiplan- og budsjettarbeide. Romholt barnehage Romholt blei oppgitt som en av utbyggingsaktuell barnehager i vår kravspesifikasjon til anbudsprosessen. I ettertid har kommunen lagt ned barnehagen; vår drift opphører i løpet av august d.å. Romholt står foreløpig på lista over lokasjoner som skal utbygges, men kan tas ut uten negative konsekvenser for oss. Kommunens utbygging av egne lokasjoner gir en infrastruktur som muliggjør fiberbasert bredbåndstilbud ut over i grendene langt raskere enn det som ville vært markedsmessig mulig for HEBB (og andre?) å få til. Det er i dette perspektivet at rådmannen inntil nå har sett for seg at Romholt-utbygginga likevel skal gjennomføres på vår kostnad, dvs framføringslinja, men uten å ta den i bruk. Da får husstandene på veien og de nye eierne av barnehagen - mulighet for bredbånd; gitt at HEBB velger fiber og ikke radio som i tilbudet. Kommunens kostnad kan da kanskje komme ned mot kroner, en rimelig pris for samfunnsbygging. Problemet som da oppstår, er at kommunen samtidig subsidierer Side 6 av 35

7 Sak 0057/05 fiberforbindelse til en av flere private barnehageeiere i kommunen. Rådmannen er derfor innstilt på å ta Romholt ut av programmet. Rådmannen ønsker med dette å orientere kommunestyret om det pågående bredbåndsprosjektet, herunder de økonomiske utfordringene utbygginga reiser. Sak om investeringsmidler forberedes til det møtet kommunestyret bestemmer. De budsjettmessige konsekvensene løftes inn i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Side 7 av 35

8 Sak 0058/05 POLITISK VILJE TIL FORPLIKTENDE SAMARBEID I LYS AV KOMMUNESTRUKTURP HADELAND - PLATTFORM FOR SAMARBEID, UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Arkiv: 026 &40 Arkivsaksnr.: 04/03335 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0107/05 Formannskapet PS 0058/05 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune ønsker at videre utvikling av skjønnsmiddelprosjektet som konsekvens kan inkludere en etablering av felles samlokaliserte enhet for utførelse av funksjoner for alle kommunene. Ved evt. etablering av ny felles enheter er alle tre kommuner likeverdige framtidige lokaliseringssteder. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0107/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Disse hadde ordet i saken: Rådmann Ellen Stokstad Steinar Aannerud (Sv) Anne Lise Bleie (H) Kari Marie Engnæs (Sp) Gry Haugsbakken (Ap) Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Einar Ellefsrud (Frp) Leif Kristian Alm (Sp) Kommunalsjef Berit Halvorsen Anne Lise Bleie (H) fremmet forslag samsvarende med alternativ 1, formulert som forslag til vedtak i saksframlegget. Steinar Aannerud (Sv) fremmet forslag samsvarende med alternativ 2. Ved votering ble forslagene til Bleie og Aannerud satt opp mot hverandre. Bleies forslag fikk 5 stemmer. Aanneruds forslag fikk 4 stemmer. Vedtak: Side 8

9 Sak 0058/05 Gran kommune ønsker at videre utvikling av skjønnsmiddelprosjektet som konsekvens kan inkludere en etablering av felles samlokaliserte enhet for utførelse av funksjoner for alle kommunene. Ved evt. etablering av ny felles enheter er alle tre kommuner likeverdige framtidige lokaliseringssteder. Saksdokumenter: Referat fra styringsgruppas møte Prosjektsøknader til Fylkesmannen 2004 og 2005 Prosjektrapportene fra forprosjektene Kommunestyrenes vedtak om igangsettelse av prosjektene juni 2004 Kommunestyrenes vedtak om kommunestrukturprosjektene mars april 2005 Vedlagt: N N N N N Saksopplysninger: 1 Status for skjønnsmiddelprosjektene Prosjektet - eller prosjektene - drives med delfinansiering fra fylkesmannens såkalte skjønnsmidler; tildeling 2004: kroner, i tillegg kommer kommunenes egeninnsats og egenandel samt et tilskudd fra regionrådets partnerskapsmidler. Bakgrunnen for prosjektet er m.a. beskrevet slik i prosjektsøknaden: Via dette prosjektet ønsker vi å utvikle og forankre en felles samarbeidsfilosofi/-strategi ved å etablere en felles samarbeidsplattform. De konkrete delprosjektene er bevisst valgt ut innenfor sentrale støttefunksjoner. Dersom vi lykkes med en slik satsing bør resultatet kunne bli at utprøvingen av framtidige samarbeidstiltak innenfor både aktuelle tjenesteområder og stab/støttefunksjoner kan bidra til felles effektivisering og utvikling. Rapportene er under behandling i styringsgruppa (rådmennene). Styringsgruppa beslutta på møte 10. juni å utsette realitetsbehandling av prosjektrapportenes konklusjoner til kommunestyrene har avklart viljen til fellesskapssatsninger. Styringsgruppa henviser til at de tre kommunestyrene har konkludert svært ulikt i kommunestrukturprosjektets veivalg, og mener dette er en for uklar plattform å bygge videre forpliktende samarbeid på. Samtidig sier styringsgruppa at en av de sentrale erfaringene med eksisterende samarbeidsløsninger er at styringsprosessene blir tyngre og mulighetene til endringer reduseres; kort sagt bygger en inn en organisatorisk stivhet som en skal være bevisst på ved nye formelle samarbeid. Styringsgruppa fremmer derfor politisk sak for å klargjøre samarbeidsklimaet: Om kommunestyrene har nødvendig vilje til og tilstrekkelig langsiktighet til samarbeid på flere områder, og om hvorvidt samarbeidsløsninger er ønskelige dersom en ikke tenker mulig kommunesammenslåinger på sikt. I samme møte vedtok styringsgruppa å etablere et skole-ikt-prosjekt som forprosjekt/delprosjekt under IKT-prosjektet. Og satte i gang arbeid med en skisse til felles IKT-strategi for de tre kommunene; tenkt som en første videreføring av IKT-prosjektet (se under). Kommunene søkte i februar om skjønnsmidler til oppfølgende gjennomføringsprosjekter. Ble tildelt nye 1,3 millioner kroner fra skjønnsmiddelpotten for Pengene inngår som delfinansiering av gjennomføringsprosjekter i Side 9 av 35

10 Sak 0058/05 Sak om gjennomføringsprosjekter, som må bygge på kommunestyrenes vedtak i denne saka, planlegges lagt fram for de tre kommunestyrene i november. (Skole-IKT kanskje i desember.) 2 Kommunestrukturprosjektet Dette politiske prosjektet har fått sin foreløpige avslutning ved kommunestyrenes vedtak i april. Vedtakene er svært ulike og gir forskjellige framtidsbilder for Hadeland. Gran kommunestyre (sak 16/05, leddet om prioritering): 1 sammenslåing med Lunner; 2 fortsette som egen kommune; 3 sammenslåing med Lunner og Jevnaker. Jevnaker kommunestyre (sak 25/05): bestå som egen kommune. Lunner kommunestyre (sak 20/05 og 33/05): arbeider med ytterligere avklaringer for alternativene Lunner Gran og Lunner Gran Jevnaker. 3 Eksisterende samarbeid Landbrukskontoret for Hadeland (Gran, Jevnaker og Lunner; lokalisert til Gran) Hadeland kulturskole (Gran, Jevnaker og Lunner; lokalisert til Gran) Voksenopplæring (Gran og Lunner; lokalisert til Lunner) Flyktningtjenesten (Gran og Lunner; lokalisert til Lunner) Brann/redning (Gran og Lunner; lokalisert til Gran) Kulturkontoret for Lunner og Gran (Gran og Lunner; lokalisert til Gran) Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (Hadeland, Ringerike, Hole; lokalisert til Jevnaker) PP-tjenesten (Jevnaker og Lunner; lokalisert til Lunner) Interkommunalt vannverk (Gran og Lunner; lokalisert til Lunner ) Opplæringskontor for fag i off sektor (Jevnaker og Lunner; lokalisert til Lunner) Revisjon (Sør Oppland; lokalisert til Gjøvik) Advokatordning (Jevnaker, Gran og Lunner; lokalisert til Lunner) Helsestasjon for ungdom (Gran og Lunner; lokalisert til Gran) Felles skatteoppkrever (Gran, Jevnaker og Lunner; lokalisert til Lunner; se under) Innkjøp (fase 1, formalisering av eksisterende samarbeid; se under) vedtatt og under etablering (Gran, Jevnaker og Lunner; lokalisert til Gran) Vær også obs på ymse regionsamarbeid med eventuelle prosjekter: Regionrådet for Hadeland (Jevnaker, Gran, Lunner) Hovedstadssamarbeidet (Alle kommuner) Vestregionen (Jevnaker + 12 kommuner) Randsfjordforbundet (Jevnaker, Gran, Søndre og Nordre Land) Samarbeidsrådet Ringerikeregionen (Jevnaker, Hole, Ringerike) Vurdering: Hvorfor denne saka? Behovet for fornyet politisk forankring! Et talende eksempel: Åtte kommuner i Aust-Agder er i gang med et prosjekt (8-K) som ligner vårt hovedprosjekt. Ved vurderinga av veien videre havna diskusjonen i lokaliseringsdebatten, og framdrifta stoppa. Konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers vurdering etter sammenbruddet : Uansett form og modell samarbeidsklimaet, langsiktighet og evne til å se utover egne kommunale grenser avgjør suksess eller ikke. Kommunene på Hadeland har vinteren kjørt to atskilte utviklingsløp på temaer som påvirker hverandre gjensidig. På tross av regelmessig informasjon og tilløp til debatt underveis i regionrådet og kommunestyrene er det nå behov for å se helhetlig på det kommunene ønsker som framtidig utvikling. De viktigste tankekorsene er allerede nevnt i styringsgruppas vedtak: Utviklingsviljen som kommer til syne i kommunestrukturvedtakene og erfaringene med styring av eksisterende samarbeid. Side 10 av 35

11 Sak 0058/05 Styringsgruppa ønsker at kommunestyrene avklarer sitt grunnlag for videre samarbeid i skjønnsmiddelprosjektet. Punktene som følger gir de aktuelle sakspoengene (A E). A: Forslagene fra forprosjektrapportene Kort oppsummering Felles skatteoppkrever: Etablert i Lunner. Interkommunalt samarbeid etter kom 27 med styre (samlokalisering) Felles innkjøpsfunksjon fase 1 (formalisering av eksisterende samarbeid), gjennomføring vedtatt av alle tre kommunestyrene juni Vertskommunemodell, salg av tjenester. LØNN: Foreslår å opprette felles, samlokalisert lønnsenhet. Ønsker å få vurdert forholdet til regnskap. Forutsetter samme programvare og harmoniserte rutiner. Personalfunksjonen i kommunene må inkluderes i et gjennomføringsprosjekt. REGNSKAP: Foreslår å opprette felles, samlokalisert regnskapsenhet. Ønsker å inkludere lønn. Forutsetter samme programvare og harmoniserte rutiner. INNKJØP2 (e-handelsløsning): Foreslår med visse viktige forbehold å anskaffe e- handelsløsning. Forutsetter at INNKJØP1 (formalisering av innkjøpssamarbeid) er gjennomført. GIS: Foreslår en forpliktende og styrende fireårig samarbeidsavtale om en GIS-satsning som omfatter både IT-infrastruktur og fast organisering av kartarbeidet. Forutsetter felles programvare og en ny GIS-ledelsesressurs tilført kommunene. IKT: Prosjektet har en særlig mellomposisjon på den ene sida kan de andre gjennomføringsprosjektene utløse til dels store IKT-delprosjekter, på den andre sida skal de sette dagsorden for en IKT-utvikling fra eget faglig ståsted. Anbefaler å bygge opp konkrete faglige og praktiske samarbeid som kan iverksettes uten radikale organisatoriske og tekniske endringer. Forslår at kommunene utformer en felles, bindende IKT-strategi som grunnlag for (videre arbeid fram mot mer) formalisert samarbeid. Skole-IKT-prosjektet forventes å gode felles utviklingsprosjekter. Vurdering av forslagene (spissformulert) LØNN: Radikale endringer. Gir lokaliseringsdebatt. Mellomløsninger kan tenkes: Lik programvare; like rutiner og felles kompetansebygging. Gjennomføringsprosjekt må i første fase kostnadsberegnes ytterligere! REGNSKAP: Radikale endringer. Gir lokaliseringsdebatt. Mellomløsninger kan tenkes: Lik programvare; like rutiner og felles kompetansebygging. Gjennomføringsprosjekt må i første fase kostnadsberegnes ytterligere! INNKJØP2 (e-handelsløsning): Økonomisk utfordring. Ikke uten videre større organisatoriske endringer kommunene imellom. GIS: Forpliktende parallellprosjekt med fellesressurs i fire år. Økonomisk utfordring. Krevende endring av arbeidsmåter i faget. IKT: Legger opp til en forpliktende samarbeidslinje men uten radikale organisatoriske grep. Utviklings- og modningsprosess. Felles infrastruktur- og programvareprosjekter krever store økonomiske ressurser. Kort om budsjettprosesser: Med det løpet som er lagt for videre behandling av skjønnsmiddelprosjektene, blir det umulig å kople arbeidet med innstilling om gjennomføringsprosjekter til økonomiske konsekvenser i tide til budsjettarbeidet. B: Kommunestyrenes vedtak i kommunestrukturprosjektet Side 11 av 35

12 Sak 0058/05 Vedtakene viser ulike holdninger til (framtidig) kommunestrukturutvikling og har uten tvil gjort det mye vanskeligere for styringsgruppa å innstille om gjennomføringsprosjektene; hvilke forprosjekter og hvilke forslag er det nå fornuftig at kommunene arbeider videre med. Skjønnsmiddelprosjektet har pågått parallelt med kommunestrukturprosjektet, men ble allerede i oppstarten høsten 2004, pålagt å ikke skjele til mulige framtidige kommunestrukturalternativer. Rapportene drøfter derfor ikke dette temaet. Med gjeldende vedtak er det naturligvis i dag mye enklere for Lunner og Gran enn for Jevnaker å tenke seg at prosjektvidereføringene kan - eller må - være en strekning på veien til sammenslåing. Kommunestyret i Lunner har fatta et vedtak som tydelig kobler de to prosjektene. I vedtaket om opprettelse av et ad hoc-utvalg for å klargjøre det videre arbeidet med kommunestruktur på Hadeland står det m.a.: Rådmannen arbeider videre med fellesprosjektene, med spesiell vekt på eventuell konsekvenser av forskjellige kommunestruktur. I Jevnakers saksframlegg om framtidig kommunestruktur skriver rådmannen m.a.: Ingen av tjenestesamarbeidene er hittil lokalisert til Jevnaker. Viljen til å lokalisere samarbeidstiltak til Jevnaker synes ikke å være til stede i verken Gran, Lunner eller Ringerike. Det er en stor svakhet for samarbeidet. (Jf vedtaket om igangsetting av skjønnsmiddelprosjektene, sitert under.) C: Erfaringer fra eksisterende samarbeid 1. Beslutningsprosessene blir tyngre enn på egne områder fordi de politiske sakene skal innom tre kommunestyrer. Det viser seg også at geografisk avstand også betyr saklig avstand i daglig drift, i den betydning at både rådmann og øvrige kommuneorganisasjon får et distansert forhold til de virksomheter som ikke ligger i eget rådhus. (I så måte er det en spennende nyhet at felles skatteoppkrever er organisert med styre, bestående av rådmennene.) Samarbeidsvirksomhetene synes også å være vanskeligere å tilpasse løpende til utfordringer fra oppgaver eller fra økonomi. Denne "organisatoriske stivheta" skyldes både lengre beslutningsvei og gjensidige forpliktelser (som medfører at en samarbeidspart ikke kan trekke seg ut av samarbeidet, helt eller delvis, uten skade for de andre). (Jf for øvrig Vestre Slidre-ordfører Eivind Brenna på oppstartmøtet for hadelandskommunenes kommunestrukturprosjekt på Torbjørnrud i fjor høst. Han målbar Valdres-ordførernes erfaringer fra mange års interkommunalt samarbeid slik: Vanskelig å komme lenger i eksisterende samarbeid uten kommunesammenslåing.) Og i sitt vedtak i kommunestrukturprosjektet sier Gran kommunestyre: [ ] Interkommunale samarbeidsformer har i seg mange utfordringer i forhold til drift, organisasjonsform etc. En sammenslutning vil forenkle og rydde unna mange av disse utfordringene, samtidig som samarbeidet blir mer effektivt. [ ] (KST-sak 16/05, pkt 3). Kommunestyrene utfordres til å vurdere om nye samorganiserte fellesvirksomheter er noe som bare er å leve med til noe annet skjer (les: kommunesammenslåing): 2. Samlokaliserte virksomheter medfører tap av kompetanse i de avgivende kommunene. Dette har ingen ting å gjøre med tjenesteleveransen fra den samlokaliserte fagenheten, men rett og slett at øvrige fagmiljøer i rådhuset mister korridorkompetansen, den daglige, tverrfaglige kompetansebyggginga som skjer uformelt, f eks tidligere med fagfolkene på landbruk. 3. Noe forenkla kan en si at en har fokusert mest på fagmiljøenes avklaringer ved etablering av interkommunale samarbeid. På den måten har en i noen tilfeller glømt å vurdere den nye Side 12 av 35

13 Sak 0058/05 fellesvirksomhetens levedyktighet eller soliditet; enten ved å undervurdere kraften i ulike bedriftskulturer eller ikke vurdere kritisk nok kompetansebehovet, faglig og organisatorisk, for den nye enheten. For kommende samarbeidsløsninger må kommunene/rådmennene i langt større grad enn nå kjøre kritiske og tydelige prosesser, og være villig til å legge alle kort vedrørende egen organisasjon på bordet. D: Lokalisering Prosjektet hatt en instruktiv - underliggende, og slett ikke ferdigdrøfta - lokaliseringsdebatt; ikke i prosjektene, men i styringsgruppa. Diskusjonen har først og fremst vært knytta til lønnsprosjektet og regnskapsprosjektet. Jevnaker kommunestyre gjorde ifbm igangsettinga av skjønnsmiddelprosjektet et vedtak (sak 64/04) med sterke føringer: [ ] Jevnaker kommune deltar i de øvrige forprosjektene (i tillegg til gjennomføringsprosjektet felles skatteoppkrever; min merknad) med sikte på at en eventuell felles regnskaps- og lønnsfunksjon lokaliseres til Jevnaker kommune. [ ]. Sammenholdt med Jevnakers kommunestrukturvedtak, kan dette saksforholdet spissformuleres slik: Lønns- og regnskapsfunksjon i eget hus er en forutsetning for å kunne fortsette som egen kommune. Fra Lunner og Gran ser dette ut som et ultimatum som gjør arbeidet noe mer kronglete. Lokaliseringsspørsmålet vil komme opp for alle fellesvirksomheter som opprettes og samlokaliseres. Avhengig av hvor mange slike nye virksomheter det eventuelt blir, oppstår en kabal med flytting av ansatte til og fra de ulike rådhusene for å få plassert alle. Lokalisering er bl.a et praktisk spørsmål. Jevnaker har en klar historisk erfaring som grunnlag for den politiske vilje: Det er hittil ikke vist mye vilje til å legge fellesvirksomheter til Jevnaker! (Se over, kommunestrukturprosjektet og tabell over eksisterende samarbeid). Men det politisk interessante spørsmålet for Lunner og Gran blir fort å formulere på denne måten: Er det ønskelig å samlokalisere en ny fellesvirksomhet til en kommune som slett ikke tenker kommunesammenslåing? Da tenkes det bare for samlokalisering og fellesvirksomhet ; problemstillinga gjelder ikke uten videre ved samarbeid uten endringer av arbeidsfordeling, organisering eller økonomi kommunene i mellom. E: Lunners forespørsel til Gran kommune Rådmannen i Lunner har bedt Gran om en vurdering av om Gran kan selge datatjenester (databaseog programvarekjøring i et nærmere bestemt omfang) til Lunner. Det har så langt bare vært innledende samtaler mellom administrasjonene. Utfordringa i denne sammenhengen er at henvendelsen forrykker balansen i drøftinga av IKTprosjektet på en måte som ligner effekten av Jevnakers ultimatum vedrørende regnskaps- og lønnsprosjektene. Kan i det minste symbolsk tolkes som en styrking av Grans aksjer i et eventuelt fellesdriftsprosjekt for IKT; altså heller ikke det lokalisert til Jevnaker. Behov for avklaring og alternative løsninger: Side 13 av 35

14 Sak 0058/05 Styringsgruppa finner det lite effektivt å gå videre med arbeidet inntil kommunestyrene i de tre kommunene har presisert den politiske viljen til forpliktende samarbeid. Det er viktig å presisere at saken i denne omgang gjelder de områdene som dekkes av skjønnsmiddelprosjektet. Det fremmes ikke konkret innstilling til vedtak. Rådmannen anbefaler at vedtaket i det minste gir tydelig svar på hvilket av de tre alternativene kommunestyret går inn for. Skissen til vedtak under hvert punkt er kun ment som et utgangspunkt for videre formulering. Hvilke hovedalternativer for videreføring av skjønnsmiddelprosjektet er oppe til drøfting nå? 1. Ønsker kommunestyret å gå så langt som å bygge nye forpliktende samarbeid av den art som regnskaps- og lønnsprosjektene foreslår? Altså flytte på personer og utstyr til nye organisatoriske enheter som skal løse oppgaver på vegne av alle tre kommunene. Ønsker alle tre kommunestyrene dette, har styringsgruppa mulighet til å vurdere om noen av delprosjektene best videreføres slik. Styringsgruppa har likevel frihet til å innstille bare noen prosjekter for videreføring, og da konkludere med at ingen av prosjektene skal videreføres på denne måten. Kommunestyrene får så styringsgruppas innstilling til behandling seinere i høst. Det er i tillegg ønskelig at kommunestyret gir uttrykk for om alle tre kommunene kan betraktes som likeverdige framtidige verter for fellesaktivitet. Unntaket må helst beskrives tydelig og begrunnes kort. Vedtak kan under disse forutsetninger f. eks formuleres slik: Xxx kommune ønsker at videre utvikling av skjønnsmiddelprosjektet som konsekvens kan inkludere en etablering av felles samlokaliserte enhet for utførelse av funksjoner for alle kommunene. Ved evt. etablering av ny felles enheter er alle tre kommuner likeverdige framtidige lokaliseringssteder. 2. Eller: Ønsker kommunestyret å være noe mer forsiktige og bare bygge eventuelle nye forpliktende samarbeid på den måten som GIS og IKT-prosjektene foreslår? Det vil si vilje til å gå i takt, til å utvikle seg likt, ha tilnærmet samme ambisjoner og sette inn personell og økonomiske ressurser som avtalt. Ønsker alle tre kommunestyrene dette som mest forpliktende nivå, har styringsgruppa ikke lenger mulighet til å vurdere om noen av delprosjektene realiseres som en samlokalisert virksomhet. Styringsgruppa har likevel frihet til å konkludere med at bare noen prosjektene skal videreføres. Kommunestyrene får så styringsgruppas innstilling om hva og hvordan til behandling seinere i høst. Vedtak kan under disse forutsetninger f.eks formuleres slik: Xxx kommune ønsker at videre utvikling av skjønnsmiddelprosjektet som komsekvens ikke inkluderer felles organisatoriske enheter, men kan bygge på forpliktende faglig samarbeid og felles/identiske teknologisk løsninger. Side 14 av 35

15 Sak 0058/05 3. Eller: Ønsker kommunestyret å si nei til alle samarbeidsprosjekter (inn til videre)? Vedtak kan under denne forutsetning f.eks formuleres slik: Xxx kommune ønsker inntil videre ikke å videreutvikle samarbeidprosjektene. Hvis minst ett kommunestyre gjør et slikt vedtak, må styringsgruppa utrede situasjonen og fremme sak for kommunestyrene vedrørende fellesprosjektet. Det er da ikke lett å se noen videreføring av prosjektet. Side 15 av 35

16 Sak 0059/05 PROSJEKT " VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I EI NY TID". HØRINGSUTTALELSE- HØRINGSNOTAT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR HADELAND Saksbehandler: Berit Halvorsen Arkiv: A40 Arkivsaksnr.: 05/01711 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0108/05 Formannskapet PS 0059/05 Kommunestyret Innstilling: Gran kommune anbefaler følgende utbyggingsalternativ: Alternativ A: 2 skolesteder, Brandbu og Roa Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0108/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Det ble reist spørsmål om Leif Kristian Alm (Sp) og Steinar Aannerud (Sv) var inhabile i saken. Ved votering blant de resterende medlemmene, ble de to representantene erklært inhabile, jfr. fvl. 6 annet ledd. Hans Bjørge trådte inn som varamedlem for Leif Kristian Alm. Disse hadde ordet i saken: Einar Ellefsrud (Frp) Anne Lise Bleie (H) Kari Marie Engnæs (Sp) Gry Haugsbakken (Ap) Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Einar Ellefsrud (Frp) fremmet forslag samsvarende med alternativ A i saksframlegget: To skolesteder, Brandbu og Roa. Ved votering ble Ellefruds forslag enstemmig vedtatt av de 8 representantene. Vedtak: Gran kommune anbefaler følgende utbyggingsalternativ: Alternativ A: 2 skolesteder, Brandbu og Roa Side 16

17 Sak 0059/05 Saksdokumenter: Utsendelse av høringsnotat fra arbeidsgruppen på Hadeland av , m/vedlegg St. meld. Nr. 25 ( ) Om regionalpolitikken Fylkesdelplan for Hadeland, Vedlagt: Ja Nei Nei Saksopplysninger: Gran kommune har mottatt høringsnotat fra arbeidsgruppa for videregående skole på Hadeland. Høringsfristen er 1.september Arbeidsgruppa presenterer 4 alternative utbyggingsløsninger og notatet er sendt på høring til følgende instanser: Kommunene på Hadeland Regionrådet Hadeland videregående skole v/personalet, elevråd og arbeidstakerorgnisasjonene samt til elev- og lærlingeombudet I høringsbrevet heter det bl.a.: Arbeidsgruppen er opptatt av å skape et læringssenter for befolkningen og næringslivet på Hadeland der ulike fylkeskommunale, kommunale og private aktiviteter kan samles, jf. ungdoms- og voksenopplæring, OPUS/høgskole, bibliotek, kulturhus, osv. Arbeidsgruppen ber om at regionrådet gir sine vurderinger av - læringssenteret slik det er definert ovenfor og hvilke ev. tilleggsfunksjoner regionen ser for seg i et slikt senter - premissene for utbyggingen av Hadeland vgs, jf. høringsnotatets kapittel 2.2, punktene a) - k) Arbeidsgruppen ber om at kommunene avklarer forholdet til et ev. kulturhus for regionen og et ev. samarbeid om bibliotek for Lunner /Gran kommuner og Hadeland vgs Rådmannen oppfatter på bakgrunn av dette at Regionrådet og Gran kommune har fått i to noe ulike oppdrag i høringsprosessen, men opplever likevel at det er naturlig at formannskapet og kommunestyret i Gran kommune foretar en mest mulig helhetlig vurdering av de 4 alternative utbyggingsløsningene. De 4 skisserte alternativene er: A. 2 skolesteder, Brandbu og Roa B. 1 skolested, på ny tomt Gran sentrum C. 1 skolested, på tomt Roa videregående skole D. 2 skolesteder, ny tomt Gran sentrum + Roa Utgangspunktet for den regionale arbeidsgruppa som har bestått av Rigmor Aasrud, Hilde Brørby Fivelsdal, Harald N. Nessjøen, Edvin Straume, Karin Wiik, Tove Fagerås, Side 17 av 35

18 Sak 0059/05 Per Kristian Lindal, Else Marie Bjørnstad Bergum, Ole Amund Brørby, er å integrere videregående opplæring og regional utvikling. Vurdering: Arbeidsgruppa ber om at høringsinstansene aktivt vuderer fordeler og ulemper ved de fire alternativene sett i sammenheng med permissene som er satt opp under punktene a-k: a) Hadeland vgs skal være et læringssenter for hele befolkningen og næringslivet på Hadeland b) Hadeland vgs skal ha et bredt tilbud og være konkurransedyktig i forhold til naboregioner c) Hadeland vgs skal ha så mange fellesfunksjoner som mulig (storsal, bibliotek, tilgang til idrettsanlegg, samhandling med næringslivet) d) Hadeland vgs skal ligge sentralt geografisk og kommunikasjonsmessig e) Hadeland vgs skal ha god kvalitet i opplæringen f) Bygningsmassen skal ha størst mulig fleksibilitet i romløsningene for å gi rom for nye opplæringsformer g) Ny struktur videregående opplæring fra og med 2006 legges til grunn for fordeling av elever ved en delt løsning h) Utbygging av Hadeland vgs skal styrke regionutviklingen på Hadeland i) Det skal legges vekt på økonomisk gode løsninger, herunder også i forhold til drift av bygningsmassen og muligheten for å bruke ledig bygningsmasse til andre formål j) Hadeland vgs skal dimensjoneres med et elevtall på om lag 1100 elever. Jfr. eget pkt om dimensjonering side. k) Størrelsen på skolen skal vurderes i forhold til et godt opplæringsmiljø Framfor å behandle hvert av opplistende punktene enkeltvis, er vurderingene forsøkt gruppert temavis. Pedagogiske vurderinger et godt og konkurransedyktig opplæringsmiljø: Kultur for læring er benevnelsen som benyttes i den pågående reformen innenfor videregående opplæring. Intensjonene i denne reformen er beskrevet i høringsnotatet m/vedlegg og må naturligvis tillegges avgjørende betydning ved de valg som skal gjøres ved utbyggingen av Hadeland videregående skole. Den forestående reformen hvor bl. a. muligheten for valg på tvers av tradisjonelle studieretninger framheves som en vesentlig endring, er et eksempel som synliggjør at nye forutsetninger nå må legges til grunn for den videregående skole-strukturen på Hadeland. Sammenhengen mellom dimensjonering/skolestørrelse, faglig bredde, fleksibilitet og konkurransekraft vurderes for hver av de fire alternativene. Tilsier det beregnede elevtallet på 1100 elever at en bør velge en delt lokalisering, eller bidrar foredelene ved økt fleksibilitet og faglig bredde til at man bør anbefale en samlet løsning? Både nasjonal og internasjonal forskning underbygger at den antatte sammenhengen mellom skolestørrelse og læringsmiljø, ikke uten videre kan dokumenteres som en statististisk sammenheng jf. Høringsnotatets vedlegg III og vedlegg IV. Arbeidsgruppen som ikke har noen omforent oppfatning, påpeker at valget vil kunne stå mellom et optimalt pedagogisk tilbud med gode valgmuligheter og hensynet til oppfatningen om at store skoler har negative effekter. Side 18 av 35

19 Sak 0059/05 Om skolestørrelse og elevtall: Spørsmålet om relle elevtall og skolestørrelse er på bakgrunn av Jevnaker-elevenes aktive mulighet for å søke seg til videregående opplæringstilbud på Ringerike/Hønefoss, et svært aktuelt tema for Hadeland. De endelige opptakstallene er pr. dd. ikke klare, men det er kjent at en stor andel Jevnaker-elever har søkt mot Ringerike. Siden det naturlig kan forventes at spørsmålet dimensjonering og skolestørrelse vil stå sentralt i debatten, er det vesentlig at den reelle elevtallsutviklingen avklares i løpet av planleggingsprosessen og benyttes som bakgrunn for de pedagogiske vurderingene som må foretas. Økonomi investering og driftskostnader: De forutsetningene og beregningsmåtene som er lagt i bunnen for de 4 ulike alternativene er omtalt i punkt 3.0 Presentasjon av alternativene. Investeringskostnadene ligger innenfor et kostnadsbilde på fra 252mill. 331 mill. kr. Kostnader til ulike kulturbyggfunksjoner er inkludert i kalkylene. Altenativ D, dvs. to skolesteder med ny tomt i Gran sentrum pluss eksisterende skole på Roa, framstår i investeringssammenheng som det rimeligste alternativet, mens alternativ C, en samlet skole på Roa utgjør den mest kostnadskrevende investeringen. Når man trekker inn driftskostnadene er det alternativ B, en samlet skole, ny tomt i Gran sentrum som gir de laveste driftskostnadene, kapitalkostnader til investeringer inkludert. Generelle kommentarer: Differansen i investeringskostnadene knyttet til de fire alternativene bør isolert sett, ikke diskvalifisere noen av løsningene. Hensynet til mulig omdisponering av eksisterende bygningsmasse til andre aktuelle formål utgjør også en vesentlig faktor som må vektlegges i vurderingen. Alle alternativene medfører ny utnyttelse av skoleanlegget i Gran sentrum. Alternativene B, C og D medfører samme utfordring også for skoleanlegget i Brandbu. Det er vesentlig at disse forholdene avklares som ledd i den initierte skolestrukturdebatten (grunnskole) og i den igangsatte planprosessen for utviklingen av Gran sentrum (Stedsanalyse - Kommunedelplan for Gran sentrum - reguleringsplaner). Alternativene B og D forutsetter en god løsning for lokalisering i tilknytning til Gran sentrum. Til tross for disse generelle betraktningene, er det samlet sett kombinasjonen av investeringskostnadene og driftsutgiftene vektet mot de øvrige premissene og forutsetningene som bør være avgjørende for det endelige valget av lokalisering og driftsløsning for Hadeland videregående skole. Fellesfunksjoner/kulturbygg: For alle 4 alternativene er fellesløsninger for ulike kulturbyggfunksjoner som bibliotek, storsalfunksjon/idrettshall trukket inn i kalkylene. Dette er i samsvar med premissene slik de kommer til uttrykk i punktene c og i. Arbeidsgruppa ber som tidligere nevnt, særskilt om at kommunene avklarer forholdet til et evt. kulturhus for regionen og et evt. samarbeid om bibliotek for Lunner/Gran kommune og Hadeland videregående skole. Kort beskrivelse av status: Side 19 av 35

20 Sak 0059/05 Gran kommune er inne i en aktiv lokal kulturbyggdebatt hvor bl.a bibliotekstruktur i den siste tida har vært et toneangivende tema. I tillegg har en regional arbeidsgruppe anbefalt en felles storsalfunksjon i tilknytning til det videregående skoleanlegget på Roa. Forslag til Gran kommunes høringsuttalelse til innstilling fra regional arbeidsgruppe om interessegrunnlaget for utvikling av regional kulturbyggstrategi, fremmes parallelt med denne saken. (Som egen sak, se sak??/05) Et lokalt eller regionalt kulturbygg er gjerne ment å dekke flere ulike kulturbyggfunksjoner og den pågående debatten viser at aktører og deltakende debattanter vektlegger ulike innholdselementer. Det er i denne sammenhengen naturlig å framheve at Kulturplankomiteen (pågående komitéarbeid, kulturplanlegging hvor kulturbygg og bibliotekstratgier inngår som sentrale deler av mandatet) i Gran kommune i sitt arbeid med kulturbyggproblematikken, har vektlagt følgende forhold: mens det er vesentlig at noen kulturbyggfunksjoner (bibliotek, gallerier, kulturkafeer etc.) naturlig bør knyttes til tettsteder og sentrumsaktiviteter med pulserende folkeliv og myldreområder og gis funksjoner som uformelle møteplasser. kan andre funksjoner som en konsert- eller teatersal (storsalfunksjonen) isolert sett gis en mer uavhengig lokalisering. I forhold til de fire alternativene er det på bakgrunn av dette naturlig å framheve at intensjonen om å legge så mange fellesfunksjoner som mulig til Hadeland videregående skole (punkt c), kan utgjøre en faktor som bør vektlegges. I innstillingen som er fremmet om regionalt kulturbygg, er bibliotek ikke inkludert i den foreslåtte løsningen med regionalt kulturbygg i tilknytning til skoleanlegget på Roa. Jevnakers representanter har i vurderinga av den regionale kulturbyggstrategien, presisert at det for Jevnaker kommunes vedkommende, er uaktuelt å vurdere en felles regional bibliotekløsning. På bakgrunn av dette er storsalfunksjonen løftet fram som den primære regionale kulturbyggenheten. Den lokale bibliotekstrukturdebatten som har pågått i Gran kommune gjennom flere år, gir uttrykk om et aktivt ønske om en kombinert løsning for folkebibliotek og skolebibliotek, etter modell av det som er etablert på Lena videregående skole. Parallelt har koblingen mellom bibliotektjenestene og stedsutvikling/sentrumsfunksjoner vært vektlagt i prosessen. Sett i et slik perspektiv, finner rådmannen det vanskelig å anbefale en evt. samordnet bibliotekløsning for Gran og Lunner lokalisert til Roa. Forholdene bør imidlertid sett fra Gran kommunes ståsted, ligge godt til rette for slike kombinasjonsbibliotek (skolebibliotek/folkebibliotek) både for skoleanlegg lokalisert på Brandbu og Gran. Dersom en ser for seg et felles bibliotek for Lunner og Gran, vil likevel Gran kunne framstå som den mest naturlige lokaliseringen (Alt. B eller D med fellesfunksjoner lagt til Gran), dersom ønsket om felles bibliotekløsning legges til grunn. De øvrige kulturbyggfunksjonene vil det være enklere å innlemme i samtlige alternativer, selv om de rådende trendene i moderne kulturplanlegging i økende grad vektlegger nettopp kulturområdets egenskaper og fortrinn i forhold til stedsutvikling, og sentrumsfunksjoner. Alliansen kultur og næring er i løpet av de siste årene løftet fram som en vesentlig faktor som tillegges økende vekt i forhold til både regionale og lokale utviklingsstrategier. Side 20 av 35

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0106/05* UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0106/05* UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.08.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen onsdag 7. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen onsdag 7. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700-2030 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Tor Vegar Kittelsrud (Ap) Vidar Woldengen (H) Leif Braaum (Frp) Dag Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0111/06 * FINANSIERING AV KJØP AV BOLIG -GNR. 151 BNR. 81 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.09.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker Saksnr: 08/286-100 Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet 16.12.10 om utskiftning av gamle oljetanker Tabellen viser kostnadene for anbud/kontrakt og sluttkostnader: Anlegg Anbudssum

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Notat Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/04983-002 DRAMMEN 22.09.2004 KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Bakgrunn Dette notatet er en oppfølging av Bystyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/1970-2 FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Sluttrapport folkevalgt

Detaljer

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP)

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Arkivsaksnr.: 16/2309 Lnr.: 20286/17 Ark.: U01 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og Areal- og transportplanlegging (ATP) Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-39 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - FULLFØRING AV INTENSJONSPLAN OG AVSLUTNING AV PROSESSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 05.02.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0016/05 KOMMUNESTRUKTUR - LOKALPOLITISK AVKLARING, GRAN KOMMUNE 0017/05 REGULERINGSPLAN FOR RV 4 ROA - JAREN - FORPROSJEKT

PROTOKOLL SAKSLISTE 0016/05 KOMMUNESTRUKTUR - LOKALPOLITISK AVKLARING, GRAN KOMMUNE 0017/05 REGULERINGSPLAN FOR RV 4 ROA - JAREN - FORPROSJEKT GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 05.04.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Ingen Ikke møtt: Tor Kittelsrud Leif Braaum Vara: Erik Molstad møtte under sak 017/05 pga. inhabilitet Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget.

PROTOKOLL. Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00. Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.10.2007 Tid: 09.00-11.15 14.40-15.00 Forfall: Einar Ellefsrud (Frp) Gry Haugsbakken (Ap) Fra 12.00 til 14.40 var det møte i Administrasjonsutvalget. Varamedlemmer:

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS Saksframlegg Ny rammeplan for kulturskolen - høring Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Grete Skjelbred FE - C09, HIST - 14/446 14/684 Saksnr Utvalg Type Dato 08/2014 Komite for oppvekst, omsorg og kultur PS

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Øvergaard, Nina

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator Edvin Straume / Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RAMMER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET PÅ HADELAND

Saksbehandler: Regionkoordinator Edvin Straume / Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RAMMER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET PÅ HADELAND Arkivsaksnr.: 07/1436-11 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Regionkoordinator Edvin Straume / Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RAMMER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET PÅ HADELAND Hjemmel: Kommuneloven

Detaljer

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid.

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. VÅR VISJON I VÆRNESREGIONEN. regional partner i utvikling av velferdsstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv 29.08.2011

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/2155 RAPPORT FRA UTVALG SKOLESTRUKTUR BEHANDLING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Plankomite skoleanlegg Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.02.2009 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer