UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT DET JURIDISKE FAKULTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT DET JURIDISKE FAKULTET"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 271 i Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06. og 06. sept Arkivref.: 2011/645 IST000/MØTEBOK JF Referatsaker 1. Referat fra møte i Fakultetsstyret Fullmaktssaker. 3. Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Universitetsstyret Program - Legal Systems of Russia and Norway Brev vedr. Sak nr TV1-NHER for Nord-Troms Tingrett: Truls Alexander Brox Bjørvik - staten v/uit. 7. Læringsmiljøundersøkelsen UiT. Tromsø,.201 i lnger Lise Strandheim konsulent NO-9037 Tromsø. http//uit.no Sentralbord: Faks:

2 MØTEREFERAT FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET Møtedato: 6. juni 2011, kl Møteleder: Til stede: Forfall: Arne Eidsmo Arkivref.: 2011/645 Ame Eidsmo, Svein Kristian Arntzen, Irene Dahi, Jussi Pedersen, Trude Haugli, Kristin Johanne Bye, Snorre Nordmo. Anne Lise Ryel, Ane Weber Hege Brækhus, sekretær Kirsti Anderssen, referent Kjersti Dahie og Lena Bendiksen Sak Randi østhus Sak 24 og 25 Christin Skjervold, Sak 24 JF 1ii REFERATSAKER 1. Referat fra møte i Fakultetsstyret Fullmaktssaker. 3. Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra mote i Forskningsutvalget Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Referat fra mote i Universitetsstyret Referat fra Styringsdialog mellom Det juridiske fakultet og universitetsledelsen Vedrørende spesialfagsportefoljen ved Det juridiske fakultet - notat 10.5.llsamt tilleggsnotat fra Hege Brækhus. 9. Høring - utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering - tilbakemelding fra Det juridiske fakultet Forskningsrådets reviderte nordområdestrategi - invitasjon til innspill li. Rapportering til Forskningsmeldinga Det juridiske fakultet. 12. Årspian Det juridiske fakultet. ORIENTERINGSSAKER Hege Brækhus orienterte om følgende saker: Landskapsarkitektutdanning planlegges ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Arkitekthøyskolen. Prosjektgruppen hadde mote med fakultetsledelsen 17. mars. Friundervisningen i Trondheim, i samarbeid med Høgskolen i Molde, arbeider for å starte opp bachelorutdanning i juss. De ønsker å tilpasse sin undervisning til studieplanen i Tromsø, for lettere overgang for studenter som ønsker opptak til masterprograrnmet. DET JURIDISKE FAKULTET Administrasjonen Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tif , e-post konsulent Inger-Lise Strandheim, tif , faks , e-post nger.lise.strandheim(ijus.uit.no

3 Møte med dekan ved University of North Dakota, School og Law, vedr samarbeid. University ofnorth Dakota ønsker avtaler om både student- og forskerutveksling. Medarbeiderundersøkelsen. 12 søkere til utlyst stipendiatstilling. Hålogaland lagmannsretts dom i Bjørvik-saken og anken til Høyesterett. JF 2041 VURDERING AV REGIONAL OPPTAKSKVOTE ("NORD- NORGEKVOTEN") VED DET JURIDISKE FAKULTET (Arkivref. :2011/23 1OJISJ) Fakultetsstyret foreslår ingen endring av Nord-Norgekvoten. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF FORSLAG TIL ENDRET STIJDIEPLAN (1NPLEMIENTERJNG AV KVAL1FIKASJONSRAMME VERKET) (Arkivref. :2010/570611SJ) Vedlagte forslag til endret studieplan vedtas med virkning fra studieåret 2011/2012. Vedtak: Forslag til endret studieplan, med virkning fra studieåret 201 1/2012, ble enstemmig vedtatt med følgende to endringer i forhold til Studieutvalgets vedtak: 1. I studieplanens pkt 1. Mål, første strekpunkt under ferdigheter ble følgende vedtatt: "En master i rettsvitenskap skal kunne: - Identifisere og analysere rettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på en metodisk og etisk forsvarlig måte, herunder utrede og vurdere relevant faktum". 2. I studieplanens pkt Femte avdeling, Alternativ 2, ble følgende vedtatt: "JUR Osp - Liten masteroppgave og 30 sp valgfri del. I Tromsø tilbys spesialfag på 15 studiepoeng." JF BIJDSIETTOPPFØLGING PR (2011/2754/TWO) Fakultetsstyret tar budsjettoppfølgingsrapporten pr. 30. april 2011 til etterretning. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. side 2

4 JF TILSETTING FØRSTEAMANUENSISSTILLIJGER I RETTSVITENSKAP (Arkivref.:201 1/318/kan) Markus Hoel gis tilbud om midlertidig tilsetting som forsteamanuensis for en periode på tre år. Han pålegges å gjennomføre Universitetet i Tromsøs pedagogiske utdanning eller tilsvarende. Ny bedommelse vil bli foretatt innen utløpet av treårsperioden, og tilsettingen vil bli fast dersom det da foreligger dokumentasjon på at tilfredsstillende pedagogisk utdanning er gjennomført. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt JF ARCTIC REVIEW ON LAW ÅND POLITICS - EIIERANS VAR (Arkivref.:201 1/306/CSK) Saken ble lagt fram for styret som en drøftingssak uten forsalg til vedtak. I møtet ble viktige sider av saken drøftet uten at styret trakk noen konklusjoner. Det var enighet om at Aætic Review var en god profileringssak for fakultetet, men at det fortsatt var mange uavklarte spørsmål som kreves nærmere utredning.. Styret ba om å f en ny styresak i løpet av høsten JF KVALITETSSIKTING AV PH.D.-PROGRAM I RETTSVITENSKAP - REVISJON (Arkivref.:201 1/3628/ros) Fakultetsstyret vedtar nye 'Prosedyrer for kvalitetssikring av ph.d.-program i rettsvitenskap". Vedtak: Styret vedtok nye "Prosedyrer for kvalitetetssikring av ph.d-program i rettsvitenskap" med følgende tilføyelser i pkt 2: Gjennomføring, frafall og læringsmiljo - Årlig evaluering avframdr/israpporterfraph.d.-studenter og veileder e) - Opp følging, 2. avsnitt: "Innholdet i rapporten skal ikke kunne spores tilbake til den/de konkrete medarbeidersamtale(r)". Underpunktet Oppfølging skal lyde: "Doktorgradsstudentene og veileder leverer årlig en framdriftsrapport innen frist som normalt er satt til tidlig i januar. Framdriftsrapportene danner grunnlag for vurdering av om doktorgradsprosjektene har tilfredsstillende progresjon, om veiledningen fungerer tilfredsstillende og i tråd med veilederavtalen, og om doktorgradsstudentene deltar jevnlig i et aktivt forskningsmiljo. Prodekan forskning gjennomfører medarbeidersamtaler med alle doktorgradsstudentene med utgangspunkt i rapportene fra ph.d.-student og veileder(e). På bakgrunn av framdriftsrapportene og medarbeidersamtalene skriver prodekan forskning rapport som legges fram for forskningsutvalget og inngår i den årlige kvalitetssikringsrapporten. I rapporten skal det gjøres en sammenfattende side 3

5 vurdering av kvaliteten og veiledningen av doktorgradsstudentene. Innholdet i rapporten skal ikke kunne spores tilbake til den/de konkrete medarbeidersamtale(r). Fakultetet skal legge til rette for åpenhet, god kommunikasjon og oppfølging i forbindelse med den årlige framdriftsrapportering for doktorgradsstudentene og deres veiledere". JF EVENTUELT Høstens styremøter: 5. og 6. september (styreseminar og styremøte) og 28. november. I forbindelse med behandling av sak JF ble det konkludert med at en av søkerne var meget godt kvalifisert faglig, men at språkkravet medførte at vedkommende var uaktuell for tilsetting. Fakultetsstyret ber om at språkkravet vurderes nøye ved neste utlysning. Tromsø, den ArneEidsmo /7 / leder / L I-1eg ræ us / Lt dekan side 4

6 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKER Til: Møtetid: Møtested: Arkivref.: Sakliste: Medlemmer/varamedjemmer Tirsdag 06. sept Mallangen 201 1/645/ILS/MØTEBOK Sak. nr. Arkivref.: Tittel F-JF /829/CSK Søknad om støtte til å delta på konferanse. F-JF /829/CSK Søknad om tillegg til annuum - Sigurdsen. F-JF /1394/CSK Søknad fra forskergruppene - utsatt behandling i sak F-JF F-JF /23 14/CSK Trykkestøtte 2011 F-JF /2341/CSK Søknader om FoU-termin våren 2013 F-JF /829/CSK Søknad om tillegg til annuum - Svendsen.

7 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKER i tida Sak. Nr. Arkivref.: Tittel F-JF /829-CSK SØKNAD OM STØTTE TIL Å DELTA rå KONFERANSE Vedtatt Tor Aamodt Wigum og Erik Eidjarn innvilges inntil kr hver i støtte til deltagelse på Nordisk juristmøte i Stockholm. F-JF /1394-CSK SØKNAD OM TILLEGG TIL ANNTTIJM - SIGIJRDSEN Vedtatt Randi Sigurdsen iimvilges kr i tillegg til annuum for å delta på sommerkurs i London. F-JF /1394-CSK SØKNAD FRA FORSKERGRUPPER OM STØTTE TIL FELLES TUR Vedtatt Havrettsgruppas søknad om støtte til å reise på forskertur til Island, innvilges med inntil kr Straff- og prosessrettsgruppas søknad om støtte til å reise på forskertur til MPI i Freiburg, innvilges med inntil kr F-JF /2314-CSK SØKNAD OM TRYKKESTØTTE 2011 Vedtatt øyvind Ravnas bokprosjekt "Retten til jorden i Finnmark" innvilges trykkestøtte med inntil kr ,-. 2. Det iimvilges ikke støtte til bokprosjektet "Border-Crossing law in the North". 3. Markus Hoel Lie innvilges inntil kr i trykkestøtte til utgivelse av sin doktorgradsavhandling "Kommunalrettslig representasjon". 4. Eva-Maria Svensson innvilges kr til antologien "På vei Kjønn og rett - ett nordiskt forskningsfelt i forandring".

8 F-JF /2341-CSK SØKNADER OM FOU-TERMIN - VÅREN 2013 Vedtatt Ande Somby innvilges FoU-termin for perioden F-JF CSK SØKNADER OM TILLEGG TIL ANNIJUM - SVENDSEN Vedtatt Kristoffer Svendsen innvilges inntil kr i tillegg til annuum for dekning av deltageravgift i St. Petersburg, en reise tur/retur St. Petersburgfl'romso og en reise til Oslo i forbindelse med faglig opphold sommeren Reise nr. i til Oslo, kr dekkes over kontoen for veiledningsrei ser. 3. Kristoffer Svendsen gjøres oppmerksom på at søknader om tillegg til annuum skal komme før kostnaden påløper.

9 ir Jo1ø'x, Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: kl Møteleder/referent: Lena R. L. Bendiksen / Kjersti Dahle Til stede: Lena Bendiksen, Geir Ludvigsen, Kristin Solberg (vara), Merete Jenssen, Stine Hagavei Forfall: Gunnar Eriksen (forskningstermin) Arkivref: 2011 /225/KDA000/M0TEBOK Det var ingen merknader til innkallingen. Til dagsorden: Utsatt sak SU ble behandlet til slutt i møtet /1672 SØKNAD OM FRITAK FOR 15 SP. I VALGFRI DEL /225 Referatsaker Studenten innvilges fritak for et spesialfag tilsvarende 15 studiepoeng på grunnlag av sin bachelorgrad samftinnsvitenskapelige fag med fordypning i statsvitenskap Vedtatt på fullmakt Referat fra møte i Studieutvalget 29. og Tilleggsoppnevning til sensorkorpset for 5. avdeling. 3. Oppnevning av sensurkommisjoner for masteroppgaver ved Det juridiske fakultet våren Vedtak fra klagenemnda vedrørende uregelmessighet ved eksamen. Unnt offentlighet jf. OffI. 13,1 jf. fvl. 13, 1 nr. 1. Merknad til referatsak nr. 3: Det ble stilt spørsmål ved en av de oppnevnte sensorene. Administrasjonen undersøker dette. Merknad til referatsak nr. 4: Problemstillingen om kildebruk tas opp i Pedagogisk forum til høsten. Gjeldende sak gjennomgås. Det obligatoriske kurset om skriving av masteroppgaver bør tydeliggjøre viktigheten av selvstendighetskravet, samt opplyse om konsekvenser ved brudd på dette /2461 PENSUMENDRINGER FOR SPESIALFAG VED DET JURIDISKE FAKULTET FRA HØSTEN 2011 Pensum for spesialfagene JUR-3602, JUR-3605, JUR-3606, JUR- 3608, JUR-3609, JUR-361 1, JUR-3614, JUR og JUR endres i samsvar med forslagene i saksvedleggene. Fagansvarlig for JUR-3602 EU/EEA må før utgangen av juni DET JURIDISKE FAKULTET Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tif , e-post postmottakjus.uit.no, studielederkjersti Dahie, tlf , faks , e-post

10 komme med et tilleggsforslag til pensum, da nåværende forslag er noe under omfangskravet. Prodekan for undervisning får fullmakt til å vedta dette tilleggsforslaget. Etter en konkret gjennomgang av samtlige forslag til nytt pensum fant studieutvalget at forslaget til nytt pensum i faget Rettshjelp Il ikke kan godkjennes, da deler av dette pensum overlapper pensumetpå 3. avdeling om kontraktsforhandlinger. Studieutvalget ber fagansvarlig om et nytt forslag til pensum. Studieutvalget ber også fagansvarlig se på forholdet mellom pensum i fagene Rettshjelp I og II. Pensum i Rettshjelp I synes etter SU mening lite i forhold til pensum i Rettshjelp Il, og SU oppfordrer derfor til at pensum i Rettshjelp I økes noe. Dette må gjøres innen utgangen av juni. Enstemmig vedtak: Pensum for spesialfagene JUR-3602, JUR-3605, JUR-3606, JUR- 3608, JUR-361 1, JUR-3614, JUR og JUR-3618 endres i samsvar med forslagene i saksvedleggene. Fagansvarlig for JUR-3602 EU/EEA må før utgangen av juni komme med et tilleggsforslag til pensum, da nåværende forslag er noe under omfangskravet. Prodekan for undervisning får fullmakt til å vedta dette tilleggsforslaget. Pensum for spesialfagene Rettshjelp I og Rettshjelp Il (JUR ) må vurderes på nytt. Prodekan for undervisning får fullmakt til å vedta dette i ettertid /2452 ENDRING AV FAGBESKRIVELSEN TIL 2. AVDELING Siste setning i fagbeskrivelsen til "internasjonal privatrett" fjernes. Internasjonal privatrett 3 SP Internasjonal privatrett kommer til anvendelse når en skal behandle privatrettslige saksforhold med tilknytning til mer enn en stat. Den internasjonale privatrett omfatter de regler og prinsipper som avgjør hvor en eventuelt sak kan reises (jurisdiksjon), hvilken stats materielle regler saksforholdet er underlagt (rettsvalg), anerkjennelse av utenlandske rettsstiftelser, samt anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske rettsavgjørelser. Innen den alminnelige del av faget skal studentene tilegne seg kjennskap til den internasjonale privatretts metode, rettskilder og begreper, til betydningen av hjemlandsretten (domisil prinsippet og statsborgerskapsprinsippet) og til problemene som knytter seg til tilbakevisning og videre henvisning (renvoi). Studentene skal også få kjennskap til hvordan en løser konflikter om hvilket lands rettssystematikk som skal følges (kvalifikasjonskonflikter), til ordre public (regler som er til hinder for at utenlandske regler får anvendelse dersom disse strider for sterkt mot vår rettsoppfatning) og til internasjonalt 2

11 preseptoriske rettsregler. Innen den spesielle del av faget går en grundigere inn på hovedreglene for vernetingsspørsmål og rettsvalg i erstatningsretten. Utgår: Her behandles også de særlige Iowalgsregler om produktansvar, skader i/under skipsfart og skader inntruffet på norsk kontinentalsokkel. Vedtatt på fullmakt SØKNAD OM UTSAU INNLEVERINGSFRIST FOR VÅRENS /503 MASTEROPPGAVE Ingrid Lund innvilges utsatt innleveringsfrist for masteroppgaven våren Ny frist settes til fredag 8. juli kl Vedtatt på fullmakt ENDRING AV REGLEMENT FOR OBLIGATORISK /2158 UTPLASSERING I PRAKSIS Reglementfor obligatorisk utpiassering i praksis 1-1 bokstavc. og kapittel 7 oppheves. Enstemmig vedtak: Reglement for obligatorisk utplassering i praksis 1-1 bokstav c, kapittel 7 og kapittel 8 oppheves SØKNAD OM FRITAK FOR MASTEROPPGAVE OG 2011/2760 SPESIALFAG Søker gis fritak for 30 studiepoeng, tilsvarende spesialfag, på den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap. Studieutvalget diskuterte saken grundig og kom frem til at søker gis fritak for 15 studiepoeng som følge av søkers mastergrad i økonomi og administrasjon,jf. reglement for valg fri del 2 nr. 2. For å kunne innvilge ytterligere fritak etter reglement for valg fri del 2nr. 1, må der foreligge tilsvarende eksamen og / eller masteropp gave med tilsvarende krav til innhold, omfang og dybde jf. 14 og 15. SU finner ikke at søkers masteroppgave opp f,'ller disse kravene. SU finner heller ikke at kombinasjonen av søkers masteropp gave og øvrige eksamener opp!ijller kravet om tilsvarende eksamen i 2 nr. 1. Enstemmig vedtak: Søker gis fritak for 15 studiepoeng, tilsvarende et spesialfag, på den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap. 3

12 27-11 FORSLAG TIL NY STUDIEPLAN OG MAL FOR FAGPLANER 2010/5706 Vedlagte forslag til endret studieplan oversendes fakultetsstyret med anbefaling om vedtakelse. Enstemmig vedtak: Vedlagte forslag til endret studieplan med de endringer som fremkom i møtet oversendes fakultetsstyret med anbefaling om vedtakelse /1687 PRAKTISK-JURIDISK MAPPE FOR JUR-3609 RETTSHJELP - Reglement for valgfri del får et ny 5 a som lyder "Et spesialfag kan ha ett eller flere arbeidskrav. Eventuelle arbeidskrav vil fremgå av de aktuelle fagenes emnebeskrivelse". - Emnebeskrivelsen for JUR-3609 får følgende tilføyelse under overskriften "eksamensform". Formålet med bruk av mappeevaluering som arbeidskrav er å gi kandidaten mulighet til å utvikle og synliggjøre sin forståelse og sitt engasjement for rettshjelpsfaget. Dernest bidrar mappeevalueringen til å kvalitetssikre kandidatens kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faget. Vurderingsformen for mappen er godkjent/ikke godkjent. Dersom mappen ikke godkjennes, skal kandidaten bearbeide denne og gis anledning til ny innlevering. Kandidaten skal få skriftlig tilbakemelding på arbeidet. Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5, Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5. - Arbeidskravet praktisk-juridisk mappe i spesialfaget JUR skal inneholde følgende elementer: Innledning. Erfaring som rettshjelper. Planlegging og gjennomføring av bistand som rettshjel per. Dokumentasjon på utvikling av hjelpedokument og lignende som kan ha nytteverdi ved utføring av rettshjelp. Dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminar og lignende. Refieksjon rundt eget arbeid som rettshjelper. Mappen kan også inneholde dokumentasjon på kandidatens rettspolitiske prosjekt, men dette er ikke påkrevd for å få den godkjent. 4

13 - En sensor skal bedømme mappen, og dette arbeidet godtgjøres tilsvarende bedømmelse av semesteroppgavene på avdeling. - Det utarbeides retningslinjer for bedømmelse av, og tilbakemelding på, mappen. Inntil dette er gjort benyttes punktene 2,3 og 5 i retningslinjer for tilbakemelding på semesteroppgaven så langt de passer. - De som ble ansatt som saksbehandlere på Jusshjelpa i Nord- Norge fom. Våren 2011 får anledning til å avlegge eksamen i JUR-3609 såfremt de oppfyller arbeidskravet om timer for. vårsemesteret Eksamen flyttes fra vårsemesteret til høstsemesteret med virkning fra høsten Enstemmig vedtak: Reglement for valgfri del får et ny 5 a som lyder "Et spesialfag kan ha obligatorisk arbeidskrav. Eventuelle arbeidskrav fremgår av de aktuelle fagenes emnebeskrivelser". - Emnebeskrivelsen for JUR-3609 får følgende tilføyelse under overskriften "eksamensform". Formålet med bruk av mappeevaluering som arbeidskrav er å gi kandidaten mulighet til å utvikle og synliggjøre sin forståelse for rettshjelpsfaget. Dernest bidrar mappeevalueringen til å kvalitetssikre kandidatens kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faget. Vurderingsformen for mappen er godkjent/ikke godkjent. Dersom mappen ikke godkjennes, skal kandidaten bearbeide denne og gis anledning til ny innlevering. Kandidaten skal få skriftlig tilbakemelding på arbeidet. Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5, Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5. - Arbeidskravet praktisk-juridisk mappe i spesialfaget JUR skal inneholde følgende elementer: Innledning. Erfaring som rettshjelper. Planlegging og gjennomføring av bistand som rettshjel per. Dokumentasjon på utvikling av hjelpedokument og lignende som kan ha nytteverdi ved utføring av rettshjelp. Dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminar og lignende. Refleksjon rundt eget arbeid som rettshjelper. 5

14 Mappen kan også inneholde dokumentasjon på kandidatens rettspolitiske prosjekt, men dette er ikke påkrevd for å få den godkjent. - En sensor skal bedømme mappen, og dette arbeidet godtgjøres tilsvarende bedømmelse av semesteroppgavene på 1.-3.avdeling. I løpet av høsten 2011 utarbeides det retningslinjer for bedømmelse av, og tilbakemelding på, mappen. Inntil dette er gjort benyttes punktene 2,3,5 og 6 i retningslinjer for tilbakemelding på semesteroppgaven så langt de passer. De som ble ansatt som saksbehandlere på Jusshjelpa i Nord- Norge fom. Våren 2011 får anledning til å avlegge eksamen i JUR-3609 såfremt de oppfyller arbeidskravet om timer for. vårsemesteret Eksamen flyttes fra vårsemesteret til høstsemesteret med virkning fra høsten /3 14 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RETTSHJELPTILTAKENES FELLESSEMINAR I 2011 Fakultetet innvilger søknaden fra Jussformidlingen i Bergen med kr ,-i økonomisk støtte til rettshjelptiltakenes fellesseminar Enstemmig vedtatt /4436 SØKNAD OM UTSATT INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVE VÅREN 2011 Søker får utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven til fredag kl Vedtatt på fullmakt OVERGANGSREGLER MELLOM HØYSKOLEN I LILLEHAMMER 2011/2605 OGUIT Studieutvalget anbefaler følgende overgangsregler fra bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HIL til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved U IT. Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT. Enstemmig vedtatt. 6

15 32-li 2009/4361 PENSUMENDRING FOR EMNENE JUR-3050 OG JUR-3051 Studleutvalget vedtar pensum i emnene JUR-3050 "General Law ofthe Sea" og JUR-3051 "International Ocean Governance" i studieprogrammet Master of Laws in Law of the Sea slik det fremgår av henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg 3. Pensumend ringen gjelder fra og med høstsemesteret Enstemmig vedtatt. SAMARBEID MED BFE FAKULTETET OM KURS I /2803 FORHANDLINGSTEKNIKK Kurs i forhandlingsteknikk kan gjennomføres i samarbeid med BFE fakultetet som forsøksprosjekt høsten Ordningen skal evalueres før eventuell videreføring. Studentene kan deles i 3 grupper. Avdetingsleder må i samråd med underviseren vurdere om det skal settes inn en ekstra underviser fra fakultetet, som lærer på en av seminargruppene. Studleutvalget diskuterte saken grundig og er positiv til nytenkning og samarbeid med andre enheter om undervisning. Studieutvalget er opptatt av at det faglige utbytte for jusstudentene ikke må gå på bekostning av et eventuelt samarbeid. I den forbindelse ønsker studieutvalget at det skal registreres deltagelse og fra fall på høstens kurs, samt at kurset evalueres særskilt i ettertid Enstemmig vedtak: Kurs i forhandlingsteknikk kan gjennomføres i samarbeid med BFE fakultetet som forsøksprosjekt høsten Ordningen skal evalueres før eventuell videreføring. Studentene kan deles i 3 grupper, og deltagelse og eventuelt frafall må registreres. Avdelingsleder må i samråd med underviseren vurdere om det skal settes inn en ekstra underviser fra fakultetet, som lærer på en av seminargruppene /1638 Endring i rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner Utkast til ny rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner vedtas som foreslått i ved legg 2. Enstemmig vedtak: Utkast til ny rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner vedtas med de endringer som frem kom i møtet. 7

16 Tromsø, Lena R. L. Bendiksen Prodekan for utdanning Kjersti Dahie studieleder

17 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT UNIVERSTETSDI REKTØREN MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Motedato: 15. juni2011 Møteteder: Jarle Aarbakke Klokka: Sted: Styrerommet, Administrasjonen Arkivref,: 2011/7 IBAOO6 Til stede: Prorektorer: Jarle Aarbakke Herbjørg Valvåg Heidi Meland Pål Brekke Svein Bjørkås Hege Devold Siw Skrøvset Geir Runar Karlsen Brynhild Granås Åsne Høgetveit Remi lversen Britt-Vigdis Ekeli Curt Rice rektor fratrådte kl , prorektor ledet møtet i rektors fravær ekstern representant til kl ekstern representant til kl ekstern representant til kl ekstem representant deltok på lyd/bilde fra Oslo teknisk/administrativ representant vitenskapelig representant vitenskapelig representant midlertidig vitenskapelig representant studentrepresentant studentrepresentant Administrasjonen: Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Bartnes Rigmor BJørkli Pål Vegard Storeheier Eli M. Pedersen Odd Arne Paulsen universitetsdirektør ass. universitetsdirektør - referent kommunikasjonsdirektør fung. utdanningsdirektør forskningsdirektør økonomidirektør personaldirektør sak l9og sak sak sak 21, 22, 25 og Tromsø, // ; // (' Britt Elin Steinveg Ass. universitetsdirektør NO-9037 Tromsø' http//uit.no Sentralbord: ' Faks:

18 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I SAKSLISTE Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse: /7 Referatsaker /509 Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø og forslag til studieprogramportefølje for studieåret 2012/2013 S /6027 Forskingsmelding /2333 OppnevningavnyttstyrevedTromsø museum-tmu /2334 Oppnevning av nytt styre ved Universitetsbiblioteket - UB /2322 Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø /6949 Endelig årsregnskap 2010 for Universitetet i Tromsø /2121 Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø /2121 Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent U.O. 2009/7549 Statens lederlønnsordning - fastsetting av stillings- og resultatkrav og lønnsregulering for unlversitetsdirektøren Skriftlige orienteringssaker: /99 Årsrapport for Klagenemnda ved Universitetet i Tromsø /3082 Søkertall fra Samordna opptak høsten /482 Evalueringen av samisk strategiplan /7812 Orientering om medarbeiderundersøkelse ved Universitetet i Tromsø /7812 Orientering om medarbeiderundersøkelse ved Universitetet i Tromsø /3011 Rapport fra spørreundersøkelse blant Ph.d.-studentene /6949 Orientering av økonomisk status for enhetene ved UiT - 1, tertial 2011 SAK REFERATSAKER (Arkivref.: 2011/7) 1 Referat/møtebok fra universitetsstyremøte 14. april Saker behandlet på fullmakt Det helsevitenskapelige fakultet - referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi - referat fra fakultetsstyremøte Tromsø Museum - Universitetsmuseet - referat fra Museumsstyretmøte Universitetsbiblioteket - referat fra bibliotekstyremøte Senter for samiske studier - referat fra senterstyremøte Læringsmiljøutvalget - referat fra møte Læringsmiljøutvalget - referat fra møte Mail fra KH, Forskningsavdelingen, : Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immatrielle verdier - innspill på forslag fra prosjektgruppe 11 Referat fra ledelsens møte med tjenestemannsorganisasjonene m kommentarer 12 "Fundamentale bygg for utvikling i nord" - et notat om behovet for MH Il og Teknilogibygg 2

19 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT SAK S19-1 i GJENNOMGANG AV STUDIEPROGRAMPORTEFØUEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ OG FORSLAG TIL STUDIEPROGRAMPORTEFØIJE FOR STUDIEARET 201 2/2013 (Arkivref.: 2010/509) 1. Universitetsstyret takker fakultetene og den sentrale arbeidsgruppa for et grundig arbeid med gjennomgangen av studieprogramporteføljen. 2. Følgende årsstudier, studieprogram og studieretninger legges ned og lyses ikke ut for opptak studieåret 2012/2013: Experienc&-based Master's Degree Program in Public Health (90 stp.) Erfaringsbasert mastergradsprogram i barn og unges psykiske helse (120 stp.) Årsstudium i medisinske fag (60 stp.) Studieretningen i lingvistikk (tilhørende bachelorgradsprogram i språk og litteratur) Studieretningen i finsk (tilhørende bachelorgradsprogram i språk og økonomi) Tre studieretninger ved mastergradsprogrammet i litteratur (120 stp.): o studieretninga allmenn litteraturvitenskap o studieretninga fransk o studieretninga tysk To studieretninger ved mastergradsprogrammet i språk (120 stp.) o studieretninga fransk o studieretninga tysk Tre studieretninger tilhørende Integrert mastergradsprogram - lektorutdanning i språk og samfunnsfag (300 stp.) o studieretning finsk o studieretninga fransk o studieretning tysk Årsstudium i allmenn språkvitenskap (60 stp.) Årsstudium i antikkens kultur (60 stp.) Bachelorgradsprogram i datasikkerhet (180 stp.) Studieretningen ComputerSecurity (tilhørende Master's Degree program in Mathematics (1 20 stp.) 3. Studenter som er tatt opp til studieprogram som legges ned, skal gis anledning til å fullføre utdanningen. 4. I universitetets videre arbeid med utvikling av studietilbudet skal det tas hensyn til de føringer som er gitt i SAK og arbeidet med samfunnskontrakt. 5. Universitetet i Tromsø lyser ut ordinære studietilbud for opptak studieåret 20 12/2013 som det framgår av vedlegget. Oppta ksrammene og adgangsreguleringer fastsettes av u niversitetsstyret høsten Brynhild Granås fremmet følgende forslag: Endringer i pkt 2, skal erstatte kulepunktene 6-8 i innstillingen: Studieprogrammene - master i språk - fransk og tysk - skal over en periode på 3 år, definert som en utviklingsperiode, videreutvikle sin virksomhet med tanke på styrket studentrekruttering. Arbeidet skal skje i samordning med sentrale utviklingsprosesser ved UiT som fleksibiliseringsprosjekt, det

20 UNIVERSITETET ITROMSØ UiT I videre arbeidet med utnytting av potensialet i fusjonen med HITØ, den videre utviklingen av Pilot i Nord og SAK-prosesser. Ved periodens utgang skal de aktuelle fagmiljøene rapportere til universitetsstyret, som vi vurdere videreføring eller nedleggelse av de aktuelle studieprogrammene ut fra resultater oppnådd. Nytt pkt 7: Finansieringen av små humanistiske fag skal tas opp til vurdering i universitetsstyret i egen sak høsten Rektor Jarle Aarbakke fremmet følgende forslag: Nytt pkt2. Universitetsstyret ber om å få en sak til første styremøte høsten 2011 om hvordan UiT fortsatt skal videreutvikle studieporteføljen. Nåværende pkt 2-5 flyttes til 3-6. Votering: Granås forslag til endring i innstillingens pkt 2: 3 stemmer Direktørens innstilling pkt 2: 8 stemmer vedtatt Rektors forslag til nytt Pkt 2: Enstemmig vedtatt Granås forslag til nytt pkt 7 Enstemmig vedtatt Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt, med rokkering i punktnummereringen, inntatt nytt pkt 2. Vedtak: 1. Universitetsstyret takker fakultetene og den sentrale arbeidsgruppa for et grundig arbeid med gjennomgangen av studieprogramporteføljen. 2. Universitetsstyret ber om å få en sak til første styremøte høsten 2011 om hvordan U,T fortsatt skal videreutvikle studieporteføljen. 3. Følgende årsstudier, stud! epro gram og studieretninger legges ned og lyses Ikke ut for opptak studieåret 2012/2013: Experience-based Master's Degree Program in Public Health (90 stp.) Erfaringsbasert mastergradspro gram i barn og unges psykiske helse (120 stp.) Årsstudium i medisinske fag (60 stp.) Studieretningen i fin gvistikk (tilhørende bachelorgradspro gram i språk og litteratur) Studieretningen i finsk (tilhørende bachelorgradspro gram i språk og økonomi) Tre studieretninger ved mastergradsprogrammet I litteratur (120 stp,): o studieretninga af/menn litteraturvitenskap o studieretninga fransk o studieretninga tysk To studieretninger ved mastergradsprogrammet i språk (120 stp.) o studieretninga fransk o studieretninga tysk Tre studieretninger tilhørende Integrert mastergradspro gram - lektorutdanning i språk og samfunnsfag (300 stp.)

21 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I o studieretning finsk o studieretninga fransk o studieretning tysk Årsstudium i allmenn språkvitenskap (60 stp.) Årsstudium i antikkens kultur (60 stp.) Bachelorgradspro gram i datasikkerhet (180 stp.) Studieretningen ComputerSecurity (tilhørende Master's Degree program in Mathematics (120 stp.) 4. Studenter som er tatt opp til studiepro gram som legges ned, skal gis anledning til å fullføre utdanningen. 5. I universitetets videre arbeid med utvikling av studietilbudet skal det tas hensyn til de føringer som er gitt i SAK og arbeidet med samfunnskontrakt. 6. Universitetet i Tromsø lyser ut ordinære studietilbud for opptak studieåret 2012/2013 som det fram går av vedlegget. Opptaksrammene og adgangsreguleringer fastsettes av universitetsslyret høsten Finansieringen av små humanistiske fag skal tas opp til vurdering i universitetsslyret i egen sak høsten SAK S FORSKNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2010 (Arkivref,: 2010/6027) 1. Universitetsstyret tar Forskningsmelding 2010 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssigna lene. 2. Alle enhetene bes om å behandle forskningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Forskningsmeldinga utarbeides årlig av avdelingene i administrasjonen ved å sammenstille og analysere data fra tilgjengelige databaser/systemer. Hvert tredje år utarbeides en mer omfattende forskningsmelding der enhetene ved UiT involveres bredt. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de endringene som ble lagt til i møtet. Vedtak: 1. Universitetsstyret tar Forskningsmelding 2010 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forskningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. En statusrapport for forskningsvirksomheten utarbeides årlig av avdelingene i administrasjonen ved å sammenstille og analysere data fra tilgjengelige databaser/systemer. Hvert tredje år utarbeides en fullstendig forskningsmelding der enhetene ved UiTinvolveres bredt. SAK OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET (TMU) (Arkivref.: 2011/2333) Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Oppnevningen gjelder for to år fra

22 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Studentrepresentantene er oppnevnt av studentparlamentet for ett år. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Ekstern medlem og styreleder: Eksternt medlem og nestleder: 3 universitetsinterne medlemmer: 2 numeriske universitetsinterne varamedlemmer: Representant for ansatte med personlig vara: Representanter for studentene ved UiT: daglig leder av Riddu Riddufestivalen AS, Ragnhild Dalheim Eriksen departementsråd, Morten Ruud førsteamanuensis, Synnøve Jenssen, HSL-fak førsteamanuensis, lngebjørg Hage, HSL-fak professor, Eiliv Lund, Helsefak professor, Karin Andreassen, NT- fak professor, Karl-Arne Stokkan, BFE-fak oppnevnes ved Tromsø Museum Student, Daniel Sørdahi - vara: Stewart Håseth Student, Ida Beisvåg - vara: Christian Nilsen I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder til kr45 000,- og for nestleder til kr ,-. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET - UB (Arkivref.: 2011/2334 Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret ved Universitetsbiblioteket. Oppnevningen gjelder for to år fra Studentrepresentantene er oppnevnt av studentparlamentet for ett år. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Ekstern medlem og styreleder: Eksternt medlem og nestleder: 3 universitetsinterne medlemmer: 2 numeriske universitetsinterne varamedlemmer: Representant for ansatte med personlig vara: Oppnevnte studentrepresentanter: Forskningssjef, Ei rik Mikkelsen, NORUT Direktør, Salve Dahie, Akvaplan Niva Førstelektor, Tove Leming, HSL - fak Førsteamanuensis, Torsten Låg, Helsefak Førsteamanuensis, Anette Bayer, NT - fak Førstelektor, Mariann Solberg, U- vett Professor, Bjørg Evjen, Senter for samiske studier oppnevnes ved UB Henock Bahrishum - vara Sebastlan Bantow Erik Falster - vara Sigurd Langseth ltråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder til kr45 000,- og for nestleder til kr ,-.

23 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK S ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMIUØUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ STUDIEÅRET 2010/2011 (Arkivref.: 2011/2322) Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2010/2011 til etterretning. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAKS ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2010/6949) Styret godkjenner framlagt årsregnskap med ledelseskommentarer som endelig årsregnskap for 2010 for Universitetet i Tromsø. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR TJLSETJNG OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2011/2121) Universitetsstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø, jf. fremlagte forslag. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK UTFYLLENDE BESTEMMELSER BESTEMMELSER FOR TILSETTING I STILLINGER SOM POSTDOKTOR, STIPENDIAT OG VITENSKAPELIG ASSISTENT (Arkivref.:2011/2121) Universitetsstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø, jf. fremlagte forslag. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de kommentarene som kom fram i møtet. UNIVERSITETSSTYRETS MØTER HØSTEN 2011 Torsdag 15. september (reserve) Torsdag 13. oktober Torsdag 15. desember Torsdag 17. november

24 - THE SECOND CONFERENCE ON THE LEGAL SYSTEMS IN THE BARENTS EURO-ARCTIC REGION, UNIVERSITY OF TROMSØ, NORWAY, SEPTEMBER 2011 PRELIMINARY PROGRAM Wednesday 14 September The Russian delegation arrive Tromsø at 1340 local time. Bus/taxi to The University of Tromsø (UiT). Chair: Elena Shinkareva and øyvind Ravna Registration Place: Aud. 3, Teorifagsbygget Hus 6, UiT Welcome to the conference Curt Rice, Prorector for research, UiT Hege Brækhus, Dean ofthe Faculty oflaw, UiT RESEARCH CO-OPERATION IN THE BARENTS REGION -VÅLUE ÅND IMPORTANCE Experience from the first legal conference Elena Shinkareva, Ass. professor, NArFU and øyvind Ravna, Ass. professor, UiT Booklaunch: Border Crossing Law in the North - An Antho!ogy based on the i st Conference on Legal Systems of the Barents Euro- Arctic Region in Arkhangelsk 26th to 3Oth of April Coffee-break Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia Kan Myklebost, Post doetor, UiT Triangle research cooperation: Arkhangelsk - Tromsø - Umeå Per Bergling, Professor, Umeå University 2000 Dinner Restaurant: Fiskekompaniet Sjøsiden

25 Thursday 15 September Chair: Ingvild Jakobsen and Trude Haugli AGREEMENT ON MARITIME DELIMITATION - THE PROCESS BEIID4I) AND THE LEGAL CONSEQUENCES Speeches by representatives for the Russian aud Norwegian Ministry of Foreign Affairs (speakers will be announced later) Coffee-break The legal consequences of the agreement Tore Henriksen, Professor, UiT Discussion Lunch The UN Convention on the Rights of the Child - Svein Ludvigsen, The County Govemor in Troms Work in sessions (separate session programs) 1) Children Law 2) Indigenous Peoples Law 3) Criminal and Criminal Procedura! Law 4) Environmental Law 5) Gender Law Social program (Excursion) 2000 Dinner Restaurant: Champagne-kantina, UiT 2

26 Friday 16 September Chair: Eva-Maria Svensson and Åsa Gunnarson Work in sessions (separate session programs) Lunch 1) Children Law 2) Indigenous Peoples Law 3) Criminal and Criminal Procedural Law 4) Environmenta! Law 5) Gender Law "Arctic" Iaw, research cooperation and dialogue with lega! and scientilic community Natalia Loukacheva Presentation ofthe main results from the sessions Ciosing Sum up. Discussions on further research co-operation Dinner Restaurant: Sjøgata 12

27 REGJERINGSADVOKATEN lkkje offentleg, jf. offi. 18 Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Kunnskapsdepartementet (ref /EH D) Postboks 8119 Dep Oslo Dykkar ref Vår ref GOH/Ied Dato SAK NR. 1O-OO765OTV1-NHER FOR NORD-TROMS TINGREU: TRULS ALEXANDER BROX BJØRVIK - STATEN V/UNIVERSITETET I TROMSØ Til orientering følgjer orskurd frå ankeutvalet i Høgsterett 14, Som det går fram er anken frå Bjørvik nekta fremja og staten er tilkjent sakskostnader. Då er saka endeleg avslutta i det nasjonale rettsapparatet, og det er endeleg stadfesta at Universitetet i Tromsø hadde høve til å stilla krav om avlagt kandidatløfte for å få skrive ut vitnemål for graden Cand.jur. Likevel er det neppe grunn til å tru at Bjørvik vil gje seg der, Etter mitt syn er det truleg at han vil klaga til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I så fall vil det ta lang tid å få sett endeleg punktum i saka. Sjølv om saka har enda med dette utfallet, står eg fast ved det eg skreiv i kommentaren til tingrettsdommen: "... Likevel bør kanskje Kunnskapsdepartementet i lova eller i forskrift klargjera at det er høve til å stilla denne typen vilkår for tildeling av ein grad, for å rydda all tvil av vegen. Det er ikkje til å koma ifrå at heimelsgrunnlaget for å stilla krav om kandidatløfte, etter ei streng tradisjonell rettskjeldevurdering er noko tynt. Eg nyttar høvet til å takka for godt samarbeid med Universitetet i Tromsø ved Hege Brækhus og Joakim Bakkevold om saka. Med helsing REGJERINGSA7VC urarhæreid advokat Vedlegg POSTAORESSE: TELEFON: / BESØKSADRESSE: POSIBOKS 8022 DEP TELEFAKS: SO PILESTREDET OSLO E-POST: OSLO ORG. NR

28 NORGES HØYESTERETT Den 14. juli 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående avjustitiarius Schei og dommerne Tønder og Endresen i HR U, (sak nr. 2011/1019), sivil sak, anke over dom: Truls Bjørvik mot Staten ved Universitetet i Tromsø (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar 0. Hæreid) truffet slik BESLUTNING: Truls Bjørvik har erklært anke over 1-Lålogaland lagmannsretts dom 6. april 2011 i sak nr ASD-HALO mot staten ved Universitetet i Tromsø. I-Iøyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader med kroner. Påstanden tas til følge. Anken tillates ikke fremmet. SLUTNING: I sakskostnader for 1-løyesterett betaler Truls Bjørvik til staten ved Universitetet i Tromsø firetusensekshundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av beslutningen. Bård Tønder (sign.) Tore Schei (sign.) Ciement Endresen Riktig utskrifl: 7t1'

29 UNIVERSITETET I TROMSØ j

30 Innhold Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø 1. Bakgrunn, metode og gjennomføring 2. Oppsummering og hovedfunn 3. Status for studieforløpet 4. Tidsbruk 5. Trivsel og tilfredshet med læringsmitjøet 6. Det fysiske Læringsmitjøet 7. Det psykososiale læringsmiljøet 8. Kjennskap til studiet 9. Drivere bak vurderingene av læringsmiljøet 10. Studentenes ambisjoner 3 8 i Prosjektieder TNS GaUup I 2 Thomas Karterud 20 Sektor TNS Gallup - PoUtikk og 28 samfunn 40 Dato TNS,.

31 Fadderordning Har du deltatt på en fadderordning ved Universitetet i Tromsø (det vil si som "fadderbarn"? (n3740) - Deltakelse på fadderordning...? Prosentandelja etter fakultet blant det som har gjennomført 0-2 semestre. Nei Ja Gjennomført 0-2 semestre (n=1236) 'Total (n=3740) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n121) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (n338) Fakultet for biovitenskap, fisken og økonomi (n=118) Det kunstfaglige fakultet (n=26) Det juridiske fakultet (n=65) Det helsevitenskapelige fakultet (n=383) Total (n=1236) I4: 19

32 Tidsbruk på studier og på campus - etter fakultet Hvor mange timer bruker du på studiene pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? (n=3712) - antall timer (gjennomsnitt) Hvor mange timer bruker du på campus pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? (n=3641) - antall timer (gjennomsnitt) I Andel studietid på campus ( i prosent), Fakultet for naturvitenskap og teknologi 34 Fakultet for humaniora, samfunnsviten Fakultet for biovitenskap, fiskeri og Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskapeli ge fakultet Fakultet for naturvitenskap og teknologi 26 Fakultet for humaniora, samfunnsviten. 15 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskapeli 25 gefakultet Fakultet for naturvitenskap.. og teknologi Fakultet for humaniora, -: samfunnsvite.. Fakultet for biovitenskap,..' fiskeri og.. - Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskap elige fakultet..-, Total Total 21 Total rtni 26

33 Tidsbruk på jobbing (utenom studiene) - etter fakultet Jobber du ved siden av studiene? - etter fakultet i prosent Ca. hvor mange timer jobber du pr. uke (i gjennomsnitt)? (n=2458) - antall timer (gjennomsnitt) Jobber ved siden av; Hvor mange timer bruker du på studiene pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? (n=2449) - antall timer (gjennomsnitt) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n=350) 53 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap...'. 69 Fakultet for biovitenskap fiskeri og økonomi (n428) 72 Det kunstfaglige fakultet (n=82) Det juridiske fakultet (n230) 67 Det helsevitenskapelige 63 fakultet (n1230) Total (n3750) 66 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Total Ca. hvor mange timer jobber du pr. uke (i gjennomsnitt)? Jobber ved siden av; Hvor mange timer bruker du på studiene pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? fltnj 27

34 Det store flertallet av studentene trives ved universitetet og er også fornøyde med læringsmiljøet. Tilfredsheten med læringsmiljøet stiger med antall timer benyttet på campus, og er helt klart høyere blant mastergradsstudentene enn bachelorstudentene. Kvinnelige studenter trives noe bedre enn mannlige studenter. 9 av 10 studenter ved Universitetet i Tromsø oppgir at de trives ved universitetet (89 prosent trives godt eller svært godt). Bare I av 20 studenter oppgir at de ikke trives (5 prosent trives dårlig eller svært dårlig). Det er relativt små forskjeller mellom fakultetene når det gjelder trivselen ved universitetet. Andelen som trives varierer fra 80 prosent ved Det kunstfaglige fakultet til 91 prosent ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Det er heller ikke noen betydelige variasjoner i trivsel på grunnlag av de ulike bakgrunnskjennetegnene ved studentene. 8 av 10 studenter sier seg fornøyde med læringsmiljøet (77 prosent er fornøyde eller svært fornøyde), mens i underkant av I av 10 studenter er misfornøyde med læringsmiljøet (8 prosent misfornøyd eller svært misfornøyd). Det er studentene ved Det juridiske fakultet som er mest fornøyd med læringsmiljøet sitt (84 prosent), mens tilfredsheten ikke er fullt like høy ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (69 prosent). Tilfredsheten med læringsmiljøet er litt høyere blant kvinnelige studenter enn mannlige studenter (80 vs. 74 prosent fornøyde). Mastergradsstudentene er klart mer tilfreds med læringsmiljøet enn bachelorstudentene (83 vs. 72 prosent fornøyde). Tilfredsheten med læringsmiljøet er stigende med antall timer brukt på campus. 83 prosent av de som bruker mer enn 40 timer på campus er fornøyde med læringsmiljøet, mot 71 prosent blant de som ikke bruker campus. 29

35 Trivsel og tilfredshet med Læringsmiljøet - etter fakultet Helhetlig sett hvor godt eller darlig vil du si at du trives som student ved Universitetet i Tromsø? - Andel godt + svært godt, prosentfordeling Helhetlig sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med læringsmiljøet på studiet ditt ved Universitetet i Tromsø7 - Andel fornøyd + svært fornøyd, prosentfordeling Det helsevitenskapelige fakultet (n1222) Det helsevitenskapelige.. fakultet (n1219) L 80 Det juridiske fakultet (n=227) j1 Det juridiske fakultet(n228) 84 Det kunstfaglige fakultet (n=82) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (n=426) I 80 Det kunstfaglige fakultet (n=82) Fakultet for biovitenskap, - - fiskeri og økonomi (n=423) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (n1 100) Fakultet for humaniora, lære rutdanning (n=1095) 76 Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n=348) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n=345) '.: : 69 Total (n=3405) Total (n=3392) 77 31

36 Studentene er mest fornøyde med læringsutbyttet av sin egen innsats og forelesningene, og minst fornøyde med utbyttet av den faglige veiledningen. Det er de yngste studentene som er minst tilfreds med den faglige veiledningen. De viktigste forskjellene mellom fakultetene finner man i studentenes vurderinger av læringsutbyttet av seminarer og praksisopphold. Studentene rangerer læringsutbyttet av deres egen innsats og selvstudium klart høyest (hhv. 80 og 78 prosent fornøyde + svært fornøyde Læringsutbyttet av forelesningene og praksisopphold også scorer høyt (begge 75 prosent fornøyde + svært fornøyde). Studentene er helt klart minst fornøyde med læringsutbyttet av veiledningen (58 prosent fornøyde + svært fornøyde). Gruppe arbeid/ kollokvier og eksamen scorer også forholdsvis lavt (hhv. 67 og 68 prosent fornøyde + svært fornøyde). Kvinnelige studenter er noe mer fornøyd med læringsutbyttet av forelesningene enn sine mannlige kolleger (77 vs. 70 prosent), og klart mer tilfredse med læringsutbyttet av praksisopphold (78 vs. 67 prosent). Tilfredsheten med den faglige veiledningen stiger med alderen. De yngre studentene er betydelig mindre tilfredse med den faglige veiledningen enn de eldste (16-20 år: 46 prosent vs. 40 år +: 72 prosent). Studentene på masternivå er mer fornøyd med læringsutbyttet av seminarene enn studentene på bachelornivå (76 vs. 63 prosent). Masterstudene er også mer fornøyde med læringsubyttet av sine medstudenters innsats enn studentene på bachelornivå (77 vs. 66 prosent). Studentene ved Det juridiske fakultet og Det kunsifaglige fakultet er vesentlig mer fornøyde med utbyttet av seminarene enn gjennomsnittet (85-86 vs. 70 prosent), mens studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er vesentlig mindre fornøyde med seminarene enn gjennomsnittet (48 posnt fornøyde). Studentene ved Det helsevitenskaplige fakultet er betydelig mer fornøyde med utbyttet av praksisopphold enn gjennomsnittet (84 vs. 75 prosent), mens studentene ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er vesentlig mindre fornøyde med utbyttet av praksisopphold enn gjennomsnittet (38 prosent). Se de påfølgende sidene for mer detaljert informasjon om vurderingene av læringsutbyttet ved de ulike fakultetene. 32

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Margrethe Hansen Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 (styrerommet), Det juridiske fakultet Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 17.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studieutvalget - Møtereferat

Studieutvalget - Møtereferat Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: 16.11.2011 kl. 12.15-14.30 Møteleder/referent: Kristin Solberg / Kjersti Dahle Til stede: Kristin Solberg, Ingvild Jakobsen, Irene Dahl (vara), Stine Hagavei, Vegard

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 1. FEBRUAR 2007

REFERAT FRA MØTE 1. FEBRUAR 2007 MØTEREFERAT Møte: Forskningsutvalget Møtedato: 1. februar 2007 12.15 15.45 Møteleder/referent: Tore Henriksen/Christin Skjervold Til stede: Petri Keksitalo, Elise Karlsen, Svein Kr. Arntzen Forfall: Kristine

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Markus Hoel Lie Kristine Korsnes MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Møteleder: Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø Torsdag 7.mai 2009, kl 10.00 15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende direktør 2009/86

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT/PROTOKOLL

MØTEREFERAT/PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref.: 2015/599 Dato: 20.04.2015 MØTEREFERAT/PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Forskningsutvalget Stig Solheim / Aasta Pettersen Møtetid: Tirsdag 16. april kl. 12.00

Detaljer

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: 12.09.2013 UNIVERSITET OTEREFER T Møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen/Kirsti Anderssen Sekretær:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emil André Olsen Krogh Medlem Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Emil André Olsen Krogh Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Møtedato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Ketil Eriksen Leder

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

Utvalgssekretær Saksbehandler Saksbehandler

Utvalgssekretær Saksbehandler Saksbehandler MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445 Styrerommet, Det juridiske fakultet Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 20.04.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice

Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice MØTEREFERAT Møtedato: 19. november 2009 kl 10.00 15.30 Møteleder: Referent: Arkivref: Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, ass.universitetsdirektør 2009/86 IBA006/MØTEBOK Til stede: Jarle Aarbakke,

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøundersøkelsen Universitetet i Tromsø Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø Innhold Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø 1. Bakgrunn, metode og gjennomføring 3 2. Oppsummering og hovedfunn 8 3. Status for studieforløpet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 4. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE 4. FEBRUAR MØTEREFERAT Møte: Forskningsutvalget Møtedato: 4. februar 2008, kl 12:15 16:15 Møteleder/referent: Henriette Nazarian/Christin Skjervold Til stede: Tore Henriksen, Martin Hennig, Marianne Hovde, Kristine

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Patrick Oware Maja Thomassen Amundsen Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Patrick Oware Maja Thomassen Amundsen Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 09.06.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ ~ ~ g: DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 31/13 Til: fakultetsstyret Møtedato: 17. juni 2013 Arkivref.: 2013/936 KGA000/01 1.4 Oppnevning av Studieutvalg 2013-2015, samt oppnevning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Styret ved Universitetet i Tromsø

Styret ved Universitetet i Tromsø Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 27. mars 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Kjersti Dahle studiesjef Line Merete Skarvik utvalgssekretær MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet, H4.445, Det juridiske fakultet Møtedato: 15.02.2017 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent:

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: MØTEREFERAT Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø 26.mars 2009 10.00-15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør 2009/86

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen

Til stede: Markus Lie, Gunnar Eriksen, Kristine Korsnes, Mikael Rossvold Jørgensen og Erika Mortensen DET JURIDISKE FAKULTET MØTEREFERAT Møte i: Studieutvalget Møteleder/referent: Markus Lie/ Ingvild Stock- Jørgensen Møtedato: 02.04.2014 kl 12.15- Arkivref.: 2013/226 KDA000/ Til stede: Markus Lie, Gunnar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: 4.445, Styrerommet, Det juridiske fakultet Møtedato: 29.09.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Styret ved Universitetet i Tromsø

Styret ved Universitetet i Tromsø Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 14. februar 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEREFERAT. Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Irene Dahi, Kristin Johanne Bye, Harald Olsvik og Ingrid Olsen Fossum.

MØTEREFERAT. Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Irene Dahi, Kristin Johanne Bye, Harald Olsvik og Ingrid Olsen Fossum. MØTEREFERAT FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET Møtedato: 17. juni 2013 kl. 12.00-16.00. Sted: MØteleder: Til stede: Styrerommet Anne Lise Ryel Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 20 UiT Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kirkenes, Thon hotell Møtedato: 8.5.2014 Tidspunkt: 12:00 17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 1 UiT Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 211 UiT Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Pedagogisk merittering

Pedagogisk merittering Pedagogisk merittering UHR-MNT 26. oktober 2017 Wenche Jakobsen, prorektor utdanning, UiT Norges arktiske universitet Faktabakgrunn Februar 2016: G. Grepperud m.fl.: Innsats for kvalitet. Forslag til et

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 114/15 26.11.2015 Dato: 18.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.-29.10.2015 vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 04.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 27.9.2013 Til stede:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 20/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 03. juni 2013 Arkivref.: 2013/2491 IBA004/ Forslag til betenkning for direkte tilsetting av professor II ved Tromsø Museum -

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 20.10 2016 LMU-forum Foto: Stig Brøndbo, UiT Det nye universitetet etter fusjonen 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 22/13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 17.6.2013 Arkivref.: 2013/2439 KGA000/ Betenkning, stipendiat i rettsvitenskap I forbindelse med budsjettbehandlingen

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-ARK /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSL-fak Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for arkeologi Møteleder/referent: Hans Peter Blankholm / Anja

Detaljer

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan.

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan. Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/247 Dato: 20.09.15 Saksnr.: KF 17-15 SAK KF 17/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 25.09.2015 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 17.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fakultetet Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer