UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT DET JURIDISKE FAKULTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT DET JURIDISKE FAKULTET"

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ LJiT DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 271 i Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06. og 06. sept Arkivref.: 2011/645 IST000/MØTEBOK JF Referatsaker 1. Referat fra møte i Fakultetsstyret Fullmaktssaker. 3. Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Universitetsstyret Program - Legal Systems of Russia and Norway Brev vedr. Sak nr TV1-NHER for Nord-Troms Tingrett: Truls Alexander Brox Bjørvik - staten v/uit. 7. Læringsmiljøundersøkelsen UiT. Tromsø,.201 i lnger Lise Strandheim konsulent NO-9037 Tromsø. http//uit.no Sentralbord: Faks:

2 MØTEREFERAT FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET Møtedato: 6. juni 2011, kl Møteleder: Til stede: Forfall: Arne Eidsmo Arkivref.: 2011/645 Ame Eidsmo, Svein Kristian Arntzen, Irene Dahi, Jussi Pedersen, Trude Haugli, Kristin Johanne Bye, Snorre Nordmo. Anne Lise Ryel, Ane Weber Hege Brækhus, sekretær Kirsti Anderssen, referent Kjersti Dahie og Lena Bendiksen Sak Randi østhus Sak 24 og 25 Christin Skjervold, Sak 24 JF 1ii REFERATSAKER 1. Referat fra møte i Fakultetsstyret Fullmaktssaker. 3. Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra mote i Forskningsutvalget Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Referat fra mote i Universitetsstyret Referat fra Styringsdialog mellom Det juridiske fakultet og universitetsledelsen Vedrørende spesialfagsportefoljen ved Det juridiske fakultet - notat 10.5.llsamt tilleggsnotat fra Hege Brækhus. 9. Høring - utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering - tilbakemelding fra Det juridiske fakultet Forskningsrådets reviderte nordområdestrategi - invitasjon til innspill li. Rapportering til Forskningsmeldinga Det juridiske fakultet. 12. Årspian Det juridiske fakultet. ORIENTERINGSSAKER Hege Brækhus orienterte om følgende saker: Landskapsarkitektutdanning planlegges ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Arkitekthøyskolen. Prosjektgruppen hadde mote med fakultetsledelsen 17. mars. Friundervisningen i Trondheim, i samarbeid med Høgskolen i Molde, arbeider for å starte opp bachelorutdanning i juss. De ønsker å tilpasse sin undervisning til studieplanen i Tromsø, for lettere overgang for studenter som ønsker opptak til masterprograrnmet. DET JURIDISKE FAKULTET Administrasjonen Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tif , e-post konsulent Inger-Lise Strandheim, tif , faks , e-post nger.lise.strandheim(ijus.uit.no

3 Møte med dekan ved University of North Dakota, School og Law, vedr samarbeid. University ofnorth Dakota ønsker avtaler om både student- og forskerutveksling. Medarbeiderundersøkelsen. 12 søkere til utlyst stipendiatstilling. Hålogaland lagmannsretts dom i Bjørvik-saken og anken til Høyesterett. JF 2041 VURDERING AV REGIONAL OPPTAKSKVOTE ("NORD- NORGEKVOTEN") VED DET JURIDISKE FAKULTET (Arkivref. :2011/23 1OJISJ) Fakultetsstyret foreslår ingen endring av Nord-Norgekvoten. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. JF FORSLAG TIL ENDRET STIJDIEPLAN (1NPLEMIENTERJNG AV KVAL1FIKASJONSRAMME VERKET) (Arkivref. :2010/570611SJ) Vedlagte forslag til endret studieplan vedtas med virkning fra studieåret 2011/2012. Vedtak: Forslag til endret studieplan, med virkning fra studieåret 201 1/2012, ble enstemmig vedtatt med følgende to endringer i forhold til Studieutvalgets vedtak: 1. I studieplanens pkt 1. Mål, første strekpunkt under ferdigheter ble følgende vedtatt: "En master i rettsvitenskap skal kunne: - Identifisere og analysere rettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på en metodisk og etisk forsvarlig måte, herunder utrede og vurdere relevant faktum". 2. I studieplanens pkt Femte avdeling, Alternativ 2, ble følgende vedtatt: "JUR Osp - Liten masteroppgave og 30 sp valgfri del. I Tromsø tilbys spesialfag på 15 studiepoeng." JF BIJDSIETTOPPFØLGING PR (2011/2754/TWO) Fakultetsstyret tar budsjettoppfølgingsrapporten pr. 30. april 2011 til etterretning. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. side 2

4 JF TILSETTING FØRSTEAMANUENSISSTILLIJGER I RETTSVITENSKAP (Arkivref.:201 1/318/kan) Markus Hoel gis tilbud om midlertidig tilsetting som forsteamanuensis for en periode på tre år. Han pålegges å gjennomføre Universitetet i Tromsøs pedagogiske utdanning eller tilsvarende. Ny bedommelse vil bli foretatt innen utløpet av treårsperioden, og tilsettingen vil bli fast dersom det da foreligger dokumentasjon på at tilfredsstillende pedagogisk utdanning er gjennomført. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt JF ARCTIC REVIEW ON LAW ÅND POLITICS - EIIERANS VAR (Arkivref.:201 1/306/CSK) Saken ble lagt fram for styret som en drøftingssak uten forsalg til vedtak. I møtet ble viktige sider av saken drøftet uten at styret trakk noen konklusjoner. Det var enighet om at Aætic Review var en god profileringssak for fakultetet, men at det fortsatt var mange uavklarte spørsmål som kreves nærmere utredning.. Styret ba om å f en ny styresak i løpet av høsten JF KVALITETSSIKTING AV PH.D.-PROGRAM I RETTSVITENSKAP - REVISJON (Arkivref.:201 1/3628/ros) Fakultetsstyret vedtar nye 'Prosedyrer for kvalitetssikring av ph.d.-program i rettsvitenskap". Vedtak: Styret vedtok nye "Prosedyrer for kvalitetetssikring av ph.d-program i rettsvitenskap" med følgende tilføyelser i pkt 2: Gjennomføring, frafall og læringsmiljo - Årlig evaluering avframdr/israpporterfraph.d.-studenter og veileder e) - Opp følging, 2. avsnitt: "Innholdet i rapporten skal ikke kunne spores tilbake til den/de konkrete medarbeidersamtale(r)". Underpunktet Oppfølging skal lyde: "Doktorgradsstudentene og veileder leverer årlig en framdriftsrapport innen frist som normalt er satt til tidlig i januar. Framdriftsrapportene danner grunnlag for vurdering av om doktorgradsprosjektene har tilfredsstillende progresjon, om veiledningen fungerer tilfredsstillende og i tråd med veilederavtalen, og om doktorgradsstudentene deltar jevnlig i et aktivt forskningsmiljo. Prodekan forskning gjennomfører medarbeidersamtaler med alle doktorgradsstudentene med utgangspunkt i rapportene fra ph.d.-student og veileder(e). På bakgrunn av framdriftsrapportene og medarbeidersamtalene skriver prodekan forskning rapport som legges fram for forskningsutvalget og inngår i den årlige kvalitetssikringsrapporten. I rapporten skal det gjøres en sammenfattende side 3

5 vurdering av kvaliteten og veiledningen av doktorgradsstudentene. Innholdet i rapporten skal ikke kunne spores tilbake til den/de konkrete medarbeidersamtale(r). Fakultetet skal legge til rette for åpenhet, god kommunikasjon og oppfølging i forbindelse med den årlige framdriftsrapportering for doktorgradsstudentene og deres veiledere". JF EVENTUELT Høstens styremøter: 5. og 6. september (styreseminar og styremøte) og 28. november. I forbindelse med behandling av sak JF ble det konkludert med at en av søkerne var meget godt kvalifisert faglig, men at språkkravet medførte at vedkommende var uaktuell for tilsetting. Fakultetsstyret ber om at språkkravet vurderes nøye ved neste utlysning. Tromsø, den ArneEidsmo /7 / leder / L I-1eg ræ us / Lt dekan side 4

6 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKER Til: Møtetid: Møtested: Arkivref.: Sakliste: Medlemmer/varamedjemmer Tirsdag 06. sept Mallangen 201 1/645/ILS/MØTEBOK Sak. nr. Arkivref.: Tittel F-JF /829/CSK Søknad om støtte til å delta på konferanse. F-JF /829/CSK Søknad om tillegg til annuum - Sigurdsen. F-JF /1394/CSK Søknad fra forskergruppene - utsatt behandling i sak F-JF F-JF /23 14/CSK Trykkestøtte 2011 F-JF /2341/CSK Søknader om FoU-termin våren 2013 F-JF /829/CSK Søknad om tillegg til annuum - Svendsen.

7 FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET FULLMAKTSSAKER i tida Sak. Nr. Arkivref.: Tittel F-JF /829-CSK SØKNAD OM STØTTE TIL Å DELTA rå KONFERANSE Vedtatt Tor Aamodt Wigum og Erik Eidjarn innvilges inntil kr hver i støtte til deltagelse på Nordisk juristmøte i Stockholm. F-JF /1394-CSK SØKNAD OM TILLEGG TIL ANNTTIJM - SIGIJRDSEN Vedtatt Randi Sigurdsen iimvilges kr i tillegg til annuum for å delta på sommerkurs i London. F-JF /1394-CSK SØKNAD FRA FORSKERGRUPPER OM STØTTE TIL FELLES TUR Vedtatt Havrettsgruppas søknad om støtte til å reise på forskertur til Island, innvilges med inntil kr Straff- og prosessrettsgruppas søknad om støtte til å reise på forskertur til MPI i Freiburg, innvilges med inntil kr F-JF /2314-CSK SØKNAD OM TRYKKESTØTTE 2011 Vedtatt øyvind Ravnas bokprosjekt "Retten til jorden i Finnmark" innvilges trykkestøtte med inntil kr ,-. 2. Det iimvilges ikke støtte til bokprosjektet "Border-Crossing law in the North". 3. Markus Hoel Lie innvilges inntil kr i trykkestøtte til utgivelse av sin doktorgradsavhandling "Kommunalrettslig representasjon". 4. Eva-Maria Svensson innvilges kr til antologien "På vei Kjønn og rett - ett nordiskt forskningsfelt i forandring".

8 F-JF /2341-CSK SØKNADER OM FOU-TERMIN - VÅREN 2013 Vedtatt Ande Somby innvilges FoU-termin for perioden F-JF CSK SØKNADER OM TILLEGG TIL ANNIJUM - SVENDSEN Vedtatt Kristoffer Svendsen innvilges inntil kr i tillegg til annuum for dekning av deltageravgift i St. Petersburg, en reise tur/retur St. Petersburgfl'romso og en reise til Oslo i forbindelse med faglig opphold sommeren Reise nr. i til Oslo, kr dekkes over kontoen for veiledningsrei ser. 3. Kristoffer Svendsen gjøres oppmerksom på at søknader om tillegg til annuum skal komme før kostnaden påløper.

9 ir Jo1ø'x, Studieutvalget - Møtereferat Møtedato: kl Møteleder/referent: Lena R. L. Bendiksen / Kjersti Dahle Til stede: Lena Bendiksen, Geir Ludvigsen, Kristin Solberg (vara), Merete Jenssen, Stine Hagavei Forfall: Gunnar Eriksen (forskningstermin) Arkivref: 2011 /225/KDA000/M0TEBOK Det var ingen merknader til innkallingen. Til dagsorden: Utsatt sak SU ble behandlet til slutt i møtet /1672 SØKNAD OM FRITAK FOR 15 SP. I VALGFRI DEL /225 Referatsaker Studenten innvilges fritak for et spesialfag tilsvarende 15 studiepoeng på grunnlag av sin bachelorgrad samftinnsvitenskapelige fag med fordypning i statsvitenskap Vedtatt på fullmakt Referat fra møte i Studieutvalget 29. og Tilleggsoppnevning til sensorkorpset for 5. avdeling. 3. Oppnevning av sensurkommisjoner for masteroppgaver ved Det juridiske fakultet våren Vedtak fra klagenemnda vedrørende uregelmessighet ved eksamen. Unnt offentlighet jf. OffI. 13,1 jf. fvl. 13, 1 nr. 1. Merknad til referatsak nr. 3: Det ble stilt spørsmål ved en av de oppnevnte sensorene. Administrasjonen undersøker dette. Merknad til referatsak nr. 4: Problemstillingen om kildebruk tas opp i Pedagogisk forum til høsten. Gjeldende sak gjennomgås. Det obligatoriske kurset om skriving av masteroppgaver bør tydeliggjøre viktigheten av selvstendighetskravet, samt opplyse om konsekvenser ved brudd på dette /2461 PENSUMENDRINGER FOR SPESIALFAG VED DET JURIDISKE FAKULTET FRA HØSTEN 2011 Pensum for spesialfagene JUR-3602, JUR-3605, JUR-3606, JUR- 3608, JUR-3609, JUR-361 1, JUR-3614, JUR og JUR endres i samsvar med forslagene i saksvedleggene. Fagansvarlig for JUR-3602 EU/EEA må før utgangen av juni DET JURIDISKE FAKULTET Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tif , e-post postmottakjus.uit.no, studielederkjersti Dahie, tlf , faks , e-post

10 komme med et tilleggsforslag til pensum, da nåværende forslag er noe under omfangskravet. Prodekan for undervisning får fullmakt til å vedta dette tilleggsforslaget. Etter en konkret gjennomgang av samtlige forslag til nytt pensum fant studieutvalget at forslaget til nytt pensum i faget Rettshjelp Il ikke kan godkjennes, da deler av dette pensum overlapper pensumetpå 3. avdeling om kontraktsforhandlinger. Studieutvalget ber fagansvarlig om et nytt forslag til pensum. Studieutvalget ber også fagansvarlig se på forholdet mellom pensum i fagene Rettshjelp I og II. Pensum i Rettshjelp I synes etter SU mening lite i forhold til pensum i Rettshjelp Il, og SU oppfordrer derfor til at pensum i Rettshjelp I økes noe. Dette må gjøres innen utgangen av juni. Enstemmig vedtak: Pensum for spesialfagene JUR-3602, JUR-3605, JUR-3606, JUR- 3608, JUR-361 1, JUR-3614, JUR og JUR-3618 endres i samsvar med forslagene i saksvedleggene. Fagansvarlig for JUR-3602 EU/EEA må før utgangen av juni komme med et tilleggsforslag til pensum, da nåværende forslag er noe under omfangskravet. Prodekan for undervisning får fullmakt til å vedta dette tilleggsforslaget. Pensum for spesialfagene Rettshjelp I og Rettshjelp Il (JUR ) må vurderes på nytt. Prodekan for undervisning får fullmakt til å vedta dette i ettertid /2452 ENDRING AV FAGBESKRIVELSEN TIL 2. AVDELING Siste setning i fagbeskrivelsen til "internasjonal privatrett" fjernes. Internasjonal privatrett 3 SP Internasjonal privatrett kommer til anvendelse når en skal behandle privatrettslige saksforhold med tilknytning til mer enn en stat. Den internasjonale privatrett omfatter de regler og prinsipper som avgjør hvor en eventuelt sak kan reises (jurisdiksjon), hvilken stats materielle regler saksforholdet er underlagt (rettsvalg), anerkjennelse av utenlandske rettsstiftelser, samt anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske rettsavgjørelser. Innen den alminnelige del av faget skal studentene tilegne seg kjennskap til den internasjonale privatretts metode, rettskilder og begreper, til betydningen av hjemlandsretten (domisil prinsippet og statsborgerskapsprinsippet) og til problemene som knytter seg til tilbakevisning og videre henvisning (renvoi). Studentene skal også få kjennskap til hvordan en løser konflikter om hvilket lands rettssystematikk som skal følges (kvalifikasjonskonflikter), til ordre public (regler som er til hinder for at utenlandske regler får anvendelse dersom disse strider for sterkt mot vår rettsoppfatning) og til internasjonalt 2

11 preseptoriske rettsregler. Innen den spesielle del av faget går en grundigere inn på hovedreglene for vernetingsspørsmål og rettsvalg i erstatningsretten. Utgår: Her behandles også de særlige Iowalgsregler om produktansvar, skader i/under skipsfart og skader inntruffet på norsk kontinentalsokkel. Vedtatt på fullmakt SØKNAD OM UTSAU INNLEVERINGSFRIST FOR VÅRENS /503 MASTEROPPGAVE Ingrid Lund innvilges utsatt innleveringsfrist for masteroppgaven våren Ny frist settes til fredag 8. juli kl Vedtatt på fullmakt ENDRING AV REGLEMENT FOR OBLIGATORISK /2158 UTPLASSERING I PRAKSIS Reglementfor obligatorisk utpiassering i praksis 1-1 bokstavc. og kapittel 7 oppheves. Enstemmig vedtak: Reglement for obligatorisk utplassering i praksis 1-1 bokstav c, kapittel 7 og kapittel 8 oppheves SØKNAD OM FRITAK FOR MASTEROPPGAVE OG 2011/2760 SPESIALFAG Søker gis fritak for 30 studiepoeng, tilsvarende spesialfag, på den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap. Studieutvalget diskuterte saken grundig og kom frem til at søker gis fritak for 15 studiepoeng som følge av søkers mastergrad i økonomi og administrasjon,jf. reglement for valg fri del 2 nr. 2. For å kunne innvilge ytterligere fritak etter reglement for valg fri del 2nr. 1, må der foreligge tilsvarende eksamen og / eller masteropp gave med tilsvarende krav til innhold, omfang og dybde jf. 14 og 15. SU finner ikke at søkers masteroppgave opp f,'ller disse kravene. SU finner heller ikke at kombinasjonen av søkers masteropp gave og øvrige eksamener opp!ijller kravet om tilsvarende eksamen i 2 nr. 1. Enstemmig vedtak: Søker gis fritak for 15 studiepoeng, tilsvarende et spesialfag, på den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap. 3

12 27-11 FORSLAG TIL NY STUDIEPLAN OG MAL FOR FAGPLANER 2010/5706 Vedlagte forslag til endret studieplan oversendes fakultetsstyret med anbefaling om vedtakelse. Enstemmig vedtak: Vedlagte forslag til endret studieplan med de endringer som fremkom i møtet oversendes fakultetsstyret med anbefaling om vedtakelse /1687 PRAKTISK-JURIDISK MAPPE FOR JUR-3609 RETTSHJELP - Reglement for valgfri del får et ny 5 a som lyder "Et spesialfag kan ha ett eller flere arbeidskrav. Eventuelle arbeidskrav vil fremgå av de aktuelle fagenes emnebeskrivelse". - Emnebeskrivelsen for JUR-3609 får følgende tilføyelse under overskriften "eksamensform". Formålet med bruk av mappeevaluering som arbeidskrav er å gi kandidaten mulighet til å utvikle og synliggjøre sin forståelse og sitt engasjement for rettshjelpsfaget. Dernest bidrar mappeevalueringen til å kvalitetssikre kandidatens kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faget. Vurderingsformen for mappen er godkjent/ikke godkjent. Dersom mappen ikke godkjennes, skal kandidaten bearbeide denne og gis anledning til ny innlevering. Kandidaten skal få skriftlig tilbakemelding på arbeidet. Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5, Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5. - Arbeidskravet praktisk-juridisk mappe i spesialfaget JUR skal inneholde følgende elementer: Innledning. Erfaring som rettshjelper. Planlegging og gjennomføring av bistand som rettshjel per. Dokumentasjon på utvikling av hjelpedokument og lignende som kan ha nytteverdi ved utføring av rettshjelp. Dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminar og lignende. Refieksjon rundt eget arbeid som rettshjelper. Mappen kan også inneholde dokumentasjon på kandidatens rettspolitiske prosjekt, men dette er ikke påkrevd for å få den godkjent. 4

13 - En sensor skal bedømme mappen, og dette arbeidet godtgjøres tilsvarende bedømmelse av semesteroppgavene på avdeling. - Det utarbeides retningslinjer for bedømmelse av, og tilbakemelding på, mappen. Inntil dette er gjort benyttes punktene 2,3 og 5 i retningslinjer for tilbakemelding på semesteroppgaven så langt de passer. - De som ble ansatt som saksbehandlere på Jusshjelpa i Nord- Norge fom. Våren 2011 får anledning til å avlegge eksamen i JUR-3609 såfremt de oppfyller arbeidskravet om timer for. vårsemesteret Eksamen flyttes fra vårsemesteret til høstsemesteret med virkning fra høsten Enstemmig vedtak: Reglement for valgfri del får et ny 5 a som lyder "Et spesialfag kan ha obligatorisk arbeidskrav. Eventuelle arbeidskrav fremgår av de aktuelle fagenes emnebeskrivelser". - Emnebeskrivelsen for JUR-3609 får følgende tilføyelse under overskriften "eksamensform". Formålet med bruk av mappeevaluering som arbeidskrav er å gi kandidaten mulighet til å utvikle og synliggjøre sin forståelse for rettshjelpsfaget. Dernest bidrar mappeevalueringen til å kvalitetssikre kandidatens kunnskaper, ferdigheter og holdninger i faget. Vurderingsformen for mappen er godkjent/ikke godkjent. Dersom mappen ikke godkjennes, skal kandidaten bearbeide denne og gis anledning til ny innlevering. Kandidaten skal få skriftlig tilbakemelding på arbeidet. Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5, Mappen skal være skrevet med tekststørrelse 12, og linjeavstand 1,5. - Arbeidskravet praktisk-juridisk mappe i spesialfaget JUR skal inneholde følgende elementer: Innledning. Erfaring som rettshjelper. Planlegging og gjennomføring av bistand som rettshjel per. Dokumentasjon på utvikling av hjelpedokument og lignende som kan ha nytteverdi ved utføring av rettshjelp. Dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminar og lignende. Refleksjon rundt eget arbeid som rettshjelper. 5

14 Mappen kan også inneholde dokumentasjon på kandidatens rettspolitiske prosjekt, men dette er ikke påkrevd for å få den godkjent. - En sensor skal bedømme mappen, og dette arbeidet godtgjøres tilsvarende bedømmelse av semesteroppgavene på 1.-3.avdeling. I løpet av høsten 2011 utarbeides det retningslinjer for bedømmelse av, og tilbakemelding på, mappen. Inntil dette er gjort benyttes punktene 2,3,5 og 6 i retningslinjer for tilbakemelding på semesteroppgaven så langt de passer. De som ble ansatt som saksbehandlere på Jusshjelpa i Nord- Norge fom. Våren 2011 får anledning til å avlegge eksamen i JUR-3609 såfremt de oppfyller arbeidskravet om timer for. vårsemesteret Eksamen flyttes fra vårsemesteret til høstsemesteret med virkning fra høsten /3 14 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RETTSHJELPTILTAKENES FELLESSEMINAR I 2011 Fakultetet innvilger søknaden fra Jussformidlingen i Bergen med kr ,-i økonomisk støtte til rettshjelptiltakenes fellesseminar Enstemmig vedtatt /4436 SØKNAD OM UTSATT INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVE VÅREN 2011 Søker får utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven til fredag kl Vedtatt på fullmakt OVERGANGSREGLER MELLOM HØYSKOLEN I LILLEHAMMER 2011/2605 OGUIT Studieutvalget anbefaler følgende overgangsregler fra bachelorstudiet i rettsvitenskap ved HIL til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT: Bachelorgrad fra HIL gir fritak for første og andre avdeling ved U IT. Første og/eller andre avdeling fra HIL gir ingen fritak ved UIT. Enstemmig vedtatt. 6

15 32-li 2009/4361 PENSUMENDRING FOR EMNENE JUR-3050 OG JUR-3051 Studleutvalget vedtar pensum i emnene JUR-3050 "General Law ofthe Sea" og JUR-3051 "International Ocean Governance" i studieprogrammet Master of Laws in Law of the Sea slik det fremgår av henholdsvis vedlegg 1 og vedlegg 3. Pensumend ringen gjelder fra og med høstsemesteret Enstemmig vedtatt. SAMARBEID MED BFE FAKULTETET OM KURS I /2803 FORHANDLINGSTEKNIKK Kurs i forhandlingsteknikk kan gjennomføres i samarbeid med BFE fakultetet som forsøksprosjekt høsten Ordningen skal evalueres før eventuell videreføring. Studentene kan deles i 3 grupper. Avdetingsleder må i samråd med underviseren vurdere om det skal settes inn en ekstra underviser fra fakultetet, som lærer på en av seminargruppene. Studleutvalget diskuterte saken grundig og er positiv til nytenkning og samarbeid med andre enheter om undervisning. Studieutvalget er opptatt av at det faglige utbytte for jusstudentene ikke må gå på bekostning av et eventuelt samarbeid. I den forbindelse ønsker studieutvalget at det skal registreres deltagelse og fra fall på høstens kurs, samt at kurset evalueres særskilt i ettertid Enstemmig vedtak: Kurs i forhandlingsteknikk kan gjennomføres i samarbeid med BFE fakultetet som forsøksprosjekt høsten Ordningen skal evalueres før eventuell videreføring. Studentene kan deles i 3 grupper, og deltagelse og eventuelt frafall må registreres. Avdelingsleder må i samråd med underviseren vurdere om det skal settes inn en ekstra underviser fra fakultetet, som lærer på en av seminargruppene /1638 Endring i rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner Utkast til ny rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner vedtas som foreslått i ved legg 2. Enstemmig vedtak: Utkast til ny rutinebeskrivelse for muntlige presentasjoner vedtas med de endringer som frem kom i møtet. 7

16 Tromsø, Lena R. L. Bendiksen Prodekan for utdanning Kjersti Dahie studieleder

17 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT UNIVERSTETSDI REKTØREN MØTEREFERAT Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Motedato: 15. juni2011 Møteteder: Jarle Aarbakke Klokka: Sted: Styrerommet, Administrasjonen Arkivref,: 2011/7 IBAOO6 Til stede: Prorektorer: Jarle Aarbakke Herbjørg Valvåg Heidi Meland Pål Brekke Svein Bjørkås Hege Devold Siw Skrøvset Geir Runar Karlsen Brynhild Granås Åsne Høgetveit Remi lversen Britt-Vigdis Ekeli Curt Rice rektor fratrådte kl , prorektor ledet møtet i rektors fravær ekstern representant til kl ekstern representant til kl ekstern representant til kl ekstem representant deltok på lyd/bilde fra Oslo teknisk/administrativ representant vitenskapelig representant vitenskapelig representant midlertidig vitenskapelig representant studentrepresentant studentrepresentant Administrasjonen: Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Bartnes Rigmor BJørkli Pål Vegard Storeheier Eli M. Pedersen Odd Arne Paulsen universitetsdirektør ass. universitetsdirektør - referent kommunikasjonsdirektør fung. utdanningsdirektør forskningsdirektør økonomidirektør personaldirektør sak l9og sak sak sak 21, 22, 25 og Tromsø, // ; // (' Britt Elin Steinveg Ass. universitetsdirektør NO-9037 Tromsø' http//uit.no Sentralbord: ' Faks:

18 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I SAKSLISTE Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse: /7 Referatsaker /509 Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø og forslag til studieprogramportefølje for studieåret 2012/2013 S /6027 Forskingsmelding /2333 OppnevningavnyttstyrevedTromsø museum-tmu /2334 Oppnevning av nytt styre ved Universitetsbiblioteket - UB /2322 Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø /6949 Endelig årsregnskap 2010 for Universitetet i Tromsø /2121 Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø /2121 Utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent U.O. 2009/7549 Statens lederlønnsordning - fastsetting av stillings- og resultatkrav og lønnsregulering for unlversitetsdirektøren Skriftlige orienteringssaker: /99 Årsrapport for Klagenemnda ved Universitetet i Tromsø /3082 Søkertall fra Samordna opptak høsten /482 Evalueringen av samisk strategiplan /7812 Orientering om medarbeiderundersøkelse ved Universitetet i Tromsø /7812 Orientering om medarbeiderundersøkelse ved Universitetet i Tromsø /3011 Rapport fra spørreundersøkelse blant Ph.d.-studentene /6949 Orientering av økonomisk status for enhetene ved UiT - 1, tertial 2011 SAK REFERATSAKER (Arkivref.: 2011/7) 1 Referat/møtebok fra universitetsstyremøte 14. april Saker behandlet på fullmakt Det helsevitenskapelige fakultet - referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi - referat fra fakultetsstyremøte Tromsø Museum - Universitetsmuseet - referat fra Museumsstyretmøte Universitetsbiblioteket - referat fra bibliotekstyremøte Senter for samiske studier - referat fra senterstyremøte Læringsmiljøutvalget - referat fra møte Læringsmiljøutvalget - referat fra møte Mail fra KH, Forskningsavdelingen, : Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immatrielle verdier - innspill på forslag fra prosjektgruppe 11 Referat fra ledelsens møte med tjenestemannsorganisasjonene m kommentarer 12 "Fundamentale bygg for utvikling i nord" - et notat om behovet for MH Il og Teknilogibygg 2

19 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT SAK S19-1 i GJENNOMGANG AV STUDIEPROGRAMPORTEFØUEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ OG FORSLAG TIL STUDIEPROGRAMPORTEFØIJE FOR STUDIEARET 201 2/2013 (Arkivref.: 2010/509) 1. Universitetsstyret takker fakultetene og den sentrale arbeidsgruppa for et grundig arbeid med gjennomgangen av studieprogramporteføljen. 2. Følgende årsstudier, studieprogram og studieretninger legges ned og lyses ikke ut for opptak studieåret 2012/2013: Experienc&-based Master's Degree Program in Public Health (90 stp.) Erfaringsbasert mastergradsprogram i barn og unges psykiske helse (120 stp.) Årsstudium i medisinske fag (60 stp.) Studieretningen i lingvistikk (tilhørende bachelorgradsprogram i språk og litteratur) Studieretningen i finsk (tilhørende bachelorgradsprogram i språk og økonomi) Tre studieretninger ved mastergradsprogrammet i litteratur (120 stp.): o studieretninga allmenn litteraturvitenskap o studieretninga fransk o studieretninga tysk To studieretninger ved mastergradsprogrammet i språk (120 stp.) o studieretninga fransk o studieretninga tysk Tre studieretninger tilhørende Integrert mastergradsprogram - lektorutdanning i språk og samfunnsfag (300 stp.) o studieretning finsk o studieretninga fransk o studieretning tysk Årsstudium i allmenn språkvitenskap (60 stp.) Årsstudium i antikkens kultur (60 stp.) Bachelorgradsprogram i datasikkerhet (180 stp.) Studieretningen ComputerSecurity (tilhørende Master's Degree program in Mathematics (1 20 stp.) 3. Studenter som er tatt opp til studieprogram som legges ned, skal gis anledning til å fullføre utdanningen. 4. I universitetets videre arbeid med utvikling av studietilbudet skal det tas hensyn til de føringer som er gitt i SAK og arbeidet med samfunnskontrakt. 5. Universitetet i Tromsø lyser ut ordinære studietilbud for opptak studieåret 20 12/2013 som det framgår av vedlegget. Oppta ksrammene og adgangsreguleringer fastsettes av u niversitetsstyret høsten Brynhild Granås fremmet følgende forslag: Endringer i pkt 2, skal erstatte kulepunktene 6-8 i innstillingen: Studieprogrammene - master i språk - fransk og tysk - skal over en periode på 3 år, definert som en utviklingsperiode, videreutvikle sin virksomhet med tanke på styrket studentrekruttering. Arbeidet skal skje i samordning med sentrale utviklingsprosesser ved UiT som fleksibiliseringsprosjekt, det

20 UNIVERSITETET ITROMSØ UiT I videre arbeidet med utnytting av potensialet i fusjonen med HITØ, den videre utviklingen av Pilot i Nord og SAK-prosesser. Ved periodens utgang skal de aktuelle fagmiljøene rapportere til universitetsstyret, som vi vurdere videreføring eller nedleggelse av de aktuelle studieprogrammene ut fra resultater oppnådd. Nytt pkt 7: Finansieringen av små humanistiske fag skal tas opp til vurdering i universitetsstyret i egen sak høsten Rektor Jarle Aarbakke fremmet følgende forslag: Nytt pkt2. Universitetsstyret ber om å få en sak til første styremøte høsten 2011 om hvordan UiT fortsatt skal videreutvikle studieporteføljen. Nåværende pkt 2-5 flyttes til 3-6. Votering: Granås forslag til endring i innstillingens pkt 2: 3 stemmer Direktørens innstilling pkt 2: 8 stemmer vedtatt Rektors forslag til nytt Pkt 2: Enstemmig vedtatt Granås forslag til nytt pkt 7 Enstemmig vedtatt Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt, med rokkering i punktnummereringen, inntatt nytt pkt 2. Vedtak: 1. Universitetsstyret takker fakultetene og den sentrale arbeidsgruppa for et grundig arbeid med gjennomgangen av studieprogramporteføljen. 2. Universitetsstyret ber om å få en sak til første styremøte høsten 2011 om hvordan U,T fortsatt skal videreutvikle studieporteføljen. 3. Følgende årsstudier, stud! epro gram og studieretninger legges ned og lyses Ikke ut for opptak studieåret 2012/2013: Experience-based Master's Degree Program in Public Health (90 stp.) Erfaringsbasert mastergradspro gram i barn og unges psykiske helse (120 stp.) Årsstudium i medisinske fag (60 stp.) Studieretningen i fin gvistikk (tilhørende bachelorgradspro gram i språk og litteratur) Studieretningen i finsk (tilhørende bachelorgradspro gram i språk og økonomi) Tre studieretninger ved mastergradsprogrammet I litteratur (120 stp,): o studieretninga af/menn litteraturvitenskap o studieretninga fransk o studieretninga tysk To studieretninger ved mastergradsprogrammet i språk (120 stp.) o studieretninga fransk o studieretninga tysk Tre studieretninger tilhørende Integrert mastergradspro gram - lektorutdanning i språk og samfunnsfag (300 stp.)

21 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT I o studieretning finsk o studieretninga fransk o studieretning tysk Årsstudium i allmenn språkvitenskap (60 stp.) Årsstudium i antikkens kultur (60 stp.) Bachelorgradspro gram i datasikkerhet (180 stp.) Studieretningen ComputerSecurity (tilhørende Master's Degree program in Mathematics (120 stp.) 4. Studenter som er tatt opp til studiepro gram som legges ned, skal gis anledning til å fullføre utdanningen. 5. I universitetets videre arbeid med utvikling av studietilbudet skal det tas hensyn til de føringer som er gitt i SAK og arbeidet med samfunnskontrakt. 6. Universitetet i Tromsø lyser ut ordinære studietilbud for opptak studieåret 2012/2013 som det fram går av vedlegget. Opptaksrammene og adgangsreguleringer fastsettes av universitetsslyret høsten Finansieringen av små humanistiske fag skal tas opp til vurdering i universitetsslyret i egen sak høsten SAK S FORSKNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2010 (Arkivref,: 2010/6027) 1. Universitetsstyret tar Forskningsmelding 2010 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssigna lene. 2. Alle enhetene bes om å behandle forskningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Forskningsmeldinga utarbeides årlig av avdelingene i administrasjonen ved å sammenstille og analysere data fra tilgjengelige databaser/systemer. Hvert tredje år utarbeides en mer omfattende forskningsmelding der enhetene ved UiT involveres bredt. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de endringene som ble lagt til i møtet. Vedtak: 1. Universitetsstyret tar Forskningsmelding 2010 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forskningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. En statusrapport for forskningsvirksomheten utarbeides årlig av avdelingene i administrasjonen ved å sammenstille og analysere data fra tilgjengelige databaser/systemer. Hvert tredje år utarbeides en fullstendig forskningsmelding der enhetene ved UiTinvolveres bredt. SAK OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET (TMU) (Arkivref.: 2011/2333) Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Oppnevningen gjelder for to år fra

22 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Studentrepresentantene er oppnevnt av studentparlamentet for ett år. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Ekstern medlem og styreleder: Eksternt medlem og nestleder: 3 universitetsinterne medlemmer: 2 numeriske universitetsinterne varamedlemmer: Representant for ansatte med personlig vara: Representanter for studentene ved UiT: daglig leder av Riddu Riddufestivalen AS, Ragnhild Dalheim Eriksen departementsråd, Morten Ruud førsteamanuensis, Synnøve Jenssen, HSL-fak førsteamanuensis, lngebjørg Hage, HSL-fak professor, Eiliv Lund, Helsefak professor, Karin Andreassen, NT- fak professor, Karl-Arne Stokkan, BFE-fak oppnevnes ved Tromsø Museum Student, Daniel Sørdahi - vara: Stewart Håseth Student, Ida Beisvåg - vara: Christian Nilsen I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder til kr45 000,- og for nestleder til kr ,-. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET - UB (Arkivref.: 2011/2334 Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret ved Universitetsbiblioteket. Oppnevningen gjelder for to år fra Studentrepresentantene er oppnevnt av studentparlamentet for ett år. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett. Ekstern medlem og styreleder: Eksternt medlem og nestleder: 3 universitetsinterne medlemmer: 2 numeriske universitetsinterne varamedlemmer: Representant for ansatte med personlig vara: Oppnevnte studentrepresentanter: Forskningssjef, Ei rik Mikkelsen, NORUT Direktør, Salve Dahie, Akvaplan Niva Førstelektor, Tove Leming, HSL - fak Førsteamanuensis, Torsten Låg, Helsefak Førsteamanuensis, Anette Bayer, NT - fak Førstelektor, Mariann Solberg, U- vett Professor, Bjørg Evjen, Senter for samiske studier oppnevnes ved UB Henock Bahrishum - vara Sebastlan Bantow Erik Falster - vara Sigurd Langseth ltråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder til kr45 000,- og for nestleder til kr ,-.

23 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK S ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMIUØUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ STUDIEÅRET 2010/2011 (Arkivref.: 2011/2322) Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget (LMU) for studieåret 2010/2011 til etterretning. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAKS ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2010/6949) Styret godkjenner framlagt årsregnskap med ledelseskommentarer som endelig årsregnskap for 2010 for Universitetet i Tromsø. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR TJLSETJNG OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2011/2121) Universitetsstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø, jf. fremlagte forslag. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK UTFYLLENDE BESTEMMELSER BESTEMMELSER FOR TILSETTING I STILLINGER SOM POSTDOKTOR, STIPENDIAT OG VITENSKAPELIG ASSISTENT (Arkivref.:2011/2121) Universitetsstyret fastsetter utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø, jf. fremlagte forslag. Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de kommentarene som kom fram i møtet. UNIVERSITETSSTYRETS MØTER HØSTEN 2011 Torsdag 15. september (reserve) Torsdag 13. oktober Torsdag 15. desember Torsdag 17. november

24 - THE SECOND CONFERENCE ON THE LEGAL SYSTEMS IN THE BARENTS EURO-ARCTIC REGION, UNIVERSITY OF TROMSØ, NORWAY, SEPTEMBER 2011 PRELIMINARY PROGRAM Wednesday 14 September The Russian delegation arrive Tromsø at 1340 local time. Bus/taxi to The University of Tromsø (UiT). Chair: Elena Shinkareva and øyvind Ravna Registration Place: Aud. 3, Teorifagsbygget Hus 6, UiT Welcome to the conference Curt Rice, Prorector for research, UiT Hege Brækhus, Dean ofthe Faculty oflaw, UiT RESEARCH CO-OPERATION IN THE BARENTS REGION -VÅLUE ÅND IMPORTANCE Experience from the first legal conference Elena Shinkareva, Ass. professor, NArFU and øyvind Ravna, Ass. professor, UiT Booklaunch: Border Crossing Law in the North - An Antho!ogy based on the i st Conference on Legal Systems of the Barents Euro- Arctic Region in Arkhangelsk 26th to 3Oth of April Coffee-break Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia Kan Myklebost, Post doetor, UiT Triangle research cooperation: Arkhangelsk - Tromsø - Umeå Per Bergling, Professor, Umeå University 2000 Dinner Restaurant: Fiskekompaniet Sjøsiden

25 Thursday 15 September Chair: Ingvild Jakobsen and Trude Haugli AGREEMENT ON MARITIME DELIMITATION - THE PROCESS BEIID4I) AND THE LEGAL CONSEQUENCES Speeches by representatives for the Russian aud Norwegian Ministry of Foreign Affairs (speakers will be announced later) Coffee-break The legal consequences of the agreement Tore Henriksen, Professor, UiT Discussion Lunch The UN Convention on the Rights of the Child - Svein Ludvigsen, The County Govemor in Troms Work in sessions (separate session programs) 1) Children Law 2) Indigenous Peoples Law 3) Criminal and Criminal Procedura! Law 4) Environmental Law 5) Gender Law Social program (Excursion) 2000 Dinner Restaurant: Champagne-kantina, UiT 2

26 Friday 16 September Chair: Eva-Maria Svensson and Åsa Gunnarson Work in sessions (separate session programs) Lunch 1) Children Law 2) Indigenous Peoples Law 3) Criminal and Criminal Procedural Law 4) Environmenta! Law 5) Gender Law "Arctic" Iaw, research cooperation and dialogue with lega! and scientilic community Natalia Loukacheva Presentation ofthe main results from the sessions Ciosing Sum up. Discussions on further research co-operation Dinner Restaurant: Sjøgata 12

27 REGJERINGSADVOKATEN lkkje offentleg, jf. offi. 18 Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Kunnskapsdepartementet (ref /EH D) Postboks 8119 Dep Oslo Dykkar ref Vår ref GOH/Ied Dato SAK NR. 1O-OO765OTV1-NHER FOR NORD-TROMS TINGREU: TRULS ALEXANDER BROX BJØRVIK - STATEN V/UNIVERSITETET I TROMSØ Til orientering følgjer orskurd frå ankeutvalet i Høgsterett 14, Som det går fram er anken frå Bjørvik nekta fremja og staten er tilkjent sakskostnader. Då er saka endeleg avslutta i det nasjonale rettsapparatet, og det er endeleg stadfesta at Universitetet i Tromsø hadde høve til å stilla krav om avlagt kandidatløfte for å få skrive ut vitnemål for graden Cand.jur. Likevel er det neppe grunn til å tru at Bjørvik vil gje seg der, Etter mitt syn er det truleg at han vil klaga til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I så fall vil det ta lang tid å få sett endeleg punktum i saka. Sjølv om saka har enda med dette utfallet, står eg fast ved det eg skreiv i kommentaren til tingrettsdommen: "... Likevel bør kanskje Kunnskapsdepartementet i lova eller i forskrift klargjera at det er høve til å stilla denne typen vilkår for tildeling av ein grad, for å rydda all tvil av vegen. Det er ikkje til å koma ifrå at heimelsgrunnlaget for å stilla krav om kandidatløfte, etter ei streng tradisjonell rettskjeldevurdering er noko tynt. Eg nyttar høvet til å takka for godt samarbeid med Universitetet i Tromsø ved Hege Brækhus og Joakim Bakkevold om saka. Med helsing REGJERINGSA7VC urarhæreid advokat Vedlegg POSTAORESSE: TELEFON: / BESØKSADRESSE: POSIBOKS 8022 DEP TELEFAKS: SO PILESTREDET OSLO E-POST: OSLO ORG. NR

28 NORGES HØYESTERETT Den 14. juli 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående avjustitiarius Schei og dommerne Tønder og Endresen i HR U, (sak nr. 2011/1019), sivil sak, anke over dom: Truls Bjørvik mot Staten ved Universitetet i Tromsø (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar 0. Hæreid) truffet slik BESLUTNING: Truls Bjørvik har erklært anke over 1-Lålogaland lagmannsretts dom 6. april 2011 i sak nr ASD-HALO mot staten ved Universitetet i Tromsø. I-Iøyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven Anken tillates derfor ikke fremmet. Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader med kroner. Påstanden tas til følge. Anken tillates ikke fremmet. SLUTNING: I sakskostnader for 1-løyesterett betaler Truls Bjørvik til staten ved Universitetet i Tromsø firetusensekshundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av beslutningen. Bård Tønder (sign.) Tore Schei (sign.) Ciement Endresen Riktig utskrifl: 7t1'

29 UNIVERSITETET I TROMSØ j

30 Innhold Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø 1. Bakgrunn, metode og gjennomføring 2. Oppsummering og hovedfunn 3. Status for studieforløpet 4. Tidsbruk 5. Trivsel og tilfredshet med læringsmitjøet 6. Det fysiske Læringsmitjøet 7. Det psykososiale læringsmiljøet 8. Kjennskap til studiet 9. Drivere bak vurderingene av læringsmiljøet 10. Studentenes ambisjoner 3 8 i Prosjektieder TNS GaUup I 2 Thomas Karterud 20 Sektor TNS Gallup - PoUtikk og 28 samfunn 40 Dato TNS,.

31 Fadderordning Har du deltatt på en fadderordning ved Universitetet i Tromsø (det vil si som "fadderbarn"? (n3740) - Deltakelse på fadderordning...? Prosentandelja etter fakultet blant det som har gjennomført 0-2 semestre. Nei Ja Gjennomført 0-2 semestre (n=1236) 'Total (n=3740) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n121) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (n338) Fakultet for biovitenskap, fisken og økonomi (n=118) Det kunstfaglige fakultet (n=26) Det juridiske fakultet (n=65) Det helsevitenskapelige fakultet (n=383) Total (n=1236) I4: 19

32 Tidsbruk på studier og på campus - etter fakultet Hvor mange timer bruker du på studiene pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? (n=3712) - antall timer (gjennomsnitt) Hvor mange timer bruker du på campus pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? (n=3641) - antall timer (gjennomsnitt) I Andel studietid på campus ( i prosent), Fakultet for naturvitenskap og teknologi 34 Fakultet for humaniora, samfunnsviten Fakultet for biovitenskap, fiskeri og Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskapeli ge fakultet Fakultet for naturvitenskap og teknologi 26 Fakultet for humaniora, samfunnsviten. 15 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskapeli 25 gefakultet Fakultet for naturvitenskap.. og teknologi Fakultet for humaniora, -: samfunnsvite.. Fakultet for biovitenskap,..' fiskeri og.. - Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskap elige fakultet..-, Total Total 21 Total rtni 26

33 Tidsbruk på jobbing (utenom studiene) - etter fakultet Jobber du ved siden av studiene? - etter fakultet i prosent Ca. hvor mange timer jobber du pr. uke (i gjennomsnitt)? (n=2458) - antall timer (gjennomsnitt) Jobber ved siden av; Hvor mange timer bruker du på studiene pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? (n=2449) - antall timer (gjennomsnitt) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n=350) 53 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap...'. 69 Fakultet for biovitenskap fiskeri og økonomi (n428) 72 Det kunstfaglige fakultet (n=82) Det juridiske fakultet (n230) 67 Det helsevitenskapelige 63 fakultet (n1230) Total (n3750) 66 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet Det juridiske fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Total Ca. hvor mange timer jobber du pr. uke (i gjennomsnitt)? Jobber ved siden av; Hvor mange timer bruker du på studiene pr. uke (gjennomsnitt for dette semesteret)? fltnj 27

34 Det store flertallet av studentene trives ved universitetet og er også fornøyde med læringsmiljøet. Tilfredsheten med læringsmiljøet stiger med antall timer benyttet på campus, og er helt klart høyere blant mastergradsstudentene enn bachelorstudentene. Kvinnelige studenter trives noe bedre enn mannlige studenter. 9 av 10 studenter ved Universitetet i Tromsø oppgir at de trives ved universitetet (89 prosent trives godt eller svært godt). Bare I av 20 studenter oppgir at de ikke trives (5 prosent trives dårlig eller svært dårlig). Det er relativt små forskjeller mellom fakultetene når det gjelder trivselen ved universitetet. Andelen som trives varierer fra 80 prosent ved Det kunstfaglige fakultet til 91 prosent ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Det er heller ikke noen betydelige variasjoner i trivsel på grunnlag av de ulike bakgrunnskjennetegnene ved studentene. 8 av 10 studenter sier seg fornøyde med læringsmiljøet (77 prosent er fornøyde eller svært fornøyde), mens i underkant av I av 10 studenter er misfornøyde med læringsmiljøet (8 prosent misfornøyd eller svært misfornøyd). Det er studentene ved Det juridiske fakultet som er mest fornøyd med læringsmiljøet sitt (84 prosent), mens tilfredsheten ikke er fullt like høy ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (69 prosent). Tilfredsheten med læringsmiljøet er litt høyere blant kvinnelige studenter enn mannlige studenter (80 vs. 74 prosent fornøyde). Mastergradsstudentene er klart mer tilfreds med læringsmiljøet enn bachelorstudentene (83 vs. 72 prosent fornøyde). Tilfredsheten med læringsmiljøet er stigende med antall timer brukt på campus. 83 prosent av de som bruker mer enn 40 timer på campus er fornøyde med læringsmiljøet, mot 71 prosent blant de som ikke bruker campus. 29

35 Trivsel og tilfredshet med Læringsmiljøet - etter fakultet Helhetlig sett hvor godt eller darlig vil du si at du trives som student ved Universitetet i Tromsø? - Andel godt + svært godt, prosentfordeling Helhetlig sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med læringsmiljøet på studiet ditt ved Universitetet i Tromsø7 - Andel fornøyd + svært fornøyd, prosentfordeling Det helsevitenskapelige fakultet (n1222) Det helsevitenskapelige.. fakultet (n1219) L 80 Det juridiske fakultet (n=227) j1 Det juridiske fakultet(n228) 84 Det kunstfaglige fakultet (n=82) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (n=426) I 80 Det kunstfaglige fakultet (n=82) Fakultet for biovitenskap, - - fiskeri og økonomi (n=423) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (n1 100) Fakultet for humaniora, lære rutdanning (n=1095) 76 Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n=348) Fakultet for naturvitenskap og teknologi (n=345) '.: : 69 Total (n=3405) Total (n=3392) 77 31

36 Studentene er mest fornøyde med læringsutbyttet av sin egen innsats og forelesningene, og minst fornøyde med utbyttet av den faglige veiledningen. Det er de yngste studentene som er minst tilfreds med den faglige veiledningen. De viktigste forskjellene mellom fakultetene finner man i studentenes vurderinger av læringsutbyttet av seminarer og praksisopphold. Studentene rangerer læringsutbyttet av deres egen innsats og selvstudium klart høyest (hhv. 80 og 78 prosent fornøyde + svært fornøyde Læringsutbyttet av forelesningene og praksisopphold også scorer høyt (begge 75 prosent fornøyde + svært fornøyde). Studentene er helt klart minst fornøyde med læringsutbyttet av veiledningen (58 prosent fornøyde + svært fornøyde). Gruppe arbeid/ kollokvier og eksamen scorer også forholdsvis lavt (hhv. 67 og 68 prosent fornøyde + svært fornøyde). Kvinnelige studenter er noe mer fornøyd med læringsutbyttet av forelesningene enn sine mannlige kolleger (77 vs. 70 prosent), og klart mer tilfredse med læringsutbyttet av praksisopphold (78 vs. 67 prosent). Tilfredsheten med den faglige veiledningen stiger med alderen. De yngre studentene er betydelig mindre tilfredse med den faglige veiledningen enn de eldste (16-20 år: 46 prosent vs. 40 år +: 72 prosent). Studentene på masternivå er mer fornøyd med læringsutbyttet av seminarene enn studentene på bachelornivå (76 vs. 63 prosent). Masterstudene er også mer fornøyde med læringsubyttet av sine medstudenters innsats enn studentene på bachelornivå (77 vs. 66 prosent). Studentene ved Det juridiske fakultet og Det kunsifaglige fakultet er vesentlig mer fornøyde med utbyttet av seminarene enn gjennomsnittet (85-86 vs. 70 prosent), mens studentene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er vesentlig mindre fornøyde med seminarene enn gjennomsnittet (48 posnt fornøyde). Studentene ved Det helsevitenskaplige fakultet er betydelig mer fornøyde med utbyttet av praksisopphold enn gjennomsnittet (84 vs. 75 prosent), mens studentene ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er vesentlig mindre fornøyde med utbyttet av praksisopphold enn gjennomsnittet (38 prosent). Se de påfølgende sidene for mer detaljert informasjon om vurderingene av læringsutbyttet ved de ulike fakultetene. 32

UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVER ITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET SakJF 39-12 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. nov.2012 Arkivref.: 2012/471 IST000/M0TEBOK JF 39-12 Referatsaker. Orienteringssaker. 1. Referat fra møte i

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET i Sak JF 46-12 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26. november Arkivref.: 2011/2605 TMEO1 1/511 Overgangsregler mellom høgskolen i Lillehammer og Universitetet

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via kristin.korsvold@hil.no.

Overnatting i Lillehammer (Hammer eller Rica) for styremedlemmer som har behov for det. Booking gjøres via kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret med vara Lillehammer, 6. februar 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 12. februar 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Handelshøyskolen Fakultet for kunstfag. Kommunikasjonsavdelingen, observatør

Handelshøyskolen Fakultet for kunstfag. Kommunikasjonsavdelingen, observatør Møteinnkalling Utvalg: Universitetets forskningsutvalg Møtested: Hotel Norge, Kristiansand Dato: 11.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Stephen Seiler Helje K. Sødal (for Ernst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR 2010/2011 Innledning Del 1 STATUS FOR OPPFØLGING AV TILTAK Del 2 ANNET SELVVALGTE TEMA 1 INNLEDNING Kvalitetssikringsrapporten for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø

MØTEINNKALLING. Nina Emaus instituttleder. Vibeke Guddingsmo kontorsjef. Saksbehandler: førstekonsulent Anders Aarbø Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 29.09.2015 MØTEINNKALLING Til: Instituttstyret ved IHO Møtetid: 07.10.2015 Møtested: MH U7.220 Rådsrom Saksliste Saksnr Arkivref. U.off.

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

7~ - A4ØebO~C. Universitetet i Oslo. UiO. universitetsdirekt r. A. Saker tatt påfullmakt

7~ - A4ØebO~C. Universitetet i Oslo. UiO. universitetsdirekt r. A. Saker tatt påfullmakt UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: 0-sak 5 Møtenr.: 7/2012 Møtedato: 04.12.12 Notatdato: 22.11.12 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen.

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana H Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 10:00 15:00 Program for møtet: Kl. 10:00 Kl. 10:05 Kl. 10:30 Kl. 10:50 Kl. 11:05 Kl. 12:00 Kl. 15:00 Velkommen

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 14.01.2015 Sted: Styrerommet, Campus Ås Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 1/2015 Godkjenning av dagsorden og godkjenning

Detaljer