Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Dobbeltspor Oslo Ski"

Transkript

1 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall sdr: dlgg ØSFOLDBANEN V L (SKI) MOSS Fagrapport støy Produsnt: Prosjkt: Follobann/Nytt dobbltspor Oslo - Sk Parsll: Erstatnng for: Erstattt a: Dokumnt-/tgnngsnummr: Rsjon: UOS-92-A B Drfts dokumnt-/tgnngsnummr: Rsjon drft: N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

2 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 2 a 13 UOS-92-A B SAMMENDRAG I forbndls md nytt ndspor syd langs Østfoldbann sør for Sk stasjon, r dt gjort n utrdnng for å blys støybldt og ntull støykonsknsr d dt ny ndsport. Dt r utført brgnngr a jrnbanstøy dagns og frmtdg stuasjon (år 2025), a sumstøy fra og ban frmtdg stuasjon, og a støy anlggsprodn. n fra jrnbantrafkk d nærlggnd bolgr anss å øk mrkbart fra dagns tl frmtdg stuasjon drsom dt kk utførs abøtnd tltak. Øknngn skylds hodsaklg gnrll trafkkøknng på Østfoldbann, og kk aktttr på sl ndsport. Dt r gjort tltaksurdrngr md hnskt å rdusr støy for nærlggnd bolgr, og dnn rapportn frmlggr to ulk forslag tl anbfalt støyskjrmng langs jrnbann og Ås. Brgnngn sr at frmtdg stuasjon md skjrmngstltak l g t støybld som r nokså lkt dagns stuasjon. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann, og l følg brgnngn kk få n mrkbar øknng frmtdg stuasjon som følg a jrnbanstøy. D nærmst bolgn nordst for jrnbann og langs Ås øst lggr gul son mhp. jrnbanstøy allrd dag, og dt anbfals drfor å ralsr tt a d forslått skjrmngstltakn bskrt dnn rapportn. Dt l tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son (mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas. Brgnngr a anlggsstøy sr modrat orskrdlsr a støynå for d nærmst bolgn st for jrnbann. Dt kan drfor ær fordlaktg om støyskjrmn byggs forkant a anlggsprodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

3 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 3 a 13 UOS-92-A B INNHOLD 0. SAMMENDRAG INNLEDNING Grnsrdr Utndørs støynå Innndørs støynå Brgnngsgrunnlag Rsultatr ogtrafkkstøy dagns stuasjon ogtrafkkstøy frmtdg stuasjon Sumstøy fra tog- og trakk frmtdg stuasjon ANLEGGSSØY Grnsrdr Brgnngsgrunnlag/mtod Rsultatr Konklusjon N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

4 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 4 a 13 UOS-92-A B Vdlagt støykart: UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X Ekalnt støynå fra togtrafkk. Dagns stuasjon. 4 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Dagns stuasjon. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon. 4 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås 1,5 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon. 4 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon. 1,5 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor.1,5 m.o.t. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås1,5 m.o.t.. Anlggsstøy. Forntt maksmal dagkalnt støyksponrng. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

5 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 5 a 13 UOS-92-A B INNLEDNING Dnn rapportn bskrr rsultatr a støyurdrngr utført forbndls md nytt ndspor Sk, sør for Sk stasjon, parsll Langhus - Sk. Dt r gjort brgnngr for å kartlgg støyforholdn dagns stuasjon, frmtdg stuasjon og anlggsprodn. Dt r frmlagt urdrngr drørnd abøtnd støyskjrmngstltak mhp. på nærlggnd støyutsatt bolgr. I rapportn prsntrs rsultatr a: urdrng a togtrafkkstøy dagns stuasjon. urdrng a togtrafkkstøy frmtdg stuasjon 2025, md og utn skjrmngstltak. urdrng a sumstøy fra båd g- og togtrafkk frmtdg stuasjon 2025, md og utn skjrmngstltak. urdrng a støy anlggsprodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

6 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 6 a 13 UOS-92-A B GRENSEVERDIER 2.1 Utndørs støynå Mljørndpartmntts rtnngslnjr for bhandlng a støy aralplanlggng, -1442(2012), lggs tl grunn for urdrng a støy fra ban og. I rtnngslnjn r støynår nndlt to støysonr: Rød son: Angr t områd som kk r gnt tl støyfølsomm formål og tablrng a ny støyfølsom bbyggls skal unngås. Gul son: Vurdrngsson hor støyfølsom bbyggls kan oppførs drsom abøtnd tltak gr tlfrdsstllnd støyforhold. Rtnngslnjns krtrr for sonnndlng r gjngtt abll 1. abll 1: Krtrr for sonnndlng hht Støykld Gul son Rød son Utndørs støynå Utndørs støynå nattprodn kl Utndørs støynå Utndørs støynå nattprodn kl og L dn 58 db L 5AF 75 db L dn 68 dba L 5AF 90 db V L dn 55 db L 5AF 70 db L dn 65 dba L 5AF 85 db L dn r dt kalnt støynåt for dag-kld-natt (day-nng-nght) md 10 db og 5 db kstra tllgg på hnholdss natt og kld. L 5AF r dt statstsk maksmal støynåt som orskrds a 5 % a hndlsr. Vldr tl -1442, A-2115 sr at all utbdrng / omlggng a ksstrnd støynd rksomht, samt ny støynd rksomht utgangspunktt bør før tl støyurdrng og ntult abøtnd tltak. Når tltakt gr mrkbart økt støynå (størr øknng nn 3 db) og mdførr at anbfalt grnsr orskrds, bør dt alltd gjnnomførs abøtnd tltak. Dr tltakt kk gr mrkbar støyøknng, mn d anbfalt støygrnsn fra før r orskrdt for ksstrnd støyfølsom bbyggls, bør dt også alltd gjnnomførs abøtnd tltak. Bar d støyutsatt bolgn som anss å få hodbdragt fra jrnbann l få tltaksurdrng. 2.2 Innndørs støynå I hnhold tl bør støynåt nnndørs tlfrdsstll kran tknsk forskrft/ns8175 klass C, ntult klass D for ldr bbyggls. Krat for klass C r at døgnkalnt støynå L q,24,t 30 dba oppholds- og sorom bolgr. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

7 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 7 a 13 UOS-92-A B BEREGNINGSGRUNNLAG Brgnngn r utført d hjlp a støykartlggngsprogrammt CadnaA, rsjon 4.3, hnhold tl Nordsk brgnngsmtod for tog- og trafkkstøy. Brgnngsmodlln byggr på trdmnsjonal dgtal kartdata md dt ny ndsport nnlagt (kartgrunnlag anno ds. 2012). n r ht brgnt 1,5 m or bakknå for å rprsntr støynå på utområdr, og 4 m or bakknå for å rprsntr støynår på fasadn. Brgnngn r basrt på klddata fra matrll og spor som r rmlg godt dlkholdt. Dtt krr rglmssg slpng a sknnr og kontroll a hjul. Som anmodt brgnngsmtodn r dt lagt nn straffkorrksjonr d sporkslr, og dt r bnyttt punktkldr for å modllr støy fra kulrtåpnngr og tunnlmunnngr. For brgnng a jrnbanstøy r dt tatt utgangspunkt trafkkdatan som bl brukt forbndls md støybrgnngn for parslln Langhus Sk. alln r basrt på dokumnt UOS-00-A-90011_01E Nytt dobbltspor Oslo Sk, Dsgn Bass. rafkktall for trafkk r hntt fra Nasjonal Vdatabank, og frmskrt tl år 2025 md n antatt årlg trafkkkst på 1,4 %. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

8 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 8 a 13 UOS-92-A B RESULAER I dtt kaptlt l dt først bl rdgjort for brgnngr a årskalnt togtrafkkstøy dagns stuasjon, st støykart UOS-92-X og Vdr frmlggs rsultatr a forntt årskalnt togtrafkkstøy frmtdg stuasjon, md og utn tltak (UOS-92-X ), og drttr brgnngr a maksmalnår d n togpassrng frmtdg stuasjon md og utn tltak (UOS-92-X ). Grnsrdn for årskalnt støy og maksmalnår r forskjllg. Dt skal s sg at grnsrdn for årskalnt støy (Ldn) orskrds størr grad sammnlgnt md grnsrdn for maksmalstøy. Årskalnt støy l drfor ær dmnsjonrnd forhold tl dr tltaksurdrng. Årskalnt sumstøy fra tog- og trafkk frmtdg stuasjon, md og utn tltak, ss støykartn UOS-92-X l slutt ss n brgnng a støy anlggsprodn UOS-92-X ogtrafkkstøy dagns stuasjon Gjldnd brgnngsrsultatr ss støykartn UOS-92-X og UOS-92-X-11002, hnholdss md brgnngshøydr 4m og 1,5m or trrng. UOS-92-X (4m.o.t) sr at d nærmst husn bolgfltn nordst lggr gul støyson dagns stuasjon. I tllgg lggr non a husn bolgfltt øst for jrnbann også gul støyson. UOS-92-X (1,5m.o.t) sr samm stuasjon, mn md lar brgnngshøyd mnt å rprsntr støynår på utområdr. Hr lggr dommn på først rad bolgfltt nordst hlt llr dls nnnfor gul støyson. o a bolgn øst for jrnbann lggr dls nnnfor gul son for dnn brgnngshøydn. Imdlrtd har dss, samt d andr bolgn øst, tlgang tl utaralr md støynå lar nn grnsn for gul son md hnsyn på togtrafkkstøy. Rsultatn sr at ngn bolgr har støynår fra togtrafkk or grnsn for rød støyson dagns stuasjon. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

9 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 9 a 13 UOS-92-A B ogtrafkkstøy frmtdg stuasjon Årskalnt støynå, L dn, utn tltak : Brgnngsrsultatr for årskalnt støynå utn tltak 4m og 1,5m or trrng ss hnholdss UOS- 92-X og UOS-92-X Sammnlgnt md dagns stuasjon r dt hr flr bolgr som hlt llr dls lggr nnnfor gul støyson. Dnn øknngn a støynå sammnlgnt md dagns stuasjon skylds hodsak øknng trafkkmngd på hodsport forbndls md utbdrngn tl nytt dobblspor. Øknngn skylds ltn grad trafkk på sl ndsport. Årskalnt støynå, L dn, md tltak : Gjldnd brgnngsrsultatr md skjrmngstltak ss dlagt støykart UOS-92-X og UOS-92- X-11006, bgg md brgnngshøyd 1,5m or trrng. Dt r dag n ca 100m lang og ca 2m høy støyskjrm nordst for sport. UOS-92-X sr n stuasjon md forslått støyskjrmng ( blå farg) langs bgg sdr a jrnbann fra tunnln nord og ca 400 m søror. Eksstrnd skjrm nordst r bholdt utn modfkasjonr. I brgnngn r d ny støyskjrmn modllrt md høyd 3m høyd or trrngt, og md n total lngd på ca 680m. Rsultatn hr sr n tydlg rduksjon antall bolgr nnnfor støysonn sammnlgnt md tlsarnd altrnat utn skjrm (UOS-92-X-11004). Ettrsom bolgn øst for bann l få t btydlg støybdrag også fra trafkkn på Ås, r dt gjort n brgnng md n forlngt støyskjrm langs Ås stdt for ttt nntl østsdn a sport. Skjrmn forlngs md ca 215m fra kstrnd skjrm og søror. otal lngd for d ny skjrmn dtt altrnatt r ca 500m. Rsultatn ss UOS-92-X-11006, og omfattr altså forlngt skjrm langs stsdn a sport, samt forlngt skjrm langs Ås. I dnn brgnngn blr støystuasjonn nordst for sport nokså lk sammnlgnt md UOS-92-X-11005, mns skjrmngsffktn mhp. jrnbanstøy for bolgn øst for sport blr no mndr ffkt ttrsom astand mllom spor og støyskjrmn nå r lngr. I asntt 4.3 frmlggs urdrngr drørnd sumstøy for bgg skjrmaltrnatr. Høyst støynå d n togpassrng, L maxm,, utn tltak : Dt r gjort brgnngr a støynår d nkltpassrngn som fornts å g mst støy tl omglsn. Dt r hr tatt utgangspunkt tradsjonll godstog md lngd 615m og md n forbpassrnd hastght på 100 km/t. Dt prssrs at grnsrdn for maksnår r 75 dba for gul son og 90 dba for rød son. Md andr ord r grnsn for gul son 17 db høyr sammnlgnt md gul son for årskalnt støy. UOS-92-X og UOS-92-X sr stuasjon utn skjrmngstltak md brgnngshøydr på hnholdss 4m og 1,5m or trrng. Non bolgr nord og st for jrnbann lggr på grnsn tl gul støyson. Ingn bolgr lggr rød støyson. Drsom n sammnlgnr brgnngn UOS-92-X md brgnngn st støykart UOS-92-X-11004, som sr dn årskalnt uskjrmd stuasjonn samm brgnngshøyd (1,5mot.), r dt tydlg at flr bolgr l ær utsatt for støynår or grnsrdn når n btraktr årskalnt støynå. UOS-92-X og UOS-92-X sr også støynår d mst støynd nkltpassrng, mn hr md skjrmngstltak på bgg sdr a spor (UOS-92-X-11009) og skjrmngstltak på stsdn a spor samt langs dlr a Ås (UOS-92-X-11010). Bgg brgnngn sr modrat støyksponrng for d nærlggnd bolgn, md bar n dom nordøst som dls har når or grnsn for gul støyson. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

10 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 10 a 13 UOS-92-A B Sumstøy fra tog- og trakk frmtdg stuasjon l nå r dt bar st brgnngr a jrnbanstøy, mn dt r også n dl trafkk områdt. For å kunn forta n mr hlhtlg urdrng a ffktn for d ulk skjrmngsaltrnatn, r dt hnsktsmssg å utfør sumstøybrgnngr. Brgnngn a togtrafkkstøy kap. 4.2 sr at årskalnt støy, L dn, r dmnsjonrnd sammnlgnt md brgnngr a høyst støynå d nkltpassrngr. Paramtrn, L dn, lggs drfor tl grunn for urdrng a støyskjrmngstltak når n btraktr sumstøy fra båd jrnban og. I sumstøykartn (UOS-92-X ) r dt også st støysonr md hnsyn på trafkkstøy (ds. gul son = 55dB, og rød son = 65 db) tllgg tl støysonr for togtrafkk. Årskalnt sumstøynå, L dn, utn tltak : Støykart UOS-92-X sr forntt årskalnt sumstøy 1,5m or trrng frmtdg stuasjon utn skjrmngstltak. Sr man bort fra husn nærmst dr rr samt Halfstad gård, og sammnlgnr dnn brgnngn md samm stuasjon utn trafkkstøy, altså støykart UOS-92-X-11004, r støyutbrdlsn nokså lk for husn nærmst jrnbann bolgfltn nordst og øst. Dt l s at utbrdlsn a 58 db-sonn strkkr sg nokså lkt ut fra jrnbansport båd UOS-92-X og UOS- 92-X En kan drmd fastslå at n btydlg andl a sumstøynåt d dss bolgn l komm fra jrnbann. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l drmot ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann. Årskalnt sumstøynå, L dn, md tltak : Støykartn UOS-92-X og UOS-92-X sr sumstøy md skjrmngstltak på bgg sdr a sport (UOS-92-X-11012), og skjrmngstltak på stsdn a spor samt langs dlr a Ås (UOS-92- X-11013). Bgg altrnatn gr nokså lk rsultatr, særlg nordst for jrnbann. Ingn bolgr l lgg rød støyson, hrkn mhp. - llr togtrafkk, uanstt hlk skjrmaltrnat som lgs. Altrnatt md skjrm langs bgg sdr a sport l mdlrtd g no mndr støyutbrdls, også for bolgområdt øst. Dt anbfals drfor å stt opp støyskjrmngstltak som st støykart UOS-92-X Dt l tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son (mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas når ndlg skjrmaltrnat r bstmt. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

11 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 11 a 13 UOS-92-A B ANLEGGSSØY Dt r gjort støyurdrngr a d forntd anlggsrksomhtn knyttt tl byggfasn. Vrksomhtr som r rlant dnn sammnhng omhandlr hodsak arbd md grang, sporlggng og mulgns no borng. Formålt md brgnngn r å kartlgg støyblastnngn tl omglsn. Brgnngn r basrt på nformasjon som forlggr nå, og arbdsomfangt som r lagt tl grunn for støykartlggngn r basrt på forntd rksomhtr som anss å nngå dnn typn anlggsarbdr. Om dt skull s sg at ntrprnørn lgr å planlgg sn arbdr annrlds, kan dt ær aktult å rdr brgnngn for å få t rktgr støybld or områdt. Dt r utgangspunktt ntrprnørns ansar å planlgg arbdt på n måt som kk gr støyulmpr for bborn nabolagt utor dt som tllats hnhold tl -1442, samt følg d forskrn rutnr for naboarsl. 5.1 Grnsrdr Støy fra anlggsrksomhtr r kartlagt hnhold tl Klma. og Forurnsnngsdrktoratts "Rtnngslnj for bhandlng a støy aralplanlggng", Rtnngslnjn rgulrr ulmpr som støy fra anlggsrksomhtr kan mdfør for anlggts/drftns naboskap d å stll kra tl utndørs lydnå. Vd lngr arbdsprodr stlls dt strngr støykra nn d kortr arbdr. abll 2 oppsummrr grnsrdn ht som gjldr for arbdr md arght lngr nn 6 mnd. abll 2: Anbfalt støygrns for bygg- og anlggsrksomht md arght mr nn 6 mnd. All grnsr gjldr kalnt lydnå db (frttfltrd) utnfor rom for støyfølsomt bruk. Bygnngstyp Bolgr, frtdsbolgr Støykra på dagtd Støykra på kld (L paq4h llr Støykra på natt (L paq12h 07-19) søn-hllgdag L paq16h 07-23) (L paq8h 23-07) 60 db 55 db 45 db Dt prssrs at d gjldnd støygrnsn angs form a døgnkalnt når, og kk som mddlrdr or lngr prodr. Vd lngr og arrnd anlggsarbdr bør støybrgnngn drfor omhandl dn mst støynd døgnkalnt stuasjonn som fornts løpt a hl prodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

12 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 12 a 13 UOS-92-A B Brgnngsgrunnlag/mtod Et anslag or støynd akttt knyttt tl arbdt r st tabll 3, og lggr tl grunn for d støydata som r brukt brgnngn. Anlggsarbdn l hodsak forgå på dagtd, ds. kl Dt r kk planlagt anlggsaktttr nattprodn. Støy fra lastblr forbndls md masstransport, nkl. passrnd masstransport fra andr parsllr, r hllr kk tatt md da støybdragt fra dss antas å ær lt sammnlgnt md d rstrnd anlggsrksomhtn og ksstrnd trafkk områdt. Brgnngn r utført hnhold tl Nordsk brgnngsmtod for ndustrstøy md programarn CadnaA rsjon 4.3. rrngmodlln r basrt på t 3D-kartgrunnlag. All kldr r lagt nn som punktkldr llr aralkldr md lydffkt og drftstdr som angtt tabll 3. Lydffktn tl d ulk støykldn r hntt fra rfarngstall, fra tdlgr målngr, llr fra A-2115, som r ldrn tl n r brgnt n høyd 4m or trrng ht Ettrsom nåærnd nformasjonn om anlggsaktttn r nokså orordnt, l dt ær uskkrhtr knyttt tl plassrng a støykldn modlln. abll 3: Støydatagrunnlag for brgnng a anlggsstøy, Vndspor syd yp arbdr Domnrnd støykldr Antatt drftstd prodn kl Lydffkt undr drft. Lw [dba] lrggng Grang Borng Gramasknr 60% 114 Borrgg (1stk) 30% Rsultatr Brgnngsrsultatn r st dlagt støykart, UOS-92-X-11014, og omhandlr dn dagkalnt stuasjonn som fornts å g mst støy tl omglsn løpt a hl anlggsprodn. Ds. båd borarbdr og grang på samm dag når astandn mllom anlggsmasknn og brørt bolgr r kortst, og/llr når d mst støynd masknn har dn lngst drftstdn løpt a n arbdsdag. Brgnngn sr at 5 dommr st for sport l lgg nnnfor støysonn. Støybldt l arr ttr hrt som anlggsmasknn flytts, slk at dt på andr tdspunkt også kan ær andr bolgr st nnnfor støysonn. Imdlrtd r dt kk ntt at non bolgr øst for sport utstts for anlggsstøy or gjldnd grnsrd. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

13 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 13 a 13 UOS-92-A B KONKLUSJON Dt r fortatt støyurdrngr forbndls md nytt ndspor Sk, sør for Sk stasjon, parsll Langhus - Sk. Dt r gjort brgnngr a drftstuasjonn for å kartlgg støyforholdn dagns stuasjon og frmtdg stuasjon og dt r gjort orordnd brgnngr a støy anlggsprodn. Dt r frmlagt urdrngr drørnd abøtnd støyskjrmngstltak mhp. på nærlggnd støyutsatt bolgr. Brgnngn for drftstuasjon sr at flr bolgr allrd dag lggr gul støyson md hnsyn på jrnbanstøy. I utgangspunktt l dt bl no øknng støynå frmtdg stuasjon. Dt r drfor frmlagt to forskjllg forslag tl abøtnd støyskjrmngstltak. Et altrnat md skjrm langs bgg sdr a jrnbann, og t annt altrnat md skjrm langs stsdn a jrnbann samt langs dlr a Ås. Bgg støyskjrmngsaltrnatn mdførr at ngn bolgr l lgg rød støyson (Ldn 68 db). Årskalnt støy l ær dmnsjonrnd frmfor maksmalstøy d n nkl togpassrng, slk at brgnngn a kalntstøy r lagt tl grunn for tltaksurdrngn. Bgg forslått d skjrmaltrnatn gr nokså lk rsultatr, særlg nordst for jrnbann. Ingn bolgr l lgg rød støyson, hrkn mhp. - llr togtrafkk, uanstt hlk skjrmaltrnat som lgs. Altrnatt md skjrm langs bgg sdr a sport l mdlrtd g no mndr støyutbrdls, også for bolgområdt øst. Dt anbfals drfor å stt opp støyskjrmngstltak som st støykart UOS-92-X , ds på bgg sdr a jrnbann. Uahngg a ndlg skjrmarant, l dt tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son(mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann, og l følg brgnngn kk få n mrkbar øknng frmtdg stuasjon som følg a jrnbanstøy. Dss bolgn har ht /2012 drfor kk kra på tltaksurdrng. Brgnngr a anlggsstøy sr at d nærmst bolgn st for jrnbann l utstts for støynår som lggr margnalt or gjldnd grnsrdr på dagtd. Dt kan drfor ær fordlaktg om støyskjrmn byggs forkant a anlggsprodn. Anlggsstøybrgnngn r basrt på nformasjon som forlggr nå, og arbdsomfangt som r lagt tl grunn for støykartlggngn r basrt på forntd rksomhtr som anss å nngå dnn typn anlggsarbdr. Om dt skull s sg at ntrprnørn lgr å planlgg sn arbdr annrlds, kan dt ær aktult å rdr brgnngn for å få t rktgr støybld or områdt. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

14 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Dagns stuasjon Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11001

15 dr rr Pont Sourc Rcr Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Dagns stuasjon Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11002

16 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11003

17 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11004

18 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Støyskjrm langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11005

19 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11006

20 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11007

21 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11008

22 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Støyskjrm langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11009

23 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11010

24 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11011

25 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrmtltak langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11012

26 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11013

27 dr rr Ara Sourc Støysonkart - anlggstøy Forntt maksmal dagkalnt støyksponrng 0 db 60.0 db Brgnngsoppløsnng: 5m x 5m Ld [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11014

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R. 7 07 ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr...................

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer