Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Dobbeltspor Oslo Ski"

Transkript

1 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall sdr: dlgg ØSFOLDBANEN V L (SKI) MOSS Fagrapport støy Produsnt: Prosjkt: Follobann/Nytt dobbltspor Oslo - Sk Parsll: Erstatnng for: Erstattt a: Dokumnt-/tgnngsnummr: Rsjon: UOS-92-A B Drfts dokumnt-/tgnngsnummr: Rsjon drft: N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

2 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 2 a 13 UOS-92-A B SAMMENDRAG I forbndls md nytt ndspor syd langs Østfoldbann sør for Sk stasjon, r dt gjort n utrdnng for å blys støybldt og ntull støykonsknsr d dt ny ndsport. Dt r utført brgnngr a jrnbanstøy dagns og frmtdg stuasjon (år 2025), a sumstøy fra og ban frmtdg stuasjon, og a støy anlggsprodn. n fra jrnbantrafkk d nærlggnd bolgr anss å øk mrkbart fra dagns tl frmtdg stuasjon drsom dt kk utførs abøtnd tltak. Øknngn skylds hodsaklg gnrll trafkkøknng på Østfoldbann, og kk aktttr på sl ndsport. Dt r gjort tltaksurdrngr md hnskt å rdusr støy for nærlggnd bolgr, og dnn rapportn frmlggr to ulk forslag tl anbfalt støyskjrmng langs jrnbann og Ås. Brgnngn sr at frmtdg stuasjon md skjrmngstltak l g t støybld som r nokså lkt dagns stuasjon. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann, og l følg brgnngn kk få n mrkbar øknng frmtdg stuasjon som følg a jrnbanstøy. D nærmst bolgn nordst for jrnbann og langs Ås øst lggr gul son mhp. jrnbanstøy allrd dag, og dt anbfals drfor å ralsr tt a d forslått skjrmngstltakn bskrt dnn rapportn. Dt l tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son (mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas. Brgnngr a anlggsstøy sr modrat orskrdlsr a støynå for d nærmst bolgn st for jrnbann. Dt kan drfor ær fordlaktg om støyskjrmn byggs forkant a anlggsprodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

3 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 3 a 13 UOS-92-A B INNHOLD 0. SAMMENDRAG INNLEDNING Grnsrdr Utndørs støynå Innndørs støynå Brgnngsgrunnlag Rsultatr ogtrafkkstøy dagns stuasjon ogtrafkkstøy frmtdg stuasjon Sumstøy fra tog- og trakk frmtdg stuasjon ANLEGGSSØY Grnsrdr Brgnngsgrunnlag/mtod Rsultatr Konklusjon N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

4 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 4 a 13 UOS-92-A B Vdlagt støykart: UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X Ekalnt støynå fra togtrafkk. Dagns stuasjon. 4 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Dagns stuasjon. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon. 4 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås 1,5 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon. 4 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon. 1,5 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor.1,5 m.o.t. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås1,5 m.o.t.. Anlggsstøy. Forntt maksmal dagkalnt støyksponrng. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

5 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 5 a 13 UOS-92-A B INNLEDNING Dnn rapportn bskrr rsultatr a støyurdrngr utført forbndls md nytt ndspor Sk, sør for Sk stasjon, parsll Langhus - Sk. Dt r gjort brgnngr for å kartlgg støyforholdn dagns stuasjon, frmtdg stuasjon og anlggsprodn. Dt r frmlagt urdrngr drørnd abøtnd støyskjrmngstltak mhp. på nærlggnd støyutsatt bolgr. I rapportn prsntrs rsultatr a: urdrng a togtrafkkstøy dagns stuasjon. urdrng a togtrafkkstøy frmtdg stuasjon 2025, md og utn skjrmngstltak. urdrng a sumstøy fra båd g- og togtrafkk frmtdg stuasjon 2025, md og utn skjrmngstltak. urdrng a støy anlggsprodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

6 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 6 a 13 UOS-92-A B GRENSEVERDIER 2.1 Utndørs støynå Mljørndpartmntts rtnngslnjr for bhandlng a støy aralplanlggng, -1442(2012), lggs tl grunn for urdrng a støy fra ban og. I rtnngslnjn r støynår nndlt to støysonr: Rød son: Angr t områd som kk r gnt tl støyfølsomm formål og tablrng a ny støyfølsom bbyggls skal unngås. Gul son: Vurdrngsson hor støyfølsom bbyggls kan oppførs drsom abøtnd tltak gr tlfrdsstllnd støyforhold. Rtnngslnjns krtrr for sonnndlng r gjngtt abll 1. abll 1: Krtrr for sonnndlng hht Støykld Gul son Rød son Utndørs støynå Utndørs støynå nattprodn kl Utndørs støynå Utndørs støynå nattprodn kl og L dn 58 db L 5AF 75 db L dn 68 dba L 5AF 90 db V L dn 55 db L 5AF 70 db L dn 65 dba L 5AF 85 db L dn r dt kalnt støynåt for dag-kld-natt (day-nng-nght) md 10 db og 5 db kstra tllgg på hnholdss natt og kld. L 5AF r dt statstsk maksmal støynåt som orskrds a 5 % a hndlsr. Vldr tl -1442, A-2115 sr at all utbdrng / omlggng a ksstrnd støynd rksomht, samt ny støynd rksomht utgangspunktt bør før tl støyurdrng og ntult abøtnd tltak. Når tltakt gr mrkbart økt støynå (størr øknng nn 3 db) og mdførr at anbfalt grnsr orskrds, bør dt alltd gjnnomførs abøtnd tltak. Dr tltakt kk gr mrkbar støyøknng, mn d anbfalt støygrnsn fra før r orskrdt for ksstrnd støyfølsom bbyggls, bør dt også alltd gjnnomførs abøtnd tltak. Bar d støyutsatt bolgn som anss å få hodbdragt fra jrnbann l få tltaksurdrng. 2.2 Innndørs støynå I hnhold tl bør støynåt nnndørs tlfrdsstll kran tknsk forskrft/ns8175 klass C, ntult klass D for ldr bbyggls. Krat for klass C r at døgnkalnt støynå L q,24,t 30 dba oppholds- og sorom bolgr. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

7 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 7 a 13 UOS-92-A B BEREGNINGSGRUNNLAG Brgnngn r utført d hjlp a støykartlggngsprogrammt CadnaA, rsjon 4.3, hnhold tl Nordsk brgnngsmtod for tog- og trafkkstøy. Brgnngsmodlln byggr på trdmnsjonal dgtal kartdata md dt ny ndsport nnlagt (kartgrunnlag anno ds. 2012). n r ht brgnt 1,5 m or bakknå for å rprsntr støynå på utområdr, og 4 m or bakknå for å rprsntr støynår på fasadn. Brgnngn r basrt på klddata fra matrll og spor som r rmlg godt dlkholdt. Dtt krr rglmssg slpng a sknnr og kontroll a hjul. Som anmodt brgnngsmtodn r dt lagt nn straffkorrksjonr d sporkslr, og dt r bnyttt punktkldr for å modllr støy fra kulrtåpnngr og tunnlmunnngr. For brgnng a jrnbanstøy r dt tatt utgangspunkt trafkkdatan som bl brukt forbndls md støybrgnngn for parslln Langhus Sk. alln r basrt på dokumnt UOS-00-A-90011_01E Nytt dobbltspor Oslo Sk, Dsgn Bass. rafkktall for trafkk r hntt fra Nasjonal Vdatabank, og frmskrt tl år 2025 md n antatt årlg trafkkkst på 1,4 %. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

8 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 8 a 13 UOS-92-A B RESULAER I dtt kaptlt l dt først bl rdgjort for brgnngr a årskalnt togtrafkkstøy dagns stuasjon, st støykart UOS-92-X og Vdr frmlggs rsultatr a forntt årskalnt togtrafkkstøy frmtdg stuasjon, md og utn tltak (UOS-92-X ), og drttr brgnngr a maksmalnår d n togpassrng frmtdg stuasjon md og utn tltak (UOS-92-X ). Grnsrdn for årskalnt støy og maksmalnår r forskjllg. Dt skal s sg at grnsrdn for årskalnt støy (Ldn) orskrds størr grad sammnlgnt md grnsrdn for maksmalstøy. Årskalnt støy l drfor ær dmnsjonrnd forhold tl dr tltaksurdrng. Årskalnt sumstøy fra tog- og trafkk frmtdg stuasjon, md og utn tltak, ss støykartn UOS-92-X l slutt ss n brgnng a støy anlggsprodn UOS-92-X ogtrafkkstøy dagns stuasjon Gjldnd brgnngsrsultatr ss støykartn UOS-92-X og UOS-92-X-11002, hnholdss md brgnngshøydr 4m og 1,5m or trrng. UOS-92-X (4m.o.t) sr at d nærmst husn bolgfltn nordst lggr gul støyson dagns stuasjon. I tllgg lggr non a husn bolgfltt øst for jrnbann også gul støyson. UOS-92-X (1,5m.o.t) sr samm stuasjon, mn md lar brgnngshøyd mnt å rprsntr støynår på utområdr. Hr lggr dommn på først rad bolgfltt nordst hlt llr dls nnnfor gul støyson. o a bolgn øst for jrnbann lggr dls nnnfor gul son for dnn brgnngshøydn. Imdlrtd har dss, samt d andr bolgn øst, tlgang tl utaralr md støynå lar nn grnsn for gul son md hnsyn på togtrafkkstøy. Rsultatn sr at ngn bolgr har støynår fra togtrafkk or grnsn for rød støyson dagns stuasjon. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

9 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 9 a 13 UOS-92-A B ogtrafkkstøy frmtdg stuasjon Årskalnt støynå, L dn, utn tltak : Brgnngsrsultatr for årskalnt støynå utn tltak 4m og 1,5m or trrng ss hnholdss UOS- 92-X og UOS-92-X Sammnlgnt md dagns stuasjon r dt hr flr bolgr som hlt llr dls lggr nnnfor gul støyson. Dnn øknngn a støynå sammnlgnt md dagns stuasjon skylds hodsak øknng trafkkmngd på hodsport forbndls md utbdrngn tl nytt dobblspor. Øknngn skylds ltn grad trafkk på sl ndsport. Årskalnt støynå, L dn, md tltak : Gjldnd brgnngsrsultatr md skjrmngstltak ss dlagt støykart UOS-92-X og UOS-92- X-11006, bgg md brgnngshøyd 1,5m or trrng. Dt r dag n ca 100m lang og ca 2m høy støyskjrm nordst for sport. UOS-92-X sr n stuasjon md forslått støyskjrmng ( blå farg) langs bgg sdr a jrnbann fra tunnln nord og ca 400 m søror. Eksstrnd skjrm nordst r bholdt utn modfkasjonr. I brgnngn r d ny støyskjrmn modllrt md høyd 3m høyd or trrngt, og md n total lngd på ca 680m. Rsultatn hr sr n tydlg rduksjon antall bolgr nnnfor støysonn sammnlgnt md tlsarnd altrnat utn skjrm (UOS-92-X-11004). Ettrsom bolgn øst for bann l få t btydlg støybdrag også fra trafkkn på Ås, r dt gjort n brgnng md n forlngt støyskjrm langs Ås stdt for ttt nntl østsdn a sport. Skjrmn forlngs md ca 215m fra kstrnd skjrm og søror. otal lngd for d ny skjrmn dtt altrnatt r ca 500m. Rsultatn ss UOS-92-X-11006, og omfattr altså forlngt skjrm langs stsdn a sport, samt forlngt skjrm langs Ås. I dnn brgnngn blr støystuasjonn nordst for sport nokså lk sammnlgnt md UOS-92-X-11005, mns skjrmngsffktn mhp. jrnbanstøy for bolgn øst for sport blr no mndr ffkt ttrsom astand mllom spor og støyskjrmn nå r lngr. I asntt 4.3 frmlggs urdrngr drørnd sumstøy for bgg skjrmaltrnatr. Høyst støynå d n togpassrng, L maxm,, utn tltak : Dt r gjort brgnngr a støynår d nkltpassrngn som fornts å g mst støy tl omglsn. Dt r hr tatt utgangspunkt tradsjonll godstog md lngd 615m og md n forbpassrnd hastght på 100 km/t. Dt prssrs at grnsrdn for maksnår r 75 dba for gul son og 90 dba for rød son. Md andr ord r grnsn for gul son 17 db høyr sammnlgnt md gul son for årskalnt støy. UOS-92-X og UOS-92-X sr stuasjon utn skjrmngstltak md brgnngshøydr på hnholdss 4m og 1,5m or trrng. Non bolgr nord og st for jrnbann lggr på grnsn tl gul støyson. Ingn bolgr lggr rød støyson. Drsom n sammnlgnr brgnngn UOS-92-X md brgnngn st støykart UOS-92-X-11004, som sr dn årskalnt uskjrmd stuasjonn samm brgnngshøyd (1,5mot.), r dt tydlg at flr bolgr l ær utsatt for støynår or grnsrdn når n btraktr årskalnt støynå. UOS-92-X og UOS-92-X sr også støynår d mst støynd nkltpassrng, mn hr md skjrmngstltak på bgg sdr a spor (UOS-92-X-11009) og skjrmngstltak på stsdn a spor samt langs dlr a Ås (UOS-92-X-11010). Bgg brgnngn sr modrat støyksponrng for d nærlggnd bolgn, md bar n dom nordøst som dls har når or grnsn for gul støyson. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

10 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 10 a 13 UOS-92-A B Sumstøy fra tog- og trakk frmtdg stuasjon l nå r dt bar st brgnngr a jrnbanstøy, mn dt r også n dl trafkk områdt. For å kunn forta n mr hlhtlg urdrng a ffktn for d ulk skjrmngsaltrnatn, r dt hnsktsmssg å utfør sumstøybrgnngr. Brgnngn a togtrafkkstøy kap. 4.2 sr at årskalnt støy, L dn, r dmnsjonrnd sammnlgnt md brgnngr a høyst støynå d nkltpassrngr. Paramtrn, L dn, lggs drfor tl grunn for urdrng a støyskjrmngstltak når n btraktr sumstøy fra båd jrnban og. I sumstøykartn (UOS-92-X ) r dt også st støysonr md hnsyn på trafkkstøy (ds. gul son = 55dB, og rød son = 65 db) tllgg tl støysonr for togtrafkk. Årskalnt sumstøynå, L dn, utn tltak : Støykart UOS-92-X sr forntt årskalnt sumstøy 1,5m or trrng frmtdg stuasjon utn skjrmngstltak. Sr man bort fra husn nærmst dr rr samt Halfstad gård, og sammnlgnr dnn brgnngn md samm stuasjon utn trafkkstøy, altså støykart UOS-92-X-11004, r støyutbrdlsn nokså lk for husn nærmst jrnbann bolgfltn nordst og øst. Dt l s at utbrdlsn a 58 db-sonn strkkr sg nokså lkt ut fra jrnbansport båd UOS-92-X og UOS- 92-X En kan drmd fastslå at n btydlg andl a sumstøynåt d dss bolgn l komm fra jrnbann. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l drmot ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann. Årskalnt sumstøynå, L dn, md tltak : Støykartn UOS-92-X og UOS-92-X sr sumstøy md skjrmngstltak på bgg sdr a sport (UOS-92-X-11012), og skjrmngstltak på stsdn a spor samt langs dlr a Ås (UOS-92- X-11013). Bgg altrnatn gr nokså lk rsultatr, særlg nordst for jrnbann. Ingn bolgr l lgg rød støyson, hrkn mhp. - llr togtrafkk, uanstt hlk skjrmaltrnat som lgs. Altrnatt md skjrm langs bgg sdr a sport l mdlrtd g no mndr støyutbrdls, også for bolgområdt øst. Dt anbfals drfor å stt opp støyskjrmngstltak som st støykart UOS-92-X Dt l tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son (mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas når ndlg skjrmaltrnat r bstmt. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

11 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 11 a 13 UOS-92-A B ANLEGGSSØY Dt r gjort støyurdrngr a d forntd anlggsrksomhtn knyttt tl byggfasn. Vrksomhtr som r rlant dnn sammnhng omhandlr hodsak arbd md grang, sporlggng og mulgns no borng. Formålt md brgnngn r å kartlgg støyblastnngn tl omglsn. Brgnngn r basrt på nformasjon som forlggr nå, og arbdsomfangt som r lagt tl grunn for støykartlggngn r basrt på forntd rksomhtr som anss å nngå dnn typn anlggsarbdr. Om dt skull s sg at ntrprnørn lgr å planlgg sn arbdr annrlds, kan dt ær aktult å rdr brgnngn for å få t rktgr støybld or områdt. Dt r utgangspunktt ntrprnørns ansar å planlgg arbdt på n måt som kk gr støyulmpr for bborn nabolagt utor dt som tllats hnhold tl -1442, samt følg d forskrn rutnr for naboarsl. 5.1 Grnsrdr Støy fra anlggsrksomhtr r kartlagt hnhold tl Klma. og Forurnsnngsdrktoratts "Rtnngslnj for bhandlng a støy aralplanlggng", Rtnngslnjn rgulrr ulmpr som støy fra anlggsrksomhtr kan mdfør for anlggts/drftns naboskap d å stll kra tl utndørs lydnå. Vd lngr arbdsprodr stlls dt strngr støykra nn d kortr arbdr. abll 2 oppsummrr grnsrdn ht som gjldr for arbdr md arght lngr nn 6 mnd. abll 2: Anbfalt støygrns for bygg- og anlggsrksomht md arght mr nn 6 mnd. All grnsr gjldr kalnt lydnå db (frttfltrd) utnfor rom for støyfølsomt bruk. Bygnngstyp Bolgr, frtdsbolgr Støykra på dagtd Støykra på kld (L paq4h llr Støykra på natt (L paq12h 07-19) søn-hllgdag L paq16h 07-23) (L paq8h 23-07) 60 db 55 db 45 db Dt prssrs at d gjldnd støygrnsn angs form a døgnkalnt når, og kk som mddlrdr or lngr prodr. Vd lngr og arrnd anlggsarbdr bør støybrgnngn drfor omhandl dn mst støynd døgnkalnt stuasjonn som fornts løpt a hl prodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

12 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 12 a 13 UOS-92-A B Brgnngsgrunnlag/mtod Et anslag or støynd akttt knyttt tl arbdt r st tabll 3, og lggr tl grunn for d støydata som r brukt brgnngn. Anlggsarbdn l hodsak forgå på dagtd, ds. kl Dt r kk planlagt anlggsaktttr nattprodn. Støy fra lastblr forbndls md masstransport, nkl. passrnd masstransport fra andr parsllr, r hllr kk tatt md da støybdragt fra dss antas å ær lt sammnlgnt md d rstrnd anlggsrksomhtn og ksstrnd trafkk områdt. Brgnngn r utført hnhold tl Nordsk brgnngsmtod for ndustrstøy md programarn CadnaA rsjon 4.3. rrngmodlln r basrt på t 3D-kartgrunnlag. All kldr r lagt nn som punktkldr llr aralkldr md lydffkt og drftstdr som angtt tabll 3. Lydffktn tl d ulk støykldn r hntt fra rfarngstall, fra tdlgr målngr, llr fra A-2115, som r ldrn tl n r brgnt n høyd 4m or trrng ht Ettrsom nåærnd nformasjonn om anlggsaktttn r nokså orordnt, l dt ær uskkrhtr knyttt tl plassrng a støykldn modlln. abll 3: Støydatagrunnlag for brgnng a anlggsstøy, Vndspor syd yp arbdr Domnrnd støykldr Antatt drftstd prodn kl Lydffkt undr drft. Lw [dba] lrggng Grang Borng Gramasknr 60% 114 Borrgg (1stk) 30% Rsultatr Brgnngsrsultatn r st dlagt støykart, UOS-92-X-11014, og omhandlr dn dagkalnt stuasjonn som fornts å g mst støy tl omglsn løpt a hl anlggsprodn. Ds. båd borarbdr og grang på samm dag når astandn mllom anlggsmasknn og brørt bolgr r kortst, og/llr når d mst støynd masknn har dn lngst drftstdn løpt a n arbdsdag. Brgnngn sr at 5 dommr st for sport l lgg nnnfor støysonn. Støybldt l arr ttr hrt som anlggsmasknn flytts, slk at dt på andr tdspunkt også kan ær andr bolgr st nnnfor støysonn. Imdlrtd r dt kk ntt at non bolgr øst for sport utstts for anlggsstøy or gjldnd grnsrd. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

13 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 13 a 13 UOS-92-A B KONKLUSJON Dt r fortatt støyurdrngr forbndls md nytt ndspor Sk, sør for Sk stasjon, parsll Langhus - Sk. Dt r gjort brgnngr a drftstuasjonn for å kartlgg støyforholdn dagns stuasjon og frmtdg stuasjon og dt r gjort orordnd brgnngr a støy anlggsprodn. Dt r frmlagt urdrngr drørnd abøtnd støyskjrmngstltak mhp. på nærlggnd støyutsatt bolgr. Brgnngn for drftstuasjon sr at flr bolgr allrd dag lggr gul støyson md hnsyn på jrnbanstøy. I utgangspunktt l dt bl no øknng støynå frmtdg stuasjon. Dt r drfor frmlagt to forskjllg forslag tl abøtnd støyskjrmngstltak. Et altrnat md skjrm langs bgg sdr a jrnbann, og t annt altrnat md skjrm langs stsdn a jrnbann samt langs dlr a Ås. Bgg støyskjrmngsaltrnatn mdførr at ngn bolgr l lgg rød støyson (Ldn 68 db). Årskalnt støy l ær dmnsjonrnd frmfor maksmalstøy d n nkl togpassrng, slk at brgnngn a kalntstøy r lagt tl grunn for tltaksurdrngn. Bgg forslått d skjrmaltrnatn gr nokså lk rsultatr, særlg nordst for jrnbann. Ingn bolgr l lgg rød støyson, hrkn mhp. - llr togtrafkk, uanstt hlk skjrmaltrnat som lgs. Altrnatt md skjrm langs bgg sdr a sport l mdlrtd g no mndr støyutbrdls, også for bolgområdt øst. Dt anbfals drfor å stt opp støyskjrmngstltak som st støykart UOS-92-X , ds på bgg sdr a jrnbann. Uahngg a ndlg skjrmarant, l dt tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son(mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann, og l følg brgnngn kk få n mrkbar øknng frmtdg stuasjon som følg a jrnbanstøy. Dss bolgn har ht /2012 drfor kk kra på tltaksurdrng. Brgnngr a anlggsstøy sr at d nærmst bolgn st for jrnbann l utstts for støynår som lggr margnalt or gjldnd grnsrdr på dagtd. Dt kan drfor ær fordlaktg om støyskjrmn byggs forkant a anlggsprodn. Anlggsstøybrgnngn r basrt på nformasjon som forlggr nå, og arbdsomfangt som r lagt tl grunn for støykartlggngn r basrt på forntd rksomhtr som anss å nngå dnn typn anlggsarbdr. Om dt skull s sg at ntrprnørn lgr å planlgg sn arbdr annrlds, kan dt ær aktult å rdr brgnngn for å få t rktgr støybld or områdt. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

14 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Dagns stuasjon Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11001

15 dr rr Pont Sourc Rcr Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Dagns stuasjon Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11002

16 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11003

17 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11004

18 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Støyskjrm langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11005

19 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11006

20 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11007

21 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11008

22 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Støyskjrm langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11009

23 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11010

24 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11011

25 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrmtltak langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11012

26 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11013

27 dr rr Ara Sourc Støysonkart - anlggstøy Forntt maksmal dagkalnt støyksponrng 0 db 60.0 db Brgnngsoppløsnng: 5m x 5m Ld [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11014

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Støyberegninger Gråkallbanen

Støyberegninger Gråkallbanen Boreal Transport AS Støyberegninger Gråkallbanen Støyutbredelse Oppdragsnummer: 5121819 Oppdragsnummer: 5121819 Dokument nr.: 5121819-AKU01 Støyberegninger Gråkallbanen Støyberegninger Gråkallbanen Støyutbredelse

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune. Jernbeneverket. Vurdering av støy fra tog

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune. Jernbeneverket. Vurdering av støy fra tog Jernbeneverket Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune Vurdering av støy fra tog COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger togtrafikk på Heimdal TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge Johansen

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Multippel logistisk regresjon (Rosner 13.7)

Multippel logistisk regresjon (Rosner 13.7) Multl logstsk rgrsjon (Rosnr 3.7 Ingr Johann akkn Enht for anvndt klnsk forsknng, NTNU og vdlng for forbyggnd hlsarbd, SINTEF Hvorfor bruk rgrsjonsmodllr? Rgrsjonsmodllr. Prdkr t utfall (sykdom, død, blodtrykk.l.

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Matematisk modellering av hjernen

Matematisk modellering av hjernen Matmatsk modllrng av hjrnn Gaut T. Envoll Fyskk, Insttutt for matmatsk ralfag og tknolog Unvrsttt for mljø- og bovtnskap, 143 Ås 1. Introduksjon Et vktg utvklngstrkk dagns naturvtnskap r dn økt bruk av

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Detaljplan for utvidelse av Mo Industripark

Detaljplan for utvidelse av Mo Industripark Mo Industripark, Rana kommune Detaljplan for utvidelse av Mo Industripark Konsekvensutredning Deltema: Støy 2011-03-29 Oppdragsnr.: 5007629 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt: 5007629 Rapportdato: 9.mai 2011 Tittel:

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad Hålogaland Plankontor AS Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad 2015-05-26 Oppdragsnr.: 5153020 Innhold 1 Innledning 5 2 Retningslinjer og grenseverdier 6 2.1 Utendørs 6 2.2 Innendørs

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Jotun AS Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport 24.04.2015 Oppdragsnr: 5134042 Dokumentnr. : AKU01 Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport : - 24.04.2015 Rune

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2 ARKIDECO AS HANSKEMAKARGÅRDEN STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 74 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune.

Støyvurdering boligprosjekt Lindås. Multiconsult har utført støyvurdering for et planlagt boligprosjekt på i Lindås kommune. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyvurdering boligprosjekt Lindås 614057 RIA-RAP-001 rev01 Lindås Tomteselskap AS Dato: 24. januar 2013 Oppdrag / Rapportnr. 6 1 4 0 5 7 / 01 Tilgjengelighet

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3.

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3. SOLVANG OG FREDHEIM GUDBRANDSDALEN AS HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORUTSETNINGER

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Ryggeveien 33, Moss kommune Kunde: Link Arkitektur AS v/ Kristian Ribe Sammendrag: Planområdet ligger hovedsakelig i gul støysone. En liten del av tomten nærmest Ryggeveien ligger i rød sone. Støyberegningene

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 6.11.2014 Støy fra jernbane og veg KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Åsatua Egersund DOKUMENTKODE 313299 RIA NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Seglem & Åse AS OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON SAKSBEH Kim Ervik KOPI ANSVARLIG ENHET

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer