Eidsvollkommune. Råholtgutua. Detaljreguleringav fortau

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvollkommune. Råholtgutua. Detaljreguleringav fortau"

Transkript

1 Eidsvollkommune Råholtgutua Detaljreguleringav fortau Planbeskrivelsemed sammenstillingav uttalelser ved forhåndsvarslingsamt risiko- og sårbarhetsanalyse

2 Råholtgutua detaljregulering av fortau Innhold 1 Innledning Bakgrunn for planforslaget Planområdet Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt Tiltakets forhold til KU forskriften Planprosess Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Trafikkforhold Landskapsbilde/bybilde Kulturmiljø Grunnforhold Beskrivelse av planforslaget Forutsetninger og standardvalg Generelt om planforslaget Planlagt arealbruk Trafikksikkerhet Virkninger av planforslaget Trafikksikkerhet Eiendomsinngrep Støy og vibrasjoner Massehåndtering Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Begreper Konsekvensklassifisering Risikomatrise Omfang og avgrensninger Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak Konklusjon Referanser

3 Råholtgutua detaljregulering av fortau 1 Innledning Planforslaget legger til rette for bygging av fortau på sørsiden av Råholtgutua. Kommunens prosjektleder for vegprosjektet er Catrin R. Helgestad. Kommunens prosjektleder for reguleringsplanen er Tonje Valborg Bakkadal. Planen er utarbeidet av EQC Norge AS v/ Jan-Ståle Myklebust og Börje Karlsson. 3

4 Råholtgutua detaljregulering av fortau 2 Bakgrunn for planforslaget 2.1 Planområdet Planområdet omfatter sørsiden av Råholtgutua, mesteparten av vegens lengde. 2.2 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt Bedre sikkerheten for myke trafikanter langs vegen. 2.3 Tiltakets forhold til KU forskriften Tiltaket kommer ikke til å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det kom ikke inn krav om konsekvensutredning ved forhåndsvarslingen. Planen berører ikke økosystem som berøres av naturmangfoldsloven, se videre pkt Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram for denne planen (konferer plan- og bygningslovens 4 1). Av samme grunn er det ikke nødvendig å utarbeide konsekvensutredning (KU) for tiltaket (konferer plan- og bygningslovens 4 2). 2.4 Planprosess Det var varslet oppstart av planarbeid med frist å komme med innspill til Det er mottatt 6 svar på varslet: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingen konkrete merknader til varslet om oppstart Statens vegvesen Ingen merknader til varslet. Tiltakshavers kommentarer Tiltakshavers kommentarer Akershus fylkeskommune Det kreves ikke arkeologisk registrering. Vi viser likevel til den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven, i tilfelle funn ved graving. NVE Har innspill dersom tiltaket er i flomusatt område; inngrep i eller langsmed vassdrag, område med marine avsetninger kvikkleire samt skredfare. Ikke noe av dette er relevant for planområdet. Jernbaneverket, Har ingen merknader til varslet. Tove Wiik Tashchyan, Råholtveien 114, : Forventer at det blir satt opp nytt gjerde og beplantet ny hekk, dersom dette blir berørt av reguleringen. Det står også en lekestue/ redskapsskur inntil gjerdet som kreves erstattet. Det samme gjelder annen beplantning som kan bli berørt av tiltaket. Ønsker å bli tatt med på råd ved evt. endringer i form av beplantning, gjerde osv. på min eiendom i veikrysset Råholtgutua/Råholtveien. Ønsker også å bli underrettet om hvor mye av min eiendom som vil beslaglegges. Sigmund Flaa, Mor Karines veg 2, Ønsker at fortauet får en slik utforming at det er tilgjengelig for rullestolbrukere Tiltakshavers kommentarer Tiltakshavers kommentarer Planområdet er ikke utsatt for flom. Mesteparten av området er breelvavsetning. En mindre del er vindavsetning. Det vi si stabile grunnforhold. Tiltakshavers kommentarer Tiltakshavers kommentarer Erstatning for grunnavståelse og hageanlegg inngår i grunnervervet som setter i gang etter at reguleringsplanen er vedtatt. Forslag til hvor stort areal som omfattes av tiltaket foreligger når planen legges ut til offentlig ettersyn. Tiltakshavers kommentarer Hensynet er allerede ivaretatt i plan- og bygningslovens Det er derfor ikke nødvendig å regulere ønsket ytterligere. Det et likevel viktig at det blir fulgt opp ved prosjekteringen. 4

5 Råholtgutua detaljregulering av fortau 2.5 Planstatus for området Tiltaket er hjemlet i kommunedelplan Råholt Sagmoen , vedtatt samt prioritert i Trafikksikkerhetsplanen , vedtatt Utsnitt av kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner i området. 5

6 Råholtgutua detaljregulering av fortau 3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Mesteparten av planområdet er kjørebane/veggrøft. En mindre del er private hager. 3.2 Trafikkforhold Råholtgutua har blandet trafikk med gående, syklende samt lokal og gjennomgående biltrafikk. Det er etablert noen fartsdumper. Eiendommene langs vegen har både enkeltavkjørsler og adkomstveger. Fartsgrensen er 30 km/time. 3.3 Landskapsbilde/bybilde Området er i hovedsak bebygget med eneboliger. I vest tangerer planområdet Råholt sentrum. 3.4 Kulturmiljø Det er ikke registrert bevaringsverdig bebyggelse eller andre landskapselementer langs vegen. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner. 3.5 Grunnforhold Mesteparten av planområdet er breelvavsetning. En mindre del er vindavsetning. Det vi si stabile grunnforhold. Se kartutsnitt. Grunnforhold, kilde: 6

7 3.6 Støy Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012, Forskrift om miljørettet helsevern legges til grunn for tiltaket. Den gjelder både ved planlegging av ny og støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Retningslinjen omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer. Forskrift om miljørettet helsevern 9 har også bestemmelser knyttet til støy fra anleggsarbeidene. Støykilde Utendørs støynivå Råholtgutua detaljregulering av fortau Statens vegvesen praktisering ved trafikksikkerhetstiltak er at det foretas støytiltak ved støy over 65 dba utendørs (rød sone); (konferer notat fra Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen : Støyretningslinjen T-1442/2012, praktisering i Statens vegvesen). Denne praksisen legges til grunn for å regulere støydempende tiltak i forbindelse med regulering av fortauet. Langs Trondheimsvegen er det rød sone frem til tilstøtende fasader langs vegen. I Fuglerudvegen er vegbanen rød sone. Det er ikke foretatt noen støyberegning for Råholtgutua, men nevnte beregninger tyder på at boligene langs Råholtgutua ligger utenfor rød sone. Det er derfor ikke behov for støydempende tiltak langs Råholtgutua. Støysone Gul sone Utendørs støynivå i Utendørs støynivå nattperioden kl Rød sone Utendørs støynivå i nattperioden kl Vei 55 L den 70 L 5AF 65 L den 85 L 5AF Tabell 1. Gjeldende støygrenser i hht T1442/2012 for det ferdige anlegg. Støygrensene gjelder utendørs støynivåer i boligområder. Detalj ur Støyvarselkart i henhold til T-1442, Eidsvoll kommune - del II, Basert på trafikkprognoser for år 2025, Statens vegvesen Region øst, mai

8 4 Beskrivelse av planforslaget Råholtgutua detaljregulering av fortau Forslag til normalprofil i henhold til Sa2 Samlerveger i bebygde områder 2) med fortau. 4.1 Forutsetninger og standardvalg Kjørebanens er i dag mellom 4,4 og 5,6 meter bred. Bredden på veggrunnen varierer mellom 10,4 og Råholtgutua skal ha standard som «Samlerveger i bebygde områder 2» (Sa2), det vil si en total bredde på 14,25 meter inkludert 1,0 meter utenom teoretisk skjæring/fylling på hver side. Det er derfor nødvendig med grunnerverv ved gjennomføring av tiltaket. Det tas utgangspunkt i at eksisterende eiendomsgrenser nord for vegen beholdes slik at alt nødvendig grunnerverv skjer ved grunnerverv til fortau. 4.2 Generelt om planforslaget Planområdet omfatter nødvendig areal for bygging av fortau. Planforslaget omfatter ikke kjørebanen. Planen erstatter deler av reguleringsplanene «Industritomt v/ Kjeldalen» stadfestet og «Råholtgården gbnr 95/435 m. fl.» stadfestet Planforslaget endrer ikke avkjørslene innen planområdet. 4.3 Planlagt arealbruk Planen omfatter følgende reguleringsformål: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder kjøreveg (pbl ) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder fortau (pbl ) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder annen veggrunn - grøntanlegg (pbl ) Bebyggelse og anlegg, herunder frittliggende småhusbebyggelse (pbl ) med hensynssone anlegg- og riggområde. 4.4 Trafikksikkerhet Krav til frisikt i kryss og avkjørsler er ivaretatt. Frisiktsonene er i sin helhet innen veggrunn. Vegholder har da full råderett over arealet og det er ikke nødvendig at det vises i reguleringsplanen. 8

9 5 Virkninger av planforslaget 5.1 Trafikksikkerhet Tiltaket bedrer sikkerheten og tryggheten for myke trafikanter. 5.2 Eiendomsinngrep Gjennomføring av tiltaket forutsetter permanent erverv av 759,2 m 2 og midlertidig beslagleggelse av 115,0 m 2 opparbeidet hage. Et eldre uthus på gnr./bnr. 95/239 (Råholtgutua 11) vurderes innløst. 5.3 Støy og vibrasjoner I anleggsfasen kan det bli lokale vibrasjoner. Det forutsettes at klokkeslett for drift reguleres i byggeplanen. Det er ingen konsekvenser i driftsfasen. 5.4 Massehåndtering Det forutsettes at vekstjord i grøftene inneholder diverse forurensinger. Vekstjorden må gjenbrukes innen anlegget eller destrueres / brennes. Dersom det dokumenteres at massene har grenseverdier som ligger under forurensingsforskriftens krav til forurensede masser kan annen bruk vurderes. Kravet skal innarbeides i byggeplanen. Råholtgutua detaljregulering av fortau 9

10 Råholtgutua detaljregulering av fortau 6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er hovedsakelig hendelser i anleggsfase som kan være kritiske. Dette inkluderer menneskeskapte ulykker i forbindelse med anleggsfasen. En enkel analyse av risiko og sårbarhet utføres i samsvar med DSB i,ii,iii og Statens vegvesen Håndbok 271 vii. Det er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Tiltak blir vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Tiltakene er basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelser er, hvor store konsekvenser de har samt årsaksforhold. Analysearbeidet deles inn i fem momenter: 1. Kartlegge uønskede hendelser, 2. Redegjøre for årsaker til hendelsene, 3. Redegjøre for konsekvensene, 4. Vurdere hendelsens sannsynlighet, 5. Komme med forslag til mottiltak. 6.1 Begreper Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for menneske, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlighet (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for systemets evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 6.2 Sannsynlighet Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 1. Lite sannsynlig: Mindre en hvert 50. år 2. Mindre sannsynlig: Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år 3. Sannsynlig: Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år 4. Meget sannsynlig: Mer enn en gang hvert år 6.3 Konsekvensklassifisering Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1. Ufarlig: Ingen/små personskader ingen skader på materiell eller miljø ubetydelige kostnader kort driftsstans kun mindre forsinkelser ikke behov for reservesystemer 2. En viss fare: Mindre førstehjelpstiltak /behandling ubetydelige miljøskader små kostnader midlertidig driftsstans 3. Kritisk: Sykehusopphold miljøskader som krever tiltak betydelige kostnader Langvarig driftsstans i flere døgn 4. Farlig: Langt sykehusopphold /invaliditet langvarig og omfattende miljøskade alvorlige kostnader ut over lengre tid andre avhengige systemer rammes midlertidig 5. Katastrofalt: Død varige skade på miljøet kostnader ut over enhetens budsjettrammer hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift 10

11 Relevant Sann ss. Kons. Råholtgutua detaljregulering av fortau 6.4 Risikomatrise For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer risikoverdi. Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. Uønsket hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko til gul eller grønn. Uønsket hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes m.h.p. tiltak som reduserer risiko. Tiltak vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte. Uønsket hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko. 6.5 Omfang og avgrensninger Analysen omfatter bare plutselige og uventede ulykker med sannsynlige konsekvenser for området. Analysen tar ikke hensyn til varig virkning fra veien i form av f. eks. støy. Analysen omfatter kun risiko i omgivelsene som har betydning for vegen. Analysen er ment å være omfattende, vurderingene er basert på antagelser og forenklinger. 6.6 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Det er gjort rede for mulige uønskede hendelser, risikovurdering og tiltak i tabellene 2 og 3. Tabell 2 gjelder driftsfasen og omfatter alle hendelser som normalt nevnes i en ROS-analyse. Tabell 3 omfatter hendelser knyttet til anleggsfasen og omfatter kun hendelser som vurderes som relevante i for dette tiltaket. Begge tabellene tar også for seg noen hensyn som vegvesenets håndbok 151 kreves risikovurdert. Tabell 1. Matrise for klassifisering av risiko. Konsekvenser: 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Tabell 2. Vurdering av uønskede hendelser i driftsfasen. Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Natur- og miljøforhold 1. Masseras/-skred Nei 2. Masseras vegfyllinger Nei 3. Snø-/isras Nei 4. Flomras Nei 5. Flom Nei 6. Stormflo/ Tidvannsflom Nei 7. Radongass Nei 8. Vindutsatt Nei 9. Nedbørutsatt Nei 42. Forurensning i sjø Nei 10. Sårbar flora Nei 11. Sårbar fauna/fisk Nei 12. Verneområder Nei 13. Vassdragsområder Nei 14. Fornminner (afk) Nei 15. Nyere tids kulturminner Nei 11

12 2 3 Tiltaket bedrer trafikksikkerheten. Relevant Sann ss.s. Kons. Relevant Sann ss. Kons. Råholtgutua detaljregulering av fortau Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Menneskeskapte forhold 16. Trafikkulykke Ja Myke trafikanter krysser 17. Forsvarsområde Nei 18. Område for idrett/lek Nei 19. Park; rekreasjonsområde; friluftsområde på Nei land 20. Vannområde for friluftsliv Nei 21. Støv og støy Nei 22. Forurenset grunn Nei 23. Fare for akutt forurensning Nei 24. Ulykke med farlig gods Nei Sjekkliste- og gangfeltforhold 25. Høy fart eller stor spredning i fart Nei 26. Dårlig sikt Nei 27. Stor biltrafikk Nei 28. Mer enn to kjørefelt uten trafikkøy Nei 29. Komplisert trafikkbilde for gående/syklende Nei 30. Komplisert trafikkbilde for kjørende Nei 31. Feil/ulogisk plassering av gangfelt Nei 32. Manglende, feil eller dålig belysning Nei 33. Manglende, feil eller dålig oppmerkning Nei 34. Manglende, feil eller dålig skiltning Nei 35. Lang kryssningsavstand Nei 36. Manglende øy Nei 37. Fotgjenger har ikke separat fase Nei 38. Fotgjenger har ikke for-grønt Nei 39. Kort avstand mellom stopplinje og gangfelt Nei 40. Stor andel tunge kjøretøy Nei 41. Stor andel barn eller eldre (nær skole eller Ja aldershjem) Andre forhold 42. Sabotasje kjøreveg i plan Råholtgutua er skoleveg 2 3 Tiltaket gjør gaterommet mer oversiktlig Tabell 3. Vurdering av uønskede hendelser i anleggsperioden. Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Natur- og miljøforhold i. Masseras-/skred eller ustabile Nei grunnforhold viii. Verneområder Nei x. Fornminner (afk) Nei Områder er bygget ut i seinere tid og kulturlaget er gravd om. Det er lite sannsynlig at det er fornminner i området. xi. Nyere tids kulturminner Nei xii. Støy og uro Nei Den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven, gjelder ved graving i området. 12

13 Relevant Sann ss.s. Kons. Råholtgutua detaljregulering av fortau Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Menneskeskapte forhold xiii. Ulykker i anleggsfasen Ja Vegen er skoleveg. Arbeiderkjøret øy utgjør en ytterligere fare i trafikkmiljøet. xiv. Stengt veg, begrenset Nei tilgjengelighet xv. Forringet livskvalitet som Nei følge av endrede trafikkforhold xvi. Park; rekreasjonsområde; Nei friluftsområde på land xvii. Vannområde for friluftsliv Nei xviii. Fare for akutt forurensning Ja Havari med anleggsutstyr ixx. Støy og støv fra trafikk Ja Støv og støy fra maskiner samt ved håndtering av fyllmasser xx. Urealistisk tidsplaner xxii. Konsekvenser for framtidig drift og vedlikehold xxiii. Brudd på vann-/ avlopssystem Nei Nei Ja Graving i nærheten av dem og flytting av avløpssystem xxiv. Strømbrudd Ja Veiarbeid nær strømsystem Andre forhold xxv. Sabotasje Nei 2 5 Transporten øker i løpet av byggeperioden. Noe vegarbeid vil skje i bilvegen. 2 3 Fare for entreprenørens ansatte og miljøet Skilting av alternativ kjøreruter for gjennomgangstrafikk kan vurderes. Det er ønskelig med alternativ skolerute i anleggsperioden. Rutiner for oppsamling og håndtering av oljesøl innarbeides i konkurransegrunnlaget for entreprisen. 4 1 Ubehag for naboene Begrense klokkeslettene når støyende virksomhet kan tillates. For å unngå spredning av støv utarbeides rutiner for vanning i tørrperioder. 2 3 Prosjekteringen er basert på den informasjon som er offentlig tilgjengelig. Det er likevel ikke sikkert at grunneierne har full oversikt over ledningene på sin eiendom. 2 3 Prosjekteringen er basert på den informasjon som er offentlig tilgjengelig. Det er likevel ikke sikkert at grunneierne har full oversikt over ledningene på sin eiendom. Påvisning av ledninger og forsiktig graving. Påvisning av ledninger og forsiktig graving. 13

14 6.7 Konklusjon Råholtgutua detaljregulering av fortau Tabell 2. Sammenfattende risikomatrise for anleggets driftsfase (format 1, 2, etc.) og anleggsfase (format i, ii, etc.). Konsekvenser/ 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig ixx 3. Sannsynlig xxiii, xxiv 2. Mindre sannsynlig Xviii, 16, 41 xiii 1. Lite sannsynlig Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Oppsummering av røde punkter: Uønsket hendelser Anlegg Drift Årsak Risiko og kommentar Menneskeskapte forhold X xiii. Ulykker i forbindelse med anleggsfase xviii. Fare for akutt forurensning X Arbeiderkjøretøy utgjør en ytterligere fare i trafikkmiljøet Havari med anleggsutstyr Transporten øker i løpet av byggeperioden. Fare for entreprenørens ansatte og miljøet Tilltak Skilting av anlegget. Skilting av alternativ kjøreruter for gjennomgangstrafikk kan vurderes. Rutiner for oppsamling og håndtering av oljesøl innarbeides i konkurransegrunnlaget for entreprisen. Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er hovedsakelig hendelser i anleggsfase som kan være kritiske. Dette inkluderer menneskeskapte ulykker i forbindelse med anleggsfasen, havari av anleggsutstyr, trafikknært arbeid i forbindelse med etablering av kantstein. Forslag til risikoreduserende tiltak bør følges opp og eventuelt spesifiseres på et senere stadium av de ansvarlige på hvert enkelt tema. For en del hendelser er det imidlertid begrenset mulighet til å iverksette forebyggende tiltak: Hendelser utenfor nasjonal kontroll. Hendelser man ikke har teknologi eller kunnskap til å forhindre enkelte naturfenomener. 6.8 Referanser i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for sivilt beredskap, ii Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene, Direktoratet for sivilt beredskap, iii Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vii Risikovurderinger i vegtrafikken, Veiledning, Håndbok 271, Statens vegvesen,

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE

AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST ROS-ANALYSE 1 1 Bakgrunn og nøkkelopplysninger...3 2 Metode...3 3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak...4 3.1 Sjekkliste - mulige uønskede

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44

Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse til 4 felt Folkvordveien-Rv44 Utvalg for byutvikling 230610 sak 82/10 vedlegg 9 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Statens vegvesen Region vest Reguleringsplan for Rv509 - Utvidelse

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget omfatter oppføring av boligblokk i 7 etasjer i Ullevålsveien 114 l 14 i Oslo.

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget omfatter oppføring av boligblokk i 7 etasjer i Ullevålsveien 114 l 14 i Oslo. Side 1 l av 7 BAKGRUNN I l henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- bygningsloven) 3-1 h 4-3 skal det utarbeides risiko sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner kommuneplaner før de skal behandles

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Dato 20.05.2015 Rev.: ROS Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Planid

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Detaljregulering Eid barnehage, Askim kommune. Askim 29.09.2015 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet er å legge til rette for byggingen av nye

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN REGULERINGSENDRING GIMSE 1 OG 2 CAPRO PlanID: Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl.

LIER KOMMUNE. Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. LIER KOMMUNE Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 2 Ekeberg / Lier Kommune 154/25 m.fl. Emne: Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Rapportnavn: Oppdragsgiver: KS: Detaljregulering av Ekeberg Risiko og Sårbarhetsanalyse

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Områderegulering Osloveien, 99/44 m.fl, Askim kommune. Østre Linje arkitektur og landskap AS Askim feb 2013 BAKGRUNN Formålet med planarbeidet

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer