Eidsvollkommune. Råholtgutua. Detaljreguleringav fortau

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvollkommune. Råholtgutua. Detaljreguleringav fortau"

Transkript

1 Eidsvollkommune Råholtgutua Detaljreguleringav fortau Planbeskrivelsemed sammenstillingav uttalelser ved forhåndsvarslingsamt risiko- og sårbarhetsanalyse

2 Råholtgutua detaljregulering av fortau Innhold 1 Innledning Bakgrunn for planforslaget Planområdet Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt Tiltakets forhold til KU forskriften Planprosess Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Trafikkforhold Landskapsbilde/bybilde Kulturmiljø Grunnforhold Beskrivelse av planforslaget Forutsetninger og standardvalg Generelt om planforslaget Planlagt arealbruk Trafikksikkerhet Virkninger av planforslaget Trafikksikkerhet Eiendomsinngrep Støy og vibrasjoner Massehåndtering Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Begreper Konsekvensklassifisering Risikomatrise Omfang og avgrensninger Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak Konklusjon Referanser

3 Råholtgutua detaljregulering av fortau 1 Innledning Planforslaget legger til rette for bygging av fortau på sørsiden av Råholtgutua. Kommunens prosjektleder for vegprosjektet er Catrin R. Helgestad. Kommunens prosjektleder for reguleringsplanen er Tonje Valborg Bakkadal. Planen er utarbeidet av EQC Norge AS v/ Jan-Ståle Myklebust og Börje Karlsson. 3

4 Råholtgutua detaljregulering av fortau 2 Bakgrunn for planforslaget 2.1 Planområdet Planområdet omfatter sørsiden av Råholtgutua, mesteparten av vegens lengde. 2.2 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt Bedre sikkerheten for myke trafikanter langs vegen. 2.3 Tiltakets forhold til KU forskriften Tiltaket kommer ikke til å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det kom ikke inn krav om konsekvensutredning ved forhåndsvarslingen. Planen berører ikke økosystem som berøres av naturmangfoldsloven, se videre pkt Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram for denne planen (konferer plan- og bygningslovens 4 1). Av samme grunn er det ikke nødvendig å utarbeide konsekvensutredning (KU) for tiltaket (konferer plan- og bygningslovens 4 2). 2.4 Planprosess Det var varslet oppstart av planarbeid med frist å komme med innspill til Det er mottatt 6 svar på varslet: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ingen konkrete merknader til varslet om oppstart Statens vegvesen Ingen merknader til varslet. Tiltakshavers kommentarer Tiltakshavers kommentarer Akershus fylkeskommune Det kreves ikke arkeologisk registrering. Vi viser likevel til den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven, i tilfelle funn ved graving. NVE Har innspill dersom tiltaket er i flomusatt område; inngrep i eller langsmed vassdrag, område med marine avsetninger kvikkleire samt skredfare. Ikke noe av dette er relevant for planområdet. Jernbaneverket, Har ingen merknader til varslet. Tove Wiik Tashchyan, Råholtveien 114, : Forventer at det blir satt opp nytt gjerde og beplantet ny hekk, dersom dette blir berørt av reguleringen. Det står også en lekestue/ redskapsskur inntil gjerdet som kreves erstattet. Det samme gjelder annen beplantning som kan bli berørt av tiltaket. Ønsker å bli tatt med på råd ved evt. endringer i form av beplantning, gjerde osv. på min eiendom i veikrysset Råholtgutua/Råholtveien. Ønsker også å bli underrettet om hvor mye av min eiendom som vil beslaglegges. Sigmund Flaa, Mor Karines veg 2, Ønsker at fortauet får en slik utforming at det er tilgjengelig for rullestolbrukere Tiltakshavers kommentarer Tiltakshavers kommentarer Planområdet er ikke utsatt for flom. Mesteparten av området er breelvavsetning. En mindre del er vindavsetning. Det vi si stabile grunnforhold. Tiltakshavers kommentarer Tiltakshavers kommentarer Erstatning for grunnavståelse og hageanlegg inngår i grunnervervet som setter i gang etter at reguleringsplanen er vedtatt. Forslag til hvor stort areal som omfattes av tiltaket foreligger når planen legges ut til offentlig ettersyn. Tiltakshavers kommentarer Hensynet er allerede ivaretatt i plan- og bygningslovens Det er derfor ikke nødvendig å regulere ønsket ytterligere. Det et likevel viktig at det blir fulgt opp ved prosjekteringen. 4

5 Råholtgutua detaljregulering av fortau 2.5 Planstatus for området Tiltaket er hjemlet i kommunedelplan Råholt Sagmoen , vedtatt samt prioritert i Trafikksikkerhetsplanen , vedtatt Utsnitt av kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner i området. 5

6 Råholtgutua detaljregulering av fortau 3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Mesteparten av planområdet er kjørebane/veggrøft. En mindre del er private hager. 3.2 Trafikkforhold Råholtgutua har blandet trafikk med gående, syklende samt lokal og gjennomgående biltrafikk. Det er etablert noen fartsdumper. Eiendommene langs vegen har både enkeltavkjørsler og adkomstveger. Fartsgrensen er 30 km/time. 3.3 Landskapsbilde/bybilde Området er i hovedsak bebygget med eneboliger. I vest tangerer planområdet Råholt sentrum. 3.4 Kulturmiljø Det er ikke registrert bevaringsverdig bebyggelse eller andre landskapselementer langs vegen. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner. 3.5 Grunnforhold Mesteparten av planområdet er breelvavsetning. En mindre del er vindavsetning. Det vi si stabile grunnforhold. Se kartutsnitt. Grunnforhold, kilde: 6

7 3.6 Støy Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012, Forskrift om miljørettet helsevern legges til grunn for tiltaket. Den gjelder både ved planlegging av ny og støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Retningslinjen omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer. Forskrift om miljørettet helsevern 9 har også bestemmelser knyttet til støy fra anleggsarbeidene. Støykilde Utendørs støynivå Råholtgutua detaljregulering av fortau Statens vegvesen praktisering ved trafikksikkerhetstiltak er at det foretas støytiltak ved støy over 65 dba utendørs (rød sone); (konferer notat fra Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen : Støyretningslinjen T-1442/2012, praktisering i Statens vegvesen). Denne praksisen legges til grunn for å regulere støydempende tiltak i forbindelse med regulering av fortauet. Langs Trondheimsvegen er det rød sone frem til tilstøtende fasader langs vegen. I Fuglerudvegen er vegbanen rød sone. Det er ikke foretatt noen støyberegning for Råholtgutua, men nevnte beregninger tyder på at boligene langs Råholtgutua ligger utenfor rød sone. Det er derfor ikke behov for støydempende tiltak langs Råholtgutua. Støysone Gul sone Utendørs støynivå i Utendørs støynivå nattperioden kl Rød sone Utendørs støynivå i nattperioden kl Vei 55 L den 70 L 5AF 65 L den 85 L 5AF Tabell 1. Gjeldende støygrenser i hht T1442/2012 for det ferdige anlegg. Støygrensene gjelder utendørs støynivåer i boligområder. Detalj ur Støyvarselkart i henhold til T-1442, Eidsvoll kommune - del II, Basert på trafikkprognoser for år 2025, Statens vegvesen Region øst, mai

8 4 Beskrivelse av planforslaget Råholtgutua detaljregulering av fortau Forslag til normalprofil i henhold til Sa2 Samlerveger i bebygde områder 2) med fortau. 4.1 Forutsetninger og standardvalg Kjørebanens er i dag mellom 4,4 og 5,6 meter bred. Bredden på veggrunnen varierer mellom 10,4 og Råholtgutua skal ha standard som «Samlerveger i bebygde områder 2» (Sa2), det vil si en total bredde på 14,25 meter inkludert 1,0 meter utenom teoretisk skjæring/fylling på hver side. Det er derfor nødvendig med grunnerverv ved gjennomføring av tiltaket. Det tas utgangspunkt i at eksisterende eiendomsgrenser nord for vegen beholdes slik at alt nødvendig grunnerverv skjer ved grunnerverv til fortau. 4.2 Generelt om planforslaget Planområdet omfatter nødvendig areal for bygging av fortau. Planforslaget omfatter ikke kjørebanen. Planen erstatter deler av reguleringsplanene «Industritomt v/ Kjeldalen» stadfestet og «Råholtgården gbnr 95/435 m. fl.» stadfestet Planforslaget endrer ikke avkjørslene innen planområdet. 4.3 Planlagt arealbruk Planen omfatter følgende reguleringsformål: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder kjøreveg (pbl ) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder fortau (pbl ) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur herunder annen veggrunn - grøntanlegg (pbl ) Bebyggelse og anlegg, herunder frittliggende småhusbebyggelse (pbl ) med hensynssone anlegg- og riggområde. 4.4 Trafikksikkerhet Krav til frisikt i kryss og avkjørsler er ivaretatt. Frisiktsonene er i sin helhet innen veggrunn. Vegholder har da full råderett over arealet og det er ikke nødvendig at det vises i reguleringsplanen. 8

9 5 Virkninger av planforslaget 5.1 Trafikksikkerhet Tiltaket bedrer sikkerheten og tryggheten for myke trafikanter. 5.2 Eiendomsinngrep Gjennomføring av tiltaket forutsetter permanent erverv av 759,2 m 2 og midlertidig beslagleggelse av 115,0 m 2 opparbeidet hage. Et eldre uthus på gnr./bnr. 95/239 (Råholtgutua 11) vurderes innløst. 5.3 Støy og vibrasjoner I anleggsfasen kan det bli lokale vibrasjoner. Det forutsettes at klokkeslett for drift reguleres i byggeplanen. Det er ingen konsekvenser i driftsfasen. 5.4 Massehåndtering Det forutsettes at vekstjord i grøftene inneholder diverse forurensinger. Vekstjorden må gjenbrukes innen anlegget eller destrueres / brennes. Dersom det dokumenteres at massene har grenseverdier som ligger under forurensingsforskriftens krav til forurensede masser kan annen bruk vurderes. Kravet skal innarbeides i byggeplanen. Råholtgutua detaljregulering av fortau 9

10 Råholtgutua detaljregulering av fortau 6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er hovedsakelig hendelser i anleggsfase som kan være kritiske. Dette inkluderer menneskeskapte ulykker i forbindelse med anleggsfasen. En enkel analyse av risiko og sårbarhet utføres i samsvar med DSB i,ii,iii og Statens vegvesen Håndbok 271 vii. Det er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Tiltak blir vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. Tiltakene er basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelser er, hvor store konsekvenser de har samt årsaksforhold. Analysearbeidet deles inn i fem momenter: 1. Kartlegge uønskede hendelser, 2. Redegjøre for årsaker til hendelsene, 3. Redegjøre for konsekvensene, 4. Vurdere hendelsens sannsynlighet, 5. Komme med forslag til mottiltak. 6.1 Begreper Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for menneske, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlighet (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for systemets evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 6.2 Sannsynlighet Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 1. Lite sannsynlig: Mindre en hvert 50. år 2. Mindre sannsynlig: Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år 3. Sannsynlig: Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år 4. Meget sannsynlig: Mer enn en gang hvert år 6.3 Konsekvensklassifisering Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1. Ufarlig: Ingen/små personskader ingen skader på materiell eller miljø ubetydelige kostnader kort driftsstans kun mindre forsinkelser ikke behov for reservesystemer 2. En viss fare: Mindre førstehjelpstiltak /behandling ubetydelige miljøskader små kostnader midlertidig driftsstans 3. Kritisk: Sykehusopphold miljøskader som krever tiltak betydelige kostnader Langvarig driftsstans i flere døgn 4. Farlig: Langt sykehusopphold /invaliditet langvarig og omfattende miljøskade alvorlige kostnader ut over lengre tid andre avhengige systemer rammes midlertidig 5. Katastrofalt: Død varige skade på miljøet kostnader ut over enhetens budsjettrammer hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift 10

11 Relevant Sann ss. Kons. Råholtgutua detaljregulering av fortau 6.4 Risikomatrise For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallene i matrisen representerer risikoverdi. Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. Uønsket hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko til gul eller grønn. Uønsket hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes m.h.p. tiltak som reduserer risiko. Tiltak vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte. Uønsket hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko. 6.5 Omfang og avgrensninger Analysen omfatter bare plutselige og uventede ulykker med sannsynlige konsekvenser for området. Analysen tar ikke hensyn til varig virkning fra veien i form av f. eks. støy. Analysen omfatter kun risiko i omgivelsene som har betydning for vegen. Analysen er ment å være omfattende, vurderingene er basert på antagelser og forenklinger. 6.6 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Det er gjort rede for mulige uønskede hendelser, risikovurdering og tiltak i tabellene 2 og 3. Tabell 2 gjelder driftsfasen og omfatter alle hendelser som normalt nevnes i en ROS-analyse. Tabell 3 omfatter hendelser knyttet til anleggsfasen og omfatter kun hendelser som vurderes som relevante i for dette tiltaket. Begge tabellene tar også for seg noen hensyn som vegvesenets håndbok 151 kreves risikovurdert. Tabell 1. Matrise for klassifisering av risiko. Konsekvenser: 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Tabell 2. Vurdering av uønskede hendelser i driftsfasen. Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Natur- og miljøforhold 1. Masseras/-skred Nei 2. Masseras vegfyllinger Nei 3. Snø-/isras Nei 4. Flomras Nei 5. Flom Nei 6. Stormflo/ Tidvannsflom Nei 7. Radongass Nei 8. Vindutsatt Nei 9. Nedbørutsatt Nei 42. Forurensning i sjø Nei 10. Sårbar flora Nei 11. Sårbar fauna/fisk Nei 12. Verneområder Nei 13. Vassdragsområder Nei 14. Fornminner (afk) Nei 15. Nyere tids kulturminner Nei 11

12 2 3 Tiltaket bedrer trafikksikkerheten. Relevant Sann ss.s. Kons. Relevant Sann ss. Kons. Råholtgutua detaljregulering av fortau Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Menneskeskapte forhold 16. Trafikkulykke Ja Myke trafikanter krysser 17. Forsvarsområde Nei 18. Område for idrett/lek Nei 19. Park; rekreasjonsområde; friluftsområde på Nei land 20. Vannområde for friluftsliv Nei 21. Støv og støy Nei 22. Forurenset grunn Nei 23. Fare for akutt forurensning Nei 24. Ulykke med farlig gods Nei Sjekkliste- og gangfeltforhold 25. Høy fart eller stor spredning i fart Nei 26. Dårlig sikt Nei 27. Stor biltrafikk Nei 28. Mer enn to kjørefelt uten trafikkøy Nei 29. Komplisert trafikkbilde for gående/syklende Nei 30. Komplisert trafikkbilde for kjørende Nei 31. Feil/ulogisk plassering av gangfelt Nei 32. Manglende, feil eller dålig belysning Nei 33. Manglende, feil eller dålig oppmerkning Nei 34. Manglende, feil eller dålig skiltning Nei 35. Lang kryssningsavstand Nei 36. Manglende øy Nei 37. Fotgjenger har ikke separat fase Nei 38. Fotgjenger har ikke for-grønt Nei 39. Kort avstand mellom stopplinje og gangfelt Nei 40. Stor andel tunge kjøretøy Nei 41. Stor andel barn eller eldre (nær skole eller Ja aldershjem) Andre forhold 42. Sabotasje kjøreveg i plan Råholtgutua er skoleveg 2 3 Tiltaket gjør gaterommet mer oversiktlig Tabell 3. Vurdering av uønskede hendelser i anleggsperioden. Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Natur- og miljøforhold i. Masseras-/skred eller ustabile Nei grunnforhold viii. Verneområder Nei x. Fornminner (afk) Nei Områder er bygget ut i seinere tid og kulturlaget er gravd om. Det er lite sannsynlig at det er fornminner i området. xi. Nyere tids kulturminner Nei xii. Støy og uro Nei Den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminneloven, gjelder ved graving i området. 12

13 Relevant Sann ss.s. Kons. Råholtgutua detaljregulering av fortau Uønsket hendelser Årsak Risiko og kommentarer Tiltak Menneskeskapte forhold xiii. Ulykker i anleggsfasen Ja Vegen er skoleveg. Arbeiderkjøret øy utgjør en ytterligere fare i trafikkmiljøet. xiv. Stengt veg, begrenset Nei tilgjengelighet xv. Forringet livskvalitet som Nei følge av endrede trafikkforhold xvi. Park; rekreasjonsområde; Nei friluftsområde på land xvii. Vannområde for friluftsliv Nei xviii. Fare for akutt forurensning Ja Havari med anleggsutstyr ixx. Støy og støv fra trafikk Ja Støv og støy fra maskiner samt ved håndtering av fyllmasser xx. Urealistisk tidsplaner xxii. Konsekvenser for framtidig drift og vedlikehold xxiii. Brudd på vann-/ avlopssystem Nei Nei Ja Graving i nærheten av dem og flytting av avløpssystem xxiv. Strømbrudd Ja Veiarbeid nær strømsystem Andre forhold xxv. Sabotasje Nei 2 5 Transporten øker i løpet av byggeperioden. Noe vegarbeid vil skje i bilvegen. 2 3 Fare for entreprenørens ansatte og miljøet Skilting av alternativ kjøreruter for gjennomgangstrafikk kan vurderes. Det er ønskelig med alternativ skolerute i anleggsperioden. Rutiner for oppsamling og håndtering av oljesøl innarbeides i konkurransegrunnlaget for entreprisen. 4 1 Ubehag for naboene Begrense klokkeslettene når støyende virksomhet kan tillates. For å unngå spredning av støv utarbeides rutiner for vanning i tørrperioder. 2 3 Prosjekteringen er basert på den informasjon som er offentlig tilgjengelig. Det er likevel ikke sikkert at grunneierne har full oversikt over ledningene på sin eiendom. 2 3 Prosjekteringen er basert på den informasjon som er offentlig tilgjengelig. Det er likevel ikke sikkert at grunneierne har full oversikt over ledningene på sin eiendom. Påvisning av ledninger og forsiktig graving. Påvisning av ledninger og forsiktig graving. 13

14 6.7 Konklusjon Råholtgutua detaljregulering av fortau Tabell 2. Sammenfattende risikomatrise for anleggets driftsfase (format 1, 2, etc.) og anleggsfase (format i, ii, etc.). Konsekvenser/ 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt Sannsynlighet: 4. Meget sannsynlig ixx 3. Sannsynlig xxiii, xxiv 2. Mindre sannsynlig Xviii, 16, 41 xiii 1. Lite sannsynlig Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Oppsummering av røde punkter: Uønsket hendelser Anlegg Drift Årsak Risiko og kommentar Menneskeskapte forhold X xiii. Ulykker i forbindelse med anleggsfase xviii. Fare for akutt forurensning X Arbeiderkjøretøy utgjør en ytterligere fare i trafikkmiljøet Havari med anleggsutstyr Transporten øker i løpet av byggeperioden. Fare for entreprenørens ansatte og miljøet Tilltak Skilting av anlegget. Skilting av alternativ kjøreruter for gjennomgangstrafikk kan vurderes. Rutiner for oppsamling og håndtering av oljesøl innarbeides i konkurransegrunnlaget for entreprisen. Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det er hovedsakelig hendelser i anleggsfase som kan være kritiske. Dette inkluderer menneskeskapte ulykker i forbindelse med anleggsfasen, havari av anleggsutstyr, trafikknært arbeid i forbindelse med etablering av kantstein. Forslag til risikoreduserende tiltak bør følges opp og eventuelt spesifiseres på et senere stadium av de ansvarlige på hvert enkelt tema. For en del hendelser er det imidlertid begrenset mulighet til å iverksette forebyggende tiltak: Hendelser utenfor nasjonal kontroll. Hendelser man ikke har teknologi eller kunnskap til å forhindre enkelte naturfenomener. 6.8 Referanser i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, Direktoratet for sivilt beredskap, ii Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene, Direktoratet for sivilt beredskap, iii Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, vii Risikovurderinger i vegtrafikken, Veiledning, Håndbok 271, Statens vegvesen,

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Ner Høgsetvatnet

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Storkruktjønna - Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Storkruktjønna 1.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre 11.06.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Skorsteinen Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657 Kommune: Harstad kommune Plantype: Detaljregulering Forslagsstiller: tegn_3 Analyse

Detaljer

ROS-ANALYSE Torvavegen

ROS-ANALYSE Torvavegen ROS-ANALYSE Torvavegen Rev: 10. november 2016 ROS-analyse for Torvavegen baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013

REGULERINGSENDRING FOR 25-16/15 I SØRREISA SENTRUM 9. august 2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn REGULERINGSENDRING FOR 16/15 Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 09.08.2013 Underskrift: Monica Schultz BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Reguleringsendrings

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Storsteigen videregående skole med omkringliggende areal, Plan-ID R 30. Alvdal

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Storsteigen videregående skole med omkringliggende areal, Plan-ID R 30. Alvdal RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Storsteigen videregående skole med omkringliggende areal, Plan-ID R 30 Alvdal Tynset, 03.02.17 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering kvartal 15, Gjøvik Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjekt: Oppdragsgiver: Make Arkitekter As:

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN

RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN RISIKO OG SÅRBARHETS-ANALYSE - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN 1. Analysemetode og begrepsavklaring Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) tar utgangspunkt i Ullensaker kommune sin

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune ROS - AN ALYSE DETALJPLAN Djupvikhaugen 2, Rissa kommune Oppdragsgiver: Karl Idar Frengen Utarbeidet av: Datert: 03.11.2016 PlanI D: 2016004 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan Djupvikhaugen

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR GS-VEG LANGS FV. 127 VATNEBU-VINDKOLL I ARENDAL KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Endring av igangsatt detaljreguleringsplan for Gulliksrud boliggrend, del av gnr 39 bnr 1, 4 i Drammen Bakgrunn I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR BJØRNSVEEN PANORAMA Plandato 30 05 2016 Utarbeidet av KONTUR AS Metode og forutsetninger Hensikten med å gjennomføre en Risiko og Sårbarhetsanalyse er å

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer