MILJØTEKNINSK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØTEKNINSK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: 960152 Doculivenummer: 200802116"

Transkript

1 MILJØTEKNINSK GRUNNUNDERSØKELSE G TILTAKSPLAN HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: Doculivenummer: E Endelig rapport BBR AG PT Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av ØSTFLDBANEN HALDEN DRIFTSBANEGÅRD MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE G TILTAKSPLAN Ant. sider Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Fritekst 1d Fritekst 2d Fritekst 3d SWEC Norge AS Dokument nr. IUP-00A Dokument nr. IUP-00A Rev. 01E Rev. 01E

2 Jernbaneverket Miljøteknisk grunnundersøkelse Halden Driftsbanegård

3 RAPPRT Rapport nr.: ppdrag nr.: Dato: Miljø Kunde: Jernbaneverket Miljøteknisk grunnundersøkelse, Halden Driftsbanegård Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag av Jernbaneverket, gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse ved Halden Driftsbanegård. Det skal etableres en ny driftsbanegård i Halden, på et område mellom Østfoldbanen og elven Tista, vest for Halden stasjon. Eiendommen ligger på et utfylt område og har frem til i dag blitt brukt delvis som oppstallingsområde for tog og delvis som båtopplag for fritidsbåter. I dag ligger store deler av dette området brakk. Massene på eiendommen består at tilkjørte fyllmasser fra lokalområdet og området er fylt ut over tid. Massene er inhomogene og består av sand, silt, små og større stein, rester av produksjons- og bygningsavfall fra lokal industri (Norske skog, lokal lærskoproduksjon, bygningsmaterialer, etc.). mrådet er i stor grad fylt ut med flis og tre fra Norske Skogs papirproduksjon. Massene inne på driftsbanegårdens område må betraktes som lett forurenset. Ved transport av masser ut av eiendommen må massene leveres til et godkjent deponi. Det er beregnet stedsspesifikke akseptkriterier for gjenværende masser som vil være tilgjengelige for de som oppholder seg på Driftsbanegården etter tiltak. Der akseptkriteriene overskrider grense for farlig avfall, benyttes grensen for farlig avfall. Analyseresultatene viser at ingen av de påviste forurensningene overskrider de beregnede akseptkriteriene mht den planlagte arealbruk/grenseverdi for farlig avfall. Dette betyr at dersom noe av dagens terreng etter tiltaket vil være tilgjengelig for brukerne av området, vil dette ikke medføre risiko for human helse. Vi anbefaler at det gjennomføres en separat vurdering av forurensning i gjenværende masser på Driftsbanegården av hensyn til vannkvaliteten i Tista. Tista renner langs hele Driftsbanegården og vann som drenerer eiendommen renner direkte ut i elva. Det må tas hensyn til alder på det utfylte området, dagens utlekkingspotensiale, biologien i elva, lokalbefolkningens bruk av elva, etc. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Bente Breyholtz Kontrollert av: Amund Gaut Sign.: rao4n ppdragsansvarlig / avd.: Torgeir Mørch / Anlegg ppdragsleder / avd.: Bente Breyholtz / Anlegg p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

4 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og beliggenhet Tidligere undersøkelser Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Måling av VC-konsentrasjoner i poreluft partsvurdering Utførte arbeider Feltundersøkelser Kjemiske analyser Vurderingsgrunnlag Geologiske og hydrogeologiske forhold Forurensingssituasjonen Beskrivelse Resultater fra de kjemiske analysene Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Tiltaksplan Miljømål Håndtering av masser og vann ved gjennomføring av tiltaket Risiko for spredning under gravearbeider Kontroll og overvåking ved gjennomføring tiltak Rapportering Vedleggsliste Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse, CWI-rapport Innhold av VC i poreluft, Sweco-rapport 3.partsvurdering, Multiconsultrapport Skisse over tiltaksområde og prøvepunkter ved Halden Driftsbanegård Analyseresultater fra Swecos undersøkelse vs SFTs nye normverdier Analysebevis fra Eurofins Norsk Miljøanalyse (AnalyCen) Risikovurdering Analyseresultater, lensevann SU-tomta rao4n p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og beliggenhet Sweco Norge AS har på oppdrag av Jernbaneverket, gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse ved Halden Driftsbanegård. Det skal etableres en ny driftsbanegård i Halden, på et område mellom Østfoldbanen og elven Tista, vest for Halden stasjon. Eiendommen ligger på et utfylt område og har frem til i dag blitt brukt delvis som oppstallingsområde for tog og delvis som båtopplag for fritidsbåter. I dag ligger store deler av dette området brakk. Se oversiktsbilde i figur 1. Fig. 1: versiktsbilde, Halden Driftsbanegård (ubebygd gress-/betonglagt område langs elva Tista). Det er planlagt nytt servicebygg, parkeringsplasser for ansatte som skal klargjøre tog (innvendig vask, etc.) samt drifte og vedlikeholde driftsbanegården og atkomstvei fra eksisterende undergang. Figur 2 viser situasjonsplanen for området. Det skal etableres tre nye plattformer. Massene under dette området skal skiftes ut ned til kote 0,3 (ca 1,3 m i snitt). På yttersiden av plattformene (mot elva) skal det etableres en kjørevei med dekke av asfalt med ca 50 cm avrettingslag under. mrådet på innsiden av plattformene, mot jernbanen, er planlagt gruslagt (ca 50 cm i snitt) i forbindelse med flytting av to eksisterende jernbanespor. I det sydvestre hjørnet av området er det planlagt tilkjørt plantejord, beplanting og tilsåing med gress. Terrenget er planlagt jevnet til ca kote +2 over hele området. rao4n mrådet skal gjerdes inn og adgangsreguleres med bom og port. Dvs. at det kun er ansatte som i sin arbeidstid vil oppholde seg på eiendommen p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

6 rao4n Figur 2: Situasjonstegning, Halden Driftsbanegård (grønn = gress, prikket = pukk, grått = asfalt). mrådene utenfor svart linje er ikke en del av eiendommen p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

7 1.2 Tidligere undersøkelser Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Cowi AS gjennomførte i februar 2008 en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen. Rapporten er vedlagt og et kort resymé følger nedenfor. Det ble tatt ut jordprøver, vha gravemaskin og håndholdt skovlbor, til analyse i 8 punkter fordelt ut over hele eiendommen. Prøvene ble analysert mht 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parametrene olje (THC), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Det ble hovedsakelig observert et cm lag med sandige masser over fyllmasser av jord, flis, sand, silt, lær, gummi, tomme malingsspann, tre, tegl, glass, søppel, etc. Analyseresultatene viste at samtlige prøver inneholdt konsentrasjoner av metaller og/eller PAH-forbindelser som overskrider SFTs norm for mest følsom arealbruk. De prøvetatte massene ble derfor betraktet som forurenset. Masser som skal fjernes fra eiendommen må leveres til godkjent deponi. For masser som ikke skal fjernes, må det gjennomføres en risikovurdering av påvist forurensning mht planlagt arealbruk Måling av VC-konsentrasjoner i poreluft Sweco Environmental AB gjennomførte målinger av flyktige organiske forbindelser (VC) i poreluft ved Halden Driftsbanegård i januar/februar Det ble i tillegg tatt ut en vannprøve til analyse mht vannkvalitet. Rapporten er vedlagt og innholdet kan kort resymeres slik: Det ble påvist innhold av metangass i poreluften i massene som kan føre til brann- og eksplosjonsfare ved utgraving av området. Videre ble det påvist innhold av metaller og PAH i vannprøven partsvurdering Multiconsult AS gjennomførte en 3.partsvurdering av de to ovennevnte undersøkelsene. Rapport, datert , er vedlagt og et kort resymé følger nedenfor. Følgende punkter med usikkerhet knyttet til seg ble påvist: Mengden forurenset masse som må leveres til godkjent deponi Utgraving i ekplosjonsfarlig område Eventuell utgraving i grunnvannet rao4n Forslag til avbøtende tiltak: Prøvetaking og kjemisk analyser av overflatelag (0-20 cm) og avgrensing av forurenset område mot elven Ved en omdisponering av masser innen området, ny prøvetaking i hele masseprofilet og kjemisk analyse på flere parametre p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

8 Supplerende utredninger vedrørende graving i potensiell eksplosjonsfarlig område og i forurenset grunnvann, samt vurdering av håndtering av forurenset vann ved utgraving under grunnvannsnivå. Utarbeide tiltaksplan som beskriver håndtering av forurensede masser. Tiltaksplanen oversendes kommunen. 2 Utførte arbeider 2.1 Feltundersøkelser Sweco Norge AS, ved Bente Breyholtz, gjennomførte den en utvidet miljøteknisk grunnundersøkelse. En oversikt over tiltaksområdet, samt CWIs og Swecos prøvepunkter er gitt i vedlegg 4. Eiendommen ble prøvetatt iht. SFTs veileder for risikovurdering av forurenset grunn, 99:01. Prøvepunktene ble valgt ut med tanke på å oppnå en representativ oversikt over forurensning på området. Graving på eiendommen var til dels begrenset av jernbanens aktiviteter på eiendommen (togtrafikk, signalanlegg, div. kabler, sikkerhetssoner, etc.). Det ble tatt hensyn til CWIs prøvepunkter ved plasseringen av nye prøvepunkter. Eiendommen ble prøvetatt under den forutsetning at utgravde masser ikke skal omdisponeres på eiendommen, men kjøres ut av eiendommen og leveres til godkjent deponi iht. forurensingsgrad. Idet det skal etableres en ny atkomst vei inn til Driftsbanegården fra sjøsiden, var det ønsket å prøveta massene i dette området også. mrådet benyttes i dag som konteinerhavn med mye trafikk spesielt kjøres det mye med truck her. Graving i dette området måtte derfor begrenses. Havnebetjenten informerte om at dette området ble utfylt for ca 10 år siden med rene, lokale masser. Prøve 19 representerer forurensningssituasjonen i dette området. Det ble gravd til sammen 28 sjakter hvorav 20 ble prøvetatt og 8 sjakter ble gravd for å avgrense utbredelse av fyllingsområdet og bekrefte sammensetningen av fyllmassene. Det ble gravd ned til 1,5 2 m under terreng. 2.2 Kjemiske analyser Samtlige prøver ble analysert mht. 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), samt de organiske parametrene olje (THC), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Dette er de vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset grunn. Grunnet funn på stedet og tidligere bruk ble i tillegg enkelte prøver analysert mht seksverdig krom (Cr 6+ ) og klorerte løsemidler. rao4n For å få et bredt bilde av mulig forurensning i grunnen ved Halden Driftsbanegård ble det benyttet Terratest på enkelte av prøvene. Terratesten analyserer prøvene mht >200 organiske og uorganiske forbindelser. For metallanalysene oppsluttes prøven i kongevann. Dette medfører at metallinnhold i mineralske bergarter er inkludert i resultatet. Disse tallene vil derfor ikke bli benyttet i vurderingene i denne rapporten p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

9 Prøvene ble analysert av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, som er akkreditert for disse analysene. 3 Vurderingsgrunnlag SFT fastsatte i 1999 (SFT veiledning 99:01A Risikovurdering av forurenset grunn) normverdier for mest følsom arealbruk for en del organiske og uorganiske forbindelser. Dette vil si at masser som har konsentrasjoner under disse verdiene, er så lite forurenset at de kan betraktes som rene. Ved overskridelser av normverdiene kan det gjennomføres en vurdering av faktisk bruk av området for å beregne akseptable verdier stedsspesifikke akseptkriterier basert på ovennevnte veiledning.. Normverdiene er nå revidert og nye verdier, basert på risiko for helse og miljø, vil iht. SFT (pers. med.) trå i kraft Tiltaket ved Halden Driftsbanegård er planlagt startet opp etter denne dato og de kjemiske resultatene er derfor vurdert opp mot de nye normverdiene. Massene ved Halden Driftsbanegård er hovedsakelig planlagt masseutskiftet og gravemassene skal fjernes fra eiendommen. Det er i denne undersøkelsen forutsatt at ingen masser skal omdisponeres på eiendommen. mrådet skal gjerdes inn og vil kun være tilgjengelig for ansatte i deres arbeidstid. Eiendommen vil ikke være tilgjengelig for barn, det vil ikke være relevant med oralt inntak av jord eller grønnsaker dyrket på området, eller bruk av grunnvann som drikkevann. Det er i dette arbeidet beregnet stedsspesifikke akseptkriterier iht. dagens risikovurderingsverktøy (se tabell 1) for den planlagte bruk av eiendommen. Der akseptkriteriene overskrider grense for farlig avfall, er sistnevnte benyttet i vurderingen av de påviste konsentrasjoner i denne undersøkelsen. I den gjennomførte risikovurderingen er ikke tatt hensyn til at Tista renner langs hele Driftsbanegården og at vann som drenerer eiendommen renner direkte ut i elva eller hvilken effekt evt. transport av forurensning fra eiendommen vil ha på biota i elva. Det er heller ikke tatt hensyn til evt. bruk av elva (fiske, bading, etc.). Vi anbefaler at det gjennomføres en separat vurdering av dette, der det tas hensyn til alder på det utfylte området, dagens utlekkingspotensiale, biologien i elva, etc. rao4n p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

10 Parameter Stedsspesifikke akseptkriterier Farlig avfall Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Krom, total (Cr) 61, Krom, 6-verdig (Cr 6+ ) 61, Kobber (Cu) 2,7x Kvikksølv (Hg) 7, Nikkel (Ni) Sink (Zn) Totale hydrokarboner C10-C C12-C C16-C PAH- forbindelser Naftalen 2248 Fluoren Fluoranten Pyren Benzo(a)pyren 6, Sum 16 PAH (16 EPA) Polyklorerte bifenyler (PCB) Sum 7 PCB 25,1 50 Klorerte løsemidler Diklormetan 30,0 Tabell 1: Stedsspesifikke akseptkriterier og grenseverdier for farlig avfall (). Der akseptkriteriene overskrider grense for farlig avfall benyttes sistnevnte (markert med rødt). 4 Geologiske og hydrogeologiske forhold Halden Driftsbanegård er et område på ca 23 mål. Terrenget ligger på kote +2 til +1. Grunnvannet lå ved undersøkelsen 1 1,5 meter under terreng og er i direkte kontakt med elva Tista. Det bemerkes at undersøkelsen ble utført i en nedbørsfattig periode. Massene på eiendommen består at tilkjørte fyllmasser fra lokalområdet og området er fylt ut over tid. Massene er inhomogene og består av sand, silt, små og større stein, rester av produksjons- og bygningsavfall fra lokal industri (Norske skog, lokal lærskoproduksjon, bygningsmaterialer, etc.). mrådet er i stor grad fylt ut med flis og tre fra Norske Skogs papirproduksjon. Geotekniske undersøkelser av eiendommen viser at fyllmassene har en mektighet på opp til 15 meter. rao4n p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

11 5 Forurensingssituasjonen 5.1 Beskrivelse En grov inndeling av eiendommen basert på synlig og kjemisk påvist forurensning er skissert i figur 3. Dette er kun ment som en illustrasjon for å lette oversikten og skal ikke brukes som en entydig avgrensing av de forskjellige forurensningene. De østlige og sørlige delene av eiendommen (område I, fig 3) har utover sand, silt og stein, innslag av litt teglstein, slagg, svart forbrent grusete masse, trestokker og litt flis. På den store gressletta (område II, fig 3) ble det observert et cm lag av lys grå silt over fyllmassene som består av til dels mye metallskrap, flis, rester av lær (fra den tidligere skoproduksjonen i Halden), glass og diverse søppel. Ved område III, ut mot Tista, på figur 3 ble det observert et lag med rosafarget silt ca 1 meter under terreng. Det er foreslått at fargen kan stamme fra kisakse. Kisaske dannes som et restprodukt ved produksjon av svovelsyre basert på svovelkis. Kisaske består hovedsakelig av hematit (Fe 2 3 ) og har en rødlig farge. Kisaske kan innholde mye arsen, kadmium, sink, kobolt, m.m. I det vestlige området (IV, fig 3) ble det sett en del svart forbrent grusete masse, noe metallskrap, litt tre og flis i tillegg til sand og silt. Bildet tyder på at området er blitt benyttet til båtopplagring. Det ble ikke observert oljesøl eller lignende forurensninger på eiendommen. Det ble observert en eldre trafo på eiendommen. Trafoens byggeår er ikke kjent og vi gjør her oppmerksom på at PCB ble benyttet i trafoolje på 50 og 60-tallet. Videre står det et par bygninger på området som er kledd med eternittplater (asbest) på vegger og tak. Det er også en mulig at det er benyttet PCB i tetningslister rundt vinduer, etc. rao4n Figur 3: Grov skisse over områder med synlig og kjemisk påvist forurensning, Halden Driftsbanegård p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

12 5.2 Resultater fra de kjemiske analysene Resultatene fra de kjemiske analysene av prøvene tatt av CWI og Sweco er vurdert opp mot SFTs nye normverdier er vist i vedlegg 5. Generelt viser analysene konsentrasjoner av metaller og/eller PAH som overskrider normverdiene. Enkelte prøver viser i tillegg konsentrasjoner av THC og/eller PCB over norm. I prøven ved konteinerhavna (prøve 19) ble det ikke påvist konsentrasjoner som overskrider SFTs normverdier av noen av de aktuelle forbindelsene. Det ble påvist spesielt høye konsentrasjoner av arsen, bly, kadmium, kobber og sink (hhv. 54, 290, 50, 330 og 2600 mg/kg ts) i prøve 20 (rosa silt). Det ble ikke påvist seksverdig krom over SFTs normverdi. Av klorerte løsemidler ble det kun påvist diklormetan i én prøve. Det er ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter som overskrider SFTs grense for farlig avfall. For enkelte prøver er det analysert mht Terratest (>200 forbindelser) i tillegg til den vanlige analysepakken. Dette medfører at det foreligger to sett resultater for bl.a. benzen, toluen, etylbenzen og xylener (BTEX). For en av prøvene (prøve 9-1) er det observert stor forskjell i konsentrasjonene for BTEX fra disse to analysene. Laboratoriet har kontrollert sine data og ikke funnet feil ved tallene. Det er dog gjort oppmerksom på at tørrstofftallene ved de to analysene er svært forskjellig (35,4 og 65,4 %) selv om delprøvene er tatt ut fra samme hovedprøve. Denne forskjellen kan forklares ved at prøven ikke har vært tilstrekkelig homogenisert før uttak av delprøver. Laboratoriet opplyser at det ikke er mer prøvemateriale igjen og at prøven derfor ikke kan reanalyseres. Det bemerkes at prøven er tatt fra det området som inneholder mye flis, tre, lær, metall, etc. Dersom delprøven til Terratest har inneholdt mye flis, vil dette kunne forklare den lave tørrstoffprosenten og derved også noe av analyseforskjellene. Analyserapporten fra Eurofins Norsk Miljøsenter AS for prøvene tatt ut i denne undersøkelsen følger som vedlegg. 5.3 Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk Ut i fra analyseresultatene må massene inne på driftsbanegårdens område generelt betraktes som lett forurenset. Samtlige gravemasser skal kjøres ut av området. Ved transport av masser ut av eiendommen må massene leveres til et godkjent deponi. Med dagens planlagte tiltak på eiendommen, vil det være meget begrensede arealer hvor dagens masser som ikke skiftes ut, vil være tilgjengelige i terrenget. Det vil videre være meget begrenset bruk av området kun voksne i normal arbeidstid. rao4n Det er beregnet stedsspesifikke akseptkriterier for gjenværende masser som vil være tilgjengelige for de som oppholder seg på Driftsbanegården etter tiltak. Der akseptkriteriene overskrider grense for farlig avfall, benyttes grensen for farlig avfall. Analyseresultatene viser at ingen av de påviste forurensningene overskrider de beregnede akseptkriteriene mht den planlagte arealbruk/grenseverdi for farlig avfall. Dette betyr at dersom noe av dagens terreng etter tiltaket vil være tilgjengelig for brukerne av området, vil dette ikke medføre risiko for human helse p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

13 Den rosa silten som ble påvist på område ut mot elva, ble analysert separat (prøve 20). De påviste konsentrasjoner av arsen, bly, kadmium, kobber og sink støtter antagelsen om at det er deponert kisaske i dette området. Det ble ikke påvist mijløgifter over SFTs norm i prøvetatte massene fra konteinerhavna (område for fremtidig atkomstvei). Disse massene kan dermed betraktes som rene og disponeres fritt. 6 Tiltaksplan 6.1 Miljømål Miljømål for tiltakene er: Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under gravearbeider eller i ettertid Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann, Tista eller til omkringliggende områder. For øvrig vises det til egen miljøoppfølgingsplan (MP) for Halden Driftsbanegård. 6.2 Håndtering av masser og vann ved gjennomføring av tiltaket Alle gravemasser skal transporteres ut av eiendommen og leveres til godkjent deponi. Ingen gravemasser skal omdisponeres på eiendommen. I tillegg bemerkes at det må utarbeides en miljøsaneringsplan og en avfallsplan for samtlige bygg på eiendommen før rivetiltak startes. Dersom det viser seg at det er benyttet PCB i trafooljen, kan dette gi behov for ytterligere prøvetaking av massene rundt og under trafoen. 6.3 Risiko for spredning under gravearbeider Transport av forurenset masse skal foregå på en slik måte at det ikke er fare for at massen kan spres langs vei. Det vil ikke være behov for tildekking av masser under transport. Det er liten risiko for spredning av forurenset støv som vil påvirke de som utfører graving eller oppholder seg i området under utgravingene. Det skal utarbeides en beredskapsplan for å sikre gode rutiner for håndtering av uventet forurensning. rao4n Ved utgraving av løsmassene er det nødvendig å ha beredskap for å håndtere vann i byggegropa, både grunnvann og regnvann. Vann i byggegropa kan enten pumpes på kommunalt spillvannsnett, eller direkte til Tista. Idet alt kommunalt nett ligger på motsatt side av jernbanen, planlegges lensevannet ledet til Tista p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

14 Alt lensevann skal først ledes igjennom et sedimentasjonsbasseng med oppholdstid på min 2 døgn for å redusere innholdet av partilker og suspendert stoff. Deretter skal vannet filtreres igjennom et sandfilter og analyseres mht miljøgifter, suspendert stoff og ph før det slippes ut i Tista. Ved behov vil det i tillegg bli etablert et kullfilter i tillegg til sandfilteret. Sweco har erfaring fra tilsvarende oppsett for rensing av lensevann fra flere utbyggingsprosjekter med forurenset grunn i slo-området, bl.a. fra SU-tomta syd for slo Sentralbanestasjon som var betydelig forurenset. Analyseresultatene av renset lensevann fra SU-tomta (vedlagt) viser at konsentrasjonene av metaller og PAH ligger langt under de krav som ble gitt fra slo kommune mht. påslipp på kommunalt nett uten at kullfilter var nødvendig (se tabell 2). Samtidig har Sweco erfaring fra arbeidene på Tjuvholmen der SFT har gitt tillatelse til utslipp av utpumpet vann til indre slofjord. Analyseresultatene av lensevann fra SU-tomta viser at konsentrasjonene av metaller og PAH hovedsakelig ligger under de krav som ble gitt av SFT til Tjuvholmen for utpumpet vann til sjø (se tabell 2). I tillegg må det regnes med minimum 10x fortynning av lensevannet idet det slippes ut i Tista. Parameter Enhet: µg/l Krav lensevann, slo kommune, VAV, SU-tomta Krav utpumpet vann, SFT, Tjuvholmen Gjennomsnittlig kons., lensevann, SU-tomta Suspendert stoff 400* 79 ph ,5 Arsen (As) ,7 Bly (Pb) ,5 Kadmium (Cd) 1 0,17 Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Sink (Zn) Totale hydrokarboner, THC 500 Sum 16 PAH (16 EPA) 5 0,19 Sum 7 PCB 0,010 * krav gjelder for 90 % av tiden Tabell 2: Krav til utslipp av lensevann/utpumpet vann fra SU-tomta og Tjuvholmen gitt av hhv slo kommune VAV og SFT. Ut i fra våre erfaringer og de nevnte vurderinger, mener vi at lensevannet etter rensing ikke vil inneholde miljøgifter av miljømessig betydning for Tista. Vi anbefaler at det gjennomføres en separat vurdering av forurensning i gjenværende masser på Driftsbanegården av hensyn til vannkvaliteten i Tista. Tista renner langs hele Driftsbanegården og vann som drenerer eiendommen renner direkte ut i elva. Det må tas hensyn til alder på det utfylte området, dagens utlekkingspotensiale, biologien i elva, lokalbefolkningens bruk av elva, etc. rao4n Kontroll og overvåking ved gjennomføring tiltak Denne plan forelegges, inkludert dens formål og rammer, for entreprenør og de som skal utføre arbeidene. Dette gjøres kjent ved at planen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen diskuteres med utførende personell og representant for entreprenør. Det anbefales at en miljørådgiver er til stede ved denne orienteringen p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

15 Det vil bli sikret at entreprenør innarbeider nødvendige rutiner for å sikre at forurensede masser ikke spres og blandes med de rene. Før gravearbeidene settes i gang, utpekes en faglig kvalifisert person som vil være tilgjengelig under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte forekomst av forurensninger. Vedkommende skal også påse at planen for arbeidene følges og at arbeidene dokumenteres i tilstrekkelig grad. Videre anbefaler vi at det, pga. inhomogene masser, gjennomføres oppfølgende prøvetaking ved en miljørådgiver i løpet av tiltaksperioden. 6.5 Rapportering Det vil bli utarbeidet sluttrapport fra tiltaket, med beskrivelser og dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle prøver håndtert og analysert. Det antas å ikke være behov for overvåking etter at tiltakene er gjennomført. rao4n p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\rapport - halden driftsbanegård.docx

16

17

18

19

20

21 H Halden Jernbaneverket PRGASMÄTNING Rapport över genomförd mätning avseende halten VC i porluft i barkutfyllnad. KNCEPT Göteborg SWEC Environment AB Göteborg Uppdragsnummer ra01s SWEC VATTEN & MILJÖ Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

22 H 1 Inledning På uppdrag av Jernbaneverket har SWEC Environment AB genomfört mätningar på flyktiga organiska föreningar (VC) i porgas i en fylling bestående av bland annat bark och träflis. I samband med mätningarna uttogs også ett prov på grundvatten för fysikalisk-kemisk analys. Mätningarna genomfördes och av Per Gustafsson i Göteborg. 2 Provtagnings- och analysmetoder För å kune ta prøver installerades tre grupper med två provtagningsrör i på ca 0,8 och ca 1,1 meter ner i utfyllnaden. Rören, med en diameter av 40 mm, installerades i hål borrade med skruvborr. Håldiametern var 75 mm och mellanrummet mellan rören och fyllnadsmaterialet fylldes i den nedre delen med stenflis och sand samt tätades med bentonit för att undvika fortynning med inläckande luft. Provuttagen skedde i de nedersta 30 cm av provtagningsröret, se principskiss i figur 1. Installationen av rören skedde ca en vecka før provuttag för att säkerställa att uttagna prov var representativa och att den gass som fanns i provtagningsrören hade samma sammansättning som den i omgivande jord. I samband med installationen ble det også foretatt en orienterande undersökning forr å måle konsentrasjonene av organiska föreningar. Dessa prov var dock icke representativa för sammansättningen av den gas som fanns i fyllingen då de var fortynnet med den luft som fanns i borrhålet efter borrningen. ra01s Figur 1 Principskiss av provtagningsrör Halden Jernbaneverket KNCEPT 1 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

23 H Provuttag skedde med en slang monterad ca 20 cm ner i röret som var tillslutet för att undvika inläckage av luft och därmed utspädning av provet. Prov uttogs i tedlarpåsar som anslöts direkt till provtagningsröret för att undvika förorening av provet. Provpåsen var monterad i ett kärl som evakuerades och provet trycks då in i provpåsen som efter uttaget förslöts. En bild av provtagningsutrustningen framgår av figur 2. Figur 2. Provtagningsutrustning för VC. Proven transporterades till SWEC Environment i Göteborg där konsentrasjonen av flyktiga gasformiga organiska föreningar (VC) bestämdes med ett kontinuerligt registrerande instrument försett med flamjonisationsdetektor. Instrumentet kalibrerades med en gas med känd halt propan. De uppmätta halterna redovisas således som propanekvivalenter. ksygenkonsentrasjonen i tilsvarende prøve bestämts medelst paramagnetism med ett kontinuerligt registrerande instrument. Instrumentet kalibrerades med en gas med känd oksygenkonsentrasjon. Konsentrasjonen H2S har bestämts direkt i provtagningsrören medelst Drägeranalys. 3 Anläggningsbeskrivning ra01s mrådet där provtagningen skedde består av en utfyllnad och utfyllandsmaterialet består av jord, sten och organiskt material. Halden Jernbaneverket KNCEPT 2 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

24 H I samband med borrning för installation av provtagningsrör för uttag av prov för gasanalys skedde en sondering av markens beskaffenhet genom skruvborrning ner till ca 4 m djup. Resultatet av denna borrning visar att ner till 0,5-1 m utgjordes av sten och jord medan organiskt material fanns från djupet 0,5 1 m och neråt i hela profilen. Grundvattennivån låg ca 1,1 m under marknivån. Lokaliseringen av provtagningspunkterna framgår av figur 3. Prov 3 Grupp Prov 2 2 Prov 1 Figur 2. Lokalisering av provtagningspunkter. Vattennivån i älven var vid provtagningstillfället ca 1,3 m under marknivån. ra01s Halden Jernbaneverket KNCEPT 3 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

25 H 4 Resultater 4.1 Poregass rienterande prov på poregass togs , dagen efter installationen av provtagningsrören. Selve prøvetakingen ble genomført Analyserna skedde på SWEC Environments i Göteborg. Konsentrasjonenene av organiska föreningar, målt som propanekvivalenter liksom uppmätta oksygenkonsentrasjoner vid provtagningen redovisas i tabell 1. Prov x:2 är tagna på djupet ca 0,8 m och proven x:3 på djupet 1,1 m. Resultatet av analyserna av H 2 S visade att konsentrasjonen av under 0,5 ppm och vid provuttaget kunde ingen svovel kännas för något av proven. Provtagningspunkt Målte konsentrasjoner rganiska föreningar ksygen % vol (propanekv) % vol Prov 1:2 4,54 0,2 Prov 1:3 4,69 0,9 Prov 2:2 8,75 0,7 Prov 2:3 6,32 9,8 Prov 3:2 < 0,01 18,0 Prov 3:3 < 0,01 18,8 Tabell 1. Uppmätta halter av organiska föreningar och syrgas. Resultatet av den orienterande undersökningen gav i huvudsak likartade resultat som huvudundersökningen dock med något lägre halter. Samtidigt med provuttag under den orienterande undersökningen skedde analys av gasens brännbarhet med en explosimeter. Resultatet av dessa analyser visar att för prov 1 och 2 var halterna över den undre explosionsgränsen och låg inom det brännbara området. Det skall då noteras att dessa prov uttogs innan likevekt inställt sig dvs att halten i borrhålet är samma som i omgivande marklager. Likevekt vil tilsi at mer gass hadde blitt samlet opp og konsentrasjonene ville trolig ha økt fra de målte øyeblikksverdiene på ca 4,5 til mellom 6 og 9%. Avhengig av den hastighet med vilken gasen strømmer i marklagret kan detta ta olika lång tid. De prov som togs efterföljande vecka visade på högre halter vilket indikerar att jamviktshalten inte uppnåtts vid första provtagningen. 4.2 Vattenanalyser ra01s Resultatet av utförda analysera av grundvatten uttaget i provtagningsrör placerat intill porgasrören 2:1 och 2:2, framgår av tabell 2. Halden Jernbaneverket KNCEPT 4 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

26 H Tabell 2. Resultat av grundvattenanalyser Result Resultat Parameter Enhet at Parameter Enhet temperatur, provtagning C 5,2 Filtrerad Ja TC mg/l 22,4 Ca mg/l 242 CDMn mg/l 21,7 Fe mg/l 0,174 N-tot mg/l 11,6 K mg/l 18,0 P-tot mg/l 0,019 Mg mg/l 39,9 naftalen µg/l <0.2 Na mg/l 9,26 acenaftylen µg/l <0.1 S mg/l 3,73 acenaften µg/l <0.03 Si mg/l 21,3 fluoren µg/l <0.04 Al µg/l 6,2 fenantren µg/l 0,19 As µg/l 0,499 antracen µg/l <0.02 Ba µg/l 112 fluoranten µg/l 0,05 Cd µg/l 0,0194 pyren µg/l 0,06 Co µg/l 0,661 bens(a)antracen µg/l 0,03 Cr µg/l 0,901 krysen µg/l 0,03 Cs µg/l 0,0879 bens(b)fluoranten µg/l 0,02 Cu µg/l 3,63 bens(k)fluoranten µg/l 0,01 Hg µg/l <0,002 bens(a)pyren µg/l 0,03 Nm µg/l 2000 dibens(ah)antracen µg/l <0.01 Mo µg/l 0,578 benso(ghi)perylen µg/l 0,01 Ni µg/l 3,23 indeno(123cd)pyren µg/l 0,02 P µg/l 6,67 PAH, sum 16 µg/l 0,45 Pb µg/l 0,0434 PAH cancerogena µg/l 0,14 Sr µg/l 1020 PAH, summa övriga µg/l 0,31 Zn µg/l 45,3 fenolindex mg/l 0,016 ammonium mg/l 12,2 nitrat mg/l <0.500 klorid mg/l 14 sulfat mg/l <5.00 ph 6,4 konduktivitet ms/m 134 alkalinitet mg HC 3/l 1000 nitrit mg/l <0.002 oksygen mg/l <0.2 Parametrar uppmätta i fält: konduktivitet 152 ms/m, ph 6,4 och redox -3,9 mv. 4.3 Grundvattennivåer Grundvattennivåer har uppmätts vid två olika tillfällen och resultatet av mätningarna framgår av tabell 3. Angivna nivåer är relativt överkant på grundvattenrör som mynnar 0,55 m över mark. ra01s Halden Jernbaneverket KNCEPT 5 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

27 H Tabell 3. Vattennivåer Mätdag Grundvattennivå (m) Nivå Tista (m) ,53 1, ,63 1,88 5 Diskussion av resultaten 5.1 Porgas Resultaten av mätningarna avseende porgas redovisas i propanekvivalenter då den använda kalibreringsgasen var propan. För propan gäller att den undre explosionsgränsen är ca 2,2 % vol och övre explosionsgränsen 9,5 %. Detta betyder att för en gas med en halt propan inom intervallet 2,2 9,5 % är brännbar. Den porgas som utgjorde provet var däremot med största sannolikhet metan som bildats vid anaerob nedbrytning av organiskt material. De angivna halterna är som propanekvivalenter, om gasblandningen antas att enbart utgöras av metan skall angivna halter multipliceras med en faktor 3 och ligger för prov 1 och 2 mellan 14 och 26 % vol. Det explosiva området för metan är inom intervallet 5-15 % vol. För att en brand eller explosion skall kunna inträffa krävs dessutom att oksygennivået överstiger 11 % vol. De registrerte okygenkonsentrasjonene för prov 1 och 2 var under 1 % vol og gassblandningen i deponiet kan derfor ikke brinna. Vid en uppgrävning av massorna kommer dock gasen att frigöras och kommer i kontakt med luft varvid en utspädning sker. Gasen kommer då att passera det explosiva området och risk för antändning föreligger stor försiktighet måste således iakttas vid markarbeten där gasen frigörs och blandas med luft. För prov 3 var halterna av organiska föreningar räknat som propanekvivalenter så låga att någon risk för brand inte föreligger. Dessa prov togs i ett marklager mestadels bestående av sand. Utfyllnadsmaterial bestående av bark fanns strax under grundvattenytan och metanbildning i detta lager kan inte utslutas. I laboratoriet ble gassen i prøvene presset ut satt fyr på. De som hadde det høyest innholdet av metangass brant fram til konsentrasjonen var fortynnet eller energien brukt opp. Dette ble gjort for å sjekke at resultatene fra analysene stemmer med de konklusjonene som er trukket. ra01s Halden Jernbaneverket KNCEPT 6 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

28 H 5.2 Grunnvatten Analyserna Analyserna visar att alla metallhalterna är svært låga med unntak av sink som er ca 10 ganger nivået for svært god vannkvalitet. Konsentrasjonene av organisk stoff, målt som: TC og KF, samt N-tot, er noe høyt. Utslippet av PAH er moderat/lavt, mens det påvist noe PAHcancerogent Vattennivåer Grundvattenytan i fyllnadsmassorna ligger relativt när älvens medelnivå som i sin tur styrs av havets nivåvariation, tidvattnet. Älven är reglerad och nivån i älven kan även variera av denna anledning. Troligtvis fylls grundvattenmagasinet på vid höga nivåer i havet/älven (Tista) och läcker ut vid låga nivåer i havet/älven. Detta samspel kan studeras med längre tids mätningar men bedöms inte vara relevant för tillfället. Grundvattnet strömmar mot älven med en gradient av ca 0,3% vid en mätning m den hydrauliska konduktiviteten ansätts till K = 10-3 m/s motsvarande fraktion grovsand så kan vattenutbytet beräknas just vid denna tidpunkt till ca 30 l/min per 100 m strandlängd. Resultatet grundar sig på en enstaka mätning samt ett antagande av de hydrauliska förhållandena i fyllnadsmassorna och för att erhålla en säkrare beräkning av vattenutbytet krävs geohydrologiska undersökningar. Variasjonene av grunnvannsnivået (flo/fjære-styrt) vil føre til en viss utvasking av de stoffer som er påvist. Det vil trolig skje en viss filtrering av den forurensning som finnes i deponiet på vei til elv/sjø slik at det totale bidraget fra området trolig er lite. Göteborg SWEC Environment AB Per Gustafsson Stig Andreasson ra01s Tekst i kursiv er lagt til av Sweco Norge ved Terje Farestveit. For gass er tillegget basert på samtale med Stig Andreasson, mens tekst i kursiv for vann er basert på egne vurderinger Halden Jernbaneverket KNCEPT 7 (7) Uppdrag ; PEGU p:\141\ halden driftsbanegård\08 rapporter\miljøteknisk undersøkelse\r rapportgassogvannnorsk.doc

29

30 3. partsvurdering Halden driftsbanegård Vurdering av utført forurensningsundersøkelse MULTICNSULT 1. Bakgrunn Jernbaneverket skal bygge Halden driftsbanegård på et område mellom Østfoldbanen og Tista, vest for Halden stasjon. Det er utført grunnundersøkelser i området i flere omganger, og også utført miljøtekniske grunnundersøkelser, som har omfattet prøvetaking av jordmasser, poreluft og grunnvann på lokaliteten. Multiconsult AS har fått i oppdrag av Jernbaneverket Utbygging å forestå en 3.partsvurdering av foreliggende rapporter inkl. vurdering av forurensningssituasjonen samt av foreslått fundamenteringsløsning på området. Dette notatet omhandler våre vurderinger angående forurensningssituasjonen på området, og de undersøkelser som er utført i den forbindelse. 2. Sammendrag av utførte undersøkelser Det er utført en undersøkelse av forurensning i grunnen på området for utbygging av Halden driftsbanegård. Undersøkelsen har omfattet prøvetaking i 9 punkter. Det er utført kjemiske analyser på prøvene både for innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter som PAH (polyaromatiske hydrokarboner), PCB (polyklorerte bifenyler) og olje. Resultatene er sammenstilt i en rapport og verdiene er sammenlignet med SFTs normverdier for mest følsom arealbruk. Det konkluderes med at massene er forurenset (dvs. at påviste verdier er over SFTs gjeldende normverdier) og dermed ikke kan disponeres fritt. verskuddsmasser fra utgravinger må leveres til godkjent mottak for forurensede masser. Det er også utført en måling av poreluft for å sjekke forekomst av brennbare/eksplosive gasser. Denne undersøkelsen er utført i 3 punkter. Det ble funnet at innholdet av metan ikke er i området for eksplosjonsfare ved de stedlige oksygenforholdene i grunnen. I forbindelse med utgraving vil imidlertid oksygenkonsentrasjonen øke, noe som vil forårsake at blandingen metan/oksygen kommer i det eksplosive/brennbare området. Grunnvannet på lokaliteten er prøvetatt og det er ved analyser vist at dette er lettere forurenset. Det antydes at forurenset vann vil bli filtrert i massene på vei mot elva/sjøen. 3. Bakgrunn Følgende rapporter er gjennomgått: Porgasmätning, Rapport över genomförd mätning avseende halten VC i porluft i barkutfyllnad. SWEC Environment AB, 18. februar 2009 Vurdering av forurenset jord på Jernbanetomta i Halden, CWI, 3. juni I tillegg er opplysninger hentet fra rapporter vedrørende grunnforhold/geoteknikk. Følgende hovedpunkter er vurdert: Prøvetakingsstrategi, herunder vurdering av prøveantall og dybde, antall og typen kjemiske analyser Konklusjonene vedrørende forurensningsgrad Tiltak og foreslåtte disponeringsløsninger ppfylling av myndighetskrav Eksplosjonsfare og forurenset grunnvann /man 3. april 2009 Side 2 av 5 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\376d52.1\notat miljø 1 endelig.docx

31 3. partsvurdering Halden driftsbanegård Vurdering av utført forurensningsundersøkelse MULTICNSULT Samlet vurdering av usikkerhet i forbindelse med vurderingene Våre vurderinger legger til grunn at det ikke blir behov for å masseutskifte dypere enn til kote +0,3 m, i forbindelse med ny foreslått fundamenteringsløsning (skumglass med sprengstein på toppen). På det tidspunkt denne rapporten ble ferdigstilt var ikke denne løsningen ferdig prosjektert. Dersom det ved ny foreslått fundamenteringsløsning blir behov for ytterligere masseutgraving, kan mengden forurensede masser som må leveres til deponi øke tilsvarende. 3.1 Prøvetakingsstrategi Prøveantall og dybde Ved foreslått fundamenteringsløsning skal det fjernes opptil m 3 masse. For å sjekke forurensningsgraden er det tatt prøver i 9 punkter, hvorav 8 blandprøver er analysert. Prøvene er blandprøver fra større dybder enn de øverste 20 cm, og største prøvedybde er 100 cm. Det er ikke tatt prøver av overflatejorda eller de øverste 20 cm av masseprofilet. Det er tatt prøver til under laveste nivå for utgraving (kote +0,3m), med unntak av i 2 punkter (6 og 10). Vurdering: 8 blandprøver for å vurdere forurensningsgraden til bortimot m 3 gravemasser er noe knapt datagrunnlag, (1 prøve pr 1600 m 3 ). Spesielt med henblikk på at det på området er indikasjoner på at det har vært ukontrollert avfallsdeponering. Plasseringen av prøvegropene er ikke gjennomtenkt i forhold til kjennskap til tidligere aktivitet på området, da det er tatt prøver i samme punkt som i den geotekniske undersøkelsen. Antall og typen kjemiske analyser: De 8 blandprøvene fra sjiktet cm er analysert for innhold av 8 tungmetaller, PCB, PAH og olje. Det er oppgitt i den geotekniske rapporten at tidligere aktivitet på området har vært oppstillingsplass for tog og båtopplag, samt at deler av området har vært lagt brakk. I forbindelse med grunnundersøkelsen ble det funnet mye søppel i massene, noe som kan tyde på at det har vært ukontrollert avfallsdeponering på stedet. Vurdering: Med bakgrunn i disse opplysningene mener vi at det burde vært analysert på et bredere spekter av organiske forurensninger, som for eksempel TBT, løsemidler og brommerte flammehemmere. Ytterligere analyser av massene er kun nødvendig dersom massene skal omdisponeres på området, og ikke dersom de skal leveres til deponi Vi mener også at det må tas prøver og kjemiske analyser av overflatejorda. Spesielt i de områdene som tidligere er benyttet til båtopplag og der det dermed kan ha forekommet søl i forbindelse med påføring av begroingshindrende middel på båtene /man 3. april 2009 Side 3 av 5 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\376d52.1\notat miljø 1 endelig.docx

32 3. partsvurdering Halden driftsbanegård Vurdering av utført forurensningsundersøkelse MULTICNSULT 3.2 Konklusjon vedrørende forurensningsgrad Analyseresultatene viser at massene fra cm har innhold av tungmetaller og PAH16 over gjeldende normverdi fra SFT, og dermed er å regne som forurenset. Det øverste sjiktet 20 cm er antatt å være rent. Vurdering: Vi mener at de vurderte rapportene ikke gir faktagrunnlag for å si at sjiktet mellom 0-20 cm er rent. Analyseresultater fra både blandprøve 11 og 12, som inkluderer dette sjiktet, er ikke rene. Det er heller ikke analysert prøver av kun dette sjiktet. Vi anbefaler derfor å analysere flere prøver fra dette sjiktet for å fastsette forurensningsgraden. 3.3 Foreslåtte tiltak og disponeringsløsning Det skal masseutskiftes på området til kote +0,3 m, og det antydes at de forurensede massene skal leveres FREVAR KF i Fredrikstad. Alternativt kan massene omdisponeres innen området, etter at en stedsspesifikk risikovurdering er foretatt. Vurdering: ppgitt kostnad for mottak og deponering ved FREVAR er noe for lav, samt at tettheten til massene benyttet i vektberegningen er for lav. Vi mener at det også er en usikkerhet knyttet til mengden forurenset masse. Beregningen av maksimums deponeringskostnad er basert på levering av m 3 forurenset masse med tetthet 1,8 t/m 3 og en deponikostnad på 300 kr tonnet. Beregningen av minimumskostnad for deponering er basert på levering av m 3 forurenset masse med tetthet 1,4 t/m 3 og en deponikostnad på 170 kr tonnet. Ut fra dette anslår vi at kostnaden til mottak/deponering vil kunne variere mellom 2 mill. og 7 mill. Usikkerheten i beregningene ligger i mengden forurenset masse som må leveres godkjent mottak, kostnaden for mottak som er oppgitt i tonn og tettheten som benyttes for å regne om fra m 3 til tonn. Alle kostnader er uten mva. Ved ønske om en eventuell omdisponering av masser innen området, må det utarbeides en stedsspesifikk risikovurdering. Vi anbefaler at det gjennomføres supplerende prøvetaking med tilhørende kjemiske analyser av massene dersom dette ønskes vurdert, da det kan finnes forurensninger som det ikke vil bli tillatt å omdisponere innen eiendommen. (Se pkt 3.1) 3.4 Krav fra myndighetene Det må utarbeides en tiltaksplan iht krav i Forurensningsforskriftens kapittel 2, som skal godkjennes av kommunen før graving på området igangsettes. I en tiltaksplan inngår beregning av stedsspesifikke akseptkriterier som vil gi en grenseverdi for hvilke konsentrasjoner som kan tillates for masser som skal omdisponeres innen tomta (om det er praktisk mulig). Vurdering: I tiltaksplanen kan kommunen stille krav til tiltak som må gjennomføres. Det kan for eksempel være at nye undersøkelser av massene avdekker innhold av hittil ukjente forurensninger som kommune ikke godtar blir liggende på området. Det kan bli stilt krav om at spesielle tiltak må gjennomføres for å hindre spredning fra og eksponering for /man 3. april 2009 Side 4 av 5 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\376d52.1\notat miljø 1 endelig.docx

33 3. partsvurdering Halden driftsbanegård Vurdering av utført forurensningsundersøkelse MULTICNSULT forurensning som blir liggende på området. Det foreligger en usikkerhet knyttet til hvilke kostnader slike krav vil utløse. 3.5 Brann- og eksplosjonsfare Prøvetakingen av poreluft i 3 punkter har vist at det er metangass i 2 av punktene, som ved økt tilgang på oksygen vil bli eksplosiv og brennbar. Utgravingsarbeidet må planlegges med henblikk på dette og spesielle forsiktighetsregler og HMS rutiner må følges. Dette kan ha betydning for fremdriften og kostnadene i forbindelse med utgravingen, og må utredes nærmere. 3.6 Forurenset grunnvann I SWECs rapport antydes det at det er et avgrenset område/deponi med forurenset masse på eiendommen, som har forårsaket at grunnvannet er forurenset. Vi er av den oppfatning at det ikke er dokumentert at så er tilfelle, og at den forurensede grunnen kan strekke seg helt ut mot elven. Dermed vil det ikke være noen mulighet for vannet å filtreres på vei til elva. Grunnvannet på lokaliteten er forurenset, og de påviste konsentrasjonene varierer mellom klasse II god til klasse IV dårlig etter klassifiseringssystemet for marint miljø, SFT 2229/2007. Vi har valgt å sammenligne med dette siden eiendommen grenser mot Tista som renner ut i Halden havn. Det må bemerkes at ved tilførsel til elven og til havnen vil vannet fortynnes og komponentene vil finnes i lavere konsentrasjoner, av den grunn mener vi at de påviste konsentrasjoner i grunnvannet ikke utgjør noen risiko for marint liv ved spredning. Vurdering: Dersom ny fundamenteringsløsning tilsier at utgravingen vil foregå under grunnvannsnivå (kote +0 m), betyr det at det vil bli en del forurenset vann i byggegropa som må håndteres. Dette må utredes nærmere. Vannet må prøvetas, og det må søkes kommunen om tillatelse til å pumpe dette til elva/eventuelt til kommunalt avløpsnett. Det kan fra myndighetenes side bli satt krav om at dette vannet skal renses før utslipp. Slik rensing vil normalt omfatte filtrering av partikler. 4. Vurdering av totalusikkerhet Multiconsult har avdekket at det er usikkerheter i de foreliggende vurderingene som kan ha økonomisk konsekvens. Det anbefales derfor at det utføres mer detaljerte undersøkelser/prosjektering før endelig valg av løsning. Usikkerhetene er i hovedsak knyttet til: Mengden forurenset masse Utgraving i eksplosjonsfarlig område Utgraving under grunnvannsnivå Ukjente myndighetskrav /man 3. april 2009 Side 5 av 5 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\376d52.1\notat miljø 1 endelig.docx

34

35 leno- xylenp, m- bensendiklor 2-diklor bensen 4-iklor bensen 4- trdiklorme taniklorme tr taniklore tr tenklore tra teniklore 1- tr tandiklore 2- tandibrome Halden Driftsbanegård Analyse Enhet SFT norm C6 C C3 C7 9-1 C C C C Tørrstoff % 94,8 84,3 70,8 73,7 81,6 55,4 52,5 85,8 65, ,9 66,9 71,2 75,1 69,5 90,7 74,2 81,3 89,9 65,2 Arsen (As) mg/kg ts. 8 1,2 3,9 2,5 2,8 4,4 16 2,3 9,6 1, ,0 2,4 4,9 4,9 21 9,5 8,3 2,2 31 4,2 5,3 6,1 1,1 54 Bly (Pb) mg/kg ts. 60 5,6 19 5, ,0 290 Kadmium (Cd) mg/kg ts. 1,5 < ,095 0,071 2,6 0,11 0,12 <0.06 0,27 <0,10 0,21 2,0 0,62 1,2 3,5 0,14 <0,062 0,13 0,49 0,67 0,45 0,47 <0.04 1,2 0,13 0,54 <0,061 <0,06 50 Krom (Cr) mg/kg ts. 50 4,3 4,6 3,7 4,9 12 8,9 3,1 6,7 2,9 5, ,5 7,7 5,5 6,3 10 6,0 13 4,3 10 8,1 9,7 8,8 5,2 12,0 Krom-seksverdig (Cr 6+) mg/kg ts. 2 <0,018 <0,015 <0,015 <0,013 Kobber (Cu) mg/kg ts , , Kvikksølv (Hg) mg/kg ts. 1 0,003 0,015 0,027 0,018 0,018 0,1 0,018 0,021 0,009 0,044 0,25 0,09 0,21 0,28 0,045 0,11 0,036 0,50 0,38 0,45 0,037 0,034 0,052 0,023 0,064 0,024 0,003 0,069 Nikkel (Ni) mg/kg ts. 60 3,8 7,5 8,9 4,2 6,7 22 5,4 14 2,5 6, , ,3 6,0 3, ,7 12 Sink (Zn) mg/kg ts Totale hydrokarboner Benzen mg/kg ts. 0,01 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 Toluen mg/kg ts. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 Etylbenzen mg/kg ts. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 mg/kg ts. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 <0,0025 <0.10 <0.10 mg/kg ts. <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0,0025 <0,0025 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0,0025 <0,0025 <0.20 <0,0025 <0.20 <0,0025 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0,0025 <0.20 <0.20 <0,0025 <0.20 <0.20 C10-C12 mg/kg ts. 30 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 C12-C16 mg/kg ts. 100 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <10 8,9 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 C16-C35 mg/kg ts <20 <20 <20 <20 <20 56 <20 < < <20 56 < <20 <20 26 <20 <20 26 <20 <20 <20 Sum (C10-C35) mg/kg ts <40 <40 <40 <40 <40 56 <40 < < <40 56 < <40 <40 26 <40 <40 26 <40 <40 <40 PAH- forbindelser Naftalen mg/kg ts. 0,8 <0.01 0,03 <0.01 <0.01 0,01 0,01 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 0,05 0,06 0,05 0,03 <0.01 0,01 <0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0.01 0,03 0,02 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 Acenaftylen mg/kg ts. <0.01 0,05 0,01 <0.01 <0.01 0,05 <0.01 0,02 0,12 <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,45 0,01 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 <0.01 Acenaften mg/kg ts. <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 0,41 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,02 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 0,03 Fluoren mg/kg ts. 0,6 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 0,26 0,02 <0.01 0,05 <0.01 0,01 0,02 0,06 1,1 0,03 <0.01 <0,01 <0.01 <0.01 0,04 0,07 0,01 <0.01 <0,01 0,02 <0.01 <0,01 <0.01 0,04 Fenantren mg/kg ts. 0,01 0,08 0,09 0,06 0,05 0,99 0,02 0,03 4,9 0,02 0,02 0,03 0,49 1,5 0,18 0,02 0,38 0,02 <0.01 <0.01 Antracen mg/kg ts. <0.01 0,04 0,01 <0.01 <0.01 0,04 <0.01 0,02 0,55 <0.01 <0.01 <0.01 0,06 0,46 0,01 <0.01 0,07 0,02 <0.01 <0.01 Fluoranten mg/kg ts. 0,1 0,03 0,64 0,25 0,16 3,1 0,53 0,14 1,2 0,05 0,32 0,25 0,40 3,2 0,61 0,04 0,01 0,03 0,09 1,1 9,8 0,33 0,06 <0,01 0,81 0,08 0,27 0,02 0,05 Pyren mg/kg ts. 0,1 0,02 0,62 0,20 0,13 2,4 0,46 0,13 0,92 0,05 0,33 0,23 0,31 2,1 0,59 0,03 0,01 0,03 0,08 0,89 7,1 0,25 0,05 <0,01 0,66 0,07 0,22 0,01 0,03 Benzo(a)antracen mg/kg ts. 0,01 0,54 0,09 0,08 0,07 0,29 0,03 0,45 0,47 0,01 0,01 0,03 0,36 2,8 0,1 0,03 0,35 0,04 <0.01 <0.01 Krysen/Trifenylen mg/kg ts. 0,02 0,44 0,12 0,10 0,08 0,46 0,04 0,39 0,7 0,03 0,02 0,04 0,46 3,2 0,15 0,04 0,43 0,05 <0.01 <0.01 Benzo(b+j+k)fluoranten mg/kg ts. 0,01 0,84 0,2 0,16 0,14 0,70 0,07 0,65 1,1 0,06 0,03 0,07 0,77 4,9 0,27 0,06 0,71 0,09 0,01 <0,01 Benzo(a)pyren mg/kg ts. 0,1 <0.01 0,51 0,10 0,08 0,98 0,27 0,08 0,38 0,03 0,39 0,16 0,15 0,55 0,30 0,02 0,02 0,01 0,04 0,42 2,6 0,13 0,03 <0,01 0,35 0,04 0,09 <0.01 <0.01 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts. <0.01 0,29 0,10 0,07 0,08 0,31 0,03 0,27 0,56 0,03 <0.01 0,04 0,37 2,2 0,13 0,02 0,32 0,04 <0.01 <0.01 Dibenzo(a,h)antracen mg/kg ts. <0.01 0,10 0,02 0,02 0,01 0,06 <0.01 0,08 0,11 <0.01 <0.01 <0.01 0,07 0,49 0,02 <0.01 0,07 <0.01 <0.01 <0.01 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg ts. <0.01 0,26 0,10 0,07 0,08 0,31 0,03 0,23 0,53 0,03 0,01 0,04 0,38 2 0,12 0,03 0,32 0,05 <0.01 <0.01 Sum 16 PAH (16 EPA) mg/kg ts. 2 0,11 4,5 1,3 0, ,1 0,85 5,8 0,37 3,2 1,8 2,2 16 4,8 0,29 0,15 0,16 0,47 5,5 37 1,7 0,35 0,04 4,5 0,49 1,5 0,04 0,15 Polyklorerte bifenyler (PCB) PCB nr. 28 mg/kg ts. < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < PCB nr. 52 mg/kg ts. < < < < < < < < ,0022 < < < < < < < < ,0005 < < PCB nr. 101 mg/kg ts. < < < < < < < < < < < < < < < < < ,0034 < < PCB nr. 118 mg/kg ts. < < < < < < < < < < < < < < < < < ,0010 < < PCB nr. 138 mg/kg ts. 0,0006 < < < < < < < ,0010 < < < < < < < < ,0066 < < PCB nr. 153 mg/kg ts. 0,0006 < < < < < < < ,0010 < < < < < < < < ,0076 < < PCB nr. 180 mg/kg ts. 0,0006 < < < < < < < < < < < < < < < < ,0047 < < Sum 7 PCB mg/kg ts. 0,01 0,0018 < < < < ,0053 < < < < < < ,0042 < < < < < < < < < < < ,024 < < < Klorerte løsemidler µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 7,6 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. 100 <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 µg/kg ts. <2.5 <2.5 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1,

36 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 1 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter Tørrstoff THC Total sum THC >Bensen - C10 THC >C10 - C12 THC >C12 - C16 THC >C16 - C35 Benzen Toluen Etylbenzen p, m-xylen o-xylen Terrattest Sum PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Crysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3,cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(g,h,i)perylen PCB(7) Totalsum PCB 28 PCB 52 PCB 101 Enhet % NV NV NV NV NV <40 <40 <40 <10 <10 <10 <10 <10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < <20 <20 <20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 < < <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 < < <0.01 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

37 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 2 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter Tørrstoff THC Total sum THC >Bensen - C10 THC >C10 - C12 THC >C12 - C16 THC >C16 - C35 Benzen Toluen Etylbenzen p, m-xylen o-xylen Terrattest Sum PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Crysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3,cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(g,h,i)perylen PCB(7) Totalsum PCB 28 PCB 52 PCB 101 Enhet % NV NV NV NV NV <40 < <40 <10 <10 <10 <10 <10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < < <20 < <20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 < <0.01 < < < < <0.01 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

38 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 3 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter Tørrstoff THC Total sum THC >Bensen - C10 THC >C10 - C12 THC >C12 - C16 THC >C16 - C35 Benzen Toluen Etylbenzen p, m-xylen o-xylen Terrattest Sum PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Crysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3,cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(g,h,i)perylen PCB(7) Totalsum PCB 28 PCB 52 PCB 101 Enhet % NV NV NV NV NV < <40 <40 <10 <10 <10 <10 <10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < <20 <20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 < < <0.01 < <0.01 < <0.01 <0.01 < <0.01 < < <0.01 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

39 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 4 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter Tørrstoff THC Total sum THC >Bensen - C10 THC >C10 - C12 THC >C12 - C16 THC >C16 - C35 Benzen Toluen Etylbenzen p, m-xylen o-xylen Terrattest Sum PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Crysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3,cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(g,h,i)perylen PCB(7) Totalsum PCB 28 PCB 52 PCB 101 Enhet % NV NV NV NV NV <40 26 <40 <40 <10 <10 <10 <10 <10 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 < <20 26 <20 <20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 < < <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 < < <0.01 < <0.01 <0.01 < <0.01 < <0.01 < <0.01 < < <0.01 < <0.01 < <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 < < < < < < < < < < < < < < < < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

40 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 5 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter Tørrstoff THC Total sum THC >Bensen - C10 THC >C10 - C12 THC >C12 - C16 THC >C16 - C35 Benzen Toluen Etylbenzen p, m-xylen o-xylen Terrattest Sum PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Crysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3,cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(g,h,i)perylen PCB(7) Totalsum PCB 28 PCB 52 PCB 101 Enhet % Måleu. ± 15% ± 35-20% ± 35-20% ± 35-20% ± 35-20% ± 35-20% ± 25-20% ± 25-20% ± 25-20% ± 25-20% ± 25-20% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-40% ± 25-30% ± 25-30% ± 25-30% ± 25-30% Ref/Metode basert på NS NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 SINTEF NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef Lab L Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

41 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 6 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 diklormetan bensen triklormetan toluen 1,1,1-trikloretan etylbensen p,m-xylen 1,2-dikloretan o-xylen trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen Arsen, As * Krom,seksverdig Krom, Cr Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV NV < < < < < < < < < < < < < < < < < < < Kemisk kommentar: NV PCB: forhøyet kvantifiseringsgrense pga lite prøve Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

42 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 7 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 diklormetan bensen triklormetan toluen 1,1,1-trikloretan etylbensen p,m-xylen 1,2-dikloretan o-xylen trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen Arsen, As * Krom,seksverdig Krom, Cr Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV NV < < < < < < < < < < < < < < < < < < <0.018 < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

43 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 8 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 diklormetan bensen triklormetan toluen 1,1,1-trikloretan etylbensen p,m-xylen 1,2-dikloretan o-xylen trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen Arsen, As * Krom,seksverdig Krom, Cr Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV NV < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <5.0 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 < <0.015 < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

44 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 9 (11) Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 diklormetan bensen triklormetan toluen 1,1,1-trikloretan etylbensen p,m-xylen 1,2-dikloretan o-xylen trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen Arsen, As * Krom,seksverdig Krom, Cr Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet NV NV NV NV NV < < < < < < < < < < < < < < < < <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <5.0 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 < < < Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

45 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 10 (11 Prøvemottak Analyserapport klar Lab.nr. Tatt ut Merket Parameter PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 diklormetan bensen triklormetan toluen 1,1,1-trikloretan etylbensen p,m-xylen 1,2-dikloretan o-xylen trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen 1,2-diklorbensen 1,2,4-triklorbensen Arsen, As * Krom,seksverdig Krom, Cr Kadmium, Cd Bly, Pb Kobber, Cu Nikkel, Ni Sink, Zn Kvikksølv, Hg Enhet Måleu. ± 25-30% ± 25-30% ± 25-30% ± 25-30% ± 25% ± 20-30% ± 40% ± 20-30% ± 25% ± 20-30% ± 20-30% ± 15% ± 20-30% ± 30% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 15% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 20% ± 15% ± 20% Ref/Metode basert på NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef NTR 329 Sintef Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS Intern HS-GC-MS NS-EN IS STM 312 B NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS m Lab L Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

46 Analyserapport Moss Analycen Sweco Norge AS Bente Breyholtz Boks Lysaker Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited Laboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Jord prøve , Halden Driftsbanegård Halden Driftsbanegård Side 11 (11 Prøvemottak Analyserapport klar Solveig Fagerli Kjemiingeniør Ved spørsmål, ta kontakt med eller på telefon / Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Halse Eiendom AS Planlagt utbygging på Nedre Malmø Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden. Innledende undersøkelser og vurderinger

Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden. Innledende undersøkelser og vurderinger Lier Industriterminal Kartlegging av eventuelle kilder på land og vurdering av spredning til Drammensfjorden Innledende undersøkelser og vurderinger 20071599-1 12. juni 2008 Prosjekt Prosjekt: Lier Industriterminal

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet Revisjonsprotokoll + Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapport nr.: 2006-021 Rev.: 0 Dato:15.02.2006 2 Rapporttittel: Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapporttype: Delrapport Dato første 15.02.2006 utsendelse:

Detaljer

BRAKERØYA. Golder Associates ROM EIENDOM TILTAKSPLAN FOR TRINN 2 OPPRYDDING AV FORURENSNINGER I GRUNNEN. Rapport nr.: 08509130005-4 Dato: 15.3.

BRAKERØYA. Golder Associates ROM EIENDOM TILTAKSPLAN FOR TRINN 2 OPPRYDDING AV FORURENSNINGER I GRUNNEN. Rapport nr.: 08509130005-4 Dato: 15.3. ROM EIENDOM BRAKERØYA TILTAKSPLAN FOR TRINN 2 OPPRYDDING AV FORURENSNINGER I GRUNNEN 11. 111 Rapport nr.: 08509130005-4 Dato: 15.3.2010 Golder Associates Golder Associates Rapportnavn: Golder Associates

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til

Detaljer

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan

Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune Miljøtekniske undersøkelser og tiltaksplan Målområde Nedrebøheia SØF, Bjerkreim kommune (SFT id.nr.: 1114005-007) 25.07.2011 FBSE-2011/11 Tittel: Dokumentinformasjon Prosjektnummer: 5193007 Oppdragsgiver: Kontaktperson hos oppdragsgiver Konsulentreferanse

Detaljer

Bergen havn. Tiltaksplan fase II. Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr.

Bergen havn. Tiltaksplan fase II. Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr. Bergen havn Tiltaksplan fase II Oppdragsgiver: Statens forurensingstilsyn Formell oppdragstittel: Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr.:

Detaljer

Bergen havn. Tiltaksplan fase II

Bergen havn. Tiltaksplan fase II Bergen havn Tiltaksplan fase II Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Statens forurensingstilsyn Tiltaksplan for Bergen havn, fase II foreløpig utgave Oppdragsnummer: 114863 Rapportdato: 30.11.2005 Versjonsnr.:

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter

Miljøgiftsutvalget. Lavkontaminert avfall. Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter Fraksjoner som kan føre til utlekking av miljøgifter INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...5 2 DEFINISJONER...6 2.1 Avfall...6 2.2...6 3 DAGENS LOVVERK OG PRAKSIS...7 3.1 Deponiforskriften...7

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune

NGU Rapport 2007.014. Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune NGU Rapport 2007.014 Måling og vurdering av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim kommune Forord Denne rapporten er et resultatet kurset KJ3071 Anvendt geokjemi som

Detaljer

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK

9-6. Jotun A/S. Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord. Sammendrag og hovedkonklusjoner. 4eir ORDFORSK 9-6 Jotun A/S Undersøkelser av deponi ved Vera fabrikker, Sandefjord Sammendrag og hovedkonklusjoner 4eir ORDFORSK, Hovedkonklusjoner Det er påvist høye konsentrasjoner av både PCB og tungmetaller i enkeltprøver

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Forslag til Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Mai 2006 1 INNHOLD 1 Utfordringene 3 2 Målsetning for arbeidet 4 2.1 Mål 2.2 Bakgrunn for målene 3 Helsemyndighetenes

Detaljer

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005 RAPPORT Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering SALT rapport nr: 1005 2 Strandkantdeponi Ballstad. Status og prosessevaluering. Benedikte Farstad Nashoug Kjersti E. T. Busch 1005 11.12.2013

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn

Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8. Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn MULTICONSUL, Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Thor Dahl AS Framnæs midtre, Sandefjord Felt K1 og B8 Miljøteknisk grunnundersøkelse Tiltaksplan forurenset grunn Dato: Rev. - Dato 17. oktober

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer