Dokumenttittel. Projectnummer Dokumentnummer Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1703931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg"

Transkript

1 Supplerende Miljø-, transportog anleggsplan Gradering Åpen Statnett SF Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj OSLO Dokumenttittel 132 kv-kabel Naustdal-Grov, kryssing av Nausta Projectnummer Arkivkode SAK Ansvarlig enhet BU Dokumentnummer Antall sider + vedlegg 26 UK Oppdragsgiver BP Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg Bestillingsnummer Sammendrag, resultat NVE har som en del av konsesjonsvilkårene stilt krav om at det utarbeides en ny miljø-, transport og anleggsplan, dersom det det ikke er mulig å krysse Nausta med styrt boring. Formålet med denne planen er å beskrive viktige forhold knyttet til naturmiljø, ut over det som er beskrevet i Miljø- og transportplan for 420 kv ledning, strekningen Sogndal Ålfoten, godkjent Distribusjon Rev. 1a Dato: Revisjonsbeskrivelse Versjon til godkjenning hos NVE Utarbeidet: John Alvsvåg Kontrollert Sign: G. V. Johnsen C. Færø Godkjent Sign: O. Brattberg

2 Innhold 1. INNLEDNING ARBEIDSBESKRIVELSE MILJØUTFORDRINGER Maskiner i elven Fylling Sprengning Partikler Forurensning Skremming Partikler fra grøftegraving VEDLEGG

3 1. Innledning Statnett SF viser til tillatelse til å kable eksisterende 132 kv Moskog-Grov over Naustdalen, referanse NVE , av 30 juli Statnett SF har forsøkt styrt boring under elvebunnen, men operasjonen ble avbrutt. Borstrengen møtte på fast fjell, slik at boringen kunne ikke gjennomføres. For å gjennomføre kablingen må det derfor graves grøft over elven. Etter tillatelsen skal det i forkant av arbeidet utarbeides en ny plan for dette arbeidet. 2. Arbeidsbeskrivelse Det er utarbeidet en anleggsplan for kryssing av Nausta, en beskrivelse av ulike alternative grøfteutforminger og en miljørisikoanalyse for arbeidet. Anleggsplanen er gitt i vedlegg 1. Kryssingen forventes ikke å avvike fra planlagt trase. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har etter møte med Statnett SF utvidet perioden der det et gitt tillatelse til overgraving av Nausta, til også å være gjeldende gjennom perioden oktober-november, under de samme forutsetningene gitt i e-post sendt Bjørn Gulli, 13.april For å kunne gjennomføre arbeidet er det behov for å legge ut en midlertidig fylling i elven. Fylling blir etablert på en side av gangen, slik at elven ikke demmes opp. Fyllmassen er beskrevet i avsnittet miljøutfordringer. Grøften graves ut fortløpende, og massene lagres midlertidig oppstrøms fylling. Trekkerørene buntes sammen fire og fire, og legges ned i grøften. Maskinene legger tilbake mellomlagrede masser. Fylling fjernes og legges ut på den andre siden av elven. Her graves grøften tilsvarende, og trekkerørene legges ned. Grøften gjenfylles med de utgravde massene, og fyllingen fjernes. Prinsippskisse for grøft og trekkerør er vist i figur1. 3. Miljøutfordringer Nausta er en nasjonal lakseelv. Alle negativ påvirkninger vil være uheldig. Utførende entreprenør har gjennom sin miljørisikoanalyse (vedlegg 2) identifisert potensielle negative konsekvenser av den anleggstekniske utførelsen av overgravingen. For å redusere eventuelle negative påvirkninger på den nasjonale lakseelven, planlegger utførende entreprenør arbeidet slik at en reduserer arbeidstiden i elven maksimalt. De potensielle negative påvirkningene og avbøtende tiltak er beskrevet under. 3.1 Maskiner i elven Utførende entreprenør planlegger å benytte tre gravemaskiner for graving i elv. Ved å bruke tre maskiner vil en kunne redusere tiden som må til for overgraving, samt mere effektivt kunne utnytte periode med lav vannføring.

4 Som det fremgår av miljørisikoanalysen inneholder maskinene flere miljøskadelige komponenter. De komponentene der det er fare for eventuelle utslipp, erstattes med biologisk nedbrytbare alternativer. For gravemaskinene vil all hydraulikkolje være biologisk nedbrytbar. Girolje og motorolje er i lukket system, og vil ikke erstattes. Smørefett er ikke vannløselig, og vil ikke erstattes. Maskinene vil ta med dagsforbruk av diesel. Dette for å redusere mengde diesel som ved uhell kan lekke ut i elven. I tillegg vil det benyttes oljeabsorberende lenser. Utskifting til biologisk nedbrytbar hydraulikkolje, redusert mengde diesel på maskinene og bruk av absorberende lenser, gjør at faren for negativ påvirkning av elven er redusert. 3.2 Fylling For å kunne grave grøft i elven er det behov for å etablere en midlertidig fylling. Fylling kan ikke etableres med stedegne masser, på grunn av at dette ikke vil gi et tilstrekkelig stabilt underlag for gravemaskinene. Utførende entreprenør planlegger å hente ut stein fra et lokalt steinbrudd. I NGUs berggrunnkart [i] er hovedbergarten diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. I steinbruddet vil utførende entreprenør plukke ut større stein som skal benyttes som fylling. Utførende entreprenør estimerer mengde stein i fyllingen til å utgjøremaksimalt 500 m3. Steinen vil bli gjenbrukt, slik at utvasking av partikler bare foregår ved første gangs bruk. Ved å anta at 1 % av steinen i et dagbrudd er steinfliser av en størrelse og karakter som kan være skadelig for fisk i elven, vil uttaket av den estimerte steinmengden resultere i 7500 kg med uønskede partikler. Videre antas det at omlasting og utplukk av hensiktsmessig stein reduserer mengden med uønskede partikler med 30 %. Mengde med uønskede partikler utgjør da 5250 kg. Vannføringen i Nausta i denne delen av året har en median på ca. 10 m 3 /s. Dette representerer en døgnmengde på m 3. Dersom fyllingen etableres i løpet av en dag, og at alt finstoffet vaskes ut, vil vi oppnå en maksimal konsentrasjon på 6.08 mg/l. Miljørisiko ved dumping av sprengstein er blant annet behandlet i et NIVA-notat [ii]. Her har Bækken og Dale gjennom et litteraturstudie referert til akutt dødelig grense av partikler for fisk til å ligge i størrelsesorden >= mg/l for timeseksponering, og >= 3000 for 7 timers eksponering. Gjelleskader og stress kan oppstå ved lavere konsentrasjoner. I Bækken og Bergan, 2012 [iii] angis det at under 25 mg partikler/l, ikke er noen fare for gjelleskader hos fisk. Estimert konsentrasjon av partikler etter utlegging av fylling, er vesentlig lavere i dette prosjektet. I tillegg antas partikler fra harde steinsorter som gneis, å ha mindre skadepotensiale på grunn av kubisk utforming. Faren for negativ påvirkning av partikler i elven vurderes som svært lav.

5 3.3 Sprengning Partikler Dersom en ved etablering av kabelgrøft i elven treffer på fjell, er det behov for å sprenge grøft. Utførende entreprenør planlegger å benytte standard dynamitt. Estimert forbruk er 1-1,5 kg/m3. Uønskede partikler egger grøftesprengning forventes å produsere 5 % av sprengningsmengden. Ut fra grøfteprofilen og en situasjon der hele grøften reskes for sprengstein, forventes en produsere mengde uønskede partikler i størrelsesorden kg per løpemeter. Antatt lengde sprengt grøft på 10 m vil en teoretisk kunne oppnå en maksimal konsentrasjon over et døgn på 2.3 mg/l. Fjellgrunnen i elven forventes å være den samme som i steinbruddet. Partiklene har da her også en kubisk form, slik at skadepotensialet er lavere en for annen type fjellgrunn. Mengde uønskede partikler i elven etter sprengning forventes ikke å ha noen vesentlig negativ påvirkning på fisken i Nausta Forurensning Ved sprenging av fjell, vil det ligge rester av sprengstoff på og blant sprengsteinen. Etter NIVA rapp [iv], kan det antas at en får en avrenning av 10 g ammonium/t sprensgstein. Ved et uttak av 500 m 3 sprensgstein vil en da få en estimert avrenning på 7,5 kg ammonium. Mengde ammonium forventes å reduseres med 30 % gjennom omlasting og gjennom utplukk av hensiktsmessig størrelse av stein. Tilført mengde ammonium til elven gjennom etablering av fylling, blir da 5,25 kg. Dersom hele fyllingen blir etablert på en dag vil en ved en vannføring på 10 m 3 /s, vil en maksimalt kunne oppnå en døgnkonsentrasjon på 0,006 mg/l. Tålegrensen for ammonium er av NIVA oppgitt til å være 13.4 mg/l ved ph 7 og 10 C [iv]. Estimert mengde ammonium i elven fra fylling ligger langt under dette nivået. Mengde ammonium i elven fra fyllingen vurderes ikke å ha noen negativ konsekvens for fisken. Ved sprenging av grøft vil det også oppstå rester av sprengstoff. Grøftesprengningen vil pågå etter at fyllingen er etablert. Mengde ammonium ut i elven vil bli vesentlig mindre enn antatt mengde fra fylling. Døgnkonsentrasjonen vil da pgså være vesentlig mindre en tålegrense for fisk. Mengde ammonium i elven etter sprengning av grøft forventes ikke å ha noen negativ effekt på elven Skremming Sprenging ved elver og i elver kan ha negativ påvirkning på fisk. Energien som utløses i vannet kan medføre fiskedød. Det antas at aktiviteten i elven i forkant av en eventuell sprengning, medfører at fisk trekker seg bort fra området, og flytter seg nedenfor terskelen nedstrøms.

6 Sprenging av grøft vurderes å kunne ha en lokal negativ effekt på fisk, men det antas at fisken i forkant er skremt bort fra området, på grunn av aktiviteten med fylling, graving av grøft. 3.4 Partikler fra grøftegraving Graving av grøft i elven vil kunne medføre frigjøring av partikler. Partiklene er stedegne, og har ikke den samme potensielle skadeeffekten på fisk. Ved å grave med liten vannføring, vil eventuell bunnpåvirkning være av lokal karakter, og vurderes å ikke ha stor negativ påvirkning på elven. Figur 1 Grøfteprofil ved bunting av 4 og 4 trekkerør

7 4. Vedlegg Vedlegg1

8 5.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Vedlegg 2

20

21

22

23

24

25

26 [i] [ii] NIVA-notat: Miljørisiko ved dumping av sprengstein vra vegtunnel i Vangsvatnet ved Voss av ource=web&cd=2&cad=rja&ved=0ccyqfjab&url=http%3a%2f%2fwww. fylkesmannen.no%2fvedlegg_1_til_s%25c3%25b8knad_om_utfylling_og_ut slepp_i_vangsvatnet_zgzor.pdf.file&ei=ye2qui3xoowa4gtr3odgag&u sg=afqjcnengplkueqqrbg_1jbxhbicybxdkw [iii] Bækken, T., Bergan, M Overvåkning av kjemi og biologi i bekker ved utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Barkåker og Tønsberg Sluttrapport. [iv] Bækken, T Avrenning av nitrogen fra tunnelmasse

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Gradering Åpen Dokumenttittel MTA for 420 kv Ørskog Fardal; Projectnummer 10089

Detaljer

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Saksbeh./tlf.nr. John Alvsvåg / Deres ref./deres dato /Johannes Anonby Vår ref./ dok. id. 1716972 Vår dato 10.12.2012 Søknad fremføring av 420

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA)

Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA) Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Pb 4904 Nydalen 0423 Oslo Dokumenttittel Ofoten transformatorstasjon Del av 420 kv forbindelse Ofoten-Balsfjord- Hammerfest Gradering

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005 Oppdragsnavn: Tilleggsutredninger Frøya Vindpark Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) Frøya Vindpark - vurdering av fare

Detaljer

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalksteindagbrudd

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalksteindagbrudd Innherred samkommune Konsekvensutredning for Tromsdalen kalksteindagbrudd Delrapport grunnvann 2012-05-22 Oppdragsnr.: 5113920 Konsekvensutredning for Tromsdalen kalksteindagbrudd Delrapport grunnvann

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer

Tilleggsinstallasjon med mulighet for pumping i Tonstad kraftverk Konsekvenser for fisk og vannkvalitet

Tilleggsinstallasjon med mulighet for pumping i Tonstad kraftverk Konsekvenser for fisk og vannkvalitet Tilleggsinstallasjon med mulighet for pumping i Tonstad kraftverk Konsekvenser for fisk og vannkvalitet SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 138731-01 138731 11.10.2007 Oppdragsnavn: Tonstad

Detaljer

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv)

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Hans Herlofsen Prosjektleder Nettplan Stor-Oslo trinn 1 hans.herlofsen@statnett.no

Detaljer

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1241

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1241 Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg Imsland Smolt AS R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1241 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Dokumentasjonsvedlegg til søknad om nytt settefiskanlegg

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

NYGÅRDSFJELLET VINDPARK, TRINN 2 Miljø-, transport- og anleggsplan. Oktober 2009

NYGÅRDSFJELLET VINDPARK, TRINN 2 Miljø-, transport- og anleggsplan. Oktober 2009 NYGÅRDSFJELLET VINDPARK, TRINN 2 Miljø-, transport- og anleggsplan Oktober 2009 Narvik Næringsforum Næringskafé Resepten pub 28.09.2006 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål med planen 3 1.3

Detaljer

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av 23.10.13 blant annet følgende: «Rådmannen

Detaljer

Fisketurismen i Glomma ved Tolga

Fisketurismen i Glomma ved Tolga Fisketurismen i Glomma ved Tolga Utredning av konsekvenser ved utbygging av Tolga kraftverk Børre K. Dervo NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet

Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Oslo, 13.02.2015 U.off. ofl. 15, 1. ledd Deres ref.: 13/4417 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4983 Saksbehandler: Nordic Mining søknad om gruvevirksomhet

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005 RAPPORT Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering SALT rapport nr: 1005 2 Strandkantdeponi Ballstad. Status og prosessevaluering. Benedikte Farstad Nashoug Kjersti E. T. Busch 1005 11.12.2013

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta

Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta N O T A T Foreløpig vurdering av: Søknad om dispensasjon for utfylling av del av Gilhusbukta Rådmannens forslag til vedtak: 1.Forslag til detaljregulering for utfylling i sjø - Gilhusbukta, som vist på

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Behandling etter vannressursloven m.v.

Behandling etter vannressursloven m.v. Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann Anne Hustveit (red.) 1 2002 V E I L E D E R Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Vestre korridor. Tilleggsutredning konsesjonsprosess Vestre korridor

Samfunnsøkonomisk analyse av Vestre korridor. Tilleggsutredning konsesjonsprosess Vestre korridor Samfunnsøkonomisk analyse av Vestre korridor Tilleggsutredning konsesjonsprosess Vestre korridor Rapport Dokument tittel Samfunnsøkonomisk analyse Vestre korridor Gradering Offentlig Ansvarlig Enhet Nettplanlegging

Detaljer

SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER

SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver Sørlandsparken Øst AS Rapporttype Konsekvensutredning med planbeskrivelse 2012-03-30 Revidert 2012-12-13 SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER FORSLAG

Detaljer