Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi"

Transkript

1 Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi Sammendrag Ekstraordinære hendelser i kraftsystemet som under ekstremværet Dagmar i 2011 og brannen på Oslo S i 2007, har store konsekvenser for samfunnet. Nettselskapene er pålagt å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til ekstraordinære forhold. Tradisjonelt utføres slike analyser ved å kartlegge årsakssammenhenger og hva som kan skje. Dette er spesielt utfordrende ved ekstraordinære hendelser fordi slike hendelser som regel er "utenkelige". I rapporten beskrives en analysemetodikk som starter med å identifisere kritiske konsekvensene for deretter å kartlegge hva som skal til for å skape så store konsekvenser. Resultater fra bruk av metodikken illustreres for noen case. Nettselskapene er pålagt å analysere ekstraordinære hendelser i kraftsystemet i risiko- og sårbarhetsanalyser [1]. Slike analyser er viktige for å identifisere sårbarheter, for valg av tiltak og for beredskapsplanlegging. Det er imidlertid ikke åpenbart hva som er den beste framgangsmåten for å gjøre slike analyser. I denne rapporten beskriver vi et forslag til en framgangsmåte som består av ulike trinn og hvilke metoder som kan egne seg på hvert trinn. Metoden illustreres med eksempler fra case studier på sårbarhetsanalyser og anvendelser. I kap. 2 beskrives det først hva vi mener med ekstraordinære hendelser. Deretter gis det beskrivelse av sammenhengen mellom risiko og sårbarhet i kap. 3. Analysemetodikken beskrives i kap. 4, mens kap. 5 illustrerer resultater fra noen case studier. I det norske kraftsystemet (1-420 kv) skjer det i størrelsesorden feil og driftsforstyrrelser pr år [2]. De fleste feilene gir liten eller ingen konsekvens. Sluttbrukerne erfarer i gjennomsnitt ca. 3 langvarige avbrudd (> 3 minutter) med total varighet ca. 2-3 timer pr år. Det er variasjoner fra år til år hovedsakelig på grunn av variasjoner i været, og det er til dels store geografiske variasjoner. En sjelden gang oppstår ekstraordinære situasjoner der konsekvensene blir alvorlige i form av svært langvarige avbrudd eller ved at store områder rammes samtidig. 345

2 Dette kan skje dersom det inntrer flere feil samtidig i nettet, for eksempel under ekstremvær som Dagmar i 2011, men også når andre kritiske infrastrukturer som telekommunikasjon og transport rammes, slik det skjedde som følge av brannen i en kabelkulvert på Oslo sentralstasjon i Analyser av tidligere ekstraordinære hendelser viser at årsakene ofte er sammensatt av ulike faktorer [3]. Eksempler er: Kraftig vind (storm, orkan) og tre-fall med omfattende skader på kraftnettet (ekstremværet Dagmar (2011), Hilde, Ivar (2013)) Feil på kritiske komponenter som vern, ledningsskjøter og kabelmuffer ("Vestlandsfeilen" (2004), Oslo S (2007)) Anstrengte driftssituasjoner der systemet driftes nær grensene (Europa-blackout i 2006) Menneskelige faktorer som manglende situasjonsforståelse, mangelfull planlegging og koordinering (f.eks. graving, Oslo S (2007), USA blackout (2003)) Ekstraordinære hendelser, dvs. kombinasjoner av flere faktorer, feilhendelser og omfattende konsekvenser, har som regel (svært) lav sannsynlighet for å inntreffe. Felles for slike hendelser er at de ofte er "utenkelige" og at det derfor er vanskelig å gjøre tiltak for å forhindre dem. Likevel er det et krav at nettselskapene skal kunne ha beredskap for å håndtere ekstraordinære hendelser. En slik beredskap omfatter krav til blant annet ulike typer kompetanse, ressurser og reparasjonsberedskap [1]. For å kunne oppfylle kravene i forskriften [1], kreves det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til ekstraordinære forhold. Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system vil få med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet [5]. Figur 1 viser interne og eksterne dimensjoner av sårbarhet [3]. De interne dimensjonene er på den ene siden følsomhet overfor trusler som påvirker systemet, og på den andre siden systemets håndteringsevne ved uønskede hendelser. 346

3 Sårbarhet er en intern egenskap til selve systemet, knyttet til trusler og påkjenninger som kraftsystemet eksponeres for og til konsekvensene dette kan medføre for samfunnet. Mens sårbarhet er en intern egenskap, kan risiko defineres som kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens av en uønsket hendelse. En uønsket hendelse kan her være feil i kraftsystemet som har potensialer for å medføre omfattende konsekvenser. Sårbarhet kan påvirke både sannsynligheten (gjennom følsomheten) og konsekvensen (gjennom håndteringsevnen) og utgjør derfor en del av risikoen. Tabell 1 viser eksempler på sårbarheter som ble avdekket under ekstremværet Dagmar i Mange kraftledninger i skogsområder ble skadet pga. trefall. I tillegg ble gjenopprettingen hemmet av uværet, mangel på dagslys, og utilgjengelige veger og kommunikasjonsnett. Konsekvensene er beskrevet i [2]. Tilgjengelige mannskaper. Flere linjer i samme trasé. Reparasjonskompetanse Storm Teknisk tilstand for kritiske og -utstyr, reservedeler. Trefall kraftledninger. Reserveforsyning. Mangelfull skogrydding. Koordinering/oversikt. En risikoanalyse går tradisjonelt ut på å forsøke å besvare tre hovedspørsmål [4]: 1) Hva kan gå galt? 2) Hva er sannsynligheten for at det skal kunne skje? 3) Hva blir konsekvensene? Den tradisjonelle risikoanalysen starter typisk med å analysere de sammenhengene som kan føre til en uønsket hendelse ved å fokusere 347

4 på trusler og hva de kan lede til. Deretter beskrives årsakssammenhenger og sannsynligheter før konsekvenser kartlegges og klassifiseres. Sårbarhetsanalyse fokuserer ofte mindre på årsaker og mer på faktorer som kan føre til uønskede hendelser og videre resultere i alvorlige konsekvenser. En hovedutfordring i risiko- og sårbarhetsanalyse av kraftsystemet knyttet til ekstraordinære hendelser, er å identifisere kjeder av årsaker og hendelser som kan føre til kritiske konsekvenser for samfunnet. Dette er en problemstilling med stor kompleksitet blant annet fordi det er utallige faktorer som kan påvirke sårbarhet og risiko. Det finnes ingen enkeltmetode som kan brukes til å gjøre en slik omfattende analyse. I praksis er det derfor nødvendig å kombinere ulike metoder [3]. I prosjektet "Vulnerability and security in a changing power system" [3], er det etablert en metodikk for å analysere sårbarhet. Metodikken består av seks ulike trinn, der ulike metoder kan brukes til å utføre analyser på hvert trinn. Metodikken er illustrert i Figur 2 og beskrevet i det følgende. I praksis har det vist seg at det kan være vanskelig å identifisere sårbarheter knyttet til ekstraordinære hendelser ved å følge den tradisjonelle årsaks-konsekvens-kjeden slik man ofte gjør i en risikoanalyse. En grunn til dette kan være at man i risikoanalysen forsøker å kartlegge "alt" som kan skje, og at det da er lett å overse spesielle omstendigheter som kan føre til en ekstraordinær hendelse. En annen grunn er at slike hendelser ofte er "utenkelige" og at det derfor er vanskelig å komme på mulige årsakssammenhenger. I analysemetodikken vist i Figur 2, foreslås det i stedet å starte med de kritiske konsekvensene (jf. Figur 1) og deretter spørre seg hva som skal til for å skape så store konsekvenser. Dette gir en mer målrettet framgangsmåte spesielt med tanke på ekstraordinære hendelser. Før analysen kan starte, er det imidlertid nødvendig å definere hva som menes med begrepet kritisk konsekvens med hensyn til forsyningssikkerhet. Dette vil være forskjellig fra område til område, f.eks. gitt av utkoblet last og varighet, temperaturer og værforhold som kan oppstå samt type sluttbrukere som kan bli berørt. Det lokale nettselskap vil måtte vurdere hva som kan defineres som kritisk når det gjelder konsekvenser i sitt område, gjerne i samarbeid med lokale myndigheter, helseforetak, vannverk, telekommunikasjon, transport (jernbane, bybane). Dette er illustrert i skyen til venstre i figuren. 348

5 De seks trinnene i metodikken og metoder som egner seg på de ulike trinnene, beskrives kort i det følgende [3]: Trinn 1: Identifisere kritiske konsekvenser Oppgave: Kritiske konsekvenser i et gitt forsyningsområde fastlegges basert på vurderinger og definisjoner nevnt ovenfor Metoder: Etablere en dialog mellom ulike sektorer der behov og kritikalitet kartlegges, som kommune, helseforetak, vannverk, telekommunikasjon, transport. Trinn 2: Identifisere kritiske utfall som leder til kritiske konsekvenser Oppgave: Kartlegge kombinasjoner av anleggsdeler, lokaliseringer, eller driftssituasjoner som kan føre til de kritiske konsekvensene i trinn 1. Eksempler: enkelt- og dobbeltfeil, felles-feil, kritiske driftssituasjoner og kritiske punkter f.eks. der infrastrukturer møtes). 349

6 Metoder: Avhengig av nettnivå: lastflytberegninger, utfallsanalyser eller scenarioanalyser, eventuelt dynamiske simuleringer. Tidligere hendelser og feilhistorikk, gjerne kombinert med ekspertvurderinger, spiller en sentral rolle. Trinn 3: Identifisere trusler som kan forårsake de kritiske utfallene Oppgave: Identifisere trusler som kan utløse kritisk hendelse eller true kritiske lokasjoner. Alle kategorier trusler dekkes (natur, mennesker, teknisk/driftsmessig). Metoder: Sjekklister, sammen med ekspertvurderinger basert på historikk, feilstatistikk, prognoser og klimainformasjon. Trinn 4: Identifisere sårbarheter: Følsomhet og håndteringsevne Oppgave: Identifisere hvordan kritiske utfall kan skje (følsomhet) og hvordan konsekvensene kan bli kritiske (håndteringsevne). Menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer. Metoder: Ekspertvurderinger spiller en sentral rolle ved identifisering av sårbarheter sammen med metodikk som bow tiemodell, feiltre og hendelsestre. Trinn 5: Identifisere faktorer som påvirker håndteringsevnen Oppgave: Identifisere hva som kan hindre eller hemme håndteringsevnen. Eksempler: trafikkaos, uvær, utilgjengelige veger, tilgang på kompetanse og ressurser. Metoder: Sjekklister, ekspertvurderinger basert på historikk, prognoser, klimainformasjon og beredskapsplaner. Trinn 6: Evaluering av sårbarhet - tiltak Oppgave: Identifisere barrierer knyttet til følsomhet og håndteringsevne. Det vil si barrierer som har som hensikt å forhindre at kritisk hendelse oppstår, samt barrierer i form av kompetanse og beredskap (reservedeler, transport, samband etc.) for å håndtere de kritiske hendelser som inntreffer. Metoder: Ekspertvurderinger, bow tie-modell, feiltre, hendelsestre. Identifikasjon av kritiske utfall, driftssituasjoner og lokasjoner i trinn 2 og trusler i trinn 3, krever god kunnskap om kraftnettet og hvordan det er bygget opp og driftet. Vurderingene kan i noen tilfeller gjøres ved ekspertvurderinger i nettselskapet, i andre tilfeller er det nødvendig å gjøre spesifikke analyser. Trinn 4 krever detaljert kunnskap om de kritiske anleggsdelene og kompetanse på tilstandsvurderinger, beredskap, reparasjon og gjenoppretting av drift (fra driftssentralen). 350

7 Sårbarhetsanalysemetodikken beskrevet i forrige kapittel er testet ut og benyttet på case i samarbeid med to ulike nettselskap, for kritiske kraftledninger i deres forsyningsområde. Med kritiske kraftledninger menes her forsyningen til et område med kritiske laster, dvs. områder der konsekvensene kan bli kritiske når de rammes av avbrudd. Kraftledninger er valgt som case fordi de generelt sett er mest utsatt. I dette kapitlet gis det en oppsummering av resultatet fra hvert trinn, for to case, ett i distribusjonsnettet og ett i regionalnettet. Nettselskap og kraftledninger er anonymisert i beskrivelsen. Områder der konsekvensene kan anses kritiske, er valgt ut i samarbeid med selskapene. I tabellen er det også vist hva resultatet på de ulike trinnene i sårbarhetsanalysen blir om den gjennomføres for to konkrete case: Hendelsen i Steigen i 2007 og BKK-området som har vært et mye omtalt område der forsyningssikkerheten har vært vurdert som for lav [6]. 1. Kritiske laster 2. Kritiske utfall Lokalsamfunn. Skoler, sykestue, kommune-adm., næringer mm. Ensidig forsyning 22 kv kraftledning. Forsyning til område med større industri. Husholdninger. Ensidig forsyning 132 kv kraftledning. 3. Trusler Natur: Vind, ising. Natur: Snø, ising, tordenvær, korrosjon. 4. Sårbarheter 5. Hemmende faktorer Teknisk tilstand. Mangel på reserveforsyning. Dårlig vær, mørketid. Skader på annen infrastruktur. 6. Tiltak Tilstandsovervåking kraftledning. Mobile reserveaggregater. To ledninger på samme masterekke. Teknisk tilstand. Avsidesliggende. Dårlig vær, mørketid. Skader på annen infrastruktur. Tilstandsovervåking kraftledning Reservedeler. Lokalsamfunn. Kommune-adm., jordbruk, husholdninger mm. Samtidige feil på begge 66 kv kraftledninger. Natur: Vind, ising. Teknisk tilstand. Dårlig valg av trasé. Uvær, mørketid. Tilstandsovervåking kraftledninger. Mobile reserveaggregater. Bergen by og området rundt. Utfall av èn kraftledning ved importbehov > 850 MW. Alle kategorier (ingen fremtredende). N-1 kriteriet ikke oppfylt deler av året. Tosidig forsyning og N-1. Sjekke verninnstillinger. Systemvern. 351

8 En hovedutfordring i risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til ekstraordinære hendelser i kraftsystemet, er å identifisere kjeder av årsaker og hendelser som kan føre til kritiske konsekvenser for samfunnet. Dette er en problemstilling med stor kompleksitet blant annet fordi det er utallige faktorer som kan påvirke sårbarhet og risiko. Analysemetodikken presentert i rapporten, tar utgangspunkt i å identifisere hva som kan defineres som kritisk konsekvens i et gitt forsyningsområde, for deretter å kartlegge hva som skal til av utfall og i hvilke driftssituasjoner utfallene kan skje, for at slike konsekvenser skal oppstå. Videre identifiseres mulige trusler kombinert med ulike sårbarheter som kan utløse dette. Disse trinnene danner grunnlag for å identifisere sårbarhetsreduserende tiltak, dvs. barrierer som kan bidra til å forhindre at kritiske hendelser oppstår, samt barrierer i form av kompetanse og beredskap (reservedeler, transport, samband etc.) for å begrense konsekvensene. Denne framgangsmåten gir en mer målrettet metodikk for å analysere risiko og sårbarhet knyttet til ekstraordinære forhold enn tradisjonelle risiko og sårbarhetsanalyser, som typisk starter med å kartlegge hva som kan skje (årsakssammenhenger). [1] Olje- og energidepartementet. (2012). Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften), FOR [2] Kjølle, G. H., Kyte, R. H., Vefsnmo, H. M., Lille-Mæhlum, J. (2013). Analyser av feil og avbrudd i kraftnettet , TR A7279, SINTEF Energi AS, Trondheim. [3] Kjølle, G. H., Gjerde, O., Hofmann, M. (2013). Vulnerability and security in a changing power system. Executive summary, TR A7278, SINTEF Energi AS, Trondheim. [4] Rausand, M. (2011). Risk Assessment. Theory, Methods and Applications. Hoboken, New Jersey: Wiley. [5] NOU 2000:24. (2000). Et sårbart samfunn. [6] Statnett. (2011). Områder med redusert driftssikkerhet i sentralnettet. Rapport [7] Gjerde, O. (2011). Identification and classification of indicators case studies, AN , SINTEF Energi AS, Trondheim. 352

Sårbarhet i kraftforsyningen og forbedringsmuligheter

Sårbarhet i kraftforsyningen og forbedringsmuligheter SINTEF seminar 19. april 2012: Uten strøm også etter neste storm? Sårbarhet i kraftforsyningen og forbedringsmuligheter Gerd Kjølle, Seniorforsker, SINTEF Energi gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt temaer

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Nasjonalt risikobilde

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde DSB Nasjonalt risikobilde 2013 1 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Utgitt av: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-308-9

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Nett og verdiskaping

Nett og verdiskaping Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 74 Nett og verdiskaping 3 av 74 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk i kombinasjon med manglende

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT TITTEL ARBEIDSNOTAT FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS Notat 1 FORFATTERE Håvard Fridheim, Jørn Vatn, Gunhild Åm Vatn, Per Hokstad, Jon Røstum, Ingrid Utne, Gerd Kjølle, Inger Anne Tøndel SAMMENDRAG

Detaljer

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7

3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5. 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Begreper og definisjoner... 4 3 Samfunnsøkonomiske kostnader av avbrudd... 5 4 Historikk om KILE og beregning av KILE-kostnader... 7 5 Hvordan fastlegges KILE-satsene...

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011

RAPPORT VEILEDNING. Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011 11 RAPPORT VEILEDNING Nasjonal sårbarhetsog beredskapsrapport (NSBR) 2011 - Et nasjonalt risikobilde - Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Klimaendringer Med fokus på morgendagens lyn og stormer Roger Steen NVE mai-11 Disposisjon Kort om ulike effekter av klimaendringer Mulige konsekvenser for norsk kraftforsyning

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN

NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK NO9805349 3S3. Kjell Sand OS T * VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN NVE NORGES VASSDRAGS- OGENERGIVERK i 3S3 NO9839 Kjell Sand VEILEDER I BRUK AV RISIKO- OG SARBARHETSANALYSER I KRAFTFORSYNINGEN OS T * DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF SINTEF - Åpen Rapport Risikovurdering av AMS Kartlegging av informasjonssikkerhetsmessige sårbarheter i AMS Forfattere Maria Bartnes Line Gorm Johansen Hanne Sæle SINTEF 2012-02-13 Sammendrag SINTEF har

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune

Lokal energiutredning. Leirfjord kommune Lokal energiutredning 2009 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Lokale energiutredninger Brønnøy kommune 2

Lokale energiutredninger Brønnøy kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Brønnøy kommune Brønnøy kommune 2 SAMMENDRAG...... 4 INNLEDNING...... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer