Delegater, gjester, tilhørere. Gode venner. Kjære landsmøte! Handel og Kontors landsmøte er en stor begivenhet, både praktisk og organisatorisk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegater, gjester, tilhørere. Gode venner. Kjære landsmøte! Handel og Kontors landsmøte er en stor begivenhet, både praktisk og organisatorisk."

Transkript

1 Delegater, gjester, tilhørere. Gode venner. Kjære landsmøte! Handel og Kontor i Norges landsmøte er en stor og viktig begivenhet. 250 delegater fra våre 7 regioner, landsomfattende avdelinger, representantskap med sittende forbundsstyre skal jobbe seg gjennom over 350 forslag og politiske mål og politiske uttalelser. Vi skal velge nytt forbundsstyre. Vi skal vedta nye vedtekter. Vi skal velge representanter til LOs representantskap. Vi skal velge delegater til LO-kongressen neste år. Bare for å nevne noe. Handel og Kontors landsmøte er en stor begivenhet, både praktisk og organisatorisk. Men viktigst er landsmøtet som en politisk begivenhet og et politisk verksted. Hva vi vedtar her vil legge føringer for vårt tariffpolitiske arbeid. Det vil ha betydning for arbeidet overfor arbeidsgiverne og myndighetene. Det vil ha betydning for utforming av tariffkravene våre. Det vil legge føringer for hvordan HK skal jobbe politisk. Det vil ha betydning for vår egen organisasjon. Våre vedtak vil dermed ha direkte betydning for våre medlemmer. Landsmøtet vil også avgjøre hvordan vi skal prioritere foran LO-kongressen. Og derfra vil det påvirke hvilke saker LO skal prioritere i sin neste 4-årsperiode. HKs landsmøte er viktig. Det betyr at det arbeidet du gjør som delegat de neste dagene er viktig. Når vi går til verks foran et landsmøte kan det derfor være verdt å legge Olof Palmes ord, om at Politikk handler om å ville i bakhodet. HKs landsmøte holdes, som vi vet, hvert 4. år og som regel i september. Når vårt landsmøte holdes er det alltid ett år igjen til stortingsvalget. Til dette landsmøtet, som de siste tre landsmøtene, vil statsminister Jens Stoltenberg komme. Det samme vil LOs leder, Roar Flåthen. Vi har registrert og hørt at Roar allerede er i salen. De skal begge holde sine innledninger mandag formiddag. I morgen, søndag, vil tidligere LO-leder Yngve Hågensen innlede og gi sine betraktninger om hvordan det er å se fagbevegelsen og HK fra sidelinja litt over 11 år etter at han gikk av som LO-leder. Vi skal også starte behandlingen av de faglige og politiske målene våre i morgen. 1.nestleder Peggy Hessen Følsvik vil innlede. Vi tar videre sikte på å behandle vedtektene og de organisatoriske spørsmålene på tirsdag. Til dette vil 2. nestleder Bjørn Mietinen innlede. Jeg inviterer alle delegater og delegasjoner til å delta bredt i debattene. Vi både skal og må ha takhøyde for gode debatter. Vi skal lytte til de gode argumentenes kraft. Uenighet er, og skal være, en real sak. Bare ved å bryne synspunktene mot hverandre og få alle argumenter på bordet, kan vi fatte de sunne og gode avgjørelsene som bringer HK og fagbevegelsen videre. Politikk handler om å ville sa altså Olof Palme. Når vi snakker politikk, og når vi utvikler HK og fagbevegelsen, skal vi ikke bare snakke om hva vi må, men også om det vi vil.

2 Dette kan handle om ufrivillig deltid, og dermed retten til full stilling. Nær 70% av kvinnene i varehandelen jobber i dag deltid. Det har bare blitt flere av dem. Vi har forsøkt å tette hullene gjennom loven og gjennom avtaleverket. Men det er tydeligvis ikke nok. Det trengs skarpere lut til. Her må vi prioritere. Det er noe vi må ville. Noe annet vi må ville er en sosial boligpolitikk. Det er min oppfatning at fagbevegelsen ikke lenger kan sitte stille og se på at unge arbeidstakere i etableringsfasen svir av lønna si på utleiehaier og galopperende boligpriser. De må få muligheter til å komme inn på boligmarkedet og få et sted å bo. De må få muligheten til å bruke lønna til noe mer, til familie, hverdagen, venner og et sosialt liv. Jeg skal komme tilbake til dette. En tredje sak HK vil, er å regulere franchisevirksomheten. Franchisemodellen er i ferd med å lage en sveitserost av den norske modellen. Franchise forvitrer tillitsvalgtapparatet og dermed også Hovedavtalen. Den slår hull på bedriftsdemokratiet. Den uthuler rettigheter i arbeidsmiljøloven. Jeg skal fatte meg i korthet: Dette uvesenet må bort! Alt dette er eksempler på hva HK vil. Men det er også eksempler på politikk. Fagbevegelsens vilje går altså hånd i hånd med politisk vilje. Politikk er altså å ville. Og fagbevegelsen har gang på gang vist, at Det vi vil Det får vi til Å ville politikk, handler om å ha viljen til å tenke fremover og å tenke nytt. Men å få gjennomslag handler også om forhandlinger. Forhandlinger igjen handler om styrke. Styrken får vi gjennom vår egen organisasjon. Internt i vår egen organisasjon står dette landsmøtet overfor en rekke prioriteringer og politiske veivalg. Det vil være veivalg som dere skal ta stilling til som delegater, og som vil få direkte betydning for medlemmene. Ett slikt veivalg kan være om vi skal gå inn for ulike former for Vertikal eller horisontal organisering. La meg si det slik; Det er ikke slik at bildet er svart eller hvitt. Med hånden på hjertet kan jeg trolig si at alle større forbund har ett eller flere avtaleområder man ikke nødvendigvis er stolte av. Det skyldes flere saker. I HK handler det stort sett om vi rett og slett ikke har mange nok medlemmer til å sette makt bak kravene. For de som ikke kjenner begrepene horisontal og vertikal organisering skal jeg gi en kort illustrasjon. (Plansje/bilde på storskjerm av bedrift med horisontale avtaleområder.)

3 Tradisjonelt har man i LO organisert seg etter yrkesområder. For eksempel; i en industribedrift vil arbeiderne være organisert i Fellesforbundet, sjåførene i Transportarbeiderforbundet, arbeidsledere og tekniske funksjonærer i FLT og kontoransatte i HK. Dette er en organisering HK har støttet og stilt seg bak. Det gir ulike yrkesgrupper anledning til å stå samlet. At tariffavtalene er landsdekkende gir som regel den nødvendige styrken. Men ved årets oppgjør var det ikke til stor hjelp, hvor de ansatte i bakeriene organisert i NNN fikk et tillegg på opp mot 10 kroner per time, mens HK med en temmelig tynn organisasjonsgrad i bakeriutsalgene på vår Butikkoverenskomst måtte nøye seg med et tillegg på mellom kr 1,25 og 7 kroner per time. I slike situasjoner må vi spørre oss om vi har den rette organiseringa omkring avtaleverket. Vi må aldri låse oss til en statisk organisasjonsform. Her ser vi eksempel på en vertikal organisering. (Illustrasjon.) Jeg vil oppsummere dette med, at det må være hva som gir medlemmene størst gjennomslagskraft som avgjør hvordan vi innretter tariffavtalene i LO. Ikke hva som gir forbundet hegemoni. I så måte skal nettopp avtaleverket være det fleksible og levende verktøyet for fagbevegelsen. Avtaleverket er medlemmenes middel for å sikre seg anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Forbundene og LO skal være verktøyet. Et godt avtaleverk vil på sikt gi flere medlemmer. Og flere medlemmer bidrar til et sterkere LO og enda sterkere avtaleverk. Vi skal ikke være oss selv nok. Vi må hele tiden ha medlemmenes interesser som mål. Å ville nettopp medlemmenes beste er hva avtaleverket vårt hele tiden må reflektere, snarere enn å hegne om tilvante og tillærte organisasjonsgrenser innad i LO. For å få gjennomført den politikken vi vil, må vi altså ha et skikkelig avtaleverk. Et skikkelig avtaleverk, vil igjen gi flere medlemmer. Medlemsgrunnlaget er hva hele fagbevegelsens styrke og vår politiske vilje hviler på. Jeg vil si noen ord om medlemsstyrken. Siden landsmøtet i 2008 har HK vokst med ca medlemmer. Ca går på kurs årlig. Vi bruker 30 millioner kroner på faglig virksomhet bare sentralt. Vi sender tillitsvalgte på alt fra toppskolering og ungdomskurs til språkkurs og internasjonale kurs. Vi holder konsernkonferanser, bransjekonferanser, og vi møter i samlinger og kurs og beslutningsorganer med resten av LO-familien, både lokalt, regionalt og sentralt. Vi støtter medlemmene i alt fra fagbrev til universitetsutdannelse. Vi er i høyeste grad en levende organisasjon. I vårt tillitsvalgtregister har vi registrert ca stedstillitsvalgte og klubbledere. Vi sender nyhetsbrev på e-post til flertallet av disse.

4 Vi sender SMS-varslinger ved viktige begivenheter. Alt dette i tillegg til hva som gjøres regionalt, lokalt, og gjennom LO-familien for øvrig. Det skjer utrolig mye som er meget bra i dette forbundet. Det er alle dere som sitter her et levende bevis på. Men vi vokser lang fra nok. På alt for mange arbeidsplasser mangler vi tillitsvalgte. På alt for mange arbeidsplasser,mangler vi tilstrekkelig med medlemmer til å opprette tariffavtale. På alt for mange arbeidsplasser fører manglende kunnskap om lov- og avtaleverket til at arbeidsgiveren får et overtak og tilrøver seg en styringsrett de ikke har. Manglende tariffavtaler gir i tillegg en annen negativ effekt; vi mister innflytelse. Økonomiske tilskudd forbundet får til kursvirksomhet følger nemlig avtaledekningen. Faller andelen med tariffavtaler, gir det direkte fall i kursstøtte til tillitsvalgte fra forbundet. Vi har med andre ord et stort potensiale. Vårt forbunds organisasjonsområde har vokst raskere enn medlemstallet vårt. Vi har ikke klart å følge med. Vi må verve flere. Vi må bli flinkere til å spørre kolleger. Den største unnskyldningen for ikke å organisere seg er alltid at folk ikke blir spurt. Vi må ut å spørre kolleger om de vil organisere seg. Vi må rett og slett bli flinkere til å markere at det gjør en forskjell å være organisert. Å være fagorganisert må aldri bli en hemmelighet. Til det har vi for mye å være stolt av. La meg tilføye enda en sak; Det er min erfaring at når vi bevisstgjør folk om viktigheten av deltakelse og politiske holdninger, da vokser fagbevegelsen som sterkest. At vi skal holde vår politikk skjult, og falle for argumentet om å være såkalt upolitiske er en myte. Gjør vi dette, løper vi de borgerlige partienes ærend. Fordi det er høyresida som har alt å vinne på politisk likegyldighet. Igjen ser vi altså at politikk handler om å ville. Ikke bare å ville selv. Men å vise andre hva man vil. Også dette handler HKs landsmøte om. Spesielt tror jeg potensialet er stort blant ungdommer som jobber i ulike deler av servicesektoren. Hvilket minner meg på at jeg vil rette en stor takk til alle ungdommer som er her i salen, og som engasjerer seg. Som bryr seg. Og som har funnet veien inn i fagbevegelsens rekker. Ungdommens innsats er rett og slett uvurderlig. Som vi vet, har fagbevegelsen stolte tradisjoner å vise til når det gjelder de store reformene. Tradisjonelt har vi kjempet fram velferdsordninger som har kommet det brede lag av lønnstakere til gode. Det har vært reformer som; Redusert arbeidstid

5 Ferie Sykelønnsordninger For å nevne noen. Men mange velferdsreformer har vært rettet mot spesielle grupper; Bestemmelser mot ufrivillig deltid Vern mot diskriminering Avtalefestet pensjon Er eksempler på dette. Det siste tiåret har spesielt pensjon stått i fokus. Vi skal i framtida både beholde og ha egne pensjonsordninger for fagorganiserte. Prioriteringen her har vært både riktig og viktig. Og vi er ennå ikke i mål. Som dere vet er AFP-ordningen i privat sektor endret fra å være en ordning fra 62 til 67 år for fagorganiserte omfattet av tariffavtale, til nå å gi et påslag livet ut fra fylte 62 år. Slik sett kommer nå retten til å gå av med pensjon fra 62 år alle lønnstakere til gode. Men AFP-påslaget er fortsatt forbeholdt de som har rettigheter gjennom tariffavtale. Slik skal det fortsatt være. Det skal lønne seg å være fagorganisert. Å prioritere de eldre i denne sammenhengen har både vært riktig og viktig. Så, tilbake til ungdommen. Det er på høy tid at fagbevegelsen sikter seg inn på en velferdsreform som ungdommen kan nyte godt av. Jeg tror tiden er kommet for å kreve tariffestede ordninger som gjør at ungdom i framtida ser en direkte fordel med tariffavtalen. Litt om boligpolitikk. La meg slå fast en ting: Boligpolitikken er i dag usosial. Vi kan ikke ha det slik at ungdom som begynner i sin første jobb skal svi av halve lønna til utleiehaier fordi de ikke kommer inn på boligmarkedet. Eller for den saks skyld låne seg opp over pipa, slik at de risikerer å gå personlig konkurs hvis renta stiger. Vi kan heller ikke ha det slik at ungdom som kommer fra familier uten pengesterke foreldre, faller utenfor boligmarkedet fordi de blir overbydd av annen ungdom med foreldrenes penger i ryggen. Vi er i ferd med å få en alles kamp mot alle. Fordi markedet bestemmer blindt. Vi risikerer at boligmarkedet skaper forskjeller som forplanter seg i generasjoner.

6 Når politikerne ikke tar grep, tror jeg det er på tide at fagbevegelsen tar grep. Det har vi vist at vi har klart før. Politikk handler om å ville. Det er på tide at fagbevegelsen lanserer en egen tariffestet reform for ungdom. Vi har allerede Avtalefestet Pensjon for de eldre. Det er på tide med en form for Avtalefestet Boligsparing for de yngre. En ordning der tariffavtalen sikrer et direkte fortrinn for yngre fagorganiserte med tariffavtale. Jeg har selvsagt ikke noen fasit på hvordan en slik ordning skal se ut. Men kanskje er det naturlig å ta utgangspunkt i hva vi allerede har for de eldre. Der fungerer AFP som et påslag på en allerede eksisterende ordning. Jeg vil gi noen begrunnelser; Allerede i dag er det alt for mange som først organiserer seg når de ser behovet for AFPpåslaget. Det vil si at fagbevegelsen får medlemmene når de nærmer seg 50-årene. Men det er usunt i lengden med en aldersskjevhet i medlemsmassen vår. Det vil også være usunt hva angår de ordningene tariffavtalen tilbyr. Skal vi ha levedyktige tariffestede ordninger må avtalene sikre ordninger som følger de forskjellige livsfasene. På denne måten får avtaleverket også en generasjonssolidaritet. Jeg tror dette ville vært en styrke både for avtaleverket og fagbevegelsen som sådan. Det er også viktig at vi lager ordninger som viser at fagbevegelsen ser ungdommen. Hvis eldre organiserer seg når de ser behovet for AFP, må vi få ungdom til å komme til fagbevegelsen fordi de ser en billett inn i boligmarkedet. Fagbevegelsen har her en unik mulighet til å vise at vi tar ungdom på alvor. I 1990 ble det argumentert for en verdig avgang i arbeidslivet. Nå er det på tide at vi tar opp spørsmålet om å sikre en verdig ankomst til arbeidslivet. En ankomst der medlemskapet i fagforeningen og tariffavtalen selvsagt sikrer trygghet. Og nettopp derfor må vi sikre at ungdoms første lønn går til ungdom og sikrer ungdoms framtid og muligheter, snarere enn rett i lomma til utleiehaier og grådige finansinstitusjoner. Politikk handler altså om å ville, om å ville enke helhetlig. Å tenke samarbeid mellom generasjonene er nettopp dette. Men man kan ikke få både i pose og sekk. Man kan ikke få både skattelettelser og flere velferdsordninger. Man kan ikke få både konkurranseutsetting, privatisering og bedre arbeidsbetingelser.

7 Man kan ikke både privatisere skoler, som igjen tiltrekker seg de beste lærerne, og samtidig ville et bedre skoletilbud som favner alle. Det er med andre ord slik, at vil vi styrke de saker som fagbevegelsen arbeider for, må vi ha et politisk flertall på Stortinget som jobber med oss og ikke mot oss. Jeg presiserer dette, fordi vi den siste tiden har sett at det er et parti som nå forsøker å ta en svensk en. Jeg tror de fleste her i salen vet hvilket parti jeg snakker om. Det er Høyre. Torbjørn Røe Isaksen og Høyre forsøker å fremstille det slik at det ikke gjør noen forskjell i arbeidslivet hvilket parti som styrer. De hevder at forskjellene er få og små i arbeidslivet. De andre borgerlige partiene hiver seg på. Jeg vil si det slik; at når de sier dette, så må det enten være fordi de ikke vet bedre. Eller så er det fordi de bevisst farer med blank løgn. Oversikten over hva de forskjellige borgerlige partiene har stemt mot på Stortinget er nemlig lang som et vondt år. Og de er ikke nødvendigvis spesielt enige seg imellom heller. Man trenger ikke gå langt tilbake. Og vi kan starte med de saker som angår HK. Senest under behandlingen av stortingsmeldinga om et godt og anstendig arbeidsliv, sa FrP og Høyre nei til gjennomgang av ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i franchisedrevne kjeder og konsern og ved mange underleverandører. Jeg har sagt at når det kommer til franchise, så må uvesenet bort siden det innebærer ansvarspulverisering av Arbeidsmiljøloven, bedriftsdemokratiet og fagforeningsarbeidet. Allerede i denne saken ser vi altså hvem som jobber med oss, og hvem som jobber mot oss. Høyre og Fremskrittspartiet er mot. Når det kommer til arbeidstider har jeg også sagt noe om dette tidligere. Også her gjorde Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet felles front under behandlingen av den samme stortingsmeldinga. Venstre drømte seg tilbake til reglene fra Bondevik II-regjeringa som ble reversert da de rød-grønne overtok i Altså adgang til å pålegge 200 timer og individuell avtale opp til 400 timer. Både FrP, Høyre og Kristelig Folkeparti snakket om hva de kalte for moderat oppmyking av arbeidstidsbestemmelser om gjennomsnittsberegning og overtid. De ville ha adgang til enklere bruk av unntaksregler. Alle vet hvem som ville benyttet disse unntaksreglene. Og hvordan de ville ha fungert i praksis på arbeidsplassene. Når det kommer til allmenngjøring av tariffbestemmelser, som jeg også har nevnt som et mulig middel hva angår arbeidstidsproblematikk i varehandelen, sa Fremskrittspartiet at de på prinsipielt grunnlag var mot dette. Hvorfor er FrP mot dette? Jo, fordi de systematisk jobber for å begrense fagforeningers mulighet til å jobbe kollektivt for å forbedre vanlige folks lønns- og arbeidsvilkår. Kanskje er det derfor de også ville utrede en nasjonal minstelønn. Eller skal vi kalle det en nasjonal lønnsbunn. Og i samme åndedrag fikk de seg til å si at begrepet sosial dumping var

8 lite presist. Begrepet grov utnyttelse, var bedre egnet. Man kan jo, ifølge Fremskrittspartiet, ha gode arbeidsvilkår selv om lønna er lav. Og for de som både selv har slitt, og også har sett kolleger slite for å få hele stillinger, kan jeg for ordens skyld opplyse om at Fremskrittspartiet har gjort det klart at de er mot lovfestet rett til heltid. Forskjellene i arbeidslivet er altså gjennomgående. De er store. De er sterke. De betyr noe. Når jeg nå, atter en gang, gjentar Olof Palmes ord om at politikk handler om å ville, så er det nettopp det det gjør. Glem derfor aldri hva de borgerlige vil i disse sakene. For de som ikke har fått det med seg; Fremskrittspartiet motsatte seg faktisk en oppjustering av Arbeidstvistloven. Hvorfor gjorde de det? Jo, fordi de var mot flere lovregler om kollektiv plassoppsigelse. I stedet for det kollektive lovverket, ville de rett og slett overføre hele streikeinstituttet til en rettsmekling som for øvrige domstoler. Så skulle fagforeningene velge mellom sivilt søksmål eller reise sak i Arbeidsretten. Det er arbeidslivspolitikk det Om Handel og Kontor og fagbevegelsen skal få gjennomført det vi vil ikke bare må vi ha et politisk flertall som jobber med oss vi tilføyer at vi vil ha det. Jeg har allerede nevnt flere saker som vil kreve dette: Kampen mot ufrivillig deltid Franchiseproblematikken Boligpolitikken For å nevne boligpolitikken. Dersom vi går inn for en ordning med avtalefestet boligsparing, da kan vi skjele til avtalefestet pensjon Hvem tror dere var for, og hvem tror dere har vært grunnleggende mot et trepartssamarbeid der staten bidrar i en ordning med tariffestet pensjon? Vi vet alle svaret. Og når vi vet hvem som satt i regjering da vi fikk avtalefestet pensjon, så vet vi hvem som må sitte i regjering hvis vi skal tenke tanker i retning av avtalefestet boligsparing. Jeg fortsetter med et par saker til; vi vet hvem som satt i regjering da vi fikk innsynsrett for tillitsvalgte i mars 2008, hvem som fikk innført regler om solidaransvar for oppdragsgivere i januar 2010, hvem som har innført regionale verneombud i hotell- og restaurant- og renholdsbransjen, - som FrP, Høyre og Venstre var mot og hvem som har likestilt skift- og turnusarbeid i Så vi ser at det gjør en vesentlig forskjell hvem som sitter i regjering. Jeg vil oppsummere dette slik; at for oss skal velferdsstaten være som en trampoline.

9 Den skal sende deg opp, men faller du ned, skal den også få deg til å lande mykt. Bare høyresida vil ha deg til å klatre i falleferdige stiger, - aller helst kjøpt for egen regning. Spørsmålet om hvem vi ønsker i regjering, bringer meg over på debatten om arbeidstider i varehandelen. Forbundet har med midler fra LO fått utarbeidet en Fafo-rapport om temaet. Den vil bli offentliggjort under landsmøtet. Dette vil skje på søndag. Før jeg går videre, vil jeg benytte anledningen til å oppsummere hva vi har opplevd de siste årene hva angår arbeidstider for denne yrkesgruppen: Andelen deltid har økt og er nå oppe i 70% Andelen sene åpningstider har økt, mange butikker har døgnåpent, mange til klokka 23 på kvelden Andelen butikker som holder søndagsåpent har økt og er nå oppe i 400 butikker Andelen butikksjefer som jevnlig drøfter arbeidstiden med sine ansatte ligger på kun 40% Og endelig: siden 2003 har de varehandelsansatte ikke hatt noe generelt vern mot nattarbeid i Arbeidsmiljøloven Det var regjeringa Bondevik som opphevet åpningstidsloven, og de brydde seg aldri om å styrke Arbeidsmiljøloven på dette området. Men vi har heller aldri senere fått gehør hos myndighetene for å få dette vernet inn i Arbeidsmiljøloven. Jeg skal oppsummere tilstandene kort og enkelt; Nevner vi odene varehandelsansatt og vern, og forsøker å problematisere tilstanden på noen måte avfeies vi med å ville nekte folk å handle når de vil. Så lenge det skjer, vil ikke politikerne snakke med oss om dette. Det rammer dessverre hele yrkesgruppen hardt også på andre måter enn arbeidstiden. Så lenge myndighetene ikke vil snakke med oss, ja så gagner ikke dette de varehandelsansatte. Spørsmålet er om det er ønskelig at det fortsetter slik. Mitt svar vil være nei. Det er av avgjørende betydning at forbundet orienterer seg slik at vi får innflytelse i dette spørsmålet og arbeidsmiljøet for yrkesgruppa som sådan. Oppsummeringen av utviklingen siden 2003 er ikke av forbundets stolteste historie. Skjønt vi har stått på for det vi har ment var rett. Men vi må i møte med fakta konstatere at utviklingen ikke har brakt medlemmene våre fremover på dette området. Alt i alt fører dette til at jeg vil stille spørsmålet helt åpent til landsmøtet: Er det på tide å velge en ny strategi? Kan vi skille åpningstid fra arbeidstid?

10 Betyr dette at vi kan velge en ny politikk der vi er villige til å jobbe senere, - også i helger så sant vi i lov- eller tariffveien eller i kombinasjon får gjennomslag enten i form av lønn eller sterkere og da sier jeg langt sterkere sosiale ordninger på andre områder. Jeg stiller disse spørsmålene fordi oppsummeringen siden 2000 faktisk må være den at den strategien vi valgte ikke har ført oss dit vi ville. For all del vi har fått gode lønnsoppgjør som vi har all grunn til å være stolte av. Men hva gjelder arbeids- og åpningstider har det ganske enkelt ikke gått forbundets vei. Dere vil se av Fafo-rapporten vi har fått utarbeidet at det finnes en rekke andre strategier enn å stenge butikkene. For å si det litt enkelt: Jeg vil at landsmøtet skal diskutere om det er hensiktsmessig å bruke ønsket om lengre åpningstider som et middel til å oppnå en sterkere hånd på rattet hva angår sosiale ordninger for de ansatte, en sterkere hånd på rattet hva angår arbeidstider, og om vi kan bruke dette som ei brekkstang for å få den medinnflytelsen i for eksempel kjøpesentre og forskjellige kjedekonsepter som vi lenge har etterlyst. Alt dette i stedet for å avvise alt blankt. Jeg sier ikke dette fordi jeg vil at våre medlemmer skal jobbe døgnet rundt. Men fordi det, som dere vil se i Fafo-rapporten, går an å verne om arbeidstiden for den enkelte ansatte på andre måter enn å begrense åpningstiden. Jeg vil presisere at vårt ønske om at søndagen skal være en annerledes dag, ligger fast. Men jeg sier at det parallelt med dette går an å lage begrensninger og føringer, for eksempel gjennom krav til avtaler med de tillitsvalgte som sikrer den nødvendige innflytelsen, snarere enn å stenge butikken. Jeg sier dette fordi jeg mener at målet om at de varehandelsansatte skal inkluderes i Arbeidsmiljølovens vern skal ligge fast. Og i målet om dette skal alle steiner snus. Jeg sier dette også fordi de siste 15 årene har vist oss, at dersom vi blankt avviser alt, så vil det før eller siden komme en deregulering. Og når den kommer, så har vi dersom vi ikke ligger i forkant, mistet alt handlingsrom. Og mister vi handlingsrommet, bestemmer de som vil det annerledes enn oss alt. Jeg vil derfor oppsummere dette på følgende måte: Det aller viktigste for oss er å få de varehandelsansattes arbeidstid inn under Arbeidsmiljøloven. Unntaket må bort. Vi vil ha en arbeidsmiljølov som gjelder alle. Vi vil ha likhet for loven. Som et ledd i dette er det av avgjørende betydning for oss at de ansatte får en hånd på rattet hva gjelder egen arbeidstid. De må ha en reell innflytelse på arbeidstiden. Det betyr innflytelse også i kjøpesentre som bestemmer arbeidstiden. Og det betyr reell innflytelse i kjedene. Det betyr at bedriftsdemokrati i franchise må reguleres. Men kanskje aller viktigst; I denne næringa må alle former for konkurransevridning unngås. For når det skjer konkurransevridning i varehandelen, så er det fritid og dermed i ytterste konsekvens helse som rammes. Dette gjelder først og fremst manglende lovverk i dag. Men det jeg sier her, kan også bety at vi bør gå inn for at enkelte bestemmelser i tariffavtalen bør kunne vurderes allmenngjort. Partenes grep om arbeidstiden må uansett ikke bli en bremsekloss for et regulert arbeidsliv og et skikkelig avtaleverk. Uorganiserte bedrifter må ha det samme regelverket å forholde seg til, når det kommer til disse sakene.

11 Kanskje er ikke det viktigste, at det ikke er åpent, men at de ansatte jobber et bestemt antall kvelder, og maksimalt det. Kanskje er ikke det viktigste om det er åpent, men at vi har et sterkere vern om fulle stillinger. Kanskje er ikke det viktigste om det er åpent, men at vi har skiftordninger snarere enn vaktordninger. Skiftordninger som loven igjen betinger at det forhandles og avtales om. Poenget mitt er at det er nå vi har sjansen til å få til dette. Kommer vi motparten i møte kan det være at det blir senere åpent, også i helger. Men da skjer det etter skikkelige lover og regler, hvor vi har medbestemmelse og medinnflytelse. Jeg synes dette er en langt viktigere debatt, enn om butikkene skal stenge klokka 21 eller 22 på kvelden. Det er en slik debatt jeg inviterer til. En debatt om de ansattes reelle medinnflytelse over egen arbeidstid. For det eneste jeg er sikker på, er at dersom vi ikke tar debatten nå, så vil dereguleringen av åpningstider skje uansett. Og da skjer det uten at vi har fått noe tilbake. Det er det denne debatten handler om. Som dere nå har hørt så har jeg i denne åpningstalen tatt opp flere temaer med et for øye å gi dem nye innfallsvinkler og reise en debatt. Det gjelder innretningen på avtalestrukturen. Det gjelder arbeidstider i varehandelen. Det gjelder ikke minst, et forslag om å innføre avtalefestede ordninger i tariffavtalene som vil spesielt komme ungdommer til gode. Det har egentlig falt meg naturlig å benytte anledningen til å se disse sakene med nye øyne. Dette blir mitt siste landsmøte som forbundsleder. Å løfte fram disse tre sakene på hvert sitt viktige område er dermed også en invitasjon til forbundet og landsmøtet om å benytte denne anledningen til å tenke nytt. Og debattere friskt. Og å komme fram til de gode løsningene. Selvsagt ikke bare i disse sakene. Men se det som en invitasjon til en god debatt i alle saker som gjelder vårt faglige arbeid. For det grunnleggende: Et kollektivt avtaleverk. Et anstendig arbeidsliv. En sterk fagbevegelse. Ei lønn å leve av og en jobb å leve med. Dette ligger uansett fast. Det er løsningene for å oppnå dette vi skal finne fram til. Det er det som skal debatteres og vedtas. Avslutningsvis vil jeg også som trønder benytte anledningen til å si at det er særlig gledelig at dette landsmøtet legges til Trøndelag. Det var i Trondheim jeg startet fagforeningsarbeidet i HK. Som leder av Trondheim HK fra tidlig 70-tall, som leder av fylkesorganisasjonen i Sør-Trøndelag, og som medlem av bystyret og formannskapet i Trondheim for Arbeiderpartiet. Mitt AP-medlemskap er fortsatt forankret i Ranheim Arbeidersamfunn.

12 Siden jeg ble valgt inn i HKs ledelse i 1988 og som forbundsleder fra 1994 har det vært mange begivenhetsrike år. Vi har oppnådd mye. Forbundet har vokst. Vi har utviklet en organisasjon basert på en desentralisert modell med regioner og landsomfattende avdelinger. Faglig har vi oppnådd resultater som medlemmene har gitt oss honnør for. Jeg vil runde av med noen ord om nettopp dette faglige arbeidet. For fra jeg startet arbeidet i Trondheim på 70-tallet har jeg også vært vitne til en globalisering og en stadig mindre verden. Jeg har kunnet se de siste årene hvordan de faglige utfordringene blir større og krysser landegrensene. Særlig i transportsektoren har HK møtt disse utfordringene. I vårt forbund har vi for eksempel måttet kjempe en sak for en ansatt i Ryanair det siste året som på en utmerket måte illustrerer den globale utfordringen, og også selskapenes kynisme: Først hevder selskapet at han ikke jobber i Norge, fordi kontrakten er skrevet i utlandet og selskapet er irsk. Dette på tross av at han jobber og oppholder seg på norsk jord. Når så Ryanair sier opp den ansatte usaklig, og vi stevner dem for retten for brudd på Arbeidsmiljølovens regler, sier Ryanair at rettsaken skal føres for irsk rett. Selskapet er jo irsk. Når norsk rett avgjør at saken skal føres for norsk rett, protesterer Ryanair igjen, og hevder at det skal føres etter irske lover i norske rettssaler. Vi har selvsagt tatt saken videre. Nå tilbyr Ryanair et forlik. Det viktige her er kynismen. Smutthullene. Og at slike saker er tidkrevende og setter både medlemmers, Ryanairansattes, og også forbundets tålmodighet på prøve. Og her vil jeg si et par ord om EØS. Det er et alvorlig tankekors, når det i saker som den i Ryanair, er krefter som ønsker å svekke arbeidstakeres rettigheter som først og fremst påberoper seg EØS-avtalen som et slags vern. EØS-avtalen var aldri ment for å svekke arbeidstakeres innflytelse. Og det igjen betyr, at skal vi sikre EØS-avtalens legitimitet må vi tørre å bruke det handlingsrommet som ligger i den. Vi kan aldri la den bli et motiv og argument for ikke å sikre et anstendig arbeidsliv, eller å trekke den norske velferden nedover og nedover i konkurransens navn. Derfor er jeg særlig glad når arbeidsministeren i sommer slo fast at den norske streikeretten selvsagt skal ha forrang for hensynet til fri flyt av arbeidskraft. Norske streiker skal selvsagt aldri bli gjenstand for behandling i EFTA-domstolen. Jeg er også glad for at arbeidsministeren har sett utfordringene i transportsektoren og vil gjøre denne til et satsingsfelt i kampen mot sosial dumping. Vår egen erfaring fra for eksempel franchisevirksomheten er at arbeidsgiveres jakt på kostnader og smutthull sprer seg til stadig nye sektorer. At vi nå opplever problemer i transportselskaper knyttet til utenlandskregistrerte selskaper betyr at hvis ikke tar grep, vil det fort smitte til andre sektorer.

13 Det må være opplagt at norsk lov skal gjelde i Norge Handlingsrommet for EØS-avtalen må være større enn hva vi har sett så langt og om nødvendig utfordres Politikk handler fortsatt om å ville Jeg startet med å minne om Olof Palmes ord om politikk handler om å ville. Jeg skal avslutte med de samme ordene. Kjære delegater. Kjære landsmøte. Glem ikke at politikk handler om å ville. Med dette erklærer jeg Handel og Kontors 33. ordinære landsmøte som åpnet.

Temahefte. arbeidstider ved utsalgssteder

Temahefte. arbeidstider ved utsalgssteder Temahefte arbeidstider ved utsalgssteder HANDEL OG KONTOR I NORGE Vinter 2013 1 Innhold Innledning... 3 Kort historikk... 4 Perioden 1. januar 1998 1. april 2003... 4 Fra 1. april 2003.... 4 Dagens situasjon...

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014

Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Gerd Kristiansen Åpning av LOs representantskapsmøte 10. juni 2014 Jeg vil starte med en gladsak! For dere - om noen få dager blir det nemlig satt et endelig punktum for dykkersaken. Et verdig punktum.

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette

Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 3/13 Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette 1. Uklarheter om arbeidstid og sykelønn

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Innst. 247 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 247 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag nnst. 247 L (2010 2011) nnstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:63 L (2010 2011) og Dokument 8:65 L (2010 2011) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag

Detaljer