Delegater, gjester, tilhørere. Gode venner. Kjære landsmøte! Handel og Kontors landsmøte er en stor begivenhet, både praktisk og organisatorisk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegater, gjester, tilhørere. Gode venner. Kjære landsmøte! Handel og Kontors landsmøte er en stor begivenhet, både praktisk og organisatorisk."

Transkript

1 Delegater, gjester, tilhørere. Gode venner. Kjære landsmøte! Handel og Kontor i Norges landsmøte er en stor og viktig begivenhet. 250 delegater fra våre 7 regioner, landsomfattende avdelinger, representantskap med sittende forbundsstyre skal jobbe seg gjennom over 350 forslag og politiske mål og politiske uttalelser. Vi skal velge nytt forbundsstyre. Vi skal vedta nye vedtekter. Vi skal velge representanter til LOs representantskap. Vi skal velge delegater til LO-kongressen neste år. Bare for å nevne noe. Handel og Kontors landsmøte er en stor begivenhet, både praktisk og organisatorisk. Men viktigst er landsmøtet som en politisk begivenhet og et politisk verksted. Hva vi vedtar her vil legge føringer for vårt tariffpolitiske arbeid. Det vil ha betydning for arbeidet overfor arbeidsgiverne og myndighetene. Det vil ha betydning for utforming av tariffkravene våre. Det vil legge føringer for hvordan HK skal jobbe politisk. Det vil ha betydning for vår egen organisasjon. Våre vedtak vil dermed ha direkte betydning for våre medlemmer. Landsmøtet vil også avgjøre hvordan vi skal prioritere foran LO-kongressen. Og derfra vil det påvirke hvilke saker LO skal prioritere i sin neste 4-årsperiode. HKs landsmøte er viktig. Det betyr at det arbeidet du gjør som delegat de neste dagene er viktig. Når vi går til verks foran et landsmøte kan det derfor være verdt å legge Olof Palmes ord, om at Politikk handler om å ville i bakhodet. HKs landsmøte holdes, som vi vet, hvert 4. år og som regel i september. Når vårt landsmøte holdes er det alltid ett år igjen til stortingsvalget. Til dette landsmøtet, som de siste tre landsmøtene, vil statsminister Jens Stoltenberg komme. Det samme vil LOs leder, Roar Flåthen. Vi har registrert og hørt at Roar allerede er i salen. De skal begge holde sine innledninger mandag formiddag. I morgen, søndag, vil tidligere LO-leder Yngve Hågensen innlede og gi sine betraktninger om hvordan det er å se fagbevegelsen og HK fra sidelinja litt over 11 år etter at han gikk av som LO-leder. Vi skal også starte behandlingen av de faglige og politiske målene våre i morgen. 1.nestleder Peggy Hessen Følsvik vil innlede. Vi tar videre sikte på å behandle vedtektene og de organisatoriske spørsmålene på tirsdag. Til dette vil 2. nestleder Bjørn Mietinen innlede. Jeg inviterer alle delegater og delegasjoner til å delta bredt i debattene. Vi både skal og må ha takhøyde for gode debatter. Vi skal lytte til de gode argumentenes kraft. Uenighet er, og skal være, en real sak. Bare ved å bryne synspunktene mot hverandre og få alle argumenter på bordet, kan vi fatte de sunne og gode avgjørelsene som bringer HK og fagbevegelsen videre. Politikk handler om å ville sa altså Olof Palme. Når vi snakker politikk, og når vi utvikler HK og fagbevegelsen, skal vi ikke bare snakke om hva vi må, men også om det vi vil.

2 Dette kan handle om ufrivillig deltid, og dermed retten til full stilling. Nær 70% av kvinnene i varehandelen jobber i dag deltid. Det har bare blitt flere av dem. Vi har forsøkt å tette hullene gjennom loven og gjennom avtaleverket. Men det er tydeligvis ikke nok. Det trengs skarpere lut til. Her må vi prioritere. Det er noe vi må ville. Noe annet vi må ville er en sosial boligpolitikk. Det er min oppfatning at fagbevegelsen ikke lenger kan sitte stille og se på at unge arbeidstakere i etableringsfasen svir av lønna si på utleiehaier og galopperende boligpriser. De må få muligheter til å komme inn på boligmarkedet og få et sted å bo. De må få muligheten til å bruke lønna til noe mer, til familie, hverdagen, venner og et sosialt liv. Jeg skal komme tilbake til dette. En tredje sak HK vil, er å regulere franchisevirksomheten. Franchisemodellen er i ferd med å lage en sveitserost av den norske modellen. Franchise forvitrer tillitsvalgtapparatet og dermed også Hovedavtalen. Den slår hull på bedriftsdemokratiet. Den uthuler rettigheter i arbeidsmiljøloven. Jeg skal fatte meg i korthet: Dette uvesenet må bort! Alt dette er eksempler på hva HK vil. Men det er også eksempler på politikk. Fagbevegelsens vilje går altså hånd i hånd med politisk vilje. Politikk er altså å ville. Og fagbevegelsen har gang på gang vist, at Det vi vil Det får vi til Å ville politikk, handler om å ha viljen til å tenke fremover og å tenke nytt. Men å få gjennomslag handler også om forhandlinger. Forhandlinger igjen handler om styrke. Styrken får vi gjennom vår egen organisasjon. Internt i vår egen organisasjon står dette landsmøtet overfor en rekke prioriteringer og politiske veivalg. Det vil være veivalg som dere skal ta stilling til som delegater, og som vil få direkte betydning for medlemmene. Ett slikt veivalg kan være om vi skal gå inn for ulike former for Vertikal eller horisontal organisering. La meg si det slik; Det er ikke slik at bildet er svart eller hvitt. Med hånden på hjertet kan jeg trolig si at alle større forbund har ett eller flere avtaleområder man ikke nødvendigvis er stolte av. Det skyldes flere saker. I HK handler det stort sett om vi rett og slett ikke har mange nok medlemmer til å sette makt bak kravene. For de som ikke kjenner begrepene horisontal og vertikal organisering skal jeg gi en kort illustrasjon. (Plansje/bilde på storskjerm av bedrift med horisontale avtaleområder.)

3 Tradisjonelt har man i LO organisert seg etter yrkesområder. For eksempel; i en industribedrift vil arbeiderne være organisert i Fellesforbundet, sjåførene i Transportarbeiderforbundet, arbeidsledere og tekniske funksjonærer i FLT og kontoransatte i HK. Dette er en organisering HK har støttet og stilt seg bak. Det gir ulike yrkesgrupper anledning til å stå samlet. At tariffavtalene er landsdekkende gir som regel den nødvendige styrken. Men ved årets oppgjør var det ikke til stor hjelp, hvor de ansatte i bakeriene organisert i NNN fikk et tillegg på opp mot 10 kroner per time, mens HK med en temmelig tynn organisasjonsgrad i bakeriutsalgene på vår Butikkoverenskomst måtte nøye seg med et tillegg på mellom kr 1,25 og 7 kroner per time. I slike situasjoner må vi spørre oss om vi har den rette organiseringa omkring avtaleverket. Vi må aldri låse oss til en statisk organisasjonsform. Her ser vi eksempel på en vertikal organisering. (Illustrasjon.) Jeg vil oppsummere dette med, at det må være hva som gir medlemmene størst gjennomslagskraft som avgjør hvordan vi innretter tariffavtalene i LO. Ikke hva som gir forbundet hegemoni. I så måte skal nettopp avtaleverket være det fleksible og levende verktøyet for fagbevegelsen. Avtaleverket er medlemmenes middel for å sikre seg anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Forbundene og LO skal være verktøyet. Et godt avtaleverk vil på sikt gi flere medlemmer. Og flere medlemmer bidrar til et sterkere LO og enda sterkere avtaleverk. Vi skal ikke være oss selv nok. Vi må hele tiden ha medlemmenes interesser som mål. Å ville nettopp medlemmenes beste er hva avtaleverket vårt hele tiden må reflektere, snarere enn å hegne om tilvante og tillærte organisasjonsgrenser innad i LO. For å få gjennomført den politikken vi vil, må vi altså ha et skikkelig avtaleverk. Et skikkelig avtaleverk, vil igjen gi flere medlemmer. Medlemsgrunnlaget er hva hele fagbevegelsens styrke og vår politiske vilje hviler på. Jeg vil si noen ord om medlemsstyrken. Siden landsmøtet i 2008 har HK vokst med ca medlemmer. Ca går på kurs årlig. Vi bruker 30 millioner kroner på faglig virksomhet bare sentralt. Vi sender tillitsvalgte på alt fra toppskolering og ungdomskurs til språkkurs og internasjonale kurs. Vi holder konsernkonferanser, bransjekonferanser, og vi møter i samlinger og kurs og beslutningsorganer med resten av LO-familien, både lokalt, regionalt og sentralt. Vi støtter medlemmene i alt fra fagbrev til universitetsutdannelse. Vi er i høyeste grad en levende organisasjon. I vårt tillitsvalgtregister har vi registrert ca stedstillitsvalgte og klubbledere. Vi sender nyhetsbrev på e-post til flertallet av disse.

4 Vi sender SMS-varslinger ved viktige begivenheter. Alt dette i tillegg til hva som gjøres regionalt, lokalt, og gjennom LO-familien for øvrig. Det skjer utrolig mye som er meget bra i dette forbundet. Det er alle dere som sitter her et levende bevis på. Men vi vokser lang fra nok. På alt for mange arbeidsplasser mangler vi tillitsvalgte. På alt for mange arbeidsplasser,mangler vi tilstrekkelig med medlemmer til å opprette tariffavtale. På alt for mange arbeidsplasser fører manglende kunnskap om lov- og avtaleverket til at arbeidsgiveren får et overtak og tilrøver seg en styringsrett de ikke har. Manglende tariffavtaler gir i tillegg en annen negativ effekt; vi mister innflytelse. Økonomiske tilskudd forbundet får til kursvirksomhet følger nemlig avtaledekningen. Faller andelen med tariffavtaler, gir det direkte fall i kursstøtte til tillitsvalgte fra forbundet. Vi har med andre ord et stort potensiale. Vårt forbunds organisasjonsområde har vokst raskere enn medlemstallet vårt. Vi har ikke klart å følge med. Vi må verve flere. Vi må bli flinkere til å spørre kolleger. Den største unnskyldningen for ikke å organisere seg er alltid at folk ikke blir spurt. Vi må ut å spørre kolleger om de vil organisere seg. Vi må rett og slett bli flinkere til å markere at det gjør en forskjell å være organisert. Å være fagorganisert må aldri bli en hemmelighet. Til det har vi for mye å være stolt av. La meg tilføye enda en sak; Det er min erfaring at når vi bevisstgjør folk om viktigheten av deltakelse og politiske holdninger, da vokser fagbevegelsen som sterkest. At vi skal holde vår politikk skjult, og falle for argumentet om å være såkalt upolitiske er en myte. Gjør vi dette, løper vi de borgerlige partienes ærend. Fordi det er høyresida som har alt å vinne på politisk likegyldighet. Igjen ser vi altså at politikk handler om å ville. Ikke bare å ville selv. Men å vise andre hva man vil. Også dette handler HKs landsmøte om. Spesielt tror jeg potensialet er stort blant ungdommer som jobber i ulike deler av servicesektoren. Hvilket minner meg på at jeg vil rette en stor takk til alle ungdommer som er her i salen, og som engasjerer seg. Som bryr seg. Og som har funnet veien inn i fagbevegelsens rekker. Ungdommens innsats er rett og slett uvurderlig. Som vi vet, har fagbevegelsen stolte tradisjoner å vise til når det gjelder de store reformene. Tradisjonelt har vi kjempet fram velferdsordninger som har kommet det brede lag av lønnstakere til gode. Det har vært reformer som; Redusert arbeidstid

5 Ferie Sykelønnsordninger For å nevne noen. Men mange velferdsreformer har vært rettet mot spesielle grupper; Bestemmelser mot ufrivillig deltid Vern mot diskriminering Avtalefestet pensjon Er eksempler på dette. Det siste tiåret har spesielt pensjon stått i fokus. Vi skal i framtida både beholde og ha egne pensjonsordninger for fagorganiserte. Prioriteringen her har vært både riktig og viktig. Og vi er ennå ikke i mål. Som dere vet er AFP-ordningen i privat sektor endret fra å være en ordning fra 62 til 67 år for fagorganiserte omfattet av tariffavtale, til nå å gi et påslag livet ut fra fylte 62 år. Slik sett kommer nå retten til å gå av med pensjon fra 62 år alle lønnstakere til gode. Men AFP-påslaget er fortsatt forbeholdt de som har rettigheter gjennom tariffavtale. Slik skal det fortsatt være. Det skal lønne seg å være fagorganisert. Å prioritere de eldre i denne sammenhengen har både vært riktig og viktig. Så, tilbake til ungdommen. Det er på høy tid at fagbevegelsen sikter seg inn på en velferdsreform som ungdommen kan nyte godt av. Jeg tror tiden er kommet for å kreve tariffestede ordninger som gjør at ungdom i framtida ser en direkte fordel med tariffavtalen. Litt om boligpolitikk. La meg slå fast en ting: Boligpolitikken er i dag usosial. Vi kan ikke ha det slik at ungdom som begynner i sin første jobb skal svi av halve lønna til utleiehaier fordi de ikke kommer inn på boligmarkedet. Eller for den saks skyld låne seg opp over pipa, slik at de risikerer å gå personlig konkurs hvis renta stiger. Vi kan heller ikke ha det slik at ungdom som kommer fra familier uten pengesterke foreldre, faller utenfor boligmarkedet fordi de blir overbydd av annen ungdom med foreldrenes penger i ryggen. Vi er i ferd med å få en alles kamp mot alle. Fordi markedet bestemmer blindt. Vi risikerer at boligmarkedet skaper forskjeller som forplanter seg i generasjoner.

6 Når politikerne ikke tar grep, tror jeg det er på tide at fagbevegelsen tar grep. Det har vi vist at vi har klart før. Politikk handler om å ville. Det er på tide at fagbevegelsen lanserer en egen tariffestet reform for ungdom. Vi har allerede Avtalefestet Pensjon for de eldre. Det er på tide med en form for Avtalefestet Boligsparing for de yngre. En ordning der tariffavtalen sikrer et direkte fortrinn for yngre fagorganiserte med tariffavtale. Jeg har selvsagt ikke noen fasit på hvordan en slik ordning skal se ut. Men kanskje er det naturlig å ta utgangspunkt i hva vi allerede har for de eldre. Der fungerer AFP som et påslag på en allerede eksisterende ordning. Jeg vil gi noen begrunnelser; Allerede i dag er det alt for mange som først organiserer seg når de ser behovet for AFPpåslaget. Det vil si at fagbevegelsen får medlemmene når de nærmer seg 50-årene. Men det er usunt i lengden med en aldersskjevhet i medlemsmassen vår. Det vil også være usunt hva angår de ordningene tariffavtalen tilbyr. Skal vi ha levedyktige tariffestede ordninger må avtalene sikre ordninger som følger de forskjellige livsfasene. På denne måten får avtaleverket også en generasjonssolidaritet. Jeg tror dette ville vært en styrke både for avtaleverket og fagbevegelsen som sådan. Det er også viktig at vi lager ordninger som viser at fagbevegelsen ser ungdommen. Hvis eldre organiserer seg når de ser behovet for AFP, må vi få ungdom til å komme til fagbevegelsen fordi de ser en billett inn i boligmarkedet. Fagbevegelsen har her en unik mulighet til å vise at vi tar ungdom på alvor. I 1990 ble det argumentert for en verdig avgang i arbeidslivet. Nå er det på tide at vi tar opp spørsmålet om å sikre en verdig ankomst til arbeidslivet. En ankomst der medlemskapet i fagforeningen og tariffavtalen selvsagt sikrer trygghet. Og nettopp derfor må vi sikre at ungdoms første lønn går til ungdom og sikrer ungdoms framtid og muligheter, snarere enn rett i lomma til utleiehaier og grådige finansinstitusjoner. Politikk handler altså om å ville, om å ville enke helhetlig. Å tenke samarbeid mellom generasjonene er nettopp dette. Men man kan ikke få både i pose og sekk. Man kan ikke få både skattelettelser og flere velferdsordninger. Man kan ikke få både konkurranseutsetting, privatisering og bedre arbeidsbetingelser.

7 Man kan ikke både privatisere skoler, som igjen tiltrekker seg de beste lærerne, og samtidig ville et bedre skoletilbud som favner alle. Det er med andre ord slik, at vil vi styrke de saker som fagbevegelsen arbeider for, må vi ha et politisk flertall på Stortinget som jobber med oss og ikke mot oss. Jeg presiserer dette, fordi vi den siste tiden har sett at det er et parti som nå forsøker å ta en svensk en. Jeg tror de fleste her i salen vet hvilket parti jeg snakker om. Det er Høyre. Torbjørn Røe Isaksen og Høyre forsøker å fremstille det slik at det ikke gjør noen forskjell i arbeidslivet hvilket parti som styrer. De hevder at forskjellene er få og små i arbeidslivet. De andre borgerlige partiene hiver seg på. Jeg vil si det slik; at når de sier dette, så må det enten være fordi de ikke vet bedre. Eller så er det fordi de bevisst farer med blank løgn. Oversikten over hva de forskjellige borgerlige partiene har stemt mot på Stortinget er nemlig lang som et vondt år. Og de er ikke nødvendigvis spesielt enige seg imellom heller. Man trenger ikke gå langt tilbake. Og vi kan starte med de saker som angår HK. Senest under behandlingen av stortingsmeldinga om et godt og anstendig arbeidsliv, sa FrP og Høyre nei til gjennomgang av ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i franchisedrevne kjeder og konsern og ved mange underleverandører. Jeg har sagt at når det kommer til franchise, så må uvesenet bort siden det innebærer ansvarspulverisering av Arbeidsmiljøloven, bedriftsdemokratiet og fagforeningsarbeidet. Allerede i denne saken ser vi altså hvem som jobber med oss, og hvem som jobber mot oss. Høyre og Fremskrittspartiet er mot. Når det kommer til arbeidstider har jeg også sagt noe om dette tidligere. Også her gjorde Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet felles front under behandlingen av den samme stortingsmeldinga. Venstre drømte seg tilbake til reglene fra Bondevik II-regjeringa som ble reversert da de rød-grønne overtok i Altså adgang til å pålegge 200 timer og individuell avtale opp til 400 timer. Både FrP, Høyre og Kristelig Folkeparti snakket om hva de kalte for moderat oppmyking av arbeidstidsbestemmelser om gjennomsnittsberegning og overtid. De ville ha adgang til enklere bruk av unntaksregler. Alle vet hvem som ville benyttet disse unntaksreglene. Og hvordan de ville ha fungert i praksis på arbeidsplassene. Når det kommer til allmenngjøring av tariffbestemmelser, som jeg også har nevnt som et mulig middel hva angår arbeidstidsproblematikk i varehandelen, sa Fremskrittspartiet at de på prinsipielt grunnlag var mot dette. Hvorfor er FrP mot dette? Jo, fordi de systematisk jobber for å begrense fagforeningers mulighet til å jobbe kollektivt for å forbedre vanlige folks lønns- og arbeidsvilkår. Kanskje er det derfor de også ville utrede en nasjonal minstelønn. Eller skal vi kalle det en nasjonal lønnsbunn. Og i samme åndedrag fikk de seg til å si at begrepet sosial dumping var

8 lite presist. Begrepet grov utnyttelse, var bedre egnet. Man kan jo, ifølge Fremskrittspartiet, ha gode arbeidsvilkår selv om lønna er lav. Og for de som både selv har slitt, og også har sett kolleger slite for å få hele stillinger, kan jeg for ordens skyld opplyse om at Fremskrittspartiet har gjort det klart at de er mot lovfestet rett til heltid. Forskjellene i arbeidslivet er altså gjennomgående. De er store. De er sterke. De betyr noe. Når jeg nå, atter en gang, gjentar Olof Palmes ord om at politikk handler om å ville, så er det nettopp det det gjør. Glem derfor aldri hva de borgerlige vil i disse sakene. For de som ikke har fått det med seg; Fremskrittspartiet motsatte seg faktisk en oppjustering av Arbeidstvistloven. Hvorfor gjorde de det? Jo, fordi de var mot flere lovregler om kollektiv plassoppsigelse. I stedet for det kollektive lovverket, ville de rett og slett overføre hele streikeinstituttet til en rettsmekling som for øvrige domstoler. Så skulle fagforeningene velge mellom sivilt søksmål eller reise sak i Arbeidsretten. Det er arbeidslivspolitikk det Om Handel og Kontor og fagbevegelsen skal få gjennomført det vi vil ikke bare må vi ha et politisk flertall som jobber med oss vi tilføyer at vi vil ha det. Jeg har allerede nevnt flere saker som vil kreve dette: Kampen mot ufrivillig deltid Franchiseproblematikken Boligpolitikken For å nevne boligpolitikken. Dersom vi går inn for en ordning med avtalefestet boligsparing, da kan vi skjele til avtalefestet pensjon Hvem tror dere var for, og hvem tror dere har vært grunnleggende mot et trepartssamarbeid der staten bidrar i en ordning med tariffestet pensjon? Vi vet alle svaret. Og når vi vet hvem som satt i regjering da vi fikk avtalefestet pensjon, så vet vi hvem som må sitte i regjering hvis vi skal tenke tanker i retning av avtalefestet boligsparing. Jeg fortsetter med et par saker til; vi vet hvem som satt i regjering da vi fikk innsynsrett for tillitsvalgte i mars 2008, hvem som fikk innført regler om solidaransvar for oppdragsgivere i januar 2010, hvem som har innført regionale verneombud i hotell- og restaurant- og renholdsbransjen, - som FrP, Høyre og Venstre var mot og hvem som har likestilt skift- og turnusarbeid i Så vi ser at det gjør en vesentlig forskjell hvem som sitter i regjering. Jeg vil oppsummere dette slik; at for oss skal velferdsstaten være som en trampoline.

9 Den skal sende deg opp, men faller du ned, skal den også få deg til å lande mykt. Bare høyresida vil ha deg til å klatre i falleferdige stiger, - aller helst kjøpt for egen regning. Spørsmålet om hvem vi ønsker i regjering, bringer meg over på debatten om arbeidstider i varehandelen. Forbundet har med midler fra LO fått utarbeidet en Fafo-rapport om temaet. Den vil bli offentliggjort under landsmøtet. Dette vil skje på søndag. Før jeg går videre, vil jeg benytte anledningen til å oppsummere hva vi har opplevd de siste årene hva angår arbeidstider for denne yrkesgruppen: Andelen deltid har økt og er nå oppe i 70% Andelen sene åpningstider har økt, mange butikker har døgnåpent, mange til klokka 23 på kvelden Andelen butikker som holder søndagsåpent har økt og er nå oppe i 400 butikker Andelen butikksjefer som jevnlig drøfter arbeidstiden med sine ansatte ligger på kun 40% Og endelig: siden 2003 har de varehandelsansatte ikke hatt noe generelt vern mot nattarbeid i Arbeidsmiljøloven Det var regjeringa Bondevik som opphevet åpningstidsloven, og de brydde seg aldri om å styrke Arbeidsmiljøloven på dette området. Men vi har heller aldri senere fått gehør hos myndighetene for å få dette vernet inn i Arbeidsmiljøloven. Jeg skal oppsummere tilstandene kort og enkelt; Nevner vi odene varehandelsansatt og vern, og forsøker å problematisere tilstanden på noen måte avfeies vi med å ville nekte folk å handle når de vil. Så lenge det skjer, vil ikke politikerne snakke med oss om dette. Det rammer dessverre hele yrkesgruppen hardt også på andre måter enn arbeidstiden. Så lenge myndighetene ikke vil snakke med oss, ja så gagner ikke dette de varehandelsansatte. Spørsmålet er om det er ønskelig at det fortsetter slik. Mitt svar vil være nei. Det er av avgjørende betydning at forbundet orienterer seg slik at vi får innflytelse i dette spørsmålet og arbeidsmiljøet for yrkesgruppa som sådan. Oppsummeringen av utviklingen siden 2003 er ikke av forbundets stolteste historie. Skjønt vi har stått på for det vi har ment var rett. Men vi må i møte med fakta konstatere at utviklingen ikke har brakt medlemmene våre fremover på dette området. Alt i alt fører dette til at jeg vil stille spørsmålet helt åpent til landsmøtet: Er det på tide å velge en ny strategi? Kan vi skille åpningstid fra arbeidstid?

10 Betyr dette at vi kan velge en ny politikk der vi er villige til å jobbe senere, - også i helger så sant vi i lov- eller tariffveien eller i kombinasjon får gjennomslag enten i form av lønn eller sterkere og da sier jeg langt sterkere sosiale ordninger på andre områder. Jeg stiller disse spørsmålene fordi oppsummeringen siden 2000 faktisk må være den at den strategien vi valgte ikke har ført oss dit vi ville. For all del vi har fått gode lønnsoppgjør som vi har all grunn til å være stolte av. Men hva gjelder arbeids- og åpningstider har det ganske enkelt ikke gått forbundets vei. Dere vil se av Fafo-rapporten vi har fått utarbeidet at det finnes en rekke andre strategier enn å stenge butikkene. For å si det litt enkelt: Jeg vil at landsmøtet skal diskutere om det er hensiktsmessig å bruke ønsket om lengre åpningstider som et middel til å oppnå en sterkere hånd på rattet hva angår sosiale ordninger for de ansatte, en sterkere hånd på rattet hva angår arbeidstider, og om vi kan bruke dette som ei brekkstang for å få den medinnflytelsen i for eksempel kjøpesentre og forskjellige kjedekonsepter som vi lenge har etterlyst. Alt dette i stedet for å avvise alt blankt. Jeg sier ikke dette fordi jeg vil at våre medlemmer skal jobbe døgnet rundt. Men fordi det, som dere vil se i Fafo-rapporten, går an å verne om arbeidstiden for den enkelte ansatte på andre måter enn å begrense åpningstiden. Jeg vil presisere at vårt ønske om at søndagen skal være en annerledes dag, ligger fast. Men jeg sier at det parallelt med dette går an å lage begrensninger og føringer, for eksempel gjennom krav til avtaler med de tillitsvalgte som sikrer den nødvendige innflytelsen, snarere enn å stenge butikken. Jeg sier dette fordi jeg mener at målet om at de varehandelsansatte skal inkluderes i Arbeidsmiljølovens vern skal ligge fast. Og i målet om dette skal alle steiner snus. Jeg sier dette også fordi de siste 15 årene har vist oss, at dersom vi blankt avviser alt, så vil det før eller siden komme en deregulering. Og når den kommer, så har vi dersom vi ikke ligger i forkant, mistet alt handlingsrom. Og mister vi handlingsrommet, bestemmer de som vil det annerledes enn oss alt. Jeg vil derfor oppsummere dette på følgende måte: Det aller viktigste for oss er å få de varehandelsansattes arbeidstid inn under Arbeidsmiljøloven. Unntaket må bort. Vi vil ha en arbeidsmiljølov som gjelder alle. Vi vil ha likhet for loven. Som et ledd i dette er det av avgjørende betydning for oss at de ansatte får en hånd på rattet hva gjelder egen arbeidstid. De må ha en reell innflytelse på arbeidstiden. Det betyr innflytelse også i kjøpesentre som bestemmer arbeidstiden. Og det betyr reell innflytelse i kjedene. Det betyr at bedriftsdemokrati i franchise må reguleres. Men kanskje aller viktigst; I denne næringa må alle former for konkurransevridning unngås. For når det skjer konkurransevridning i varehandelen, så er det fritid og dermed i ytterste konsekvens helse som rammes. Dette gjelder først og fremst manglende lovverk i dag. Men det jeg sier her, kan også bety at vi bør gå inn for at enkelte bestemmelser i tariffavtalen bør kunne vurderes allmenngjort. Partenes grep om arbeidstiden må uansett ikke bli en bremsekloss for et regulert arbeidsliv og et skikkelig avtaleverk. Uorganiserte bedrifter må ha det samme regelverket å forholde seg til, når det kommer til disse sakene.

11 Kanskje er ikke det viktigste, at det ikke er åpent, men at de ansatte jobber et bestemt antall kvelder, og maksimalt det. Kanskje er ikke det viktigste om det er åpent, men at vi har et sterkere vern om fulle stillinger. Kanskje er ikke det viktigste om det er åpent, men at vi har skiftordninger snarere enn vaktordninger. Skiftordninger som loven igjen betinger at det forhandles og avtales om. Poenget mitt er at det er nå vi har sjansen til å få til dette. Kommer vi motparten i møte kan det være at det blir senere åpent, også i helger. Men da skjer det etter skikkelige lover og regler, hvor vi har medbestemmelse og medinnflytelse. Jeg synes dette er en langt viktigere debatt, enn om butikkene skal stenge klokka 21 eller 22 på kvelden. Det er en slik debatt jeg inviterer til. En debatt om de ansattes reelle medinnflytelse over egen arbeidstid. For det eneste jeg er sikker på, er at dersom vi ikke tar debatten nå, så vil dereguleringen av åpningstider skje uansett. Og da skjer det uten at vi har fått noe tilbake. Det er det denne debatten handler om. Som dere nå har hørt så har jeg i denne åpningstalen tatt opp flere temaer med et for øye å gi dem nye innfallsvinkler og reise en debatt. Det gjelder innretningen på avtalestrukturen. Det gjelder arbeidstider i varehandelen. Det gjelder ikke minst, et forslag om å innføre avtalefestede ordninger i tariffavtalene som vil spesielt komme ungdommer til gode. Det har egentlig falt meg naturlig å benytte anledningen til å se disse sakene med nye øyne. Dette blir mitt siste landsmøte som forbundsleder. Å løfte fram disse tre sakene på hvert sitt viktige område er dermed også en invitasjon til forbundet og landsmøtet om å benytte denne anledningen til å tenke nytt. Og debattere friskt. Og å komme fram til de gode løsningene. Selvsagt ikke bare i disse sakene. Men se det som en invitasjon til en god debatt i alle saker som gjelder vårt faglige arbeid. For det grunnleggende: Et kollektivt avtaleverk. Et anstendig arbeidsliv. En sterk fagbevegelse. Ei lønn å leve av og en jobb å leve med. Dette ligger uansett fast. Det er løsningene for å oppnå dette vi skal finne fram til. Det er det som skal debatteres og vedtas. Avslutningsvis vil jeg også som trønder benytte anledningen til å si at det er særlig gledelig at dette landsmøtet legges til Trøndelag. Det var i Trondheim jeg startet fagforeningsarbeidet i HK. Som leder av Trondheim HK fra tidlig 70-tall, som leder av fylkesorganisasjonen i Sør-Trøndelag, og som medlem av bystyret og formannskapet i Trondheim for Arbeiderpartiet. Mitt AP-medlemskap er fortsatt forankret i Ranheim Arbeidersamfunn.

12 Siden jeg ble valgt inn i HKs ledelse i 1988 og som forbundsleder fra 1994 har det vært mange begivenhetsrike år. Vi har oppnådd mye. Forbundet har vokst. Vi har utviklet en organisasjon basert på en desentralisert modell med regioner og landsomfattende avdelinger. Faglig har vi oppnådd resultater som medlemmene har gitt oss honnør for. Jeg vil runde av med noen ord om nettopp dette faglige arbeidet. For fra jeg startet arbeidet i Trondheim på 70-tallet har jeg også vært vitne til en globalisering og en stadig mindre verden. Jeg har kunnet se de siste årene hvordan de faglige utfordringene blir større og krysser landegrensene. Særlig i transportsektoren har HK møtt disse utfordringene. I vårt forbund har vi for eksempel måttet kjempe en sak for en ansatt i Ryanair det siste året som på en utmerket måte illustrerer den globale utfordringen, og også selskapenes kynisme: Først hevder selskapet at han ikke jobber i Norge, fordi kontrakten er skrevet i utlandet og selskapet er irsk. Dette på tross av at han jobber og oppholder seg på norsk jord. Når så Ryanair sier opp den ansatte usaklig, og vi stevner dem for retten for brudd på Arbeidsmiljølovens regler, sier Ryanair at rettsaken skal føres for irsk rett. Selskapet er jo irsk. Når norsk rett avgjør at saken skal føres for norsk rett, protesterer Ryanair igjen, og hevder at det skal føres etter irske lover i norske rettssaler. Vi har selvsagt tatt saken videre. Nå tilbyr Ryanair et forlik. Det viktige her er kynismen. Smutthullene. Og at slike saker er tidkrevende og setter både medlemmers, Ryanairansattes, og også forbundets tålmodighet på prøve. Og her vil jeg si et par ord om EØS. Det er et alvorlig tankekors, når det i saker som den i Ryanair, er krefter som ønsker å svekke arbeidstakeres rettigheter som først og fremst påberoper seg EØS-avtalen som et slags vern. EØS-avtalen var aldri ment for å svekke arbeidstakeres innflytelse. Og det igjen betyr, at skal vi sikre EØS-avtalens legitimitet må vi tørre å bruke det handlingsrommet som ligger i den. Vi kan aldri la den bli et motiv og argument for ikke å sikre et anstendig arbeidsliv, eller å trekke den norske velferden nedover og nedover i konkurransens navn. Derfor er jeg særlig glad når arbeidsministeren i sommer slo fast at den norske streikeretten selvsagt skal ha forrang for hensynet til fri flyt av arbeidskraft. Norske streiker skal selvsagt aldri bli gjenstand for behandling i EFTA-domstolen. Jeg er også glad for at arbeidsministeren har sett utfordringene i transportsektoren og vil gjøre denne til et satsingsfelt i kampen mot sosial dumping. Vår egen erfaring fra for eksempel franchisevirksomheten er at arbeidsgiveres jakt på kostnader og smutthull sprer seg til stadig nye sektorer. At vi nå opplever problemer i transportselskaper knyttet til utenlandskregistrerte selskaper betyr at hvis ikke tar grep, vil det fort smitte til andre sektorer.

13 Det må være opplagt at norsk lov skal gjelde i Norge Handlingsrommet for EØS-avtalen må være større enn hva vi har sett så langt og om nødvendig utfordres Politikk handler fortsatt om å ville Jeg startet med å minne om Olof Palmes ord om politikk handler om å ville. Jeg skal avslutte med de samme ordene. Kjære delegater. Kjære landsmøte. Glem ikke at politikk handler om å ville. Med dette erklærer jeg Handel og Kontors 33. ordinære landsmøte som åpnet.

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit

Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit Valget er ditt Leder av Fellesforbundet, Arve Bakke. Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering har ført en konsekvent politikk for å hindre arbeidsledighet.

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

«Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Ledertrøya ikke på deling. Ny eierskapsmelding. Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010

«Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Ledertrøya ikke på deling. Ny eierskapsmelding. Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010 A Et magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 4:2010 Ledertrøya ikke på deling Side 7 Ny eierskapsmelding... Side 26 Aspekter nr 4:10 «Unormal arbeidstid er på vei til å bli normalt» Side 29 Spekter

Detaljer

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad www.lo.no 2 Leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal (GLTE) er på offensiven. LO GLTEs organisasjonsoffensiv Avisa

Detaljer

Debatthefte om hovedtariffoppgjøret 2014

Debatthefte om hovedtariffoppgjøret 2014 Debatthefte om hovedtariffoppgjøret 2014 Innledning I 2014 er det hovedtariffoppgjør. Dette innebærer at det skal forhandles om både lønn og annet innhold i tariffavtalene. FO inngår i forhandlingssamarbeid

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Lokal Tillit. Fra kamp for lørdagsfri til kamp for søndagsfri. Studiesirkel om EØS. HK-avdelingen i egne lokaler i Møllergata 24

Lokal Tillit. Fra kamp for lørdagsfri til kamp for søndagsfri. Studiesirkel om EØS. HK-avdelingen i egne lokaler i Møllergata 24 Lokal Tillit Nr. 1 Februar 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Fra kamp for lørdagsfri til kamp for søndagsfri 1. mai i Oslo 1968: Handel og Kontors mål var fem dagers uke med lørdagsfri

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon?

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon? 1 BYGGFAG - TARIFF Byggfag 2012 tarfiff 2011 Hvem er vi? Det har blitt en tradisjon at Landskonferansene for betongfag, malere, murere, tømrere og rørleggere utgir tariffavis i forkant av tariffoppgjøret.

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. I denne første avisa for NTF-klubbene i spedisjonsbransjen finner du følgende innhold:

Tariffoppgjøret 2010. I denne første avisa for NTF-klubbene i spedisjonsbransjen finner du følgende innhold: Tariffoppgjøret 2010 I denne første avisa for NTF-klubbene i spedisjonsbransjen finner du følgende innhold: Leder: En felles spedisjonsavis for tariffoppgjøret 2010 side 3-4 Vi har streika for dette før

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer