BERG KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERG KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER."

Transkript

1 BERG KOMMUNE KRAVSPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER. 1. MENYER 1.1 Generelt: Det settes krav til en 6-ukers rullerende meny, der daglig hovedrett med suppe eller dessert inngår. Det skal videre tas spesielt hensyn til lokale tradisjoner, høytider, bevegelige helligdager og årstidsvariasjoner ved menysammensetning, som vist i pkt Av tilbudet må det fremgå om man gir pris på flerporsjons forpakninger av mat til institusjoner og enkeltporsjoner. Hjemmeboende/i omsorgsbolig skal kunne velg mellom to porsjonsstørrelser, se pkt. 2. Størrelse/mengde. Kokte poteter skal fortrinnsvis følge middagsrett, ris/pasta unntaksvis (maks. 10%). Fordeling av supper og desserter skal som utgangspunkt være h.h.v. 3/4 pr. uke. Dessertsupper er å forstå som supper, ikke desserter. Det forutsettes at leverandør innhenter relevante opplysninger og er oppdatert på ovennevnte forutsetninger. I den sammenheng henvises det spesielt til pkt 1.2, 1.3 og 1.4. Det henvises også til pkt 1.5 som omhandler menyer ved spesielle anledninger. Detaljert 6 ukers basismeny for sommer, høst, vinter og vår følger denne kravspesifikasjonen som vedlegg. Mindre endringer i avtaleperioden kan forekomme. Punkt 1.4 innarbeides fortløpende i menyen avhengig av hvilken årstid man er i. Menyene distribueres i oppdatert stand til mottakssted som er Berg sykehjem, hver 6 uke. 1.2 Hvilke menyer: Liste over hovedråvarer menyer skal inneholde, med anbefalt frekvens for de forskjellige råvaretyper over en 6- ukers periode. Frekvens for andel fisk i menyen. (1=1/42) Frekvens Filèt/ fisk - Torsk - sei - steinbit -lyr etc. 4 Filèt/ fet fisk - Laks* - ørret - sild - blåkveite - makrell etc. 4 Filèt salt/røkt fisk - Torsk - blåkveite -sild - lyr - sei etc. 3 Fisk farse - Pudding - kaker - boller etc. 4 Diverse fiskeprodukter Fiskegrateng - plukkfisk - rogn 3 * Maks. 2 gang hver 6. uke. Side 1

2 Frekvens for andel kjøtt og kjøttprodukter i menyen. Helt kjøtt - (eks. steik, sosekjøtt, salt/ferskt får/lam) Stykket kjøtt - (eks. gryter, frikassé) Svin- okse/kalv - lam - vilt 4 Svin- okse/kalv - lam - vilt 4 Kjøtt farse Kjøttdeig - medisterdeig - bolledeig etc. 4 Pølsemat - Servelat -kjøttpølse/korv - gratenger etc. 3 Frekvens for andel fjærkre/fjærkreprodukter i menyen. Fjærkre - (eks. gryte, frikassé) Høns - kylling - kalkun etc. 3 Fjærkre farse - Pølser - boller - kaker - puddinger etc. 3 Frekvens for andel div. Lapskaus/betasuppe Lys - brun - salt 3 Risengrynsgrøt Alternativ til dagens meny på lørdager. Lørdager kan risengrynsgrøt være et alternativ til middag. Enhetspris på grøt vedlegges. Lørdager må desserter kunne avbestilles når grøt velges inn. Leverandørs øvrige sammensetning av komponenter i daglig meny skal bygge på vanlige normer for variasjon. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitets retningslinjer og anbefalinger, samt Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner er gjeldende for målgruppen eldre. Viser for øvrig til avsnitt som omhandler porsjonsstørrelser/sammensetning og eksempel på 1 - ukes sammensatt meny. All fisk, både sous vide og kok&kjøl, skal være skinn og benfri. Unntak kan være lutefisk. Alt kjøtt, både sous vide og kok&kjøl, skal være benfritt. Unntak kan være pinnekjøtt. 1.3 Menyer over tid Eksempel på 1-ukes meny, som sammen med døgnets øvrige måltider skal dekke brukernes ernæringsmessige behov, og samsvare med retningslinjer og anbefalinger gitt i Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Side 2

3 1.4 Diverse lokale tradisjoner og årstidsvariasjoner med minimumskrav til frekvens Skrei mølje Minimum 2 ganger i sesongen Kjøttkaker med stuing, saus og kokte poteter Hver 14. dag hele året Fårikål/lammefrikassé Hver 4 uke (fortrinnsvis høst/vinter) Pinnekjøtt m/kålrotstappe, ribbefett og kokte poteter Jul- og nyttårsaften. Svineribbe, medisterpølse/kaker I forbindelse med julemåneden Lutefisk m/tilbehør Minimum 2 ganger i nov./desember. ( ikke på søndager eller helligdager) Sei mølje, Minimum 2 ganger pr. sommer. Avkokt laks og rømmegrøt, spekemat 17. mai og St. Hansaften Det forutsettes for øvrig at vanlige fagmessige vurderinger legges til grunn ved valg av grønnsaker i meny. I den sammenheng nevnes spesielt sesongbetonte variasjoner av ferske grønnsaker, sommerkål m.m.. Det forutsettes videre innslag av ferskproduserte (ikke frysebehandlede) grønnsaker minst 2 ganger i uken gjennom hele året. Videre forventes det at leverandør generelt sett alltid tar hensyn til råvaremarkedets årstids- variasjoner på alle typer friske varer i menysammenheng. Friske jordbær m fløte minst 2 ganger pr. sesong. For øvrig vises til liste pkt Tilstelninger og selskapsmenyer. Ved åremålsdager og ved andre spesielle anledninger som beboere og/eller institusjoner ønsker å markere, kan det melde seg behov for spesielle ønsker. Det bes derfor om en priset oversikt av leverandørs eventuelle menyvariasjoner/tilbud av selskapsmenyer. Menyvarianter/tilbud må være fleksible i den forstand at de må favne et akseptabelt spekter fra enkle til mer høytidelige anledninger Spesialkost. Normalkost/hverdagskost skal være utgangspunkt når en planlegger spesialkoster. Universalkost, tilpasset flere ulike kostarter må unngås dersom dette får konsekvenser for smak, lukt eller matens utseende. Oppdragsgiver vil til enhver tid vurdere kvaliteten på denne maten i samarbeid med leverandør og tilgjengelig fagekspertise, ernæringsfysiolog. Prises som enkeltporsjoner Ønskekost. Leverandøren bør etablere et kontrollsystem, gjerne en egen meny, for å unngå at denne gruppen får samme mat gjentatte ganger pr. uke. Prises som enkeltporsjoner Smaksprøver. Som ledd i vurderingen av den enkelte leverandørs produkter skal tilbyderne vederlagsfritt stille til rådighet et representativt utvalg smaksprøver, også av spesialkost. Side 3

4 2. STØRRELSE - MENGDE 2.1 Antall porsjoner pr. pakning Følgende variasjoner: Minimum 3 og 4 porsjonspakninger til fordeling på Berg sykehjem. Det må samtidig gis rom for produksjonsenhet å supplere med 1 porsj. forpakning for å ivareta de erfaringsmessige variasjonene i antall normalkost, samt levering som skal til hjemmeboende/i omsorgsbolig. For å dekke opp et varierende matbehov i institusjoner må leverandøren kunne levere enkeltkomponenter til en rett, på bestilling. Eks. 3 porsjonspakninger med fisk/kjøtt etc. Disse variantene må prises spesielt for den enkelte forpakning/antall porsjoner. Begrunnelse: Fleksibelt i forhold til variasjon. 3. KVALITETSKRAV 3.1 Krav til hygiene og matvaresikkerhet. Det stilles krav til godkjent kvalitetssikringssystem som til enhver tid ivaretar næringsmiddel- lovgivningens gjeldende forskrifter m.h.t. hygiene. Virksomheten må til enhver tid kunne dokumentere godkjennelse fra stedlige tilsynsmyndigheter (Mattilsynet) for drift og aktivitetsnivå. Årlig revisjonsrapport av kvalitetssikringssystem skal uoppfordret forevises oppdragsgiver. Det forventes at de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. Bl.a. nevnes følgende forskrifter: - Forskrift om næringsmiddelhygiene. Nr av Generell forskrift for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler. Nr.1252 av Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Nr av Krav til næringsinnhold. Matleveransen skal samsvare med Statens råd for ernæring og fysisk aktivitets anbefalinger, gitt i Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner, for brukergruppen eldre. I praksis vil dette si en næringstett mat med noe høyere innhold av fett (35 %). 3.3 Krav til holdbarhet/merking Det stilles krav om minimumsholdbarhet på 9/8 døgn fra mottaksdato. Min. 9 døgn for sous vides produsert mat, min. 8 døgn for kok & kjøl produsert mat. Videre skal hver enhet være merket: Menyfortegnelse ( rettens navn) Antall porsjoner Produksjonsdato Siste forbruksdag Oppbevaringskriterier Side 4

5 3.4 Krav til konsistens, smak, lukt og utseende For å fremme appetitt og matlyst settes det klare krav til følgende: Ha konsistens og mørhet tilpasset målgruppe Supper og sauser skal være serveringsklare, med eventuelt garnityr Fiskekaker og saus skal pakkes/distribueres separat Ha god gjenkjennende smak, lukt og utseende i forhold til vanlige normer/forventninger relatert til den enkelte rett. 3.5 Krav til levering Det skal utarbeides skriftlige rutiner som spesielt omhandler og kvalitetssikrer forsvarlig leverings- og mottaksrutiner. Nevnte kvalitetssikringsrutiner skal utformes i samarbeid og forståelse mellom produsent, transportør og mottakssted. Dette settes opp i kontrakts form og underskrives av hver av de 3 partene. Produsenten setter opp forslag til slik kontrakt. Transport til Berg sykehjem min. 2 ganger pr uke. 4. KRAV TIL OPPBEVARING OG TRANSPORT 4.1 Transport, emballasje og transportcontainere/transportkasser Leverandør skal tilfredsstille alle gjeldende forskrifter som omhandler oppbevaring og transport av lett bedervelige næringsmidler. 4.2 Krav til emballasje/forpakninger Emballasje skal være av sertifisert godkjent næringsmiddelemballasje. (EK-sertifikat) i henhold til Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler nr Krav til transportcontainere Det henvises til pkt 3.5. Leverandør er ansvarlig for at maten blir transportert i egnede transportcontainere som ivaretar en ubrutt kjølekjede. Transportcontainerne skal være av vaskbart materiale. Leverandør er ansvarlig for renhold av disse. 4.4 Oppbevaring av transportcontainere Leverandør må ta transportcontainere tilbake i retur når middagene er plassert på angitt sted 4.5 Krav til transportcontainers vekt. Den enkelte container bør ut fra arbeidsmiljø- messige hensyn ikke veie mer enn 20kg., unntaksvis maks. 25 kg. 4.6 Sammensetning av transportkassenes innhold. Produsenten har ansvar for de enkelte transportkassers innhold. Transportøren har ikke anledning til å endre denne sammensetningen ved å flytte varer fra en kasse til en annen. Side 5

6 5. SLUTT-TILBEREDNING: 5.1 Det tillegges produsent/leverandør av middagsmåltider ansvar for tilstrekkelig opplæring vedrørende slutt-tilberedning og videre all behandling som er av betydning for sluttproduktets kvalitet og helsemessig sikkerhet ved servering. Produsent/leverandør må kunne dokumentere at personell ved mottakssted har fått tilstrekkelig opplæring. Videre forutsettes det oppfølging minimum 1 gang årlig. Mottakssted har selv ansvar for at tilstrekkelig antall ansatte deltar på opplæring. Produsent/leverandør har også til enhver tid ansvar og plikt til å informere vedrørende forhold som på noen måte skulle endre allerede vedtatte slutt-tilberedningsprosedyrer. Slike endringer skal også foreligge skriftlig. Mottakssted må også gis mulighet for oppfølging fra produsent/leverandørs side hvis forhold skulle tilsi at så er nødvendig. 5.2 I den forstand korrekte prosedyrer for oppbevaring/slutt-tilberedning er fulgt og dette i rimelig grad kan dokumenteres av mottakssted, pålegges produsent til enhver tid ansvar for sluttproduktets kvalitet. 5.3 Veiledningsperm. Produsenten skal utarbeide en veiledningsperm som skal være tilgjengelig på alle mottakssteder. Innholdet skal være: Bestillingstidspunkt. Leveringstidspunkt Når nødvendige statistikker skal utarbeides. Mottaksrutiner. Lagringsbetingelser Oppvarmingsbetingelser, tid, temperatur m.m. Serveringsråd/tips: Serveres med for eksempel tyttebær rødbeter, flatbrød, lun servering, serveres kald, pyntes med m.m. 6. Responstider Det skal opplyses om hvilke responstid leverandøren tilbyr som en del av leveransen. Med responstid menes den tid som går fra personal/kontaktperson ved Berg sykehjem (leveringssted) har gitt beskjed om feil eller mangler ved leveransen, til dette er rettet opp og ny vare er levert Berg sykehjem. Absolutt minimumskrav til responstid er 3 timer og må synliggjøres i tilbudet. Responstid vil bli karaktersatt fra 1 til 5, der 1,0 er dårligst karakter. Det må også opplyses om responstid gjelder helger/høytider. Leverandør som tilbyr responstid slik at minimumskrav oppfylles oppnår karakteren 1,0. Leverandør som tilbyr responstid slik at det er sannsynliggjort at mer enn det absolutte minimumskrav oppfylles, oppnår bedre uttelling enn karakteren 1,0. Leverandør som tilbyr responstid slik at det ikke er sannsynliggjort at minimumskravet oppfylles vil avvises. Side 6

7 7. Første leveranse 7.1 Tidspunkt for oppstart av leveransene. Det kreves at valgt leverandør kan starte leveransene fra Dokumentasjon: - Leverandøren må bekrefte at leveransene kan starte og legge ved en skriftlig redegjøre for hvordan dette løses. Side 7

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

Byrådssak 321/10. Dato: 8. mai 2010. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2010 SARK-43-200807919-73

Byrådssak 321/10. Dato: 8. mai 2010. Byrådet. Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2010 SARK-43-200807919-73 Dato: 8. mai 2010 Byrådssak 321/10 Byrådet Statusmelding kjøkkenstruktur pr april 2010 JPST SARK-43-200807919-73 Hva saken gjelder: Det legges frem status om arbeidet med gjennomføring av vedtak om kjøkkenstruktur

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING. Utkast (25.02.15) som sirkuleres for innspill fra 26. februar til 25. mars 2015

BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING. Utkast (25.02.15) som sirkuleres for innspill fra 26. februar til 25. mars 2015 BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Veiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning Utkast (25.02.15) som sirkuleres for innspill fra 26. februar til

Detaljer

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat.

Polar Mat AS Telefon: 91 61 61 11 Foretaksregisteret Humleveien 7 E-post:: post@polarmat.no 892269742 9514 ALTA Web: www.polarmat. INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Polar Mat Ernærings retningslinjer Grunnmeny Avlastningsmeny Informasjon om Polar Mat AS Polar Mat As er et etablert aksjeselskap i Alta. Daglig leder og initiativtakerne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Kosthold. Retningslinjer til forskrift 3-23 til lov om straffegjennomføring.

Kosthold. Retningslinjer til forskrift 3-23 til lov om straffegjennomføring. Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Fengselslederne Rundskriv Nr. Vår ref: Dato: KSF 3/2004 00/09483 D ET/mha 28.06.2004 Kosthold. Retningslinjer til forskrift 3-23 til lov om straffegjennomføring.

Detaljer

Klimavennlig mat i sykehjem

Klimavennlig mat i sykehjem Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 1 2012 Klimavennlig mat i sykehjem Lena Lie Nymoen og John Hille Bioforsk Økologisk Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 20 N-1432 Ås Tel.: (+47) 40

Detaljer

NORDMA/HSH. Bransjenormer

NORDMA/HSH. Bransjenormer NORDMA/HSH Bransjenormer Innhold 1.0 Omfang...3 2.0 Nordma/HSH regler for telemarketing...3 3.0 Opplæring...4 4.0 Kvalitetskontroll...4 5.0 Bestemmelser for registrering av personopplysninger under kundesamtaler...4

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS-xxxx Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 0 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer:

Detaljer

KRAV TIL BRUK VEDLEGG I-III AVTALE

KRAV TIL BRUK VEDLEGG I-III AVTALE Versjon: 01.01.2015 KRAV TIL BRUK VEDLEGG I-III AVTALE Nyt Norge kan brukes som et opprinnelsesmerke på næringsmidler som er produsert i Norge av norske råvarer jf. kravene i dette dokumentet. Merkeordningen

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester -------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester ------------------------------------------------------------------------------------------------- En veileder for folkevalgte tilsynsutvalg i Oslo kommune Pensjonistforbundet

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN.

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 1 av 34 Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...6 2 spesifikasjonens

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Tilbyder kan også legge ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som han mener er av betydning for leveransen.

Tilbyder kan også legge ved andre opplysninger om den tilbudte løsningen som han mener er av betydning for leveransen. 1. INNLEDNING en fastslår hvilke konkrete krav oppdragsgiver stiller til leveransen, samt de grunnleggende forhold som må være tilstede for at tilbudet skal komme i betraktning. Leverandør må påse at det

Detaljer

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ 2015/2016 BRATSBERG SKOLE LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ I HENHOLD TIL 9A OG MILJØRETTET HELSEVERN Innhold Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole 4 Forord. 4 HELSE 5 MILJØ 5 SIKKERHET 6 1.0 BESKRIVELSE

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer