Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca ,- pr. plass pr. mnd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000,- pr. plass pr. mnd."

Transkript

1 Kapittel : Finans 111 Tilskudd barnehageplasser Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca , pr. plass pr. mnd. Ansvar Ansvar: Øvrige tilskudd (111) Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Refusjon sykepenger Etter pålegg fra formannskapet, skal det legges inn kr , i økte sykepengerefusjoner. Dette er enda ikke fordelt på avdelingene. Men legges inn ufordelt på finans for å få med beløpet i sluttsummen. Fordeles på avdelingene. Ansvar Ansvar: Stab (314) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter

2 Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Integrering (320) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter

3 Sum netto Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Renholdstjenesten (665) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

4 SUM NETTO TILTAK Ekstraordinært rammetilskudd For å få budsjettet i balanse, har vi vært nødt til å budsjettere med ekstraordinære skjønnsmidler. Ansvar Ansvar: Rammetilskudd (110) Rammeoverføring Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Politiske styr.organer 220 Økt tilskudd frivilligsentralen Tilskuddet har vært i 10 år. Søknad om å få økt til ,. Lokal finansiering er for lav, står derfor i fare for reduksjon i tilskuddet fra departementet. Ønsker å øke til 100 % stilling. Får da maks tilskudd fra departementet, og det blir enklere å rekruttere og beholde ansatte. Ansvar Ansvar: Div tilskudd (220)

5 Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økt tilskudd til menigheten Menigheten fikk i 2012 tilskudd på samme kronebeløp som i Foreslår å øke tilskuddet med 3,3 %. Statsbudsjettets anslag på lønns og prisvekst for er på 3,3 %. Ansvar Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Tilskudd menighetsråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidelse av kirkegård, flytting av bårehus Hattfjelldal menighet ber om at det settes av midler til utredning av arealene fra kirka og mot omsorgsboligen med tanke på utvidelse av kirkegård, omlegging av veg, flytting av bårehus med mer. Etter tilbud fra flere arkitektfirma i 2010 bør det settes av kr , til tiltaket. Vi setter av kr 250,000, til formålet i 2014.

6 Ansvar Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Tilskudd menighetsråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen 310 Vacanse stilling ass.rådmann Rekruttering av ny rådmann forventes å ta noen måneder. I perioden hvor ass.rådmann er konstituert kan stillingen som ass.rådmann stilles i vacanse. Det foreslås 4 mnd., dvs. til Ansvar Ansvar: Adm.ledelse (310)

7 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Prosjekt Oppgradering radiobasert bredbånd Det ble i 2007/2008 gjennomført et prosjekt for utbygging av bredbånd i ytterdistriktene i kommunene Rødøy, Lurøy, Nesna, Hemnes, Grane og Hattfjelldal. Hensikten med det prosjektet var å sikre bredbånd til de deler av kommunene som ikke var aktuelle for utbygging basert på kommersielle interesser. De fleste av kommunene hadde behov for kommunikasjonsløsninger for datautveksling med programvare innen pleie/omsorg og helse og for digitale hjelpemidler i skolen. Fordi daværende kommunikasjonsløsning var svært mangelfull og bredbånd var ikkeeksisterende, hadde kommunene små muligheter for å utnytte slike teknologiske løsninger. Flere bedrifter har benyttet seg av infrastrukturen og har tatt i bruk dataløsninger som er avhengig av stabile internettoppkoblinger. Infrastrukturen som ble montert i 2007/2008 har nå vært i drift i fem år. Erfaringene har i all hovedsak vært gode i denne tiden. Imidlertid er det nå slik at behovet for oppgradering er påtrengende. Slitasje og elde på utstyret har gjort at det etter hvert blir mye nedetid. Offentlige institusjoner som skoler og barnehager, bedrifter og private opplever da at de ikke kan bruke de verktøy som er anskaffet for sin virksomhet. Skolene må benytte alternative gammeldagse løsninger og bedrifter opplever situasjonen som svært vanskelig. F.eks. sier Nyvoll hjortefarm, Hattfjelldal, at alt av salg foregår over internett samt administrative funksjoner som bl.a. regnskap. All nedetid truer virksomhetens eksistens. Siden nettet ble bygget i 2008 har det skjedd mye på utstyrsfronten i forhold til å kunne levere vesentlige høyere hastigheter både i infrastrukturen og til kundene. Det betyr at man kan bygge fiberhastigheter i lufta som kommunene vil kunne ha større nytte av i et oppgradert nett. Nytt utstyr er også mer robust og tåler bedre vær og vind.det vil bli satt som vilkår for anleggsbidraget at infrastrukturen skal driftes og vedlikeholdes i ca. 7 år.

8 Ansvar Ansvar: IT (313) Til andre/dr.avtaler priv Merverdiavgift utenfor mvaloven Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Fra fylkeskommuner Bruk av næringsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kostnadsreduksjon IT Reduksjon av midler til ITavdelingen. Ansvar Ansvar: IT (313)

9 Inventar og utstyr Service/dr.avtaler, rep. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Videreføre datasamarbeid med Grane Grane og Hattfjelldal kommune har en forsøksperiode med ITsamarbeid. Forsøksperioden gjelder ut Intensjonen med samarbeidet er å på sikt kunne redusere ITkostnadene. En foreslår å videreføre samarbeidsavtalen, foreløpig ut. Ansvar Ansvar: IT (313) Fra kommuner Sum utgifter

10 Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ressurs og vikargruppe Det settes av litt midler til ressurs og vikargruppe. Dette pga at det kan oppstå utgifter til overflødige ansatte i perioder det ikke finnes vikaroppgaver til dem. Ansvar Ansvar: Stab (314) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Proavdelingen 402 Sykepleierdekning døgnet rundt:: 2 årsverk Ikke før medio 2015: Skal vi drive slik Samhandlingsreformen krever med sykepleiere døgnet rundt må vi ha ca 2 nye spl stillinger. Uten disse må vi bare drive som før/pr dd. Dette utgjør kr i 2015 og videre 1,3 mill 2012kr. Men med et Lokalt Medisinsk Senter er dette muligens ikke obligatorisk. Her har man tid til vurderinger/tolkninger av regler mm CSR.

11 Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) Vikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ressurser til timeleie til praktisk bistand I mangel av ambulerende vaktmester foreslås kr netto, etter egenbetaling, og inkl sos utg, til kjøp av ca 300 timer inkl kjøretid (ca 40 arbeidsdager) til snørydding og vedbæring mm. Vi har person som leies inn til vanlig timelønn. Tjenesten vil vil være med på å bidra til senere innleggelse i institusjon samt medvirke til at hjemmeboende kan bli boende i egne boliger lenger CSR Ansvar Ansvar: Hjemmetjenester (403) Ekstrahjelp

12 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Drift av bil til Miljøterapitjenesten Enhet for miljøterapi trenger en bil for turer/annen transport vedr brukere. Investering kr til en brukt 7seter kassevogn. Dette står som nytt tiltak på investering. Til driften planlegges å bruke det amn idag bruker til kmgodtgjørelse pluss kr CSR. Ansvar Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) Transp/dr.egne tr.sp.mid Merverdiavgift utenfor mvaloven Kompensasjon moms påløpt i

13 driftsregnskap Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Drift av sykehj over to etasjer, med maksimalt 15 sykehjemsplasser derav 4 korttidsplas Dette fordrer pt ikke annen avlastningsbolig. Man alternerer medarbeidere pr vakt mellom 1. og 2. etg. Stipulert spart 1,4 årsverk; kr Virkning fra Dette fordrer kommunestyrevedtak om reduksjon av sykehjemsplasser til maksimalt 15 plasser hvorav 4 korttidsplasser, men med et snittbelegg på 10 pas totalt. Det er særs viktig å ha in mente at man da, på forhånd, i konsekvensjustert budsjett har kuttet estimerete vikarutgifter med 54 t/uke = kr CSR. Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) Vikarer Sum utgifter

14 Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere enhetslederstillingen Miljøterapitjenesten med 40 % Redusre enhetlederstillingen for Miljøterapitjenesten fra 100 % til 60 %. Reduksjon kr /år. Virkning fra Ansvar Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Slå sammen stillinger; besparelse 60% still Netto besparelse kr /år Virkning fra kr Sekretærstill (100%) og saksbehstill (60%) blir slått sammen til 100% adm konsulet. Besparelse 60% still. Dette medfører at sekr i 100% ved PRO blir overtallig CSR

15 Ansvar Ansvar: PROtjenester (400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helseavdelingen 410b Fysioterapeut Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. En god dekking er ekstra viktig i forhold til forebygging, rehabilitering og for å minske sykefraværet. Kommunen er også lovpålagt å yte disse tjenestene dersom det er behov for disse (og det er det).

16 Vi er i en unik situasjon da vi har to fysioterapeuter som er i kommunen og som gjerne vil bli boende. Vår faste private fysioterapeut vil innen noen få år gå i pensjon. Hun som har permisjon fra den kommunale fysioterapistillingen har sagt opp stillingen sin. Dersom kommunen kan gå inn for 200 % driftstilskudd (totalt) så kjøper vi oss tid og kan beholde begge fysioterapeutene her. Kommunen har i dag 140 % stilling driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. Ventelisten er 51 pasienter og er økende. I følge Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) tilsvarer et 100 % driftstilskudd 35 pasienter. Sett i lys av disse tallene er det rimelig at stillingsandelen økes til 200 % driftstilskudd/ to hele stillinger privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette vill innebære en økning på 20 % driftstilskudd i fra 1/1031/12, dette koster NOK og en ytterligere økning med 40 % driftstilskudd from 2014 som koster ytterligere NOK Vi får et økt tilskudd for for kommunal fys ter med NOK i og med fra Disse er kopplet sammen. Dersom det ikke blir økning i driftstilskuddet til KAS vil vi heller ikke kunne beholde kommunal fys ter ADH. Nette kostanden for dette tiltaget blir derfor enest NOK 0 i og NOK fra I tillegg kommmer det inn økt leie NOK som renskapsførs på NTK. (100 % driftstilskudd etter 2012 tall er NOK ). Ansvar Ansvar: Fysioterapi (412) Til andre/dr.avtaler priv Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK c Salg av jordmortjenester?

17 Vår jordmor har hatt 80 % stilling fordelt på 40 % her og 40 % på Trofors. Jordmor har nå sagt opp stillingen sin på Trofors da hun ikke ønsker å reise. Hun er positiv for salg av tjenester til Trofors. Dvs at de gravide kommer hit for kontroll. En del av de gravide fra Trofors kommer hit allerede idag. I tillegg kan vi gjøre ultralyd her. Dersom Trofors kunne motiveres for å kjøpe tjenester til de gravide kunde vi selge eks 10 % til dem. Det er ikke tatt kontakt med Trofors gjeldende dette ænnå nok. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK g Lege flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Dette både i diagnostikk, behandling og oppfølging. KOnsultasjonene krever oftest tolk og tar betydelig lengre tid en for etnisk norske pas. Det ville være riktig å føre 20 % Lege på Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

18 Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK d Medarbeider flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Dette både i rådgivning, blodprøvetaking og oppfølging. Det ville være riktig å føre 30 % helsesekretær på Må føre inn tallene også i Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

19 Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK e Helsesøster flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Vi har 30 % helsesøster siden tidligere på funksjon 4202 og det ville være riktig å føre ytterligere 20 % helsesøster på 4202.

20 Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK f Jordmor flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. 12 er 3/7 gravida fra mottaket,( 11 4/14, 10 1/13, i tillegg tar de gravide fra mottaket betydelig mere tid en etnisk norske gravida, dels pga språk og kultur men det krever også mer eoppfølging.det ville være riktig å føre 20 % helsesøster på 4202.

21 Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK g prosjekt Glad og aktiv Helsestasjon, jordmor og FYSAK har et prosjekt som heter glad og aktiv og som retter seg mot overvektige barn og unge. Vi får støtte til

22 lønnsmidler på NOK fra Fylkeskommunen. Prosjektet går over 3 år. Arbeidet utføres innen den stillingsrammen som vi har idag. Dvs nye friske lønnsmidler som dog er begrenset tl 3 å. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK h Prosjekt sykelig overvekt Hattfjelldal kommune v/ FYSAK og folkehelsekoordinator er med i prosjekt mot sykelig overvekt, dette i lag med sykehuset, Grane og Vefsn. Vi vill for dette motta NOK i lønnsstøtte. Prosjektet går over 3 år. Arbeidet utføres innen den stillingsrammen som vi har idag. Dvs nye friske lønnsmidler som dog er begrenset tl 3 å. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto

23 SUM NETTO TILTAK i Minsket kursbudsjett Kursbudsjettet helse kan minskes med nok Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Opplæring/kurs Opplæring/kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økte inntekter helseavdelingen Formannskapet har ønsket at avdelingene skal redusere rammen med beløp tilsvarende reduksjonstiltakene som avdelingene har foreslått. Men uten inndekning av fond. Jeg legger her inn et tiltak på å øke inntektene tilsvarende de utgiftene som er foreslått dekket av flyktningefond. Inntektene justeres opp til samme nivå som regnskapsførte inntekter i Lise Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

24 Brukerbet.for ord.komm.tj Asalg varer, tj, geb, m.v Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : SosialavdelingenNav 421 Opphør av lokalt krisetiltak fra Hattfjelldal kommune har siden inngått ny interkommunal samarbeidsavtale med Mosjøen krisesenter. Henvendelser kan rettes direkte til Mosjøen krisesenter døgnet rundt. Etterspørselen etter hjelp via lokalt krisetiltak har vært minimial helt siden opprettelsen. Ingen henvendelser de siste årene. Minimal konsekvens ved å slette tiltaket. Ansvar Ansvar: Sosialhjelp (421) Til andre private Sum utgifter Sum netto

25 SUM NETTO TILTAK Inndekning 10 % barnevernstilling av flyktningefond Barneverntjenesten bruker tid på tiltak rettet mot flyktninger/asylsøkere i kommunen. Dette handler om meldinger/undersøkelser/å planlegge og iverksette hjelpetiltak, samt koordinering og oppfølging av hjelpetiltak overfor enkeltbarn. I tillegg samarbeid med integreringsleder, Hattfjelldal mottak, flyktningehelsesøster og øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Som vertskommune for asylmottak og i tillegg bosettingskommune, forventes en viss andel av arbeidstid å gå til direkte flyktningerelaterte tjenester. Barneverntjenesten blir pr i dag tilført tiltaksmidler fra flyktningefondet, men ikke til stillinger. Det ville være naturlig at barneverntjenesten hadde tilført ekstra ressurser som følge av merarbeid knyttet til eksempelvis asylmottaket. Det er uaktuelt å foreslå reduksjon av stillinger i barneverntjenesten ettersom fylkesmannen for 2012 har innvilget 50% stilling i øremerkede midler som en del av satsningen på barnevern i kommunene. Vi forutsetter at Fylkesmannen vil følge opp med øremerkede midler også for. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

26 425 Økt behov for tiltaksmidler i barnevernet Den økonomiske rammen på hjelpetiltak i barnevernet har de siste årene vært altfor lav. Budsjettrammen er heller ikke basert på konkret behovsvurdering. Det har vært en umulig oppgave å holde budsjettet samtidig som lovpålagte oppgaver skal gjennomføres. Tilførsel av ekstra ressurser har vært nøvendig, senest i Det er ingen dramatisk økning på antall barn som mottar hjelp fra barnevernet, men tiltakene er blitt mer omfattende og i tillegg dyrere. Utgiftene i 2012 blir ikke så høye som i 2011, men fortsatt langt over budsjettmidlene. Dette gjelder både avlastningstilak, støttekontakter, dekning barnehageplass mm. Sammenlignet med bl.a. Grane er ressurstilgangen (i budsjettet) i barnevernet svært knapp. God forebygging kan forhåpentligvis være en viktig investering på lang sikt. Så må vi huske at kommunen ikke har barn under omsorg. Omsorgsovertakelser er atskillig dyrere og gir en økonomisk konsekvens for kommunen i en årrekke. Konsekvens ved at budsjettrammen holdes slik som i dag er at tilførsel av ekstra ressurser i løpet av året vil måtte påregnes. Barnevernet må sette inn tiltak når dette er nødvendig for å sikre barn en forsvarlig omsorgssituasjon. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) Annen lønn og trekkpliktige godt.gj Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Opphør av videreføring hybelprosjekt Formannskapet har i sak 087/12 den vedtatt at det skal inngås samarbeidsavtale med Vefsn, Grane og Hemnes vedr. videreføring av hybelprosjektet ved Mosjøen videregående skole for årene 2012, og Årlig tilskudd kr ,. Beløpet er lagt

27 inn i konsekvensjustert budsjett for. På grunn av behov for å synliggjøre mulige reduksjonstiltak, legges også dette alternativet fram. Konsekvens: hybelprosjektet videreføres i 2012, men det gjøres ikke ny samarbeidsavtale for og Tilbudet til våre ungdommer som bor på hybel i Mosjøen vil bli svekket. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) Til fylkeskomm./f.k.inst. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon økonomisk sosialhjelp tilskudd Reduksjon på art 14700overføring til andre, som er økonomisk sosialhjelp. Dette er et område hvor det er store svingninger i bruken fra år til år. En reduksjon i budsjettet fra kr , til kr , foreslås. Siden det er store svingninger på området kan det godt være at budsjett på kr , holder. Samtidig er det et viktig moment at tjenesten er lovpålagt, og hvis det skulle vise seg at behovet er større enn budsjettet, vil det være nødvendig med en økning i budsjettet i løpet av året. Alle tildelinger innenfor området vurderes nøye, men individuelt og i tråd med lovteksten. Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) Til andre private

28 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak for barn og unge og tilskudd til personer med rusproblemer. De siste årene har pengene vært anvendt som tilskudd til den årlige konfirmantturen som har hatt et rusforebyggende perspektiv i sitt opplegg.i 2012 ble budsjetterte midler til personer med rusproblemer brukt til rusforebyggende tiltak til barn og unge pga stort konfirmantkull. Konsekvens:sosialavdelingen har ingen midler til rusforebyggende arbeid. Evt. søknader må forelegges politisk nivå for behandling. Ansvar Ansvar: Edruskapsvern (423) Til andre private Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon kvalifiseringsprogrammet

29 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et lovpålagt tilbud til brukere som fyller vilkårene for det. Deltakelse i programmet fir rett til en ytelse tilsvarende 2 G kr ,. Tildeling av program skjer etter søknad og Hattfjelldal kommune har et måltall fra staten på minst en bruker i program. Men vi forplikter å tilby program til alle som søker og som fyller inntakskriteriene. Deltakelsen i programmet har vært svingende de siste årene fra en til tre deltaker og i perioder ingen. Det er vanskelig å forutsi hva som vil være behovet i. Foreslår en reduksjon i budsjettet på kr ,, fra kr , til kr ,. Konsekvens: Hvis det kommer søkere som fyller kriteriene for KVP, ut over budsjettrammen, er vi allikevel pålagt å tilby program. Det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Avd.Hattfjelldal oppv.senter 501 Kutte sosiallærerstilling De to siste årene har oppvekst hatt 30% stilling til forebygging og håndtering av skolemiljøproblematikk. Høsten 2012 må 25% denne stillinga benyttes til ekstraordinært spesialpedagogisk tiltak vi ikke hadde ressurser til. Kutt/omdisponering av sosiallærer/miljøarbeider går ut over arbeid for å bedre elevenes skolemiljø, og her har vi allerede utfordringer. Jfr Tilstandsrapporten.

30 Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert bemanning i barnehagen Gå ned i bemanning (60 %), konsekvenser: Dårligere kvalitet pga mindre voksentetthet. Travlere hverdag for både barn og voksne. Dårligere kvalitet på bhg tilbudet, dvs: Vanskelig å gjennomføre turer (helsefremmende bhg) Tilbudet får større grad av tilsyn/barnepass i stedet for pedagogiske aktiviteter, og dette blir lovstridig jfr bhg lov og rammeplan. Dårligere arbeidsmiljø og økt stress. Økt arbeidsbelastning, økt sykefravær. Mindre rom for fleksibilitet. Det blir mer brannslukking enn forebygging. Kan gå utover barn med ekstra behov og som trenger ekstra oppfølging uten diagnose og ekstra resurser.

31 Ansvar Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sommerstengt barnehage Dette er det tiltaket vi kan finne som i minst grad påvirker kvaliteten av tilbudet vi gir barna som går i barnehagen. Eksakt innsparing er vanskelig å beregne, men vi har gjort en kvalifisert gjetning av beløp. Alle barn må ta ut 3 uker ferie ila sommeren. Ved å pålegge alle å ta fri samtidig kan vi spare vikarutgifter. et kan føre til problemer for mange foreldre som ikke kan få ha barna i barnehagen når de selv ønsker. Feriestengt: Dårlig brukertilpassning. Vanskelig for foreldre å ta ferie sammen. Og i lag med barna. Dårlig personal/ familie politikk (ikke å ha innvirkning på egen sommerferie/hovedferie). Ansvar Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504)

32 Vikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ny giv Hattfjelldal skole er pålagt å gi de 10 % av elevene i 10.kl. som presterer dårligst et spesielt tilrettelagt tilbud i vårhalvåret. Det skal ha et omfang på 10 timer pr. uke. Ordningen kom i fjor, men så sent på året at en ikke rakk å få det med i budsjettarbeidet. For inneværende skoleår vil det gjelde 3 4 elever. Disse skal ha undervisning i lesing og regning i egen gruppe. Utgiftene knytter seg til lærerlønn og sosiale utgifter tilsammen ,. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Pensjonsinnskudd SPK

33 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Assistent for elev Assistent er nødvendig(ut fra sakkyndig tilråding) for ny elev som begynner på skolen fra høsten. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Samisk integrering

34 Kommunestyret har tidligere ikke tatt samisk integrering med som tiltak i budsjettet. Dette er ikke en lovpålagt oppgave (sier Fylkesmanne på telefon), og derfor får vi ikke eksterne midler/refusjoner for dette tilbudet. Foreldre ønsker å få dette tilbudet til sine barn (per idag 5 elever, fra høsten 2 elever). Tilbudet gis per idag inntil videre i påvente av skriftlig avklaring fra Fylkesmannen om tilbudet er lovpålagt. Kostnad ca , Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Til staten/statlige inst. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Spesialpedagogisk oppfølging av enkeltelev Det forelå høsten 2012 ny sakkyndig tilrådning fra PPT på ekstra oppfølging av elev. Tilrådningen er av et slikt omfang (45% spesialpedagog + ca 50% assistent) at skolen ikke kan dekke dette innenfor nåværende ramme. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale

35 Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Undervisningsmateriell Det er behov for å øke posten for undervisningsmateriell. For noen år siden ble denne skjært ned under innsparing, og de siste årene har det årlig vært overforbruk her (på mellom ,.). Det er store behov for oppgradering av utstyr, forbruksmateriell og læreverk. Prisøkning de siste årene har i tillegg gjort at vi har mindre å rutte med. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Undervisningsmateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

36 501 Reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter Konsekvensene av dette tiltaket vurderes til å gi de største negative følgene av alle tiltak. Reduksjon av 100 % lærerstilling vil føre til sammenslåing av klasser på småskoletrinnet og ingen delingstimer. Dette vil føre til dårligere oppfølging av de minste elevene i begynneropplæringa, og i forhold til tidlig innsats. Økt slitasje på de andre ansatte og økt sykefravær kan være konsekvenser av dette tiltaket. Reduksjonen tas som en generell reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ekstra stilling ungdomstrinnet Som en del av dept. satsing på utrinnet vil noen skoler få midler til ekstra stillinger fra høsten. H.dal skole får en stilling. Ansvar Ansvar: Øvrige tilskudd (111)

37 Andre statl. overføringer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Avd. Susendal oppvekstsenter 502 Reduksjon av rammen for Susendal oppvekstsenter Skal man si opp deler av stilling for ansatte over 60 år? Disse har i følge arbeidsmiljøloven krav på 6 måneders oppsigelsestid. Fører til uheldig personalpolitikk og vil medføre negative pensjonsrettigheter for ansatte. Vedkommende har 1,5 år igjen før han går av med pensjon, og vårt forslag er at vi sparer inn 30 % stilling ved naturlig avgang våren Evt overføre vaktmester til NTK i sentrum 20% allerede i? Reduksjon av vaktmester går utover daglig vedlikehold av bygningen og området rundt, og medfører større belastning på andre ansatte.

38 Reduksjonen tas som en generell rammereduksjon for Susendal oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Språkassistent Vi har flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og disse har rett på språkassistent for å kunne ha utbytte av ordinær undervisning. Dette gjelder barn i barnhagen og elever i skolen. Assistent totre dager i uken kan kombineres til hjelp i både barnehagen og skolen. Kan dette dekkes av flyktingefond? Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502)

39 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Oppsigelse av merkantil stilling Skal man si opp deler av stilling for ansatte over 60 år? Disse har i følge arbeidsmiljøloven krav på 6 måneders oppsigelsestid. Fører til uheldig personalpolitikk og vil medføre negative pensjonsrettigheter for ansatte. Vedkommende har 2 år igjen før hun går av med pensjon (og må arbeide disse to årene for i det hele tatt få opparbeidet seg pensjon). Vårt forslag er at vi sparer inn 20% stilling ved naturlig avgang i Reduksjon av sekretær går utover administrativt arbeid som fører til merarbeid for rektor og andre ansatte. Sekretæren utfører mange arbeidsoppgaver i forhold til økonomi, rapporteringer, post, bestillinger, utleie av samfunnshus, osv, og er i tillegg vikar i barnehage og skole når dette er påtrengende. Rimelig og fleksibel arbeidskraft.

40 Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere åpningtid i barnehagen med en dag Det er varierende behov fra år til år for barnehage og SFOplass på onsdager. Inneværende barnehageår/skoleår er det to barnehagebarn og en SFO elev som benytter barnehagen annenhver onsdag. Ved å redusere tilbudet til å gjelde mandag, tirsdag, torsdag og fredag (stengt onsdager) kan vi spare 10% assistentstilling. Dette kan føre til vanskelighter for enkelte foreldre som mister tilbud om barnehage/sfo alle ukedager. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502)

41 Brukerbet.for ord.komm.tj Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Basseng Susendal skole. Utskifting / oppgradering av tekninsk utstyr kan gi bassenget nytt liv. Kostnadene viser seg å være mye mindre enn tidligere anntatt, anslås til ca , (anbud kommer). Drift av bassenget i Susendal koster ikke mer enn det koster å skysse elevene til Hattfjelldal. Slik skyssing vil samtidig gå utover elevenes læring da de vil miste minst en undervisningstime for hver svømmetime de skal tilbys (går bort i busstid). Det er samtidig små kostnader som skal til for å tilrettelegge for funksjonshemmede / varmebasseng. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter

42 Sum netto SUM NETTO TILTAK Drenering Susendal skole. Det er påtrengende å grave ny drenering rundt hele bygningen for å unngå enda større skader på skolebygningen. De siste årene har det være store fuktinnslag i grunnmuren som har fått sprekker, og vanninntregning i kjelleren. For å unngå større ødeleggelser / vannskader MÅ det graves ny drenering rundt bygningen med ny avløpsledning, nye taknedløp og grunnmurplast. NTK innhenter anbud. Anslått kostnad ca ,? Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Avd.Varntresk oppv.senter 503 Deler av lærerstilling finansieres av ekstrainntekt Under forutsetning av at gjesteelever forblir v/ VOS, kan deler av lærerstilling finansieres med refusjon fra hjemkommunen.

43 Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reparasjon av infiltrasjonsanlegg 2012 Eksisterende infiltrasjonsanlegg er defekt, fører til ulovlig kloakkutslipp. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Styrket bemanning i barnehage I vil aldersprofilen på barnegruppen tilsi at det er uforsvarlig for assistenten å være alene; 4 barn hvorav 2 under 3 år 2 dager pr. uke.

44 Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidelse av fast assistentstilling 2012 Elev med særskilt tilretteleggingsbehov begynner i 5. klasse i 2012, og skal dermed ha 5 skoledager pr. uke. Eleven må ha full assistentoppdekning. Økning fra 50% stilling til 63% stilling i skolen. Det er også behov for SFO den 5. dagen i uka. Økning fra 25% stilling til 31% stilling i SFO. Utvidet åpningstid SFO gir økt inntekt/ foreldrebetaling. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503)

45 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere renhold, halvere eksisterende 40 % Konsekvenser: Fast ansatt renholder må sies opp i 20% av sin 40% stilling Renhold vil bli på uforsvarlig lavt nivå: Storrengjøring kan ikke gjennomføres. Pga at barnehage og spesialrom må rengjøres hver dag vil det kun bli 3,5 t/uke til renhold av skoleokaler. dvs maks to g/uke. Mindre fleksibilitet ift. tilstedeværelse. (VOS må alltid ha en ekstra person tilstede i beredskap ift. elev med særskilte behov) Annet personale må ivareta renholdsoppgaver Merbelastning, utmattelse, sykefravær hos personale (ikke bare renholder)

46 Svært vanskelig å rekruttere til stillingen Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere vaktmesterstilling, halvere eksisterende 40% Fast ansatt må sies opp i deler av stilling Vedlikehold blir ikke gjort, anlegget forfaller Manglende reparasjoner/ tilrettelegging får konsekvenser for daglig drift Snørydding/ rydding av rømningsveier/ rullestoltrapp må delvis gjøres av annet personale Samarbeidsavtale om stell av Varntresk kirkes uteområde må avsluttes Det må leies inn ekstrahjelp for å klippe plen i vaktmesterens ferie Mindre fleksibilitet ift. tilstedeværelse (se tiltak om red. renh.) Mindre fleksibilitet ift til å dele opp arbeidstid etter driftsbehov (15 t/ uke kan deles opp i mer enn to dager/ uke f.eks ved behov for daglig snørydding)

47 Merbelastning, utmattelse, sykefravær hos personale (ikke bare vaktmester) Svært vanskelig å rekruttere til stillingen Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon av rammen Varntresk oppvekstsenter. Konsekvenser: Barnehagen blir åpen bare tre dager i uka Dårligere tilbud til småbarnsforeldre i Varntresk En av lærerne vil stå uten barnepass en d/ uke. Kan tenkes å ønske stillingsreduksjon, bemanningsproblem for VOS

48 et som her er foreslått tas som en generell reduksjon av rammen for Varntresk oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : NTKavdelingen 665 Reduksjon renhold 50 % stilling vakant etter naturlig avgang. Inndraging av hjemmel/ikke ny tilsetting vil gi en årlig innsparing på ,. Det er et relativt høgt sykefravær blant renholderne grunnet belastningsskader, som kanskje tilsier at en slik reduksjon ikke bør gjennomføres. Men ved å gjøre noen tiltak i organiseringen, burde dette likevel la seg gjøre uten at det får for store konsekvenser: Omarbeide planene og rullere mer på mannskapet Fordele rundvask på hele året

49 Redusere standarden/renholdet på de fleste bygg, uten at dette går ut over helsa til brukerne, ved å gjennomføre bruk av normtall. Redusert bemanning vil tvinge frem hardere prioriteringer. Omstruktureringen iverksettes uansett, for å redusere slitasjen på den enkelste arbeidstaker. Ansvar Ansvar: Renholdstjenesten (665) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Trykking bygdebok Trykkeutgifter ny bygdebok for Hattfjelldal Trykkeutgiftene reduseres, og salgsinntektene økes. Restbeløpet dekkes av generelt driftsfond. Ansvar Ansvar: Bygdebok (697)

50 Til andre/dr.avtaler priv Merverdiavgift utenfor mvaloven Asalg varer, tj, geb, m.v Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Bruk Generelt driftsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Alarmanlegg Granrem De museale verdiene er ikke sikret med innbrudds og brannalarm. Krav fra forsikringsselskapet. Ansvar Ansvar: Kulturvern (694) Vedlikeh.byggetj./nybygg

51 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Varmtvannsbasseng Stipulert kostnad for å øke temp 4 grader i bassenget ved Hattfjelldal skole/samfunnshus. Temp.økning fra fredag kl 14:00 til mandag kl 08:00 og holdes til mandag kveld kl 22:00. Senkes naturlig utover i uka. Kostnad første året inkluderer isolering av bassengkasse og rep. varmeveksler + drift. Senere års driftskostnad = den økte energikostnaden og hyppigere filterskift. Ansvar Ansvar: Samfunnshus (691) Strøm Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000 2013 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Sum alle valgte tiltak 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Over/underskudd budsjettversjon 0

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1171-7633/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Barnehagetilbud i Sømådal fra 01.01.2017 Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3138 3130: Barnehageadm./fellesutg. 3132: Vesterhuset 3133: Breidokk 3134: Rotneim 3135: Åsgardane

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2012 Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Innlagte innsparingstiltak

Innlagte innsparingstiltak 11_15_013 Innsparingskrav 2% Ansvar 1101 Fellesfunksjoner Sum 75.900-75.900-75.900-75.900-303.600-303.600-12_15_02 Innsparing 2 % Ansvar 1200 Økonomiavdelingen Sum 50.000-50.000-50.000-50.000-200.000-200.000-13-15-01

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Beskrivelse av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2

Beskrivelse av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 Reduksjonstiltak Rådmann og stab 015: Rådmann og stab opphør kommunal bevilgning næringsfond Dette tiltaket forutsetter at den kommunale bevilgningen til næringsfond

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ Oppsummering av høringsuttalelser budsjett 201 6 og H PØ 201 6-201 9 Hørings - instans Lunner kirkelige fellesråd Samarbeids - utvalget ved Kalvsjø Hovedpunkter i høringsuttalelsen Tilfredse med at kirken

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar til orientering rutiner og ordninger knyttet til bruk av grønn omsorg i Barn- og unge sektoren.

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar til orientering rutiner og ordninger knyttet til bruk av grønn omsorg i Barn- og unge sektoren. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2262-1 Arkiv: A00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: GRØNN OMSORG Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 012: Avlastningsboliger Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. 0.32300.261.9664 0.34290.261.9664 Merverdiavgift utenfor mvaloven 0.38100.261.9664 Andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer