Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca ,- pr. plass pr. mnd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca 10.000,- pr. plass pr. mnd."

Transkript

1 Kapittel : Finans 111 Tilskudd barnehageplasser Ved å reservere 5 plasser i barnehagen til barn fra asylmottaket, kan det søkes midler til formålet. Ca , pr. plass pr. mnd. Ansvar Ansvar: Øvrige tilskudd (111) Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Refusjon sykepenger Etter pålegg fra formannskapet, skal det legges inn kr , i økte sykepengerefusjoner. Dette er enda ikke fordelt på avdelingene. Men legges inn ufordelt på finans for å få med beløpet i sluttsummen. Fordeles på avdelingene. Ansvar Ansvar: Stab (314) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter

2 Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Integrering (320) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter

3 Sum netto Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Renholdstjenesten (665) Sykelønnsrefusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

4 SUM NETTO TILTAK Ekstraordinært rammetilskudd For å få budsjettet i balanse, har vi vært nødt til å budsjettere med ekstraordinære skjønnsmidler. Ansvar Ansvar: Rammetilskudd (110) Rammeoverføring Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Politiske styr.organer 220 Økt tilskudd frivilligsentralen Tilskuddet har vært i 10 år. Søknad om å få økt til ,. Lokal finansiering er for lav, står derfor i fare for reduksjon i tilskuddet fra departementet. Ønsker å øke til 100 % stilling. Får da maks tilskudd fra departementet, og det blir enklere å rekruttere og beholde ansatte. Ansvar Ansvar: Div tilskudd (220)

5 Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økt tilskudd til menigheten Menigheten fikk i 2012 tilskudd på samme kronebeløp som i Foreslår å øke tilskuddet med 3,3 %. Statsbudsjettets anslag på lønns og prisvekst for er på 3,3 %. Ansvar Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Tilskudd menighetsråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidelse av kirkegård, flytting av bårehus Hattfjelldal menighet ber om at det settes av midler til utredning av arealene fra kirka og mot omsorgsboligen med tanke på utvidelse av kirkegård, omlegging av veg, flytting av bårehus med mer. Etter tilbud fra flere arkitektfirma i 2010 bør det settes av kr , til tiltaket. Vi setter av kr 250,000, til formålet i 2014.

6 Ansvar Ansvar: Tilskudd menighet/trosamfunn (221) Tilskudd menighetsråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen 310 Vacanse stilling ass.rådmann Rekruttering av ny rådmann forventes å ta noen måneder. I perioden hvor ass.rådmann er konstituert kan stillingen som ass.rådmann stilles i vacanse. Det foreslås 4 mnd., dvs. til Ansvar Ansvar: Adm.ledelse (310)

7 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Prosjekt Oppgradering radiobasert bredbånd Det ble i 2007/2008 gjennomført et prosjekt for utbygging av bredbånd i ytterdistriktene i kommunene Rødøy, Lurøy, Nesna, Hemnes, Grane og Hattfjelldal. Hensikten med det prosjektet var å sikre bredbånd til de deler av kommunene som ikke var aktuelle for utbygging basert på kommersielle interesser. De fleste av kommunene hadde behov for kommunikasjonsløsninger for datautveksling med programvare innen pleie/omsorg og helse og for digitale hjelpemidler i skolen. Fordi daværende kommunikasjonsløsning var svært mangelfull og bredbånd var ikkeeksisterende, hadde kommunene små muligheter for å utnytte slike teknologiske løsninger. Flere bedrifter har benyttet seg av infrastrukturen og har tatt i bruk dataløsninger som er avhengig av stabile internettoppkoblinger. Infrastrukturen som ble montert i 2007/2008 har nå vært i drift i fem år. Erfaringene har i all hovedsak vært gode i denne tiden. Imidlertid er det nå slik at behovet for oppgradering er påtrengende. Slitasje og elde på utstyret har gjort at det etter hvert blir mye nedetid. Offentlige institusjoner som skoler og barnehager, bedrifter og private opplever da at de ikke kan bruke de verktøy som er anskaffet for sin virksomhet. Skolene må benytte alternative gammeldagse løsninger og bedrifter opplever situasjonen som svært vanskelig. F.eks. sier Nyvoll hjortefarm, Hattfjelldal, at alt av salg foregår over internett samt administrative funksjoner som bl.a. regnskap. All nedetid truer virksomhetens eksistens. Siden nettet ble bygget i 2008 har det skjedd mye på utstyrsfronten i forhold til å kunne levere vesentlige høyere hastigheter både i infrastrukturen og til kundene. Det betyr at man kan bygge fiberhastigheter i lufta som kommunene vil kunne ha større nytte av i et oppgradert nett. Nytt utstyr er også mer robust og tåler bedre vær og vind.det vil bli satt som vilkår for anleggsbidraget at infrastrukturen skal driftes og vedlikeholdes i ca. 7 år.

8 Ansvar Ansvar: IT (313) Til andre/dr.avtaler priv Merverdiavgift utenfor mvaloven Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Fra fylkeskommuner Bruk av næringsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kostnadsreduksjon IT Reduksjon av midler til ITavdelingen. Ansvar Ansvar: IT (313)

9 Inventar og utstyr Service/dr.avtaler, rep. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Videreføre datasamarbeid med Grane Grane og Hattfjelldal kommune har en forsøksperiode med ITsamarbeid. Forsøksperioden gjelder ut Intensjonen med samarbeidet er å på sikt kunne redusere ITkostnadene. En foreslår å videreføre samarbeidsavtalen, foreløpig ut. Ansvar Ansvar: IT (313) Fra kommuner Sum utgifter

10 Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ressurs og vikargruppe Det settes av litt midler til ressurs og vikargruppe. Dette pga at det kan oppstå utgifter til overflødige ansatte i perioder det ikke finnes vikaroppgaver til dem. Ansvar Ansvar: Stab (314) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Proavdelingen 402 Sykepleierdekning døgnet rundt:: 2 årsverk Ikke før medio 2015: Skal vi drive slik Samhandlingsreformen krever med sykepleiere døgnet rundt må vi ha ca 2 nye spl stillinger. Uten disse må vi bare drive som før/pr dd. Dette utgjør kr i 2015 og videre 1,3 mill 2012kr. Men med et Lokalt Medisinsk Senter er dette muligens ikke obligatorisk. Her har man tid til vurderinger/tolkninger av regler mm CSR.

11 Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) Vikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ressurser til timeleie til praktisk bistand I mangel av ambulerende vaktmester foreslås kr netto, etter egenbetaling, og inkl sos utg, til kjøp av ca 300 timer inkl kjøretid (ca 40 arbeidsdager) til snørydding og vedbæring mm. Vi har person som leies inn til vanlig timelønn. Tjenesten vil vil være med på å bidra til senere innleggelse i institusjon samt medvirke til at hjemmeboende kan bli boende i egne boliger lenger CSR Ansvar Ansvar: Hjemmetjenester (403) Ekstrahjelp

12 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Drift av bil til Miljøterapitjenesten Enhet for miljøterapi trenger en bil for turer/annen transport vedr brukere. Investering kr til en brukt 7seter kassevogn. Dette står som nytt tiltak på investering. Til driften planlegges å bruke det amn idag bruker til kmgodtgjørelse pluss kr CSR. Ansvar Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) Transp/dr.egne tr.sp.mid Merverdiavgift utenfor mvaloven Kompensasjon moms påløpt i

13 driftsregnskap Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Drift av sykehj over to etasjer, med maksimalt 15 sykehjemsplasser derav 4 korttidsplas Dette fordrer pt ikke annen avlastningsbolig. Man alternerer medarbeidere pr vakt mellom 1. og 2. etg. Stipulert spart 1,4 årsverk; kr Virkning fra Dette fordrer kommunestyrevedtak om reduksjon av sykehjemsplasser til maksimalt 15 plasser hvorav 4 korttidsplasser, men med et snittbelegg på 10 pas totalt. Det er særs viktig å ha in mente at man da, på forhånd, i konsekvensjustert budsjett har kuttet estimerete vikarutgifter med 54 t/uke = kr CSR. Ansvar Ansvar: Institusjonstjenester (402) Vikarer Sum utgifter

14 Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere enhetslederstillingen Miljøterapitjenesten med 40 % Redusre enhetlederstillingen for Miljøterapitjenesten fra 100 % til 60 %. Reduksjon kr /år. Virkning fra Ansvar Ansvar: Miljøterapitjenesten (404) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Slå sammen stillinger; besparelse 60% still Netto besparelse kr /år Virkning fra kr Sekretærstill (100%) og saksbehstill (60%) blir slått sammen til 100% adm konsulet. Besparelse 60% still. Dette medfører at sekr i 100% ved PRO blir overtallig CSR

15 Ansvar Ansvar: PROtjenester (400) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Helseavdelingen 410b Fysioterapeut Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. En god dekking er ekstra viktig i forhold til forebygging, rehabilitering og for å minske sykefraværet. Kommunen er også lovpålagt å yte disse tjenestene dersom det er behov for disse (og det er det).

16 Vi er i en unik situasjon da vi har to fysioterapeuter som er i kommunen og som gjerne vil bli boende. Vår faste private fysioterapeut vil innen noen få år gå i pensjon. Hun som har permisjon fra den kommunale fysioterapistillingen har sagt opp stillingen sin. Dersom kommunen kan gå inn for 200 % driftstilskudd (totalt) så kjøper vi oss tid og kan beholde begge fysioterapeutene her. Kommunen har i dag 140 % stilling driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. Ventelisten er 51 pasienter og er økende. I følge Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) tilsvarer et 100 % driftstilskudd 35 pasienter. Sett i lys av disse tallene er det rimelig at stillingsandelen økes til 200 % driftstilskudd/ to hele stillinger privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette vill innebære en økning på 20 % driftstilskudd i fra 1/1031/12, dette koster NOK og en ytterligere økning med 40 % driftstilskudd from 2014 som koster ytterligere NOK Vi får et økt tilskudd for for kommunal fys ter med NOK i og med fra Disse er kopplet sammen. Dersom det ikke blir økning i driftstilskuddet til KAS vil vi heller ikke kunne beholde kommunal fys ter ADH. Nette kostanden for dette tiltaget blir derfor enest NOK 0 i og NOK fra I tillegg kommmer det inn økt leie NOK som renskapsførs på NTK. (100 % driftstilskudd etter 2012 tall er NOK ). Ansvar Ansvar: Fysioterapi (412) Til andre/dr.avtaler priv Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK c Salg av jordmortjenester?

17 Vår jordmor har hatt 80 % stilling fordelt på 40 % her og 40 % på Trofors. Jordmor har nå sagt opp stillingen sin på Trofors da hun ikke ønsker å reise. Hun er positiv for salg av tjenester til Trofors. Dvs at de gravide kommer hit for kontroll. En del av de gravide fra Trofors kommer hit allerede idag. I tillegg kan vi gjøre ultralyd her. Dersom Trofors kunne motiveres for å kjøpe tjenester til de gravide kunde vi selge eks 10 % til dem. Det er ikke tatt kontakt med Trofors gjeldende dette ænnå nok. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK g Lege flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Dette både i diagnostikk, behandling og oppfølging. KOnsultasjonene krever oftest tolk og tar betydelig lengre tid en for etnisk norske pas. Det ville være riktig å føre 20 % Lege på Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

18 Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK d Medarbeider flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Dette både i rådgivning, blodprøvetaking og oppfølging. Det ville være riktig å føre 30 % helsesekretær på Må føre inn tallene også i Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

19 Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK e Helsesøster flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. Vi har 30 % helsesøster siden tidligere på funksjon 4202 og det ville være riktig å føre ytterligere 20 % helsesøster på 4202.

20 Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK f Jordmor flyktingefond Pasienter fra asylmottaket bruker kontoret i stor grad. 12 er 3/7 gravida fra mottaket,( 11 4/14, 10 1/13, i tillegg tar de gravide fra mottaket betydelig mere tid en etnisk norske gravida, dels pga språk og kultur men det krever også mer eoppfølging.det ville være riktig å føre 20 % helsesøster på 4202.

21 Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Bruk flyktningefond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK g prosjekt Glad og aktiv Helsestasjon, jordmor og FYSAK har et prosjekt som heter glad og aktiv og som retter seg mot overvektige barn og unge. Vi får støtte til

22 lønnsmidler på NOK fra Fylkeskommunen. Prosjektet går over 3 år. Arbeidet utføres innen den stillingsrammen som vi har idag. Dvs nye friske lønnsmidler som dog er begrenset tl 3 å. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK h Prosjekt sykelig overvekt Hattfjelldal kommune v/ FYSAK og folkehelsekoordinator er med i prosjekt mot sykelig overvekt, dette i lag med sykehuset, Grane og Vefsn. Vi vill for dette motta NOK i lønnsstøtte. Prosjektet går over 3 år. Arbeidet utføres innen den stillingsrammen som vi har idag. Dvs nye friske lønnsmidler som dog er begrenset tl 3 å. Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Sum utgifter Sum netto

23 SUM NETTO TILTAK i Minsket kursbudsjett Kursbudsjettet helse kan minskes med nok Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410) Opplæring/kurs Opplæring/kurs Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økte inntekter helseavdelingen Formannskapet har ønsket at avdelingene skal redusere rammen med beløp tilsvarende reduksjonstiltakene som avdelingene har foreslått. Men uten inndekning av fond. Jeg legger her inn et tiltak på å øke inntektene tilsvarende de utgiftene som er foreslått dekket av flyktningefond. Inntektene justeres opp til samme nivå som regnskapsførte inntekter i Lise Ansvar Ansvar: Helsetjenester (410)

24 Brukerbet.for ord.komm.tj Asalg varer, tj, geb, m.v Fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : SosialavdelingenNav 421 Opphør av lokalt krisetiltak fra Hattfjelldal kommune har siden inngått ny interkommunal samarbeidsavtale med Mosjøen krisesenter. Henvendelser kan rettes direkte til Mosjøen krisesenter døgnet rundt. Etterspørselen etter hjelp via lokalt krisetiltak har vært minimial helt siden opprettelsen. Ingen henvendelser de siste årene. Minimal konsekvens ved å slette tiltaket. Ansvar Ansvar: Sosialhjelp (421) Til andre private Sum utgifter Sum netto

25 SUM NETTO TILTAK Inndekning 10 % barnevernstilling av flyktningefond Barneverntjenesten bruker tid på tiltak rettet mot flyktninger/asylsøkere i kommunen. Dette handler om meldinger/undersøkelser/å planlegge og iverksette hjelpetiltak, samt koordinering og oppfølging av hjelpetiltak overfor enkeltbarn. I tillegg samarbeid med integreringsleder, Hattfjelldal mottak, flyktningehelsesøster og øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Som vertskommune for asylmottak og i tillegg bosettingskommune, forventes en viss andel av arbeidstid å gå til direkte flyktningerelaterte tjenester. Barneverntjenesten blir pr i dag tilført tiltaksmidler fra flyktningefondet, men ikke til stillinger. Det ville være naturlig at barneverntjenesten hadde tilført ekstra ressurser som følge av merarbeid knyttet til eksempelvis asylmottaket. Det er uaktuelt å foreslå reduksjon av stillinger i barneverntjenesten ettersom fylkesmannen for 2012 har innvilget 50% stilling i øremerkede midler som en del av satsningen på barnevern i kommunene. Vi forutsetter at Fylkesmannen vil følge opp med øremerkede midler også for. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

26 425 Økt behov for tiltaksmidler i barnevernet Den økonomiske rammen på hjelpetiltak i barnevernet har de siste årene vært altfor lav. Budsjettrammen er heller ikke basert på konkret behovsvurdering. Det har vært en umulig oppgave å holde budsjettet samtidig som lovpålagte oppgaver skal gjennomføres. Tilførsel av ekstra ressurser har vært nøvendig, senest i Det er ingen dramatisk økning på antall barn som mottar hjelp fra barnevernet, men tiltakene er blitt mer omfattende og i tillegg dyrere. Utgiftene i 2012 blir ikke så høye som i 2011, men fortsatt langt over budsjettmidlene. Dette gjelder både avlastningstilak, støttekontakter, dekning barnehageplass mm. Sammenlignet med bl.a. Grane er ressurstilgangen (i budsjettet) i barnevernet svært knapp. God forebygging kan forhåpentligvis være en viktig investering på lang sikt. Så må vi huske at kommunen ikke har barn under omsorg. Omsorgsovertakelser er atskillig dyrere og gir en økonomisk konsekvens for kommunen i en årrekke. Konsekvens ved at budsjettrammen holdes slik som i dag er at tilførsel av ekstra ressurser i løpet av året vil måtte påregnes. Barnevernet må sette inn tiltak når dette er nødvendig for å sikre barn en forsvarlig omsorgssituasjon. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) Annen lønn og trekkpliktige godt.gj Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Opphør av videreføring hybelprosjekt Formannskapet har i sak 087/12 den vedtatt at det skal inngås samarbeidsavtale med Vefsn, Grane og Hemnes vedr. videreføring av hybelprosjektet ved Mosjøen videregående skole for årene 2012, og Årlig tilskudd kr ,. Beløpet er lagt

27 inn i konsekvensjustert budsjett for. På grunn av behov for å synliggjøre mulige reduksjonstiltak, legges også dette alternativet fram. Konsekvens: hybelprosjektet videreføres i 2012, men det gjøres ikke ny samarbeidsavtale for og Tilbudet til våre ungdommer som bor på hybel i Mosjøen vil bli svekket. Ansvar Ansvar: Barnevern (425) Til fylkeskomm./f.k.inst. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon økonomisk sosialhjelp tilskudd Reduksjon på art 14700overføring til andre, som er økonomisk sosialhjelp. Dette er et område hvor det er store svingninger i bruken fra år til år. En reduksjon i budsjettet fra kr , til kr , foreslås. Siden det er store svingninger på området kan det godt være at budsjett på kr , holder. Samtidig er det et viktig moment at tjenesten er lovpålagt, og hvis det skulle vise seg at behovet er større enn budsjettet, vil det være nødvendig med en økning i budsjettet i løpet av året. Alle tildelinger innenfor området vurderes nøye, men individuelt og i tråd med lovteksten. Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) Til andre private

28 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak Fjerne tilskudd til rusforebyggende tiltak for barn og unge og tilskudd til personer med rusproblemer. De siste årene har pengene vært anvendt som tilskudd til den årlige konfirmantturen som har hatt et rusforebyggende perspektiv i sitt opplegg.i 2012 ble budsjetterte midler til personer med rusproblemer brukt til rusforebyggende tiltak til barn og unge pga stort konfirmantkull. Konsekvens:sosialavdelingen har ingen midler til rusforebyggende arbeid. Evt. søknader må forelegges politisk nivå for behandling. Ansvar Ansvar: Edruskapsvern (423) Til andre private Til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon kvalifiseringsprogrammet

29 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et lovpålagt tilbud til brukere som fyller vilkårene for det. Deltakelse i programmet fir rett til en ytelse tilsvarende 2 G kr ,. Tildeling av program skjer etter søknad og Hattfjelldal kommune har et måltall fra staten på minst en bruker i program. Men vi forplikter å tilby program til alle som søker og som fyller inntakskriteriene. Deltakelsen i programmet har vært svingende de siste årene fra en til tre deltaker og i perioder ingen. Det er vanskelig å forutsi hva som vil være behovet i. Foreslår en reduksjon i budsjettet på kr ,, fra kr , til kr ,. Konsekvens: Hvis det kommer søkere som fyller kriteriene for KVP, ut over budsjettrammen, er vi allikevel pålagt å tilby program. Det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. Ansvar Ansvar: Nav kommune (426) Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.g.a Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Avd.Hattfjelldal oppv.senter 501 Kutte sosiallærerstilling De to siste årene har oppvekst hatt 30% stilling til forebygging og håndtering av skolemiljøproblematikk. Høsten 2012 må 25% denne stillinga benyttes til ekstraordinært spesialpedagogisk tiltak vi ikke hadde ressurser til. Kutt/omdisponering av sosiallærer/miljøarbeider går ut over arbeid for å bedre elevenes skolemiljø, og her har vi allerede utfordringer. Jfr Tilstandsrapporten.

30 Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert bemanning i barnehagen Gå ned i bemanning (60 %), konsekvenser: Dårligere kvalitet pga mindre voksentetthet. Travlere hverdag for både barn og voksne. Dårligere kvalitet på bhg tilbudet, dvs: Vanskelig å gjennomføre turer (helsefremmende bhg) Tilbudet får større grad av tilsyn/barnepass i stedet for pedagogiske aktiviteter, og dette blir lovstridig jfr bhg lov og rammeplan. Dårligere arbeidsmiljø og økt stress. Økt arbeidsbelastning, økt sykefravær. Mindre rom for fleksibilitet. Det blir mer brannslukking enn forebygging. Kan gå utover barn med ekstra behov og som trenger ekstra oppfølging uten diagnose og ekstra resurser.

31 Ansvar Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sommerstengt barnehage Dette er det tiltaket vi kan finne som i minst grad påvirker kvaliteten av tilbudet vi gir barna som går i barnehagen. Eksakt innsparing er vanskelig å beregne, men vi har gjort en kvalifisert gjetning av beløp. Alle barn må ta ut 3 uker ferie ila sommeren. Ved å pålegge alle å ta fri samtidig kan vi spare vikarutgifter. et kan føre til problemer for mange foreldre som ikke kan få ha barna i barnehagen når de selv ønsker. Feriestengt: Dårlig brukertilpassning. Vanskelig for foreldre å ta ferie sammen. Og i lag med barna. Dårlig personal/ familie politikk (ikke å ha innvirkning på egen sommerferie/hovedferie). Ansvar Ansvar: Hattfjelldal barnehage (504)

32 Vikarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ny giv Hattfjelldal skole er pålagt å gi de 10 % av elevene i 10.kl. som presterer dårligst et spesielt tilrettelagt tilbud i vårhalvåret. Det skal ha et omfang på 10 timer pr. uke. Ordningen kom i fjor, men så sent på året at en ikke rakk å få det med i budsjettarbeidet. For inneværende skoleår vil det gjelde 3 4 elever. Disse skal ha undervisning i lesing og regning i egen gruppe. Utgiftene knytter seg til lærerlønn og sosiale utgifter tilsammen ,. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Pensjonsinnskudd SPK

33 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Assistent for elev Assistent er nødvendig(ut fra sakkyndig tilråding) for ny elev som begynner på skolen fra høsten. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Samisk integrering

34 Kommunestyret har tidligere ikke tatt samisk integrering med som tiltak i budsjettet. Dette er ikke en lovpålagt oppgave (sier Fylkesmanne på telefon), og derfor får vi ikke eksterne midler/refusjoner for dette tilbudet. Foreldre ønsker å få dette tilbudet til sine barn (per idag 5 elever, fra høsten 2 elever). Tilbudet gis per idag inntil videre i påvente av skriftlig avklaring fra Fylkesmannen om tilbudet er lovpålagt. Kostnad ca , Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Til staten/statlige inst. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Spesialpedagogisk oppfølging av enkeltelev Det forelå høsten 2012 ny sakkyndig tilrådning fra PPT på ekstra oppfølging av elev. Tilrådningen er av et slikt omfang (45% spesialpedagog + ca 50% assistent) at skolen ikke kan dekke dette innenfor nåværende ramme. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale

35 Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Undervisningsmateriell Det er behov for å øke posten for undervisningsmateriell. For noen år siden ble denne skjært ned under innsparing, og de siste årene har det årlig vært overforbruk her (på mellom ,.). Det er store behov for oppgradering av utstyr, forbruksmateriell og læreverk. Prisøkning de siste årene har i tillegg gjort at vi har mindre å rutte med. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Undervisningsmateriell Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

36 501 Reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter Konsekvensene av dette tiltaket vurderes til å gi de største negative følgene av alle tiltak. Reduksjon av 100 % lærerstilling vil føre til sammenslåing av klasser på småskoletrinnet og ingen delingstimer. Dette vil føre til dårligere oppfølging av de minste elevene i begynneropplæringa, og i forhold til tidlig innsats. Økt slitasje på de andre ansatte og økt sykefravær kan være konsekvenser av dette tiltaket. Reduksjonen tas som en generell reduksjon av rammen til Hattfjelldal oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ekstra stilling ungdomstrinnet Som en del av dept. satsing på utrinnet vil noen skoler få midler til ekstra stillinger fra høsten. H.dal skole får en stilling. Ansvar Ansvar: Øvrige tilskudd (111)

37 Andre statl. overføringer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Hattfjelldal oppvekstsenter (501) Lønn pedagogisk personale Pensjonsinnskudd SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Avd. Susendal oppvekstsenter 502 Reduksjon av rammen for Susendal oppvekstsenter Skal man si opp deler av stilling for ansatte over 60 år? Disse har i følge arbeidsmiljøloven krav på 6 måneders oppsigelsestid. Fører til uheldig personalpolitikk og vil medføre negative pensjonsrettigheter for ansatte. Vedkommende har 1,5 år igjen før han går av med pensjon, og vårt forslag er at vi sparer inn 30 % stilling ved naturlig avgang våren Evt overføre vaktmester til NTK i sentrum 20% allerede i? Reduksjon av vaktmester går utover daglig vedlikehold av bygningen og området rundt, og medfører større belastning på andre ansatte.

38 Reduksjonen tas som en generell rammereduksjon for Susendal oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Språkassistent Vi har flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og disse har rett på språkassistent for å kunne ha utbytte av ordinær undervisning. Dette gjelder barn i barnhagen og elever i skolen. Assistent totre dager i uken kan kombineres til hjelp i både barnehagen og skolen. Kan dette dekkes av flyktingefond? Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502)

39 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Oppsigelse av merkantil stilling Skal man si opp deler av stilling for ansatte over 60 år? Disse har i følge arbeidsmiljøloven krav på 6 måneders oppsigelsestid. Fører til uheldig personalpolitikk og vil medføre negative pensjonsrettigheter for ansatte. Vedkommende har 2 år igjen før hun går av med pensjon (og må arbeide disse to årene for i det hele tatt få opparbeidet seg pensjon). Vårt forslag er at vi sparer inn 20% stilling ved naturlig avgang i Reduksjon av sekretær går utover administrativt arbeid som fører til merarbeid for rektor og andre ansatte. Sekretæren utfører mange arbeidsoppgaver i forhold til økonomi, rapporteringer, post, bestillinger, utleie av samfunnshus, osv, og er i tillegg vikar i barnehage og skole når dette er påtrengende. Rimelig og fleksibel arbeidskraft.

40 Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere åpningtid i barnehagen med en dag Det er varierende behov fra år til år for barnehage og SFOplass på onsdager. Inneværende barnehageår/skoleår er det to barnehagebarn og en SFO elev som benytter barnehagen annenhver onsdag. Ved å redusere tilbudet til å gjelde mandag, tirsdag, torsdag og fredag (stengt onsdager) kan vi spare 10% assistentstilling. Dette kan føre til vanskelighter for enkelte foreldre som mister tilbud om barnehage/sfo alle ukedager. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502)

41 Brukerbet.for ord.komm.tj Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Basseng Susendal skole. Utskifting / oppgradering av tekninsk utstyr kan gi bassenget nytt liv. Kostnadene viser seg å være mye mindre enn tidligere anntatt, anslås til ca , (anbud kommer). Drift av bassenget i Susendal koster ikke mer enn det koster å skysse elevene til Hattfjelldal. Slik skyssing vil samtidig gå utover elevenes læring da de vil miste minst en undervisningstime for hver svømmetime de skal tilbys (går bort i busstid). Det er samtidig små kostnader som skal til for å tilrettelegge for funksjonshemmede / varmebasseng. Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter

42 Sum netto SUM NETTO TILTAK Drenering Susendal skole. Det er påtrengende å grave ny drenering rundt hele bygningen for å unngå enda større skader på skolebygningen. De siste årene har det være store fuktinnslag i grunnmuren som har fått sprekker, og vanninntregning i kjelleren. For å unngå større ødeleggelser / vannskader MÅ det graves ny drenering rundt bygningen med ny avløpsledning, nye taknedløp og grunnmurplast. NTK innhenter anbud. Anslått kostnad ca ,? Ansvar Ansvar: Susendal oppvekstsenter (502) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Avd.Varntresk oppv.senter 503 Deler av lærerstilling finansieres av ekstrainntekt Under forutsetning av at gjesteelever forblir v/ VOS, kan deler av lærerstilling finansieres med refusjon fra hjemkommunen.

43 Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Fra kommuner Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reparasjon av infiltrasjonsanlegg 2012 Eksisterende infiltrasjonsanlegg er defekt, fører til ulovlig kloakkutslipp. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Styrket bemanning i barnehage I vil aldersprofilen på barnegruppen tilsi at det er uforsvarlig for assistenten å være alene; 4 barn hvorav 2 under 3 år 2 dager pr. uke.

44 Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidelse av fast assistentstilling 2012 Elev med særskilt tilretteleggingsbehov begynner i 5. klasse i 2012, og skal dermed ha 5 skoledager pr. uke. Eleven må ha full assistentoppdekning. Økning fra 50% stilling til 63% stilling i skolen. Det er også behov for SFO den 5. dagen i uka. Økning fra 25% stilling til 31% stilling i SFO. Utvidet åpningstid SFO gir økt inntekt/ foreldrebetaling. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503)

45 Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere renhold, halvere eksisterende 40 % Konsekvenser: Fast ansatt renholder må sies opp i 20% av sin 40% stilling Renhold vil bli på uforsvarlig lavt nivå: Storrengjøring kan ikke gjennomføres. Pga at barnehage og spesialrom må rengjøres hver dag vil det kun bli 3,5 t/uke til renhold av skoleokaler. dvs maks to g/uke. Mindre fleksibilitet ift. tilstedeværelse. (VOS må alltid ha en ekstra person tilstede i beredskap ift. elev med særskilte behov) Annet personale må ivareta renholdsoppgaver Merbelastning, utmattelse, sykefravær hos personale (ikke bare renholder)

46 Svært vanskelig å rekruttere til stillingen Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere vaktmesterstilling, halvere eksisterende 40% Fast ansatt må sies opp i deler av stilling Vedlikehold blir ikke gjort, anlegget forfaller Manglende reparasjoner/ tilrettelegging får konsekvenser for daglig drift Snørydding/ rydding av rømningsveier/ rullestoltrapp må delvis gjøres av annet personale Samarbeidsavtale om stell av Varntresk kirkes uteområde må avsluttes Det må leies inn ekstrahjelp for å klippe plen i vaktmesterens ferie Mindre fleksibilitet ift. tilstedeværelse (se tiltak om red. renh.) Mindre fleksibilitet ift til å dele opp arbeidstid etter driftsbehov (15 t/ uke kan deles opp i mer enn to dager/ uke f.eks ved behov for daglig snørydding)

47 Merbelastning, utmattelse, sykefravær hos personale (ikke bare vaktmester) Svært vanskelig å rekruttere til stillingen Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduksjon av rammen Varntresk oppvekstsenter. Konsekvenser: Barnehagen blir åpen bare tre dager i uka Dårligere tilbud til småbarnsforeldre i Varntresk En av lærerne vil stå uten barnepass en d/ uke. Kan tenkes å ønske stillingsreduksjon, bemanningsproblem for VOS

48 et som her er foreslått tas som en generell reduksjon av rammen for Varntresk oppvekstsenter. Ansvar Ansvar: Varntresk oppvekstsenter (503) Brukerbet.for ord.komm.tj. Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : NTKavdelingen 665 Reduksjon renhold 50 % stilling vakant etter naturlig avgang. Inndraging av hjemmel/ikke ny tilsetting vil gi en årlig innsparing på ,. Det er et relativt høgt sykefravær blant renholderne grunnet belastningsskader, som kanskje tilsier at en slik reduksjon ikke bør gjennomføres. Men ved å gjøre noen tiltak i organiseringen, burde dette likevel la seg gjøre uten at det får for store konsekvenser: Omarbeide planene og rullere mer på mannskapet Fordele rundvask på hele året

49 Redusere standarden/renholdet på de fleste bygg, uten at dette går ut over helsa til brukerne, ved å gjennomføre bruk av normtall. Redusert bemanning vil tvinge frem hardere prioriteringer. Omstruktureringen iverksettes uansett, for å redusere slitasjen på den enkelste arbeidstaker. Ansvar Ansvar: Renholdstjenesten (665) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Trykking bygdebok Trykkeutgifter ny bygdebok for Hattfjelldal Trykkeutgiftene reduseres, og salgsinntektene økes. Restbeløpet dekkes av generelt driftsfond. Ansvar Ansvar: Bygdebok (697)

50 Til andre/dr.avtaler priv Merverdiavgift utenfor mvaloven Asalg varer, tj, geb, m.v Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Bruk Generelt driftsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Alarmanlegg Granrem De museale verdiene er ikke sikret med innbrudds og brannalarm. Krav fra forsikringsselskapet. Ansvar Ansvar: Kulturvern (694) Vedlikeh.byggetj./nybygg

51 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Varmtvannsbasseng Stipulert kostnad for å øke temp 4 grader i bassenget ved Hattfjelldal skole/samfunnshus. Temp.økning fra fredag kl 14:00 til mandag kl 08:00 og holdes til mandag kveld kl 22:00. Senkes naturlig utover i uka. Kostnad første året inkluderer isolering av bassengkasse og rep. varmeveksler + drift. Senere års driftskostnad = den økte energikostnaden og hyppigere filterskift. Ansvar Ansvar: Samfunnshus (691) Strøm Vedlikeh.byggetj./nybygg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

HATTFJELLDAL KOMMUNE

HATTFJELLDAL KOMMUNE HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44. 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09. SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.2012, sak 59/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag/handlingsprogram

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016 Grunnlagsdokument II for perioden 2013-2016 Mjøndalen 26. oktober 2012 Grunnlagsdokument II for perioden 2013 2016 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 5 GRUNNLAGSDOKUMENT II 5 STATSBUDSJETTET

Detaljer

Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe

Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe 09 11 2013 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe Økonomiske rammer 1. Vi ber om en oversikt over fondsutviklingen knyttet til de ulike selvkostområdene.

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING

VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013

Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013 Notat Til Fra Sak : Rådmannen : Trond Robertsen : ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE Saksnummer Løpenummer Arkivkode Sted Dato 13/354 13/3495-004 Straumsjøen 10.06.2013 ÅRSRAPPORT 2012 BØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Svar på spørsmål fra partiene. 2.desember 2014

Svar på spørsmål fra partiene. 2.desember 2014 Svar på spørsmål fra partiene 2.desember 2014 Budsjett og økonomiplan 2015 2018 Spørsmål fra partiene Innledning Rådmannen har siden budsjett/økonomiplan ble overlevert Formannskapet 4. november, samlet

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

økonomiplan 2014 2016. Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00.

økonomiplan 2014 2016. Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00. Innspill fra driftsenhetene økonomiplan 2014 2016. til Arsbudsjett 2014 og Alle innspillene er offentlige fra 12.11.13 etter kl. 10.00. Verran kommune økonornlavdelingen Verran U. off I hht Off.L å 14

Detaljer

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 21.11.12 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 Saknr. Tittel: 116/12 Drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Politiske spørsmål og Rådmannens svar Spørsmål 1: Fra May Ødegård (AP) Jeg viser til Budsjettabellene på side 90 i Budsjettforslaget og ønsker å få en nærmere forståelse

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Rådmannens forslag til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. Politisk behandling. Formannskapet 20. november 2014

Rådmannens forslag til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. Politisk behandling. Formannskapet 20. november 2014 til Budsjett 2015 for Tinn kommune Politisk behandling Formannskapet 20. november 2014 Kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLSFORTEGNELSE Forord 3 1. til vedtak 4 2. Rådmannens kommentarer 6 3. Tjenesteområdene

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2016-2019. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Rådmannens forslag

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2016-2019. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Rådmannens forslag SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Rådmannens forslag 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens kommentarer 4 Sammendrag/handlingsprogram 6 Økonomiplanens

Detaljer

Sakliste/møteinnkalling

Sakliste/møteinnkalling Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse 21.05.2013 13/763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf. 72417600 DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering:

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer