VEIER OG LUFTVEIER INTERVJU MED BYLUFTLISTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIER OG LUFTVEIER INTERVJU MED BYLUFTLISTEN"

Transkript

1 Hentet fra Replikk #31, utgitt våren 2011 Kontakt: VEIER OG LUFTVEIER INTERVJU MED BYLUFTLISTEN Den helseskadelige luftsituasjonen i Bergensdalen ble en politisk konfliktlinje i januar da borgerinitiativet Byluftlisten ble lansert. Den nyopprettede bylisten har som mål å vekke byrådet og de eksisterende politiske partiene opp fra deres to år lange dvale i helseskadelig luft, og presse frem tiltak for å få bukt med giftlokket. Førstekandidaten til Byluftlisten, Endre Tvinnereim, snakker her om byluftproblemet og viktigheten av en pragmatisk tilnærming, blottet for politiske sengekamerater og førende partihistorie, i kampen for reinere luft og et vitalt Bergen sentrum. I desember 2010 presenterte de politiske opposisjonspartiene i Bergen sine budsjettprioriteringer. Ingen av dem hadde bekjempelse av luftproblematikken i Bergensdalen på topp 1. Da den borgerinitierte Byluftlisten ble lansert 5. januar, gikk det imidlertid ikke lang tid før alle opposisjonspartiene proklamerte at de også går til valg på byluften 2. Over natten har luftspørsmålet gått fra å være et tidvis ihjeltiet problem til å bli en kampsak alle partiene kjemper om eierskap over. Fraværet av politisk handlekraft er grunnen til at bergensere i Bergensdalen har pustet inn helsefarlig luft gjennom to vintre. For å forstå hvordan en slik helsefarlig luftsituasjon kunne oppstå i utgangspunktet, må man imidlertid til historiebøkene. I boken Byplanen av Hans-Jacob Roald, blir vi forklart hvordan den politiske dragkampen om et moderne transportsystem i Bergen la grunnlaget for dagens knipe 3. Bergens transportstruktur ble lagt i Transport 78, den nasjonale veipla- Av: Åsta Dyrnes Nordø 49

2 nen (NVPII), i perioden Bergen hadde da blitt en storkommune med tilknyttede bydeler på andre siden av de syv fjellene, og dette fordret et ordentlig kollektivsystem. Etter en opphetet bybanediskusjon mellom politikere og teknokrater, gikk bystyret i 1973 imot egen fagetat ved å stemme for buss som kollektivtransportmiddel. To år senere ble det bestemt at det skulle bygges en Fløyfjellstunnel for å avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk. I tillegg skulle en nordre og en søndre innfartsåre bygges, som sammen med to andre hovedveier skulle møtes i et kryss på Nygårdstangen. Avstemningen av Transport 78 ble en høylytt affære, hvor SV forlot bystyresalen i protest mot veiplanene. Planen ble imidlertid stemt gjennom, og transportsystemet i Bergen ble således bestående av asfalt og eksos 4. Disse avgjørelsene som ble tatt for snart 40 år siden, i kombinasjon med geografisk beliggenhet og et dårlig utbygd kollektivnett, gjør Bergensdalen sårbar for værfenomenet inversjon, 5 som skaper det helseskadelige luftlokket. Etter et lite dypdykk i Bergens transporthistorie, møtte Replikk Endre Tvinnereim på lille Kaffekompaniet en regntung januarkveld for å snakke om det uføret Bergen har havnet i, og om hvordan Byluftlisten ønsker å løse problemet. PROBLEMET LIGGER I LØSE LUFTEN For å få et inntrykk av agendaen til Byluftlisten, må vi starte med å spørre hvem dere egentlig er? Vi er en gruppe folk som bor i Bergensdalen, og i Bergen for øvrig, som syns at luftkvalitet bør være den viktigste saken i kommunevalget nå til høsten og vi er redd for at de etablerte partiene vil fokusere på nasjonale saker og konfliktlinjer. Hvis det skjer, er det fare for at sittende byråd vil vinne valget på «walk over» ettersom opposisjonspartiene nasjonalt gjør det dårlig. Det vil være et stort lokaldemokratisk problem hvis byrådspartiene ikke blir stilt til ansvar for den mangelfulle luftpolitikken de har ført de siste to årene. Hvorfor er akkurat luftproblematikken i Bergensdalen den viktigste saken foran høstens kommune- og fylkestingsvalg? Fordi myndighetene feiler i deres viktigste oppgave gjennom historien, nemlig å beskytte innbyggerne mot fare. Byrådet står ansvarlig for å ha brutt forurensningsloven to år på rad, og evner ikke å redusere luftforurensningen til akseptable nivåer. Ikke bare bryter de anbefalte nivåer for utslipp, de bryter norsk lov. Det er ikke tillatt å ha så høye nivåer som det Bergen har hatt de siste to vintrene. ( ) Vi har leger som ber småbarnsforeldre og astmatikere om å flytte ut av byen. Sånn kan vi ikke ha det. Vi har lyst til å bo i denne byen, lyst til å leve her. Og da må luftproblemet løses. «Vi har leger som ber småbarnsforeldre og astmatikere om å flytte ut av byen. Sånn kan vi ikke ha det. Vi har lyst til å bo i denne byen, lyst til å leve her. Og da må luftproblemet løses.» Du nevner at byrådet har gjort seg skyldig i brudd på forurensningsloven flere ganger på grunn av for høye nitrogenoksid(nox)- utslipp i sentrum. Kan du tegne et bilde av hvor ille det egentlig står til? Bare de to siste månedene i 2010 var det over 52 timer med NO 2 over 200 mikrogram/ m 3 på Danmarks plass. Loven tillater 18 timer med NO 2 over 200 mikrogram/m 3 i løpet av et 50

3 år. I løpet av hele 2010 var det 192 timer med NO 2 over 200 mikrogram/m 3 på Danmarks plass, altså ti ganger mer enn det norsk lov tillater. Også i Bergen sentrum ble loven brutt. Målingene på Rådhuset viste at det var 52 timer med NO 2 over 200 mikrogram/m 3 i gjennomsnitt i 2010, og da regner man med sommerhalvåret. Hva er hovedkildene til luftforurensningen? Når man snakker om luftkvalitet får man ofte et bilde av folk på høyresiden som skylder på vedfyringen (...), samtidig som venstresiden skylder på de skumle bilene og mener bilistene må tas. Sannheten er jo at det er forskjellige typer lokal luftforurensning som stammer fra ulike kilder. Den første kilden er avgasser fra brensel fra biler, busser og tunge kjøretøy pluss fra oljefyrer. Den andre kilden er svevestøvet; både den fine typen, som kommer fra ved og dieselmotorer, og den grove typen, som stammer fra veistøv skapt hovedsaklig av piggdekk og sot. Dere har vært klare på at det er frustrasjon over det sittende byråds inaktivitet som har fremprovosert Byluftlisten. Hva mener dere at byrådet burde ha gjort i møtet med den dårlige luften i byen? Det byrådet kunne og skulle ha gjort, etter at de fikk seg en vekker forrige vinter, var å sette i gang en mekanisme som automatisk innførte noe slikt som datokjøring når det var fare for helse, for å unngå å atter en gang komme i den situasjonen at de måtte bryte loven. ( ) Dette må imidlertid gjøres på en slik måte at det er forutsigbart. Folk må vite at når det er dårlig sirkulasjon av luft i Bergensdalen, så må de la bilen stå. Det har man lett varslingskapasitet til, det er bare å benytte seg av systemer à la det Nansensenteret har. ( ) De kan varsle [dårlig luftkvalitet] dagen før, og da kan man gå ut i media og informere om at det dagen etter vil være datokjøring. Dette burde byrådet ha begynt å jobbe med rett etter den første perioden med inversjon i fjor vinter. Det at byrådet ikke fikk dette [automatiske tiltak] til er mye av skylden for den knipen de nå har satt seg i. En vinter med helseskadelig luft kan man tilgi og glemme, selv om det ikke er bra. ( ) Men to vintre på rad, det er uakseptabelt. De skulle også ha etablert permanente sambruksfelt, og det burde vært gjort i løpet av sommeren 2010, slik at man var rustet til en ny vinter med høye NOx-nivåer. Det var jo bra at de satte inn ekspressbusser i kriseperioden for et år siden, men folk endrer ikke sine reisevaner over natten, så dette må være et tilbud av den permanente sorten. De kunne også satt i gang luftforbedrende tiltak, som køprising, eventuelt veiprising, pluss differensierte bompenger. ( ) Alle forskningsrapporter sier at det [køprising] er den pragmatisk beste løsningen. Det ville antakeligvis ikke tatt de høyeste nivåene, men det ville i det minste hjulpet veldig godt på gjennomsnittsnivåene. ( ) Dette er imidlertid noe de [byrådet] er ideologisk ute av stand til å gjøre fordi det bryter med deres politiske overbevisning. Til sist burde de forandre bompengeforskriftene slik at inntektene også kan brukes til å bedre luftkvaliteten, og ikke bare er en ren fiskal mekanisme som utelukkende går til veirelaterte prosjekter, slik det er i dag. Vi foreslår at bompengene skal brukes som et instrument for å bedre luftkvaliteten, men da må vi foran- «En vinter med helseskadelig luft kan man tilgi og glemme, selv om det ikke er bra. ( ) Men to vintre på rad, det er uakseptabelt.» 51

4 dre på forskriftene, og det går vi også til valg på å gjøre. Det er selvfølgelig lett for et nyopprettet parti uten historie og maktslitasje å peke på alle manglene ved byrådets håndtering av luftsituasjonen. Byluftlisten går blant annet til valg på omfattende transportprosjekter som bomfri E39 utenfor giftlokkområdet [ringvei øst], raskere utbygging av Bybanen og flytting av godshavnen ut av sentrum. Hvordan skal dere klare å finansiere slike store prosjekter bedre med de samme midlene som det sittende byrådet har tilgjengelig? En viktig utfordring for å få finansiert de tunge samferdselsprosjektene er å fronte luftforurensningen ikke utelukkende som et miljøproblem, men like mye som et helseproblem. For eksempel bør vi få Bergen klassifisert som en sone med spesielt høye miljøutfordringer. En slik klassifisering åpner for EU-bevilgninger. En annen mulig inntekstpost er ringvei øst.6 Her har heldigvis byrådet innsett at noe må gjøres, og skrinlagt ideen om nok en innfartsåre til sentrum gjennom Arnatunnelen. Å omdirigere de midlene byrådet har satt av til å bruke der til ringvei øst (...) vil fremskynde prosessen med å få E39-trafikken ut av sentrum. Så er det klart at godshavnen er et nasjonalt prosjekt, og det styres av havnemyndighetene. ( ) Her er det jo en utredning på gang hvor de har omtrent to og et halvt år igjen. Før var tanken å flytte hele havnen til Sund, men nå ser det ut til enten å bli Flesland, eller ( ) en tredelt løsning mellom Ågotnes, Mongstad og Bergen sentrum. Det har vært overraskende lite debatt om hvordan det påvirker luftkvaliteten å ha en godshavn i sentrum. Og det er klart at det er uakseptabelt å ha det slik. (...) Derfor kan vi heller ikke godta at en tredeling kan være en del av løsningen. Her kommer vi derfor til å utøve politisk press, men som allerede sagt, er finansieringen av havnen en del av en nasjonal transportplan. Når det gjelder skinnegående transport, så har jo staten allerede finansiert en del av Bybanen, men her er det en klar skjevfordeling med tanke på finansiering, hvor staten prioriterer Oslo, fordi (...) banene der er underlagt NSB-systemet, mens vi får veldig lite, fordi Bybanen ikke er eid av NSB. Jeg er enig med dem som mener vi må presse på for mer midler her. (...) Men det er klart at vi stiller ikke til valg til Stortinget, så vi vil ha begrenset makt til å påvirke dette alene. Det høres ut på deg som det kun handler om politisk vilje, og at de økonomiske rammene ikke er et problem? Nja, jeg tror jo at vi må innføre køprising også. Det i seg selv gir jo økte inntekter. ( ) Men det som er enda viktigere med køprising er at regjeringen har lovet å støtte slike prosjekter, så det vil utløse ekstra midler fra staten. ENKELTSAKSPOLITIKK La oss snakke litt om bakgrunnen for å organisere engasjementet for byluften i et tverrpolitisk enkeltsaksparti. Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, var i Bergens Tidende ute og kalte Byluftlisten for «glade amatører som ikke forstår at de ødelegger mulighetene for opposisjonen til å seire over byrådet ved valget i september ved å fordele velgerne over flere partier 7.» Hvordan stiller du deg til denne kritikken? For det første bør man huske på at Frank Aarebrot er partisk. Han er aktiv Ap-politiker, så han har ingen interesse av at folk konkurrerer mot partiet som han er medlem av. Det bør sies, og det glemte Bergens Tidende å si. [Ikke minst har] norske valg et veldig proporsjonalt system, så derfor gir det liten mening å snakke om bortkastede stemmer. Dette er ikke Florida i 2000, og vi er ikke Ralph Nader som 52

5 «Vi klarer nok å mobilisere ekstra godvilje fordi vi ikke tilhører et etablert parti som har eksistert i lang tid med menn med skjegg på veggen og annen tyngende historie. Norske partier har sine kulturer og historier - de har bagasje. Det har ikke vi, så vi kan fokusere på saken som er viktigst i Bergen akkurat nå.» ødelegger for Al Gore. (...) Til sist burde valgforskeren ikke glemme at (...) [d]et er mange sofavelgere der ute. Det største partiet er jo sofavelgerpartiet, i hvert fall ved kommunevalg. Så det er mange som kan mobiliseres, og som Byluftlisten gjerne lykkes med å nå frem til i større grad enn de etablerte partiene. Men var det egentlig nødvendig å opprette et eget parti for å få byluftsaken på agendaen? Kunne dere ikke ha benyttet et allerede eksisterende partiapparat og frontet saken gjennom for eksempel Venstre eller et av opposisjonspartiene? Den entusiasmen og ønsket om å engasjere seg som vi har sett etter at vi stiftet Byluftlisten tviler jeg på at noe etablert parti hadde klart å utløse. Det klarer vi fordi vi fokuserer på en lokal sak som flertallet i Bergen ser er viktig, og de er ikke fornøyd med hvordan nasjonale partier fanger det opp. Vi klarer nok å mobilisere ekstra godvilje fordi vi ikke tilhører et etablert parti som har eksistert i lang tid med menn med skjegg på veggen og annen tyngende historie. Norske partier har sine kulturer og historier - de har bagasje. Det har ikke vi, så vi kan fokusere på saken som er viktigst i Bergen akkurat nå. Noe av poenget med Byluftlisten er jo nettopp å konkurrere mot etablerte partier om luftsaken sånn at de skal se at de er tjent med å prioritere nettopp dette. Forskning som er gjort rundt lokale lag av tverrpolitisk art, konkluderer med at slike lag lykkes bedre i små kommuner enn i større kommuner 8. Hva tenker du om sannsynligheten for å komme i posisjon? Selv om det ikke har funnet sted i Bergen på lenge, så finnes det mange eksempler på lokale lag som har lykkes i store kommuner også. Et eksempel er bylisten i Trondheim, som gikk til valg på bedre kollektivtransport i form av trikk. [Også] Drammen har vært styrt av en egen liste som har stor oppslutning og har gjort en veldig god jobb for byen, med opprydning av havnen og sentrum. By- og bygdelista i Hamar er et tredje eksempel. Når bylister kan lykkes i disse byene, mener jeg det er gode sjanser for oss også. Trondheim er ikke særlig mye mindre enn Bergen. ( ) Vi må riktignok ha 1500 stemmer for å sikre et mandat, men det er ikke avskrekkende. En hyppig uttalt kritikk av enkeltsakslister som Byluftlisten, er at dere ikke stiller til valg på et helhetlig program. Hvordan kan velgere vite at dere vil opptre ansvarlig også i andre saker som ikke berører luftkvalitet direkte, når dere ikke vil plassere dere langs en politisk akse? Det er klart at det må være lov å si at vi mangler politikk på flere områder, men velgerne vet i hvert fall hva de får. De [velgerne] vet at vi er et parti som ikke kommer til å forhandle vekk luftmiljøsaken for andre goder, mens de selv kan ha andre agendaer. Vi har ingen garanti for at de [andre partiene] er i politikken for å løse giftlokk-problematikken. De 53

6 sier gjerne de skal gjøre det, men vi har ingen garanti. Derfor skal velgerne vite at stemmer de på oss, så kommer den saken til å stå på topp. Og det er det kun vi som kan si med troverdigheten i behold. I tillegg må man huske at dette er et kommunevalg, og det er mange saker som har en tilknytning til luft ( ), det være seg byplanlegging, skole og helse. Det er utrolig mange saker der luft spiller inn. Vi har jo ikke noen posisjon på pensjonsreform eller utenrikspolitikk, men vi stiller heller ikke til valg til stortinget. BYROMMET FOR BEBOERE ELLER BILISTER? Så over til noen spørsmål om byutvikling i Bergen. Fylkesmann Lars Sponheim har vært i hardt vær de siste månedene, blant annet på grunn av hans ønske om en dramatisk innstramming i parkeringsnormen i Bergen sentrum som et ledd for å bekjempe luftforurensningen 9. Parkeringsdekningen i Bergen er på 29 prosent, mot ni prosent i Oslo. Ser Byluftlisten på fylkesmannens forslag som en viktig løsning i kampen for bedre sentrumsluft? Vi vil gjerne flytte parkeringsplassene ut av sentrum til bydelene og park-and-rideanlegg så lenge det kan gjøres innenfor de økonomiske rammene. Det er mye å hente på å flytte parkeringsplasser ut av for eksempel bygarasjen og til park-and-ride anlegg utenfor giftlokkområdet, ( ) men da er det viktig at byrådet forstår ride-delen av park-and-ride, og det virker det ikke som om de har gjort til nå. Kan du utdype hva denne ride-komponenten i park-and-ride står for, og hvordan dette systemet kan løse kollektivutfordringen i Bergen? Det betyr at det må være mulig å gå eller sykle til en oppsamlingsplass, for eksempel utenfor Lagunen, Oasen, Åsane senter eller i Loddefjord, og så reise kort og greit med ekspressbuss som går i sambruksfelt eller kollektivfelt uten kø til sentrum, slik at man kan konkurrere på tid. Å kun fokusere på fjerning av parkeringsplasser i sentrum er ikke godt nok. Vi må gi folk alternativer, og her er økt kollektivsatsning viktig. Det har jo byrådet også vedtatt, men man kan ikke bare sette inn masse busser som sitter og humper i kø sammen med de andre bilistene. Byrådet vil nøye seg med sambruksfelt sør noen strekninger, mens Byluftlisten vil ha sambruksfelt eller kollektivfelt, avhengig av hva som er mest effektivt, ( ) til alle bydeler. I tillegg ( ) må det gå direkte ekspressbusser i rushtiden. At bussene får kjøre fritt vil også øke bussenes produktivitet. Dagens busser står mye og humper, og er ikke særlig effektive. En buss i dag koster kanskje 2,5 millioner i innkjøp som man betaler renter av. Så skal man betale en bussjåfør for å sitte mye i ro i kø mens folk ( ) må bruke unødvendig fritid på bussen. Da er det mer effektivt å legge til rette for at bussene kan kjøre rett forbi køene, slik at transporten blir raskere unnagjort og den samme bussen kan kjøre flere ganger frem og tilbake. Busser som får gå i egne felt tror jeg vil kunne gå ganske mye lenger uten subsidier. Jeg er helt sikker på at det ikke er å kaste penger etter bussene som er løsningen. Løsningen er å gi kollektivtilbudet prioritet, slik at transporten blir mest mulig effektiv. Man får en følelse av at bilistene har vunnet over sentrumsbeboere i Bergen. De to siste årenes maktesløshet med tanke på luftproblemene får mange til å føle at deres livsbetingelser kommer i andre rekke, mens bilistens behov blir ivaretatt. Hva mener Byluftlisten bør gjøres politisk for at bilister og sentrumsbeboere kan operere mer harmonisk sammen? Jeg tror det er litt farlig å anse dette som en krig mellom sentrumsbeboere og bilis- 54

7 «Jeg kjenner mange bergensere som egentlig vil sykle eller gå eller benytte kollektivtransport, men de tenker at 'enten kjører jeg inn på 20 min eller så må jeg ta bussen i en time og tjue minutter eller så kan jeg sykle og da blir jeg drept, eventuelt sittende fast i en skavl'.» ter. Mange bilister vil jo ikke være bilister. Jeg kjenner mange bergensere som egentlig vil sykle eller gå eller benytte kollektivtransport, men de tenker at enten kjører jeg inn på 20 minutter, eller så må jeg ta buss i en time og tjue minutter, eller så kan jeg sykle og da blir jeg drept, eventuelt sittende fast i en skavl. Så folk vil jo ikke nødvendigvis kjøre. Dessuten er det jo helseskadelig å kjøre bil også. Amerikanske studier viser at NOx-nivået inne i bilen gjerne er tre ganger så høyt som utenfor bilen. Dersom du kjører over Danmarks plass når det er 70 mikrogram NO 2 /m 3 bryter du faktisk forurensningsloven inne i din egen bil. Så dette må løses sammen, for selv om sentrumsbeboerne lider under bilismen, lider også bilistene under mangel på andre alternativer. Sjur Holsen skriver i Bergens Tidende at det er ønsket om et levende bysentrum som gjør at byrådet ønsker videre utbygging av parkeringsplasser i Bergen sentrum 10. Samtidig påpeker arkitekter at det levende bysentrum lider under privatbilismens klamme hånd, og at det beste man kan gjøre byplanmessig er å satse på grøntområder, gågater, sykkelstier, boliger, butikker på bakkenivå og en radikal innskrenking av bilismen 11. Stiller Byluftlisten seg bak slike fremtidsutsikter for Bergen? Absolutt. Vi må få på plass et gjennomgående sykkelnettverk som brøytes gjennom vinteren. Helst bør det brøytes før veiene, ettersom syklister er mye mer avhengig av at det brøytes i sentrum enn bilistene er. Og vi vil jo ha byluftmerking som på kort sikt gjør at de mest forurensende bilene blir holdt ute av sentrum når det er fare for helseskadelig luft. 12 På lang sikt vil dette føre til at folk kjøper biler med lave lokale utslipp fordi de trenger og ønsker å bruke den i sentrum. ( ) Vi vil også ha flere gågater og bilfrie områder i Bergen. For øvrig synes jeg det er prisverdig at Lisbeth Iversen nå har foreslått å gjøre Vetrlidsallmenningen bilfri, og håper det er noe hun vil få gjennomslag for. ( ) Ikke minst vil vi ha mange flere boliger i sentrum. Vi vil at vårt sentrum skal være et sted der folk bor. For det vil redusere luftforurensningen som kommer fra trafikken, og folk vil i mye større grad kunne bo og trives i nærheten av der de jobber, for det er jo mange arbeidsplasser i sentrum. Det er et paradoks at mange vil bo i sentrum, men at det er blitt for dyrt for folk nettopp fordi det er så få boliger. (...) Og så vil jeg legge til at sentrum er avhengig av at det finnes fastboende, ja at det finnes fastboende i forskjellige livsfaser. Hvis det bare er utleieleiligheter vil det føre til økt forslumming. Avslutningsvis, hva vil du trekke frem som de viktigste tiltakene for å redusere luftforurensningen på kort sikt? Jeg vil si at det viktigste er å redusere forurensningen til et slikt nivå at folk kan bo i byen vår uten å pådra seg helseskader. For å klare dette må vi oppfylle forurensningslovens krav, og utarbeide instrumenter som kan stå i mot de voldsomt høye NOx-utslippene som er kommet inn i byen vår siden På kort sikt er det derfor veldig viktig å redusere biltra- 55

8 fikken, men også å få ned de lokale utslippene fra resttrafikken, (...) og her vil byluftmerking være viktig. Vi vil skille mellom de bilene som har høye lokale utslipp, og de bilene som har lavere lokale utslipp. Rent byplanmessig er dette det viktigste. Hvis ikke vi klarer dette, så vil folk begynne å flytte i løpet av noen år. For som Norsk Institutt for luftforskning (NILU) sier, så vil lokale utslipp fortsette å vokse til 2015, og det har vi ikke råd til. NOTER 1 Mæland, Pål A. (2010) Slik ville Ap styrt. Bergens Tidende, 8. desember Holte, Magnus A. (2011): «Kan vinne valg på dårlig luft.» i Bergens Tidende, 25. januar Roald, Hans-Jacob (2010): Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by. Oslo: Spartacus Forlag AS. 4 Roald (2010), s Inversjon er et meteorologisk fenomen hvor et lag med kald luft nær bakken etterfølges av et lag med varmere luft (lufttemperaturen stiger med høyden, omvendt av det som er normalt). Dette skaper et lokk over området, hvor den kalde luften hindrer for eksempel forurenset luft å stige opp i atmosfæren. Helseskadelige partikler blir da liggende i det kalde luftlokket og fører til dårlig luftkvalitet. Se Temperature inversion (2011). Encyclopedia Britannica. Online, tilgjengelig fra: temperature-inversion [Nedlastet ] 6 Ringvei øst er en planlagt firefelts veistrekning som skal bli en del av E39 og gå fra Arna til Fana i en bue utenfor sentrum, og som vil omdirigere mye av trafikken som nå går gjennom sentrum på E39. Arnatunnellen var tenkt som en pakke sammen med ringvei øst, men nå ser det ut til at det ikke vil bli gjennomslag for en slik løsning, som ville skapt en ytterligere innfartsåre til Bergen sentrum. 7 Eriksen, Kent-Amar (2011): «Til valg for ren byluft.» i Bergens Tidende, 5. januar Aars, Jacob & Hans-Erik Ringkjøb (2005): «Party politicisation reversed? Non-partisan alternatives in Norwegian local politics.» i Scandinavian Political Studies, 28 (2), s Se blant annet: Skrunes, Trond O. & Hoaas, Krister (2010): «Krever parkeringsstopp i hele sentrum.» i Bergens Tidende, , Gundersen, Gert A. (2010): «Fylkesmannens dårlige byplanlegging.» i Bergens Tidende, 4. november 2010., samt Holsen, Sjur (2011): «Kongen av Hordaland.» i Bergens Tidende, 12. januar Holsen, Sjur (2011): «Kongen av Hordaland.» i Bergens Tidende, 12. januar Urban, Susanne (2011): «Byplan på bergensk.» i Bergens Tidende, 3. februar Bøe, Eirik G. (2010): «Blanke ark i Jonsvollskvartalet.» i Bergens Tidende, 17. desember Byluftmerking er en merking av kjøretøy etter en miljøstandard som vektlegger lave NOx-utslipp. Planen med merkingen er at man skal kunne skille bilene som bidrar lite til den lokale forurensningen fra kjøretøy som har høye utslipp av helsefarlige NOx-gasser. Målet er at denne differensieringen av biler skal gagne dem med lite utslipp, for eksempek ved at de vil få kjøre inn til sentrum på dager med helseskadelig luft, mens andre biler må stå. 56

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Oppfordrer til velgeraksjon

Oppfordrer til velgeraksjon Lokalavis for Åsane og omegn Fredag 7. september 2007 Nr. 65 Årg. 15 Løssalg Kr. 10.-God helg! Pensjonistpartiet til 9. klassinger: - Homofile må kastreres side 8 Åsanepolitikere underrepresentert i bystyret:

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 5. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Mona Røkke 581 Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Innstilling fra

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Transport. Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen. www.bergen-chamber.no

Transport. Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2010 TEMA: Transport Ny regionpakke - Vestfast og Vestlandsbanen - Kardemommebyen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke BLI MEDLEM AV BERGEN NÆRINGSRÅD:

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Spørsmålet som må stilles: Buss eller bybane?

Spørsmålet som må stilles: Buss eller bybane? Spørsmålet som må stilles: Buss eller bybane?. Side 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 18 og 19 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 5-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Kineserne

Detaljer

Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år:

Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år: AVIS FOR RØDT BÆRUM Mai 2011 Vårt mål i år: Foto: Sissel Forsberg. Få disse to inn i kommunestyret Dag Gladmann Sørheim: Jeg vil jobbe for at flyktninger får rett til arbeid mens de venter på svar om oppholdstillatelse.

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG

TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG 1 Tekst: Anonymisert i forbindelse med eksamen / Foto: Anonymisert TUSEN TAXIER PÅ TOMGANG Krigen om kundene Stigende priser, dårlige arbeidsforhold, kriminalitet, en bransje der etterspørselen aldri møter

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. D a g s o r d e n (nr. 27): 2009 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings-

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer