KLUBBKONTAKTER: - Tillit - Toleranse - Trygghet - Trivsel - Troverdighet. - mediemsblsd for BekkelagetsSportrkiub. Utkommersgangerirlig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBKONTAKTER: - Tillit - Toleranse - Trygghet - Trivsel - Troverdighet. - mediemsblsd for BekkelagetsSportrkiub. Utkommersgangerirlig."

Transkript

1

2 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUNALGET: PW. ARB/ LEDtR: Eldar Bersum Kirkeisveien8 A, 11780slo NESTltDtR-Svein ErikTorp Mikobdgen 1, LIKONOMI: PeterVcdrup MavNygards veq Osio SEKRRER: Line Bergersen Schonningrgatezl, 0362 Orlo UTD'INNING: FrodeStenvik Rada~eien Orlo 1.VAMMEDLEM:lenniierlhoreren Marieniundveien 6 D,1178Oslo 2.VARAMtDLEM: lorun Hougen Ekebergveien 35 8,0196 Oslo MOB. HOVEDSTYRET = AU + GRUPPELEDERE: go gg E-WST LEDERI NORWYCUPSNRET: BjOrnTore Lie Sloim lg D, FOTRALL: Kate Hege Nieken Parebusv.38,1177?slo RANDY: Odd Amhen Ekebergveien 149,1177~io FRIIORm: lostein Haraldseid Olieveien 30,1182 Oslo HANDBALL: Kaj-RuneDregan ksidentermsse ~~625 0RiENIERING:TorOrenna 1,Scharffenbergrvei ll5mo694 OSLO SKI: Lars Maanum Skoghoiiveien 25,1178Osio ~ BSKilITI: Kai Haiigren Pb.9159, Greniand, 0131Osio BKSElDRES: Odd Solb Postdamvn. 128,IlMOslo goo682g BSR BEDRES: Anne Borgiin Solwien l36a, Oslo BSK-KONTORET FrodeKy:g, Trond friksen, Maria Jacobsen, Hege Skillebekk, Rolf Fjeld, Anita Hougen, Frankmo Kristiansen,Tore Ostlie, Unn Doknzsog Vlbeke Weiby Telefon , teiefax E.p~t: Postadresse: PostboksM, Bekkelagshada, 1109 Oslo. Besvksadresse: Larnbertsete~eien 2, Kastellet Besvlk ogg: eller mediemsblsd for BekkelagetsSportrkiub. Utkommersgangerirlig. BSK-POSTEN Lambertretervn.2, Kartellet; tif.: 2228gos7, e.posl: faks.: Graflik utforming: Stig htebust, mob.: , Stoff mottas fra alle gruppene Neste nr deadline 20/ Vi gjennonlfmrte et vellyldtet klubbseminar i oktober. Jeg vil trekke fram fmlgende. BSKs verdier har det vest arbeidet med i lengre tid og de ble etablert fmrste gang for 3 is siden pi Holmestrandseminaret. Disse verdiene skal Ijennetegne BSK - Tillit - Toleranse - Trygghet - Trivsel - Troverdighet Verdiene blir ti1 det vi legger i dem, hva vi gj0r dem til. Derfor mi de arbeides med kontinuerlig for at de skal fi rett innhold og mening. Dette vil bli gjort pi sentralt hold i klubben, i den enkelte gruppe og av den enkelte. Pi utdanningssiden vil vi etablere et eget (-J tilbud ti1 tillitsvalgte, trenere og foreldre og den enkelte utmver som blant annet omfatter temaene treningsla-e, anatomi, fysiologi, pedagogikk og coacliing. Dette vil vzre et innfmringskurs som kjmres i Bzekltelagets regi og som tar sikte pi 5 deklte de grunnleggende behovene innenfor temaene. Kurset vil fmrste gang bli avholdt ti1 viren. Vi kommer tilbake med flere opplysninger etter hvert. Vi ser et klart behov for faste irlige informasjonsmmter for nye tillitsvalgte, foreldre og andre interesserte der en tar opp ulike sider av klubbens drift. Det fmrste motet vil bli avholdt ti1 viren etter gruppenes irsn10ter og klubbens generalforsamling. For lmpende informasjon vil en i stmrre grad enn hittil benytte BSKposten og nettsidene vise. (i Norway Cup og Bzekkelagets Sportsklub skal knyttes enda tettere sammen. Dette gjmres ved at vi fir NC logoen pi lik linje med BSK Iogoen pi draktene ti1 lag og individuelle utmvere. Dette planlegges ni i detab. Gjennom vir avtale med Gsport vil det tilbys draktsett ti1 de enkelte lag og tilpasninger ti1 individuelle utmvere sorn del av en barteravtale. Pi anleggsfronten begynner tingene ni virkelig i lmsne. For ldubbhuset ltan ominnredningen av de gamle garderobebygningene pi Ekeberg starte pi nyaret. Med en beregnet byggetid pi 4 mnd ltan vi starte nedtellingen ti1 innvielsen. For kunstgressbanen pi Ekeberg gjenstir i skrivende stund den formelle beslutningen i Bystyret. Byggestart er beregnet ti1 viren og med en byggetid pi 3 mnd bmr banen vzere klar ti1 Norway Cup. Det er i hvert fall milet. Det bmr i denne sammenheng ogsi BSK-posten

3 nevnes at KFUM ligger i startgropa for i bygge en stor og en liten kunstgressbane pi dagens grusbane pi Ekeberg. Pi Sporten ec det ni opp ti1 oss selv nir vi vil starte utbyggingen ti1 full 400 m bane. Dette vil skje i to etapper, fmrst med bygging av en stottemur ut mot parkeringsplassen og dernest utbygging av den nordre svingen etter at stmttemuren has satt seg i minimum ett is. Mulighetene for en gymnastikksal med hindballmil pi Ekeberg slzole er ogsi innen rekkevidde. Dette tar det naturlig nok noe lengre tid i planlegge, men ferdigstillelse i zoo8/og er realistisk dersom alt Idaffer. I tillegg bmr det legges ti1 at det er tilsvarende planer for Munkerud og at det planlegges en flerbruksllall pi Lambertseter med ferdigstillelse i zoog. Friidrettsgruppa has igjen satt ny rekord i antall IW medaljer i en se- song, denne gang 65! Aktivitetsniviet er ni si hoyt blant de yngste at det er innfmrt midlertidig inntaksstopp pi treningen pga plassmangel. Vi haper dette snart lar seg lmse. firets fotballsesong er ni et tilbalzelagt lzapittel. Jeg has notert meg at vi har hatt 37 lag i aktivitet siste sesong og det er imponerende. Damelaget has ryklzet opp ti1 2. divi sjon. I hindballen has jentene i Pzo spilt seg fram ti1 NM finalen for 2. is pi sad og mmter denne gang Stabiek. Vi sees i Oslo Spektrum 30. desember. Det er stor aktivitet bide i topp og bredde med mange gode resultater og representasjoner pi aldersbestemte landslag. I gutte/herrehindballen er det innledet et samarbeid med Nordstrand, i fmste omgang for innevierende sesong, for G18, Gzo og senior for i gi et bedre tilbud ti1 disse i lokalmiljmet. Bandyen er kommet godt i gang med innebandysesongen. Blant de yngre er det mange gode resultater. Seniorene spiller i is for fnrste gang i eliteserien, en t0ff overgang, men resultatene kommer etter hvert. Skigruppa er i gang med forberedelsene ti1 sesongen med sin arlige samling pi Gomobu med niermere zoo deltakere fra de yngste ti1 gasvede Birkebeinere. Skigruppa has pi forsesongen markert seg internasjonalt i World Cup med 0ystein Pettersens 2. plasser og Betty Anns gjennornbrudd blant seniorene. Ti1 slutt vil jeg mnske alle og enhver God Jul og Godt Nyttir! Eldar Bmrsum leder Biekkelagets Sportsklub Til alle foreldre, trenere og oppmenn: Hhdballstyret har gleden av A invitere alle foreldre, trenere og oppmenn ti1 en dag rned fokus pa temaer som skadeforebyggende trening, barne- og ungdomsidrett, foreldre som ressurs, samt informasjon fra arbeidet i hhdballstyret. Det hele vil avsluttes rned en sosial sammenkomst for alle rned mat og drikke og hyggelig samvax utover kvelden. F~lg med! lnvitasjon kommer pa mail. Hdndballsfyret

4 lnnkalling ti[ Bandygruppen 6. februar 2007 kl Sted: Mrljohuset Dagsorden: I. Apning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, sekretar og protokollunderskr~vere 4. Arsberetning for Arsregnskapfor lnnkomne forslag (ma vzre gruppas leder r hende senest 14 dager fm irsm0tet) 7. Budsjett for Valg Velkommen! Odd ti. Arntzen Leder I styret i bandygruppa I BSK Innkalting til Arsmrzrte i Fotballgruppen 13. februar 2007 Sted: Miljdhuset Dagsorden: 1. Apning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, sekretar og protokollunderskrivere 4. Arsberetning for Arsregnskap for lnnkomne forslag (mi vare gruppas leder i hende senest 14 dager f0r irsmotet) 7. Budsjett for Valg Ve!kommen! ]Kate Hege Nielsen Leder i styret i fotballgruppen i BSK lnnkalling ti1 friidrettsgruppa 7. februar 2007 kl Sted: Milj0huset Dagsorden. 1. Apnlng 2. Godkjenning av innkallmg og dagsorden 3. Valg av dirigent, sekretar og protokollunderskrivere 4. Arsberetning for Arsregnskap for lnnkomne forslag (ma vare gruppas leder I hende senest 14 dager for irsrnfltet) 7. Budslett for Valg Velkommen! lostein Haraldseid Leder i styret i fr~idrettsgruppa i BSK ning av innkallmg og 3. Valg av dlrlgent, sekret~r og protokollunderskrivere 4. Arsberetning for Arsregnskap for lnnkomne forslag (mi vare gruppas leder i hende senest 14 dager f0r drsmatet) 7. Budsjett for Valg Velkommenl Kaj-Rune Dregan Leder i handballgruppen i BSK lnnkalling ti1 Arsmote i Orienteringsgruppen 6. februar 2007 kl Sted: Skullerudstua Dagsorden: I. Apning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, sekretzr og protokollunderskrivere 4. Arsberetning for Arsregnskap for lnnkomne forslag (ma vare gruppas leder i hende senest 14 dager for drsmmtet) 7. Budsjett for Valg Velkommen! Tor Brenna Leder i styret i friidrettsgruppa i BSK lnnkalling ti1 12. februar 2007 kl Sted Miljclhuset Dagsorden, I. Apning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av drrrgent, sekretar og protokollunderskr~vere 4. Arsberetning for Arsregnskap for lnnkomne forslag (ma vare gruppas leder I hende senest 14 dager f0r ;rsm%tet) 7. Budsjett for Valg Velkornmen I Lars Maanum Leder I styret I friidrettsgruppa i BSK

5

6 Vi har mange fine Wrsrnater i foreldreutvalgene Bandygruppens foreldreutvalg 6. februar 2007 kl, sted: Milj0huset Synne Heivang Leder i styret i bandygruppens FU i BSK Fotballgruppens foreldreutvalg 15. februar 2007 kl sted: Miljrnhuset Torill Dessingthon Leder i styret i fotballgruppens FU i BSK Aanstad, Marius Andersen, Jenny Marie Andresen, Jenny Aronsson, Johanna Aspesletten, lulie Baisgard, Anne Baisgard, lngveig Bakken, Marie Berge, Andrea Marie R. Berger, Elisabeth Bertelsen, Benedicte Birkeland, Anders Borgen, Andrea Sveen Brandstadmoen, Mie Bratmyr, Hanne Eudecevic, Marina Bye, Eydi Chihiro, Sakamaki Christensen, Heidi Cecilie Christensen, Havard Dokken, Marianne Duus, Christoffer Brustad Eidsvold, Fredrik Sejrup Eliassen, Nora Mannsverk Eng, Mette Fngen, Kristin ingkrog, Charlotte Srvik, Jergen :vjen, Eirik 'laathe, Anine :latekval, Guro %hrmann,tatiana jebremedhin, Luam ijengstm, Ioakim jjertsen, Helle imtterud jjulem, Eirik Martinius ijulem, Kristine jjartz, Gaute Rmdli irande, lacob ireve. Henrik Indreas Srotheim, Marta Grmstad, Maren Gulbrandsen, Espen Gulnes, Maren Gulnes, Sirnen Halle, Siri Halvorsen, Petter Hansen, Karl-lann Hellberg, loachim Helseth, ingvild Lunden Hoel, Holen, Ane Hmier, Mikkel lutulstad, Adele Ninauve lutulstad. Diane Sofie Ninauve lutulstad, Halvor lutulstad, Magne Ninauve Imdal, Andrea Vild Imrgensen, Eirik Strem Knan, Ahad Ali Kornfeldt, Thea Martine Kristinasen, Line Lambech, Steinar Landvik, lakob 0. Leirvik, Tommy Lippestad, Mie Segaard Lundby, Dina Soriano Mamen, Mia Martinsen, Natalie Marthisen, Nikolai Mehrad, lasmin Moe, DitlevStahre Moe, Elisabeth Walker Morris-Larsen, Vilde Mortensen, Adam Haugen Mortensen, Victoria Carmen Myhrvoid, Anna Nesse, Martin Steine Ninauve, Birgitte Norum, Anna Tatjana Nygaard, Randi Ophus, Eirik ' vil gjerne fi takke fo rnhet og stmte rundt ag Erilcsens bortgang og Kbetydde mye for pappa, rde miljeet rundt klubben o fred over ham minn Outzen, Frank Outzen, Ida Outzen, Martin Paulsen, Mari Briten Pedersen, Kamilla Pirinen, Leif Ravlum, Roald Aas Rmsholm, pargen C. Sandberg, Andrea S. Saxegaard-Strurrn, Camilla Schau-Hansen, Andrea Sefring, Herman Sjeen, Phillip Skari, Ellen Skau, Sarah Marie Skretting, Andrea E. Skmien. Trym Repseth Soukup, Martin Grotle Stadheim, Martin Hagen Steen, Sara Maria Vik Stensrud, Sanne Eline Strindberg, Hanna Svensson, Mathilde Hoff Sverresvold, Anne C. Syversen, Erlend Huuse Saterhagen, Henrik Smgaard, Karoline Trondsen, Marte Aagesen Ulleberg. Solveig Utsigth, Sander 0degird Vaage, Andreas Vaage, Lauritz Valentini, Truls Vestby-Morris, Marie Vestby-Morris, Nora (, Vhile, Olav Wekre, Helene Wiik, Jenny Winger, Tom Wyller, Guro Marie Yamada, Eiko Zwart, Else Handballgruppens foreldreutvalg 7. februar kl sted: kontoret i BSK hallen Erik Borglin Leder i styret i hhdballgruppens FU i BSK I

7 Tlf.: gi oo -

8 siren Larren iubler etter hartaret 13-mdlet mot Skjetten 2 p.4 Sportrplarren. IFoto: Magne Msllem Enokren) P5 tredje forsok ldarte endelig BSIZ-damene 5 ta steget opp ti1 z. divisjon. Carina Alice Bredesen Damelaget ti1 Barkkelaget har snublet pi milstreken for opprykk fra 3. divisjon to 5r pi rad. Men i %r slo det gamle ordtaket til, for p6 tredje forsok er opp w e t en realitet. Etter 5 ha ledet seri- BSKS lotballdarner rykker opp ti1 2. diuirion: Bakfra v: Trener Oystein Garberg, Bo Lindholt, Tine Leikner,Stine Sorlle, Overma, Monba Larren. Siren Larren. og lagleder lnger Heitmann. Foran keeper Held?. en omtrent hele sesongen, endte damene ti1 slutt pi en z. plass bak Borgen\Frogner som ogsi ~ykket opp. Utrolig iettelse Med en overbevisende go-seier over Skjetten 2 hjemme pi Sportsplassen i nest siste serierundc var opprykket endelig et faktum. En utrolig lettelse, jubler trener Oystein Garborg. Det hat varrt en spesi- ell sesong, preget av mange skader og lite kontinuitet i spillergruppa. Men heldigvis har BSK-damene en he1 haug med "super-reserver" i ta av som har stilt opp gjennom sesongen. Kampen mot Skjetten kom litt tr6tt i gang, kanskje var damene preget av stundens alvor? Men etter at Siren Larsen satte inn I-o-milet bare ballet det pi seg. BSK vant ogs5 i siste seriekamp, da vat det Rapid fra Moss som m.%te reise hjem

9 Tarberg (arr.trener), Curl Berge, Hans Petter Heitmann (lagleder), Bente Berg, Kajra Halrrud. Cetllie Irakren, Eidi Nahtad. 1. rekke fra v: tro indahl.anne Gladhur, Margareth (Foto: Harald Stensland) med tre i sekken. Dermed kunne jubel- ninger neste sesong, sa lagleder Hans- en blyte 10s pa Sportsplassen. Petter Heitmann ti1 Nordstrands Blad Fa kta: etter kampen mot Rapid. Noen spillere Forsterkninger har riktignok meldt sin avskjed, men Arets spiller: Kaisa M. Halsrud - Med opprykk ti1 2. divisjon hat vi n3dd Heitmann fir etter all sannsvnlizhet. - Arets BSK'er: Eidi Nafstad ett av miline vare. ~este sesong far vi onsket om fnrsterkninger oppfylt. Arets toppscorer (e): siren Larsen prinmrt prove holde oss. Vi fsr se Trener Oystein Garborg fortsetter i alle (10) og Cecilie lsaksen (lo) hvordan niviet er og hvilke spillere vi fall ti1 neste sesong og han jobber for Arets ratass: Cecilie isaksen beholder. Som det ser ut n.3, fortsetter fullt med i forsterke laget. alle. Men jeg haper vi far noen forsterk-

10 Etter 5 ha mnnet PWCUP to 5r p5 rad s5 er forventning&e fsamover store for h5ndballgruppas jenter 92. Vi har allikevel valg 5 jobbe med planverktsy som gir oss langsilztighet og h5per gjennom dette at vi ogs5 slzal ldare gode resultater fremover. Sesongen startet med ~erket-cup. Det ble bestemt at vi skulle stille med to jevne lag, og nir begge lag kommer ti1 finalen si vet vi at vi har mange talenter som snsker a bli gode. Hovedmdlet for denne sesongen er stsrst utvikling av flest mulige, og med zs jenter som alle liker i trene og i &ore hverandre gode, si blir oppgaven oppnielig for treneiteamet.vennskapet blant jentene er pi topp, og gruppen stir samlet om hovedmalet. Iaget har mange forskjellige oppgaver denne sesongen. To lag i regionserien, fire lag i flyball, et lag i 0stlandsserien og PWcup 2007, samt at vi jobber med i dra til en cup i utlandet. Alle jentene er med pi 5 lose disse oppgavene, og trenerteamet sorger for at flest mulige av jentene fir varierte utfordringer i takt med egen utvikling. Dette innebrerer at det hele tiden roteres med plasser pi lagoppsett. Hindballgruppas Jgz fiklc i begynnelsen av sesongen nytt trenerteanl. Gunnar Borsand, som tidligere trente Jag, er hovedtrener og drar inn hindballkompetanse fra egne rekker og fra hans vide nettverk. Hittil har vi hatt besok av David 0 Sullivan, Erikhdersen og Stein Gruben, og i koen over folk som vil hjelpe oss fremover stir b1.a Sissel Bleivikog Susann Goksor Bjerkreim. Hver enkelt gir oss spisskompetanse som vi ser gir utslag i kamprapporter.vi har ogsi hatt noen alternative treninger rued fysioterapeut og med aerobicinstruktor. Variasjon gir treningsglede I skrivende stund si ligger vi pi topp I begge serietabellene, ogvl harvunnet ( a alle kamper i 0stlandssenen si langt Vi mi si at vi er i rute med egen utvikling, og at vi gleder oss ti1 hver eneste kamp. Vier stolte av det store foreldreenga. sjementet.ait fra styrearbeid, trenerteam, dugnadsarbeid, hotellbooking og fruktsemering er hdndtert av jentenes foreldre, og det er alltid positiv respons i fi uansett hva som skal Det er nled denne innsatsenvi blir best. To lager pimeldt ti1 Norden-cup i Goteborg, som er et uoffisielt nordisk u~ mesterskap, og her hiper vi i mote taff motstand slik at vi fir skikkelig matchingfrem mot PW-cup Vi gleder ass. Falg rned videre pa vir hjemside: wrvw.bskjgz.no

11 Volkswagen Touran Siden envolkswagen Touran kommer med opptil7 fleksible seter, sier det seg selv at den passer godt ti1 og fra fotballbanen. Men du kan ogs% flytte, legge ned eller enkelt ta ut setene, og pi den miten utnytte plassen tnaksitnalt etter ditt behov. Dermed fir du den som enten eller 7-seter. Av lidenskap ti1 biler

12 To avrevne lcorsbsnd, et brulzket bein, en sdelagt slzulder, keeper rned hjernerystelse og noen dgrlige legger og anlder. Slcadesituasjonen har vat frustrerende for Breldcelagets hhdballlwinner i fsrste halvdelen av denne sesongen... Men skal man bli best m5 man tue motgang. Lasninger pi de fleste utfordringer finnes. Forsvarskrefter har man funnet i Kaja Mark og Karoline Hagen som har kommet opp fra egen junior- avdeling. Malvakt pi trening har man fatt i en noe rusten landslagskeeper fra Drammen, nermere bestemt Frode Scheie. Og mange1 pi rutine har man skaffet seg gjennom en leieavtale rned Marit Haakenstad, ringrev fia Hadeland. Resultater pa banen Sesongen startet rned gode resultater i oppkjoringen. Jentene gjorde det sterkt mot gode lag i Luxemburg, og ble nr z bak Nordstrand i sin egenvestfjorden cup. Sa ltom nedturen, og det i forste seriekamp. Nyopplykkede Fjellhammer kom pi besok i Bakkelagshallen. De gronnkledde kjempet som levinner, og de vant ti1 slutt motet tafatt BSK lag. Etter denne kanlpen var det klar melding ut fra trener Scheie; Det er greit i tape fordi vi ikke er dyktige nok, 2 tape pi dirlig innsats er dog helt uakseptabelt. Ogjentene ga ham svar pi tiltale. De tre neste kampen ble vunnet nled klar margin. Selbu og Vig ble slitt med henholdsvis 15 og lo mil pi bortebane. S% ble Tertnes senket pa hjemmebane i Brekkelagshallen med i en oppvisning avpagangsmot og innsats. Videre har det gitt litt opp, litt ned. opp igjen, ned igjen, opp igjen og ned igjen.. I nettopp den rekkefdgen. Fjorarets treblover bak pi banen med Johanna, Mette og Sorina var alle tre borte ved sesongstart. Mette ogjohanna har begge avrevne korsbind. Sorina la opp og herjer n3 i sin pensjonist- tilvrerelse for z.divisjonsklubben Nitlhak. Nir da ogsi andre- valgene i Marina, Eiko og Mari har blitt skadet, si har det blitt unge, urutinerte jenter som har Ettt mye ansvar. Og da gir det... ja litt Opp og litt ned og s5 videre. Mange gode talenter For sesongen begynte var det Mart at tre nye BSK- jenter tok Steget opp i A- stallen. A ta steget opp pi A-laget og inn i eliteserien er ofte et stort steg for en ung jente. Det kreves selvdisiplin, masse tid, og man mi ofre en god del ti1 fordel for hindballen. Det var derfor morsomt i se at BSKs kamper Bakkelagshallen S0NDAG Bzkkelagets SK-Selbu Bakkelaqshallen SONDAG Bakkelagets SK -VAg ~ordstraidshallen S0NDAG ll Nordstrand -Bakkelagets SK Bakkelagshallen S0NDAG Bzkkelagets Sk- Gjerpen Bzkkelagshallen S0NDAG oo Bzkkelagets SK- Stabak Kom og se da vel... Bzkkelagshallen - et hjem for oss, et hjem for deg. denne sesongen hadde vi tre BSK- jenter som kom opp i A-stallen. De begynte der Susann og Mette en gang begynte: pi PIO. Ni tar de steget ordentlig opp pi damelaget ti1 BSK. Pernille Wibe, Charlotte Modal og Christina O'Sullivan er alle he vaskekte 'laget jenter, og har spilt i gult og blatt bide som fotball- og C) hindballspillere. Charlotte Modal Charlotte er venstre ving og har et steg man legger merke til. Charlotte er en del av juniorlaget sorn i sesongen zoogjzoo6 ble nunlmer to i Sparserien, og som tok seg ti1 finalen i NM for junior. Hun har 31 kamper for 88-landslaget, og har scoret zg mil. Hennes ving- venninne Cecilie sier falgende om Charlotte: -Charlotte er en lopehest (som Sara og Asnhild). Hun er lett og fin pi foten, bra spenst og har et bra innhopp og skudd fra kant. -I tillegg er hun ei kjempetrivelig jente med beina godt plassert pa moder jord. Holder hun seg skadem og er flink ti1 A trene (ingen fare rned det) konlmer. vi ti1 a fi mye glede av Charlotte i tiden C fremover. Christina O'Sullivan Christina var i ijor med pi en del damekamper, og er i 5r for fullt rned i damestallen. Hun er en venstrehendt spiller som kan spille bade pa back og ving. Christina er oppvokst i Bekkelagshallen, og har hindballspillende foreldre. Hun var sesongen zooqjzoog og 2005j2006 pi talentlaget i Sparserien, og spiller pa U18. Pa landslaget har hun spilt 30 kamper og scoret 155 mal. 1 fjorirets eliteserie bemerket hun seg i kampen mot Vag der hun scoret ni ndl. I vaffelgjengen p.5 hoyre kanten ble hun godt. tatt i mot avtrude og Kine forrige sesong. Tntde har fdeende - si om Christin~ -Christina er et kjernpetalent, og har noen skikkelig hviiiin. Hun har et bra skudd bade fra back og ving, og er en

13 rask og uredd spiller. Pernille Wibe Pernille er strekspiller, og har utmerket seg pi sitt irstrinn bide som strekpi landslaget og som strekspiller pi Sparlaget zoo5/zoo6. Hun har spilt 34 landskamper for 88-landslaget, og scoret 67 mil. Sara som er storesester i strekspillerteamet har foleende - 3 si om Pernille: - Pernille ervirt nye strek- talent. Hun er hoy og has etvanvittig bra mottak. Med litt tid og erfaring i eliteserien kommer hun ogsi ti1 3 markere seg som treer i forsvar. Ellers er hun blid og fniser mest av alle. F0dt 1989 I tillegg ti1 88-jentene Charlotte, Christina og Pernille har ogsi to 89- spillere fra egen junioravdeling fitt til- litt. I l~pet av sesongen har Kaja Mork og Karoline Hagen fitt sine debuter for A-laget. De to kalles "battelmottene" av lagvenninnene. Kaja og Karoline har bidratt ti1 en nv dimension i BSKs forsvarsspill. Begge to er utrolig fotrappe, og er et konstant irritasjonsmoment for motstanderen. Kapteinen pi laget, Johanne Jewen Hestad har fdgende i si om Kaja og Karoline; - Kaja og Karoline er egentlig to tilsynelatende ganske beskjedne jenter med h0y treningsmoral. De er godt trent og har naturlig et godt hode for hindball. Vi har fitt gleden av i ha med disse to jentene pi A- laget i ir, og de har spisskompetanse nir det gjelder 4:~-forsvar. De har kanskje fitt vel mye ansvar hos oss i ir pi grunn av mange skader pi mer rutinert spillere. Jeg er imponert over hvordan de har taklet ov- ergangen ti1 "de voksnes rekker". Og jeg er helt sikker pi at vi kommer ti1 aha mye glede av disse jentene i irene som kommer. Kom og se Deter altsi mange unge spillere pi (det vi skulle onske var) parketten i Bz?kkelagshallen. Mye ungt pigangsmot, og ikke minst mye lokalt talent. Etter jul hiper vi noe av rutinen er tilbake ogsi. Mette rapporteres pi god vei tilbake etter korsbindskaden. Marina har begynt i skyte igjen, og hvis Eiko, Mari og Johanna fir skikk pi beina sine igjen, si vil vi ha rutinen pi plass ogsi. Altsi ingen grunn ti1 i sitte hjemme pi smdager denne vinteren. Hele syv ganger kan du se BSKs kvinnelag i aksjon i niermiljnet frem ti1 i.april: Kjersti Ronholt

14 24-26 november var den store utfartshelgen for slugruppa i BSK. To av vire elitelepere var med landslag et pi World Cup i Kuusamo i Finland, Betty-Ann Bjeriueim Nilsen og 0ystein Pettersen. Begge lepere har satt BSK pi landslagskartet oggjort sine saker over fowentet, si ogsi i Kuusamo. De onige seniorloperne var pi Norges-Cup pa Gila og resten av gjengen, dvs hele 194 deltakere reiste pi snesamling ti1 Gomobu. For s. - ende iret ni rad awiklet skigruppa sin irlige novembersamling pi Gomobu i Valdres. Det store sporsnlilet i ir som tidligere, er det sno, fir vi gitt pi ski? Svaret denne gangvar et ubetinget JA. Pd veien fra Fagernes opp mot Vaset kom plutselig snoen, i du og du for et herlig synl! Her skulle det ikke by pi problemer med i fd gilt pi ski km nypreparerte leyper li Mare for bruk. De fleste konl opp f ~dag kveld hvor middag og utpakking i hytter og rom, samt informasjonsmoter stod pd ag endaen. For de nye 11 iringene var det i sove pi hytter en ny ting og helt sikkert ganske spennende. Senere pi 1wlden var det ipning av samlingen og velkommen fra leder Lars Maanum, samt info treninger og leggetider. Tidlig lerdag morgen startet frokosten i spisesalen. Son1 skilaper er det viktig 3 starte dagen med mye og god nwing, srerlig nirvi skal ha en z % Ferst ut var de pi 13 ti1 16 ir og juniorene ute kl.ogoo. For si d folge pi med gruppe 7-10 ir og ir kl. ~ooo. Vzret var bra selv om gradestokken var pi feil side av nullpunktet. Det skapte ikke nevneverdige problemer for alle de dyktige skismorerene som hadde stitt opp tidlig for i Fi plass ti1 "bukken" sin i smereboden. Som en litt innhabil trener og far mi jeg si meg veldig enig med de Birkebeinerlepere som hadde tatt turen ti1 fjells denne dagen fra andre skiklubber enn oss; " Ja BSK trenger i hvert fall ikke fiykte for rekruttering og ettervekst". Der "fley" de innover vidda i sine nye BSK dresser, Gruppe 11-iz ir med hele 25 lepere etterfulgt av gruppe 7-10 ir med hele 53 lopere. I tillegg ti1 det "stotteapparatet" med foreldre og smisosken. Nir vi si vet at det pi en vanlig tirsdagstrening pi Sportplassen, \ ;', kan viere opp mot 35 i gruppe 11-iz i;e \., ing. Nypreparerte loyper i lunsjpausen og nrermere 70 i gruppe 7-10 dr, ja da sier vel det sitt om hva som kreves av trenere, statteapparat, styret og foreldre. Skigruppa har de to siste sesongene satset ekstra pi eliten, i hap om i fa en ekt interesse og rekruttering i bunn. Foran denne sesongen er det jenteue og jenteprosjektet som har stitt i fokus. Jeg tror vi begynner i se resultater av denne satsingen og hiper selvfelgelig pi at vdre seniorjenter ogsi skal bidra positivt i si mite. Etter lit? hvile og en god lunsj var det klart for fristil eller skoyt- 'gjorde opplevelsen optimal. Det ble nok en fin okt med terping pi teknikk, samt prove 2 finne tilbake ti1 godfolelsen fra forrige vinter. Etter 4-5 timer pi ski denne lordagen for alle 194 deltakere var det en sliten gjeng som tok seg en velfortjent hvil med en go3 festmiddag pi kvelden. Og med kvelden komsom vanlig ogsi valromslaget. ~ eg~-+ 7 grader og stiv kuling, hvordan skulle~det gi med langturen vir pi sandag? Det bliste fortsatt friskt sondag morgen, men det kom "lys i tunnelen". Solen tittet fram ogvinden stilnet. Jeg

15 0 tror nok en gang alle hadde en fantastisk skionnlevelse. enten de eil& & & " 1km eller 3 mil. Detvar i hvert fall bare blide fjes i se rundt lunsjbordet denne dagen ogsi. Men alt har en ende, si ogsi BSKs snosamling. Etter lunsjen var det klart for pakl~ing, rydding og hjelnreise ti1 et snafattig og gritt Oslo. For oss trenere har det vat fint i se progresjon og utvikling av teknikk allerede denne helgen. Samholdet og vennskapet i aldersbestemte grupper og pi tvers av alle gruppene, nye og gamle venner i skjmn fo~ening med i hvert fall en felles interesse, SKI. store dugnad for skigruppa, DnBNOR-Sprinten (13. januar 2007) i Holmenkollen. Vi er si1u.e pi at alle vil fa eh super sesong med mange fine skiopplevelser, og hiper si mange som inulig vil delta pi renn nir vinteren kommer ti1 Oslo ogsi. Vi hiper alt pi minst like gode forhold neste 3r ogsa... Knut Arne R0er Frafallet av jenter i langrenn er dessverre merlbast. Dette har BSIZ Slugruppa bestemt seg for i gjsre noe med. Eirik Lund R0er Jenteprosjekter har de siste irene blitt en viktig del av langrennsmiljoet. Et eksemnel er Oslo Slukrets' tiltakforjenter i alderen ir hvor de motes bade for i trene og for i stycke samholdet blantjentene. Denne hasten has skigruppa ti1 B~kkelaget signert tre nye langrennsjenter i hip om i rekruttere flere jenter ti1 klubben, og i kjempe om medalje i NM-stafetten. Siri Halle, BetWAnn Bjerkreim Nilsen og Inger Liv Bjerkreim Nilsen er de tre nysigneringene. Sammen utgi0r disse et sterkt lag som kan varre med d kjempe om NM-medalje i stafetten, hvor BSKs herrer tok bronsje Siri Halle, som er eldst av de tre har naturlig nok mest meritter i vise til, men skal vi tro ekspertene har sostrene Bjerkreim Nilsen ogsi en lysende langrennskarriere i mate. De er alle storfornoyde over i ha konlmet ti1 Barkl~elaget. Bdde Betty-Ann og Inger Liv loper orientering for BSK, og synes det var greit i st3 oppfort i en og samme klubb i de forskjellige idrettene. Siri for sin del var opptatt av klubbens opplegg rundt store renn som Norges-Cup, NM og Skandinavisk Cup, der hennes tidligere klubb ikke hadde noe opplegg. 6elv om det ikke er et stort apparat, er det et godt apparat og det er en artig gjeng i reise sammen rneda utdyper Siri. Betyr mye Langrenn hetyr mye for dem alle, og de satser stort pi idretten sin. BetQAnn annonserte tidligere i host at det ni kun var langrenn hun konsentrerte seg om. Tidligere hadde hun ikke trent spesifikt pi langrenn om sommeren, men dette hle det altsi endringer pi i ir. Lillesoster Inger Liv, som er inne i sitt siste skolear pi NTG Lillehammer, forteller at hun enni ikke has bestemt seg for hva hunvil satse pa. "Si lenge det ikke er noe problem i kombinere, onsker jeg i fortsette med begge idrettene", sier hun. For Siri gikk det forst opp for henne, etter en ti irs pause, hvor mye idretten egentlig be- tydde for henne. "Langrenn er blitt en slags lidenskap for meg", sier hun. Folgende har de alle store mal: de onsker i gi fortest i verden! Jenteprosjekter - gode tiltak Nir det gjelder frafallet blant jenter er de alle ldare i sin sak; 'Tenter blir etter hvert mer avhengig av et milja de kan forholde seg til, og da er jenteprosjekter gode tiltak, forklarer Siri. "Med forskjellige prosjekter som er lagt ti1 rette med tanke pi ienter blir det satt mer fokus pi jentene. De fdr oppfolging og blir prioritert. Da firjentene lyst ti1 3 fortsette fordi de blir stottet opp om og fulgt opp", fortsetter Betty-Ann. De hiper alle i viere med pi 5 bidra ti1 at flere jenter onsker i fortsette i klubben. Hvordan vil dere dette? "Det kommerjo litt an pi treningsopplegget mitt, men jeg onsker i delta pi treninger, samlinger og klubbkvelder i den grad jeg far tid ti1 det, svarer Siri og de andre jentene sier seg enig. "Hvis det forst er flere som fortsetter tror jeg ogsi at rekrutteringen vil oke", avslutter lnger Liv. Medaljer I fjor vinter tok BSK herrelag, bestiende av Remi og Ruhen Andersen oe -. 0vstein "Palsa" Pettersen bronsje i NM-stafetten. Pi papiret har BSK ogsi et godt jentelag pa startstreken. Siri som dobbel jr. verdensmester i 1991, BetpAnn med individuell 2. plass ijr.vm og 1. plass pi stafetten i fjor, samt Inger Liv med 5. plass i Ungdoms-OL sier vel sitt. Hva er milet deres i stafetten? "Vi er forst og fremst opptatt av 3 gi gode etapper, men hvis alle har dagen kan vi viere med a kjempe om medalje", svarerjentene beskjedent. Forrige helg deltok for ovrig flere BSKbpere i den nasjonale ipningen pi Beitostolen. Betty-Ann imponerte bide eksperter og andre med sin 7. og 6. plass, pi henholdsvis skayting og klassisk. Dette resulterte ogsi i en plass i WCtroppen som reiser ti1 Gallivare. Siri og Inger Liv matte dessverre st8 over pi grunn av skader, men 0ystein Pettersen derimot bet godt fra seg. Ha11 fulgte opp de gode z. plassene i WC ipningen i Diisseldorf for noen uker siden og spurtet inn ti1 en sterk 3. plass pi sprinten. Remi Andersen, Ruhen Andersen, Jonas Bergeland og Joachim Jacobsen deltok ogsi.

16 ~ ~~ ~. ~~ ~- ~~ ~ I hsstferien filk jeg sammen med fire andre 14Qrige friidrettsutsvere fra Oslo muligheten ti1 5 oppleve en fantastislc ulce i New Yorlc. Bakgrunnen for reisen er et utveksliugs- o~ganisasjon som heter New York Road Runners Foundation. I denne organisasjonen er Grete Waitz styreformann, og hun har nok en god del av men for at en slikt samarbeid har kommet i stand. Formilet med utvekslingsprogrammet er.5 fremme tverrltulturell kuunskap og forstmse, spre informasjon om Norge og om New York Road Runners boundations arbeid for barn og unge. Vi bodde midt pi Manhatten, og det var lijempeh~ye bygninger overalt! Hotellet vi bodde pi hadde over 40 etasjer, og jeg og to andre jenter bodde sie. Hver dag var et nytt eventyr; det var ", ligere, og det var fullt opplegg hver en. este dag. Vi lop to lop i NewYork: Ett som he1.~- - ~~ - - ~- - ~~ 5th Avenue Mile og selve hovedlopet under Norwegian Festival. Norwegian Festival er en irlig familiefestival der det ogsi presenteres norsk mat og musikk samt tiltak rettet spesielt mot barn og ungdom. 1 begge lopene gikk det bra for de norske deltagerne. 1 5th Avenue Mile fikk guttene fwste og andte plass i sin klasse, mens jentene fikk fmste, andre og femte plass i vir lclasse. Ogsi i Nonvegian Festival gikk det bra for alle de norske, og jeg kom pi Wedje plass blant alle dameue. Det var morsomt i vzere med, og det var goy i se hvor mange som stilte opp! Ti1 forskjell fra i Norge starlet ogsi lopene veldig tidlig om morgen - allerede klokken itte. Vi var pi mange kjente steder og opplevde veldig mye pi en uke. Vi var pi Rockefeller Center, Statue Of Liberty og Empire State Building. Pi alle stedene var det en utrolig utsikt! Vi var pi Empire State Building sent pi kvelden, det var veldig goy i se utover hele New York on1 kvelden. Vi spiste middag p.5 det norske generalkonsulatet, var pa barbeque i New Jersey sammen med en amerikansk skoleklasse, si pi Tarzan musikalen pi Broadway, gikk over Brooklyn Bridge, vi var i China Town, si pi Ground Zero og masse annet! Vi besokte en stor skole i Bronx som ~ bet KIPP. Skolen var veldig annerledes enn Nordseter, og elevene hadde utrolig respekt for laererene. Det var veldig strengt og vi matte vise passene vire fir i komme inn. Skoledagene varte fra klokken itte om morgenen helt ti1 mellom klokken fire og fem. I tillegg hadde de masse lekser, men de hadde ~ trening pi skolen i stedet for i egne 1,- sportsldubber. Vi var i en engelsk time, en lnusikk time og vi deltok ogs.5 i en wmtime. Musikktimen var utrolig instrument. De spilte ikke bare vaniige musikkkorps sanger, me11 de spilte Hips don't lie og andre Shakira sanger. So sick, DejaVu og flere andre moderne sanger. De var utrolg flinke, og jeg tror ikke mange skoler i Oslo ville Mart det samme. Gjennom hele uken hadde vi ~ned oss en leder fra Oslo Friidrettskrets, Nils Johan Waldenstwm, og Mark fra New York Road Runners Foundation. Jeg vil takke begge for en utrolig fin ulte, jeg hadde det kjempefint. Det var ogsi veldig inspirerende i fa snalzke med Grete Waitz bide for tturen og i New York - en stor motivasjon for harde treningsokter ti1 vinterenl Cecilie Alnes - -

17 - fagkunn kap gir try Ekebergveien 232, 1166 Oslo Telefon: Telefaw: VI FORMIDLER BLOMSTERHILSENER TIL ALLE ANLEDNINGER OVER HELE VERDEN - I OSLO OG OMEGN DAGLlG BUKETTER DEKORASJONER * BRUDEBUKElTER * KISTEDEKORASJONER * KRANSER * BAREBUKETTER * GAVEARTIKLER

18 hets klubbmesterskap i friidrett ble awildet pa Sportsplassen lerdag 16. september, og deltakelsen gjenspeilet den fine velaten det er i gruppa for tida. Hele 59 utevere i alderen 3 ti1 23 Sr stilte ti1 start, og det ble opp. nadd mange gode resultater og personlige rekorder i den tradisjonelle trekampen, med lop, hopp og kast pi programmet. Blant utoverne over lo ir var det verdt i merke seg et nytt navn i 13 arsklassen for gutter, Alvin Alexander Ghouas, som hoppet 454 i lengde. Den samme Alvin deltok ogsd i skolestevnet for Oslos ungdomsskoler pi Bislett 12. og zo. september, og var da klart best i lengde i sin irsklasse, med 4,83.Vdr gode trener, Hans Olav Malm (23), provde seg pa loo mi klubbmesterskapet, og sprintet inn ti1 lz,~ Iugen dirlig debut det, Hans Olav. Hvorfor ikke satse pi ~vtallet i zoo7? Den eneste han matte se foran seg var Sondre Wikshiland (15), som fikk "manuell" pers. med 11,8. Ellers var det lnorsomt i se at klubben kunne menstre 5 tidligere landslagsutovere i iiidrett som funksjonrerer under klubbmesterskapet (se foto). Det var de 3 bredrene Espen, Vegard og Marius Rooth (tidligere 400 m-lepere for Lainbertseter. Espen bar dessuten vzrt trener i BSKs friidrettsgruppe, noe Marius fortsatt er, mens bdde Espen og Vegard nd hadde med sine s ~ui som deltakere), videre Thomas Torgalsen (lengdehopper for BSK) og Espen Borge (mellomdistanseleper for Tjalve og Drammensklubben Hellas, ni oppmann for de yngste i friidrettsgruppa). Det manglet slik sett bare var kasserer Jon OlavViste, som var pi landslaget i mellomdistanse pi 1960-tallet, men som var pi ferie da klubbmesterskapet ble avholdt... Foto Per Gammelgard De eidrte i friidrettsgruppa i trening i Ekeberghallen Foto Per tammelgdrd Friidrettens mellomdistsnregruppe - bakfra "en- SLW Manin Rlngdal, Linea HOglund. loakim Tobiasran og lohsnner Rlner Foran fm "enstre Caraiine Rootwelt, tine Kronberg og Cedlie Alner F010 Per tammelgdrd Klubbmesterskap i hopp uten till~p Mandagzz. februar zoo7kl Sted: Gym.salen Bekkelaget skole Friidrettsgruppa inviterer ti1 det irlige klubbmesterskapet i lengdeog Ipydesprang uten tillep mandag 12. febru ar zoo7 kl. 18 i gymsalen pd Bekkelaget skole. Pimelding ved fremmete. De yngste irsklassene stal ter font. Det vil bli premieutdeling pi senere medlemsmete viren Sterk innsats under Oslomesterskapet i friidrett Ogsi i ir satte friidrettsgruppa sitt preg pa Oslomesterskapet i de aldersbestemte klasser. Det ble hele 22 seire. Av dem sto jentene i 13 arsklassen for 6. og i kule ble det trippelseier ti1 Kristina Kristianslund, Rebecca Lund Nakkim og Marie Engebaldten Kvam. Kristina Kristianslund (13) vant NCC-lekene pi Nadderud I helgen september ble de sikalte NCC-lekene for gutter og jenter ir avholdt p;l Nadderud. BSK hadde 8 deltakere, og av disse vant Kristina Kristianslund (13) bade favorittevelsen kule og spyd. I kule (z kg) satte hun ny personlig rekord med 12,154. Av andre sterke resultater nevner vi at Cecilie Alnes (14) fikk 2. plass pi 1500 m og 3. plass pi 600 m, sistnevnte pa tiden , som er ny klubbrekord for irsklassen.

19 Stort 2r for Jostein Haraldseid Vir superveteran og leder av ftiidrettsgruppa, lostein Haraldseid (71). har hatt et p.5 alle miter godt.5r i zoo6 I mars ble han nordisk veteranmester pi 60 m og zoo m i sin ldasse, med nye mesterskapsrekorder i begge ovelser, og hall fulgte opp i samme mined med pallplassering pi 60 m hekk (3. plass) i verdensmesterskapet innendars i Linz. 0sterrike. I europamesterskapet utendors i Poznan i Polen i slutten avjuli ble det z. plass pi 80 m hekkpi ny norsk rekord, 14,zs. I tillegg har han (selvsagt) sanket flere norske mestep skap, bide innendms i Stangehallen i begynnelsen av april, og utendars pi Modum i minedssluftetjuni/juli. I sist. nevnte lnesterskap vant ban loo m p.5 ny mesterskapsrekord og norsk rekord lned Gull ble det ogsi i avelsene 300 m hekk, zoo m og 80 m hekk. N.5r det s.5 tilfayes at Jostein av Nordstrand Blad er tildelt prisen for beste ildsjel i bydelene Nordstrand, 0stensja og Sondre Nordstrand, m.5 det konkluderes med at zoo6 har vmt en eventyrlig sesong for ham. Gamlen landsiagrutove~e var godelunkrjonaerer under drets klubbmerterrkap ifrlldrett. Fra venrtre Erpen Rooth. Vegard Rooth. Thomar Torgairen, Mariur Rooth ag Bpen Borge Foto Per Gammelgard Ktlrtine Lavneng (bak ti1 venrtre) med sin flottegleng i klarren dr. Foto Per Gammelgdrd Vintertreningen i gang for fullt Vinterens friidrettstrening er i gang for fullt (se BSKs hjemme. sider, friidrettsgruppa, for informasjon om treningstidene). De yngste partiene er si fulle at det niermest er inntaksstobp, og detjobbes godt i alle aldersklasser, Treningsleir er planlagt og bestilt, og bide trenere, utavere og oppmenn er fulle av pigangsmot og entusiasme. (se fotos fra Ekeberghallen), Det bie en flott kl~bbhvcld nlca wko8dmange fremmolle. 1rad;rionen tra blr del aelt ul meda.:er Ira kl.bbrtcvn. el, 09 uandrepokai I I bcrtegbll 09 lcnlei hlrbbcn. Sandre 09 Kr'mna vanr ogd i dr vandtepokalcn. Det er 3. arer for Soodte, og 2 gang for Kwtmd. Grat~tsrcz! Medlemsmpltet 2. november Friidretten markerte pi tradisjonelt vis sesongavslutning og innledning ti1 ny sesong pi medlemsmatet i Idrettens Hus pi Ekeberg z. november. Det vat premieutdeling fra klubbmesterskapet pi Sportsplassen 16. september, og pre- miering av utovere 11 ir og eldre etter Tyrvingtabellen. 151, som i fjor, var det Sondre Wikshiland og Kristina Kristianslund som stakk av med vandrepokalene. (se foto)

20 Returadresse: BSK Posten C/O DlstrlbusjonsPartner as Postboks 6024 Etterstad 0601 OSLO Alltid oppdatert i en hektisk hverdag, raskt og enkelt! Nokia 9500 Communicator gir deg stor minnekapasitet, et komplett sett av forretningskritiske programmer og allsidige nettverksmuligheter - du har altsi alle muligheter ti1 i ta en tur pi trening eller noen timer i hallen og samtidig holde tritt med jobben. Siste oppdatering tar du nir og der det mitte passe deg! Surf p i Internett i fulle farger p i en bred og lettlest skjerm. Arbeid med jobbdokumenter, ikke bare brev og notater, men presentasjoner og databaser ogsi. Nokia 9500 har innebygd WLAN som via tridlerse nettverk pi for eksempel flyplasser, hoteller og konferansesentre gir mulighet for raskt (Opptil 11 Mbitls) i sjekke e-post, surfe pi nettet og laste ned filer fra bedriftens server. Nordialog Tvetenveien 6 Tlf: rdialog Vi hjeber deg 2 uelge viktig

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten 5-2005 21-12-05 00:31 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2005 71. årgang NM FINALE J19 Håndballfest i Oslo Spektrum fredag 30.desember 2005 BSK Bjørnar Kl.12.00 For 4. gang

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

BSK-posten. O-gruppa tilbake i verdenstoppen

BSK-posten. O-gruppa tilbake i verdenstoppen BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2010 76. årgang O-gruppa tilbake i verdenstoppen KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten

BSK-posten. Felix Reinemo i farta. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 5, 2011 77. årgang Felix Reinemo i farta 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andersen hen9ng.andersen@hotmail.com Steinhammerv 15, 1177

Detaljer

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten

BSK-posten. Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m. BSK-Posten BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 4, 2013 79. årgang Johannes Alnes Sølv i NM 5000 m 1 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Øystein Sundelin oystein.sundelin@oslobystyre.no Theresesgate

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12

Sett etikett her. NR.2 Des 2007. MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 Sett etikett her NR.2 Des 2007 MOTivatøren er en god rollemodell for yngre utøvere. Les mer på side 12 2007 50 år Kari Tafjord Bjørg Selbekk Ingar Gullteig Anne Kristine Ranheim Øyvind Stenersen Morten

Detaljer

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012

Årsmelding. Trøgstad/Båstad FK. Sesongen 2012 Årsmelding Trøgstad/Båstad FK Sesongen 2012 Leder En ny sesong står for døren etter at fjoråret endte opp med både oppturer og nedturer rent sportslig sett. Gutter 14 endte opp som avdelingsvinnere i en

Detaljer

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN SKI IL HÅNDBALL SESONGEN 2006/2007 Gutter 17/18 på cup i Fredrikstad. Moro med ball mot nye mål! www.skihandball.no Stor aktivitet i håndballmiljøet! Så er vi i full gang med ny sesong i Ski IL Håndball,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

VÅLERENG GUTTEN. Historiske Berre Side 4-5

VÅLERENG GUTTEN. Historiske Berre Side 4-5 VÅLERENG GUTTEN ORGAN FOR VÅLERENGENS IDRETTSFORENING Nr. 3 2012 Kr 20,- 82. årgang Historiske Berre Side 4-5 Jan Tore Kjær: «Den dagen det er en nyhet at vi har stram økonomi blir jeg overraska. Da må

Detaljer

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET

OI-AVISEN NR. 1-2008 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Det er utrolig hvor mye en treningssamling, en sosial tur eller en cup kan gjøre for miljøet i et lag eller en gruppe.

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 OI-AVISEN Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15 VIL DU BEGYNNE Å GÅ PÅ SKI? Side 31 BISLETT SPECIAL OLYMPICS Side

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

Jardarposten. God jul! Norgesmestere Side 4. Nr 4 2014 Årgang 52 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL

Jardarposten. God jul! Norgesmestere Side 4. Nr 4 2014 Årgang 52 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Nr 4 2014 Årgang 52 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Norgesmestere Side 4 God jul! JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For liten og stor, klubben der du bor Klubbhuset

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Klubbhuset har fått klima-anlegg!!

Klubbhuset har fått klima-anlegg!! Sett etikett her NR.1 Juni 2007 Klubbhuset har fått klima-anlegg!! SPARTE STRØMUTGIFTER. BEDRE INNEKLIMA. Mer utleie! Nå har klubbhuset installert varmepumper i festsalen og i kafé / møterom for å spare

Detaljer