Espira Karmsund. Årsplan KARMSUND SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Karmsund. Årsplan 2015-16 KARMSUND SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Karmsund SOLKNATTEN KARMSUND Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Danning...6 Likestilling...6 Lek og læring...6 Planlegging og vurdering...6 Dokumentasjon...6 Barns rett til medvirkning...8 Skolespira...8 Progresjonsstiger i vårt pedagogiske arbeid...8 Foreldresamarbeid...8 Kosthold...9 Tema...9 Satsingsområder for Karmøybarnehagene...10 Årsoversikt 2015/ DEL 2 Generell del Espira...12 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mndr i året Oppholdstid % Sentral beliggenhet i Spannavegen 320, i Karmøy kommune Stort uteområde med god mulighet for lek og aktivitet Biotop med bærbusker og grønsaker Store lyse temarom Gymsal Skolespira, som er førskolegruppa vår Fullkost 0-6 års grupper 2 stk 7-seter biler 16-seters buss INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. BARNEHAGEN VÅR Espira Karmsund åpnet 1.februar Barnehagen ligger på Spanne i Karmøy kommune. Vi har 6 barnegrupper, med totalt plass til ca. 130 barn i alderen 0-6 år. Barnegruppene våre heter; Solstråle, Regndråpe, Måneskinn, Stjerneskudd, Nordlys og Regnbue. Espira Karmsund er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver rundt 80 barnehager med ca barn og ca ansatte. Les mer på Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform 2 3

3 PERSONALET Styrer: Guro Oma Assisterende styrer: Kate Åse Helgø Ped.ledere: Hilde Dueland, Ida Bra Gisladottir, Sandra Oa Olsen, Kjersti Monrad, Sigrid Klette, Oddny Erin Selsaas, Marie Røher Ripnes ( i permisjon) Førskolelærere: Frank Martin Falkeid, Rebecca Iversen Sandor, Anne Signe Isdahl Kallevik, Kristine Hardeland, May Elin Dagsland, Lisbeth Wee Fagarbeidere: Aud Lillian Bratteteig, Ragnhild Taranger Ped.medarbeidere: Marius Flaatene Pedersen, Ann Kristin Nygård (i permisjon), Borghild Salhus Lillesund, Hilde Netland, Glenda Mannes, Reidun Holme, Kristian Røkke, Cathrine Takouhi Panoyan, Kristin Westergaard Thengs, Linn Sæbø, Daryanne Vercosa, Annette Østebøvik Kjøkkenpersonale: Bente Osmundsen Løvik Vikarer: Albana Rustaj, Linda Dommersnes, Randi Gangstø, Gerd Nygård, Supervikaren og Adecco Den største gaven jeg kan tenke meg å få fra mennesker er at de ser meg forstår meg og tar på meg Den største gaven jeg kan gi er at jeg ser, hører, forstår og tar på et annet menneske. Når dette har skjedd føler jeg vi har skapt kontakt. (Virgina Satire) BARNEHAGENS ORGANISERING Espira Karmsund er en topp moderne barnehage der alt leke- og oppholdsareal er i 1. etasje. Administrasjon og personalrom er i 2. etasje. Barnehagen er ikke delt inn i avdelinger. Dette vil si: Vi har 2 innganger med tilhørende garderober til barna, grovgarderobe og fingarderobe. Det er 3 barnegrupper i hver garderobe, og fløy. Vi har store fellesareal, aktivitetsrom og gymsal. Øverste leder i barnehagen er styrer. Barnehagen har til sammen 6 barnegrupper med en pedagogisk leder på hver gruppe. Ped.leder har hovedansvar for barn, foreldre og personal på sin gruppe. Alle barnehagene i Espia er delt inn i regioner. Hver region har en regionssjef. Aktivitetsrom i barnehagen: Vannlek Snekkerrom Gymsal Dramarom Rollelek konstruksjon Formingsrom 2 stk småspirerom, ett i hver fløy I fløy sør: Solstråle Regndråpe Stjerneskudd I fløy nord: Regnbue Måneskinn Regnbue Vi har valgt å ha alle 6 barnegruppene aldersblanda 0-6 år De små barna har stor glede av å være med større barn De store barna har stor glede av å være med de små barna. De små har noen å strekke seg mot, noen som viser, lærer dem, hjelper dem, noen de ser opp til. De store må vise hensyn til de som er mindre. Barna utvikler empati i naturlige omgivelser. De store er med og viser, lærer, er rollemodeller for de som er mindre Barna kan til en hver tid finne noen som er både på samme alder, men kanskje viktigere, også venner på samme modnings- og utviklingsnivå og som er opptatt av det samme, på tvers av alder. Det ligger til rette for å samarbeide på tvers av gruppene. Vi får da bruke ressurser personalet innehar på tvers av gruppene. Søsken får gå sammen. Barnet tilhører samme gruppa fra det starter til det slutter i barnehagen. Det ligger tilrette for en naturlig overføring av barnekultur fra små til stor barn. Det ligger tilrette for god språkutvikling. Barna er de beste språkmodellene for hverandre. Alle gruppene er delaktig i hele barnehagen sin planlegging og gjennomføring. Dette mener vi gir de beste muligheter god utvikling for alle barna i Espira Karmsund. Vi har tro på at dette gir barna muligheter for å utvikle relasjoner, sosial kompetanse og lek i hverdagen i naturlige situasjoner, her og nå, i 0-6 års-grupper. Hver gruppe har faste voksne. En pedagogisk leder, en førskolelærer og to fagarbeidere/pedagogiske medarbeidere. Vi har et småspirerom i hver fløy. Rommer er innredet med tanke på de minste. Tilvenningen av de aller minste er på småspirerommet. 4 5

4 DANNING Vi vil gi barna erfaringer og opplevelser i møte med andre. Ha respekt for seg selv og andre. «Danning er det som du sitter igjen med når du har glemt det du har lært» (Ellen Kay) Ved å gå i barnehagen, og ved å delta i lek og aktiviteter, får barna kunnskap om seg selv i forhold til andre. Alle barn er unike og skal bli møtt som den de er. Personalet skal støtte og veilede i både handling og holdninger i forhold til andre. Barn blir kjent med egen personlighet blant annet ved å møte det som er ulikt en selv. Barnehagen skal tilby barna en hverdag som er krydret med humor, glede og trygge voksne. Tradisjonelt sett er danning sett i slutten av et utdanningsforløp. Vi ser danning fra starten av barnehagetiden. Danning er et perspektiv på enkeltmenneskets utvikling, i samspill med andre. LIKESTILLING Alle barn skal ha samme muligheter i lek, opplevelser, aktiviteter Vi bygger vår pedagogikk på likestilling og likeverd. Alle barn i barnehagen uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn og funksjonsnivå skal ha de samme mulighetene til å delta i alle aktiviteter. Barna skal ha de samme mulighetene til å bli sett og hørt, og vi skal oppmuntre dem til å delta i fellesskapet i barnehagen. Vi skal støtte og oppmuntre til vennskap på tvers av kjønn og alder. LEK OG LÆRING Barn leker hele dagen, inne og ute. Vi voksne skal tilrettelegge for opplevelser og erfaringer. «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelse og aktiviteter i trygge, men samtidig utfordrende omgivelser». (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). Vi blir godt kjent med barna når vi er sammen med dem i leken. Vi voksne skal hjelpe barna å mestre utfordringer og støtte barna i å løse eventuelle konflikter. Leken får ny næring i alt barna opplever. Rolleleken skal blomstre i barnehagen vår. Leken skal være på barnas premisser. Personalet skal forstå lekens karakter, og ha kunnskap om leken, og dens betydning for barnet. OMSORG «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv». Rammeplanen kap 2, 2.1 Omsorg. I Espira Karmsund skal vi ta barn på alvor ved å møte i de i alle følelser. Det er dette som gjør oss til hele mennesker. Vårt grunnsyn er at vi er likeverdige mennesker uansett alder. Barn skal tas på alvor og vi bruker i liten grad kartleggingsverktøy og program som har en bestemt oppfatning av hva som er normalen. Vi skal møte alle barn der de er og støtte de der de trenger. Alle mennesker er ulike, og vi skal bruke vår makt som voksne å anerkjenne hvert barn for den de er, når de er glade, lei seg, sinte, fortvila, osv. Barn skal ikke bli, barn er! PLANLEGGING OG VURDERING Vi skal gi barna ulike opplevelser og erfaringer. Rammeplanen for barnehager gir barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I Spireportalen planlegger og vurderer vi dagen og aktiviteter. Vi legger ut plan for uka, lager rapporter av opplevelser (opplevelsesarea). På gruppemøter, ledermøter, personalmøte, planlegges og vurderes barnehagens hverdag. I den årlige brukerundersøkelse, bli kjent samtaler, samtaler med barna, og i foreldresamtaler, får vi tilbakemelding. På grunnlag av dette og være deltagende i hverdagen til barna reflekterer vi over arbeidet vårt. Vi har en høy grad av refleksjon i barnehagen vår. Bakteppet for refleksjonene våre skal alltid være vårt barnesyn «barna er skapt med fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdnen». DOKUMENTASJON Vi dokumenterer hverdagen ved hjelp av bilder og fortellinger. Bildene viser barna i sosialt samspill, tema, fagområder og aktiviteter. 6 7

5 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Barns rett til medvirkning ble lovfestet i 2006, i Lov om barnehager. Retten til medvirkning bygger på FNs barnekonvensjon, og handler om at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Synonymer til medvirkning: «Assistere, bidra, delta, gjøre sitt, ha en finger med, hjelpe, influere, spille inn, spille en rolle; opptre/spille» Å medvirke kan forstås med ytringsfrihet; barna skal si ifra om det de mener, og de skal møte voksne som lytter til dem. Barna har også lovfestet rett til å være med å planlegge det som skal foregå i barnehagen, og si sin mening om hvordan ulike aktiviteter har vært. I Espira Karmsund har vi barnas valg. Det vil si at barna får velge hvilken aktivitet de ønsker å delta på, utifra gitte rammer. I samling har hver gruppe sin tavle der valgene er synlige i form av bilder for barna. Barnet tar bilde av seg selv, og setter det på bilde av den aktiviteten de ønsker å være med på. Valgene de har er aktiviteter på aktivitetsrommene inne, foajeen der vi har lego, perler og aktiviteter som i utgangspunktet er mer tenkt for de større barna, og ute. Ansvaret for aktivitetene på rommene er fordelt på de voksne. SKOLESPIRA Gi barna opplevelser og erfaringer i og utenfor barnehagen. Nysgjerrige barn som vi skal undre oss sammen med. Siste året før skolestart har barna egen gruppe, Skolespira. De samles en gang i uka og har ulike aktiviteter. Arbeide med begrepstrening, få kjennskap til og lek med tall og bokstaver. Vi har samarbeid med skolene som barna tilhører. Vi går på skolebesøk og skolen kommer kanskje til barnehagen. Hvert år deltar skolespirene på den årlige Espira cup i fotball. Den går av stabelen på Fosen. Alle får medaljer, og det er lek, moro og grilling sammen med de andre skolespirene fra Espira barnehagene på Haugalandet. Som avslutning drar skolespirene på Vikingfestivalen på Bukkøy. PROGRESJONSSTIGER I VÅRT PEDAGOGISKE ARBEID Progresjonen skal sikre at alle barn får utfordringer og blir møtt der de er i sin utvikling. Barn skal oppleve mestring og glede. Vi har progresjonsstige for de ulike fagområdene i Rammeplanen. Dette skal være et arbeidsredskap for personalet, for å sikre alle barna god utvikling. Progresjonsstigene skal ligge på barnehagen sin hjemmeside. FORELDRESAMARBEID Vi skal ha god kommunikasjon med foreldre/foresatte. Lytte til, og ta alle på alvor. Personalet skal i sin daglige kontakt med foreldre informere om hvordan dagen til barnet har vært. Foreldrene skal oppleve et personale som lytter til Foreldrene skal oppleve et personale som lytter til det de har å si, og som tar dem på alvor. Foreldrene skal føle seg trygg på å ta opp saker med personalet, både ros og ris. Foreldremøte Vi ønsker å informere godt om barnehagen før barnet starter, fortelle om hvem vi er. Vi ringer for å avtale oppstart. Vi har et foreldremøte tidlig på sommeren for nye barn som har fått plass kommende høst. Her forteller vi om barnehagen og vår organisering. Vi har omvisning i bygget, og foreldrene får alle de pedagogiske lederne i barnehagen. Vi har ett foreldremøte i løpet av høsten. Foreldresamtale Foreldresamtalene skal gi oss god tid til å snakke om barnet, i rolige omgivelser, i tillegg til den daglige kontakten. Alle vil få tilbud om samtale til i løpet av barnehageåret. Hvis det skulle være behov/ønske om flere samtaler kan en kontakte pedagogisk leder og be om tid. Dette er alltid mulig. KOSTHOLD I Espira Karmsund har vi fullkost. Det vil si at det serveres frokost, lunch og ettermiddagsmåltid hver dag. 1-2 ggr i uken serverer vi varmlunch. Vi skal gi barna et variert og næringsrikt kosthold. Barna er velkommen med i matlagingen på kjøkkenet. Vi ønsker å lære barna til å smake på all mat, men vi tvinger ikke noen til å spise. Vi tilbyr frukt hver dag, og grønsaker blir servert til det varme måltidet. Vi har en ansatt på kjøkkenet. TEMA Som forrige barnehageår skal vi også for barnehageåret 2015/16 ha fokus på lek. Vi velger dette temaet fordi leken er det viktigste i alle barns hverdag. Vi skal gi barn erfaringer og opplevelser som gir dem mestring som de tar med seg videre i livet. Gi barna et rikt lekemiljø og rike lekemuligheter. Alle barn skal føle glede i lek. De voksne må være inkludert i leken. Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen. De voksne har ansvar for å ha innsikt i at dette ikke forekommer. Barns trivsel er de voksne sitt ansvar! Gjennom året ønsker vi å øke personalets kompetanse i forhold til lek. Tema på personalmøte Med spesiell vekt på første punkt. Lekespira, Espira sitt pedagogiske verktøy i forhold til Rammeplanens 7 fagområder(se del 2 i årsplanen) I tillegg fortsetter vi med å øke kompetansen på følgende: Lekens egenverdi Lek er læring Lekemiljøet i vår barnehage Barns lekeutvikling 8 9

6 Årsoversikt 2015/16 De voksne sin rolle i lek, aktiv deltakelse og observasjon Ulike typer lek Iinkludering-/utestengelse i lek SATSNINGSOMRÅDER FOR KARMØYBARNE- HAGENE Karmøy kommune har felles satsningsområde for karmøybarnehagene. I perioden : Likestilling (viser til avsnittet ang likestilling) 0-2 åringen (viser til???) Mobbing Pedagogisk ledelse (obligatorisk ledertrening for alle ped.ledere i Espira Akademiet)) Overganger (viser til avsnitt Skolespira, overgang bhg-skole) IKT - bruk av data og nettbrett er blitt en naturlig del av barnehagehverdagen. Vårt mål er at dette skal være verktøy i utforsking og læring, et hjelpemiddel. Kosthold (viser til avsnitt ang kosthold) Foreldresamarbeid (viser til avsnitt ang foreldresamarbeid) På hvert møte har vi HMS og satsningsområdet, lek som tema. En gang i uken har vi ledermøte. Her evaluerer vi egen praksis, reflekterer og legger føringer for videre planlegging. Alle ansatte skal ha 1:1 samtale med nærmeste leder 3-4 ggr pr år. Dette er en samtale, refleksjon over, og utvikling av egen praksis. Det settes mål som igjen er tema for neste samtale. I Espira Akademiet er det satt opp kompetansestige for alle ansatte. Dette er obligatoriske kurs som omhandler alt fra ledertrening for ped.ledere og kurs i Espira sin filosofi-barnesyn og Lekespira, som er Espira sitt pedagogiske konsept. I forhold til tema for , lek, vil dette være tema på personalmøter gjennom året. Vi vil bruke praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon i arbeidet vårt. En praksisfortelling er en historie fra hverdagen. Dette er en metode for å stoppe opp og reflektere bevisst over handlingen vår. Vi skal reflektere over handling i lys av vårt barnesyn og våre verdier. Planleggingsdager: , , , , FN dag: Samle inn penger til Espira sin barnehage i Zimbabwe Karneval: Februar 2016 Markere samenes nasjonaldag: Espiracup i fotball: Mai : Vikingsfestival: 6. februar Mai 2016 (Skolespirene) 17. mai markering med tog i barnehagen Juni 2016 (Skolespirene) Sommerfest for barn og foreldre/ Juni 2016 foresatte: Foreldremøte: Mai (nye foreldre) og sept./oktober 2015 Personalsamarbeid Se del 2 ang. Espira Akademiet for ansatte. Vi har 5 planleggingsdager pr.år, og personalmøte ca 1 gang pr. mnd. Personalmøtene skal brukes både til felles og gruppevis evaluering og planlegging

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

8 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 14 15

9 Espira Karmsund Spannavegen 320, 5542 Karmsund Telefon: Epost:

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Espira Solknatten Årsplan 2013-14

Espira Solknatten Årsplan 2013-14 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2013-14...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Festival 2013...5 Lek, læring, omsorg

Detaljer

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN Espira Myraskogen MYRASKOGEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Praktisk info...4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg...5 Sunn kost...5 Bursdag...7

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer