Referat Forum: StorHk-styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Forum: StorHk-styret"

Transkript

1 Blæstad: Hamar: Elverum: 1. Mangel på rimelege treningstilbod. Har retta spørsmål til SIH om dei kan drifte treningssenter for studentar, med negativ tilbakemelding. 2. Tillitsvalt møte: Godt oppmøte på ca 20 stk. 3. Tannpleie rapporterer problem med organiseringa rundt undervisinga. Døme på det er rot om klasserom, lærarane føljar ikkje opp. Studentar føler at dei ikkje blir tatt på alvor. Studentrådet skal ta det opp med på Referat Forum: StorHk-styret Tilstede: Anette Kettilsen Horntvedt (Leder), Anna-Liisa B. Evensen (Nestleder), Anders Hansen (Elverum), Joachim Henriksen Stenvold(Rena), Marit Vatne Eide (påtroppende Rena), og Gaute Myhren Kornberg (studentassistent), Anna Lene Leganger (org. Rådgiver). Fraværende: Kjerand Hope (Hamar), Erik Haave (avtroppende Blæstad), Rikke Myhrehagen, (påtroppende Blæstad), Sandra M. Paulsen (Evenstad), Sted: Elverum, Møterom 8 Tid: Onsdag 16:30 20:00 Sak Tekst Sak 79/13 Orienteringar Rena: 1. Var ikkje på dekanmøte, sendte nestleiar. 2. Diskusjon rundt opplegget på eit av faga, questback spørjeundersøking sendt ut av forelesar og studentar for å samle informasjon, stor engasjement. Revisjonsstudiet er også ute etter endringar på opplegget, og har også ynskje om å delta i undersøkinga. 3. Døgnope bibliotek kanskje innan Diskusjon rundt tryggleiksstiltak med leiinga om det er mogleg. 4. Utvide opningstida på campus, ikkje mogleg grunna omsyn til tilsette. 5. Det er utfordringar knytt opp mot at nokre studentar overnattar i den delen av bygningsmassen som er døgnopen. Dette er ikkje lovleg, og må informerast ut om. 6. Sjå på rom nummereringa på dei ulike grupperoma, tilbakemeldingar frå nokre studentar om at den er vanskeleg å forstå. 7. Kantina tilbakemelding på lite varmmat 16:00 og utover. Dialog oppretta. 8. Nyårsball på Kartongfabrikken, god prosess på det med samfunnet. 9. Genserar, følgjer retningslinjer, Anette sender filer. Marit forklarte oppsettet og styret godkjende dette.

2 kontaktmøte med leiinga og dei rette instansane. 4. Rådet skal sette opp struktur for møte framover, satt opp stillingsbeskrive for dei ulike verva i rådet. Skal sjå om dei er i samsvarar vedtektene til Storhk. 5. Anders og Elias var på studiestedsmøte. Positivt av medlemmer av studentrådsstyret er engasjerte og stiller opp. Evenstad: Anette(Sentralt): LMU forum i Fredrikstad/Høgskulen i Østfold. Foredrag om førebuande veke som dei arrangerer for alle som har søkt bachelor. Dette er for personar som ikkje har tatt høgare utdanning tidlegare slik at dei blir meir kjent med korleis det er. Det blir også ein møtestad for folk å bli kjent med kvarande før studiestart. Arrangementet blir arrangert før sommarferien for at dei skal være klar til hausten, eller om dei finn ut at dette ikkje er noko for dei. Dei går gjennom forskjellege innføringar saman med oppgåver og gruppearbeid. 100 blei invitert, 59 stk. møtte. Studentrådgjevingstenesta har ansvaret for å følje dei opp. -Sosiolog Jo Ese var invitert for å snakka om mangfald. Snakka om at det for lite fokus på dei som kjem frå familiar utan høgare utdanning, og det blei ein god diskusjon rundt det. Viktig å ta med seg med tanke på at Hedmark som er eit av dei fylka som har minst høgare utdanning. På møtet var det også diskusjon rundt samfunnet sitt ansvar å legg til rette for funksjonshemma i akademia, to personar som hadde dei utfordringane hadde foredrag om temaet. LMU tok ein diskusjon om korleis dei ynskjer at LMU skal være og korleis skal dei følje opp saker, dei tenkjer å invitere Universell i januar for å få innspel rundt det. Leiarsamling i NSO Anette reiste til Oslo og deltok på eit møte saman med mange kjent leiarar frå arbeidslivet bl.a tidligare LO-leiar Gerd liv Valla. Dei blei delt inn Gruppe: deltids leiarar og leiarar kvar for seg. Organisasjonsstruktur blei diskutert, store utfordringar rundt om kring i landet. Vi var veldig nøgd med vår struktur, og fortale om korleis vi hadde det. Lillehammer og Gjøvik, fungera det varierande, og at samarbeid og diskusjon på tvers er ein god ide. SIH 25 år Representative gjestar var invitert til å feire. God middag og fest. Vertskapet var eksemplariske. Samtale med Ingeborg Amundrud, ny tilsett ved HH som skal sjå på E-læring. Anette har sendt over Politisk dokument som ho var veldig interessert i. Vil ta kontakt med studentrådsleiarane. Ny studentprest. Katrin Wiegmann er tilsett som ny studentprest. Ho ynskjer å være en god støttespiller for studentane og ein god samtalepartnar. Anette har bedt om møte med ho.

3 Anna-Liisa : Første landstyremøte nov i Oslo, ser fram til eit godt møte med heile landet. Sak 80/13 Planlagt møte med Trygve og Einar om internasjonaliseringstiltak for Høgskulen i Hedmark. Ventar på tilbakemelding. Semesterets beste foreleser/servicemedarbeider Dette er eit tiltak for å sette pris på dei tilsette ved skulen. Dei får eit fint diplom med: Semesterets beste forelesar eller serviceperson. 15. November er frist for å stemme. Stem på den som fortener det mest. Send e-post til eller stem via app. Det må komme fram namn kandidat og personen som stemmer. Kun ein stemme pr student på ein forelesar og ein servicemedarbeidar. Tiltak: -Studentrådsleiarane må prioritere å promotere på si avdeling. Ta opp med studentrådet, dekan og tillitsvalte. Be dei om å bruke sjansen. -Anette skriv på facebook -Anette informerer administrasjonen på avdelingane for å få dei tilsette til å engasjere seg. -Alle i styret må stemme. Sak 81/13 Movember/Studentbarten, forslag til kampanje Konkurranse, Kåring av beste bart. Oppfordre studentar til å melde seg på, det kostar litt, men overskottet går til Prostatakreft. Styret hadde diskusjon rundt temaet og ser positivt på kampanjen. Styreleiaren skal sjå på moglegheiter for innkjøp av bart og at dei kan seljast til inntekt for Movember. Studentråda tek diskusjonen vidare og sett i gong tiltak lokalt. Tips: Forlag til forskjellige, tiltak ligg på nettsida. Sak 82/13 Studentråd-økonomisk status og grunntilskudd Vidare diskusjon frå Trysil(sist styremøte). Oversikt er no: 1. Elverum: ca kr 2. Kongsvinger 1800 kr. 3. Evenstad kr. 4. Hamar kr. 5. Rena kr. 6. Blæstad kr. Ein del av dei høge beløpa skylast midlar i frå velferdsfondet. Status rapport: Rapport frå Elverum er motteke, ikkje fått frå Rena eller Hamar. Evenstad og Blæstad skal skjekkast opp. Vis rapport ikkje er levert vil pengar ikkje bli levert ut.

4 Forslag til vedtektsendring: Endre vedtektene. Vanskelig å praktisk gjennomføre dette slik det er i dag. Styret må sjå på saken og evt. legge fram for Parlamentet. Anna Lene og Anette står for utforminga av forslaget. Sak 83/13 Sak 84/13 Saker til Parlamentsmøte 20. november Styret diskuterte saker som skal opp til parlamentet. Styret har som mål å gjere parlamentsmøta meir interessante, og styrke deltakinga. Styret legg fram føljande saker: - Orienteringsak: Forslag til endring av vedtekter vedr. Økonomi/studentråd. - Student foredrag på Hamar, OPIM student er ønskeleg Kjerand må finne ein kandidat - Skills og Namibia Gaute - Orientering frå studentråda ny fast sak. - Ledelsen er bortreist den dagen, sjekker om pro-rektor kan delta. - Webprosjektet Anette - Diskusjonssak Bustadproblematikk - Semesterets best foreleser - Gaute må bestille mat og møterom Evaluering Trysil Styret hadde ein evaluering av Trysilhelga; StorHK sitt avspark. Det har både i frå parlamentet og Høgskuleleiinga komme positive tilbakemeldingar i frå helga. Tilbakemeldinga frå studentråda er at det faglige har vært nyttig for dei som er nye i organisasjonen. Styrets vurdering er at avspark har lyfta seg samanlikna fjoråret, dette er ei positiv utvikling, men det er eit ynskje om eit større innspel av aktivitetar/teamleikar. Styret syns at foredraget til Kim om SAK var inspirerande og motiverande, og ynskjer liknande foredrag i framtida. Også hyggeleg at han blei med på våre diskusjonar. Det er også styrets vurdering at samarbeidet mellom Høgskuleleiinga og Storhk har blitt beitre, grunna at dette har vært ein ny måte å samarbeide på i staden for kun formelle møter. Tidsramma var passeleg, det er uaktuelt å avslutte på eit seinare tidspunkt på søndagen grunna transport og at mange treng å ta innover seg alle intrykka. Storhkseminar på vårsemesteret: Etter diskusjon rundt evalueringa, vurderte styret for å ha ei liknande samling på vårsemesteret. Ressursar og økonomi er stikkord under eit slik arrangement og viktig vurdering som å takast. Brukar vi økonomien på riktig måte? Styret vurderer at dette er eit godt tiltak, og går inn for det. Dette på bakgrunn av at det samlar organisasjonen, gir motivasjon, inspirasjon og uformell idémyldring. Grunngjevinga går også på det også er eit sterkt ønske i frå parlamentet og studentråda at dette blir satsa på. Styret er ansvarlig for gjennomføringa. Arbeidet med å sjå på seminarstad må starte no. Det som må være på plass er

5 seminarstad(helst ein plass vi kan styre sjølv, og plass til 30 sengeplassar), Tema(kva skal vi ta opp/ha kurs om), invitere av eksterne(nso f.e.k.), økonomi(buskjett 2014). Alle kan sjå på overnattingsplass for helga. Og gi innspel til Anette snarast. Sak 86/13 Eventuelt Anette: Rapport frå rekrutteringsundersøkinga i LMU. Alle kommentarar er lest og vurdert. Det var varierte tilbakemeldingar som bl.a. gjekk på fyll i Fadderuka, opplæring i Fronter, transport, nettside og bustad, høgskulen å være flinkare til å marknadsføre seg utfor Hedmark. Totalt er mange studentar er nøgd med høgskulen. Anette LMU: Tettare samarbeid mellom student samfunna og Storhk gjennom Leiarforum. Kan for eksempel jobbe med fadderuka saman, lykkepromille og andre tiltak. Også å knytte samarbeid med leiinga på kvar avdeling. Anette inviterer til møte i november, der vi skal sjå på kva man kan gjere saman. Anette Bustadsituasjonen: Tilbakemelding på dårlige kontrakter. Kva kan vi gjere? Styre foreslår å ha ein kampanje. Forslag om sjekkliste som studentane kan bruke ved innflytting kan være døme på ting Storhk kan gjere.. Tar diskusjonen vidare med parlamentet. Anette Webproskjektet: Svein Foss frå studiekontoret som har ansvar for framdrift og har starta prosessen. Innan 8 Nov skal forslag i frå studentane være klar. Anette samla inn forslag i frå styret. Anette NOKUT Studiebarometeret: Berre 3 studieprogram har svart slik at ein kan få ut målbare resultat. Frist er 5. Nov. Vi treng å få fleire til å svare. Sende ut e-post til alle frå sentralt hold om det. Be alle studentråda om å gå rundt i klassene og få det gjort, snakk med foreleser om det er greitt. Dette er VELDIG viktig at det blir gjort.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009

Ungdommens fylkesting 2009 20.11.2009 Saksnr Utval Møtedato 01/09 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012

Lærlingar i kommunen. Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Lærlingar i kommunen Fyresdal kommune 2014 :: 731 012 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentsmøte 06.10.09

Studentparlamentsmøte 06.10.09 Studentparlamentsmøte 06.10.09 Tid: 1600 Møtested: Driv, 4.etg. Forslag til dagsorden 1600: Middag v. driv 1700: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 1705: Orienteringer Studentrådet

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013

Elev og lærlingombodets årsrapport for skoleåret 2012/2013 Elev og lærlingombodets årsrapport for skole 2012/2013 Skolering for elevrådsleiarar og nestleiarar september 2012, Vestnes. Innhald Innhald s. 2 Innleiing s. 3 Økonomi s. 3 Bakgrunn s. 3 Elev og lærlingombodet

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net Epost: okos@sfj.no 2 Forord

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 03-11- 2012 REFERAT. Styremøte BIS Sentralledelsen REFERAT Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse... 3 SAK 28-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 29-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer