MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0158/05 03/05589 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR OLE MOSTUES LEGAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0158/05 03/05589 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR OLE MOSTUES LEGAT"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0158/05 03/05589 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR OLE MOSTUES LEGAT 0159/05 03/05590 SUPPLERINGSVALG - STYRET FOR LALUMSVANGEN SETERMUSEUM 0160/05 03/05763 VIDERE ARBEID MED UTVIKLING AV TVERRETATLIG SAMARBEID RUNDT KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK 0161/05 04/ MAI KOMITÉ I STANGEBYEN FOR 2006 OG /05 05/00523 INTEGRASJON AV LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HAMAR, LØTEN OG STANGE 0163/05 05/03455 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIGER FOR VIDERESALG SOM TILLEGGSAREAL, GNR. 97, BNR. 7 OG 8, GNR. 102, BNR. 6 OG GNR. 112, BNR. 7

2 0164/05 05/03579 SØKNAD OM DELING FRA EIENDOMMEN LERUD GNR. 285 BNR /05 05/03747 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN OR HOLA, GNR. 133, BNR /05 03/05852 SUPPLERINGSVALG TIL OVERFORMYNDERIET PERIODEN Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 SUPPLERINGSVALG TIL STYRET FOR OLE MOSTUES LEGAT Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0158/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Som medlem av styret for Ole Mostues legat fram til (3 år) velges: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

4 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Styret for Ole Mostues legat skal bestå av 3 medlemmer valgt av formannskapet blant skogeiende gårdbrukere i bygda. Funksjonstid 3 år. (1 medlem utgår hvert år). Styret består i dag av følgende: Inger Maren Gjerlaug, Lund, Ilseng Bjarne Ekeberg, Ekeberg, Tangen Trond Ola Enger, Kongsparten, Tangen På valg: Inger Maren Gjerlaug, Lund, Ilseng Gjenstående: Bjarne Ekeberg til: Trond Ola Enger til:

5 SUPPLERINGSVALG - STYRET FOR LALUMSVANGEN SETERMUSEUM Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0159/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Som kommunens 2 representanter til Lalumsvangen stermuseum velges:. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

6 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Styret for Lalumsvangen setermuseum skal bestå av 5 personer. To medlemmer velges av Stange Historielag, ett medlem velges av Stange almenningsstyre og to velges av Stange kommune. Valgene skjer hvert annet år og følger den kommunale valgperioden. Styret konstituerer seg selv. Kommunens nåværende representanter er: Grete Finstad, Jernbanegt. 287, Stange Ole Bråthen, Lønnbekken, Espa.

7 VIDERE ARBEID MED UTVIKLING AV TVERRETATLIG SAMARBEID RUNDT KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK Saksbehandler: Lise-Mette Lund Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 233 C14 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0160/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet godkjenner opprettelse av 20 %stilling som SLT koordinator 2. Stillingen søkes dekket ved økte statlige midler alternativt dekkes økningen av reserver til disposisjon med ca kr Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

8 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: I november 2004 ble det i kommunen igangsatt et arbeid kalt Prosjekt SLT med kr i støtte fra Det kriminalitetsforebyggende råd. SLT står for Samordning av lokale og kriminalitetsforebyggende tiltak. Prosjektets styringsgruppe har bestått av ordfører, rådmann og lensmannen i Stange kommune. Det ble i tillegg nedsatt en arbeidsgruppe bestående av koordinator, leder for kultur og fritid, flyktningekonsulent, rådgiver pers.org. og politibetjent. Denne gruppa har i noen møter vært supplert med andre aktører som ungdomskontaktene, leder av barnevernet, rådgiver fra ungdomsskolen og leder for ungdomstiltakene innen kultur og fritid. Det ble utarbeidet en handlingsplan for arbeidet for 2005, se vedlegg. På møte i styringsgruppa i oktober ble det foretatt en oppsummering av gjennomførte og planlagte tiltak som ser slik ut : Det er engasjert en somalisk ungdomskontakt. Tiltaket fungerer godt. Det er leaset en 7 seter bil for å øke kapasiteten på tilrettelegging av aktiviteter for utsatt ungdom. Tiltaket fungerer godt. Det er arrangert ferieklubb for innvandrerungdom. Tiltaket fungerte godt for dem som var med, og ga nyttig erfaring for videreutvikling. Dagskonferanse med Kari Flatby fra Østlandske konferansesenter om forebyggende arbeid blant barn og unge forebygging av rusproblematikk. Dagen var bra, men det har ikke vært kapasitet til å følge det opp videre. Kompetanseløft for alle som jobber med mennesker som har rusproblemer i samarbeid med Østnorsk kompetansesenter. 8 fagdager. Det har vært avholdt 4 SLT arbeidsgruppemøter der det utveksles ideer og informasjon om aktuelle hendelser i Stange som noen bør gripe fatt i. Det er sendt søknad om flere økonomiske midler fra KRÅD, negativt resultat. SLT-koordinator har deltatt på en fagsamling for SLT-koordinatorer arrangert av Det kriminalforebyggende råd og en samling med koordinatorer i Hedmark/Oppland. 5 personer fra arbeidsgruppa/styringsgruppa deltok på SLT-Landskonferanse i Ski. Deltakelse i møter med fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (for ungdom som faller ut av videregående skole) Planlagte tiltak som ikke er gjennomført: o Sommerjobb-bank for norske- og innvandrerungdom. o Utdanne egne MOD-instruktører o Kompetanseheving for ungdomsklubb/hus medarbeidere o Tema lagt fram for barn- og unges kommunestyre Styringsgruppa foreslår å bruke resterende midler til videre engasjement av somalisk ungdomskontakt og ferieaktiviteter i vinterferien for innvandrerungdom sammen med norsk ungdom. Vurdering: Oversikten over gjennomførte aktiviteter viser at mye har skjedd på dette området. Styringsgruppas møter er også en arena for utveksling av informasjon, kompetanse og felles virkelighetsforståelse. Det å være i forkant av negative utviklingstrekk er i seg selv en gevinst ved samarbeidet. Rådmannen ser det som svært vikrtig å videreføre dette arbeidet.

9 I samarbeidet mellom kommunen og lensmann har det blant annet kommet fram opplysninger om rusproblematikk blant ungdom i Stange. Dette er det svært viktig å gripe fatt i raskt og det er sterkt behov for å arbeide forebyggende på dette området. I forbindelse med oppstarten av prosjektet ble koordinatorrollen plasser i rådmannens stab. Det videre arbeidet bør inn som en del av driften og organisatorisk plasseres i den virksomheten som primært innehar den forebyggende dimensjonen, nemlig kultur og fritid. Herfra organiseres arbeidet i barn og unges kommunestyre, ungdomskontaktene, flyktningetjenesten og ungdomsklubbene. Rådmannen mener at det som en start bør opprettes en 20 % stilling for å ivareta og videreføre dette viktige arbeidet. Dette beløper seg til ca kr på årsbasis. På sikt bør dette utvides til 50 % stilling. Vedlegg: Handlingsplan 2005 SLT arbeid i Stange

10 Notat Personal- og organisasjonsavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen Til: Kopi til: Fra: Sak: Styringsgruppa for SLT Inger Eline Tjønneland HANDLINGSPLAN 2005 SLT-ARBEID I STANGE Saksnr. Løpenr Arkivkode Sted Dato 03/ / C14 STANGE HANDLINGSPLAN 2005 SLT-ARBEID I STANGE Hovedsatsningsområder: Medspillere: - Integrering av flyktninger - Forebygge mobbing i skolen - Forebygge rus Stange lensmannskontor Frivillige lag og organisasjoner Virksomheter i kommunen: Kultur og fritid - ungdomsklubbene - ungdomskontaktene - flyktningeavdelingen - biblioteket Barn og familie - sosialavdelingen - barnevern - helsestasjon (familieteamet og helsestasjon for ungdom) - PPT Skoler sterkest fokus på ungdomsskoler, men også videregående og barneskoler Planavdelingen fokus på reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Barn og unges kommunestyre

11 TILTAKS- OMRÅDE og samarbeidspartnere Kompetansehevin g Det avsettes kr ,- til ekstern opplæring. Stange kommune dekker vikarer og lokaler til seminarer. Østnorsk kompetansesenter for rus- og avhengighetsspørsmål stiller foredragsholdere vederlagsfritt. TILTAK 2005 m/tidsantydning Seminardag om forebyggende arbeid v/kari Flatby, Østnorsk kompetansesenteret avd. for rusrelatert psykiatri Ansvar: Stange kommune 18.mars 2005 Oppfølging av forebyggingseminar. Temadag om kartlegging. Idemyldring og kafedialog om kriminalforebyggende arbeid i Stange kommune. Ansvar: Stange kommune April 2005 BEGRUNNELSE Det er mange utfordringer og dilemmaer i forebyggende arbeid. For å kunne arbeide mer målrettet må vi vite mer om hva som virker og hva som ikke virker. Vi trenger også gode verktøy til kartlegging for å finne fram til vår kommunes utfordringer når det gjelder forebygging av rus og kriminalitet. Etter et innledningsseminar er det nødvendig å gjøre teori om til praksis - og de berørte parter i kommunen bør samles til idemyldring, planlegging og koordinering av arbeidet videre. MOD styres av en sentral styringsgruppe sammensatt av Norsk Folkehjelp, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Den Norske Kirke/Oslo Bispedømmeråd, Norsk Lærerlag og Norges Røde Kors. Utdanne to MOD (Mangforld og Dialog ) instruktører Ansvar: Stange kommune v/pers/org.avd. Vår ellr høst 2005 (avhengig av plasser på kursene) Det vurderes også å arrangere instruktørkurs her i regionen i samarbeid med nabokommunene Holde MOD kurs for alle 10-klassinger i kommunen. Kommunen har gjennomført MODkurs for ansatte med svært gode tilbakemeldinger i tilknytning til integreringsarbeidet. Dersom kommunen utdanner sine egne instruktører vil vi kunne gjennomføre flere MOD-kurs for ulike grupper. MOD-kurs i ungdomsskolen for å bedre integreringsarbeidet Ansvar: Stange kommune v/pers/org.avd.

12 Deltakelse på seminarer og konferanser om kriminalforebyggende arbeid Tverr etatlig seminarserie om arbeid med rusmisbrukere og metadonbehandling. 8 samlinger i samarbeid med Østnorsk kompetansesenter. Oppstart april 2005, seminardager fordeles videre ut over året. Det bør avsettes noen midler for å gi rom for deltakelse på ulike seminar som kan gi økt kompetanse i kriminalforebyggende arbeid. Mye av kriminaliteten i et samfunn er forbundet med rusproblematikk. Det er nødvendig å høyne kompetansen og bedre koordineringen av arbeidet med rusmiddelbrukerne, både med hensyn til forebygging og for å kunne gi best mulig tjenester i forhold til enkeltindividet. Stimulering av driftstiltak Samlet avsatt kr ,- Ansvar: Stange Rusforum og kommunens pers./org.avd. Engasjere somalisk ungdomskontakt (eller annen innvandrer med fremmedkulturell bakgrunn) som skal jobbe i team med de norske ungdomskontaktene Kr ,- (bør økes for å kunne videreføres) Oppstart april 2005 Arb.giver ansvar: Stange kommune v/kultur og fritidsleder Integreringsarbeidet spesielt blant ungdommen er meget viktig. Det er ønskelig å engasjere en somalisk ungdomskontakt som skal jobbe i team med kommunens norske ungdomskontakter for bedre kommunikasjon mot det somaliske ungdomsmiljøet. Det skal ikke være et segregert tiltak alle ungdomskontaktene skal kunne jobbe med alle ungdommer. Målet er å få bedre innsikt og forståelse mellom ungdomsgruppene og øke ungdomskontaktenes legitimitet spesielt i det somaliske miljøet.

13 Etablere sommerjobbbank for ungdom Kr ,- Oppstart juni 2005 Ansvar: Stange kommune v/personal- og org.avd. Mange ungdommer (både norske og utenlandske) klarer ikke å skaffe seg sommerjobb. Flyktningekontoret har stor pågang fra ungdom som ber om hjelp til å skaffe seg jobb. Det er godt forebyggende arbeid å skaffe arbeid til ungdom i sommerferien, og det finnes erfaringer fra andre kommuner om hvordan man kan tilrettelegge. Flere ungdommer gis mulighet til å delta på ungdomskontaktenes aktivitetsgrupper en dag i uka, leie av en 7-seter bil. Transport til Espern for spenningsaktivitet i klatreveggen. Kjøp av klatreutstyr for utlån. Mange erfaringsfattige ungdommer som bor lite sentralt trenger hjelp til å finne gode fritidsaktiviteter og etablere gode sosiale kontakter. Aktivitetsgruppene til ungdomskontaktene og barnevernet er gode forebyggende tiltak. Tilførsel av økonomiske midler vil øke deres kapasitet betydelig. Kr ,- Oppstart april 2005 Ansvar: Ungdomskontaktene ved Kultur og fritid Fredagsåpent på Ungdomshuset i Ottestad m/temakvelder og kurs (breake dance, DJ, og lignende) Det søkes SLT-midler for 2005 med kr ,-. Det finnes ikke økonomiske midler til dette nå, men det ville vært et viktig virkemiddel for å holde ungdommen i Ottestad / forsinke tidspunktet for at ungdommen drar til Hamar for å finne aktivitet og opplevelser. Asvar: Leder av Ungdomshuset og Kultur og fritid. Alle skoler skal ha ferdig en handlingsplan mot mobbing Tiltaket er i gang og de siste skolene vil ha sine handlingsplaner klare i 2005.

14 Invitasjon til Barn og unges kommunestyre om å sette kriminalforebygging på dagsorden. Det vil bli prioritert midler til tiltak avhengig av de forslag som blir lagt frem. Ansvar: Sekretær for barn og unges kommuestyre. Temaet kriminalforebyggende arbeid bringes inn til drøfting i Barn og unges kommunestyre. De må selv styre på hvilken måte de skal arbeide med saken, men målet er at de skal reflektere over temaet og gi innspill om tiltak. Invitasjon til et utvalg frivillige lag og foreninger i Stange: Informasjon og diskusjon, forslag til tiltak. Tilby innleder til møter med diskusjon omkring kriminalforebyggende arbeid i lokalmiljøet v/politiet. Om å bry seg i eget nærmiljø. Ansvar: SLT-koordinator Stange kommune og politiet Oppsummert disposisjon økonomiske midler: Ekstern opplæring: kr ,- Stimulering av driftstiltak: - Somalisk (evt. annen fremmedkulturell) ungdomskontakt kr ,- - Ungdomskvelder ved biblioteket kr 2.000,- - Sommerjobbank for ungdom kr ,- - Transporttilskudd for aktivitetsgrupper kr ,- SUM bevilget i 2004 benyttes i 2005 med ,- kr Stange 7. februar 2005 Inger-Eline Tjønneland SLT-koordinator Godkjent i styringsgruppa for SLT Stange kommune 10. februar Legges fram for Stange Formannskap til orientering i møte 2. mars 2005.

15 17. MAI KOMITÉ I STANGEBYEN FOR 2006 OG 2007 Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: 033 X01 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0161/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Som kommunens representant til leder og vararepresentant til 17.mai-komiteen i Stangebyen for årene 2006 og 2007 oppnevnes: Representant/leder: Vararepresentant: Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

16 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bakgrunn: I de senere årene har tidligere hovedutvalg for kultur nå formannskapet oppnevnt representant/leder og vararepresentant til 17. mai-komiteen ved Stange skole. Bakgrunnen var at FAU ( Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Stange skole, høsten 2000 tok kontakt med kommunen fordi de følte at arrangementet ble alt for omfattende og med mange aktører som måtte samordnes til at FAU alene kunne klare å løse oppgavene. De ønsket imidlertid å delta i en komité sammen med flere, samt å ta ansvar for arrangementet ved Stange skole. Stange kommune, Virksomhet for kultur og fritid har hatt ansvaret for sektrærfunksjonen. Som representant/leder og vararepresentant til 17.mai-komiteen for 2004 og 2005 ved Stange skole har vært henholdsvis: Gunn Randi Fjæstad, Oktava Sjøbergs veg 2, Stange. Arnt Lindstad, Søjordet, Stange. Vurdering: Rådmannen vil anbefale at tidligere ordning opprettholdes, slik at formannskapet oppnevner representant/leder og vararepresentant til 17. mai komiteen. Valget anbefales gjort gjeldende for årene 2006 og I tillegg til disse to vil 17. mai komiteen bestå av representanter fra : FAU ved Stange skole Stange skole Stange ungdomsskole Stange menighetsråd Stange og Vallset musikkforening En representant fra Stange skoles musikkorps I tillegg har 2 elevrepresentanter fra Stange ungdomskole vært invitert. Disse oppnevner sjøl representanter til 17. mai komiteen.

17 INTEGRASJON AV LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HAMAR, LØTEN OG STANGE Saksbehandler: Karl Owren Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 026 V0 &10 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0162/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune slutter seg til forslaget om at det søkes Kommunal- og regionaldepartementet om adgang til å etablere et felles landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange. Stange kommune er fortsatt av den oppfatning at det bør etableres et felles landbrukskontor tilknyttet et landbrukssenter på Blæstad. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram vedtekter og samarbeidsavtale som legges frem for kommunestyret til godkjenning. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

18 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Kommunestyrene i Hamar, Stange og Løten har alle sluttet seg til forslaget om en nærmere utredning om en sammenslutning av landbruksforvaltningen i de tre kommunene. Stange formannskap fattet i møte 13.april 2005 slikt vedtak: Formannskapet godkjenner at det arbeides videre med et regionalt landbrukskontor tilknyttet et landbrukssenter på Blæstad I det videre arbeidet må det utredes delegasjonsreglement, vedtekter og avtaler mv. som blant annet omfatter kostnadsfordelingsprinsipper. Det må også synliggjøres kostnader vedrørende flytting og etablering av et slikt senter. Utredningen er videreført av landbrukssjefene i de tre kommunene og av rådmannen i Løten, nedenfor omtalt som prosjektgruppa. Til politisk behandling fremmes nå: Forslag til vedtekter Forslag til samarbeidsavtale Forslag til kostnadsfordeling Pro- og kontravurdering av lokaliseringsalternativene Meierisenteret i Løten eller et eventuelt landbrukssenter på Blæstad. Det er sendt søknad til Kommunaldepartementet. Søknadsfristen var 1.oktober Dersom kommunene ikke samles om et opplegg, kan søknaden trekkes tilbake. Forslaget fra prosjektgruppa går ut på at de tre kommunene går sammen om et felles landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange fra og med 1. januar Det vil være nødvendig å bruke hele 2006 til forberedelsene. Forslaget går ut på at landbrukskontoret for Hamar, Løten og Stange blir organisert som et selskap etter kommunelovens 27, i likhet med for eksempel Hedemarken Interkommunale Brannvesen (HIB), og IKT-selskapet HaLøSt IT. Det innebærer at en av kommunene er vertskommune, de ansatte fra alle de tre kommunene blir ansatte i vertskommunen som får refusjon fra de andre kommunene for deres relative andel av kostnadene. Det foreslås også etablert ei interkommunal landbruksnemnd, denne nemnda forutsettes delegert myndighet i landbruksspørsmål fra kommunestyrene, jfr. vedlagte vedtekter. Kostnadsfordelingen innebærer at kommunen får kostnader på omtrent samme nivå som i dag. Det forutsettes inngått nærmere avtale. Legges dagens kostnadsstruktur til grunn vil kostnadene for Stange kommune være på rundt kr ,-(dagens ramme) + antatte husleiekostnader samt deling av div. felleskostnader. Konkrete endelige tall foreligger ennå ikke, men vil bli utredet nærmere når det er gitt spesifikt tilbud om bl.a. husleie. Det må også utredes nærmere konkrete etableringskostnader.

19 Prosjektgruppa har bedt om tilbud til lokalisering. Det foreligger to alternativ: Meierisentret i Løten og et framtidig landbrukssenter på Blæstad. Til dette spørsmålet har prosjektgruppa utarbeidet en oversikt over fordeler og ulemper. Prosjektgruppa har konkludert med å anbefale Blæstad, både fordi det best oppfyller kriteriene for lokalisering og fordi det har et større utviklingspotensial for å oppnå et kompetansesenter som kan dekke landbrukets behov i framtida. Vurdering: Prosjektgruppas forslag betyr at kommunene kan få et felles landbrukskontor fra 1. januar 2007, som både brukere og ansatte har gitt uttrykk for har klare fordeler. Forslaget innebærer at det kan etableres et større og sterkere fagmiljø og at kompetansen på så vel rådgivningsvirksomheten som forvaltningen bør kunne forventes å bli høyere enn med dagens organisering. Forslaget bygger på at kommunene i første omgang synes å få litt lavere kostnader ved dette samarbeidet enn ved å ha separate kontorer. En må imidlertid være klar over at dette bygger på at en har beregnet husleie og andel av felleskostnader for landbrukskontoret i Stange som i dag ikke føres på landbrukskontorets budsjett. Med andre ord, vil forslaget innebære en økning på landbrukskontorets driftsbudsjettet for Stange kommune med ca.kr Her er flytte- og etableringskostnader ikke medberegnet. Rådmannen er av den oppfattning at et interkommunalt samarbeid gir et bedre tilbud til brukere og et mer attraktivt faglig miljø uten høyere kostnader. Prosjektgruppa kommer til at Blæstad har flest fordeler m.h.t. lokalisering. Rådmannen er enig i denne vurdering, og mener det må være en forutsetning for samlokalisering at Blæstad velges som lokalitet for dette interkommunale samarbeidet. Det er en kjent sak at nabokommunene til Hamar synes det er uheldig at de fleste interkommunale samarbeidsløsninger lokaliseres til Hamar. I og med at Blæstad ligger så vidt langt fra kommuneadministrasjonen i Hamar, er det uttalt fra Hamar at vertskommunefunksjonen kan legges til Stange eller Løten. Rådmannen mener at det i denne saken er naturlig at Stange, som er den største landbrukskommunen, bør være vertskommune,- så fremt ikke Hamar velges på bakgrunn av at Blæstad er beliggende i Hamar kommune. Rådmannen har tatt opp spørsmålet om en annen kostnadsnøkkel en hva som nå er foreslått i samarbeidsavtalen (Stange 50%, Hamar 28% og Løten 22 %), men har ikke fått noen umiddelbar positiv tilbakemelding på dette. Det er ut fra rådmannens syn uheldig at en opererer med ulike modeller for kostnadsdeling avhengig av tjenesteområder. I næringssamarbeid for øvrig er det f.eks tatt utgangspunkt i et beløp pr. innbygger. Dersom Stange kommune for eksempel skal dekke 50 % av utgiftene, mener rådmannen at det kan være naturlig at Stange kommune også har halvparten av medlemmene i den foreslåtte interkommunale landbruksnemnda. I det forslaget som så langt er utarbeidet, er nemnda foreslått sammensatt av 7 medlemmer hvorav tre er fra Stange, to fra Hamar og to fra Løten. Se foreslåtte vedtekter 2-3. Rådmannen mener det kan være vel så naturlig at nemnda har 8 medlemmer hvor 4 medlemmer er fra Stange. Rådmannen finner også at det kan være fornuftig at myndighet i henhold til særlovgivning etter forslag til vedtekter 3-2 overføres til landbruksnemnda og daglig leder av det interkommunale lanbrukskotoret i stedet for at myndigheten overføres til rådmannen i vertskommunen, som nå ligger inne i forslaget. Dette

20 for å skille vertskommunens ansvar som arbeidsgiver og den rollen en administrativ leder har innen jord -og skogbruksmyndighet. Når det gjelder forslaget til samarbeidsavtale mener rådmannen at det kan være en fordel å skille tydeligere mellom drift av landbrukskontoret og politisk utøvelse av landbruksmyndighet. Rådmannen finner det ikke umiddelbart naturlig at landbruksnemnda skal innstille til budsjett, slik dette er skissert i forslaget til samarbeidsavtale pkt. 4 siste ledd. Rådmannen foreslår videre at punkt 7 i samarbeidsavtalen siste ledd utformes omtrent som følger: Daglig leder har ansvar for at det blir utarbeidet årlige budsjetter som legges frem for rådmannen i vertskommunen. Rådmannen i vertskommunen forelegger forslaget til budsjett for de øvrige rådmennene. Budsjettforslaget viderebehandles i kommunene etter vanlig saksgang for den enkelte kommune. Ut fra ovenstående, bør spørsmålet om kostnadsdeling og sammensetning av styrende organer drøftes og utredes nærmere i forbindelse med utarbeiding av endelig samarbeidsavtale og vedtekter. Vedlegg: Forslag til vedtekter Forslag til samarbeidsavtale Økonomisk fordelingsmodell Pro og kontrevurdering for lokalisering Kostnader ved to lokaliseringsalternativene Driftsbudsjett

21 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIGER FOR VIDERESALG SOM TILLEGGSAREAL, GNR. 97, BNR. 7 OG 8, GNR. 102, BNR. 6 OG GNR. 112, BNR. 7 Saksbehandler: Karl Owren Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: MAT 97/7 og 8 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0163/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune avslår med hjemmel i jordlovens 12, omsøkt fradeling av tre skogteiger fra eiendommen Spangberg gnr. 62 bnr. 1 m.fl. Dette utfra at det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt i saken og at en eventuell fradeling på sikt vil redusere det samlede avkastningsgrunnlaget på eiendommen. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

22 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Toralf Øvergaard har v /adv. Jonny Holen, i brev datert 28. september, søkt om å få fradele 3 skogteiger fra sin eiendom, totalt areal på teigene er 588 dekar. Teigene som er søkt fradelt er tenkt solgt til Ole Maagaard som tilleggsareal. Bakgrunnen for søknaden er oppgitt at Toralf Øvergaard og hans familie er sterkt engasjert i driften av Spangberg Avls- og hingstestasjon, og at de derfor ikke har interesse og behov for å eie og drive skogarealet. Eiendommen som søkes delt består av 315 dekar dyrka marka, 588 dekar skog samt bygningsmasse tilpasset driften av Spangberg Avls- og hingstestasjon. Avstanden fra eiendommens driftssenter til de ulike skogteigene er fra 11,5 til 13,5 kilometer. Ole Maagaard har en driftsenhet på 425 dekar dyrka jord, ca dekar skog, og driver eiendommen på heltid. Eiendommen driftssenter ligger i Romedal og avstanden fra eiendommens driftssenter til de ulike skogteigene er fra 7,7 til 10,1 kilometer. Søker mener at det på kort og lang sikt vil være mest samfunnsmessig og privatøkonomisk gunstig at arealene fradeles Spangberg for å overdras som tilleggsareal til eiendommen Mågård. Videre anfører søker at hvis han blir sittende som eier av skogarealet er det ingen utsikt til at det vil bli iverksatt tiltak vedr. skogarealet som vil være egnet til å øke arealets avkastningsevne. I 2002 i sak LKLD fikk Toralf Øvergaard lov til å fradele en skogteig på 533 dekar til Ole Maagaard. Begrunnelsen for vedtaket i fylkeslandbruksstyret den gang var; Søker har en spesiell drift på eiendommen. Dette driftsopplegget gjør at han ikke har behov for og interesse for skogen. Ved frasalg av omsøkte skogteig kan pengene investeres i andre ting på eiendommen. Kjøper av teigen vil derimot kunne utnytte skogen på en langt bedre måte i sitt driftsopplegg. Løsningen det legges opp til vil dermed være tjenlig for både søkers og kjøpers eiendom. Vurdering: Jordlovens 12 inneholder et forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller det er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om ett eller begge vilkår er oppfylt skal det legges en skjønnsmessig vurdering til grunn. Det skal blant annet tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, godkjente planer og kulturlandskapet.

23 I denne saken kan det ikke sies å være samfunnsinteresser av stor vekt idet det skisserte salget ikke medfører en god bruksrasjonalisering eller at andre samfunnsinteresser, eks. salg som makeskifteareal til framtidig E6- utbygging, er inne i bildet. Det må vurderes hvilke konsekvenser en eventuell fradeling vil få for eiendommens avkastning i framtida. Utfra at det er søkt om å fradelt 588 dekar skog vil dette på sikt redusere det samlede avkastningsgrunnlaget på eiendommen. I denne saken er søknaden begrunnet med at søker ikke har interesse eller behov for å eie og drive skogarealet. Dette ut fra at de er sterkt engasjert i driften av Spangberg Avls- og hingstestasjon og i dag ikke følger opp skogen med tiltak som vil øke arealenes avkastningsevne. At søker har en meget krevende og spesialisert driftsform på resten av sin eiendom og føler at behovet og lysten til å drive/eie og investere i skogen ikke er tilstede, er ikke et moment som utfra rundskriv M-4/2003 kan tillegges avgjørende vekt. En mener at gjeldende rundskriv ikke åpner for å tillate fradeling i denne saken, men med bakgrunn i tidligere vedtak i fylkeslandbruksstyret og at kommunen etter dette har fått overført avgjørelsesmyndighet finner en at saken bør legges fram til politisk behandling. Vedlegg: Søknad Kart

24 SØKNAD OM DELING FRA EIENDOMMEN LERUD GNR. 285 BNR. 2 Saksbehandler: Karl Owren Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: MAT 285/2 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0164/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune gir med hjemmel i jordlovens 12, tillatelse til fradeling av parsell, slik som omsøkt. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

25 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Bjørn Sørlundsengen, v /adv. Stein Åge Martinsen har i brev datert 12. oktober, søkt om å få dele fra tunet på eiendommen Lerud, fra sin driftsenhet Frydenlund gnr. 232 bnr. 2. Parsellen som er søkt fradelt er på 5 dekar, og har en bygningsmasse som består av et våningshus, driftsbygning, garasje og stabbur, tunet er tenkt solgt Søker bor i dag på Frydenlund gnr. 232 bnr. 2, hvor det er et bolighus + garasje/uthus. Driftsenheten som søkes delt består av bebyggelsen på Frydenlund og Lerud, dekar dyrka marka, hvorav i underkant av 90 dekar på Lerud. Driftsformen i dag er bortleie. Avstanden fra eiendommens driftssenter til parsellen som søkes fradelt er om lag 2 kilometer. I 2000 fikk søker avslag på en søknad om fradeling av tunet fra fylkeslandbruksstyret, bakgrunn for dette var at man anså at en fradeling ville svekke eiendommens avkastningsgrunnlag (i form av leieinntekter) på lang sikt og at et eventuelt salg av tunet kunne føre til driftsmessige ulemper. Vurdering: Jordlovens 12 inneholder et forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller det er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om ett eller begge vilkår er oppfylt skal det legges en skjønnsmessig vurdering til grunn. Det skal blant annet tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, godkjente planer og kulturlandskapet. I denne saken er samfunnsinteresser av stor vekt ikke tilstede. Ved vurdering av en eventuell fradeling må det vurderes hvilke konsekvenser dette vil få for eiendommens avkastningevne og drift i framtida. Driftsenheten har i dag to bolighus og utfra eiendommens størrelse og driftsform er dette ikke nødvendig. Driftsbygningen på tunet som søkes fradelt er heller ikke tilpasset dagens krav i landbruket. Det må også vurderes om gardstunet som søkes fradelt kan sees på som en ressurs for driftsenheten og kunne gi framtidige inntektsmuligheter ved utleie. Ut fra at bygningsmassen på eiendommen krever vedlikehold og framtidige kostnader og inntekter knyttet opp mot utleie av tunet er usikre, er det vanskelig å si at avkastningsgrunnlaget svekkes ved at tunet eventuelt deles fra.

26 Det vil ut fra beliggenhet på parsellen, ikke oppstå store drifts- og miljømessige ulemper for resten av driftsenheten eller for landbruket i området, hvis parsellen deles fra. En fradeling av gardstunet har ingen betydning for kulturlandskapet. Etter en samla vurdering anbefaler enn at fradeling kan tillates slik som omsøkt. Ut fra at fylkeslandbruksstyret avslo søknad om fradeling i 2000 og kommunen etter dette har fått avgjørelsesmyndighet etter jordloven, legges saken fram for politisk behandling. Vedlegg: Søknad Kart

27 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN FOR HOLA, GNR. 133, BNR. 4 Saksbehandler: Karl Owren Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: MAT 133/4 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0165/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune avslår med hjemmel i jordlovens 12, omsøkt fradeling av parsellen Hola gnr. 133 bnr. 4, fra driftsenheten eiendommen Nordre Raa gnr. 134 bnr. 1 m.fl. Dette fordi det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt og at en eventuell fradeling på sikt vil redusere det samlede avkastningsgrunnlaget på eiendommen Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

28 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Margrete Nøkleby har, i brev datert 4. november, søkt om å få fradele Hola gnr. 133 bnr. 4, fra sin driftenhet Raa nordre gnr. 134 bnr. 1. Parsellen som er søkt fradelt er tenkt solgt som tomt/parsell til reetablering av småbruk. Parsellen er på 21,8 dekar, hvorav 17,6 dekar dyrka. Den er i dag ubebygd, men ved rivningstillatelse som ble gitt i 1999 var det følgende merknad; Rivningsvedtaket hindrer ikke at det i fremtiden kan settes opp igjen et bygg som erstatning for det som er revne under forutsetning at vann og avløpsspørsmålet kan løses Søker oppgir at ønsket om å dele fra arealet skyldes at driften til korn og gulrotproduksjon er vanskelig og marginalt, dette på grunn av problemer med stor fuktighet, og at opprustning av hydrotekniske anlegg/bru vil bli dyrt. Driftsenheten som søkes delt består totalt av 270 dekar dyrka marka og 302 dekar skog, driftsopplegget er produksjon av korn og gulrot. I tillegg leies dekar dyrka mark Avstanden fra eiendommens driftssenter til parsellen som søkes fradelt er 1370 meter. Søker mener at en eventuell fradeling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi, dette med bakgrunn i kostnadene med opprustning av de hydrotekniske anlegg/bru og forventet avlingsnivå. Vurdering: Jordlovens 12 inneholder et forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller det er forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Selv om ett eller begge vilkår er oppfylt skal det legges en skjønnsmessig vurdering til grunn. Det skal blant annet tas hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området, godkjente planer og kulturlandskapet. I denne saken kan samfunnsinteresser av stor vekt være tilstede hvis det er et ønske om å opprettholde bosetningen i dette området av kommunen ved å tilrettelegge for reetablering av et småbruk. I forslag til ny kommuneplan for Stange er området parsellen ligger i LNF- område med viktige skogbruks-, frilufts og viltinteresser. Det må også vurderes hvilke konsekvenser en fradeling vil få for eiendommens avkastning i framtida. Hvor mye det vil redusere avkastningsnivået er usikkert, dette skyldes usikkerhet knyttet til kostnadene med å bedre jorda beskaffenhet/varighet på denne investeringa og hvilken innvirkning dette vil ha på framtidig avlingsnivå.

29 Men ut fra at det er søkt fradelt 17,6 dekar dyrka jord vil det på sikt kunne redusere det samlede avkastningsgrunnlaget på eiendommen noe. Det vil ut fra beliggenhet på parsellen som søkes fradelt, ikke oppstå store drifts- og miljømessige ulemper for resten av driftsenheten eller for landbruket i området. Ut fra at dette kan sies å være en prinsippsak, grunnet problemstillingen ønske/ikke ønske om å tilrettelegge for reetablering av et småbruk /samfunnsinteresser av stor vekt, legges saken fram for politisk behandling med negativ innstilling utfra at en ikke har signaler om dette er ønsket politikk i Stange. Vedlegg: Søknad Kart

30 SUPPLERINGSVALG TIL OVERFORMYNDERIET - PERIODEN Saksbehandler: Kari Vasaasen Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 033 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0166/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Suppleringsvalget legges fram for oppnevning. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

31 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Det skal foretas suppleringsvalg til Overformynderiet i henhold til 20 i Lov om vergemål for umyndige. 20 lyder: Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet åt, av kommunen for 4 år renget fra 1. januar året etter valget. Første gang velges to; den ene skal etter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellom varamennene bestemmes ved valget. Følgende overformynder og varamedlemmer er på valg og skal velges til : Kåre Melvin Østgård, Vidsyn, Stange. Varamedlmmer: Lars Alhaug, Hergsvold, Ottestad Marit Strømstad, Øverhagen Ilseng Gjenstående til 2007: Thor Oscar Ruud-Olsen, Dr. Thorshaugs veg 14, Stange.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst

Handlingsplan 2010-2013 og budsjett 2010 for Seksjon for utdanning og oppvekst Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 13.01.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.02.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Drangedal kommune. Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2012. Delegerte saker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Godkjenning av protokoll fra møte 15.03.2012. Delegerte saker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 10.04.2012 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09.15 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ordføreren vil orientere angående framtidig bredbåndsutbygging i Dyrøy kommune. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordføreren vil orientere angående framtidig bredbåndsutbygging i Dyrøy kommune. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 13.03.2007 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/15 15/437 MØTEPLASS HOV SENTRUM - FREMDRIFT OG ORGANISERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/15 15/437 MØTEPLASS HOV SENTRUM - FREMDRIFT OG ORGANISERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer