RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET"

Transkript

1 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/07 Foreløpig budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styre for Rusbehandling Helse Midt-Norge HF /07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole Flenstad ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Som styret bestemmer.

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Administrerende direktør vil med dette legge fram foreløpig budsjettforslag 2008 for Rusbehandling Midt-Norge. Budsjettforslaget som legges fram omfatter hele foretaket med unntak av Midt-Norsk Kompetansesenter, og med en beskrivelse av viktige enkeltpunkter. FAKTISKE OPPLYSNINGER Framdriftsplan for budsjettarbeidet Det videre budsjettarbeidet for 2008 følger framdrift som vist nedenfor. Budsjettkalenderen er avstemt mot budsjettprosessen til RHF et som er styrende. Budsjettkalender 2008 Ansvar Dato 1. styrebehandling Budsjett 2008 Adm.dir/øk.sjef 4. oktober Budsjettmøte med RHF et om avklaring RHF Oktober/November forutsetninger/konsekvenser av Statsbudsjettet, utfordringer, tiltak, status i budsjettarbeidet. Evt justeringer i inntektsfordelingen til RMN HF som RHF/HF 26. oktober følger av Statsbudsjettet, styrebehandles RHF-styret Budsjettmessige justeringer som følge av evt. Endring i Adm.dir, Oktober/November inntektsramme. enhetsledere, øk.sjef Endelig budsjettvedtak i styret til RMN HF Adm.dir/øk.sjef 19. november Oversendelse av vedtatt budsjett til HMN RHF Øk.sjef 3. desember RHF-styret vedtar det endelig budsjettet for Helse Midt-Norge, herunder vårt. RHF 21. desember Budsjettmessige forutsetninger Utgangspunkt for budsjettarbeidet er prognose 2007 per august samt budsjett for 2007 justert for anslått pris- og lønnsvekst. Forutsetninger som er lagt til grunn er en lønnsvekst på 4,1 % og en prisvekst på 2,0 %. Inntektene er justert med deflator på 3,5 % jfr retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF. Foruten en økning av budsjetterte midler til FoU, er ingen nye tiltak lagt inn utover helårsvirkninger av tiltak iverksatt i Det bemerkes at endelige inntektsramme først blir fastsatt 26. oktober av RHF-styret slik at det her opereres med anslag. Enkelte kostnadselementer er budsjettert på bakgrunn av anslag slik at endringer vil være sannsynlig fram mot endelig budsjettvedtak. Videre kan det bli aktuelt med øvrige omdisponeringer innen budsjettet. Herunder nevnes spesielt at styret i Helse Midt-Norge RHF i møte den 29.08, vedtok å innføre en modell med internhusleie for foretaksgruppen fom budsjettåret Implementeringen av ordningen vil 2

3 skje fram mot årsskiftet og vil trolig medføre budsjettmessige omdisponeringer. Det vises for øvrig til styresak 27/07 om vurdering av ulike alternativer for eiendomsforvaltning i Helse Midt-Norge Nye tiltak som ikke er tatt med i foreløpig budsjettforslag MÅ-tiltak er basert på innspill og prioriteringer gjort av den enkelte enhetsleder og presenteres her i uprioritert rekkefølge. I tabellen under presenteres de foreløpige budsjettall for 2008 samt budsjett og prognose for Prosentvis endring er mål mot prognose 2007 (P2007). 3

4 Foreløpig budsjettforslag 2008 for RMN HF Noter Driftsinntekter: B2008 P2007 B2007 Endring i % Basistilskudd ,2 % Salg av gjestepasientplasser ,6 % Driftstilskudd poliklinikk Annen inntekt Sum driftsinntekter ,4 % Driftsavtaler: Lade BehandlingsSenter ,2 % NKS-Kvamsgrindkollektivet ,8 % Tyrilistiftelsen ,6 % Trondheim kommune Brygga ,0 % Sum driftsavtaler ,3 % Gjestepasientkostnader: Bundet opp per aug Anslag ytterligere garantier Sum GP ,4 % Netto driftskostnader egne enheter: Vestmo ,6 % Veksthuset ,3 % Nidarosklinikken ,5 % LAR-Midt ,1 % FoU-seksjon Sum egne enheter ,9 % Admin-HF: Lønnskostnader ,1 % Netto finanskostnader ,3 % Andre driftskostnader ,3 % Sum admin-hf ,7 % Sum kostnader ,7 % RESULTAT (UNDERSKUDD) ( ) ( ) ( ) -271,0 % * Markerer at deler av kostnadsvekst/inntektsøkning er knyttet til opptrappingsplan Rus 4

5 FORKLARING AV BETYDELIG ENKELTPOSTER Generelt: Pensjonskostnader KLP Pensjonskostnadene er basert på siste mottatte prognose fra KLP. Spesifikke forhold knyttet til de enkelte enheter. 1. Basistilskudd Basistilskuddet er økt med 3,3 MNOK ved overføring av andel basistilskudd fra St.Olavs vedrørende ruspoliklinikkene på lade. I tillegg er det prisjustert ihht retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF. 2. Salg av gjestepasientplasser* I bunn ligger opprinnelig salgsmål på 7 MNOK for 2007 til grunn. Videre har helårseffekt av økt salg på LBS tilført ytterligere 4 MNOK. Videre legges en prisjustering til grunn også her. 3. Driftsavtale LBS*: Helårseffekt av utvidet driftsavtale gir en merkostnad ift prognose 07 på om lag 2,6 MNOK. Videre er det foreløpig lagt til grunn samme kostnad for reguleringspremie KLP som prognose 07 som betyr en merkostnad på 1,5 MNOK ift budsjett for NKS-Kvamsgrindkollektivet Driftstilskuddet er prisjustert samt at det er lagt til helårseffekt av fagsjefsstilling noe som isolert utgjør om lag ,-. 5. Tyrilistiftelsen og Brygga* Driftstilskuddet til disse er prisjustert. For Brygga er prisjusteringen beregnet fra , men basert på konsumprisindeksen som er lavere enn ellers brukt deflator (3,5%). 6. Kjøp av gjestepasientplasser Utgangspunkt er kjøp av plasser som allerede er gjennomført og planlagt i Videre er det foretatt en kritisk vurdering av behov for ytterligere kjøp av plasser dog med tanke på den valgte strategi om å redusere andel kjøp ute. 7. Vestmo* Hovedsaklig er kostnadsøkning knyttet til lønnskostnader, hvorav avsetning til å dekke lønnsoppgjøret 2008 utgjør 0,4 MNOK. Videre er postene faste og variable lønnstillegg økt da det i 2007 her var betraktelig underbudsjettert. For øvrig ligger helårseffekt av 2 nye stillinger (opprettet høsten 2007) inn i budsjettet. Utover dette ligger det ingen bemanningsøkning i budsjettet. Inntekten og andre driftskostnader er i sum noe redusert ift Vareforbruket er derimot økt noe. 8. Veksthuset* Også her skyldes økning først og fremst økte lønnskostnader både gjennom ordinær lønnsøkning men også gjennom helårseffekt av nye stillinger samt at økt kompetanse har medført omdefinering av stillinger som har medført en kostnadsøkning. 5

6 9. Nidarosklinikken Den lave kostnadsveksten til enheten skyldes en reduksjon i antall stillinger ved at 1 psykolog i sin helhet er overflyttet LAR-Midt fom LAR-Midt* Økte lønnskostnader gjennom tilføring av psykolog ref pktet over. Det legges opp til et styringsmål for enheten på 345 pasienter ved utgangen av Dette utgjør 45 pasienter mer enn prognose for pasienttall ved utgangen av inneværende år. 11. FoU-seksjon FoU-arbeidet foreslås synliggjort gjennom å etablere en egen FoU-seksjon underlagt MNK. Budsjettmessig samles her kostnader til Fou både lønnsmidler og tildelingsmidler som er øremerket FoU. FoU-budsjettet unntatt lønn, økes samtidig fra 1,1 MNOK i 2007 til 1,5 MNOK i Det betyr at 1,5 MNOK er øremerket FoU-prosjekter. I alt utgjør budsjett FoU 1,3 % av total kostnadsramme. 12. Admin HF: Lønnskostnader Økningen skyldes 1 ny stilling som forsker, nyopprettet stilling (pt. ikke besatt) som leder av LMS-senteret samt kostnad knyttet til en utdanningspermisjon for tidl. Enhetsleder ved Nidarosklinikken. 13. Finanskostnader Økte finanskostnader skyldes økt rentenivå. Det er i tråd med retningslinjer fra RHF lagt til grunn rentesatser på 6% på kassekreditt og 5,1% på serielån. 14. Resultat Oppsummert gir dette et resultat så langt på 6,695 MNOK mot et styringsmål gitt av eier på 0. 6

7 NYE TILTAK SOM IKKE ER TATT INN I BUDSJETTET Tiltakene er inndelt i MÅ, BØR og KAN etter en intern prioritering. MÅ er tiltakt som anses nødvendige for en fortsatt forsvarlig drift av foretaket. BØR er tiltak som kan forskyves uten at det medfører at driften ikke blir uforsvarlig samt tiltak som det er uklokt å forskyve og KAN er tiltak som gjennomføres viss det finnes ressurser tilgjengelig etter at de øvrige tiltakene er gjennomført. De tiltak som legges fram her er MÅ-tiltak, mens de øvrige tiltak anses å være aktuell i langtidsbudsjettet. Tiltakspunkter som er understreket er en del av opptrappingsplan. Med opptrappingsplan menes tiltak i tråd med handlingsplan Rus samt tiltak nødvendig for å innfri nye myndighetskrav. MÅ: Vestmo: Styrking av giftning og utredning kr ,- Bemanning på avgiftning og utredning er vurdert å være for lav i helgene. Fremkommer i vedtatt bemanningsplan som viser minimumsbemanning for forsvarlig drift, og der definert minimumsbemanning er høyere enn tildelte stillingsressurser. Med kun en person på jobb store deler av helgen er det vanskelig å følge opp enkeltpersoner, få til turer ut eller håndtere uventede hendelser. Vi er forventet å skulle takle krisesituasjoner gjennom inntak i fra de andre enhetene i foretaket, og mengden innlagte på tvang har økt dramatisk de siste årene (se nedenfor) Samling av oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering for hele institusjonen krever tilførsel av stillingsressurs til Avgiftning, denne kan dels hentes fra eksisterende ressurser (oppgavene utføres på tre steder i dag) og dels fra nye ressurser som er tiltenkt nytt tiltak Klinikk. Avgiftning - Vurdert minimum behov for 3/2 på dag, 2 på kveld og 1 på natt, man-fre. Gjennom felles organisering med utredning kan bemanning senkes med en vakt i helg; 1 dagvakt, 1 mellomvakt, 1 kveldsvakt. Utredning - Vurdert minimum behov for 2 på dag, 2 på kveld og 1 på natt, hele uken Intern flytting av ressurser har gitt en økning på 0,93 stilling for Utredning i 2007, behovet ut over dette er 118 % stilling. Dette inkluderer økning i helgebemanning med 82 % stilling for å gi dekning med 2 personer på jobb i helgene. Ved Avgiftning har vi kun greid å få til en utvidelse med 7 %, behovet er ytterligere 133 % stilling for forsvarlig drift på dagtid, inkludert legemiddelhåndtering. Bemanning lavere enn dette utfordrer sterkt lovens krav om forsvarlighet, og medfører ofte ekstra innleie. Utdyping av momenter som begrunner behov for økte stillingsressurser: Inntak avgiftning Inntak er normalt styrt til man-tir, økt bemanningsbehov disse dagene. Inntak på tvang Omfanget av inntak på tvang er vesentlig høyere enn antatt ved etablering av seksjonen, og er økende. Utviklingen viser 9 inntak på 6.2 i 2005, 13 inntak i 2006 og zz inntak etter 8 mnd av

8 Ved tvang må bemanning styrkes, noe som gjenspeiler seg i et vedvarende høyt merforbruk på lønn. Etter 6 måneders drift i 2007 er vikarinnleie som følge av tvang på 1000 timer, tilsvarende i overkant av 1 hel stilling. Kostnader til institusjonsplass for tvangsplassering er vesentlig høyere enn vanlig behandlingsplass, grunnet ekstra personalbehov. En kan ikke se at dette er tatt høyde for ved bemanning verken for Avgiftning eller Utredning. Når inntak på tvang er blitt en stabil og vedvarende del av driften finner vi grunn til å be om at forsvarlig nivå for bemanning innarbeides i stillingsplan / budsjett. Forventet rusfri institusjon Målsetting om, og forventning om at institusjonen greier å overholde høyere grad av rusfrihet fordrer større grad av skjerming, spesielt på Utredning. Dette binder mer personale for å få til nødvendig utgang / aktiviteter. Det ble fra mai 2007 innført sterkere grad av skjerming, og utviklingen i forhold til rus oppleves klart positiv. Internt er det etablert rutine der bruker som ruser seg under behandling skal inn på avgiftning, således er det nødvendig med noe høyere beredskap knyttet til både interne og eksterne behov. Forventning om fleksibel håndtering av andre innlagte ved foretakets enheter betinger også en minimum beredskap. Sykefravær Sykefraværet ved seksjonen er tidvis høyt, og må bla forstås i sammenheng med en bemanning som er presset. Legemiddelhåndtering Institusjonen registrerer en rekke avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Rutiner er forbedret, opplæring er gitt til alle ansatte som berører dette som arbeidsoppgave. Systemet med legemidler utlagt i dosetter er kostnadshøyt, da det ikke ivaretar mulighet for god retur av ubrukte legemidler. Overgang til en-dose system skal bedre dette. Samtidig flytter vi ansvaret for legemiddelhåndtering i langt sterkere grad over på sykepleiere / vernepleiere gjennom stabil bemanning av helsefaglig personell og seksjonsovergripende organisering av legemiddelhåndteringen. Ansvar for legemiddelhåndtering plasseres på Avgiftning, og bemanning tilrettelegges for det. Vestmo: Omstillingsmidler/tilpassing av stillinger: kr ,- Nødvendige tiltak for å sikre funksjonalitet i enkelte stillinger er påbegynt. Endring av funksjoner og behandlingsinnhold, høyt press på eksisterende arbeidsressurser i de behandlingsfaglige områdene, kombinert med at flere arbeidstakere nærmer seg pensjonsalder, gjør det ønskelig med mulighet for å forhandle frem individuelle løsninger / pensjonsordninger. Behovet for riktig fordeling av personalressursene er stort, men begrenses av individuelle faktorer. Vi trenger her et ytterligere spillerom i 2008, for å sikre forsvarlig drift og samtidig ivareta personell i stillingene. Tildelte midler for 2007 kr er bundet i etablerte tiltak, og det legges inn et vurdert behov for ytterligere i 2008 Vestmo: Videreutvikling klinikktilbud (styresak 26/07) kr ,- Omstilling av behandlingen på klinikk er utredet og gjennomføres i Utføres i store trekk med eksisterende personalressurser, men økt aktivitetsbehov, flere parallelle og spesialiserte aktiviteter samt tilpasning til endret målgruppe stiller vesentlig økte krav til personalet. 8

9 Ut over dette er nye stillingshjemler knyttet til videreutvikling av klinikktilbudet utredet i forbindelse med styresak 26/07. Det er vurdert behov for 6 nye stillinger, av disse er en stilling allerede gitt i styrevedtak i juni, og en stilling er tatt med i styrking ved avgiftning legemiddelhåndtering. Resterende 4 stillinger og driftsmidler er med her. Nattevakt Klinikk endres fra passiv til aktiv som følge av endrede behov; kostnad Noen arbeidsoppgaver vil i den forbindelse bli besluttet overført fra dag til natt. Stillingsressurser - oppsummering Avgiftning: økt personalressurs med 1,33 stilling Utredning: økt personalressurs med 1,18 stilling. Klinikk: økt personalressurs med 4 stillinger. Vestmo: Ny buss kr Kjøretøy utskifting av bil (7-seter) Vestmo har to kjøretøy for transport av brukere. Den eldste er en Toyota Hiace modell1981, som i ROS-analyse er vurdert kritisk. Ustabil i drift, mangler setebelter for passasjerer og vurdert at det ikke lønner seg med omfattende utbedringer. Bilen er så nedslitt at ansatte kvier seg for å benytte den, og den har klar negativ effekt på institusjonens omdømme. Økt aktivitetsnivå og økt brukertall gjør at minst to biler er påkrevd for å gjennomføre forventet drift. Vestmo: Bygningsmessig tilpasning relatert til styrking/viderutv. klinikk kr Funksjonsendring tidligere adm.kontorer kvinnefløy, omgjøring av 2 soverom til kontorer, oppussing baderom kvinnefløy, oppussing baderom Øst-fløy samt utvide/flytte personalrom. Veksthuset: Møretun prosjektering, ombygging til 4 nye hybler for økt videreføringskapasitet Kr ,- Som en følge av behov for økt videreføringskapasitet fra 18 beboere/brukere til 25 brukere har man uholdbare forhold i Møretun. Det er flere grep som må gjøres her, men det som er nødvendig å sikre økonomi til er 4 hybler, samt sanitærfasiliteter i kjelleren. Videreføringsboligen Møretun; Utvidelse av hybelkapasiteten fra 6 til 10 plasser minimum. Med en samlet kapasitetsutvidelse fra 18 (sept 06) til 25 i 2008 krever dette flere hybler og sanitærfasiliteter i Møretun. Dette tenker man løst med å bygge av underetasjen. Vi er i tidlig fase mht prosjektering og planlegging men har foreslått kr , herunder kostnad forbundet med mindre oppussing, til dette delprosjektet utover opprinnelig ramme for Veksthuset: Økt behov for ferievikarer; kr ,- Det vises til regnskapstall fra 2007 og foregående år. Det har ikke vært budsjettert tilstrekkelig med kostnader til ferievikarer. Det er kun beregnet slike kostnader for hovedferieperioden, og i et svært begrenset omfang. Veksthuset: Flere kontorplasser (inkl IT-utstyr) kr ,- 9

10 Omleggingen medfører klart behov for flere kontorer. Mer individuell utredning i den tiltenkte SIE modellen krever flere arbeidsstasjoner til PC, kontorpulter, nettverksetablering til steder vi i dag ikke har slikt. Veksthuset: Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar kr ,- Kompetansebedriften Veksthuset Molde har utfordringer i det helse- og sosialfaglige miljøet for å dekke god nok kompetansebygging i årene fremover. Det er derfor viktig for oss å få utvidet rammen for å få ivaretatt følgende prioriteringer: Utdanning gruppeterapi/videreutdanning kr pr år i langtidsbudsjettperioden Det er et mål at fagkonsulenter har videreutdanning innenfor relevante spesialfelt. Det som nå er et kompetansemessig svakt punkt i institusjonen er videreutdanning innen gruppeterapi. Betydelig terapeutisk aktivitet skjer i grupper og således er det viktig at flere har slik kompetanse. I tillegg må det være fokus på andre videreutdanninger slik at man sikrer et tverrfaglig spesialisert behandlermiljø. Fra å gå fra en familieenhet med noe grad av ressursbehov knyttet til barnepass/veiledning/oppfølging, og der vi har hatt fagarbeidere tilsatt fordrer omleggingen nå kompetanseheving (tidligere utdypet i 2006). Dette er ressursbehov utover det som er lagt inn i dagens kurspott. (5601) Dette omfatter videreutdanning for 1 til 2 fagarbeidere. Dette vil for 2008 være stipend, tilskudd til materiell/reise Dette blir minimum kr ,- pr år fra Ekstra personalseminar i januar 2008 for å skape forankring, forståelse og få avklaringer på de elementer som er viktig for å lykkes best mulig med den faglige og personellmessige prosessen. Veksthuset: Myteknekking og synliggjøringsprosjekt kr ,- Vi har nå en utfordring, ved organisasjonsendringen i 2008, å kommunisere klarere det faglige budskapet, den kvalitet og kompetanse som er i Veksthuset og styrken selvhjelpsmodellen representerer, samt resultatoppnåelse til flere definerte målgrupper: Dette bør være et prosjekt der man i tillegg til interne ressurser må bruke ekstern kompetanse. Arbeidet må basere seg på: 1. Strategi for å forankre merkevareplattformen og kommunikasjonsstrategien til Veksthuset Molde 2. Forankre enhetens unikhet og forsterke posisjonen i markedet og i spesialisthelsetjenesten for øvrig. 3. Utvikling av og profesjonalisere informasjonsmateriell (bildemateriell, brosjyrer, filmsnutt, CD versjoner, presentasjoner). 4. Målrettet formidling med vekt på den kvalitet opp mot individets behov, og de metoder modellen har innen arbeidsrettet og samfunnsrettet rehabilitering. 5. Synliggjøre selvhjelpsmodellens tilnæring for brukermedvirkning. Til dette spesielle satsningsområdet og strategiutformingen videre må det sikres inndekning utover rammen man ellers har 10

11 Nidarosklinikken: Styrke bemanningen med 1 stilling som sosionom/psykolog kr ,-. Har per i dag ingen som jobber som sosionom. Hovedarbeidsoppgave vil være å betjene alle pasientene mhp personlig økonomi. LAR-Midt: Styrke bemanningen med 1 behandlerstilling kr ,- Grunnet økt antall pasienter i videreføringsgruppen er det et behov for å styrke stillingsressursen som jobber med denne gruppen med 1 ny stilling i 2008 (utover 1 stilling som er omdisponert internt) Admin HF: samhandlingsprosjekt med kommunene kr ,-. Etablering av samhandlingstiltak (etter Brygga-modellen) med 3 kommuner, samt støtte til No 46 og Jarlegården. Admin HF: Ny ungdomsenhet kr ,- Det vises til tidligere styrebehandling i sak 35/06 for nærmere redegjørelse for behov, samt ny behandlingsgaranti for pasientgruppen gjeldende fom Beløpet er knyttet til opprettelse av i første omgang 10 behandlingsplasser men en økning til 20 plasser (i 2010). Helårskostnad er anslått til om lag 10 MNOK. Med oppstart medio mai gir dette en kostnad i 2008 på om lag 7 MNOK. Admin HF: Styrking av tilbudet i skjermingspost på LBS kr ,- Styrking av tilbudet på A4 dag, ettermiddag, natt og helg. Admin HF: Videreføring fase 2 Familieavdelingen på LBS kr ,- Tilbudet gjelder pasienter som flytter ut av avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier og som ønsker særskilt oppfølging. Med bakgrunn i nåværende aktivitet på avdelingen anslås at tilbudet vil omfatte 40 til 50 personer. Oppholdet i videreføringsbolig (leilighet) vil være en integrert del av behandlingsforløpet og skal reguleres i egen avtale. Pasientene i fase 2 vil delta i avdelingens program på dagtid og vil være innskrevet hos LBS. Pasientene vil betale husleie og selv ha ansvar for eget kosthold. Kostnaden for tiltaket er knyttet til leie av et antall leiligheter som skal inngå i oppfølgingstilbudet i fase 2, lønnskostnader til miljøterapeuter og psykolog samt reisekostnader. 11

12 Oppsummering MÅ-tiltak Enhet Tiltak Type Kostnad Vestmo Styrke Avgiftning og utredning med 2,5 stillinger Drift Vestmo Omstillingstiltak / tilpasning av stillinger Drift Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Drift behandlingstilbud Vestmo Bytte av bil 7-seter Invest Vestmo Bygningsmessig tilpasning relatert til pkt 4 Invest ,- Veksth Ombygging/oppussing Møretun Invest ,- Veksth Økt behov for ferievikarer Drift ,- Veksth Økt antall kontorplasser pga ny behandlingsmodell Drift ,- Veksth Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar Drift ,- Veksth Myteknekking og synliggjøringsprosjekt Drift ,- Nidaros 1 ny stilling som sosionom/psykolog Drift ,- LAR 1 ny stilling som behandler Drift ,- Admin HF Samhandlingsprosjekt kommuner Drift ,- Admin HF Ny ungdomsenhet Drift ,- Admin HF Styrking A4 på Lade Drift ,- Admin HF Videreføring fase 2; familieavdelingen på Lade Drift ,- Oppsummert: Nye driftstiltak kr ,- Nye investeringstiltak kr ,- SUM NYE TILTAK kr ,- 12

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 13.12.2007 44/07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 42/08 Budsjett 2009 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 25.11.2008 42/08 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold:

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 113/02 B Dato skrevet: 12.12.2002 Saksbehandler: Per Karlsen/Terje Arne Krokvik Vedrørende: BUDSJETT 2003 HELSE

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste. Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens behandlingstilbud Avd. for rusrelatert psykiatri

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016 Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016 SAK NR 29-2016 Budsjettinnspill 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner foreløpig budsjettinnspill

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 43/13 Statusrapportering styringsdokument og foretaksprotokoll 2.tertial 2013 Saksbeh: Vigdis Skjerve Haarberg Saksmappe: 2013/462 Dato: 26.09.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 42/2017 Langtidsplan og langtidsbudsjett 2018 2023 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Nord-Trøndelag HF 12.06.17 42/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste

Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Forprosjekt: Tettere integrering av Rusbehandling Midt Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste Orientering til styret, Helse Midt Norge RHF Stjørdal, 14.mars 2013 Anne Grete Valbekmo prosjektleder Dagens

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014-2017 Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 28/12 Budsjett 2013 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Økonomidirektør Bente Sollie Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjettet for 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF med

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer