RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET"

Transkript

1 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/07 Foreløpig budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styre for Rusbehandling Helse Midt-Norge HF /07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole Flenstad ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Som styret bestemmer.

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Administrerende direktør vil med dette legge fram foreløpig budsjettforslag 2008 for Rusbehandling Midt-Norge. Budsjettforslaget som legges fram omfatter hele foretaket med unntak av Midt-Norsk Kompetansesenter, og med en beskrivelse av viktige enkeltpunkter. FAKTISKE OPPLYSNINGER Framdriftsplan for budsjettarbeidet Det videre budsjettarbeidet for 2008 følger framdrift som vist nedenfor. Budsjettkalenderen er avstemt mot budsjettprosessen til RHF et som er styrende. Budsjettkalender 2008 Ansvar Dato 1. styrebehandling Budsjett 2008 Adm.dir/øk.sjef 4. oktober Budsjettmøte med RHF et om avklaring RHF Oktober/November forutsetninger/konsekvenser av Statsbudsjettet, utfordringer, tiltak, status i budsjettarbeidet. Evt justeringer i inntektsfordelingen til RMN HF som RHF/HF 26. oktober følger av Statsbudsjettet, styrebehandles RHF-styret Budsjettmessige justeringer som følge av evt. Endring i Adm.dir, Oktober/November inntektsramme. enhetsledere, øk.sjef Endelig budsjettvedtak i styret til RMN HF Adm.dir/øk.sjef 19. november Oversendelse av vedtatt budsjett til HMN RHF Øk.sjef 3. desember RHF-styret vedtar det endelig budsjettet for Helse Midt-Norge, herunder vårt. RHF 21. desember Budsjettmessige forutsetninger Utgangspunkt for budsjettarbeidet er prognose 2007 per august samt budsjett for 2007 justert for anslått pris- og lønnsvekst. Forutsetninger som er lagt til grunn er en lønnsvekst på 4,1 % og en prisvekst på 2,0 %. Inntektene er justert med deflator på 3,5 % jfr retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF. Foruten en økning av budsjetterte midler til FoU, er ingen nye tiltak lagt inn utover helårsvirkninger av tiltak iverksatt i Det bemerkes at endelige inntektsramme først blir fastsatt 26. oktober av RHF-styret slik at det her opereres med anslag. Enkelte kostnadselementer er budsjettert på bakgrunn av anslag slik at endringer vil være sannsynlig fram mot endelig budsjettvedtak. Videre kan det bli aktuelt med øvrige omdisponeringer innen budsjettet. Herunder nevnes spesielt at styret i Helse Midt-Norge RHF i møte den 29.08, vedtok å innføre en modell med internhusleie for foretaksgruppen fom budsjettåret Implementeringen av ordningen vil 2

3 skje fram mot årsskiftet og vil trolig medføre budsjettmessige omdisponeringer. Det vises for øvrig til styresak 27/07 om vurdering av ulike alternativer for eiendomsforvaltning i Helse Midt-Norge Nye tiltak som ikke er tatt med i foreløpig budsjettforslag MÅ-tiltak er basert på innspill og prioriteringer gjort av den enkelte enhetsleder og presenteres her i uprioritert rekkefølge. I tabellen under presenteres de foreløpige budsjettall for 2008 samt budsjett og prognose for Prosentvis endring er mål mot prognose 2007 (P2007). 3

4 Foreløpig budsjettforslag 2008 for RMN HF Noter Driftsinntekter: B2008 P2007 B2007 Endring i % Basistilskudd ,2 % Salg av gjestepasientplasser ,6 % Driftstilskudd poliklinikk Annen inntekt Sum driftsinntekter ,4 % Driftsavtaler: Lade BehandlingsSenter ,2 % NKS-Kvamsgrindkollektivet ,8 % Tyrilistiftelsen ,6 % Trondheim kommune Brygga ,0 % Sum driftsavtaler ,3 % Gjestepasientkostnader: Bundet opp per aug Anslag ytterligere garantier Sum GP ,4 % Netto driftskostnader egne enheter: Vestmo ,6 % Veksthuset ,3 % Nidarosklinikken ,5 % LAR-Midt ,1 % FoU-seksjon Sum egne enheter ,9 % Admin-HF: Lønnskostnader ,1 % Netto finanskostnader ,3 % Andre driftskostnader ,3 % Sum admin-hf ,7 % Sum kostnader ,7 % RESULTAT (UNDERSKUDD) ( ) ( ) ( ) -271,0 % * Markerer at deler av kostnadsvekst/inntektsøkning er knyttet til opptrappingsplan Rus 4

5 FORKLARING AV BETYDELIG ENKELTPOSTER Generelt: Pensjonskostnader KLP Pensjonskostnadene er basert på siste mottatte prognose fra KLP. Spesifikke forhold knyttet til de enkelte enheter. 1. Basistilskudd Basistilskuddet er økt med 3,3 MNOK ved overføring av andel basistilskudd fra St.Olavs vedrørende ruspoliklinikkene på lade. I tillegg er det prisjustert ihht retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF. 2. Salg av gjestepasientplasser* I bunn ligger opprinnelig salgsmål på 7 MNOK for 2007 til grunn. Videre har helårseffekt av økt salg på LBS tilført ytterligere 4 MNOK. Videre legges en prisjustering til grunn også her. 3. Driftsavtale LBS*: Helårseffekt av utvidet driftsavtale gir en merkostnad ift prognose 07 på om lag 2,6 MNOK. Videre er det foreløpig lagt til grunn samme kostnad for reguleringspremie KLP som prognose 07 som betyr en merkostnad på 1,5 MNOK ift budsjett for NKS-Kvamsgrindkollektivet Driftstilskuddet er prisjustert samt at det er lagt til helårseffekt av fagsjefsstilling noe som isolert utgjør om lag ,-. 5. Tyrilistiftelsen og Brygga* Driftstilskuddet til disse er prisjustert. For Brygga er prisjusteringen beregnet fra , men basert på konsumprisindeksen som er lavere enn ellers brukt deflator (3,5%). 6. Kjøp av gjestepasientplasser Utgangspunkt er kjøp av plasser som allerede er gjennomført og planlagt i Videre er det foretatt en kritisk vurdering av behov for ytterligere kjøp av plasser dog med tanke på den valgte strategi om å redusere andel kjøp ute. 7. Vestmo* Hovedsaklig er kostnadsøkning knyttet til lønnskostnader, hvorav avsetning til å dekke lønnsoppgjøret 2008 utgjør 0,4 MNOK. Videre er postene faste og variable lønnstillegg økt da det i 2007 her var betraktelig underbudsjettert. For øvrig ligger helårseffekt av 2 nye stillinger (opprettet høsten 2007) inn i budsjettet. Utover dette ligger det ingen bemanningsøkning i budsjettet. Inntekten og andre driftskostnader er i sum noe redusert ift Vareforbruket er derimot økt noe. 8. Veksthuset* Også her skyldes økning først og fremst økte lønnskostnader både gjennom ordinær lønnsøkning men også gjennom helårseffekt av nye stillinger samt at økt kompetanse har medført omdefinering av stillinger som har medført en kostnadsøkning. 5

6 9. Nidarosklinikken Den lave kostnadsveksten til enheten skyldes en reduksjon i antall stillinger ved at 1 psykolog i sin helhet er overflyttet LAR-Midt fom LAR-Midt* Økte lønnskostnader gjennom tilføring av psykolog ref pktet over. Det legges opp til et styringsmål for enheten på 345 pasienter ved utgangen av Dette utgjør 45 pasienter mer enn prognose for pasienttall ved utgangen av inneværende år. 11. FoU-seksjon FoU-arbeidet foreslås synliggjort gjennom å etablere en egen FoU-seksjon underlagt MNK. Budsjettmessig samles her kostnader til Fou både lønnsmidler og tildelingsmidler som er øremerket FoU. FoU-budsjettet unntatt lønn, økes samtidig fra 1,1 MNOK i 2007 til 1,5 MNOK i Det betyr at 1,5 MNOK er øremerket FoU-prosjekter. I alt utgjør budsjett FoU 1,3 % av total kostnadsramme. 12. Admin HF: Lønnskostnader Økningen skyldes 1 ny stilling som forsker, nyopprettet stilling (pt. ikke besatt) som leder av LMS-senteret samt kostnad knyttet til en utdanningspermisjon for tidl. Enhetsleder ved Nidarosklinikken. 13. Finanskostnader Økte finanskostnader skyldes økt rentenivå. Det er i tråd med retningslinjer fra RHF lagt til grunn rentesatser på 6% på kassekreditt og 5,1% på serielån. 14. Resultat Oppsummert gir dette et resultat så langt på 6,695 MNOK mot et styringsmål gitt av eier på 0. 6

7 NYE TILTAK SOM IKKE ER TATT INN I BUDSJETTET Tiltakene er inndelt i MÅ, BØR og KAN etter en intern prioritering. MÅ er tiltakt som anses nødvendige for en fortsatt forsvarlig drift av foretaket. BØR er tiltak som kan forskyves uten at det medfører at driften ikke blir uforsvarlig samt tiltak som det er uklokt å forskyve og KAN er tiltak som gjennomføres viss det finnes ressurser tilgjengelig etter at de øvrige tiltakene er gjennomført. De tiltak som legges fram her er MÅ-tiltak, mens de øvrige tiltak anses å være aktuell i langtidsbudsjettet. Tiltakspunkter som er understreket er en del av opptrappingsplan. Med opptrappingsplan menes tiltak i tråd med handlingsplan Rus samt tiltak nødvendig for å innfri nye myndighetskrav. MÅ: Vestmo: Styrking av giftning og utredning kr ,- Bemanning på avgiftning og utredning er vurdert å være for lav i helgene. Fremkommer i vedtatt bemanningsplan som viser minimumsbemanning for forsvarlig drift, og der definert minimumsbemanning er høyere enn tildelte stillingsressurser. Med kun en person på jobb store deler av helgen er det vanskelig å følge opp enkeltpersoner, få til turer ut eller håndtere uventede hendelser. Vi er forventet å skulle takle krisesituasjoner gjennom inntak i fra de andre enhetene i foretaket, og mengden innlagte på tvang har økt dramatisk de siste årene (se nedenfor) Samling av oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering for hele institusjonen krever tilførsel av stillingsressurs til Avgiftning, denne kan dels hentes fra eksisterende ressurser (oppgavene utføres på tre steder i dag) og dels fra nye ressurser som er tiltenkt nytt tiltak Klinikk. Avgiftning - Vurdert minimum behov for 3/2 på dag, 2 på kveld og 1 på natt, man-fre. Gjennom felles organisering med utredning kan bemanning senkes med en vakt i helg; 1 dagvakt, 1 mellomvakt, 1 kveldsvakt. Utredning - Vurdert minimum behov for 2 på dag, 2 på kveld og 1 på natt, hele uken Intern flytting av ressurser har gitt en økning på 0,93 stilling for Utredning i 2007, behovet ut over dette er 118 % stilling. Dette inkluderer økning i helgebemanning med 82 % stilling for å gi dekning med 2 personer på jobb i helgene. Ved Avgiftning har vi kun greid å få til en utvidelse med 7 %, behovet er ytterligere 133 % stilling for forsvarlig drift på dagtid, inkludert legemiddelhåndtering. Bemanning lavere enn dette utfordrer sterkt lovens krav om forsvarlighet, og medfører ofte ekstra innleie. Utdyping av momenter som begrunner behov for økte stillingsressurser: Inntak avgiftning Inntak er normalt styrt til man-tir, økt bemanningsbehov disse dagene. Inntak på tvang Omfanget av inntak på tvang er vesentlig høyere enn antatt ved etablering av seksjonen, og er økende. Utviklingen viser 9 inntak på 6.2 i 2005, 13 inntak i 2006 og zz inntak etter 8 mnd av

8 Ved tvang må bemanning styrkes, noe som gjenspeiler seg i et vedvarende høyt merforbruk på lønn. Etter 6 måneders drift i 2007 er vikarinnleie som følge av tvang på 1000 timer, tilsvarende i overkant av 1 hel stilling. Kostnader til institusjonsplass for tvangsplassering er vesentlig høyere enn vanlig behandlingsplass, grunnet ekstra personalbehov. En kan ikke se at dette er tatt høyde for ved bemanning verken for Avgiftning eller Utredning. Når inntak på tvang er blitt en stabil og vedvarende del av driften finner vi grunn til å be om at forsvarlig nivå for bemanning innarbeides i stillingsplan / budsjett. Forventet rusfri institusjon Målsetting om, og forventning om at institusjonen greier å overholde høyere grad av rusfrihet fordrer større grad av skjerming, spesielt på Utredning. Dette binder mer personale for å få til nødvendig utgang / aktiviteter. Det ble fra mai 2007 innført sterkere grad av skjerming, og utviklingen i forhold til rus oppleves klart positiv. Internt er det etablert rutine der bruker som ruser seg under behandling skal inn på avgiftning, således er det nødvendig med noe høyere beredskap knyttet til både interne og eksterne behov. Forventning om fleksibel håndtering av andre innlagte ved foretakets enheter betinger også en minimum beredskap. Sykefravær Sykefraværet ved seksjonen er tidvis høyt, og må bla forstås i sammenheng med en bemanning som er presset. Legemiddelhåndtering Institusjonen registrerer en rekke avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Rutiner er forbedret, opplæring er gitt til alle ansatte som berører dette som arbeidsoppgave. Systemet med legemidler utlagt i dosetter er kostnadshøyt, da det ikke ivaretar mulighet for god retur av ubrukte legemidler. Overgang til en-dose system skal bedre dette. Samtidig flytter vi ansvaret for legemiddelhåndtering i langt sterkere grad over på sykepleiere / vernepleiere gjennom stabil bemanning av helsefaglig personell og seksjonsovergripende organisering av legemiddelhåndteringen. Ansvar for legemiddelhåndtering plasseres på Avgiftning, og bemanning tilrettelegges for det. Vestmo: Omstillingsmidler/tilpassing av stillinger: kr ,- Nødvendige tiltak for å sikre funksjonalitet i enkelte stillinger er påbegynt. Endring av funksjoner og behandlingsinnhold, høyt press på eksisterende arbeidsressurser i de behandlingsfaglige områdene, kombinert med at flere arbeidstakere nærmer seg pensjonsalder, gjør det ønskelig med mulighet for å forhandle frem individuelle løsninger / pensjonsordninger. Behovet for riktig fordeling av personalressursene er stort, men begrenses av individuelle faktorer. Vi trenger her et ytterligere spillerom i 2008, for å sikre forsvarlig drift og samtidig ivareta personell i stillingene. Tildelte midler for 2007 kr er bundet i etablerte tiltak, og det legges inn et vurdert behov for ytterligere i 2008 Vestmo: Videreutvikling klinikktilbud (styresak 26/07) kr ,- Omstilling av behandlingen på klinikk er utredet og gjennomføres i Utføres i store trekk med eksisterende personalressurser, men økt aktivitetsbehov, flere parallelle og spesialiserte aktiviteter samt tilpasning til endret målgruppe stiller vesentlig økte krav til personalet. 8

9 Ut over dette er nye stillingshjemler knyttet til videreutvikling av klinikktilbudet utredet i forbindelse med styresak 26/07. Det er vurdert behov for 6 nye stillinger, av disse er en stilling allerede gitt i styrevedtak i juni, og en stilling er tatt med i styrking ved avgiftning legemiddelhåndtering. Resterende 4 stillinger og driftsmidler er med her. Nattevakt Klinikk endres fra passiv til aktiv som følge av endrede behov; kostnad Noen arbeidsoppgaver vil i den forbindelse bli besluttet overført fra dag til natt. Stillingsressurser - oppsummering Avgiftning: økt personalressurs med 1,33 stilling Utredning: økt personalressurs med 1,18 stilling. Klinikk: økt personalressurs med 4 stillinger. Vestmo: Ny buss kr Kjøretøy utskifting av bil (7-seter) Vestmo har to kjøretøy for transport av brukere. Den eldste er en Toyota Hiace modell1981, som i ROS-analyse er vurdert kritisk. Ustabil i drift, mangler setebelter for passasjerer og vurdert at det ikke lønner seg med omfattende utbedringer. Bilen er så nedslitt at ansatte kvier seg for å benytte den, og den har klar negativ effekt på institusjonens omdømme. Økt aktivitetsnivå og økt brukertall gjør at minst to biler er påkrevd for å gjennomføre forventet drift. Vestmo: Bygningsmessig tilpasning relatert til styrking/viderutv. klinikk kr Funksjonsendring tidligere adm.kontorer kvinnefløy, omgjøring av 2 soverom til kontorer, oppussing baderom kvinnefløy, oppussing baderom Øst-fløy samt utvide/flytte personalrom. Veksthuset: Møretun prosjektering, ombygging til 4 nye hybler for økt videreføringskapasitet Kr ,- Som en følge av behov for økt videreføringskapasitet fra 18 beboere/brukere til 25 brukere har man uholdbare forhold i Møretun. Det er flere grep som må gjøres her, men det som er nødvendig å sikre økonomi til er 4 hybler, samt sanitærfasiliteter i kjelleren. Videreføringsboligen Møretun; Utvidelse av hybelkapasiteten fra 6 til 10 plasser minimum. Med en samlet kapasitetsutvidelse fra 18 (sept 06) til 25 i 2008 krever dette flere hybler og sanitærfasiliteter i Møretun. Dette tenker man løst med å bygge av underetasjen. Vi er i tidlig fase mht prosjektering og planlegging men har foreslått kr , herunder kostnad forbundet med mindre oppussing, til dette delprosjektet utover opprinnelig ramme for Veksthuset: Økt behov for ferievikarer; kr ,- Det vises til regnskapstall fra 2007 og foregående år. Det har ikke vært budsjettert tilstrekkelig med kostnader til ferievikarer. Det er kun beregnet slike kostnader for hovedferieperioden, og i et svært begrenset omfang. Veksthuset: Flere kontorplasser (inkl IT-utstyr) kr ,- 9

10 Omleggingen medfører klart behov for flere kontorer. Mer individuell utredning i den tiltenkte SIE modellen krever flere arbeidsstasjoner til PC, kontorpulter, nettverksetablering til steder vi i dag ikke har slikt. Veksthuset: Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar kr ,- Kompetansebedriften Veksthuset Molde har utfordringer i det helse- og sosialfaglige miljøet for å dekke god nok kompetansebygging i årene fremover. Det er derfor viktig for oss å få utvidet rammen for å få ivaretatt følgende prioriteringer: Utdanning gruppeterapi/videreutdanning kr pr år i langtidsbudsjettperioden Det er et mål at fagkonsulenter har videreutdanning innenfor relevante spesialfelt. Det som nå er et kompetansemessig svakt punkt i institusjonen er videreutdanning innen gruppeterapi. Betydelig terapeutisk aktivitet skjer i grupper og således er det viktig at flere har slik kompetanse. I tillegg må det være fokus på andre videreutdanninger slik at man sikrer et tverrfaglig spesialisert behandlermiljø. Fra å gå fra en familieenhet med noe grad av ressursbehov knyttet til barnepass/veiledning/oppfølging, og der vi har hatt fagarbeidere tilsatt fordrer omleggingen nå kompetanseheving (tidligere utdypet i 2006). Dette er ressursbehov utover det som er lagt inn i dagens kurspott. (5601) Dette omfatter videreutdanning for 1 til 2 fagarbeidere. Dette vil for 2008 være stipend, tilskudd til materiell/reise Dette blir minimum kr ,- pr år fra Ekstra personalseminar i januar 2008 for å skape forankring, forståelse og få avklaringer på de elementer som er viktig for å lykkes best mulig med den faglige og personellmessige prosessen. Veksthuset: Myteknekking og synliggjøringsprosjekt kr ,- Vi har nå en utfordring, ved organisasjonsendringen i 2008, å kommunisere klarere det faglige budskapet, den kvalitet og kompetanse som er i Veksthuset og styrken selvhjelpsmodellen representerer, samt resultatoppnåelse til flere definerte målgrupper: Dette bør være et prosjekt der man i tillegg til interne ressurser må bruke ekstern kompetanse. Arbeidet må basere seg på: 1. Strategi for å forankre merkevareplattformen og kommunikasjonsstrategien til Veksthuset Molde 2. Forankre enhetens unikhet og forsterke posisjonen i markedet og i spesialisthelsetjenesten for øvrig. 3. Utvikling av og profesjonalisere informasjonsmateriell (bildemateriell, brosjyrer, filmsnutt, CD versjoner, presentasjoner). 4. Målrettet formidling med vekt på den kvalitet opp mot individets behov, og de metoder modellen har innen arbeidsrettet og samfunnsrettet rehabilitering. 5. Synliggjøre selvhjelpsmodellens tilnæring for brukermedvirkning. Til dette spesielle satsningsområdet og strategiutformingen videre må det sikres inndekning utover rammen man ellers har 10

11 Nidarosklinikken: Styrke bemanningen med 1 stilling som sosionom/psykolog kr ,-. Har per i dag ingen som jobber som sosionom. Hovedarbeidsoppgave vil være å betjene alle pasientene mhp personlig økonomi. LAR-Midt: Styrke bemanningen med 1 behandlerstilling kr ,- Grunnet økt antall pasienter i videreføringsgruppen er det et behov for å styrke stillingsressursen som jobber med denne gruppen med 1 ny stilling i 2008 (utover 1 stilling som er omdisponert internt) Admin HF: samhandlingsprosjekt med kommunene kr ,-. Etablering av samhandlingstiltak (etter Brygga-modellen) med 3 kommuner, samt støtte til No 46 og Jarlegården. Admin HF: Ny ungdomsenhet kr ,- Det vises til tidligere styrebehandling i sak 35/06 for nærmere redegjørelse for behov, samt ny behandlingsgaranti for pasientgruppen gjeldende fom Beløpet er knyttet til opprettelse av i første omgang 10 behandlingsplasser men en økning til 20 plasser (i 2010). Helårskostnad er anslått til om lag 10 MNOK. Med oppstart medio mai gir dette en kostnad i 2008 på om lag 7 MNOK. Admin HF: Styrking av tilbudet i skjermingspost på LBS kr ,- Styrking av tilbudet på A4 dag, ettermiddag, natt og helg. Admin HF: Videreføring fase 2 Familieavdelingen på LBS kr ,- Tilbudet gjelder pasienter som flytter ut av avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier og som ønsker særskilt oppfølging. Med bakgrunn i nåværende aktivitet på avdelingen anslås at tilbudet vil omfatte 40 til 50 personer. Oppholdet i videreføringsbolig (leilighet) vil være en integrert del av behandlingsforløpet og skal reguleres i egen avtale. Pasientene i fase 2 vil delta i avdelingens program på dagtid og vil være innskrevet hos LBS. Pasientene vil betale husleie og selv ha ansvar for eget kosthold. Kostnaden for tiltaket er knyttet til leie av et antall leiligheter som skal inngå i oppfølgingstilbudet i fase 2, lønnskostnader til miljøterapeuter og psykolog samt reisekostnader. 11

12 Oppsummering MÅ-tiltak Enhet Tiltak Type Kostnad Vestmo Styrke Avgiftning og utredning med 2,5 stillinger Drift Vestmo Omstillingstiltak / tilpasning av stillinger Drift Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Drift behandlingstilbud Vestmo Bytte av bil 7-seter Invest Vestmo Bygningsmessig tilpasning relatert til pkt 4 Invest ,- Veksth Ombygging/oppussing Møretun Invest ,- Veksth Økt behov for ferievikarer Drift ,- Veksth Økt antall kontorplasser pga ny behandlingsmodell Drift ,- Veksth Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar Drift ,- Veksth Myteknekking og synliggjøringsprosjekt Drift ,- Nidaros 1 ny stilling som sosionom/psykolog Drift ,- LAR 1 ny stilling som behandler Drift ,- Admin HF Samhandlingsprosjekt kommuner Drift ,- Admin HF Ny ungdomsenhet Drift ,- Admin HF Styrking A4 på Lade Drift ,- Admin HF Videreføring fase 2; familieavdelingen på Lade Drift ,- Oppsummert: Nye driftstiltak kr ,- Nye investeringstiltak kr ,- SUM NYE TILTAK kr ,- 12

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 13.12.2007 44/07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 42/08 Budsjett 2009 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 25.11.2008 42/08 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Trude Jensen Hammerfest, 22.9.2015 Saksnummer 74/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 30. september

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014 2017 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 03.juni 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 10.03.2008 11/08 HF Saksbeh:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter VIRKSOMHETSIDE LADE BEHANDLINGS- SENTER BIDRAR TIL AT RUSPROBLEMER KAN MESTRES Lade Behandlingssenter Eid

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 82/07 Budsjett 2008 forutsetninger og tidsplan Saken behandles i: Styret i Helse Midt-Norge RHF Møtedato: 29.08.2007 Møtesaksnummer: 82/07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer