RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET"

Transkript

1 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/07 Foreløpig budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styre for Rusbehandling Helse Midt-Norge HF /07 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole Flenstad ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Som styret bestemmer.

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Administrerende direktør vil med dette legge fram foreløpig budsjettforslag 2008 for Rusbehandling Midt-Norge. Budsjettforslaget som legges fram omfatter hele foretaket med unntak av Midt-Norsk Kompetansesenter, og med en beskrivelse av viktige enkeltpunkter. FAKTISKE OPPLYSNINGER Framdriftsplan for budsjettarbeidet Det videre budsjettarbeidet for 2008 følger framdrift som vist nedenfor. Budsjettkalenderen er avstemt mot budsjettprosessen til RHF et som er styrende. Budsjettkalender 2008 Ansvar Dato 1. styrebehandling Budsjett 2008 Adm.dir/øk.sjef 4. oktober Budsjettmøte med RHF et om avklaring RHF Oktober/November forutsetninger/konsekvenser av Statsbudsjettet, utfordringer, tiltak, status i budsjettarbeidet. Evt justeringer i inntektsfordelingen til RMN HF som RHF/HF 26. oktober følger av Statsbudsjettet, styrebehandles RHF-styret Budsjettmessige justeringer som følge av evt. Endring i Adm.dir, Oktober/November inntektsramme. enhetsledere, øk.sjef Endelig budsjettvedtak i styret til RMN HF Adm.dir/øk.sjef 19. november Oversendelse av vedtatt budsjett til HMN RHF Øk.sjef 3. desember RHF-styret vedtar det endelig budsjettet for Helse Midt-Norge, herunder vårt. RHF 21. desember Budsjettmessige forutsetninger Utgangspunkt for budsjettarbeidet er prognose 2007 per august samt budsjett for 2007 justert for anslått pris- og lønnsvekst. Forutsetninger som er lagt til grunn er en lønnsvekst på 4,1 % og en prisvekst på 2,0 %. Inntektene er justert med deflator på 3,5 % jfr retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF. Foruten en økning av budsjetterte midler til FoU, er ingen nye tiltak lagt inn utover helårsvirkninger av tiltak iverksatt i Det bemerkes at endelige inntektsramme først blir fastsatt 26. oktober av RHF-styret slik at det her opereres med anslag. Enkelte kostnadselementer er budsjettert på bakgrunn av anslag slik at endringer vil være sannsynlig fram mot endelig budsjettvedtak. Videre kan det bli aktuelt med øvrige omdisponeringer innen budsjettet. Herunder nevnes spesielt at styret i Helse Midt-Norge RHF i møte den 29.08, vedtok å innføre en modell med internhusleie for foretaksgruppen fom budsjettåret Implementeringen av ordningen vil 2

3 skje fram mot årsskiftet og vil trolig medføre budsjettmessige omdisponeringer. Det vises for øvrig til styresak 27/07 om vurdering av ulike alternativer for eiendomsforvaltning i Helse Midt-Norge Nye tiltak som ikke er tatt med i foreløpig budsjettforslag MÅ-tiltak er basert på innspill og prioriteringer gjort av den enkelte enhetsleder og presenteres her i uprioritert rekkefølge. I tabellen under presenteres de foreløpige budsjettall for 2008 samt budsjett og prognose for Prosentvis endring er mål mot prognose 2007 (P2007). 3

4 Foreløpig budsjettforslag 2008 for RMN HF Noter Driftsinntekter: B2008 P2007 B2007 Endring i % Basistilskudd ,2 % Salg av gjestepasientplasser ,6 % Driftstilskudd poliklinikk Annen inntekt Sum driftsinntekter ,4 % Driftsavtaler: Lade BehandlingsSenter ,2 % NKS-Kvamsgrindkollektivet ,8 % Tyrilistiftelsen ,6 % Trondheim kommune Brygga ,0 % Sum driftsavtaler ,3 % Gjestepasientkostnader: Bundet opp per aug Anslag ytterligere garantier Sum GP ,4 % Netto driftskostnader egne enheter: Vestmo ,6 % Veksthuset ,3 % Nidarosklinikken ,5 % LAR-Midt ,1 % FoU-seksjon Sum egne enheter ,9 % Admin-HF: Lønnskostnader ,1 % Netto finanskostnader ,3 % Andre driftskostnader ,3 % Sum admin-hf ,7 % Sum kostnader ,7 % RESULTAT (UNDERSKUDD) ( ) ( ) ( ) -271,0 % * Markerer at deler av kostnadsvekst/inntektsøkning er knyttet til opptrappingsplan Rus 4

5 FORKLARING AV BETYDELIG ENKELTPOSTER Generelt: Pensjonskostnader KLP Pensjonskostnadene er basert på siste mottatte prognose fra KLP. Spesifikke forhold knyttet til de enkelte enheter. 1. Basistilskudd Basistilskuddet er økt med 3,3 MNOK ved overføring av andel basistilskudd fra St.Olavs vedrørende ruspoliklinikkene på lade. I tillegg er det prisjustert ihht retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF. 2. Salg av gjestepasientplasser* I bunn ligger opprinnelig salgsmål på 7 MNOK for 2007 til grunn. Videre har helårseffekt av økt salg på LBS tilført ytterligere 4 MNOK. Videre legges en prisjustering til grunn også her. 3. Driftsavtale LBS*: Helårseffekt av utvidet driftsavtale gir en merkostnad ift prognose 07 på om lag 2,6 MNOK. Videre er det foreløpig lagt til grunn samme kostnad for reguleringspremie KLP som prognose 07 som betyr en merkostnad på 1,5 MNOK ift budsjett for NKS-Kvamsgrindkollektivet Driftstilskuddet er prisjustert samt at det er lagt til helårseffekt av fagsjefsstilling noe som isolert utgjør om lag ,-. 5. Tyrilistiftelsen og Brygga* Driftstilskuddet til disse er prisjustert. For Brygga er prisjusteringen beregnet fra , men basert på konsumprisindeksen som er lavere enn ellers brukt deflator (3,5%). 6. Kjøp av gjestepasientplasser Utgangspunkt er kjøp av plasser som allerede er gjennomført og planlagt i Videre er det foretatt en kritisk vurdering av behov for ytterligere kjøp av plasser dog med tanke på den valgte strategi om å redusere andel kjøp ute. 7. Vestmo* Hovedsaklig er kostnadsøkning knyttet til lønnskostnader, hvorav avsetning til å dekke lønnsoppgjøret 2008 utgjør 0,4 MNOK. Videre er postene faste og variable lønnstillegg økt da det i 2007 her var betraktelig underbudsjettert. For øvrig ligger helårseffekt av 2 nye stillinger (opprettet høsten 2007) inn i budsjettet. Utover dette ligger det ingen bemanningsøkning i budsjettet. Inntekten og andre driftskostnader er i sum noe redusert ift Vareforbruket er derimot økt noe. 8. Veksthuset* Også her skyldes økning først og fremst økte lønnskostnader både gjennom ordinær lønnsøkning men også gjennom helårseffekt av nye stillinger samt at økt kompetanse har medført omdefinering av stillinger som har medført en kostnadsøkning. 5

6 9. Nidarosklinikken Den lave kostnadsveksten til enheten skyldes en reduksjon i antall stillinger ved at 1 psykolog i sin helhet er overflyttet LAR-Midt fom LAR-Midt* Økte lønnskostnader gjennom tilføring av psykolog ref pktet over. Det legges opp til et styringsmål for enheten på 345 pasienter ved utgangen av Dette utgjør 45 pasienter mer enn prognose for pasienttall ved utgangen av inneværende år. 11. FoU-seksjon FoU-arbeidet foreslås synliggjort gjennom å etablere en egen FoU-seksjon underlagt MNK. Budsjettmessig samles her kostnader til Fou både lønnsmidler og tildelingsmidler som er øremerket FoU. FoU-budsjettet unntatt lønn, økes samtidig fra 1,1 MNOK i 2007 til 1,5 MNOK i Det betyr at 1,5 MNOK er øremerket FoU-prosjekter. I alt utgjør budsjett FoU 1,3 % av total kostnadsramme. 12. Admin HF: Lønnskostnader Økningen skyldes 1 ny stilling som forsker, nyopprettet stilling (pt. ikke besatt) som leder av LMS-senteret samt kostnad knyttet til en utdanningspermisjon for tidl. Enhetsleder ved Nidarosklinikken. 13. Finanskostnader Økte finanskostnader skyldes økt rentenivå. Det er i tråd med retningslinjer fra RHF lagt til grunn rentesatser på 6% på kassekreditt og 5,1% på serielån. 14. Resultat Oppsummert gir dette et resultat så langt på 6,695 MNOK mot et styringsmål gitt av eier på 0. 6

7 NYE TILTAK SOM IKKE ER TATT INN I BUDSJETTET Tiltakene er inndelt i MÅ, BØR og KAN etter en intern prioritering. MÅ er tiltakt som anses nødvendige for en fortsatt forsvarlig drift av foretaket. BØR er tiltak som kan forskyves uten at det medfører at driften ikke blir uforsvarlig samt tiltak som det er uklokt å forskyve og KAN er tiltak som gjennomføres viss det finnes ressurser tilgjengelig etter at de øvrige tiltakene er gjennomført. De tiltak som legges fram her er MÅ-tiltak, mens de øvrige tiltak anses å være aktuell i langtidsbudsjettet. Tiltakspunkter som er understreket er en del av opptrappingsplan. Med opptrappingsplan menes tiltak i tråd med handlingsplan Rus samt tiltak nødvendig for å innfri nye myndighetskrav. MÅ: Vestmo: Styrking av giftning og utredning kr ,- Bemanning på avgiftning og utredning er vurdert å være for lav i helgene. Fremkommer i vedtatt bemanningsplan som viser minimumsbemanning for forsvarlig drift, og der definert minimumsbemanning er høyere enn tildelte stillingsressurser. Med kun en person på jobb store deler av helgen er det vanskelig å følge opp enkeltpersoner, få til turer ut eller håndtere uventede hendelser. Vi er forventet å skulle takle krisesituasjoner gjennom inntak i fra de andre enhetene i foretaket, og mengden innlagte på tvang har økt dramatisk de siste årene (se nedenfor) Samling av oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering for hele institusjonen krever tilførsel av stillingsressurs til Avgiftning, denne kan dels hentes fra eksisterende ressurser (oppgavene utføres på tre steder i dag) og dels fra nye ressurser som er tiltenkt nytt tiltak Klinikk. Avgiftning - Vurdert minimum behov for 3/2 på dag, 2 på kveld og 1 på natt, man-fre. Gjennom felles organisering med utredning kan bemanning senkes med en vakt i helg; 1 dagvakt, 1 mellomvakt, 1 kveldsvakt. Utredning - Vurdert minimum behov for 2 på dag, 2 på kveld og 1 på natt, hele uken Intern flytting av ressurser har gitt en økning på 0,93 stilling for Utredning i 2007, behovet ut over dette er 118 % stilling. Dette inkluderer økning i helgebemanning med 82 % stilling for å gi dekning med 2 personer på jobb i helgene. Ved Avgiftning har vi kun greid å få til en utvidelse med 7 %, behovet er ytterligere 133 % stilling for forsvarlig drift på dagtid, inkludert legemiddelhåndtering. Bemanning lavere enn dette utfordrer sterkt lovens krav om forsvarlighet, og medfører ofte ekstra innleie. Utdyping av momenter som begrunner behov for økte stillingsressurser: Inntak avgiftning Inntak er normalt styrt til man-tir, økt bemanningsbehov disse dagene. Inntak på tvang Omfanget av inntak på tvang er vesentlig høyere enn antatt ved etablering av seksjonen, og er økende. Utviklingen viser 9 inntak på 6.2 i 2005, 13 inntak i 2006 og zz inntak etter 8 mnd av

8 Ved tvang må bemanning styrkes, noe som gjenspeiler seg i et vedvarende høyt merforbruk på lønn. Etter 6 måneders drift i 2007 er vikarinnleie som følge av tvang på 1000 timer, tilsvarende i overkant av 1 hel stilling. Kostnader til institusjonsplass for tvangsplassering er vesentlig høyere enn vanlig behandlingsplass, grunnet ekstra personalbehov. En kan ikke se at dette er tatt høyde for ved bemanning verken for Avgiftning eller Utredning. Når inntak på tvang er blitt en stabil og vedvarende del av driften finner vi grunn til å be om at forsvarlig nivå for bemanning innarbeides i stillingsplan / budsjett. Forventet rusfri institusjon Målsetting om, og forventning om at institusjonen greier å overholde høyere grad av rusfrihet fordrer større grad av skjerming, spesielt på Utredning. Dette binder mer personale for å få til nødvendig utgang / aktiviteter. Det ble fra mai 2007 innført sterkere grad av skjerming, og utviklingen i forhold til rus oppleves klart positiv. Internt er det etablert rutine der bruker som ruser seg under behandling skal inn på avgiftning, således er det nødvendig med noe høyere beredskap knyttet til både interne og eksterne behov. Forventning om fleksibel håndtering av andre innlagte ved foretakets enheter betinger også en minimum beredskap. Sykefravær Sykefraværet ved seksjonen er tidvis høyt, og må bla forstås i sammenheng med en bemanning som er presset. Legemiddelhåndtering Institusjonen registrerer en rekke avvik knyttet til legemiddelhåndtering. Rutiner er forbedret, opplæring er gitt til alle ansatte som berører dette som arbeidsoppgave. Systemet med legemidler utlagt i dosetter er kostnadshøyt, da det ikke ivaretar mulighet for god retur av ubrukte legemidler. Overgang til en-dose system skal bedre dette. Samtidig flytter vi ansvaret for legemiddelhåndtering i langt sterkere grad over på sykepleiere / vernepleiere gjennom stabil bemanning av helsefaglig personell og seksjonsovergripende organisering av legemiddelhåndteringen. Ansvar for legemiddelhåndtering plasseres på Avgiftning, og bemanning tilrettelegges for det. Vestmo: Omstillingsmidler/tilpassing av stillinger: kr ,- Nødvendige tiltak for å sikre funksjonalitet i enkelte stillinger er påbegynt. Endring av funksjoner og behandlingsinnhold, høyt press på eksisterende arbeidsressurser i de behandlingsfaglige områdene, kombinert med at flere arbeidstakere nærmer seg pensjonsalder, gjør det ønskelig med mulighet for å forhandle frem individuelle løsninger / pensjonsordninger. Behovet for riktig fordeling av personalressursene er stort, men begrenses av individuelle faktorer. Vi trenger her et ytterligere spillerom i 2008, for å sikre forsvarlig drift og samtidig ivareta personell i stillingene. Tildelte midler for 2007 kr er bundet i etablerte tiltak, og det legges inn et vurdert behov for ytterligere i 2008 Vestmo: Videreutvikling klinikktilbud (styresak 26/07) kr ,- Omstilling av behandlingen på klinikk er utredet og gjennomføres i Utføres i store trekk med eksisterende personalressurser, men økt aktivitetsbehov, flere parallelle og spesialiserte aktiviteter samt tilpasning til endret målgruppe stiller vesentlig økte krav til personalet. 8

9 Ut over dette er nye stillingshjemler knyttet til videreutvikling av klinikktilbudet utredet i forbindelse med styresak 26/07. Det er vurdert behov for 6 nye stillinger, av disse er en stilling allerede gitt i styrevedtak i juni, og en stilling er tatt med i styrking ved avgiftning legemiddelhåndtering. Resterende 4 stillinger og driftsmidler er med her. Nattevakt Klinikk endres fra passiv til aktiv som følge av endrede behov; kostnad Noen arbeidsoppgaver vil i den forbindelse bli besluttet overført fra dag til natt. Stillingsressurser - oppsummering Avgiftning: økt personalressurs med 1,33 stilling Utredning: økt personalressurs med 1,18 stilling. Klinikk: økt personalressurs med 4 stillinger. Vestmo: Ny buss kr Kjøretøy utskifting av bil (7-seter) Vestmo har to kjøretøy for transport av brukere. Den eldste er en Toyota Hiace modell1981, som i ROS-analyse er vurdert kritisk. Ustabil i drift, mangler setebelter for passasjerer og vurdert at det ikke lønner seg med omfattende utbedringer. Bilen er så nedslitt at ansatte kvier seg for å benytte den, og den har klar negativ effekt på institusjonens omdømme. Økt aktivitetsnivå og økt brukertall gjør at minst to biler er påkrevd for å gjennomføre forventet drift. Vestmo: Bygningsmessig tilpasning relatert til styrking/viderutv. klinikk kr Funksjonsendring tidligere adm.kontorer kvinnefløy, omgjøring av 2 soverom til kontorer, oppussing baderom kvinnefløy, oppussing baderom Øst-fløy samt utvide/flytte personalrom. Veksthuset: Møretun prosjektering, ombygging til 4 nye hybler for økt videreføringskapasitet Kr ,- Som en følge av behov for økt videreføringskapasitet fra 18 beboere/brukere til 25 brukere har man uholdbare forhold i Møretun. Det er flere grep som må gjøres her, men det som er nødvendig å sikre økonomi til er 4 hybler, samt sanitærfasiliteter i kjelleren. Videreføringsboligen Møretun; Utvidelse av hybelkapasiteten fra 6 til 10 plasser minimum. Med en samlet kapasitetsutvidelse fra 18 (sept 06) til 25 i 2008 krever dette flere hybler og sanitærfasiliteter i Møretun. Dette tenker man løst med å bygge av underetasjen. Vi er i tidlig fase mht prosjektering og planlegging men har foreslått kr , herunder kostnad forbundet med mindre oppussing, til dette delprosjektet utover opprinnelig ramme for Veksthuset: Økt behov for ferievikarer; kr ,- Det vises til regnskapstall fra 2007 og foregående år. Det har ikke vært budsjettert tilstrekkelig med kostnader til ferievikarer. Det er kun beregnet slike kostnader for hovedferieperioden, og i et svært begrenset omfang. Veksthuset: Flere kontorplasser (inkl IT-utstyr) kr ,- 9

10 Omleggingen medfører klart behov for flere kontorer. Mer individuell utredning i den tiltenkte SIE modellen krever flere arbeidsstasjoner til PC, kontorpulter, nettverksetablering til steder vi i dag ikke har slikt. Veksthuset: Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar kr ,- Kompetansebedriften Veksthuset Molde har utfordringer i det helse- og sosialfaglige miljøet for å dekke god nok kompetansebygging i årene fremover. Det er derfor viktig for oss å få utvidet rammen for å få ivaretatt følgende prioriteringer: Utdanning gruppeterapi/videreutdanning kr pr år i langtidsbudsjettperioden Det er et mål at fagkonsulenter har videreutdanning innenfor relevante spesialfelt. Det som nå er et kompetansemessig svakt punkt i institusjonen er videreutdanning innen gruppeterapi. Betydelig terapeutisk aktivitet skjer i grupper og således er det viktig at flere har slik kompetanse. I tillegg må det være fokus på andre videreutdanninger slik at man sikrer et tverrfaglig spesialisert behandlermiljø. Fra å gå fra en familieenhet med noe grad av ressursbehov knyttet til barnepass/veiledning/oppfølging, og der vi har hatt fagarbeidere tilsatt fordrer omleggingen nå kompetanseheving (tidligere utdypet i 2006). Dette er ressursbehov utover det som er lagt inn i dagens kurspott. (5601) Dette omfatter videreutdanning for 1 til 2 fagarbeidere. Dette vil for 2008 være stipend, tilskudd til materiell/reise Dette blir minimum kr ,- pr år fra Ekstra personalseminar i januar 2008 for å skape forankring, forståelse og få avklaringer på de elementer som er viktig for å lykkes best mulig med den faglige og personellmessige prosessen. Veksthuset: Myteknekking og synliggjøringsprosjekt kr ,- Vi har nå en utfordring, ved organisasjonsendringen i 2008, å kommunisere klarere det faglige budskapet, den kvalitet og kompetanse som er i Veksthuset og styrken selvhjelpsmodellen representerer, samt resultatoppnåelse til flere definerte målgrupper: Dette bør være et prosjekt der man i tillegg til interne ressurser må bruke ekstern kompetanse. Arbeidet må basere seg på: 1. Strategi for å forankre merkevareplattformen og kommunikasjonsstrategien til Veksthuset Molde 2. Forankre enhetens unikhet og forsterke posisjonen i markedet og i spesialisthelsetjenesten for øvrig. 3. Utvikling av og profesjonalisere informasjonsmateriell (bildemateriell, brosjyrer, filmsnutt, CD versjoner, presentasjoner). 4. Målrettet formidling med vekt på den kvalitet opp mot individets behov, og de metoder modellen har innen arbeidsrettet og samfunnsrettet rehabilitering. 5. Synliggjøre selvhjelpsmodellens tilnæring for brukermedvirkning. Til dette spesielle satsningsområdet og strategiutformingen videre må det sikres inndekning utover rammen man ellers har 10

11 Nidarosklinikken: Styrke bemanningen med 1 stilling som sosionom/psykolog kr ,-. Har per i dag ingen som jobber som sosionom. Hovedarbeidsoppgave vil være å betjene alle pasientene mhp personlig økonomi. LAR-Midt: Styrke bemanningen med 1 behandlerstilling kr ,- Grunnet økt antall pasienter i videreføringsgruppen er det et behov for å styrke stillingsressursen som jobber med denne gruppen med 1 ny stilling i 2008 (utover 1 stilling som er omdisponert internt) Admin HF: samhandlingsprosjekt med kommunene kr ,-. Etablering av samhandlingstiltak (etter Brygga-modellen) med 3 kommuner, samt støtte til No 46 og Jarlegården. Admin HF: Ny ungdomsenhet kr ,- Det vises til tidligere styrebehandling i sak 35/06 for nærmere redegjørelse for behov, samt ny behandlingsgaranti for pasientgruppen gjeldende fom Beløpet er knyttet til opprettelse av i første omgang 10 behandlingsplasser men en økning til 20 plasser (i 2010). Helårskostnad er anslått til om lag 10 MNOK. Med oppstart medio mai gir dette en kostnad i 2008 på om lag 7 MNOK. Admin HF: Styrking av tilbudet i skjermingspost på LBS kr ,- Styrking av tilbudet på A4 dag, ettermiddag, natt og helg. Admin HF: Videreføring fase 2 Familieavdelingen på LBS kr ,- Tilbudet gjelder pasienter som flytter ut av avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier og som ønsker særskilt oppfølging. Med bakgrunn i nåværende aktivitet på avdelingen anslås at tilbudet vil omfatte 40 til 50 personer. Oppholdet i videreføringsbolig (leilighet) vil være en integrert del av behandlingsforløpet og skal reguleres i egen avtale. Pasientene i fase 2 vil delta i avdelingens program på dagtid og vil være innskrevet hos LBS. Pasientene vil betale husleie og selv ha ansvar for eget kosthold. Kostnaden for tiltaket er knyttet til leie av et antall leiligheter som skal inngå i oppfølgingstilbudet i fase 2, lønnskostnader til miljøterapeuter og psykolog samt reisekostnader. 11

12 Oppsummering MÅ-tiltak Enhet Tiltak Type Kostnad Vestmo Styrke Avgiftning og utredning med 2,5 stillinger Drift Vestmo Omstillingstiltak / tilpasning av stillinger Drift Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Drift behandlingstilbud Vestmo Bytte av bil 7-seter Invest Vestmo Bygningsmessig tilpasning relatert til pkt 4 Invest ,- Veksth Ombygging/oppussing Møretun Invest ,- Veksth Økt behov for ferievikarer Drift ,- Veksth Økt antall kontorplasser pga ny behandlingsmodell Drift ,- Veksth Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar Drift ,- Veksth Myteknekking og synliggjøringsprosjekt Drift ,- Nidaros 1 ny stilling som sosionom/psykolog Drift ,- LAR 1 ny stilling som behandler Drift ,- Admin HF Samhandlingsprosjekt kommuner Drift ,- Admin HF Ny ungdomsenhet Drift ,- Admin HF Styrking A4 på Lade Drift ,- Admin HF Videreføring fase 2; familieavdelingen på Lade Drift ,- Oppsummert: Nye driftstiltak kr ,- Nye investeringstiltak kr ,- SUM NYE TILTAK kr ,- 12

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 13.12.2007 44/07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Mai 2011 Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016. Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for 2012-2016.

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016. Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett for 2012-2016. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 068/11 B - Langtidsbudsjett 2012-2016 Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe

Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe 09 11 2013 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Spørsmål til rådmannen fra Senterpartiets kommunestyregruppe Økonomiske rammer 1. Vi ber om en oversikt over fondsutviklingen knyttet til de ulike selvkostområdene.

Detaljer

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014 5.5.2014

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014 5.5.2014 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer