Seksuell helse og seksuell trakassering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksuell helse og seksuell trakassering"

Transkript

1 Seksuell helse og seksuell trakassering Frode Fredriksen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, LLH Trøndelag

2 WHOs definisjon - seksuell helse Frihet fra frykt, skam, skyldfølelse, vrangforestillinger og andre forhold som hemmer evnen til seksuell utfoldelse, og som forstyrrer en seksuell relasjon. Frihet fra organisk sykdom, skade eller lyte som forstyrrer de seksuelle og reproduktive funksjoner. Evnen til å kunne glede seg over sin seksualitet og forplantning i samsvar med både en personlig og sosialt forankret etisk og verdimessig grunnholdning. Helsedirektoratet om seksuell helse Seksuell helse handler om å styrke seksualitetens lyse sider å skape forutsetninger for utvikling av seksuell autonomi og trygg seksuell identitet å forebygge hiv og seksuelt overførte infeksjoner (SOI), seksuell risikoatferd og overgrep.

3 Lovverk som beskytter Opplæringslova 9a-1. Generelle krav - Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Likestillingsloven 8a. (Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering) - Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er ikke tillatt. Slik trakassering anses som forskjellsbehandling i strid med 3. - Med trakassering på grunn av kjønn menes uønsket adferd som er knyttet til en persons kjønn og som virker eller har til formål å krenke en annens verdighet. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

4 Rasismeparagrafen Straffeloven 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile legning, leveform eller orientering, eller d) nedsatte funksjonsevne.

5 Lærlinger er også beskyttet Arbeidsmiljøloven Forbud mot diskriminering (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt. (2) Trakassering og instruks om å diskriminere personer av grunner nevnt i første ledd anses som diskriminering. (3) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. (4) Ved diskriminering på grunn av kjønn gjelder likestillingsloven. (5) Ved diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn gjelder diskrimineringsloven. (6) Ved diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

6 Offentlig ansattes plikter Taushetsplikt Forvaltningsloven, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, 1967 Kap. III Almindelige regler om saksbehandlingen, 11 veiledningsplikt og 13 taushetsplikt Opplysningsrett, opplysnings- og meldeplikt, oppmerksomhetsplikt Barnevernloven, Lov om barneverntjenester, 1992 Sosialtjenesteloven, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 2009 Undersøkelsesplikt og handlingsplikt Avvergelsesplikt ved mistanke om at barn utsettes for helseskade eller kriminelle forhold Kjønnslemlestelsesloven, Lov om forbud mot kjønnslemlestelse, 1995 Lover og regler om tvangsekteskap, Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap, Innvandrings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), 2010 Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, 2012 Omsorgsplikt Individuell plikt

7 Oppdage, avdekke, følge opp Oppdagerkompetanse Kartlegging, observasjon, bekymring, undring, vurdering Avdekkingskompetanse Undersøke, spørre, samtale/dialog Oppfølgningskompetanse Vite hva man skal gjøre ved mistanke, bekymring og bekreftelse Mobbing og muntlig seksuell trakassering I følge handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser - mobbeprosedyren Digitale trusler om vold og sjikane er straffbare handlinger Meldes til Politiet Trusler om vold og skade, fysisk seksuell trakassering, overgrep og vold er straffbare saker Meldes til Barnevernet og/eller Politi alt etter hvem overgriper er Veiledning fra kompetente instanser ved tvil om hva man skal gjøre Føre saken trygt videre til neste ledd eller instans Barnets rettssikkerhet i forvaltningen Også i utøvelse av undervisningen og i skolehverdagen

8 Seksuell trakassering i vgo 2007

9 Lærerens forebyggende arbeid Læreren, og kontaktlærer i særdeleshet er den som: Følger eleven over lengre perioder Tar elevsamtalen og har plikt til faglig og sosial oppfølgning Er den fagpersonen som er omgitt av mest ansvar og flest plikter mht. lovverk, forskrifter og læreplan (både den formelle og uformelle) Blir ofte den nærmeste fortrolige utenom familie og vennskapskrets Rådgivere, helsesøstre og annet helsepersonell i skolen har også mulighet til å ta en slik posisjon Observerer, vurderer, tilrettelegger og kommuniserer med eleven (og foresatte) Faglig og sosialt Er ofte den fagpersonen eleven ønsker å kommunisere med Norge er et langstrakt land Fordrer lærere og helsesøstre med god kunnskap om psykisk-seksuell helse og forebygging av mobbing og trakassering over hele landet En utfordring mht. prinsippet om lik rett til utdanning og undervisningstilbud uavhengig av hvor du bor i landet En utfordring mht. prinsippene om likestilling og sosial utjevning

10 UngHUNT Nord-Trøndelag Har fulgt 9000 ungdommer over 10 år 17 % fullfører ikke vgs. I aldersgruppene år mottar 50 % av disse ungdommene langvarige trygdeytelser som dagpenger, sosial stønad, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger eller attføringstrygd i et halvt år eller lengre Til sammenligning mottar 15 % av de som har gjennomført videregående skole de samme ytelsene Store variasjoner mht. folkehelse innad i fylket

11 VGO i Akershus Skoleårsslutterne utgjorde 3,2 prosent av alle elever som begynte i videregående skole i 2010 Overgangsslutterne utgjorde majoriteten, 62 % av elevene som begynte i vgo i Akershus høsten 2010, men som hadde avbrutt opplæringen per 1. oktober % rapporterer om at de avsluttet videregående utdanning før tiden på grunn av psykiske vansker eller psykososiale forhold på skolen. 17 % rapporterer om manglende motivasjon 12 % rapporterer om feil valg av studieretning 8 % oppgir fysisk sykdom som årsak til frafall 7 % melder om at vanskelige forhold hjemme gjør videre utdanning vanskelig 4 % rapporterer om rus og graviditet som årsak til frafall

12 Minoritetsperspektivene Minoritet vs. majoritet og utvikling av psykiske vansker - minoritetsstress Ungdom med psykiske funksjonsnedsettelser og kognitiv svikt Ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser Nedsatt syn og hørsel LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner LHBT-ungdom med innvandrerbakgrunn Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn Barnevernsbarn Barn og ungdom Med foreldre som har psykiske vansker og rusproblemer Som opplever skilsmisse og omsorgssvikt Som opplever vold og overgrep Som opplever ensomhet, sosial isolasjon, mobbing og trakassering Med atferdsvansker og diagnoser ADHD, Tourettes, autisme osv. Med ubehandlede traumer, angst, depresjon og lavt stemningsleie Med lærevansker, dyspraksi, dysleksi, dyskalkuli

13 Hva har vi oppnådd Politisk og administrativ forankring i Sør-Trøndelag, fylkestinget 2006 Undersøkelse om seksuell trakassering i vgo i 2007, Bendixen & Kennair Handlingsplan mot seksuell trakassering i 2010 Undervisning om seksualitet i skolen (undervisningspermen) Månedlige møter med eierne: FMST, STFK og LLH Trøndelag Nettstedet seksuelltrakassering.no Besøkt av personer fra 61 nasjoner ved nyttår Mellom besøkende daglig Prosjektveiledning ved RVTS og 2-3 ressursgruppemøter i halvåret Produksjon av undervisningsfilmen «Point of You», BLD, 2012 Solid omtale i Schei-utvalgets NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Eget kapittel om seksuell trakassering Like solid omtalt i Helsedirektoratets Statusrapport juni 2012 Handlingsplan - Forebygging av uønskede svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse Prosjektleder har kurset Elevråd, elevgrupper, skoleledelse, lærere, helsepersonell i skolen og tjenestene i og rundt videregående skole over halvparten av skolene i Sør-Trøndelag Omfattende foredragsvirksomhet for eksterne, med bl.a. MSO, kommunene, humanitære og frivillige organisasjoner, høyskoleutdanningene, forskningsmiljøer og kompetansesentre Deltar i et nasjonalt nettverk om seksuell helse og seksualundervisning

14 Initiativer siste driftsår Malverk for elevsamtalen den «vanskelige» samtalen (STFK) Tett samarbeid med KUN senter om kunnskap og likestilling som operer tett sammen med Likestillingsombudet Prosjektleder invitert til å sitte i referansegruppe Oppfølgning av implementering av handlingsplan mot seksuelle overgrep (TK) Prosjektleder invitert til å delta i ressursgruppe Samarbeid med Redd Barna Oslo Filmprosjektet «Hore & Homo» Gjennomføring av spørreundersøkelse om seksuell trakassering i vgo. Samtalemetodikk og selvforsvarsinitiativ Utarbeidelse av veileder for skolen på feltet seksuell helse og trakassering Oppdager-, avdekkings- og oppfølgningskompetanse Vurdering av risiko, sikkerhet og helse Inkludere WHOs standarder/matrise om barns seksuelle utvikling og utviklingspsykologi i seksualundervisningen Medietilsynets nettverk for forebygging av digitale krenkelser Prosjektleder er invitert til å delta i nettverket

15 Utfordringer i fortsettelsen Et fagfelt man ikke vet at man trenger kunnskap om Samordnet satsning inn mot skole i regi av relevante dep/dir. De største utslagene i yrkesforberedende behov for særskilte tiltak Handlings- og kompetanseplaner for feltet seksuell/psykisk helse Forankring i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet til barnets beste Mellom skole, skolehelsetjeneste og de andre tjenestene i og rundt skolen Tverrfaglige team Forankring er et tveegget sverd så lenge den ikke er «tvungen», obligatorisk eller utenfor rapporteringsansvar Seksuell helse og trakassering er ikke under tilsyn i skolene som f.eks. mobbing Fagplaner om seksuell helse og seksualitet for utdanningene Basert på fagfeltene psykologi, sexologi, (folke-) helse og pedagogikk En gruppe av fagpersoner ved HiA har begynt å utvikle slik fagplaner En del av et fellesnordisk initiativ Et fagfelt omgitt av mange myter Likevel solid forskning, også etter hvert fra vår egen region Bendixen & Kennair, UngHUNT, RVTS for å nevne noen Verktøy mht. samtalemetodikk som har god effekt Bagøyen: Motiverende samtaler ved rusproblematikk, samtaler en til en Børve: Depresjonsmestring for ungdom ved mild til moderat depresjon, samtale i grupper Formidling av forskning og erfaringsbasert kunnskap bør prioriteres Men bør gjennom et pedagogisk filter før den formidles i skolen Ett av flere suksesskriterier i vårt prosjekt

16 NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Schei-utvalgets anbefalinger: Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet Likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg Likestilte valglister; ny bestemmelse i valgloven om regler for kjønnsrepresentasjon Fedre gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles Engangsstønaden erstattes av en minsteytelse Overgrepsmottak lovfestes Fri rettshjelp i diskrimineringssaker og tilskudd til rettighetsinformasjon I et utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid bør det inngå: Program for bredde i folkestyret landsdekkende og tiårig Pedagogikk for likestilling landsdekkende og tiårig Program mot seksuell trakassering i ungdomsmiljøer landsdekkende og tiårig

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Ressurshefte Arbeid mot krenkende adferd og seksuell trakassering i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Forebyggende arbeid i et helsefremmende læringsmiljø Frode Fredriksen - prosjektleder

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

En god barndom varer livet ut

En god barndom varer livet ut En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Foto: Colourbox OVERSIKT OVER TILTAK I PLANEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER 2011-2014 1.0 Innledning s 3-1.1 Bakgrunn for handlingsplanen - 1.2 Formålet med handlingsplanen - 1.3 Avgrensing - 1.4 Lovgivning - Nasjonale føringer

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune. Vedtatt i Kommunestyret: 10.2.15 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Marker kommune.... 1 1. Innledning... 3 1.1 Organisering... 4 1.2

Detaljer

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomspolitisk program (BUP) 2010-2013 Vedtatt på representantskapsmøtet 2010 Om LNUs styringsdokumenter...4 1 En ny og helhetlig barne-

Detaljer

Et eksempel til etterfølgelse?

Et eksempel til etterfølgelse? Et eksempel til etterfølgelse? Frode Fredriksen, prosjektleder Seksuell helse og trakassering, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag.

Detaljer

Plan mot vold i nære relasjoner

Plan mot vold i nære relasjoner Plan mot vold i nære relasjoner 2010 2013 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for handlingsplanen... 3 1.2 Formålet med handlingsplanen... 4 1.3 Avgrensning... 4 1.4 Lovgivning... 4

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold FORORD 6 INNLEDNING 7 OM VOLDTEKT 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Balsfjord kommune. - for framtida

Balsfjord kommune. - for framtida Balsfjord kommune - for framtida HANDLINGSPLAN SAMMEN MOT VOLD 2013-2016 1 1.0. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for planen 3 1.2 Formålet med planen 3 1.3. Avgrensning 4 2.0. VOLD I NÆRE RELASJONER 4 2.1. Definisjon

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Plan for likestilling og mangfold Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BODØ KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bodø kommune september 2010 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn for handlingsplanen... 2 1.2 Formålet med handlingsplanen... 2 1.3 Avgrensning...

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helsearbeid ved Kalnes videregående skole 2014 2017

Handlingsplan for psykisk helsearbeid ved Kalnes videregående skole 2014 2017 Handlingsplan for psykisk helsearbeid ved Kalnes videregående skole 2014 2017 Kalnes Videregående skole, 2014 Forord Østfold fylkeskommune har satt i gang en rekke tiltak for å motvirke frafall fra videregående

Detaljer

STOLTE OSLO HANDLINGSPLAN FOR LIKEVERD OG FRIHET, UAVHENGIG AV KJØNNSUTTRYKK, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING

STOLTE OSLO HANDLINGSPLAN FOR LIKEVERD OG FRIHET, UAVHENGIG AV KJØNNSUTTRYKK, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING Oslo kommune Byrådet Byrådssak STOLTE OSLO HANDLINGSPLAN FOR LIKEVERD OG FRIHET, UAVHENGIG AV KJØNNSUTTRYKK, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING Sammendrag: Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt

Detaljer

Tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tvangsekteskap og æresrelatert vold Tvangsekteskap og æresrelatert vold en veileder til barneverntjenesten 1 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/202-9877/2013 Saksbehandler: Marit Forseth Berg Dato: 11.03.2013 Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer