TEMA FOR FOREDRAGET KOMPETANSE ER: HVA ER KOMPETANSE? KOMPETANSESTYRING. Medarbeiderne er organisasjonens viktigste strategiske ressurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA FOR FOREDRAGET KOMPETANSE ER: HVA ER KOMPETANSE? KOMPETANSESTYRING. Medarbeiderne er organisasjonens viktigste strategiske ressurs"

Transkript

1 RETT KOMPETANSE PÅ RETT STED TIL RETT TID Foredrag på NRF s Avfallskonferanse 2006 Knut Chr. Høvik Partner / Adm. direktør - når erfaring teller. TEMA FOR FOREDRAGET Avfallsbransjens fremtidige utvikling stiller nye og skjerpede krav til kompetanse og kompetansestyring! Utfordringen blir: Hvordan rekruttere og sikre seg rett kompetanse på rett sted til rett tid? 1 2 HVA ER KOMPETANSE? Formell kompetanse (utdannelse og erfaring) Relasjonskompetanse (evne til å etablere, vedlikeholde og reparere mellommenneskelige relasjoner og et viktig bidrag til at utvikling av gode relasjoner på arbeids - plassen skal øke trivsel og produktivitet i organisasjonen) Sosial kompetanse (evne til kunne forholde seg til andre mennesker i organisasjonen) «Det vanskelige er ikke å finne personer med kunnskap og erfaring nok, men å få tak i de rette personlighetene.» 3 KOMPETANSE ER: NOE LANGT MER ENN UTDANNELSE OG ERFARING! Kompetanse er også personlige egenskaper som: Å kunne samarbeide og kommunisere med andre Å være fleksibel, kreativ og handlekraftig Å kunne omstille seg, lære å takle forandringer og å handle i pressede situasjoner Å kunne fungere effektivt i en organisasjon 4 KOMPETANSESTYRING Systematisk planlegging, anskaffelse, utnyttelse, utvikling og avvikling av organisasjonens kompetansemessige ressurser hvor man ser hen til de formelle, sosiale og relasjonsmessige kompetanseelementene. - KOMPETANSEKJEDEN - Medarbeiderne er organisasjonens viktigste strategiske ressurs - En gammel floskel med ny aktualitet - Et godt samspill mellom teknologi, systemer og mennesker er en forutsetning for effektiv og lønnsom verdiskapning, og for å oppnå varige konkurransefordeler. 5 6

2 ET UTVIDET BALANSEBILDE INTELLEKTUELL KAPITAL EIENDELER INTELLEKTUELL KAPITAL GJELD BEDRIFTENS VERDI Bokført EK Struktur Organisasjon Prosesser Teknologi Systemer Informasjon Distribusjonskanaler Immaterielle rettigheter - Patenter - Lisenser - Agenturer - Andre rettigheter Humankapital Medarbeidere Kompetanse Ledelse Kultur Forretningskonsept Strategier Planer Eksterne relasjoner Kunder Leverandører Allianser Nettverk Varemerker 7 Renommé 8 INDIVITET I SENTRUM Mer enn åtte av ti medarbeidere føler at de ikke får brukt talentet sitt på arbeidsplassen. Mange norske bedrifter klarer ikke å utnytte sine ansatte (Kilde: Aftenposten) Talent Indre drivkrefter Energi Mer enn vanlig trivsel Fysisk til stede mentalt fraværende? Meningsfylt jobb - Skaper motivasjon og engasjement 9 Et stort uutnyttet potensial Det ligger store uanvendte muligheter til å forbedre samspill, trivsel og arbeidsglede i organisasjonen gjennom å utvikle innsikt og forståelse for mellommenneskelige forhold Dette kan virke direkte inn på motivasjon, samarbeidsvilje og kreativitet i organisasjonen Forskning viser at ledere som behersker nære relasjoner til sine medarbeidere, oppnår bedre resultater! 10 Mennesker er forskjellige.. Vi motiveres forskjellig Vi har ulike drivkrefter Vi kommuniserer forskjellig Vi har ulike referanserammer ( briller ) Bevissthet om dette, og forståelse for egen og kollegaers adferd og kommunikasjon. gjør forskjellene til en styrke får oss til å trives bedre med å arbeide sammen frigjør potensialer i engasjement og arbeidsglede skaper resultater og vinnerorganisasjoner 11 AVFALLSBRANSJEN ET FREMTIDSBILDE Avfallsmengde til gjenvinning vil øke Kampen om avfallet vil øke i styrke Økt bevissthet om avfallets verdier Noen få riksdekkende totalleverandører Nye aktører kommer inn på arenaen Skjerpede krav nye offentlige virkemidler Nettverksetableringer og nye oppkjøp Avfallsbesittere forener sine interesser gjennom bransjeselskaper og nettverk 12

3 Avfallsbransjens fremtid forts. Åpning av avfalls-/oppstrømsmarkeder som før var lukket eller produsentstyrt Økt konkurranseutsetting av avfall i kommunal sektor Avfallsekspertise bygges opp i verdikjeden hos avfallsbesittere og sluttkunder IKS er shopper tjenester i markedet (kompetansen konsentreres omkring CRM, Service og IT) 13 Avfallsbransjens fremtid forts. Avfallshåndtering i privat sektor settes ut som en sekundærfunksjon Deponier stenges og avvikles Avfallshåndteringskostnadene øker Økt inntreden fra multinasjonale avfallsselskaper og tilpasning til EU Norsk/svensk øst-vest markedsakse 14 RINGVIRKNINGER Økt konkurranse fører til press på marginer og lønnsomhet Akselerert teknologisk utvikling Økt kildesortering hos avfallsbesittere Avfall handles via avfallsbørser Avfall vil vandre direkte fra avfallsbesitter til sluttkunde dvs. utenom avfallsselskapene De store avfallsselskapene vil lete etter nye miljø- og synergirelaterte forretningsområder AVFALLSBRANSJENS LEDELSE MÅ ERKJENNE AT: Kompetanse og kompetansestyring blir en fremtidig strategisk suksessfaktor Å lede etter innfallsmetoden uten å videreutvikle kompetansen vil svekke bransjens forretningsmessige grunnlag VERKTØY FRA ThomasInternational NOEN ANVENDELSESOMRÅDER Hjelpemidler til bedre forståelse av individ og organisasjon Et ipsativt analyse- og samtaleverktøy Enkelt, lettfattelig og økonomisk i bruk og svært treffsikkert Gir bedre match individ jobb / individ organisasjon Indikerer fremtredende egenskaper og sannsynlig adferd i arbeidssituasjoner og samarbeidsrelasjoner Øker forståelsen for egen og andres adferd 17 Ledelse, samspill og kommunikasjon Medarbeidersamtaler (årlig plussamtale ) Utvikling og motivering av medarbeidere Konflikthåndtering Stillingsbeskrivelser og ansettelser (intern / ekstern) Organisering, omstilling og nedbemanning Teamutvikling, ledertrening, salgstrening og kundebehandling Kompetanseplanlegging, oppfølging og kontroll 18

4 UTGANGSPUNKTET ER AT MENNESKER Påvirkes av sine omgivelser Påvirker omgivelsene Innretter seg etter omgivelsenes forventninger og krav til dem Reagerer forskjellig i ulike situasjoner (f.eks. i vennlige og uvennlige arbeidsmiljøer) Søker (bevisst / ubevisst) å manipulere sin adferd for å oppnå belønning og anerkjennelse 19 PPA Person Profil Analysen Kartlegger kandidatens profil ut fra 4 ulike dimensjoner Gjennomføres ved at kandidaten i løpet av 8 10 minutter fyller ut et PPA-skjema som består av 24 linjer -hver med 4 svaralternativer Har ingen riktige eller gale svar ( ipsativt instrument) Gir ingen gode eller dårlige profiler Måler ikke intelligens, kunnskaper, erfaring, osv. Men: Gir indikasjoner om personlige egenskaper og atferdstrekk som er viktige i en jobbsammenheng Gir grunnlag for utdyping i en videre PPA-samtale 20 TYPISKE SAMSPILL MELLOM MENNESKER OG OMGIVELSENE DOMINAS INNFLYTELSE STABILITET TILPASNING (D) (I) (S) (C) COMPLIANCE DOMINANS En kraftfull (aktiv) respons (reaksjon) på noe som oppleves som utfordrende eller truende en energiutladning som gir kapasiet til å kontrollere og styre Dominant opptreden dekker hele spekteret fra å ta initiativ / stå oppreist når det stormer rundt en til det å opptre som en bølle FØYELIGEHET / TILPASNING En passiv respons på motstand og en tendens til å la seg styre / kontrollere dvs. la seg bevege etter et ytre diktat Kan være uttrykk for frykt og glede, evne til å la seg henføre og begeistre samt å vise medfølelse (empati) INNFLYTELSE En aktiv respons i omgivelser som fremstår som belønnede Behov for eksponering, spiller på det sosiale, sjarmerer, overbeviser og argumenterer 23 24

5 STABILITET En passiv reaksjon i omgivelser som fremstår som belønnede Opptrer imøtekommende, generøst, villig og pliktoppfyllende D - Dominans Beskrivende ord: Handlekraftig, utålmodig, direkte, besluttsom, sterk, nysgjerrig, selvstarter, konkurrerende, resultatorientert I - Innflytelse Beskrivende ord: Utadvendt, sosial, verbal, åpen, optimistisk, positiv, overbevisende vennlig, meddelsom S - Stabilitet Beskrivende ord: Tålmodig, oppmerksom, rolig, vennlig trygg, pålitelig, god lytter, omsorgsfull veloverveid, strukturert, utholdende C - Tilpasningsevne (Compliance) Generelle roller ut fra høyeste faktor Pågående Beskrivende ord: Korrekt, reservert, saklig, systematisk regelorientert, logisk, perfeksjonist presis, kvalitetsbevisst, diplomatisk PÅDRIVER Jeg Sak - helhet D I KOMMUNIKATOR Vi - (jeg) Menneske Lukket Åpen ANALYTIKER Jeg C S PLANLEGGER Vi Sak - detalj Menneske 29 Avventende 30

6 THOMAS SYSTEMET HØY LAV DISC MODELLEN INDIKERER EGENSKAPER OG ADFERDSTREKK D I S C Dominant Sosial, verbal Rolig, trygg Korrekt, saklig Handlekraftig Utadvendt Tålmodig Detaljorientert Direkte Positiv Pålitelig Systematisk MAKT EKSPONERING TEMPO REGEL Fredelig Reflektert Utålmodig Uavhengig Avventende Undersøkende Mobil Viljesterk Gruppeorientert Alvorlig Åpen Gjenstridig D I S C 31 PPA indikerer også Tilpasning til en stilling dvs. hvorledes en person endrer sin adferd iht. de krav og forventninger som stilles til vedkommende Adferd under press dvs. hvorledes man endrer sin adferd i pressede situasjoner Personens styrker og begrensninger Hva som motiverer hhv. demotiverer Behov og forventninger Lederstil, væremåte og kommunikasjon overfor vedkommende 32 SPA Stillingens Profil Analyse Presiserer egenskaper man ønsker hos den som skal inneha en bestemt stilling for eksempel i hvor stor grad vedkommende skal: Kunne handle i uventede situasjoner Ha lett for å arbeide med detaljer Ha lett for å kunne få kontakt med nye mennesker Kunne uttrykke seg sikkert og tydelig Ha tålmodighet til å arbeide med samme oppgave over tid Samordner krav og ønsker fra vedkommendes leder, sideordnede og underordnede kollegaer. Tegner en idealprofil for stillingen SPA ut fra 4 ulike dimensjoner Match PPA - SPA Innehaverens eller kandidatens PPA sammenholdes med SPA, og avvik utdypes. Kravspesifikasjon for stillingen SPA Personens Profil Analyse PPA BRUKEN AV PPA OG SPA I EN 6 TRINNS REKRUTTERING 1. Behovsanalyse 2. Stillingsbeskrivelse SPA 3. Personlig intervju og samtale(r) 4. Oppsummering / kandidatrangering 5. Gjennomføring PPA med samtale 6. Kontroll, referanser og eventuell innhenting av nye opplysninger 35 36

7 Teamanalyse I avdelinger og prosjektgrupper kan det gjøres nærmere analyser av: Samspillet mellom gruppens medlemmer De enkeltes egenskaper og roller i teamet Ønsket teamkultur i forhold til eksisterende OPA Observatør Profil Analyse en 360 graders analyse SAMMENLIGNING AV EN PRERSONS THOMASPROFIL MED DEN OPFATNING OMGIVELSENE HAR AV VEDKOMMENDES ADFERD Fylles ut av kollegaer Sammenlignes med PPA Grunnlag for diskusjon om fordeler Anvendelser StillingsProfilAnalyse Ansettelser SPA PPA-1 Jobbtilpasning Teamanalyse PPA-4 PPA gr. Samarbeid PPA-2 Observatør- ProfilAnalyser OPA-1 OPA-2 PersonProfilAnalyser 39 Thomas-systemet Anerkjent og seriøst Utviklet gjennom over 50 år Kontinuerlig utvikling og forbedring Sertifiserte brukere Kurs Prøver Oppdatering Etikk Veiledning Tilbakemelding Godkjenning Konfidensialitet 40 Kompetansestyring Godkjenning For ytterligere informasjon kontakt gjerne: Knut Chr. Høvik Krav til kompetanse Dokumentasjon Status Kompetansegap per ansatt Kurs E -læring On thejobtraining Kursbehov Ansatt Bekreftelse Bookingsystem Aukner Neuman AS Lilleakerveien 10, 0283 Oslo Telefon / Faks

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet

Kompetanse er nøkkelen til kvalitet Stift Stift Kompetanse er nøkkelen til kvalitet Strategisk kompetanseplan er vårt styringsdokument som har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Ledelse og motivasjon i grunnskolen

Ledelse og motivasjon i grunnskolen Campus Rena Avdeling for organisasjon- og ledelsesfag Knut Arne Halstensen Bente Sjøvik Roen Rune Øyen Ledelse og motivasjon i grunnskolen Årsstudium i Organisasjon og ledelse Prosjektarbeid 2012 Samtykker

Detaljer

Klagehåndtering. Relasjonen blir ikke påvirket av en negativ hendelse, men håndteringen av den BAC 3100 BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN

Klagehåndtering. Relasjonen blir ikke påvirket av en negativ hendelse, men håndteringen av den BAC 3100 BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN Klagehåndtering Relasjonen blir ikke påvirket av en negativ hendelse, men håndteringen av den BACHELOROPPGAVE VED MARKEDSHØYSKOLEN BAC 3100 Studentnummer: 979661 979664 979685 Publisert 2012 Denne bacheloroppgaven

Detaljer

Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner

Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner Seleksjonsprosesser i statlige disiplinære organisasjoner En studie av i hvilken grad Forsvaret, politiet og kriminalomsorgen selekterer med bakgrunn i kandidatens kompetanse STV-6901 Svein Erik Haugan

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Tema i dag: Motivasjon Personalmøter Medarbeidersamtaler Kommunikasjon Lederstil Oppgave i mersalg til neste samling: Finn fram til et hovedprodukt: Bestem dere

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER

BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER En introduksjon Side 1 Innhold BELBINS TEAMMODELL OG TEAMROLLER...1 EN INTRODUKSJON...1 INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 2. HVORDAN TEAMROLLENE BLE UTVIKLET...3 3. OM TEAMROLLENE...4

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgave Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner - en komparativ studie Av Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Toppledere, linjeledere og personalsjefer må ta større personalansvar. Selskapet skal dog ikke drive humanitær virksomhet

Toppledere, linjeledere og personalsjefer må ta større personalansvar. Selskapet skal dog ikke drive humanitær virksomhet Toppledere, linjeledere og personalsjefer må ta større personalansvar. Selskapet skal dog ikke drive humanitær virksomhet Av Gunnar Krogh-Tonning, BEST Consulting Group www.best-consult.no Tidligere publisert

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser?

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Studentnummer: 0637724 0505231 0170938 2008 I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Prosjektoppgave i ORG 20002 Leadership in Action Innleveringsdato: 12. Juni

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Arbeidsgiverpolitikk Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Innhold 1 Overordnet mål for Kåfjord...2 2 Verdigrunnlag...2 3 Arbeidsgiverpolitikk og sentrale

Detaljer

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE

ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE ORGANISASJONSKULTUR OG LEDELSE Omstilling endringsledelse nye bedrifter som fusjonerer er overskrifter som vi ser i aviser og andre medier hver eneste dag. Noen lykkes andre ikke. En av forutsetningene

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer