ÅRSET HØGGERUD SETER,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSET HØGGERUD SETER,"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR ÅRSET HØGGERUD SETER, ROLLAG KOMMUNE A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet 3628 Veggli Tlf Numedal Hytteutvikling AS Numedalstunet 3628 Veggli Tlf /

2 INNHOLD: A. PLANBESKRIVELSE 1. Beskrivelse av planområdet 2. Intensjon for reguleringsarbeidet 3. Planens innhold: 3.1 Overordnet profil for området 3.2 Prinsipper for videre utvikling 3.3 Arealer for fritidsbebyggelse 3.4 Skiløyper, stier og annen reiselivsmessig infrastruktur 3.5 Områder for landbruk, natur og friluftsliv 3.6 Infrastruktur (veg/energi/vann/avløp) 4. Forhold til overordnede planer 5. Miljøvurderinger 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 7. Vurdering av alternative løsninger B. REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Avgrensning av planområdet 2. Reguleringsformål 3. Fellesbestemmelser 4. Områder for bebyggelse og anlegg 5. Samferdselsanlegg og infrastruktur 6. Områder for landbruks-, natur- og friluftsformål 7. Andre bestemmelser VEDLEGG: 1. Plankart i SOSI-fil, originalformat og nedfotografert til A3. 2. Oversiktskart over planområdet i ny kommunedelplan for Vegglifjell 3. Oversiktskart for friluftsliv og grøntstruktur for planområde 4. Planområdet i utsnitt av INON (Inngrepsfrie naturområder) 5. Planområde i flyfoto 6. Illustrasjon over alternative vegløsninger. 7. Kartvedlegg over planlagt hovedavløpsledning 8. Sammendrag av innkomne merknader til oppstart planarbeid og vurdering av merknadene 9. Kopi av varslingsannonser, varslingsbrev og adresseliste over de som er varslet. 10. Utbyggingsavtale 2

3 A. PLANBESKRIVELSE 1. Beskrivelse av planområdet Planområdet Årset Høggerud seter ligger på nordre Vegglifjell i Rollag kommune, Numedal i Buskerud. Planområdet dekker store deler av eiendommene gbnr 24/1 og gbnr 26/81 mellom hovedskiløypa fra Veggli Fjellstue til Votnedalen i vest, og Votnedalskrysset ved Årset i øst. Planområder omfatter også en del av gbnr 25/1 sør for Elehovda, og gbnr 26/1 og gbnr 27/3. Høyeste punkt helt vest i planområdet er på 880 moh og laveste punkt ved Årset er på 705 moh. Landskapet er kupert med markerte høydedrag, skogkledde lier og åpne myrparti i mellom. Flyfoto (vedlegg 5) viser landskapet i planområdet. Elehovda nord for planområdet er det mest markerte høydedraget i området. Lisetåe/Høggerud-seteråe renner gjennom den vestlige delen av planområdet, forbi Høggerud seter. Setra ligger i en lun, solrik gryte i landskapet. På høydedrag og på skrinn vannholdig myrjord vokser furu mens liene er dominert av gran. Det vokser en god del bjørk spredt i hele planområdet. Planområdet berører følgende landbrukseiendommer: G.nr. 25 b.nr. 1 Torstein Voldbakken G.nr. 24 b.nr. 1 Tommy Haugen G.nr. 26 b.nr. 81 Torstein Bjørkgård G.nr. 26 b.nr. 1 Alf Åmot G.nr. 27 b.nr. 3 Reiar Mykstu G.nr. 27 b.nr. 1 Bjørn Melvold Innenfor planområdet er det tidligere godkjent 39 hyttetomter, av disse er 29 bebygd. De fleste hyttene er bygd i perioden Det er veg til hyttene i Tiurfaret i sør, for øvrig er hyttene uten veg, strøm, vann og avløp. Tidligere godkjente planer innenfor planområdet, og som bli erstattet av denne planen er disposisjonsplan for Aarseth Liset fra 1976 (gjelder gbnr 24/1 og gbnr 25/1) og reguleringsplan for Årset Votnedalen fra 1995 (gjelder gbnr 26/1, gbnr 26/81 og gbnr 27/1). 2. Intensjon for reguleringsarbeidet Intensjonen for reguleringsarbeidet er: Planlegge veg fram til eksisterende hytter Utlegging av nye hyttetomter i samsvar med ny kommunedelplan for Veggifjell Legge til rette for høy sanitærteknisk standard i alle nye hytteområder, å gi mulighet for høy standard i eksisterende hytteområder. Opprettholde en høy miljøstandard for hytteområdet, med god tilkomst til stier og skiløyper 3

4 3. Planens innhold 3.1 Overordnet profil for planområdet Ønsket profil for hytteområdet Årset Høggerud seter er et moderne og terrengtilpasset hyttefelt med høy sanitærteknisk standard og relativ høy utnyttingsgrad, og der nye fritidsboliger er tilpasset eldre hytter. Det skal være god tilgang til turområder og langrennsløyper. 3.2 Prinsipper for planlegging og utbygging av planområdet Følgende prinsipper er lagt til grunn for videre planlegging og utbygging i planområdet: Utbyggingsmønster i hyttefeltene skal på den ene siden legge opp til høy sanitærteknisk standard, som er nesten enerådende på hyttemarkedet i dag, på den andre siden skal en ta hensyn til eksisterende hytter og hytteeiere som ofte ønsker området bevart slik det er Det er helt avgjørende for salg av nye hyttetomter at en klarer å bevare landskap, natur og miljø i størst mulig grad God tilgang til skiløyper, natur og friluftsområder er avgjørende for hytteområdet Inntekter til den enkelte eiendom og til kommunens næringsliv; en stor del av næringslivet i bygda er innrettet på omsetning fra bygging og bruk av hytter 3.3 Områder for fritidsbebyggelse Tabellen nedenunder gir oversikt over eksisterende og nye tomter i planområdet samt seterbygg fordelt på eiendommer, herunder ubebygde tidligere godkjente tomter. Eiendom Tidligere godkjente tomter Herav ubebygde tomter Seterbygg Nye tomter Sum tomter og setre gbnr 25/ gbnr 24/ gbnr 26/ gbnr 26/ gbnr 27/ Sum Utbyggingsmønster Den vestre delen av planområdet ønskes videreutviklet som et spredt hytteområde med god avstand mellom tomtene. Dette viderefører utbyggingsmønsteret i området. Det legges opp til mulighet for flere borebrønner for vannforsyning, og overføringsledning for avløp til felles renseanlegg utenfor planområdet. I den midtre delen av planområdet ligger det bedre til rette for en noe mer konsentrert utbygging i den skogkledte, sørvendte lia som i dag er uten hytter. Dette partiet ønskes bygd ut som et noe tettere hyttefelt med høy sanitærteknisk anlegg, spredte borebrønner for vannforsyning og overføringsledning for avløp til felles renseanlegg utenfor planområdet. 4

5 I den østlige delen av planområdet ligger det også til rette for en noe tettere utbygging av et mindre hyttefelt med høy sanitærteknisk standard og overføring av avløp til felles renseanlegg. Plassering av nye hyttetomter er tilpasset eksisterende hytter for å unngå unødig sjenanse overfor eksisterende hytteeiere. Det er lagt til grunn en norm på at nye hytter ikke plasseres nærmere enn 50 meter på framsiden av eksisterende hytter. Bak og til side for eksisterende hytter kan denne grensa fravikes. Der nye tomter grenser inntil eksisterende hytter er maks størrelse på nye hytter 120 m 2. I helt nye hyttefelt er maks størrelse 150 m 2. Normal størrelse på tomtene er på 1-1,5 mål. 3.4 Skiløyper, stier og lignende fellestiltak Mulighet for å drive friluftsliv ved skigåing, fotturer, sykling og andre utendørs aktiviteter i flott fjellnatur er et hovedmotiv for å ha hytte på Vegglifjell. Det er tegnet inn nye trasseer for tilbringerløyper fra planområdet til eksisterende nett av hovedskiløyper, som passerer helt vest i planområdet i nord-sydlig retning. Det er også lagt vekt på å opprettholde korridorer for ferdsel inne i og ut av planområdet. Dette framgår av vedlegg 3. Det har i lengre tid vært et ønske om forbindelse for sykkel mellom Vegglifjell Fjellstue og Votnedalen. Det er lagt opp til å binde sammen adkomstvegene fra Liset/ Elehovda og Votnedalen/Tiurfaret med sykkelveg som skal stenges for biltrafikk. Grunneierne vil underskrive utbyggingsavtale med Rollag kommune, der det økonomiske grunnlaget for videre utvikling og drift av grønn infrastruktur blir sikret. Grunneierne vil tilbakeføre 5 % av tomtesalget til utbygging av ny grønn infrastruktur som skiløyper, turstier, sykkelveger, og der kjøpere av nye tomter forplikter seg til å bidra med årlige midler til drift av de samme tiltakene (oppkjøring av skiløyper osv). 3.5 Områder for landbruk, natur og friluftsliv Alt areal mellom hyttetomtene er lagt ut som kombinerte områder for landbruks-, natur- og friluftsformål i hht plan og bygningslovens 12-5 nr 5. Det legges ikke juridiske begrensninger på beite og skogsdrift i planområdet utover ordinært lovverk som regulerer landbruksdrift. I henhold til gjeldende miljøstandarder for skogsdrift skal det tas hensyn til natur og miljø, herunder også til hytter og friluftsliv, ved hogst innenfor området. Høggerud seter (del av setervoll er innenfor planområdet) bør bevares og kan tas i bruk til miljøbasert næringsutvikling tilknyttet eiendommen. Det tillates å føre opp nye bygninger i tilknytning til landbruk på setervollen. 3.6 Infrastruktur (veg/energi/vann/avløp) Det er regulert veg fram til alle nye tomter i planforslaget og til de aller fleste av de nåværende hyttene i planområdet. To tomter vest i planområdet og to tomter sentralt i planområdet har ikke regulert veg fordi dette ville innebære store og skjemmende inngrep i terrenget. Flere av tomtene 5

6 i Tiurfaret har ikke ønsket regulert veg helt fram til hytta. Under avsnitt 6 er det gjort nærmere rede for ulike vegløsninger som er vurdert, og valgt løsning er begrunnet. Rollag elverk har etablert transformator (nettstasjon) nord for Høggerudseter i vest. Det er planlagt transformator ved Votnedalsvegen, omtrent ved avkjøringen til Tiurfaret. Disse nettstasjonene vil forsyne den midtre delen av planområdet med strøm. Det planlegges ny transformator ved Årsetkrysset rett øst for planområdet, og som vil forsyne den østre del av planområdet. El-forsyningskabler vil legges i bakken og så langt som mulig i VA-grøfter eller i kjøreveger. Vegglifjell Vann og Avløpsselskap AS (VEVAS) og Rollag elverk har rutiner for samarbeid om utbygging av infrastruktur. I ordinære hytteområder er det ikke regningssvarende å bygge felles anlegg for vannbåren varme fordi investeringskostnadene er altfor høye i forhold energiforbruk og mulighet til å tjene inn investeringene. Det er derfor uaktuelt med lokal energisentral for vannbåren varme i planområdet. VEVAS planlegger overføringsledning for avløp fra midtre del av planområdet til Årsetkrysset rett øst for planområdet. Fra Årsetkrysset vil avløpet pumpes enten til felles renseanlegg ved Persbukrysset, eventuelt føres i ny hovedavløpsledning fra Nordre Vegglifjell og ned til nytt, felles renseanlegg ved Veggli sentrum. Basert på selvfall vil de fleste hyttene kunne kobles til denne avløpsledningen og felles renseløsning utenfor planområdet. Vannforsyning vil løses med spredte borebrønner i planområdet. Fordi avløp føres ut av planområdet anses det ikke som noen store fare for forurensning av grunnvannet i området. Vedlegg 7 viser planlagt trase for hovedavløpsledning. Detaljert trase for stikkledninger til hytter og nye tomter vil avklares i samråd med berørte brukere ved forberedelse til graving. Interesse for å knytte eksisterende hytter til avløpsledningen vil ha betydning for plassering av stikkledninger. 4. Forhold til overordnede planer 4.1 Ny kommunedelplan for Vegglifjell Planforslaget er i all hovedsak samsvar med ny kommunedelplan for Vegglifjell, slik det framgår av kartvedlegg 2. I ny kommunedelplan er alle de foreslåtte hytteområdene avsatt som byggeområde for fritidsbebyggelse. Grøntkorridoren i kommunedelplanen mellom Elehovda og Tiurfaret og mellom Elehovda og Årset er opprettholdt i planforslaget. Adkomstveg til den nedre del av hyttefeltet midt i planområdet er valgt fra Tiurfaret fordi det allerede er bygget veg fram til hytte øst for Høggerudseteråe på gbnr 26/1. Valgt vegløsning er nærmere utredet under avsnitt Fylkesdelplan for Hardangervidda Aust Planforslaget er i samsvar med fylkesdelplan for Hardangervidda Aust. Hele planområdet er lagt ut som hytte- og turistområde i gjeldende fylkesdelplan fra

7 5. Vurderinger av miljø, naturressurser og samfunn Ved oppstart av planarbeidet har Rollag kommune ikke stilt krav om konsekvensutredning for planarbeidet i hht plan og bygningslovens kap. 4 så lenge planen ikke avviker vesentlig fra ny kommunedelplan for Vegglifjell, jfr pblov 12-3, 3. ledd. Selv om det ikke stilles krav til konsekvensutredning etter pblovens 4 med eget planprogram, er det gjort en vurdering av planens innhold i forhold til natur og miljø. Friluftsliv ferdsel - grøntkorridorer Viktige grøntkorridorer i og i tilknytning til planområdet framgår av kartvedlegg 3. Vedlegget viser også hovedskiløype helt vest i planområdet som går i nord-sydlig retning. I planområdet er det lagt inn trasseer for to gjennomgående tilbringerløyper, fra hytteområdene og til hovedløypenettet. Tilbringerløypene forutsettes opparbeidet med en smalere løypetrase (inntil 4 m) enn hovedløypenettet som kan opparbeides inntil 6 m bredde. Tilbringerløypene vil krysse bilveg på noen få steder for å kunne binde sammen hyttefeltene med hovedskiløypene. Gjennom pålagt utbyggingsavtale vil det avsettes midler til nyinvesteringer og drift av grønn infrastruktur. Naturverdier I Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning er det ikke registrert forekomster av utvalgte naturtyper eller spesielle artsdata for sårbart biologisk mangfold i eller i nær tilknytning til planområdet. Lisetåe/Høggerudseteråe renner gjennom planområdet fra nordvest mot sørøst. Bekken som renner forbi Høggerud seter har stor verdi for friluftsliv og naturopplevelse. Inngrepsfrie naturområder INON Planforslaget innebærer ingen reduksjon i inngrepsfrie naturområder INON, jfr. kartvedlegg 4. Overordnet arealbruk Planforslaget legger opp til en relativt bra utnytting av nye områder som er egnet for hyttebygging, men en lavere utnyttingsgrad i tidligere byggeområder for hytter. Overordnet arealpolitikk tar til orde for en relativ sterk utnytting av egnede hytteområder samtidig som en sparer større naturområder og viktige grøntkorridorer. Dette er også rasjonelt av hensyn til infrastruktur som veg, vann, avløp og strømforsyning. Landskap og terrenginngrep Nye hytter, veger og andre anlegg er søkt plassert slik at utbyggingen ikke skal prege landskapet. Ingen nye hytter er plassert i terreng brattere enn 1:4. Det er søkt opprettholdt en buffer mellom nye inngrep og større åpne myrområder. Det er lagt inn bestemmelser om bevaring av vegetasjon for å bidra til å opprettholde et naturpreget landskap. Alle inngrep skal avsluttes raskest mulig for å redusere virkningene av anleggsarbeider på landskapet. Bestemmelser om størrelse, høyde og utforming av bygninger skal ivareta hensyn til landskapsvirkning og estetikk. Ferdsel i forhold til villreinkorridor Villreinkorridoren mellom Hardangervidda og Blefjell ligger mer enn 1 km vest for planområdets vestre avgrensning. Ferdsel fra planområdet vil i all hovedsak følge eksisterende skiløypenett og stier. Skiløypene går i nord-sørlig retning og vil i liten grad medføre økt ferdsel inn mot villreinkorridoren som ligger vest for planområdet. Også på sommeren vil mye av ferdselen skje mot nord og sør. 7

8 Kulturminner Planområdet er ikke befart for kulturminner før planforslaget er oversendt Rollag kommune for behandling. Det forutsettes at planområdet blir befart for kulturminner i forbindelse med høring på planforslaget. Det er fra tidligere registreringer ikke kjennskap til fredede kulturminner i planområdet. Forurensning av grunnvann og overflatevann Innlegging av vann i hyttene medfører fare for forurensning av grunnvann ved utslipp av gråvann eller svartvann. Innlegging av vann krever utslippstillatelse etter forurensningsloven til godkjent renseløsning. Det ligger til rette for å etablere overføringsledning for avløp fra hele planområdet og ned til Votnedalskrysset helt øst i planområdet. Det aller meste av ledningsnettet vil ha selvfall, og antall potensielle abonnenter er så stort at dette framstår som det beste alternativet framfor å etablere spredte renseanlegg i tilknytning til planområdet, med fare for utslipp. Energiforsyning Utbygging og bruk av nye hytter i fjellet vil bidra til økt forbruk av elektrisk strøm. I vanlige hytteområder er det dårlig økonomi i å bygge ut felles energiforsyningsanlegg basert på vannbåren varme. Det bør satses på frivillige, energiøkonomiserende tiltak i tillegg til god isolering av hyttene. Betraktninger vedr transport Bruk av hytter medfører biltrafikk til og fra hytta. Avstand fra bolig til ferie- og fritidsområde har stor betydning for trafikkmengden. Vegglifjell har relativt kort reiselengde fra store befolkningskonsentrasjoner som Stor-Oslo og byene i Vestfold. Trafikkbelastningen blir derved mindre ved reise til Vegglifjell enn tilsvarende områder lenger nord i Buskerud eller andre fjellområder med mer enn to timer reise fra det sentrale Østlandet. Renovasjon Planområdet inngår i den ordinære ordningen for hytterenovasjon som Rollag kommune har innført. Det vil si boder som settes opp på strategiske steder for innsamling av restavfall. Det er avfallsboder ved Votnedalskrysset rett øst for planområdet. 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse Ingen nye hyttetomter eller nye veger ligger utsatt til for flom i planområdet. Det er heller ingen nye hyttetomter eller veger i planområdet som ligger utsatt til for ras eller skred. 7. Vurdering av alternative løsninger I planarbeidet er det vurdert ulike vegløsninger for hyttefeltene i den sentrale delen av planområdet og sør for Høggerud seter. De fleste alternativene ble illustrert i kartvedlegg ved varsel om oppstart av planarbeidet (vedlegg 6), og berørte parter fikk anledning til å gi tilbakemelding. Det er to alternative løsninger for adkomstveg til hyttefeltet i den sentrale delen av planområdet; den ene fra Liset og Voldbakkenvegen på gbnr 25/1 i nordvest og den andre fra Tiurfaret i sør. Ingen av vegløsningene peker seg ut som optimale som adkomst for hele feltet bestående av 8

9 eksisterende hytter og nye tomter. Voldbakkenvegen er smal og kronglete og er ikke bygd for stor trafikk. Denne vegløsningen vil gi mer enn 2 km lenger adkomst for de fleste hyttene sammenlignet med adkomst fra Tiurfaret. Eierne av hyttene på gbnr 25/1 ved Elehovda ønsker adkomstveg via Liset og Voldbakkenvegen. Adkomst via Tiurfaret vil gi kortere adkomst med bedre stigningsforhold og kurvatur, og det er bygd veg nesten helt fram til planområdet. Denne vegen er imidlertid ikke bygd for tyngre trafikk. Hytteeiere langs både Voldbakkenveien og Tiurfaret er negative til vesentlig økning i trafikken langs de respektive vegene. Det er ikke ønskelig med gjennomgangstrafikk i det nye hyttefeltet, men det er ønskelig å etablere en sykkelveg mellom Votnedalsveien og Veggli Fjellstue. Biltrafikk mellom Votnedalsveien og Fjellstua/Killingdalen må skje via Årset. Fordi ingen av de alternativene vegløsningene er optimale for hele feltet er det valgt en delt vegløsning for hyttefeltet, med ca 100 meter gang/sykkelveg som binder vegene sammen. Det er flere alternative løsninger for adkomstveg til hyttefeltet sør for Høggerud seter; enten fra Høggerud seter i nord eller to løsninger for adkomst fra Votnedalsveien i sør. Ved adkomst fra Høggerud seter ville vegen krysse både setervollen og Lisetåe/Høggerudseteråe, noe som ville være uheldig. Adkomstvegen ville også bli lengre enn alternativet med adkomst fra sør, og med vanskelig kurvatur og stigningsforhold opp fra Høggerudseter. For adkomstløsning fra Votnedalsveien er det tre alternativer som peker seg ut. Disse framgår av vedlegg 8. Alternativ 1 (grønn strek) ble varslet ved oppstart av planarbeidet. Alternativ 3 gir den beste vegløsningen når det gjelder stigningsforhold og lengde, herunder avkjøring, og gir et lite terrenginngrep som ikke vil synes i landskapet. Alternativet gir også minst virkning for eksisterende hytteeiere. Vegen er ikke i samsvar med kommunedelplanen ved at den går over LNF-område 150 meter. Grunneier på gbnr 27/3 ønsker ikke adkomstveg over sin eiendom. Alternativ 1 og 2 vil følge eksisterende hytteveg med avkjøring fra Votnedalsvegen. Denne vegen er svært bratt i starten, og vil i tillegg gi noe bratt og svingete nedkjøring til hyttefeltet. Alt. 1 gir et lite terrenginngrep, men krysser LNF-område mot grunneieres ønske. Alt. 2 krysser verken LNF-område eller gbnr 27/3, men vil gi det største og mest synlige terrenginngrepet. Etter en helhetsløsning er alternativ løsning nr 2 valgt som adkomstløsning i planforslaget. 9

10 B. REGULERINGSBESTEMMELSER ÅRSET HØGGERUD SETER, VEGGLIFJELL, ROLLAG KOMMUNE 1. Avgrensning av planområdet Det regulerte området er på planen markert med reguleringsgrense. 2. Reguleringsformål Planområdet er avsatt til følgende arealformål: PBL 12-5, nr. 1: Områder for bebyggelse og anlegg - Område for frittliggende fritidsbebyggelse - Skiløypetrase PBL 12-5, nr. 2: Områder for samferdselsanlegg og infrastruktur - Kjøreveg - Parkeringsplasser - Anlegg for vannforsyning - Gang-/sykkelveg PBL 12-5, nr. 5: Områder for landbruks-, natur og friluftsformål - Kombinert område for skogbruk, frilufts- og naturformål - Kombinert område for landbruk og vern av kulturmiljø 3. Fellesbestemmelser Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet. Alle former for terrenginngrep skal gjøres så små og skånsomme som mulig, og så langt som mulig innordnes hensyn til landskap og omgivelsene for øvrig. Alle typer rør og kabler skal følge veitrase der dette er praktisk mulig, eventuelt samordnes til felles grøfter. Etter ferdigstillelse av bygninger og anleggsarbeider skal utearealet ryddes og tilbakeføres til et naturlig utseende. Det tillates ikke omfattende opparbeiding av terreng på tomter. Jordmasser skal påføres, og det skal helst brukes jord fra området. 4. Områder for bebyggelse og anlegg Område for frittliggende fritidsbebyggelse Ved søknad om byggetillatelse skal bygningens plassering på tomt med møneretning framgå av situasjonsplan, sammen med parkeringsløsning for tomta. For tomter som er brattere en 1:6 skal 10

11 det foreligge tverrprofil av planlagt utnytting av tomta som viser tilpasning av anlegg og bygninger til terrenget. Byggestil skal ha utgangspunkt i lokale byggetradisjoner fra Numedal eller fra norske hyttetradisjoner. Fasadene bør ha oppdelte vinduer, store vindusflater bør unngås.bygninger skal oppføres i tre eller natursteinmaterialer og tilpasses landskap, eksisterende bygninger og lokal byggeskikk. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom Hovedmøneretning skal tilpasses nærliggende bygninger. Hovedmøneretning skal normalt følge høydekurvene i terrenget. Som taktekkingsmateriale skal det fortrinnsvis benyttes torv, skifer, tre eller mørk papp. Blanke metallplater godkjennes ikke. Det skal benyttes farger i mørke nyanser eller tjærebrune nyanser. Hvite og lyse farger godkjennes ikke. Kommunen skal godkjenne utvendig fargebruk ved behandling av byggesøknad. Maksimalt tillatt BYA = 210 m 2 for tomter der ikke annet framgår av plankartet. Dette inkluderer to oppstillingsplasser for biler med BYA = 35 m 2. Maksimal grunnflate for et enkeltbygg er BYA= 150 m 2. I tillegg kan det føres opp uthus/anneks. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng om ikke annet framgår av plankartet. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter. På tomter som er merket BYA 175 på plankartet gjelder at maksimalt tillatt BYA = 175 m 2. Dette inkluderer to oppstillingsplasser for biler med BYA = 35 m 2. Maksimal grunnflate for et enkeltbygg er 120 m 2 BYA. I tillegg kan det føres opp uthus/anneks. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 5,5 m over gjennomsnittlig planert terreng om ikke annet framgår av plankartet. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,75 meter. Der hensyn til landskap, bebyggelsens harmoni, og der naboer tillater det kan bygning føres opp med ramloft (oppstugu). Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Disse tomtene er merket på plankartet med H=6,0. Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Det kan settes opp gjerde rundt inntil 50 % av hver tomt. Flaggstenger tillates ikke. Det skal være tilstrekkelig stengsler eller hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger. Det tillates lagt inn vann i fritidsboligene under forutsetning av godkjent utslipp. Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg. For utbygging av tomter som ligger spredt plassert i terrenget uten nære naboer kan bestemmelser om byggestil fravikes. Skiløypetrase Hovedskiløyper kan ryddes for trær og busker og grunnprepareres for oppkjøring av skiløyper på lite snø i inntil 6 m bredde. Tilbringerløyper kan tilsvarende opparbeides i inntil 4 meters bredde. Traseene kan skiltes og planeres, og det kan utføres forsiktig grøfting og drenering. Det kan bygges broer og klopper ved kryssing av bekker og mindre elver. Det tillates ikke masseutskifting eller full drenering over myrpartier, men trase kan opparbeides ved utlegging av masser på duk. 11

12 5. Områder for samferdselsanlegg og infrastruktur Kjøreveg Alle kjøreveger i planområdet bygges og driftes som private veger. Adkomstveger V1, V2, V5 og V6 kan opparbeides med vegbredde inntil 5,0 meter medregnet vegskulder, samleveger V3 og V7 kan ha en vegbredde inntil 4,0 meter mens stikkveger til en/to hytter (V4, V8 og V9) kan ha en bredde inntil 3,5 meter medregnet vegskulder. I tillegg til oppgitt vegbredde kommer nødvendig grøft med skjæring og fylling for alle kategorier av kjøreveger. Parkeringsplasser Areal for parkering skal opparbeides for hytter som ikke har vegframføring. Anlegg for vannforsyning Det kan føres opp pumpehus i tilknytning til borebrønner/vannforsyningskilder. Gang-/sykkelveg Gang-/sykkelveg kan opparbeides med vegbredde inntil 2,5 meter medregnet vegskulder. I tillegg til oppgitt vegbredde kommer nødvendig grøft med skjæring og fylling. 6. Områder for landbruks-, natur og friluftsformål Kombinert område for skogbruk, natur- og friluftsformål Områdene skal brukes til skogbruk, natur- og friluftsformål i henhold til gjeldende lovverk. Ved hogst skal det legges vekt på flerbrukshensyn og tas hensyn til friluftsliv og naturopplevelse, viktig naturforekomster og nåværende og framtidig fritidsbebyggelse. Framkommelighet på stier skal opprettholdes. Kombinert område for landbruk og vern av kulturmiljø Det kan tillates oppført nye bygninger i seterområdet i tilknytning til landbruksvirksomhet. Formuttrykk på ny bebyggelse skal tilpasses helheten og den tradisjonelle seterbebyggelsen. 7. Andre bestemmelser Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnet eller en sikringssone på 5 meter, jfr. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene slik at disse kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 12

REGULERINGSPLAN FOR HEKÅE HYTTEFELT, NORDRE VEGGLIFJELL, ROLLAG KOMMUNE A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HEKÅE HYTTEFELT, NORDRE VEGGLIFJELL, ROLLAG KOMMUNE A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HEKÅE HYTTEFELT, NORDRE VEGGLIFJELL, ROLLAG KOMMUNE A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet 3628

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SUNDTJØNNSKARVEN, ROLLAG KOMMUNE VERSJON 04.06.2009 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR SUNDTJØNNSKARVEN, ROLLAG KOMMUNE VERSJON 04.06.2009 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SUNDTJØNNSKARVEN, ROLLAG KOMMUNE VERSJON 04.06.2009 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet 3628

Detaljer

B. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MYKSTULIA - LAUVHOVD, ROLLAG KOMMUNE

B. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MYKSTULIA - LAUVHOVD, ROLLAG KOMMUNE B. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MYKSTULIA - LAUVHOVD, ROLLAG KOMMUNE 1. Avgrensning av planområdet Det regulerte området er markert på planen med reguleringsgrense. 2. Reguleringsformål Planområdet er avsatt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen Dato: 1892012 Tilhørende plankart datert: 1892012 1 GENERELT 11 Planens formål og avgrensning Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FORTETTING AV TVEITEN SAMEIGE PERSBUHAUGEN ROLLAG KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR FORTETTING AV TVEITEN SAMEIGE PERSBUHAUGEN ROLLAG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR FORTETTING AV TVEITEN SAMEIGE PERSBUHAUGEN ROLLAG KOMMUNE A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Konstruksjon - Arealplanlegging - Formidling - Salg INNHOLD: A. PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DALSET SAMEIE, NORE OG UVDAL KOMMUNE REVIDERT 6. JUNI 2011 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter Kjetil Heitmann, Numedalstunet,

Detaljer

DALHØGD GNR 36 BNR 11

DALHØGD GNR 36 BNR 11 REGULERINGSPLAN FOR DALHØGD GNR 36 BNR 11 NORDRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 9. NOVEMBER 2015 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MOGEN LAUVHAUGEN, SVARTLØK PÅ SØRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 29. DESEMBER 2014

REGULERINGSPLAN FOR MOGEN LAUVHAUGEN, SVARTLØK PÅ SØRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 29. DESEMBER 2014 REGULERINGSPLAN FOR MOGEN LAUVHAUGEN, SVARTLØK PÅ SØRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 29. DESEMBER 2014 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHAUG - KRÅKÅS ROLLAG KOMMUNE GODKJENT AV KOMMUNESTYRET I ROLLAG 21. JUNI 2007 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR STORHAUG - KRÅKÅS ROLLAG KOMMUNE GODKJENT AV KOMMUNESTYRET I ROLLAG 21. JUNI 2007 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR STORHAUG - KRÅKÅS ROLLAG KOMMUNE GODKJENT AV KOMMUNESTYRET I ROLLAG 21. JUNI 2007 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av : Naturforvalter Kjetil

Detaljer

RUSTVEGEN, NORDRE VEGGLIFJELL

RUSTVEGEN, NORDRE VEGGLIFJELL REGULERINGSPLAN FOR RUSTVEGEN, NORDRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I ROLLAG 22. NOVEMBER 2007 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen er utarbeidet av: Naturforvalter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune

DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR EINARSET ØSTRE, Gol kommune Planid: 2012011. Dato: 16.01.14 Godkjent i kommunestyret 07.10.14, sak K 059/14. Sist revidert (dato): 23.10.14. 1. GENERELT. 1.1 Innenfor

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

RUSTVEGEN VEST GNR 34 BNR 1

RUSTVEGEN VEST GNR 34 BNR 1 REGULERINGSPLAN FOR RUSTVEGEN VEST GNR 34 BNR 1 NORDRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 24. MARS 2017 OPPDATERT ETTER NMR-BEHANDLING 13.03.2017 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID

REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID Vedtatt i hovedutvalg NMK i utvalgssak 66/17, dato 24.08.2017 REGULERINGSPLAN FOR BREISET, DEL AV EIENDOMMENE 185/1, og 185/4, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015015 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN BREIVIKÅSEN OG BENTEPLASSEN, DEL AV EIENDOMMENE 126/13, 14, 15, 43 OG 119/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN BREIVIKÅSEN OG BENTEPLASSEN, DEL AV EIENDOMMENE 126/13, 14, 15, 43 OG 119/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. REGULERINGSPLAN BREIVIKÅSEN OG BENTEPLASSEN, DEL AV EIENDOMMENE 126/13, 14, 15, 43 OG 119/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKÅSEN HYTTEOMRÅDE,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid

Rendalen kommune. Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid Rendalen kommune Reguleringsbestemmelser for Renåtangen hyttefelt Planid 201404 Revidert dato: 3.3.2016 Det regulerte området er vist på plankart. Følgende dokumenter inngår i reguleringsplanen: - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN BJØRKEBUIN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN 30/3 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Planbestemmelser. PlanID

REGULERINGSPLAN BJØRKEBUIN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN 30/3 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Planbestemmelser. PlanID REGULERINGSPLAN BJØRKEBUIN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN 30/3 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Planbestemmelser PlanID 2016007 PLANBESTEMMELSER FOR: REGUGLERINGSPLAN FOR BJØRKEBUIN HYTTEOMRÅDE, DEL AV EIENDOMMEN

Detaljer

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend

Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Planbestemmelser Løkenkollen hyttegrend Vedtatt av kommunestyret K-sak 109/05 av 24.11.2005 Endret som følge av klage K-sak 33/06 av 11.05.2006 Referanse: 06/33-28 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) Veg Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) Turveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12 5, nr. 2) Veg Grønnstruktur (PBL 12 5, nr. 3) Turveg REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR BØGASET gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201601 Dato: 28.03.17 Sist revidert (dato): Tilhørende plankart datert: 28.03.17 1. GENERELT. 1.1 Innenfor plangrensen

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål:

Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: Nes kommune Planid.: 01200405 Reguleringsplan for Syningset / Lyseren pr. 12.04.2011 Reguleringsformål Reguleringsplanen for Syningset / Lyseren viser områder med disse reguleringsformål: PBL 25.1 PBL

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND OMFATTER DELER AV EIENDOMMENE GNR/BNR 23/10, 23/19, 23/20, 54/363 OG 80/43 I STOR-ELVDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EIDALSMARKA SAMEIGE, GNR 56 BNR 18 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EIDALSMARKA SAMEIGE, GNR 56 BNR 18 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN EIDALSMARKA SAMEIGE, GNR 56 BNR 18 m.fl. Justert i samsvar med vedtak i teknisk utvalg, sak 68/10, 54/13 og 48/16. Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE PLANID: 43020110200 Dato: 05.07.2011 Sist revidert: 02.03.2012 Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Koppang

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III

REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.14 Tilhørende plankart er sist revidert: 15.01.14 Godkjent av kommunestyret: 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1 Selbu kommune Planident 20070002 Reguleringsbestemmelser Planforslag 05.12.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

KOLVEGEN - GLAIMKØSE BOLIGOMRÅDE,

KOLVEGEN - GLAIMKØSE BOLIGOMRÅDE, REGULERINGSPLAN FOR KOLVEGEN - GLAIMKØSE BOLIGOMRÅDE, ROLLAG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER PLANFORSLAG TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR NMR 1 INNHOLD:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 24.11.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STOREFJELL HØYFJELLSHOTELL AS. Justert i samsvar med vedtak Gol Kommunestyre sak 063/10, den 16.12.10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 07.01.11.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BAKKE MYREFJELL ØST SØNDRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 13. JULI 2017 REVIDERT ETTER 1. GANGS BEHANDLING I NMR-UTVALGET

REGULERINGSPLAN FOR BAKKE MYREFJELL ØST SØNDRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 13. JULI 2017 REVIDERT ETTER 1. GANGS BEHANDLING I NMR-UTVALGET REGULERINGSPLAN FOR BAKKE MYREFJELL ØST SØNDRE VEGGLIFJELL ROLLAG KOMMUNE PLANFORSLAG 13. JULI 2017 REVIDERT ETTER 1. GANGS BEHANDLING I NMR-UTVALGET A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA

REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA REGULERINGSPLAN FOR R7 - ÅSSETRA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 21/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R7 - ÅSSETRA I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KLØFTBERGET HYTTEOMRÅDE - RØROS KOMMUNE Plan ID: 20120002 Reguleringsplanen omfatter deler av landbrukseiendommene gnr. 98, bnr. 1 Elveplassen og gnr. 87, bnr. 3 Sakstrøen.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua Versjon 02.05.12 (rev. ihht. vedtak i KST-sak 27/12, 24.04.12) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet

Detaljer

Fred-Olav Haug. Reguleringsbestemmelser Grotdalen Nordre Utgave: 4 Dato:

Fred-Olav Haug. Reguleringsbestemmelser Grotdalen Nordre Utgave: 4 Dato: Reguleringsbestemmelser Grotdalen Nordre 2015010 Utgave: 4 Dato: 22.11.16 1 FORMÅL MED PLANARBEIDET Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse og turistmål (spredt næring) innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA. Sist lagret: 10. mars 2016 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn jfr. PBL 12-10 i sak 6/15 Utvalg for plan og utvikling: 12.11.2015 1 GENERELT 1.2

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2 Tydal kommune Planident 16652015004 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 10.06.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLAN ID 2015007 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN FOR SAGODDEN DEL AV EIENDOM 137/40, I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

Detaljer

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3 Tydal kommune Planident 16652016001 Reguleringsbestemmelser Planforslag - revidert 22.04.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

- Turtrasé - Område for steinbrudd og masseuttak - Område for avløpsanlegg

- Turtrasé - Område for steinbrudd og masseuttak - Område for avløpsanlegg REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Landbruksområde:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD.

DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD. DETALJREGULERING FOR GNR. 3 BNR. 22 VALEN I BUGØYFJORD. Reguleringsbestemmelser. PlanID: 2012014 ArkivsakID: 11/2420 Dato: 11.06.14 Revidert: 18.02.15 Vedtak i Kommunestyret: 27.05.15, KST 030/15 1 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

SVARTLØK-SMYLEHAUG- SUNDTJØNN VEST,

SVARTLØK-SMYLEHAUG- SUNDTJØNN VEST, REGULERINGSPLAN FOR SVARTLØK-SMYLEHAUG- SUNDTJØNN VEST, ROLLAG KOMMUNE REVIDERT VERSJON ETTER BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG RESSURS 25.04.2006, SAK 51/06 A. PLANBESKRIVELSE B. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune E 453100 E 453000 E 452900 E 452800 E 452700 E 452600 E 452500 E 452400 E 452300 E 452200 E 452100 N 6966500 N 6966500 N 6966400 N 6966400 N 6966300 N 6966300 N 6966200 N 6966200 N 6966100 N 6966100 N

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt. Planid: 20040001 Nordre Land kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langeråk hyttefelt Planid: 20040001 Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsatt planarbeid 20.6.2013 Utlagt til offentlig ettersyn

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Øvre Kamben Vedtatt i Gol kommunestyre 19.06.2007, saknr. 35/07 REGULERINGSBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Øvre Kamben Vedtatt i Gol kommunestyre 19.06.2007, saknr. 35/07 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Landbruksområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR AUENHAUGLIE, GOL KOMMUNE. Godkjent i kommunestyret 11.05.10, sak K 20/10. Dato for siste revisjon av føresegnene: 06.08.10 REGULERINGSBESTEMMELSER 1. GENERELT.

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

Reguleringsplan Nordfjellstølen

Reguleringsplan Nordfjellstølen Reguleringsplan Nordfjellstølen - Åpent møte 14.4.2014 - Bakgrunn for planarbeidet Innhold i reguleringsplan Tomtegrenser og utvidelser Atkomstveger Skred/flom Kulturminner Framdrift Bakgrunn Bygd ut over

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune

Reguleringsbestemmelser for. Sandvikahytteområde. Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune Reguleringsbestemmelser for Sandvikahytteområde Gnr40 Bnr2 i Fosneskommune 29.01.2017 Revidert15.05.2017 REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT ALTA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT ALTA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT ALTA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Planens navn Detaljregulering for Bolloseter hyttefelt Kommunenr 2012 Arkivsak 05/923 Planident 20050008 Vedtatt

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer