REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD FEBRUAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD 25. - 26. FEBRUAR"

Transkript

1 REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD FEBRUAR 2009 En presentasjon av svarene fra summetema - prosessen, etter Lars Vorland sitt innlegg; Oppdrag Vi har gruppert oppsummeringen av spm.1 og spm.2 etter modell i Jan Thorsvik sin presentasjon samt lagt rådata med som vedlegg. Spm 1; Hva er det viktigste grep du som leder må ta for å nå målet om kvalitativt gode tjenester innenfor det budsjettet du har fått til rådighet? Spm 2; Hva er risikofaktorene? Hva skal til for at du lykkes? (Thorsvik, 2009, foredrag Team og ledelse på distanse, Bodø) Organisasjonsstruktur (formelle trekk ved organisasjonen) - Mål og strategi - Organisasjonsstruktur Organisasjonskultur (uformelle trekk ved organisasjonen) - Organisasjonskultur - Maktforhold Organisasjonsatferd og prosesser - Motivasjon og ytelse - Kommunikasjon - Beslutninger - Læring - Endring Modellen belyser hvordan du som leder kan bruke ditt lederskap for å påvirkeorganisasjonen på en effektiv måte ved å angi hvilke type lederskap som er hensiktsmessig i forhold til strukturelle, kulturelle og prosessmessige utfordringer.

2 Innspill og svarene som dere er kommet frem til ved det enkelte bord/gruppe, er delt inn etter hvilken boks de tilhører. Noen av svarene kan passeres i flere bokser, men har blitt satt der vi har vurdert de passer best. Sammenfatning av de to spørsmålene dere diskuterte Spm 1; Hva er det viktigste grep du som leder må ta for å nå målet om kvalitativt gode tjenester innenfor det budsjettet du har fått til rådighet? Strukturelt er det viktigste grepet å være tydelig på hvilken aktivitet som skal prioriteres, kvaliteten og omfanget av denne samt sikre og legge til rette for at det en er blitt enig om og skapt felles forståelse for, følges opp. Det skal være tydelighet i forhold til ansvar, grenser og forventninger til leveranser. Kulturelt har gruppene pekt på å trekke i samme retning, samhandling, ansvarliggjøre, kommunisere og gjenta felles mål samt stimulere til faglig nyskjerrighet. Prosessmessig er det pekt på drift, prosedyrer og kostnadsdrivere i pasientforløpet. Oppgaver på rett nivå (LEAN), problemløsningsfokus, forankring av forbedringer samt feedback. Nødvendige støttesystemer som dokumenterer driften (LIS). Spm 2; Hva er risikofaktorene? Hva skal til for at du lykkes? Strukturelt er risikoen at støttesystemer som LIS ikke kommer på plass, at en får overraskelser i budsjettet som pensjonsøkning samt nivået på sykefraværet. Tilstrekkelig med omstillingsmidler. Involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste Kulturelt pekes det på langt flere risikoområder som motstand, motivasjon, håpløshet, for mye ansvar, lojalitet, manglende kompetanse og vilje, frykt for forandring med mer. Prosessmessig pekes det på at andre har mulighet for å utløse kostnader på eget område. Bekymring for at en ikke klarer å trekke faglig i samme retning, nok og riktig kompetanse. Trening og øvelse status quo. Hele linjen må bli sett slik at alle ansatte drar i samme retning. Ledelsesmessig synes det som en er bekymret både mht ledelsesfaglig og relasjonsmessig kompetanse på flere nivå i organisasjonen. Lederen må evne å se over egen dørstokk arbeid i flokk. Ledelsens kapasitet stilles det også spørsmål ved, - mange slitne og demotiverte ledere.

3 VEDLEGG RÅDATA FRA INNSPILL I GRUPPEARBEIDET REGIONAL LEDERSAMLING HELSE NORD FEBRUAR 2009 SPM 1 Hva er det viktigste grep du som leder må ta for å nå målet om kvalitativt gode tjenester innenfor det budsjettet du har fått til rådighet? Budsjett i balanse gir handlingsrom Viktig at ledere (på samme og ulike nivå) trekker i samme retning. Bruke samme faglige begrep, skape en felles forståelse av rammer for faglig prioritering, lage gode og tydelige faglige rammer. Hjelpe ledere på lavere nivå til å strukturere jobben videre. Avklare handlingsrom for den enkelte behandler. Bli mer beslutningsdyktig som leder mht gjennomføring. Begrense enkeltpersoners økonomiske handlingsrom. Avklare riktig status for beredskap i akuttavdelingen som kan være støttende for lokale ledere og ansatte Kontroll over økonomi og kvalitet ved å : tydelig ledelse felles målforståelse klare prioriteringer skape eierforhold til endringsprosessen bli enig om/søke felles forståelse for kvalitet i avdelingen, med bestemmelse og tverrfaglig samarbeid Involvering av ansatte, tillitsvalgt og verneombud Forankre målsetning Definere kjerneområder/prioritere utvikle mine medledere gjennom dialog samhandling kjenne virksomheten god ensartet prioritering dialog definere behov grensesetting soliditet mellom ledelsen og mellom seksjonene

4 Tydelig Forventninger Prioriteringer Tør Økonomisk styring Tettere oppfølging av mellomledere, på konkrete mål og følge opp avvik, hjelpe til å strukturere arbeidet bedre Prioriteringer: Hva skal ikke gjøres konsolidering av tilbud som eksisterer ikke nødvendigvis nytt hele tiden. Prioritere forventningsavklaring Forventninger til leveranser prioriteringer felles forståelse tydelighet kjenne kostnadsdrivere Eierforhold til arbeidsplassen sin Stolthet Ærekjær samhold positivitet lojal ærlig Rett person rett plass Du kan ikke eie alene You never walk alone... Faglig utvikling faglige standarder og dokumentasjon avgrensing og prioritering innenfor rammene, tydelighet forløp pasienter og administative service avdelingen må inn i nødvendig økonomisk balanse, få fram kostnadsdrivere Avklare bestilling ressurs tilgjengelighet stilling dekning av fagfolk utstyr lokaler sykefravær permisjoner ferier osv osv.. tjenesteplaner, turnusplaner, bemanningsplaner prosedyrer

5 LEON- prinsippet oppgaver på rett nivå definere ansvarsoppgaver, hva er min oppgave i klinikken øke det faglige fokus være tydelig på hva skal leveres, hva skal ikke feedback til medarbeidere overordnet strategi for fag og økonomi strategi for samhandling mellom ledere i helseforetaket få forståelse for at det ikke er... mellom fag/økonomi behandle pasienter på rett omsorgsnivå... motivere og delegere forankre løsningene støtte mht problemløsningene synliggjøre potensial + muligheter holde stø kurs, bygge på det vi har prioriteringer LEAN-/pasientforløp intern (og ekstern) samhandling stø kurs lære opp/følge opp ledere på laveste nivå Lis felles dips, støtte og utvikle forventningsavklaring prioritere pasientforløp/lean/samhandling lære opp ledere på alle nivå få alle ansatte til å være lojale til at godt fag er god økonomi prioritering pasientforløp samhandling fokusere på hva en kan gjøre innenfor de økonomiske rammene en har sette faglige mål innenfor eget område kommunisere/gjenta målet med det en gjør jobbe m/ kulturen statuere eksempler incentiver stimulere til faglig nysgjerrighet konsolidere tilbudet, ikke hele tiden tenke innføring av nye tilbudet for omfattende tilbud i forhold til budsjett prioritering (rett til nødvendig helsehjelp) dårlig kvalitet = bruk av mindre penger?

6 SPM 2 Hva er risikofaktorene? Hva skal til for at du lykkes? ikke faglig trekke i flere retninger ikke sprike og jobbe i mange ulike retninger har omstillingsmidler til endringen sikre medbestemmelse på et tidligst mulig tidspunkt god informasjon underveis 1 ste linjeleder får stor belastning, sikre at de får tid til ledelse også HMS arbeid godt samarbeid mellom TV, VO og ledelse medlederskap villighet til omstilling overstyring slitne ledere mye omstilling Solidaritet (skal til for å lykkes) frykt for forandring Konservatisme økt endringsmotstand i organisasjonen hvorfor omstilling Prioritere forventningsavklaring andre utløser kostnader mangler forståelse av nødvendighet av å ta grep lojalitets forståelse/mangel forankring/prosesser implementering kommunikasjon samarbeid personlig lederskap se på vurdering av ledere! Rett person på rett plass (ledere) Nok kompetanse? Praktisk opplæring Kartlagt kompetanse? Virkelighetsbilde? Motstand i organisasjon skap samhandling internt/eksternt byggteknisk standard vedlikehold - nybygg trening... nytenkende kompetanse sykefravær pensjon osv.. må få fram de problem som kan være med på tiltak/omstilling. Omstillings... trening øvelse status quo manglende kompetanse og vilje mye ansvar ikke delegere godt nok demotiverte ledere «håpløshet» lite samenheng mellom styring av egen økonomi og grad av handlingsfrihet. Mindre forbruk resulterer ikke i økt handlefrihet Synlighet Frihet under ansvar. Hele linjen må bli sett og motivert slik at alle ansatte til syvende og sist kan dra i samme retning

7 medarbeideres motivasjon- ledere på lavere nivå og ansatte Både for å få gjennomført riktig prioritering organisatoriske endringer pasientforløp lojalitet i forhold til å holde budsjett/ha fokus på økonomiske Motiverte, endringsvillige medarbeidere! (skal til for å lykkes) Ledere og medarbeideres motivasjon demotiverende å se sitt «overskudd» gå i det store sluket Lis Motivasjon manglende endringskultur lederskap (må evne å se over egen dørstokk arbeid i «flokk») Involvere tillitsvalgt og vernetjeneste Uheldig utvikling av organisasjonskulturen en økt endrings motstand Lykkes: identifisere og kommunisere problemet, hvorfor og hva er målet. Omstillingsmidler Redusert tilbud fører til at pasienten søker seg til andre sykehus Flinke fagfolk søker seg bort

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Utarbeidelse av Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018

Utarbeidelse av Finnmarkssykehusets arbeidsgiverpolitikk 2015-2018 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/298 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 49/2015 Saksansvarlig: Lena Nielsen, HR-sjef Møtedato: 18. juni 2015 Utarbeidelse

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016

Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016 Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016 Sammen om Vestfolds framtid Utgave 05 datert 22. mai, vedlegg til sak for FLG 27. mai 2013 Side 1 av 8 Innhold Strategisk plan for lederutvikling 2013 2016...

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene

På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene På rett spor? En kartlegging av Helse og omsorg i Ringerike, MKS-gruppene 14. juni 2013 Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1 Innledning 7 1.1 Bakgrunn og formål med kartleggingen 7 1.2 Problemstillinger og

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer