Fra Rettighet til lønnsomhet Medvirkning som undervisningstema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Rettighet til lønnsomhet Medvirkning som undervisningstema"

Transkript

1 Henrik Kvadsheim Seniorforsker IRIS og foreleser i Arbeidssosiologi ved UiS Fra Rettighet til lønnsomhet Medvirkning som undervisningstema Foredrag ved Petroleumstilsynets konferanse 2.sep 2009 om Makt eller Avmakt Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten Innledningsvis vil jeg i dette foredraget si noe om hvordan ulike perspektiv på medvirkning gjenspeiles i måten medvirkning behandles på i undervisningssammenheng. Herunder vil jeg si noe om de problemer som er knyttet til seinere års vektlegging på medvirkning fra et ledelsesperspektiv. Med dette som bakgrunn vil jeg si noe om hvordan vi behandler medvirkning som tema i det kurset i arbeidssosiologi som vi arrangerer på UiS. Medvirkning handler om å oppnå innflytelse. Opp gjennom tidende har ulike begrunnelser blitt vektlagt for hvorfor medvirkning er viktig i arbeidslivet. Jeg kan trekke fram 5 slike begrunnelser: 1. Det politiske / samfunnsmessige perspektiv: Medvirkning som middel i demokratiseringen av samfunnet. Dette innebærer et overordnet perspektiv på ansatte som borgere i samfunnet, der alle borgerne skal ha mulighet og rett til å kunne påvirke de samfunnsmessige forhold som angår en - inkludert forholdene på det stedet der en tilbringer mesteparten av dagen! For hvorfor skal arbeidslivet være unntatt målsetningene og premissene for demokratiets virkemåte? Demokratiforskeren Carole Pateman la i si tid også stor vekt på at evnen til å delta i et demokrati ikke er medfødt. Kompetanse og motivasjon for å delta i et demokrati, samt forståelse for de demokratiske spilleregler er noe som må læres. Og hva er da mer naturlig enn å tilegne seg demokratiske ferdigheter på det stedet der en tilbringer mesteparten av dagen - altså i arbeidslivet. 2. Det maktpolitiske perspektiv eller ansattes perspektiv: Medvirkning for å oppnå innflytelse i beslutningsprosesser Denne begrunnelsen angår den skjeve maktfordelingen i arbeidslivet, som er et resultat av at styringsretten er knyttet til eiendomsretten. En måte å modifisere styringsretten på, og utjevne den skjeve maktfordelingen går gjennom å tilrettelegge for medvirkning og medbestemmelse fra de ansatte. Fagforeningene har tradisjonelt vært en drivkraft for medvirkning med utgangspunkt i dette perspektivet. Den anerkjente amerikanske demokrati-professoren Robert K.Dahl har i denne sammenheng omtalt fagforeningenes rolle som et motmakt-redskap innenfor en i utgangspunktet udemokratisk styringsstruktur. 1

2 3. Medvirkning som konfliktdempende middel. Denne innfallsvinkelen er mer organisasjonsrettet og vektlegger medvirkning, samarbeid og commitment som en måte å dempe konfliktpotensialet i arbeidslivet. For eksempel er det færre arbeidskonflikter i norsk arbeidsliv sammenliknet med andre europeiske land, noe som kan tilskrives vår institusjonaliserte vektlegging på medvirkning og samarbeid. 4. Fra 60/70-tallet: Medvirkning som mål og middel for bedre arbeidsmiljø Den norske arbeidsmiljøloven var unik i sin tid ved at denne vektla medvirkning både som en arbeidsmiljøfaktor i seg selv, og som et virkemiddel for å løfte fram ansattes erfaringer og kompetanse i arbeidsmiljøforbedringsarbeidet. AML kan også sies å ha forgrepet den senere vektleggingen på ansattes medvirking som et produktivitetsanliggende. 5. Fra 80-tallet: Medvirkning som produktivitetsfremmende middel. Denne tilnærmingen kom for fullt med japansk ledelsesfilosofi fra 80-tallet av, og ble etter hvert innarbeidet i flere typer ledelses- og organiseringskonsepter, som TQM, HRM, lærende organisasjoner, gjennom Empowerment-begrepet og lignende Disse 5 begrunnelsene kan sies å lede opp til to grunnleggende ulike måter å forstå medvirkning på, hhv. 1. Medvirkning som en rettighet for ansatte - i kraft av ansattes status som borgere i samfunnet og deres naturlige rett til å være med å kunne påvirke - både utenfor og i arbeidslivet. 2. Medvirkning som virkemiddel for å oppnå noe annet - for eksempel økt lønnsomhet/produktivitet eller bedre arbeidsmiljø Disse to forståelsesrammene har implikasjoner for den institusjonelle forankringen av medvirkning: Medvirkning som rettighet for de ansatte ivaretas i stor grad gjennom lovog avtaleverket. Medvirkning som virkemiddel har en løsere forankring, ikke minst der medvirkning sees på som noe skal bidra til økt produktivitet. Konsekvenser for valg fokus i undervisningsøyensmed: Hvilke perspektiver eller tilnærming man legger til grunn, vil virke inn på hvordan man behandler medvirkning som tema i undervisningsøyensmed. Medvirkning som tema i samfunnsdebatten ble drevet fram gjennom rettighetsperspektivet, men det har i seinere år skjedd en forskyvning, slik at medvirkning i dag har fått størst oppmerksomhet som produktivitetsvirkemiddel. Dette gjenspeiler seg også i hvordan det i seinere år behandles i undervisningssammenheng. Det kommer til uttrykk gjennom vektlegging på medvirkningens rolle/funksjon innenfor ledelseskonsepter som HRM, TQM som behandles i flere økonomi- og ingeniørrettete studier. 2

3 Hvorfor har medvirkningen blitt en del av denne ledelsestenkningen? Jeg vil peke på tre forhold: 1. Et mer komplekst og kompetansebasert næringsliv har ført til økt vekt på ansattes lokale kunnskap, erfaringer og kreativitet. Jmf. AML som også kan sies å ha foregrepet dette 2. Vektlegging på, og anerkjennelse av ansattes opplevelse av å være kompetente & bli motivert for å gjøre noe med egen situasjon 3. Medvirkning som betingelse for engasjement og forpliktelse i så vel utførelse som utvikling av virksomheten (jmf. AML) Flere studier har også vist sammenhengen mellom medvirkning og motivasjon, redusert fravær og konfliktnivå, bedre kunnskapsutnyttelse og læring, samt endringer i produktivitet, konkurranseevne og lønnsomhet. Den ledelsesforankrete vektleggingen på medvirkning kommer i dag til uttrykk på ulike måter i arbeidslivet, der to kjennetegn gjerne er: 1) Økt bemyndigelsen av enkeltansatte eller Empowerment altså at enkeltansatte får større innflytelse og ansvar knyttet til sin arbeidssituasjon, og 2) Ulike forsøk på å etablere prosesser der ansatte i større grad skal få komme til orde. Medvirkningens skyggeside Dette var da teorien, men hva forteller så virkeligheten? Jeg vil trekke fram to nøkkelbegreper som har vært framme i senere års medvirkningslitteratur, og som illustrerer at det ikke alltid er så lett å omsette teori i praksis hhv: 1) Sentralisert desentralisering og, 2) Åpne uforpliktende miljø Ad. 1) I tråd med de nye ledelsestrendene har det gradvis blitt lagt økt vekt på selvstendiggjøring - empowerment - av ansatte i produksjonen, forstått som en frisetting av de menneskelige ressurser, og da basert på den erfaringskompetanse ansatte antas å ha i arbeidet. Den direkte medvirking blir således sett på som en konkurransefaktor. Dette har vært typisk for kunnskapsbasert virksomhet. Resultatet blir imidlertid ofte at ansatte får økt bemyndigelse og ansvar, men ikke tilstrekkelig med ressurser. Moderne målstyring er et uttrykk for dette: - Kravene til resultater i form av fakturering, salg fastsettes sentralt men ansvaret for å realisere dem legges på den enkelte. Dvs. at man har gjerne fått økt grad av selvbestemmelse knyttet til egen arbeidssituasjon, men rammene for utøvelsen av selvbestemmelse, er i større grad sentralisert og flyttet ut av de ansattes kontroll og mestringsevne. Flere undersøkelser viser at dette bidrar til overbelastning, stress og tidlig utbrenthet. Dette har reist kritiske spørsmål om Empowerment bare er et nytt forsøk på å putte den overordnete inn i hodet på de ansatte? 3

4 Ad. 2) Det andre punktet er mer knyttet til problem i produksjonsrelatert virksomhet. I følge seniorforsker ved SINTEF Lars Andersen har det vært en bevegelse fra det Andersen kaller toppstyrte organisasjoner med taust miljø mot toppstyrte organisasjoner med et åpent uforpliktende miljø. I motsetning til den tidligere autoritære ledelsen møter nå de ansatte en forståelsesfull og smilende ledelse, der det snakkes mye om medvirkning og demokrati, men der de ansatte opplever at det ikke er reelt når det kommer til stykket. Ansatte legger ned engasjement, tid og krefter i deltakelse, men der de etter hvert opplever at det ikke har praktiske konsekvenser. Informasjon og ytringer når ikke fram til der beslutningene tas. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom ustrukturerte, uforpliktende og lite målrettete møter med uklar kobling til ledelsens beslutningsfora der møtene fungerer mer som anledninger for ansatte til å tømme ut frustrasjon. Resultatet blir gjerne at folk går trett, og etter hvert ikke orker å ta opp saker mer, noe som igjen fører til frustrasjon, utbrenthet og sykefravær Begge disse beskrivelsene illustrerer at ansatte opplever mer ansvar i lys av de nye ledelsestrender, men uten at vilkårene er til stede reelt for å utøve myndighet. Så hvorfor er dette med ledelsesforankret medvirkning så vanskelig å få til? Selv mener jeg at en vesentlig del av problemene ligger i at: 1) I forventningene til medvirkningens rolle og potensiale tar en ikke tilstrekkelig innover seg at næringslivet ikke er et demokrati, men en maktstruktur, der styringsretten fremdeles rår. Jmf. det uklare skille som en gjerne opererer med innenfor ledelseslitteraturen, mellom begreper som deltakelse vs. medbestemmelse. 2) Innenfor denne maktstrukturen er det fremdeles interessemotsetninger mellom de som styrer og de som blir styrt. Og enhver organisasjon vil nødvendigvis være i en permanent tilstand av dynamisk spenning - som et resultat av disse iboende interessekonfliktene. Dette illustrerer for så vidt behovet for å dra med seg perspektiver som også ser medvirkning fra et mer makt- og rettighetsperspektiv når en skal undervise og promotere medvirkning, - og at en ikke bare vektlegger medvirkning ut fra et harmoniperspektiv med fokus på alle tenkelige positive nytteeffekter, enten det er lønnsomhet eller arbeidsmiljø Innhold i arbeidslivssosiologi kurset ved UiS Vektleggingen på interessemotsetninger, konflikter og makt er emner som vi forsøker å ivareta i vårt eget kurs i arbeidslivssosiologi. Arbeidslivsosiologi som tema innebærer at vi ser på strukturer, prosesser og samhandling i arbeidslivet -. i lys av både de grunnleggende interesse motsetninger som preger arbeidslivet, så vel som i lys av de forhold som har en mer integrerende og konsensusskapende effekt. 4

5 Samtidig legger vi vekt på å få fram betydningen av det institusjonelle rammeverket som har blitt utviklet, og som både medvirkning og annen arbeidslivsrelatert samhandling skjer innenfor. Medvirkningens rolle eller potensiale kan ikke løsrives fra den overordete institusjonelle og historiske kontekst som den skjer innenfor. I norsk kontekst er det for eksempel et poeng at det er fagforeningen/lo og de offentlige lovog avtaler som gjennom historien har vist seg å være de viktigste drivkreftene i utvikling og forankring av medvirkningen. Et viktig utgangspunkt for vår tilnærming i kurset er at interessemotsetninger mellom ledelse og ansatte har en konstituerende effekt på den samhandling som skjer i arbeidslivet, og at disse motsetningene, samt de rådende maktstrukturene, gir grunnlag for ulike motstandstrategier fra de ansatte sin side. Det kan enten være motstand i uformell form - jmf Sverre Lysgård sin studie av Arbeidekollektivet og hans beskrivelse av det uformelle samtykket mellom de ansatte knyttet til hvordan de skulle framstå overfor ledelsen eller i formelle former uttrykt gjennom fagforeninger og tillitsvalgte. Således kan en ikke se på fagforeningene som en aktør som forårsaker konflikt i seg selv da er det mer naturlig å se på dem som et uttrykk for den motstand og de sektorinteresser som vil være der uansett. Dette er noe selvsagt i en norsk kontekst men den fremstilles ikke slik i ledelseslitteraturen. Mht. den formelle motstand, legger vi vekt på å beskrive det institusjonelle rammeverket som regulerer hvordan disse interessemotsetningene skal få utspille seg og løses, dvs. at vi har fokus på de konfliktløsningsmekanismer som ligger i lovverk og praksis. Herunder ser vi på det som viktig å gi innblikk i den norske og skandinaviske modellen, som på bedriftsnivå kjennetegnes av en forhandlings- og samarbeidskultur om bedriftenes rammebetingelser. Samarbeid i den norske modellen er basert på gjensidig anerkjennelse av de ulike interesser og partenes rolle. Denne samarbeidsmodellen har resultert i flere særegne prosedyrer og institusjoner, altså ulike reguleringer og samarbeidsutvalg mellom ansattes representanter og ledelsen, og utgjør det rammeverket som gjør det mulig å oppnå samarbeid mellom de ulike interesser. Over tid har dette rammeverket bidratt til modifisere effektene av den iboende eiendoms- og styringsstrukturen i norsk sammenheng Gjennom vår tilnærming forsøker vi altså å vise hvordan lovverk, avtaleverk og ikke minst anerkjennelsen av fagforeningers rolle har hatt en konstituerende effekt på forventninger til, forankring og praktiseringen av medvirkning i den norske konteksten, men også utfordringer og dilemmaer innenfor dette systemet. Som ulike undertema i kurset vårt legger vi vekt på å få fram: 1. De ulike motiv og formål som ligger til grunn for å vektlegge medvirkning i arbeidslivssammenhegn 2. Hva som er det faktiske innholdet i utøvelsen av medvirkningen dvs. hvordan medvirkning kommer til uttrykk i norsk arbeidsliv i både partsrelatert, driftsmessig og utviklingsmessig sammenheng, 5

6 Når det gjelder utvikling så forsøker vi spesielt å få fram sammenhenger mellom deltakelse, utvikling, læring, men samtidig med et fokus på de dilemmaer og utfordringer som en gjerne møter nå en skal tilrettelegge for medvirkning og bruke dette i mer instrumentell forstand og da nettopp i kraft av at medvirkning utspilles innen et motsetningsbasert system. 3. Hvordan ulike former for medvirkning er institusjonelt forankret - for eksempel i lov, avtale og praksis, eller i ulike ledelseskonsepter 4. Samt hva slags effekter medvirkning har både for både produktivitet og arbeidsmiljøet, men også i spørsmål knyttet til maktfordelingen, rettigheter og utøvelse av motstand i virksomheter. Dette var en liten smakebit av hvordan vi behandler medvirkning som tema innenfor vårt kurs i Arbeidssosiologi ved UiS og hvorfor vi gjør det på denne måten. Takk for oppmerksomheten! 6

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Sammendrag I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet i forhold til medvirkning og verdiskaping gjennom avtaler,

Sammendrag I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet i forhold til medvirkning og verdiskaping gjennom avtaler, 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 DEL I: Presentasjon av PALU-meteret... 4 1 Bakgrunn introduksjon til en ny modell for partssamarbeid... 5 2 Den norske samarbeidsmodellen på virksomhetsnivå... 7 3

Detaljer

Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen!

Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen! M A S T E R O P P G A V E Integrert strategisk ledelse. Forsvaret mot strømmen! En studie av erfaringer med integrert politisk og militærfaglig strategisk ledelse i Forsvaret, i lys av instrumentelle og

Detaljer

Brukermedvirkning. i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE

Brukermedvirkning. i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren HEIDI HAUKELIEN, GEIR MØLLER OG HALVARD VIKE TF-rapport nr. 284 2011 TF-rapport Tittel: Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektor TF-rapprt nr: 284 Forfatter(e):

Detaljer

Det mektige mindretallet

Det mektige mindretallet Gissel, B-medlem eller fagforeningspamp? Ansatterepresentanter i selskapsstyrer har vært omgitt av en rekke forestillinger. Ordningen ble innført i 1972, men har i liten grad vært gjenstand for analyse.

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Prosjektapport nr. 39/2001. Kvalitetsledelse og medvirkning i kommunene Jan-Erik Hallandvik

Prosjektapport nr. 39/2001. Kvalitetsledelse og medvirkning i kommunene Jan-Erik Hallandvik Prosjektapport nr. 39/2001 Kvalitetsledelse og medvirkning i kommunene Jan-Erik Hallandvik Tittel Forfattere Kvalitetsledelse og medvirkning i kommunene Jan-Erik Hallandvik Rapport Prosjektrapport nr.

Detaljer

FRIST MEG INN I LEDELSE!

FRIST MEG INN I LEDELSE! FRIST MEG INN I LEDELSE! Faglig integritet og samtidig lojalitet til ledelse er det mulig i spesialisthelsetjenesten? Arve Varden, Helse Førde Lars Magnussen, Helsebygg Midt-Norge Jan-Erik Hansen, Helse

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP

LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP Foreldres fortellinger om møter med offentlige hjelpere av Eva Janitz Hovedfagsoppgave i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 4/02 På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 Gard Lindseth Rappor t Program for forskning og utredning for et bærekraftig

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Forord. Oslo, november 2010. Bitten Nordrik Stein Stugu

Forord. Oslo, november 2010. Bitten Nordrik Stein Stugu Forord Norsk Ledelsesbarometer ble i 2010 delt inn i tre ulike undersøkelser. Den første undersøkelsenblesendtuttil8800medlemmerogtokforsegenrekkeforholdknyttettil lønn.hervardet3463medlemmersombesvarteundersøkelsensomdeterskrevetenegen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV

Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV Interkommunal sosial- og barnevernstjeneste og overgang til NAV Situasjonsrapport fra Flesberg og Rollag 2008 Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 39 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ 1 Telemarksforsking-Bø 2009

Detaljer

ALLE TELLER MER. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart

ALLE TELLER MER. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart ALLE TELLER MER ALLE TELLER MER En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart SOLVEIG ØSTREM HARALD BJAR LINE RØNNING FØSKER HILDE DEHNÆS HOGSNES

Detaljer