De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan understreket bruk av kvalitetsregistre som et viktig virkemiddel i kvalitetsstyring av helsetjenesten. Dette ble fulgt opp i Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1 ( )) og i Oppdragsdokument 2009 fra HOD til de regionale helseforetakene (RHFene), der den nasjonale satsningen på medisinske kvalitetsregistre ble beskrevet og finansiert gjennom øremerking av en del av RHFenes ramme. For å få bedre utnyttelse av data i kvalitetsregistrene samt sikrere drift gjennom samordning og felles teknisk og organisatorisk infrastruktur ble 31 mill kroner i 2009 øremerket arbeidet med felles infrastruktur for medisinske kvalitetsregistre i RHFene. Organisatorisk og økonomisk ansvar for kvalitetsregistre ligger hos RHFene, juridisk ansvar ligger hos databehandlingsansvarlig instans, som regel et HF. Oppdrag og finansiering er videreført i Oppdragsdokumentene for RHFenes oppdrag er begrunnet med at nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et viktig verktøy for å dokumentere behandlingsresultat, til bruk i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, som grunnlag for forskning og for kvalitetssikring og forbedring av helsetjenestene til befolkningen. Oppdraget består i å sikre at det etableres og drives medisinske kvalitetsregistre, at det etableres felles tekniske og organisatoriske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og at god utnyttelse av data fra og sikker drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre skjer via samordning og felles infrastruktur. Arbeidet skal sees i sammenheng med Nasjonalt helseregisterprosjekt som er en nasjonal satsning for å samordne og utvikle de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene. De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Interregional styringsgruppe De regionale helseforetakene har organisert sitt arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjennom en interregional styringsgruppe, med mandat fra administrerende direktør i de fire RHFene. Styringsgruppen er sammensatt av to representanter fra hvert RHF én representant for RHFenes ledelse og én registerkyndig, klinisk fagperson med erfaring fra arbeid med kvalitetsregistre. Styringsgruppen oppnevner selv sin leder. Styringsgruppen har observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den interregionale styringsgruppens mandat er: Samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser som er satt av til kvalitetsregisterarbeidet i Norge Sørge for en hensiktsmessig infrastruktur på området både faglig, teknisk og organisatorisk Anbefale felles standarder og krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre Legge til rette for god utnyttelse av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre regionalt og nasjonalt, inkludert rutinemessig rapportering av resultater Utvikle det nasjonale servicemiljøet og bidra til god forankring og koordinering mot RHFene og registrene som er lokalisert der. Medlemmer i den nasjonale styringsgruppen har i 2012 vært: 1

2 Olav Røise, Oslo universitetssykehus (leder) Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest (til desember 2012) Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver Fagavdelinga Helse Vest (fra desember 2012) Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF Henrik Sandbu, assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt- Norge RHF Alice Beate Andersgaard, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF Bent Indredavik, St. Olavs hospital Ove Furnes, Haukeland universitetssjukehus Tore Solberg, Universitetssykehuset Nord-Norge Totalt er det avholdt fire møter i den interregionale styringsgruppen i Sekretariat SKDE og Hemit er felles sekretariat for styringsgruppen og koordinerer kontakt med overordnede myndigheter. Sekretariatsledelsen ligger i SKDE. Ekspertgruppe Styringsgruppen besluttet i 2012 å opprette en ekspertgruppe for å styrke kompetansen i arbeidet med å etablere og følge opp nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Gruppen skal representere klinisk kompetanse, registerkompetanse, akademisk kompetanse og epidemiologisk/ biostatistisk kompetanse. Geografisk eller institusjonell representativitet er ikke vektlagt. Ekspertgruppen er nedsatt for 2 år. Det er anslått en møtehyppighet på 2 møter årlig, der det første møtet vil finne sted våren Ekspertgruppens medlemmer Aktuelle institusjoner mottok invitasjon til deltakelse i ekspertgruppen og gruppen er satt sammen med bakgrunn i deres ønskede kandidater. Interregional styringsgruppe har utpekt leder av gruppen. Barthold Vonen, professor, overlege, medisinsk direktør Nordlandssykehuset HF, (leder) Odd Aalen, professor UiO Vinjar Fønnebø, professor UiT Kaare H. Bønaa, professor NTNU, overlege St. Olav Torild Skrivarhaug, dr.med, overlege OUS Kjell Morten Myhr, professor, overlege Helse Bergen HF Torsten Eken, dr.med, overlege OUS Marta Ebbing, PhD, Nasjonalt folkehelseinstitutt Jon Helgeland, leder seksjon for kvalitetsmåling Kunnskapssenteret Jan F. Nygård, PhD, Kreftregisteret Eventuelt representant fra Helsedirektoratet Hovedoppgaver Ekspertgruppen skal: Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre Årlig vurdere etablerte nasjonale kvalitetsregistre Vurdere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning Nasjonalt servicemiljø ved SKDE er ekspertgruppens sekretariat. 2

3 IT-faglig gruppe Styringsgruppen har så langt i sitt arbeid hatt tidkrevende drøftinger av problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling og leveranse. Man ønsket å frigjøre kapasitet til øvrige aspekter av registerutvikling, og så et behov for et bedre og klarere grunnlag for vurdering og beslutning i saker som angår teknologi. Styringsgruppen besluttet derfor i 2012 å opprette en IT-faglig gruppe (også benevnt Teknisk fellesprosjekt), som skal bistå styringsgruppen i IT-faglige spørsmål. Teknisk gruppe vil primært ha som oppgave å forberede saker av teknisk karakter for vedtak i Styringsgruppen. Ved behandling skal det vektlegges momenter i oppdraget fra HOD når det gjelder etablering av felles tekniske løsninger, god utnyttelse av data og sikker drift. Gruppen skal ha IT-faglig tyngde både når det gjelder arkitektur og teknologi. I praksis betyr dette at medlemmene må ha IT-faglig utdanning på nivå med Høyskole/Universitet eller kjennskap til Nasjonal IKT sine retningslinjer innenfor forvaltning av nasjonal virksomhetsarkitektur. I tillegg er det et krav fra styringsgruppen at det skal finnes representanter fra hver av de regionale IKT-nodene, Norsk Helsenett, Nasjonalt Helseregisterprosjekt v/fhi, nasjonal IKT og Kreftregisteret. Hemit er sekretariat for gruppens arbeid. Gruppen hadde sitt første møte , og har møter i forkant av hvert møte i interregional styringsgruppe. Medlemmer i den IT-faglige gruppen har i 2012 vært: Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge (leder) Jan Helge Wergeland, Helse Sør-Øst Trine Storhaug, Helse Sør-Øst Are Edvartsen, Helse-Nord Renard Sharif Nilsen, Helse-Nord Bernt Olav Økland, Helse Vest Bodil Lekve, Helse Vest Jan Nygard, Kreftregisteret Therese Hüber, Kreftregisteret Kent Aune, Folkehelseinstituttet Cathrine Dahl, Folkehelseinstituttet Axel Anders Kvale, Norsk helsenett Ronny Thomassen, Nasjonal IKT Per Haug, Helse Midt-Norge John Petter Skjetne, Helse Midt-Norge Esben Andre Henriksen, Helse Midt-Norge Fokus for gruppen har foruten å konstituere seg, sette fokus på målarkitektur for felles teknisk løsning og arbeidsprosesser som skal understøttes for kvalitetsregisterfeltet. Videre har man jobbet med etablering av driftsmiljø hos Norsk helsenett, kriterier for valg av teknisk løsning og fokus på samhandling mellom aktørene som er representert i gruppa. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Helse nord RHF v/skde fikk i oppdragsdokument for 2009 fra HOD i oppdrag å etablere og drive et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. SKDE samarbeider i denne sammenheng tett med Hemit, som har fått tilsvarende oppdrag å utvikle felles tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre. I tillegg til SKDE og Hemit er det etablert et nettverk av regionale noder, med oppgaver å ivareta register- og IKT faglige spørsmål i den enkelte region. De regionale nodene har ansvar for koordinering og oppfølging av kvalitetsregisterarbeidet i sin respektive region og gir løpende råd til RHF-ledelsen og HF-ledelse i kvalitetsregisterspørsmål. I strategi for nasjonalt 3

4 servicemiljø beskrives oppgavene til SKDE, Hemit og noder som servicemiljøets samlede strategi, mens de differensierte ansvarsområdene synliggjøres i oppfølging av tiltak. SKDE og nodene har et nært samarbeid rundt prosesser knyttet til etablering og finansiering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre, informasjon/undervisning samt felles prosjekter og fordeling av oppgaver i disse. De regionale nodene har ansvar for utvikling av nye kvalitetsregistre i sin respektive region. Målet med en slik organisering har vært å sikre en lokalt forankret, enhetlig utvikling av kvalitetsregisterfeltet i Norge, og å unngå unødvendig bruk av ressurser på oppgaver som allerede er ivaretatt eller under utvikling. Organiseringen med to ulike styringslinjer (Hemit i Helse Midt og SKDE i Helse Nord) har imidlertid gitt betydelige utfordringer knyttet til felles forståelse av arbeidsoppgaver, ansvarsfordeling samt generelt samarbeid. Beskrivelse av aktører og samarbeidspartnere for øvrig framgår av servicemiljøets strategi og handlingsplan for perioden Servicemiljøets strategi og handlingsplan beskriver visjon, målsettinger, strategi og tiltak, og har som hovedhensikt å beskrive viktige felles utfordringer, og sikre et felles grunnlag for videre arbeid i nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Les mer på nettsiden: Aktivitet i servicemiljøet Aktiviteter i SKDE Kontakt med medisinske kvalitetsregistermiljø Servicemiljøet har også i 2012 hatt utstrakt kontakt med ulike registermiljøer i hele landet som har hatt behov for hjelp i forbindelse med etablering, design, jus, organisering og overgang til elektronisk innregistrering. I tråd med servicemiljøets formål har rådgivning og oppfølging blitt gitt både til nasjonale kvalitetsregistre og til fagmiljøer i ulike stadier av registerutvikling. Kontakten har foregått i form av foredrag, samarbeidsmøter og praktisk oppfølging ift enkeltoppgaver. SKDE har lav terskel for å svare på henvendelser uavhengig av om et registermiljø er regionalt eller nasjonalt, men regionale henvendelser kanaliseres i økende grad til de regionale nodemiljøene. Utvikling av ny modell for stadieinndeling for nasjonale medisinske kvalitetsregistre: I utviklingsprosessen kvalitetsregisterfeltet har vært i siden 2009 har man benyttet et 3-delt faseinndelingssystem for å beskrive i hvilken utviklingsfase hvert enkelt register befinner seg: oppstartfase, implementeringsfase og driftsfase. Det har imidlertid blitt et økende behov for å beskrive mer utfyllende hvilke krav som faktisk tilligger registre i de ulike fasene, og det ble derfor i 2012 laget et nytt 4-delt stadieinndelingssystem. Denne modellen vil innebære at et register må befinne seg på minimum stadium 1 (utvikling) for å bli etablert som nytt nasjonalt kvalitetsregister. Stadium 2-4 representerer en differensiering for registre i drift med økende krav for hvert stadium. Den økte differensieringen gir et bedre grunnlag for å vurdere både ulikheter mellom registre, og hvilken utvikling de har hatt. For utfyllende informasjon om stadieinndelingssystemet og krav for hvert enkelt stadium, se nettsiden: 4

5 Vedtekter Dagens nasjonale medisinske kvalitetsregistre har varierende organisering og styringsstruktur. Dette er historisk betinget og skyldes at registrene er etablert på ulike tidspunkt og med ulik bakgrunn. Hittil har det ikke vært noen felles retningslinjer å forholde seg til for organisering og styring av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Alle nasjonale kvalitetsregistre har imidlertid en faglig styringsgruppe eller referansegruppe, men mandat og ansvarsområde for disse gruppene varierer noe. Den nasjonale satsningen på, og samordningen av kvalitetsregisterfeltet har synliggjort et behov for en felles mal for henholdsvis faglig, juridisk og økonomisk styring av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Spesielt bør forholdet mellom plikter og ansvar for registrenes henholdsvis klinisk fagansvarlige (styringsgruppe/faglig ledelse) og databehandlingsansvarlige (RHF/HF) avklares og tydeliggjøres. Det er på denne bakgrunn i 2012 utarbeidet en felles mal for vedtekter for medisinske kvalitetsregistre, vedtatt i interregional styringsgruppe og AD-møtet Formålet med vedtektene er å gi generelle og nødvendige avklaringer på organisatoriske og personvernmessige ansvarsforhold knyttet til drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På flere punkter må vedtektene i malen tilpasses og konkretiseres av databehandlingsansvarlig for hvert enkelt register. Særskilt oppmerksomhet har vært knyttet til prinsipper for utlevering av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styringsgruppen for det aktuelle registeret skal påse at formålet med prosjektet og problemstillingen for den omsøkte databehandlingen omfattes av registerets formål. Når registerdata benyttes til forskningsformål må gjeldende lov-, regelverk og rutiner for forskning følges. I tillegg bør styringsgruppen tilby rådgivning/veiledning fra sentralt fagmiljø der styringsgruppen mener dette er påkrevd for å sikre kvalitet og korrekt bruk og tolkning av data fra registeret. Styringsgruppen har imidlertid ingen sanksjonerende rolle ut over å bedømme hvorvidt prosjektet er dekket av registerets formål. Utarbeidelse av ny mal for årsrapporter fra medisinske kvalitetsregistre Servicemiljøet startet i 2012 arbeidet med å utarbeide en ny mal for årsrapporter fra nasjonale kvalitetsregistre. Med utgangspunkt i det nye stadieinndelingssystemet som skal benyttes som grunnlag for en årlig gjennomgang og vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre, er det utarbeidet en del obligatoriske elementer som skal integreres i årsrapporten. Servicemiljøet vil invitere noen nasjonale kvalitetsregistre til å delta i prosessen med å utarbeide den endelige utforming av mal for årsrapport. Malen skal ferdigstilles våren 2013 for bruk av alle kvalitetsregistre i rapportering for 2012 med frist for innsending til databehandlingsansvarlig RHF 15. oktober Brukerundersøkelse for servicemiljøet Nasjonalt servicemiljø gjennomførte i desember 2012 en undersøkelse for å vurdere om tjenestene som ytes, er i tråd med forventninger og behov hos brukerne. Norstat fikk oppdraget med å gjennomføre brukerundersøkelsen som spørreskjema (Quest-back) tilsendt på . Invitasjon gikk til et utvalg på 180 abonnenter på nyhetsbrevet fra nasjonalt servicemiljø. Spørsmålene gjaldt service og tjenester fra nasjonalt servicemiljø ved hhv SKDE, Hemit og regionale noder. Undersøkelsen var anonym, men de som ønsket å identifisere seg hadde mulighet til det. Vi endte opp med en svarandel på 42 % (svar fra 75 av 180 inviterte). På grunnlag av respondenter som har valgt å oppgi navn, er det imidlertid mulig å fastslå at der er kommet svar fra minimum 28 av de 33 hittil etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Undersøkelsen har altså en deltakelse på minimum 85 % i denne gruppen, som på mange måter må anses å være servicemiljøets 5

6 «kjernemålgruppe». Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for å forbedre de tjenester som servicemiljøet leverer. Dette vil skje gjennom interne prosesser og i et samarbeid med de som benytter våre tjenester. Les mer om resultatet av brukerundersøkelsen på nettsiden: Revisjon av Registerhåndboken 2012 Håndboken ble i første omgang laget for kvalitetsregistre i Helse Nord i 2008, og er revidert og endret i 2010 og Den er ikke ment som en lærebok, men som en nyttig håndsrekning til de som planlegger oppstart av nasjonale eller regionale kvalitetsregistre. Den omhandler i mindre grad drift og vedlikehold av eksisterende registre. Utvikling av rapporteringsløsning Basert på erfaringer fra resultatarbeid og rapportutvikling for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, ble det i 2012 i et samarbeid mellom SKDE og HN-IKT gjort innkjøp av Jasper Report Server Enterprise. Plassert på helseregister.no gir dette en utvidelse av de resultattjenester som kvalitetsregistrene kan benytte seg av, blant annet egendefinerte figurer og tabeller. Parallelt med dette ble registrene tilbudt teknisk og statistisk bistand med etablering og tilgjengeliggjøring av resultater/rapporter. Ved utgangen av 2012 var denne løsningen fremdeles i en testfase grunnet høy aktivitet på utvikling av teknisk løsning for nye registre samt en betydelig forsinkelse i etablering av nytt, robustisert driftsmiljø (helseregister.no). Forventet produksjonsdato for resultattjenesten er ca 1.april I forbindelse med den nye resultattjenesten på helseregister.no hadde følgende registre et samarbeid med nasjonalt servicemiljø: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Norsk intensivregister, Ryggmargsskaderegisteret, Norsk hjerneslagregister og Norsk hjerteinfarktregister. Det er forventet at denne lista vil bli betydelig lengre i løpet av I løpet av 2012 ble det også etablert et nettverk av statistikere som jobber med registerrelaterte problemstillinger. Denne gruppa møttes for første gang i Bergen i slutten av august 2012 i forbindelse med 33rd Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. I alt ett dusin personer møtte til denne samlingen, og totalt er det 26 personer som er med i nettverket. For å øke kapasiteten med utvikling av rapporter ble det i 2012 ansatt en egen rapportutvikler i ett års engasjement i servicemiljøet. Det ble også startet en diskusjon med Helse Nord IKT for å kunne øke den tekniske kapasiteten i dette arbeidet ut fra en forventet økning i etterspørsel etter slike tjenester. Nasjonalt system for dekningsgradsanalyser Servicemiljøet har i 2012 etablert et nasjonalt system for dekningsgradsanalyser med forankring i Norsk pasientregister (NPR) som har tilgang til personidentifiserbare data fra spesialisthelsetjenesten. Gjennom pilotprosjektet for systemet ble Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi det første nasjonale registeret som fikk gjennomført en dekningsgradsanalyse i NPR. Målet er å gjøre dekningsgradsanalyser for 8-10 nye register per år og offentliggjøre resultatene på samme nettsted på en standardisert form. Servicemiljøet vil, i tillegg til ansvar for prioritering av registre, ha hovedansvaret for å informere om systemet samt tilby veiledning og juridisk bistand etter behov i forkant av en dekningsgradsanalyse. Selve analysearbeidet vil, i samarbeid med de registeransvarlige, bli gjennomført av NPR som samtidig vil utarbeide rutiner og registerspesifikke maler for årlige gjenskapelser av analysene. 6

7 Juridiske vurderinger, logistikk og kvalitetssikring for dekningsgradssystemet vil skje i henhold til NPRs vanlige rutiner. I tillegg til egne rapporter for hvert enkelt register vil det, som en felles publikasjon for Servicemiljøet og NPR, bli utarbeidet en samlet årsrapport for det nasjonale systemet. For utfyllende informasjon om det nasjonale dekningsgradssystemet, se nettsiden: Pasientrapporterte utkommemål (PROMS) Servicemiljøet etablerte I 2011 et samarbeid med PROMcenter i Sverige, som har fått i oppdrag av Sveriges Kommuner og landsting (SKL) å etablere og drive et nasjonalt kompetansemiljø i arbeidet med å styrke arbeidet med pasientrapporterte utkommemål i medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal i samarbeid med PROMcenter starte et arbeid med å oversette og validere til norske forhold SF-36, som er et generisk instrument for måling av livskvalitet. Det er i 2012 innledet et samarbeidsprosjekt med Kunnskapssenteret, Seksjon for kvalitetsmåling, knyttet til utvikling og implementering av en web-basert informasjonsressurs for potensielle brukere av PROMinstrumenter i Norge. Nettstedet vil inneholde en oversikt over PROM-instrumenter, inkludert deres bruksområder, tilgjengelighet, og kriterier for valg av instrument. Hvor tillatelse gis fra opphavsrettshavere, vil kopier av norske versjoner av instrumenter, som er anbefalt for bruk i Norge i samsvar med etablerte kriterier, gjøres tilgjengelig. Dette vil også omfatte scoring-instruksjoner i form av en bruksanvisning. Nettstedet vil bli utformet som et emnebibliotek under Helsebiblioteket. Kunnskapssenteret har startet arbeidet med å oversette og validere SF-36 til norsk (ny versjon uten lisenskostnader) samt startet arbeidet med å få et avtale med EuroQol gruppen om en felles norsk avtale om bruk av EQ-5D. Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Resultatformidling er en forutsetning for å drive forbedringsarbeid på grunnlag av resultater fra medisinske kvalitetsregistre og for å nå målet med satsningen på nasjonale kvalitetsregistre: Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal bidra til en bedre, sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for befolkningen. Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om rapportering fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Interregional styringsgruppe ønsker at relevante og kvalitetssikrete/ justerte resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal offentliggjøres gjennom åpne og tilgjengelige kanaler, men ser at det kreves en trinnvis utvikling for å oppnå dette. Relevante formidlingskanaler kan på sikt for eksempel være portalen Helsenorge.no, Helsedirektoratets nettsider og servicemiljøets egne nettsider kvalitetsregistre.no. Styringsgruppen understreker at informasjonen må bearbeides, tilrettelegges og formidles ulikt til ulike mottakergrupper og for ulike formål: Allmennhet og myndigheter, helsetjenesteledelse på ulike nivå, kliniske miljø og forskere. Registrenes årsrapporter vil i seg selv ikke være tilstrekkelige til å dekke slike differensierte behov. Styringsgruppen stiller konkrete krav om trinnvis framdrift, og ønsker at alle registre som er i stand til det skal levere noen relevante analyser til offentliggjøring innen 1. september Nasjonalt samarbeid med eksterne aktører Jevnlige møter med FHI Deltakelse (observatør) på styringsgruppemøter i Nasjonalt helseregisterprosjekt Nært samarbeid i tilknytning til større fellesregisterprosjekter (felles møter med fagmiljøene, konkret registerutvikling) o Hjertekarregisteret o Kreftregisteret o Norsk register for biologiske legemidler 7

8 o Jevnlig kontakt med Datatilsynet Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Nasjonalt servicemiljø arrangerte sin tredje nasjonale kvalitetsregisterkonferanse 19. og 20. april i Grieghallen, Bergen. Kvalitetsregisterkonferansene har som mål å være et møtested for medisinske og administrative fagmiljø med interesse for medisinske kvalitetsregistre i tillegg til å gi faglige innspill i fagmiljøenes arbeid med kvalitetsregistre. Konferansen hadde 308 deltakere. Konferansen hadde hovedtema «Resultater, analyser og forskning fra kvalitetsregistre» delt i to seksjoner: Bruk av eksisterende registre som endepunkter/ justeringsvariabler Kvalitetsregistre i pasientarbeidet Evaluering av Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Det ble i etterkant av konferansen sendt ut en spørreundersøkelse til 298 av deltakerne (ex foredragsholdere som deltok kun én dag) med spørsmål om program, organisering, informasjon og arrangement. Undersøkelsen ble besvart av 62 %, og svarene tyder på at deltakerne var svært godt fornøyd med konferansen totalt sett. For utfyllende informasjon om konferansen og oppsummeringer av foredrag, se nettsiden: article html Nasjonale kurs/konferanser 2012 Kvalitetsregisterkonferansen i Bergen HEL-8019: Analyse av registerdata i forskning (Nasjonalt PhD-kurs arrangert i samarbeid med UiT) Nordisk konferanse: Kvalitet og pasientsikkerhet i de nordiske landene (Helsedirektoratet) Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene (Norges forskningsråd, UNN) Nasjonal konferanse om bruk av helseregistre i klinisk rusmiddelforskning (UiO) Kvalitetsregisterdagarna i Karlstad, Sverige Arrangør/foredrag Arrangør/foredrag Foredrag Foredrag Foredrag Deltakelse For øvrig har vi deltatt på relevante kurs og konferanser i inn- og utland Representasjon Kreftregisterets styre (Trine Magnus medlem) Arbeidsgruppe Kreftregisteret mot nasjonal løsning (Are Edvardsen) Kunnskapssenterets fagråd (Anne Høye medlem) Kunnskapssenterets pasientsikkerhetskampanje (Trine Magnus medlem) REK Nord (Anne Høye varamedlem) Forskningsrådets programstyre for Human biobanks and health data (Anne Høye) Observatør en rekke møter PROM-nettverk Sverige (Philip A. Skau) Hjerte-karregisterets fagråd (Eva Stensland) Arbeidsgruppe Fellesregister legemidler (Eva Stensland) 8

9 Deltagelse i nordisk ekspertgruppe Servicemiljøet har vært representert i en nordisk ekspertgruppe med mandat å utarbeide prosedyrer for etablering av felles nordiske kvalitetsregistre der pasientgrunnlaget i hvert de enkelte land ikke er tilstrekkelig for å kunne gi adekvat kvalitet- og fagutvikling. Rapporten Anbefalinger i forhold til oprettelse af fællesnordiske databaser/registre ventes endelig ferdigstilt av denne gruppen i løpet av mars 2013 Informasjon Det skjer en fortløpende oppdatering av ift registerinformasjon og nyheter. Nettsiden har økt antall sidevisninger pr 30 dager med over fra 2011, og ligger nå i snitt på ca pr 30 dager. Målgruppen beregnes til ca personer og nettsiden har 870 unike brukere som gjennomsnittlig ser på 4 sider. Det ble i 2012 opprettet egen mobilutgave av nettsiden på m. kvalitetsregistre.no hvor man har lagt vekt på å fremheve den informasjon man tror klinikere har behov for å ha tilgjengelig i hverdagen, det vil si i klinikk, i møter etc. Dette er informasjon om kvalitetsregistre, håndbok, kontaktpersoner i servicemiljøet og aktuelt fra registerfeltet i Norge. Nettets mobilutgave har ca sidevisninger pr 30 dager. To nyhetsbrev ble sendt ut på e-post til 1850 abonnenter. Nyhetsbrev har kun korte saker med lenker til mer utfyllende saker på nettsiden. Statistikken viser at publisering av nyhetsbrev gir kraftig økt trafikk på nettet flere dager etter utsendelse. SKDE er representert i kommunikasjonsgruppen til Nasjonalt helseregisterprosjekt Godkjenning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Vurdering og prioritering av registre for nasjonal status i 2012 ble gjennomført i de enkelte RHF på bakgrunn av tidligere utarbeidede kriterier. Følgende registre ble godkjent av HOD som nasjonale i oktober 2012: 1. Norwegian Spinal Cord Injury Register (Helse Midt) 2. Norsk hjertesviktregister (Helse Midt) 3. Nasjonalt porfyriregister (Helse Vest) 4. Det norske nyrebiopsiregisteret (Helse Vest) 5. Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (Helse Vest) 6. Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (Helse Vest) 7. Nasjonalt register for invasiv kardiologi (Helse Vest) 8. Norsk nefrologiregister (Helse Sør-Øst) 9. Norsk kvalitetsregister for døvblindhet (Helse Sør-Øst) 10. Gastronet/ERCP-register (Helse Sør-Øst) 11. Nasjonalt register for nakke- og ryggproblemer (Helse Nord) 12. Nordisk register for hidradenitis suppurativa (Helse Nord) Interregional styringsgruppe og AD-møtet har i 2012 sendt anbefaling til Helsedirektoratet om at følgende registre bør få nasjonal godkjenning: 1. Nasjonalt register for pacemaker (Helse Sør-Øst) 2. Nasjonalt registre for barnekreft (Helse Sør-Øst) 3. nasjonalt register for Malignt Lymfom og KLL (Helse Sør-Øst) 4. Nasjonalt registre for føflekkreft (Helse Sør-Øst) 5. Nasjonalt registre for gynekologisk kreft (Helse Sør-Øst) 6. Nasjonalt registre for brystkreft (Helse Sør-Øst) 7. Nasjonalt hjertestansregister (Helse Sør-Øst) 9

10 8. Nasjonalt kvalitetsregister for hjertekirurgi (Helse Sør-Øst) 9. Nasjonalt kvalitetsregister for demens (Helse Sør-Øst) 10. Norsk kvinnelig inkontinensregister (Helse Sør-Øst) 11. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (Helse Vest) 2. Aktiviteter i Hemit: Hemits oppdrag er beskrevet i statsbudsjett: videreutvikling av tekniske fellesløsninger og implementering av felles løsninger for medisinske kvalitetsregistre Arbeidet med tekniske fellesløsninger omfatter opprettelse av IT Faglig gruppe, videreutvikling av registerplattformen MRS og etablering av nytt driftsmiljø i Norsk Helsenett Innsatsen har vært størst i forhold til videreutvikling av MRS. Noen fokusområder: 1) Sikkerhet. MRS har nå støtte for intern kryptering og separasjon av lokale og nasjonale data. I tillegg er det nå mulig å holde data tilhørende ett HF separat fra de andre dataene slik at spørringer i egne data er uproblematisk. 2) Rapporter. Rapportløsningen som ble benyttet for Hjerteinfarkt og Hjerneslag viste seg å ha svakheter i forhold til både ytelse og funksjonalitet. Denne modulen er nå byttet ut. Ny rapportløsning løser overnevnte problemer og utviklingstid pr rapport er redusert betraktelig. 3) Ytelse. Spesielt for register med et stort antall parametere har responstid vært et problem både i forbindelse med innregistrering og uttak av data. I ny versjon av MRS er det ikke slike problemer, men det er og gjort endringer i gammel plattform som gir en betydelig ytelsesforbedring i alle nye versjoner. 4) Utviklingsrammeverk. Gammel versjon av MRS var velegnet til å få opp register med ett hovedskjema og noen få oppfølgingsskjema, men alternative registerstrukturer og logikk mellom skjema var svært utfordrende å få til. Ny versjon av MRS gir mer fleksibilitet og gjør det mulig å lage registerløsninger med mer funksjonalitet og støtte for pasientgrupper hvor man har mange registreringer over tid. Det nye rammeverket vil også redusere utviklingstiden for nye registre 5) Integrasjon. a. Import. MRS har nå en generell modul som muliggjør import av strukturerte data. Dette kan være data fra strukturert epj, fagsystem, et annet tilknyttet register eller en historisk datakilde b. Eksport. Det er laget en generell eksportfunksjonalitet. Denne kan aksesseres manuelt for uttrekk av data for videre behandling i for eksempel excel eller spss. I tillegg er det eksponert en tilsvarende tjeneste for automatisert uthenting og bearbeiding i systemer som ligger utenfor MRS. Denne er tenkt brukt for kobling opp mot rapportløsningen Jasper og Nasjonalt Hjerte Kar Register c. Rapport til journal det er etablert mulighet for å lage et forslag til journalnotat som så kan klippes inn i EPJ. Ny folkeregistertjeneste. MRS har nå etablert integrasjon med den nye folkeregistertjenesten til Norsk Helse Nett. Dette gir økt funksjonalitet for alle registre bl.a. i forhold til tilgjengeliggjøring av informasjon om døde pasienter. 10

11 Registerprosjekter Ved utgangen av 2012 er 8 nasjonale register i drift på MRS plattform. For 2 av disse: MS og Voksendiabetes er foreløpig bruken begrenset. I tillegg er det 7 registerprosjekter i ulike stadier av utviklingsløpet. En oversikt over status pr register er vist i figuren under Oversikt status registerprosjekter ved utgangen av 2012 Helse Midt Ved inngangen av 2012 hadde Hemit ansvar for 3 register i drift og 3 registerprosjekter i utviklingsfase: Norkar, Barnediabetes og CP. Det var forventet at alle 3 skulle ferdigstilles i løpet av året. Norkar er nå akseptert av kunde og venter på driftsmiljø for oppstart pilot. Helse Sør Øst besluttet i løpet av høsten å realisere barnediabetes på alternativ registerplattform ereg. Videre fremdrift for CP avhenger av prioriteringer i Helse Sør Øst. NOKBIL ble påbegynt i april. Utviklingen av dette registeret har gått i parallell med at nytt rammeverk har blitt ferdigstilt. Denne registerløsningen vil ligge tettere opp mot fagsystemer enn tidligere MRS baserte kvalitetsregister og arbeidet har derfor krevd en større innsats en først antatt. Bistand registerutvikling utenfor Helse Midt HEMIT bistår hovedsakelig på 3 områder i eksterne prosjekter 1) Opplæring og bistand registerutvikling. I løpet av 2012 ble det etablert ikt noder i Helse Sør Øst og Helse Nord. HEMIT har stått for opplæring i registerutvikling basert på MRS for de regionale IKT nodene. I tillegg ytes det bistand fortløpende i pågående registerprosjekter. 2) Videreutvikling kjernefunksjonalitet. MRS videreutvikles i tråd med produktstrategi i tillegg til ønsker som dukker opp i de ulike registerprosjektene. Dette har ført til at man nå har en mer komplett plattform for utvikling av register enn det man hadde for 1 år tilbake 3) Testing. Hemit har dedikerte test ressurser som benyttes aktivt i alle registerprosjekter i tillegg ytes det støtte i forbindelse med releaser. Kontinuerlig forbedring Hemit har fokus på kontinuerlig forbedring og dette har i tillegg til overnevnte videreutvikling av MRS også medført at alle operative register har fått nye releaser der feil har blitt korrigert og ny funksjonalitet er blitt lagt til. 11

12 I tillegg til de tekniske forbedringene evalueres og revideres utviklingsprosessen fortløpende. Hemit har i 2012 etablert en bedre systematikk i kvalitetssikring av leveranser og økt test kapasitet gjennom ansettelse av en ny tester. I henhold til god praksis involveres testeren nå så tidlig som mulig i prosjektene. Dette gjør at feil oppdages og rettes tidligere slik at risiko relatert til fremdrift og feil reduseres og det brukes nå mindre kapasitet på å korrigere feil etter produksjonssetting. Kvalitet for leveranser er nå eksplisitt og avklart på forhånd gjennom akseptansekriterier som angir toleranse i forhold til feil i ulike kategorier i forbindelse med oppstart pilot og ordinær drift. Et slikt på forhånd avklart kvalitetsmål letter overgangen mellom de ulike fasene av registerprosjektene. En gjenganger i registerprosjekter er at det er vanskelig å avklare omfang og forventninger i registerprosjekter tilstrekkelig tidlig i prosjektforløpet. Dette hindrer og forsinker avslutningsfasen av implementeringsprosjektene. Billige visuelle prototyper benyttes nå aktivt for å oppnå raskere tilbakemelding på design og det er ventet at dette vil gi god effekt i pågående og nye prosjekter. Representasjon Fagråd nasjonalt Hjerte- og karregister. John Petter Skjetne er medlem. Prosjektstyre Kreftregisterets nye elektroniske IKT-plattform (KNEIP). John Petter Skjetne er medlem. Utredning av fellesregister for legemidler. John Petter Skjetne er medlem i prosjektgruppen. 3. Aktiviteter i regionale noder SKDEs nodevirksomhet i Helse Nord Oppbygging av regionalt nodemiljø Det har i 2012 vært et økt fokus på den regionale oppgaven, i samarbeid med Helse Nord IKT. All IKTkompetanse på registre er samlet i én gruppe, for fleksibel utnyttelse av kompetanse på MRS og Open QReg for kvalitetsregistre og forskningsprosjekter. Denne registergruppen samarbeider tett med SKDE. Prosjekter/fagutvikling For både nasjonale registre og registerutviklingsprosjekter i Helse Nord har SKDE samme veiledningsoppgaver som for andre registre på nasjonal basis. SKDE er regional enhet for Helse Nord og driver veiledning av fagmiljø ved etablering av kvalitetsregistre, i søknadsprosesser, i valg av IKTløsninger, og valg av analysemetoder og rapportering. SKDE har gitt veiledning til fire nasjonale kvalitetsregistre med databehandleransvar i Helse Nord: Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi, Muskelregisteret (tidligere Norsk kvalitetsregister for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer), Norsk Nakke- og Ryggregister og HISREG (Hidradenitis suppurativa). Videre har det vært gitt veiledning til følgende lokale og/eller regionale registre: Norsk vaskulittregister, Norsk register for analinkontinens, Norsk register for gastrokirurgi, Traumeregisteret, Nasjonalt kvalitetsregsiter for smertebehandling, lokalt register under Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister, regional perinatalkommité, regionalt register for spiseforstyrrelser samt to kvalitetsregister innen psykiatri ved UNN. Se forøvrig også "Prosjekter IKT".' 12

13 Prosjekter IKT I 2012 var det relativt høy aktivitet på utvikling av tekniske løsninger for lokale og nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Spesielt har dette vært en sentral aktivitet for en utviklergruppe ved Helse NordIKT på tre personer som kun har jobbet med tekniske løsninger basert på OpenQReg som registerplattform. Denne gruppa har i 2012 jobbet med følgende kvalitetsregistre: Norsk register for analinkontinens, Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi, (begge lokale, men med nasjonale ambisjoner), Muskelregisteret og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi degenerativ nakke. De to sistnevnte ble produksjonssatt i løpet av I tillegg har den samme gruppen jobbet på vegne av Sykehuset Vestfold HF og Helse Bergen HF med henholdsvis "Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopisk kirurgi" og "Nasjonalt register for invasiv kardiologi". Sistnevnte er en del av Hjerte-karregisteret. Begge disse ble produksjonssatt i januar Basert på plattformen MRS ble det i løpet av 2012 satt i gang utvikling av tekniske løsninger for to medisinske kvalitetsregistre: "Norsk Nakke- og Ryggregister", som fikk nasjonal status i løpet av året, og "Traumeregisteret". Traumeregisteret representerer flere lokale registre ved hvert av de fire helseforetakene i Helse Nord. Det ble samarbeidet tett med det nasjonale traumeregisteret både teknisk og medisinskfaglig for å kunne gjenbruke dette arbeidet på nasjonalt nivå. Foruten arbeid med konkrete registre, har det vært aktivitet på etablering av infrastruktur for resultater og rapportering fra kvalitetsregistre samt videreutvikling av driftsmiljøet "helseregister.no". Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner SKDE ønsker å legge til rette for forskning med utgangspunkt i registre, noe som har resultert i førsteog medforfatterskap i internasjonale publikasjoner i løpet av Informasjon i eget RHF SKDE har holdt registerfaglig og administrativ del av Helse Nord informert om nyheter relevante for kvalitetsregistre, og har holdt ulike foredrag ved kliniske avdelinger i UNN. SKDE har planer om å arrangere registerdager ved sykehusene i Helse Nord RHF, der vi har workshop-lignende møter med de ulike fagmiljøene som innrapporterer til nasjonale kvalitetsregistre, spesielt med tanke på bruk av data fra kvalitetsregistre til kvalitetsforbedringsarbeid. Som ledd i dette har vi startet et samarbeid med Helse Finnmark, og har hatt møte med HF-ledelsen og foredrag for fagmiljøene om nytten av kvalitetsregistre. Samarbeid med aktører utenfor servicemiljøet Det er etablert tettere samarbeid med klinisk forskningsavdeling, UNN samt fag- og forskningssenteret UNN og personvernombudet. Som ledd i overføring av databehandlingsansvar for 4 nasjonale kvalitetsregistre fra Helse Nord RHF til UNN HF, ble det opprettet en registerstøtteenhet UNN register ved Fag- og forskningssenteret UNN. Som ledd i opprettelsen av denne enheten har SKDE bidratt med opplæring av fagpersoner og overføring av sekretærressurs. Det er avtalt et videre samarbeid mellom SKDE og registerstøtteenheten, der SKDE skal bistå med ytterligere kompetanseoverføring. 13

14 Helse Vest Videreføring av regionalt nodemiljø Staben i Fagsenter for kvalitetsregistre i Helse Vest er videreført i I tillegg til 100 % node har Fagsenteret 90 % rådgiver (40 % + 50 %), 50% IKT-rådgiver, 20% personvernrådgiver og 20% statistiker. I Helse Vest IKT er det 100 % node, og 100 % IKT-ressurser er i tillegg allokert til bistand til kvalitetsregistre både lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjekter/fagutvikling Fagsenter for kvalitetsregistre har ivaretatt en rekke funksjoner knyttet til kvalitetsregisterfeltet i De viktigste kan oppsummeres som følger: Bistå nasjonale, regionale og lokale kvalitetsregistre i ulike juridiske og registerfaglige problemstillinger knyttet til etablering og drift, samt bistå registre til å få en tilfredsstillende teknologisk løsning. Fagsenteret har oppstartsmøter med alle nye kvalitetsregistre uavhengig av nivå. På oppstartsmøtene informeres registermiljøet om hensiktsmessige prinsipper for registerbygging, personvernhensyn, muligheter for teknisk løsning og datasikkerhet. Etter møtene lages en punktvis handlingsplan for veien videre. For de registrene som ikke lar høre fra seg etter oppstartsmøtet tar Fagsenteret kontakt etter 3 mnd hvor det undersøkes om handlingsplanen er fulgt og hvor det tilbys problemløsning dersom det har oppstått hindringer. For eksisterende registre tilbyr Fagsenteret rådgivende møter ved behov, og Fagsenteret besvarer også ad hoc forespørsler knyttet til registertematikk. Fagsenteret bistår med å lage konsesjonssøknader og samtykkeskriv for de registrene som har behov for dette, samt kvalitetssikrer registerprotokoller og melding til personvernombud. Ansvarsområdet for Fagsenter for registre omfatter nasjonale registre så vel som lokale og regionale registre. Ved utgangen av 2012 er det 108 kvalitetsregistre i drift i Helse Vest, hvorav 13 har nasjonal status, ett er anbefalt nasjonal status fra interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, og 94 er lokale/regionale. Evaluere de nasjonale registrenes økonomiske situasjon, og lage anbefaling for fordeling av driftsmidler til registrene ut fra RHFets modell for minimumsfinansiering som ble utviklet ved Fagsenteret i 2010, og oppdateres i Vurdere søknader om nasjonal status og lage innstilling til RHFet Holde oversikt over hvilke kvalitetsregistre det finnes i Helse Vest, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Sende ut nyhetsbrev hvert kvartal til alle registerinteresserte i Helse Vest, både på overordnet administrativt nivå og på registerfaglig nivå. Prosjekter IKT På IKT-siden dreide pågående prosjekter i 2012 seg om å utvikle teknisk løsning for nasjonalt korsbåndregister og nasjonalt MS-register (begge MRS) og for nasjonalt register for invasiv kardiologi og (Open QReg). Drift og vedlikehold av kols-registeret, intensivregisteret og leppe-kjeve-ganespalte registeret (alle MRS). Drift og vedlikehold av MS-registeret og Diabetesregisteret har vært noe begrenset i 2012 fordi de var lite i bruk. I tillegg ble det brukt regionale ressurser på IKT-prosjekter for lokale og regionale registre, både på utvikling og drift. 14

15 Kurs/konferanser Fagsenteret var i 2012 vertskap for den nasjonale kvalitetsregisterkonferansen i Bergen, arrangert av det nasjonale servicemiljøet. Se nærmere omtale av denne under eget punkt i årsrapporten. Node-møte avholdt i Trondheim Statistiker deltok på PhD kurs i Tromsø «Analyse av registerdata i forskning», arrangert av SKDE og UiT Informasjon i eget RHF Fagsenter for kvalitetsregistre har ansvar for å holde både registerfaglig og administrativ del av Helse Vest oppdatert på hvilke registre vi har i regionene, samt videreformidle nyheter fra både internt og eksternt hold som angår kvalitetsregistre. Mesteparten av informasjonen gis i form av kvartalsvise nyhetsbrev og interne notater, samt i form av direkte kontakt med registre og administrasjon. Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner I 2012 ferdigstilte Fagsenteret en omfattende kartlegging av registrene i Helse Vest med hensyn til sikker lagring av data. I Helse Vest finnes det en egen Kvalitetsserver hvor alle lokale og regionale kvalitetsregistre, samt datauttrekk for analyser fra nasjonale registre, skal ligge. Denne serveren er i praksis et eget lagringsområde med ekstra sikkerhetstiltak for logging og backup-rutiner. Målsetningen etter kartleggingen er at alle kvalitetsregistre skal få lagringsplass på kvalitetsserveren. I 2012 ble det også påbegynt en kartlegging av dekningsgrad og bruk av data fra nasjonale registre i foretak i Helse Vest, etter mal fra Helse Nord sin kartlegging (rapport utgitt vinteren 2012). Tilsvarende rapport fra Helse Vest vil komme våren I 2012 ble det også påbegynt et arbeid med å lage en regional strategi for den videre satsingen på kvalitetsregistre i Helse Vest, strategien vil bli iverksatt i Samarbeid aktører utenfor servicemiljøet Fagsenter for kvalitetsregistre har et nært samarbeid med personvernombudet i Helse Bergen HF og med Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning i Helse Vest. Helse Midt-Norge Oppbygging av regionalt nodemiljø Helse Midt-Norge ga i styringsdokument til St Olavs hospital formelt oppdrag i 2011 om å etablere et ressurssenter for kvalitetsregisteraktivitet i Helse Midt-Norge. Oppdraget omfattet å legge til rette for nasjonale og lokale registre og støtte arbeidet med disse. I tillegg skulle St Olavs hospital samkjøre ressursene som tildeles registre slik at miljøet styrkes og at en får optimalisert ressursbruken. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ble etablert ved St. Olav Seksjonen innehar de 3 nasjonale kvalitetsregistre tilknyttet Hjerte og karregisteret, i tillegg til NOKBIL (Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler). Man har i 2012 lagt planer for utvidelse av seksjonen, og nye ressurser til flere stillinger tildeles fra Node funksjonen er tilknyttet seksjonen. Stillingen har i hele 2012 vært en tilleggsfunksjon delt mellom Ragna Elise S. Govatsmark (hjerteinfarktregisteret) og Hild Fjærtoft (hjerneslagregisteret). Stillingen har i 2012 ikke vært lønnet. Den ble utlyst og tildelt i oktober/november 2012, og ny node (Bodil Dyrstad) ansettes fra Statistiker og epidemiolog er eksternt tilknyttet seksjonen gjennom NTNU. Det er også tildelt midler til 2 PhD-stipendiater fra 2013 til validering av registerdata / diagnoser i Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister. Oppbyggingen av det regionale nodemiljø har i hovedsak bestått i å samlokalisere registerarbeidet gjennom etablering av ny seksjon i tillegg til å bidra i arbeidet med nasjonal implementering av 15

16 registrene. Man har også deltatt i arbeidet med å fremme nasjonal status for Nor Scir (Norsk ryggmargskaderegister) og i etableringen av NOKBIL med de utfordringer man der har stått ovenfor. Rådgiving til lokale / regionale registre har også vært en del av funksjonen. Prosjekter IKT IKT-prosjektene er i tråd med Servicemiljøets prioriteringer. I tillegg er det på HMNs regning utviklet løsning for Norsk spinalregisters regionale løsning i påvente av nasjonal status Kurs/konferanser: Seksjonen deltok på Kvalitetsregisterkonferansen i Bergen april med 5 postere. 4 representanter deltok på Den nationella kvalitetsregisterkonferansen i Karlstad oktober. Seksjonen arrangerte Kvalitetsregisterseminar på Gardermoen 30.november som kick-off for nasjonal implementering av Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister. Nær 200 deltakere var påmeldt seminaret, og anerkjente forelesere fra inn- og utland var til stede. 2 dagers Node-møte avholdt i Trondheim Innlegg om registervirksomheten holdt på flere regionale konferanser. Informasjon i eget RHF: Rådgivning og møtevirksomhet i forbindelse med etablering av NOKBIL (Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler). Søknad om nasjonal status ble oversendt til Helse Midt-Norge høsten Bistått NORKAR (Norsk karkirurgisk register) i forbindelse med krav fra datatilsynet, og deltatt i organisering av stillinger. Undersøkt mulige løsninger for oppretting av nye hjemmesider for de aktuelle registre. Rådgivning i forbindelse med utarbeiding av poster til kvalitetsregisterkonferansen i april 2012, årsrapporter og budsjettforslag for samtlige nasjonale registre i regionen. Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner Årsrapporter fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i Helse Midt-Norge. Samarbeid aktører utenfor servicemiljøet: Node har deltatt i div aktivitet relatert til hjerte-karregisterutviklingen som utarbeidelse av databehandleravtale mellom St. Olavs Hospital og Folkehelseinstituttet, vedlikeholdsavtale mellom St. Olavs Hospital og helseforetak som registrerer i Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og Norsk karkirurgisk register. Det har også blitt utarbeidet databehandleravtale mellom St. Olavs Hospital og SKDE i Helse Nord i forbindelse med utvikling av ny rapportfunksjon. Helse Sør-Øst Oppbygging av regionalt nodemiljø Helse Sør-Øst RHF (HSØ) ga i 2012 Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å starte starte etablering av et regionalt ressursmiljø for medisinske kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst RHF, jf. oppdrag og revidert mandat gitt i eget brev av 14.desember Fagmiljøet skal først og fremst gi støtte og rådgivning til de nasjonale kvalitetsregistrene i regionen og skal inngå i et interregionalt nettverk ledet av det nasjonale servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Nord RHF (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, SKDE). Oslo universitetssykehus HF vil tilføres øremerkede nasjonale midler til etablering av ressursmiljøet for medisinske kvalitetsregistre. Det var en forutsetning, jf nevnte brev, at det regionale ressursmiljøet skulle samarbeide tett med HSØ samt relevante miljøer innad i OUS, for eksempel Kreftregisteret. Fagsenteret, som i praksis utgjør den regionale noden i HSØ, har i 2012 bestått av fem personer fra OUS og en person fra HSØ. En av de fem personene i OUS ble ansatt i 100 pst stilling som IKT-ressurs 16

17 for kvalitetsregisterarbeidet (IKT-node) fra 1. april 2012, mens de øvrige fire ivaretar oppgaver innenfor sine respektive kompetanseområder (forsknings- og medisinskfaglige problemstillinger, personvern, IKT-sikkerhet, hjemmelsgrunnlag m fl) på deltid. HSØ ivaretar blant annet oppgaver knyttet til nasjonal status for kvalitetsregistre, finansiering og generelle spørsmål om helseregistre. Den planlagte ansettelsen av 3 IKT-ressurser, har så langt resultert i en fast stilling, og to stillinger er under utlysning. I påvente av ansettelse av de to IKT-ressursene, har HSØ benyttet øremerkede nasjonale midler til å finansiere to midlertidige programmerere, lokalisert i Hemit, øremerket bistand til etablering av MRS-løsningen for aktuelle kvalitetsregistre i HSØ. 2 konsulenter blir ansatt for 6 måneder for dette formål i Fagsenteret planlegger en utlysning av ytterligere 2 stillinger til registerrådgivere i Prosjekter fagutvikling Fagsenteret har avholdt månedlige møter og har blant annet: laget prosedyrer for arbeidsdeling i fagsenteret, der arbeidsdelingen delvis er organisert etter fagområder/kvalifikasjoner, delvis etter forvaltningsnivå (OUS, HSØ). laget retningslinjer og prosedyrer for etablering av kvalitetsregistre og søknad om nasjonal status behandlet og fulgt opp registerhenvendelser fra fagmiljøer, helseforetak, øvrige deler av servicemiljøet (SKDE, Hemit, øvrige regionale noder), sentrale myndigheter mfl. vurdert søknader om nasjonal status bistått registre konkret med valg av teknisk løsning, søknader om konsesjon mm deltatt i de månedlige nasjonale nodemøtene startet forberedelser til vertsoppgaven for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 i Oslo Etablering av webside for Fagsenteret med informasjon om tjenester og rådgivning vedr. etablering av registre og søknad om nasjonal status Prosjekter IKT I Helse Sør-Øst benyttes tre ulike tekniske plattformer, som alle er godkjent av den interregionale styringsgruppen som alternativer til den nasjonale fellesløsningen MRS. For de nasjonale kvalitetsregistrene i HSØ er MRS den prefererte plattformen, mens ereg og MedInsight er mulige alternativer ved spesielle behov eller av kapasitetshensyn. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister, der Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig og OUS er databehandler, er i drift som tidligere, med løsningen ereg/neonatal, som består av lokale behandlingsregistre med elektronisk rapportering til det nasjonale registeret. Den nasjonale databasen tar imot meldinger fra innregistrerende avdelinger i XML-format, basert på KITH-standard. Det er planlagt en oppgradering av systemet i Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes er påstartet og ferdig i en testversjon i en ereg løsning tilsvarende Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. Registeret vil bli ferdigstilt og levert til andre helseforetak i løpet av

18 Cerebral parese-registeret i Norge vil etableres i MRS løsningen når Nasjonalt register for HIV (se under) er ferdigstilt. Nasjonalt traumeregister er påstartet i MRS plattformen. Nasjonalt register for HIV (NORHIV) venter på konsesjon fra Datatilsynet. NORHIV ble i 2012 nesten ferdigstilt teknisk på MRS-plattformen. Gastronet har utarbeidet et konsept for en avansert løsning som i dag ikke finnes i de foreslåtte løsningene. I første omgang søker registeret å få etablert et elektronisk skjema i DIPS, gjennom DIPS-innføringen på Sykehuset Telemark HF (databehandlingsansvarlig for Gastronet), noe som kan være grunnlag for elektronisk uttrekk og overføring til et nasjonalt register. Norsk gynekologisk endoskopiregister ble straks etter oppnådd nasjonal status satt i produksjon. Registeret fikk utviklet sin tekniske løsning (OpenQReg) hos Helse Nord IKT, og Helse Nord IKT er således databehandler på vegne av Sykehuset Vestfold HF. OpenQReg er den tredje teknisk plattformen som akseptert som alternativ til MRS. Kreftregisterets (KRG) nye elektroniske plattform (KNEIP)skal gi kvalitetsregistrene og insidensregisteret i KRG en IT-plattform som vil gi kreftdata av høy kvalitet og samtidig sikre personvernet. I februar 2012 deltok bl a Helsedirektoratet, SKDE, OUS, Hemit og enkelte kvalitetsregistre i HSØ på en workshop om risiko- og sårbarhetsanalyse. Arbeidet ble fulgt opp med spesifisering av funksjonelle krav til den nye løsningen. I mars ble det utarbeidet en rapport med anbefaling om videre fremdrift og utarbeidelse av den nye løsningen på bakgrunn av den funksjonelle beskrivelse og markedsundersøkelsen som ble gjennomført i Prosjekteierskapet ble i april overført fra HSØ til KRGs styre, og et nytt prosjektstyre ble oppnevnt i juni med Trine Magnus, SKDE, som styreleder og alle fire RHF, KRG og OUS representert. Fire alternativer for utarbeidelse av løsningen ble lagt frem, og styret ba om at alternativet som innebar en intern utvikling av løsningen ble utredet nærmere. Prosjektstyret besluttet i oktober at KRG v/registerinformatikkavdelingen skal utvikle løsningen. Hovedprosjektet med å utarbeide løsningen startet i november og skal, etter planen, ferdigstilles innen utgangen av Kurs/konferanser Fagsenteret har deltatt på følgende kurs/konferanser og øvrige møter i 2012: Nasjonalt nodemøte februar, Trondheim Fagsenter for kvalitetsregistre i Helse Vest, 13. mars, Bergen Forskningsseminar for Sykehuset Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF, 22. mars, Tønsberg Kvalitetsregisterkonferansen april, Bergen Nationella kvalitetsregisterkonferensen oktober, Karlstad, Sverige Informasjon i eget RHF Det regionale helseforetaket har vært involvert gjennom fagdirektørs deltakelse i interregional styringsgruppe. Ledergruppen i HSØ har vært involvert i beslutningsprosessen rundt etablering av fagsenteret, nasjonal status for kvalitetsregistre og driftsfinansiering av kvalitetsregistre. Ledergruppen er orientert om utfordringene knyttet til felles nasjonal elektronisk løsning for kvalitetsregistrene. Når det gjelder ny teknisk løsning for KRG ble prosjekteierskapet overført fra HSØ til KRG (se eget avsnitt). I den forbindelse ble teknologidirektør HSØs medlem av styringsgruppen i stedet for fagdirektør. 18

19 Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner Alle kvalitetsregistrene i HSØ med nasjonal status har levert årsrapport. Årsrapportene varierer med hensyn til flere forhold, noe som understøtter behovet for den kommende årsrapportmalen. I tillegg har enkelte kvalitetsregistre som venter på nasjonal status levert årsrapport. For øvrige faglige publikasjoner, vises til registrenes hjemmesider. Samarbeid aktører utenfor servicemiljøet Fagsenteret har samarbeidet med følgende aktører utenfor servicemiljøet: Biobank- og registerutvalget og Avdeling for forskningsstøtte i Oslo Sykehusservice, OUS HF. Juridisk avdeling og Avdeling for teknologi og e-helse, HSØ RHF (i hovedsak om problemstillinger knyttet til Kreftregisteret. ) 19

20 Årsregnskap 2012 for Nasjonalt servicemiljø ved SKDE (koststed 3100): Art Art(T) Regnskap Budsjett Avvik Ref 3305 Tilskudd fra HOD - øvrig ramme , , , Salgs- og driftsinntekt , , , Fast lønn (faste ansatte) , , , Fast lønn og timelønn (midlertidig arbeidsavtaler) ,00 0, , Feriepenger påløpt , , , Periodiseringskonto Lønn ,00 0, , Fordel skattepliktig del av personalforsikring 5 530,35 0, , Motkonto gruppe ,35 0, , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift, reiseregning 1 113,20 0, , Arbeidsgiveravgift av pensjon ,24 0, , Pensjonskostnad , , , Periodisert pensjon ,94 0, , Andre oppg.pl. godtgjørelser , , , Flyttegodtgjørelse 6 000,00 0, , Kurs, seminarer, kongresser ol , , , Kurs, seminar ol. reiseregning ,00 0, , Rekrutteringskostnader, annonsering m.v ,00 0, , Rekrutteringskostnader, annonsering m.v. 0, , , Refusjon for attføring/arbeidsetaten-/formidling ,00 0, , Velferdstiltak for ansatte 890, , ,90 5 Lønnskostnad , , , Manuelle avskrivninger ,00 0, , Leie lokaler , , , Annen kostnad lokaler 0, , , IKT-utstyr , , , Teknisk og elektrisk utstyr 0, , , Kontorutstyr ,00 0, , Konsulenttjenester fra firma , , , Abonnement på tjenester 0, , , Andre eksterne tjenester , , , Kontorrekvisita 9 500, , , Trykksak , , , Bøker 2 398, ,00-898, Servering v/møter ,21 0, , Telefonabonnement og tellerskritt 0, , , Mobiltelefon , , ,75 6 Annen driftskostnad , , , KM-godtgjørelse 1 840, ,00 159, Reisekostnad oppg. plikt , , , Reisekostnader ikke oppg.plikt , , , Reisekostnader utenom reiseregn.system , , , Diett og nattillegg oppgavepliktig , , , Diett og nattillegg oppgave- og avgiftspliktig 2 465, , , Administrativ forpleining 1 335,00 500,00-835, Kontigent 1 500, ,00 0, Gaver eksterne 0, , , Programvarelisenser , , , Diverse lisenser ,25 0, , Andre kostnader , , , Annen driftskostnad, , , , Nasjonalt servicemiljø 3 477,00 0, , ,00 0, ,00 20

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Årsrapport 2013 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Innhold Årsrapport 2013... 1 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre... 2 2 De regionale

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2.februar 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag

Saksframlegg Tittel: Bakgrunn for saken: Sammendrag Saksframlegg Møtedato 07.05. Saksnr /20 Saksbehandler Esben Andre Henriksen, Hemit Tittel: Status IKT-prosjekter og prioriteringer av det videre arbeidet Bakgrunn for saken: I henhold til tidligere vedtak

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015 Handlingsplan biobank og 2013-2015 Oppfølging av Strategi for biobank- og registervirksomhet 2010 2015, revidert 2012. Innhold Visjon for Strategi for Biobank- og registervirksomhet...3 Konseptuelt rammeverk

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit

Avtale med Norsk Helsenett. Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Avtale med Norsk Helsenett Værnes 20/9 2012 Esben Andre Henriksen Hemit Bakgrunn Jan 2009 Oppdragsdok.H else Midt Norge Nov 2010 Programdirektiv for teknisk gruppe April 2011 Oppstartsmøte Des 2011 Sak

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8.desember 2010 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 29. - 30. april 2014 Møtenr. 1-2014 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag Tirsdag 29. og onsdag 30. april Tid Kl 1000 1700 og 0830-1230 Sted.

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Møte: Styringsgruppe for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Møtedato: 03.12.2008 kl. 17.00 19.00

Møte: Styringsgruppe for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Møtedato: 03.12.2008 kl. 17.00 19.00 Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 2-2010 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Besøksadresse: Plan 5, fløy B-C, Sykehusveien

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil

Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt. -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil Hjerteinfarktregister og Hjerneslagsregisteret i ny drakt -eller, Presentasjon av ny innregistreringsplattform, MRS 4.0 om du vil John Petter Skjetne - Produktansvarlig MRS Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3.juni 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 30.mai 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

UTKAST 3. Strategi og handlingsplan 2012-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox UTKAST 3 Strategi og handlingsplan 2012-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse Innledning 3 Visjon 4 Sammendrag 4 1 Bakgrunn 6 1.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 6 1.2 Hva er et medisinsk

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger Teknologiske løsninger Vernar Sundvor, FHI John Petter Skjetne, HEMIT HKR nettverksmøte 14.-15.03.2011 1 Rammebetingelser Juridisk forankret i Helseregisterloven med forskrift Strategien lagt i gode helseregistre

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon)

Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato: 6. mars 2015 (utkast), 25. mars 2015 (endelig, godkjent versjon) Rapport fra intern revisjon av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital HF tilknyttet Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet Revisjonsdato: 18. desember 2014 Rapportdato:

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre.

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Saksframle Møtedato 13.12.2010 Saksnr 46/10 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Tittel: Statusrapport for teknisk utviklin av kvalitetsreistre. Bakrunn for saken: I henhold til tidliere vedtak så skal det

Detaljer

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål?

Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Hvordan få tilgang til kvalitetsregisterdata for forskningsformål? Helse- og kvalitetsregister konferansen 2014 Oslo 14. mars 2014 Torild Skrivarhaug overlege dr.med. barnelege, leder Barnediabetesregisteret

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring ( i helsetjenesten) Bent Indredavik Faglig leder for Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord

Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Registerbeskrivelse Utarbeidet av styringsgruppen for registeret i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Helse Nord Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer