Medlemsblad for Telemark D0veforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Telemark D0veforening"

Transkript

1 a r g a n g Nr.:^ Medlemsblad for Telemark D0veforening D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 75, 3900PORSGRUNN

2 4^ C' v.^ i REDAKT0RENS SPALTE Endelig er tiden konunet for det andre nummeret av bladet vart, Vi har hatt en aktiv host i foreningen sa vi har mye a fortelle, Det har vart bussutflukter og foredrag pa motene, l:s Spesielt pa motet hvor vi ble orientert om forsk.jellige forsikringsformer, var medlemmene aktive og flinke t i l a sporre, Det har ogsa VEert en aktiv hest for teatergruppa var, De kom ^^w^h^"***^**' sent igang med treningen, men det tok de igjen ved a 0ve sent og t i d l i g, Na venter vi spent pa referat fra kulturdagene i Sandefjord, og haper at vi i foreningen, som ikke hadde anledning t i l a se "vare" i aksjon, far glede av a se det her hjem- me. Vi ma heller ikke glemme a fortelle at vi har fatt egen kvinneforening, Haper vi far hare l i t t fra dere etterhvert, Det kiinne VBsre morsomt a hare hva dere driver med, Ved siden av alle andre aktiviteter, har styret ogsa hatt en -god del motor i host. En gang i maneden mates vi pa kontoret for a behandle aktuelle ting, Det er mye som skal diskuteres i styret etterhvert som aktivitetene aker. Pa tegnsprak-fronton har det ogsa vaert en hektisk hast, Thor har "statt pa hodet" for a fa igang kurs for alle som v i l felge det nye opplegget i TV, Resultatet er at det na undervises pa 11 forskjellige tegnsprak-kurser rundt omkring i fylket, Haper det blir mange positive resultater av dette for oss dave. En storjdel av TV-kurset gar jo ut pa a spre opplysninger om dave og dovhet,, Siden dette blir arets siste nummer av bladet vart, ma jeg anske dere alle en r i k t i g God Jul, Dere far hare fra oss igjen pa ny-aret, Har dere noe pa hjertet, tar vi med takli imot stoff t i l bladet, Wenche -f-n--'»wiinini m f ii i im -imo iwiiiiwimiiiiiii,iiii«

3 ET "LYNGLIMT" FRA FORSKOLEN OG H0RSELSKLAS3ENE VED MYRENE SKOLE Av audiopedagog Dag Tobiassen,isfit&ci Det er 10 ar siden de farste d0ve og txmgh0rte elevene startet sin skolegang pa Myrene skole. I ar kunne disse 5 jentene forlate audiopedagog Finn Johannessen med sin tingdomsskoleeksamen. T i l eksainen kom de opp i norsk pa l i k l i n j e med de h0rende og alle fern sto med glans, Etter en fylk^plan fra 197^ er det bestemt at Porsgrunn kommune skal gi undervisningstilbud for h0rselshemmede barn og unge, Be yngste komraer t i l F0rskolen for h0rselsheimnede omlag 2 ar ' garale. Barna bor hjemine. Opplaerings- og undervisningstilbudet er et primaertilbud for d0ve og tungh0rte, men det er ogsa tatt inn ei gruppe horende barn som en del av dette tilbudet. F0rskolen holder t i l i Moelvenbrakker, Disse ble satt opp i 1977 som et raidlertidig tilbud da det var plassmangel pa skolen. Men det sor ut t i l a vaere en sannhet i at midlertidig kan bety pa l i v s t i d, for brakkene brukes enda. Men, ett er sikkert: Personalet i F0rskolen har i "gode og onde dager" gjort en helhjertet innsats for barna. Den f0rste d0ve som arbeidet i F0rskolen var Anne Gloslie, Etter henne fulgte Ase Kihle Ilalvorsen, og for tiden er det Wenche Evensen som dekker denne viktige stillingen. I F0rskolen arbeider praktikemt, assistent og 2 forskolelaerere som begge er audiopedagoger. Etter Ferskolen kan barna begynne i Horselsklassene (skolen) dersom det er anskelig og b l i r tilradd. 17 elever gar na i barne- og ungdomsskolen. Medregnet de h0rsels-r heminede forskolebarna er det i a l t 21 dove og tunghorte pa Myrene skole. Elevene kommer fra 7 kommianer i Telemark, 2 elever kommer fra Vestfold. " De fleste barna gar fra F0rskolen over i Horselsklasscne. Enkelte kommer t i l H0rselsklassene etter noen ar i skoler for h0rende, Det har tatt tid a overbevise omverdenen om at integrering ilvke er en selvf0lgelig ting i skoletilbudet for d0ve og tvmgh0rte, Vi kan med rimelighet s i at v i som audiopedagoger s l i t e r med a b l i forstatt av en h0rende verden rundt oss. Var hverdag med myndighetene kan kan vaere f y l t av de probleraene dere som h0rselshemmede kjenner bedre enn noen: "Pa de herendes premisser" - en evig kamp, Vart arbeid f a l l e r t i l tider mellom to stoler. ^^en jeg tror det er viktig a understreke at var oppraerksomhet hele tiden er rettet mot de tradisjoneller railj0problomene for d0ve og tungh0rte. Vi ser H0rselsklassene som en del av spesialskoletilbudet, Personalet har et positivt syn pa de statlige skolene, Vi trengor dem, og v i bruker dem, ^ n ^*, o -

4 1 9 laerere arbeider i barne- og ungdomsskolen. Av disse er 1 logoped, 4 er audiopedagoger. Noen lurer vel pa hvordan det forholder seg med tegnsprakopplferinga. For det meste nyttes tegnsprak^norsk. - I tillegg t i l vanlig tegnsprakopplaering har audiopedagogene gatt pa kurs msd Ase Kihle ^alvorsen under teniaet: Doves egentlige tegnsprak, Kommunikasjonstimene med en voksen d0ver av uvurdelig betydning for barna, Jeg tror skoletilbudet pa Myrene skole kan og bor utvikles, ft* ;j. Resultater viser at tilbudet i Forskolen og Horselsklassene betyr noe vesentlig, Vi integrerer l i t e, men i noen timer er de eldste elevene pa Kj0lnes ungdomsskole. >ja Organisatorisk foi^melt ligger F0rskolen og Horselsklassene inn under Myrene skole som i utgangspunktet er en skole for horende. I virkeligheten er dette et interkoraraunalt skoletilbud som Porsgrunn kommune er ansvarlig for 4 drive. Vi kunne like gjerne vaert s t a t l i g drevet. Skolen har ogsa utadrettet virksoinhet.! Horselsheramede elever som er integrert i vanlige skoler kommer pa besok sammen med sine foresatte og lasrere. Studenter far 0V- s ingsopplaering. Vi har en naturlitj og fin kontcikt med Hjelpemiddolsentralen og Horselssentralen, Reiselaerervirksomheten for Telemark har veert knyttet t i l skolen siden I ar har ogsa Hjelpemiddelsentralen trs^dt t i l her, da Porsgrunn ikke maktet a lose problemet etter at siste reiselaerer skiftet arbeidssted, - Mellom 80 og 100 barn er kontaktet ; )t av reiselaerer, Fra na av skal Porsgrunn igjen overta ansvaret for reiselaarervirlcsomheten, Undertegnede skal utfore denne jobben fram t i l 0 las soimneren 1985* Fra da av er et raeningen at virkscmheten skal inn i nye former som enda ikke er tilstpekkelig fastlagt, Vi haper pa en funksjonell losning. Stillingen er na halv. Den bor b l i hel. Valget av Myrene skole har vaert r i k t i g. Skolen ligger sentralt t i l. ^en viser seg fordelaktig a ligge i et omrade med forskjel- ^t,^ lige undervisningstilbud. En av de dove elevene som gikk ut av 10. klasse gar na i en naerliggende videregaende skole, med tolk, kontakten med Horselsklassene opprettholdes, Skoletilbud for de horselshemmede pa hjerastedet har - i vesentlig grad bidradd t i l oppslutningen om tegnsprakkursene, Et stort an- ^>f%irtall familiemedlemmer, naboer og arbeidskamerater har etter hvert opplevd behovet for og verdien av kommunikas j on mod dove i naermiljoet. Tradisjonelt er samfunnet vant med at dove bam kommer hjera i helgene. Doveforeningen fortjener stor ros for s i t t kjempearbeid med tegnsprakkursene. Det er gledelig at det na b l i r utbygging ved Myrene skole. Arbeidet skal etter plauen vasre ferdig t i l skolestart hosten I985. ;?j.b P o l i t i k e r n e ha,r s l a t t f a s t a t Myrene s k o l e s k a l vaere e t r e s s u r s- ;f»i J 9' senter for undervisning av horselshemmede. Vi ser med fora'entning inn i 10 nye Sr

5 . FAI^ILIESTEVNE PA OKS0YA Nok en gang arrangerte daveforeningen og foreldreforeningen familiestevne pa Oksoya feriehjem lordag den 18. aug, Det var hyttekomiteen som stod for det tekniske arrangementet, Og dagen traff med kjempeflott vaer, Det var flere av oss dcsve som kom t i l hytta allerede pa fredagskvelden, V± var t i d l i g oppe om lordagen for a ta imot gjestene, De fleste av gjestene kom med fjordbussen ved halv elleve tiden, Og det var i a l t ca, i+0 personer som var pa hytta, bade store og sma, Dagen begynte med livlige prat over kaffekoppen (med kaker), mens barna var pa plenen og lekte, Vi hadde satt ut bord og stoler i sola, Vi koste oss, Og plutselig var det noen som fikk lyst t i l a bade. Da strammet nesten alle t i l badestranda pa Indremisjonen, og det var mange av oss som hoppet ut i vannet, Det var faktisk deil i g vann. Etterat vi hadde boltret oss nok i vannet, gikk vi tilbake t i l hytta, for da skulle vi spise p0lser og barna fikk brus i tillegg, Og palser var det massevis av, sa alle kunne spise det vi orket. Men tida flyr som bare det, slik at mange matte begynne a tenke pa hjemturen igjen, og de fleste reiste, og var fornoyd for a ha Vcert pa fjordens (landets?) fineste feriehjem, ^.. ^ 0 P Q»cg^ ribn Ml'l»sX q -to:*;..ne^-:.:'" Matet 20, desember\^er avlyst, Daves Hus er apent men det blir in^en servering den kvelden, W-J visa 119 luj" 9l M Styrematene avholdes den farste torsdag i maneden. ' f. Kvinneforoningen har mater den siste torsdag i maneder

6 TELEMARKSTUR, For forste gang pa mange ar arrangerte foreningen en busstur, og det ble meget vellykket. 27 deltakere var med, og reiseruten var Porsgrunn - Seljord - Dalen - Fyresdal - Gautefall - Porsgrunn, en rute pa 535 km. Vi startet fra Porsgrunn lordag I5. September kl 11 og kjorte forst t i l Seljord, Der haddevi 3 timers stopp og besakte Dyrsku'n. Der var tusenvis av mennesker og hundrevis av t e l t - forretninger og en masse dyr. En opplevelse var det, Ogsa Televerket hadde en utstilling, de hadde bl,a, ogsa en teksttelefon, og Thor fikk prove den. Han ringte t i l Rolf Hansen i Drammen. Rolf sa t i l Thor at han ilike matte blande seg med sauene. Turen gikk videre t i l Dalen, med en kort stopp ved Eidsborg Stavkirke, 'Pa Dalen var Odd kjent, han har jo bodd der i mange ar, og han viste vei t i l Hotell Bandak, Pa hotellet fikk vi en god middag, og senere ble det hyggeprat og l i t t dans, Etter frokost sondag tok vi en liten spasertur i Dalen, Odd viste oss huset han hadde bodd. i og vi sa ogsa pa Dalen -Hotell som Age Samuelsen har kjopt, Det ser ut t i l a b l i et r i k t i g herskapshotell nar det er ferdig pusset opp, Hjemturen gikk over Fyresdal - Treungen t i l Gautefall, Pa Gautefall Turisthotell spiste vi en kraftig og god lunsj, Kn av damene som arbeidet der, Berit Ettestad, snakket vi l i t t med. Hun har en dav sonn, og kunne l i t t tegnsprak. Pa hjemturen stoppet vi akkurat pa grensen mellom Drangedal og Skien kommuner, Der fikk bussjafareren sin takk for god kjoring og hyggelig folge. Hans kone var ogsa med pa hele turen. En stor poise fikk han som taiik,- Like nedenfor kjerte. bussen sakte forbi Thors hytte, vi hadde ikke tid t i l enda en stopp, men vi fikkjalle se hvordan den sa ut, Og klokken 16 var vi hjemme i Porsgrunn igjen, Hele turen kostet kr 12 83O,-, Deltakerne har betalt selv kr k 920,- og resten haper vi a fa i tilskudd fra NDF, Vi har allerede planlagt en tur i 1935 ogsa, Vi tenker da pa en tur t i l Rjukan. Det b l i r l i t t lengre tur, og vil.nok koste l i t t mere, Men turen i 1984 ga mersmak - derfor v i l vi prove. Deltaker

7 M A N Y T 1 T E K S T T E L E F 0 N E K er det flere og flere som far, fi*-o Pa Hjelpemiddelsentralen har de hatt teksttelefon i flere ar, na i host har 4 andre ogsa fatt, og flere teller pa knappene om de skal 30ke om a fa, Vi v i l la bare si at det er en stor fordel om du kan skrive l i t t pa skriveraaskien, men du behover ikke a vaere "ekspert". Doves Hus har ogsa behov for teksttelefon, og styret har ved- ^ tatt a S0ke om tilskudd t i l dette. Kanskje far vi det i 1985??? - ' Det er mere kostbart a bruke teksttelefon enn en vanlig telefon, det er sa meget senere a skrive enn a snakke, Som en "erstatning" for denne merutgiften du da far, blir du innvilget grunnstonad etter sats 2, dvs kr. 428,- pr, mnd, Kansk.le b l i r det en forandring pa det neste ar, da skal det ikke koste mer a bruke en teksttelefon enn det gj0r for en vanlig telefon. Grunnstonaden v i l da falle bort. -. De som har teksttelefon kan fa kontakt med vanlig telefon ' gjennom en formidlingssentral som har nr. 012, Disse har teksttelefon her i distriktet: Arnesen Bjarn t l f, Halvorsen Ase/Bjorn )3i *fo uulr aav-a- Hjelpemiddelsentralen ** ^ 'QLhes slis n^f^^r^ ' Hox Kirsten -r-^: ^^^-B^'^ neoa Kolbjarnsen Gro 60 81? TEKST-TV har vi na fatt i Daves Hus, Det er et godt hjelper middel for dove og vi anbefaler alle som skal kjape nytt TV-apparat a fa et apparat med tekst-modul, I'YH-iJJT KULTURDAGENE ble i ar avholdt i Sandefjord, Fra Telemark deltok 5 aktive, 1 instruktar og ca 25 turister, Det ble et meget vellykket arrangement som Vestfold Dave- * forening skal har stor asre av. KVINNEFORENING har vi ogsa fatt na. De har mater en torsdag hver maned, i 1985 blir det den siste torsdagen i maneden. Inger Britt Paulsen er leder. Pa matene sine har de bl,a. H' hatt 2 smykkederaonstrasjoner, ae't&iijr, lonnv-i'su %ns7i

8 s S M A N Y T T JULEBORD blir avholdt lordag I5. desember 1985, I ar er det den den nystartede Kvinneforoningen som er arrangor, De haper pa et pent overskudd sa de far noen penger i kassa, D0VES LMDSLOTTER 1984 er trukl^et, Vi beklager: Ingen gevinster pa lodder som er solgt gjennom Telemark Daveforening. Men vi tror det er 2 gevinster pa de rode loddene (gratisloddene), Det er gevinster pa nr, og 32 69I. Begge gevinstene er en DBS damesykkel, Derfor: Se godt etter pa de rode loddene, Vi i Telemark har solgt lodder, og det er ikke mye a skryte av. I tillegg har Olav Haug solgt lodd i Telemark. I a l t har Olav solgt lodd, og det er mye, det, MEDLEMSM^TENE h a r vsert godt besokt i h o s t, V i h a r h a t t en f o r e- dragskveld om forsikring og vi har hatt besok av den nye hoved presten, Anders Kjuus, Dg'VES JUL er kommet, Det koster kr. 15,- pr. hefte, og vi Tiener alle medlemmer ma kjope et hefte, Vi v i l gjerne at du, selger noen ogsa, Formannen og dovekonsulenten deler ut, D0VEKALENDEREN FOR 1985 er ogsa kommet. Den koster kr, 30,-, Henvend deg t i l dovekonsulenten hvis du onsker a kjope en. D0VES TELE-NYTT arbeider tungt, Vi v i l sa gjerne ha noe a skrive om, og ber medlemmene om at de sender oss noe stoff, vi haper at dette nr, blir tatt godt i mot, og v i l gjerne hore hva dere mener, r;s 30 -{'ij v f ^svijm < TiQii^b -^9V«} Di'li^-V fin;;-:- j DO fib 11 ;,vv J.o-4om.t'j Sid S&Q s a. FRELSESAi-?MEEN avholder julefest for dove og deres familie torsdag 3. januar sjxiii -tssni ^enne gang begynner julefesten k l. 1?, slik at de som har barn kan komme da. For voksne begynner det k l. 19, da tar vi forst felles bespisning med barna.

9 S M A N Y T T TEGNSPRAKKURSENE i host har samlet mange deltakere, Vi har na 11 kurser som folger prograramet "Tegn er sprak", med t i l sammen li+o deltakere, Disse kursene holdes i Doves Hus, Vest-Bamble, Herre, Drangedal, Skien, Bole, Bo og pa Grenland folkehoy skole, Laerere er: Wenche Even sen, Ase Halvorsen, Gro Kolbjornsen, Kari Horntvedt, Heidi Rorholt, Ann Lisbeth fl J ^ Mesics, Mette Nikolaisen og Ingrid Aasulfsen, - Dessuten har vi 2. kur ser etter den "gamle metoden",med 23 er elever, Wenche og Ann Lisbeth er Isrere pa disse kursene, STYRET har na faste motor den forste torsdagen i hver maned, I host har vi behandlet mange soknader om tilskudder for 1985 (Feriefondet, Feriereiser, "Trivselsmidler", d r i f t s t i l - skudd fra Skien kommune), Det er ogsa vedtatt a kjope inn "sorte kostymer" t i l teatergruppa, c>yixd~x.nx«- H i t t i l i ar har styret behandlet 50 saker, -jeuxi^vl ' ' ASTRID TORUNN B0 er ei dov jente fra Eidanger, Hun er na ferdig med skolen pa Myrene og har begynt pa Vallermyrene videregaende skole, linje for handel og kontor, Alle elevene ved denne skolen skal ha praksis ute i arbeidslivet en dag hver uke, Astrid har sin praksis hver torsdag i Doves Hus, Hun er flink og noyaktig, og er t i l stor hjelp for dovekonsulenten, sffirlig i skrivearbeider og med administrasjon av alle kursene, Hun har ogsa hatt det meste av arbeidet mod dette nr, av Doves Tele-Nytt, EDITH GISHOLT er airsatt som skoletolk ved Vallermyrene videregaende skole, Forlopig har hun bare ca 10 timers tolking pr, uke, men det har skaffet oss problemer med a fa tolk pa dagtid. Mange av de andre tolkene heir ogsa s i t t faste arbeide. INGA OLSEN,Langesund, dode 21. november. Hun la pa Sentralsykehuset i Skien ca IL dager etter a ha bruldiot larhalsen, Ruth Haug og Inga Tovsen var flinke t i l a besoke henne pa sykehuset. ARNE KARLSEN har kjopt b i l, og vi gratulerer ham. Arne er na over 57,.ar, vi synes det er goat gjort a begynne med b i l i den alderen. '..l3.3cl8^..*... ACS

10 TIL T T T W A M 8 id IV,fl ali«bba fc:j:'isfli 10 fieali5j.ojii>i.^. T R Y K K S A K E R RSTUR-^DRESSE: D0VES TELE-NYT Tordenskjoldsgate Porsgrunn TERMINLISTE 1. TERTIAL 1985 OBS: Forstnevnte har ansvar for innkjap av mat. HUSK: Du ma selv finne en annen som kan ta "vakten" for deg hvis du selv ikke kan pa den onnsatte dagen. Glemmer du vakten din: KR 50,-1 "MULKT". Hi /1' 10/1 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 7/2 14/2 21/2 26/2 7/3 14/3 21/3 24/3 23/3 11/4 11/4 18/4 25/4 Frelsesarmeen Styremate kl, 18 Medlemsmate Kulturkveld Mini-Bingo Kvinneforeningen Styremete kl 18 Medlemsmate Kulturkveld etbd 0011 Mni-Bingo Kvinneforeningen Styremate kl 13 Medlemsmate, Kulturkveld ^ :^. Mini-Bingo ARSM0TE Kvinneforeningen Styremate kl 18 Medlemsmate Kulturkveld Kvinneforeningen Inger Gunda Mette Ase V/enche Kirsten Lillian Liv Britt Gunn Kari Mette Edith Kari IS ' - Bit 2 XV 1)611 JBSii I - Einar ^ - Kristian' Arne H I ti X X - Knut Ove Ove ' - Nils :J 0 r:, iq - Bjarn H - Odd - Per I art KJi o^l-. i A >i liiw/ia - Borgar - Bjarn A

Medlemsblad for Telemark Doveforening

Medlemsblad for Telemark Doveforening 5. argang Nr. 1-1934 1 1 ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig

Detaljer

emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN

emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN emsb D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900PORSGRUNN n Kurs nr. 25 6. 17. September NORSK-KURS Kurset er for voksne dove/sterkt tungfiorte. Hovedemne er norsk (skriftlig norsk og sprakforstaelse). I tillegg

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

ÅRSMØTE FOR. Kristiansundsgruppa skal på tur til Magne Gaustad på Averøya torsdag den 30. mai.

ÅRSMØTE FOR. Kristiansundsgruppa skal på tur til Magne Gaustad på Averøya torsdag den 30. mai. ÅRSMØTE FOR Nr 2/2002 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 32 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Teksttelefon: 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks: 70

Detaljer

Info. Nytt fra Menighetsutvalget Medlemsmøte Historielauget. Info fra Tolketjenesten

Info. Nytt fra Menighetsutvalget Medlemsmøte Historielauget. Info fra Tolketjenesten Høstnummer 3. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt 40 år! Diverse Matoppskrift staffett ST.HANSSAFTEN FEST SKALLDYRFEST SOMMEROPPHOLD Info Nytt fra Menighetsutvalget Medlemsmøte Historielauget Info fra

Detaljer

OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13

OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13 OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO NR 3 2010 47.ÅRGANG EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 18.NOVEMBER, SE SIDE 9 UNGE SOLDATER I FULL UNIFORM PÅ OSCARSBORG, SE SIDE 13 SE HER 47. årgang 2010 Oslo Døveforening er en interesse-forening

Detaljer

Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening

Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Sidebygningen på Døvesenteret Vinternummer 1. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening DØVE OG ARBEIDSLIVET MATOPPSKRIFT STAFETT Gratulerer! Holtan-jenter tok sølv i Ålesund

Detaljer

Nr.1 Årgang 6 februar 2013. Dag`s Nytt. Brödraloge 86. Magnus Gabriel de la Gardie

Nr.1 Årgang 6 februar 2013. Dag`s Nytt. Brödraloge 86. Magnus Gabriel de la Gardie Nr.1 Årgang 6 februar 2013 Dag`s Nytt Brödraloge 86 Magnus Gabriel de la Gardie Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt hjem gode erfaringer fra møtene som vil være en god hjelp i hverdagen. Vil til slutt

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

UT PÅ TUR OG ALDRI SUR!

UT PÅ TUR OG ALDRI SUR! UT PÅ TUR OG ALDRI SUR! Historielauget. Side 4 Syn på saken. Side: 10 Hvordan sover du??? Side 11 VESTFOLD DØVEFORENING 2006/07: Vestfold Nytt blad nr. 3-2009 Innholdsfortegnelse: Døveforeningens styre:

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang 2 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal

Detaljer

Innholdsfortegnelse: VESTFOLD DØVEFORENING 2005: Vi i Styret ønsker dere en riktig god jul og et riktig godt nytt år!

Innholdsfortegnelse: VESTFOLD DØVEFORENING 2005: Vi i Styret ønsker dere en riktig god jul og et riktig godt nytt år! . VESTFOLD DØVEFORENING 2005: Døveforeningens styre: Leder: Rolf Wennersteen Nestleder: Rolf Hope Sekretær: Turid Trollsås Kasserer: Knut Syvertsen Styremedlem: Thorbjørn Thomassen 1.vara: Jim Vold 2.vara:

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

BUDSTIKKEN. Dramakurs. Gave. Politikk. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 9 Torsdag 27. november 2008 48.

BUDSTIKKEN. Dramakurs. Gave. Politikk. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 9 Torsdag 27. november 2008 48. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 9 Torsdag 27. november 2008 48. årgang Dramakurs Politikk Gave F A N T A S T I S K!!! Igjen er Bergen Døvesenter beæret

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA Historien om Esther er sann. Tidsmessig går vi fra oktober 2011 og frem til idag 2014. Det er en historie om en lut-fattig familie og hvordan vi steg

Detaljer

Parkinson Nr. 4 des. 2010 årgang 10 bladet God jul og et godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.

Parkinson Nr. 4 des. 2010 årgang 10 bladet God jul og et godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson. Parkinson Nr. 4 des. 2010 årgang 10 bladet God jul og et godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 4 des. Innhold Gruppeopphold

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson.

Parkinson. bladet. God jul. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr. 4 des. 2009 årgang 9. www.parkinson. Parkinson Nr. 4 des. 2009 årgang 9 bladet God jul MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet Nr. 4 des. Innhold Roser til de pårørende. Hjertelig

Detaljer

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal

Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal Generalsekretæren slutter Døvekirkenes fellesmøte Årets navn på Hansa Bryggeri Vitseboka er ferdig Døvemesterskapet i futsal 1 Februar 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2010 Side 14 Side 32 Side 03 Leder

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 SEPTEMER 2007 44. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 SEPTEMER 2007 44. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 3 SEPTEMER 2007 44. ÅRGANG OKTOBER Temakvelder side 6 Oslo Tingrett side 8 Julebord side 15 Døve 60plussere, som bare vinner! Vi hadde en fantastisk flott tur til

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 Parkinson Nummer 3. sept. 2009 årgang 9 bladet Grov uforstand, side: 39 Dyre påfunn fra det offentlige, side :11 Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 MEDLEMSBLAD FOR Namdal og

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 4-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Sommertreff 2012 - Sarpsborg 4 Landsmøte 2012 - Sarpsborg 5 Likemannskurs

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer