Medlemsblad for Telemark D0veforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Telemark D0veforening"

Transkript

1 a r g a n g Nr.:^ Medlemsblad for Telemark D0veforening D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 75, 3900PORSGRUNN

2 4^ C' v.^ i REDAKT0RENS SPALTE Endelig er tiden konunet for det andre nummeret av bladet vart, Vi har hatt en aktiv host i foreningen sa vi har mye a fortelle, Det har vart bussutflukter og foredrag pa motene, l:s Spesielt pa motet hvor vi ble orientert om forsk.jellige forsikringsformer, var medlemmene aktive og flinke t i l a sporre, Det har ogsa VEert en aktiv hest for teatergruppa var, De kom ^^w^h^"***^**' sent igang med treningen, men det tok de igjen ved a 0ve sent og t i d l i g, Na venter vi spent pa referat fra kulturdagene i Sandefjord, og haper at vi i foreningen, som ikke hadde anledning t i l a se "vare" i aksjon, far glede av a se det her hjem- me. Vi ma heller ikke glemme a fortelle at vi har fatt egen kvinneforening, Haper vi far hare l i t t fra dere etterhvert, Det kiinne VBsre morsomt a hare hva dere driver med, Ved siden av alle andre aktiviteter, har styret ogsa hatt en -god del motor i host. En gang i maneden mates vi pa kontoret for a behandle aktuelle ting, Det er mye som skal diskuteres i styret etterhvert som aktivitetene aker. Pa tegnsprak-fronton har det ogsa vaert en hektisk hast, Thor har "statt pa hodet" for a fa igang kurs for alle som v i l felge det nye opplegget i TV, Resultatet er at det na undervises pa 11 forskjellige tegnsprak-kurser rundt omkring i fylket, Haper det blir mange positive resultater av dette for oss dave. En storjdel av TV-kurset gar jo ut pa a spre opplysninger om dave og dovhet,, Siden dette blir arets siste nummer av bladet vart, ma jeg anske dere alle en r i k t i g God Jul, Dere far hare fra oss igjen pa ny-aret, Har dere noe pa hjertet, tar vi med takli imot stoff t i l bladet, Wenche -f-n--'»wiinini m f ii i im -imo iwiiiiwimiiiiiii,iiii«

3 ET "LYNGLIMT" FRA FORSKOLEN OG H0RSELSKLAS3ENE VED MYRENE SKOLE Av audiopedagog Dag Tobiassen,isfit&ci Det er 10 ar siden de farste d0ve og txmgh0rte elevene startet sin skolegang pa Myrene skole. I ar kunne disse 5 jentene forlate audiopedagog Finn Johannessen med sin tingdomsskoleeksamen. T i l eksainen kom de opp i norsk pa l i k l i n j e med de h0rende og alle fern sto med glans, Etter en fylk^plan fra 197^ er det bestemt at Porsgrunn kommune skal gi undervisningstilbud for h0rselshemmede barn og unge, Be yngste komraer t i l F0rskolen for h0rselsheimnede omlag 2 ar ' garale. Barna bor hjemine. Opplaerings- og undervisningstilbudet er et primaertilbud for d0ve og tungh0rte, men det er ogsa tatt inn ei gruppe horende barn som en del av dette tilbudet. F0rskolen holder t i l i Moelvenbrakker, Disse ble satt opp i 1977 som et raidlertidig tilbud da det var plassmangel pa skolen. Men det sor ut t i l a vaere en sannhet i at midlertidig kan bety pa l i v s t i d, for brakkene brukes enda. Men, ett er sikkert: Personalet i F0rskolen har i "gode og onde dager" gjort en helhjertet innsats for barna. Den f0rste d0ve som arbeidet i F0rskolen var Anne Gloslie, Etter henne fulgte Ase Kihle Ilalvorsen, og for tiden er det Wenche Evensen som dekker denne viktige stillingen. I F0rskolen arbeider praktikemt, assistent og 2 forskolelaerere som begge er audiopedagoger. Etter Ferskolen kan barna begynne i Horselsklassene (skolen) dersom det er anskelig og b l i r tilradd. 17 elever gar na i barne- og ungdomsskolen. Medregnet de h0rsels-r heminede forskolebarna er det i a l t 21 dove og tunghorte pa Myrene skole. Elevene kommer fra 7 kommianer i Telemark, 2 elever kommer fra Vestfold. " De fleste barna gar fra F0rskolen over i Horselsklasscne. Enkelte kommer t i l H0rselsklassene etter noen ar i skoler for h0rende, Det har tatt tid a overbevise omverdenen om at integrering ilvke er en selvf0lgelig ting i skoletilbudet for d0ve og tvmgh0rte, Vi kan med rimelighet s i at v i som audiopedagoger s l i t e r med a b l i forstatt av en h0rende verden rundt oss. Var hverdag med myndighetene kan kan vaere f y l t av de probleraene dere som h0rselshemmede kjenner bedre enn noen: "Pa de herendes premisser" - en evig kamp, Vart arbeid f a l l e r t i l tider mellom to stoler. ^^en jeg tror det er viktig a understreke at var oppraerksomhet hele tiden er rettet mot de tradisjoneller railj0problomene for d0ve og tungh0rte. Vi ser H0rselsklassene som en del av spesialskoletilbudet, Personalet har et positivt syn pa de statlige skolene, Vi trengor dem, og v i bruker dem, ^ n ^*, o -

4 1 9 laerere arbeider i barne- og ungdomsskolen. Av disse er 1 logoped, 4 er audiopedagoger. Noen lurer vel pa hvordan det forholder seg med tegnsprakopplferinga. For det meste nyttes tegnsprak^norsk. - I tillegg t i l vanlig tegnsprakopplaering har audiopedagogene gatt pa kurs msd Ase Kihle ^alvorsen under teniaet: Doves egentlige tegnsprak, Kommunikasjonstimene med en voksen d0ver av uvurdelig betydning for barna, Jeg tror skoletilbudet pa Myrene skole kan og bor utvikles, ft* ;j. Resultater viser at tilbudet i Forskolen og Horselsklassene betyr noe vesentlig, Vi integrerer l i t e, men i noen timer er de eldste elevene pa Kj0lnes ungdomsskole. >ja Organisatorisk foi^melt ligger F0rskolen og Horselsklassene inn under Myrene skole som i utgangspunktet er en skole for horende. I virkeligheten er dette et interkoraraunalt skoletilbud som Porsgrunn kommune er ansvarlig for 4 drive. Vi kunne like gjerne vaert s t a t l i g drevet. Skolen har ogsa utadrettet virksoinhet.! Horselsheramede elever som er integrert i vanlige skoler kommer pa besok sammen med sine foresatte og lasrere. Studenter far 0V- s ingsopplaering. Vi har en naturlitj og fin kontcikt med Hjelpemiddolsentralen og Horselssentralen, Reiselaerervirksomheten for Telemark har veert knyttet t i l skolen siden I ar har ogsa Hjelpemiddelsentralen trs^dt t i l her, da Porsgrunn ikke maktet a lose problemet etter at siste reiselaerer skiftet arbeidssted, - Mellom 80 og 100 barn er kontaktet ; )t av reiselaerer, Fra na av skal Porsgrunn igjen overta ansvaret for reiselaarervirlcsomheten, Undertegnede skal utfore denne jobben fram t i l 0 las soimneren 1985* Fra da av er et raeningen at virkscmheten skal inn i nye former som enda ikke er tilstpekkelig fastlagt, Vi haper pa en funksjonell losning. Stillingen er na halv. Den bor b l i hel. Valget av Myrene skole har vaert r i k t i g. Skolen ligger sentralt t i l. ^en viser seg fordelaktig a ligge i et omrade med forskjel- ^t,^ lige undervisningstilbud. En av de dove elevene som gikk ut av 10. klasse gar na i en naerliggende videregaende skole, med tolk, kontakten med Horselsklassene opprettholdes, Skoletilbud for de horselshemmede pa hjerastedet har - i vesentlig grad bidradd t i l oppslutningen om tegnsprakkursene, Et stort an- ^>f%irtall familiemedlemmer, naboer og arbeidskamerater har etter hvert opplevd behovet for og verdien av kommunikas j on mod dove i naermiljoet. Tradisjonelt er samfunnet vant med at dove bam kommer hjera i helgene. Doveforeningen fortjener stor ros for s i t t kjempearbeid med tegnsprakkursene. Det er gledelig at det na b l i r utbygging ved Myrene skole. Arbeidet skal etter plauen vasre ferdig t i l skolestart hosten I985. ;?j.b P o l i t i k e r n e ha,r s l a t t f a s t a t Myrene s k o l e s k a l vaere e t r e s s u r s- ;f»i J 9' senter for undervisning av horselshemmede. Vi ser med fora'entning inn i 10 nye Sr

5 . FAI^ILIESTEVNE PA OKS0YA Nok en gang arrangerte daveforeningen og foreldreforeningen familiestevne pa Oksoya feriehjem lordag den 18. aug, Det var hyttekomiteen som stod for det tekniske arrangementet, Og dagen traff med kjempeflott vaer, Det var flere av oss dcsve som kom t i l hytta allerede pa fredagskvelden, V± var t i d l i g oppe om lordagen for a ta imot gjestene, De fleste av gjestene kom med fjordbussen ved halv elleve tiden, Og det var i a l t ca, i+0 personer som var pa hytta, bade store og sma, Dagen begynte med livlige prat over kaffekoppen (med kaker), mens barna var pa plenen og lekte, Vi hadde satt ut bord og stoler i sola, Vi koste oss, Og plutselig var det noen som fikk lyst t i l a bade. Da strammet nesten alle t i l badestranda pa Indremisjonen, og det var mange av oss som hoppet ut i vannet, Det var faktisk deil i g vann. Etterat vi hadde boltret oss nok i vannet, gikk vi tilbake t i l hytta, for da skulle vi spise p0lser og barna fikk brus i tillegg, Og palser var det massevis av, sa alle kunne spise det vi orket. Men tida flyr som bare det, slik at mange matte begynne a tenke pa hjemturen igjen, og de fleste reiste, og var fornoyd for a ha Vcert pa fjordens (landets?) fineste feriehjem, ^.. ^ 0 P Q»cg^ ribn Ml'l»sX q -to:*;..ne^-:.:'" Matet 20, desember\^er avlyst, Daves Hus er apent men det blir in^en servering den kvelden, W-J visa 119 luj" 9l M Styrematene avholdes den farste torsdag i maneden. ' f. Kvinneforoningen har mater den siste torsdag i maneder

6 TELEMARKSTUR, For forste gang pa mange ar arrangerte foreningen en busstur, og det ble meget vellykket. 27 deltakere var med, og reiseruten var Porsgrunn - Seljord - Dalen - Fyresdal - Gautefall - Porsgrunn, en rute pa 535 km. Vi startet fra Porsgrunn lordag I5. September kl 11 og kjorte forst t i l Seljord, Der haddevi 3 timers stopp og besakte Dyrsku'n. Der var tusenvis av mennesker og hundrevis av t e l t - forretninger og en masse dyr. En opplevelse var det, Ogsa Televerket hadde en utstilling, de hadde bl,a, ogsa en teksttelefon, og Thor fikk prove den. Han ringte t i l Rolf Hansen i Drammen. Rolf sa t i l Thor at han ilike matte blande seg med sauene. Turen gikk videre t i l Dalen, med en kort stopp ved Eidsborg Stavkirke, 'Pa Dalen var Odd kjent, han har jo bodd der i mange ar, og han viste vei t i l Hotell Bandak, Pa hotellet fikk vi en god middag, og senere ble det hyggeprat og l i t t dans, Etter frokost sondag tok vi en liten spasertur i Dalen, Odd viste oss huset han hadde bodd. i og vi sa ogsa pa Dalen -Hotell som Age Samuelsen har kjopt, Det ser ut t i l a b l i et r i k t i g herskapshotell nar det er ferdig pusset opp, Hjemturen gikk over Fyresdal - Treungen t i l Gautefall, Pa Gautefall Turisthotell spiste vi en kraftig og god lunsj, Kn av damene som arbeidet der, Berit Ettestad, snakket vi l i t t med. Hun har en dav sonn, og kunne l i t t tegnsprak. Pa hjemturen stoppet vi akkurat pa grensen mellom Drangedal og Skien kommuner, Der fikk bussjafareren sin takk for god kjoring og hyggelig folge. Hans kone var ogsa med pa hele turen. En stor poise fikk han som taiik,- Like nedenfor kjerte. bussen sakte forbi Thors hytte, vi hadde ikke tid t i l enda en stopp, men vi fikkjalle se hvordan den sa ut, Og klokken 16 var vi hjemme i Porsgrunn igjen, Hele turen kostet kr 12 83O,-, Deltakerne har betalt selv kr k 920,- og resten haper vi a fa i tilskudd fra NDF, Vi har allerede planlagt en tur i 1935 ogsa, Vi tenker da pa en tur t i l Rjukan. Det b l i r l i t t lengre tur, og vil.nok koste l i t t mere, Men turen i 1984 ga mersmak - derfor v i l vi prove. Deltaker

7 M A N Y T 1 T E K S T T E L E F 0 N E K er det flere og flere som far, fi*-o Pa Hjelpemiddelsentralen har de hatt teksttelefon i flere ar, na i host har 4 andre ogsa fatt, og flere teller pa knappene om de skal 30ke om a fa, Vi v i l la bare si at det er en stor fordel om du kan skrive l i t t pa skriveraaskien, men du behover ikke a vaere "ekspert". Doves Hus har ogsa behov for teksttelefon, og styret har ved- ^ tatt a S0ke om tilskudd t i l dette. Kanskje far vi det i 1985??? - ' Det er mere kostbart a bruke teksttelefon enn en vanlig telefon, det er sa meget senere a skrive enn a snakke, Som en "erstatning" for denne merutgiften du da far, blir du innvilget grunnstonad etter sats 2, dvs kr. 428,- pr, mnd, Kansk.le b l i r det en forandring pa det neste ar, da skal det ikke koste mer a bruke en teksttelefon enn det gj0r for en vanlig telefon. Grunnstonaden v i l da falle bort. -. De som har teksttelefon kan fa kontakt med vanlig telefon ' gjennom en formidlingssentral som har nr. 012, Disse har teksttelefon her i distriktet: Arnesen Bjarn t l f, Halvorsen Ase/Bjorn )3i *fo uulr aav-a- Hjelpemiddelsentralen ** ^ 'QLhes slis n^f^^r^ ' Hox Kirsten -r-^: ^^^-B^'^ neoa Kolbjarnsen Gro 60 81? TEKST-TV har vi na fatt i Daves Hus, Det er et godt hjelper middel for dove og vi anbefaler alle som skal kjape nytt TV-apparat a fa et apparat med tekst-modul, I'YH-iJJT KULTURDAGENE ble i ar avholdt i Sandefjord, Fra Telemark deltok 5 aktive, 1 instruktar og ca 25 turister, Det ble et meget vellykket arrangement som Vestfold Dave- * forening skal har stor asre av. KVINNEFORENING har vi ogsa fatt na. De har mater en torsdag hver maned, i 1985 blir det den siste torsdagen i maneden. Inger Britt Paulsen er leder. Pa matene sine har de bl,a. H' hatt 2 smykkederaonstrasjoner, ae't&iijr, lonnv-i'su %ns7i

8 s S M A N Y T T JULEBORD blir avholdt lordag I5. desember 1985, I ar er det den den nystartede Kvinneforoningen som er arrangor, De haper pa et pent overskudd sa de far noen penger i kassa, D0VES LMDSLOTTER 1984 er trukl^et, Vi beklager: Ingen gevinster pa lodder som er solgt gjennom Telemark Daveforening. Men vi tror det er 2 gevinster pa de rode loddene (gratisloddene), Det er gevinster pa nr, og 32 69I. Begge gevinstene er en DBS damesykkel, Derfor: Se godt etter pa de rode loddene, Vi i Telemark har solgt lodder, og det er ikke mye a skryte av. I tillegg har Olav Haug solgt lodd i Telemark. I a l t har Olav solgt lodd, og det er mye, det, MEDLEMSM^TENE h a r vsert godt besokt i h o s t, V i h a r h a t t en f o r e- dragskveld om forsikring og vi har hatt besok av den nye hoved presten, Anders Kjuus, Dg'VES JUL er kommet, Det koster kr. 15,- pr. hefte, og vi Tiener alle medlemmer ma kjope et hefte, Vi v i l gjerne at du, selger noen ogsa, Formannen og dovekonsulenten deler ut, D0VEKALENDEREN FOR 1985 er ogsa kommet. Den koster kr, 30,-, Henvend deg t i l dovekonsulenten hvis du onsker a kjope en. D0VES TELE-NYTT arbeider tungt, Vi v i l sa gjerne ha noe a skrive om, og ber medlemmene om at de sender oss noe stoff, vi haper at dette nr, blir tatt godt i mot, og v i l gjerne hore hva dere mener, r;s 30 -{'ij v f ^svijm < TiQii^b -^9V«} Di'li^-V fin;;-:- j DO fib 11 ;,vv J.o-4om.t'j Sid S&Q s a. FRELSESAi-?MEEN avholder julefest for dove og deres familie torsdag 3. januar sjxiii -tssni ^enne gang begynner julefesten k l. 1?, slik at de som har barn kan komme da. For voksne begynner det k l. 19, da tar vi forst felles bespisning med barna.

9 S M A N Y T T TEGNSPRAKKURSENE i host har samlet mange deltakere, Vi har na 11 kurser som folger prograramet "Tegn er sprak", med t i l sammen li+o deltakere, Disse kursene holdes i Doves Hus, Vest-Bamble, Herre, Drangedal, Skien, Bole, Bo og pa Grenland folkehoy skole, Laerere er: Wenche Even sen, Ase Halvorsen, Gro Kolbjornsen, Kari Horntvedt, Heidi Rorholt, Ann Lisbeth fl J ^ Mesics, Mette Nikolaisen og Ingrid Aasulfsen, - Dessuten har vi 2. kur ser etter den "gamle metoden",med 23 er elever, Wenche og Ann Lisbeth er Isrere pa disse kursene, STYRET har na faste motor den forste torsdagen i hver maned, I host har vi behandlet mange soknader om tilskudder for 1985 (Feriefondet, Feriereiser, "Trivselsmidler", d r i f t s t i l - skudd fra Skien kommune), Det er ogsa vedtatt a kjope inn "sorte kostymer" t i l teatergruppa, c>yixd~x.nx«- H i t t i l i ar har styret behandlet 50 saker, -jeuxi^vl ' ' ASTRID TORUNN B0 er ei dov jente fra Eidanger, Hun er na ferdig med skolen pa Myrene og har begynt pa Vallermyrene videregaende skole, linje for handel og kontor, Alle elevene ved denne skolen skal ha praksis ute i arbeidslivet en dag hver uke, Astrid har sin praksis hver torsdag i Doves Hus, Hun er flink og noyaktig, og er t i l stor hjelp for dovekonsulenten, sffirlig i skrivearbeider og med administrasjon av alle kursene, Hun har ogsa hatt det meste av arbeidet mod dette nr, av Doves Tele-Nytt, EDITH GISHOLT er airsatt som skoletolk ved Vallermyrene videregaende skole, Forlopig har hun bare ca 10 timers tolking pr, uke, men det har skaffet oss problemer med a fa tolk pa dagtid. Mange av de andre tolkene heir ogsa s i t t faste arbeide. INGA OLSEN,Langesund, dode 21. november. Hun la pa Sentralsykehuset i Skien ca IL dager etter a ha bruldiot larhalsen, Ruth Haug og Inga Tovsen var flinke t i l a besoke henne pa sykehuset. ARNE KARLSEN har kjopt b i l, og vi gratulerer ham. Arne er na over 57,.ar, vi synes det er goat gjort a begynne med b i l i den alderen. '..l3.3cl8^..*... ACS

10 TIL T T T W A M 8 id IV,fl ali«bba fc:j:'isfli 10 fieali5j.ojii>i.^. T R Y K K S A K E R RSTUR-^DRESSE: D0VES TELE-NYT Tordenskjoldsgate Porsgrunn TERMINLISTE 1. TERTIAL 1985 OBS: Forstnevnte har ansvar for innkjap av mat. HUSK: Du ma selv finne en annen som kan ta "vakten" for deg hvis du selv ikke kan pa den onnsatte dagen. Glemmer du vakten din: KR 50,-1 "MULKT". Hi /1' 10/1 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 7/2 14/2 21/2 26/2 7/3 14/3 21/3 24/3 23/3 11/4 11/4 18/4 25/4 Frelsesarmeen Styremate kl, 18 Medlemsmate Kulturkveld Mini-Bingo Kvinneforeningen Styremete kl 18 Medlemsmate Kulturkveld etbd 0011 Mni-Bingo Kvinneforeningen Styremate kl 13 Medlemsmate, Kulturkveld ^ :^. Mini-Bingo ARSM0TE Kvinneforeningen Styremate kl 18 Medlemsmate Kulturkveld Kvinneforeningen Inger Gunda Mette Ase V/enche Kirsten Lillian Liv Britt Gunn Kari Mette Edith Kari IS ' - Bit 2 XV 1)611 JBSii I - Einar ^ - Kristian' Arne H I ti X X - Knut Ove Ove ' - Nils :J 0 r:, iq - Bjarn H - Odd - Per I art KJi o^l-. i A >i liiw/ia - Borgar - Bjarn A

nøves TELE-NYTT . ~m~~ ,/~."!~. ~B ~e" I Medlemsblad for Telemark Døveforening ~~ \ 5. årgang Nr.':!. -1984 .., ",.,.! I '" l\ -. - --...

nøves TELE-NYTT . ~m~~ ,/~.!~. ~B ~e I Medlemsblad for Telemark Døveforening ~~ \ 5. årgang Nr.':!. -1984 .., ,.,.! I ' l\ -. - --... 5. årgang Nr.':!. -1984 nøves TELE-NYTT Medlemsblad for Telemark Døveforening.' -~,. o.". -.,,-=. ~m~~ ~~ \,/~."!~. ~B ~e" I -. -. o.. - '., -. '.. -.~ -.- ")....)~,,..., ",.,.! I '" l\ -. - --...- I I

Detaljer

Medlemsblad for Telemark Doveforening

Medlemsblad for Telemark Doveforening 5. argang Nr. 1-1934 1 1 ^.4 3'-. Medlemsblad for Telemark Doveforening A D0VESHUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN H E I I G J E N,.^ -.. Na er det lenge siden dere har fatt Daves TEe-Nytt, og plutselig

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

Medlemsblad fortelemark Doveforening

Medlemsblad fortelemark Doveforening Argang 3 Nr. 2 1982 Medlemsblad fortelemark Doveforening \J:: avholdes i lardag 20. mars 1982 kl. 18. r/;,/\ j-i dflj DA'GSORDEN : 1 Beretning for 1981 2 Regnskaper for 1981 3 Dovekonsulentens rapporter

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/439 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 16. februar 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Anlaug

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 28.november

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

misunnelig diskokuler innimellom

misunnelig diskokuler innimellom Kapittel 5 Trond og Trine hadde virkelig gjort en god jobb med å lage et stilig diskotek. De hadde fått tak i diskokuler til å ha i taket. Dansegulvet var passe stort med bord rundt hvor de kunne sitte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått.

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått. Moldetur Fjøsnissen Saba Abay/Yohannes Tewelde 6. november kom alle introelevene klokka ti på åtte på busstasjonen. Da Kari og Gry kom, kjørte bussen til Molde. Etter ca. 5-10 minutter sto Gry foran elevene,

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Morgedal Symposiet 2013

Morgedal Symposiet 2013 Morgedal Symposiet 2013 Morgedal panorama Omkring 70 veldig spente deltagere ankom Morgedal Hotell fredag den 11. januar i tidsrommet fra kl. 16.00 til 19.30 da det var middags servering. Et gedigent buffee

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte.

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte. Aktiviteter på Sekretærens dag 2009 AKERSHUS Flere markeringer med kaffe og kake. En lokalforening hadde laget en morsom spørrequiz, med lenke til Fagforbundets hjemmeside hvor de fleste svarene var å

Detaljer

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine medlemmer en fin mørketid!

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine medlemmer en fin mørketid! Medlemsblad for Kristiansand Døveforening Nr. 7 2006 Årgang 20 Bush hører dårlig... Les om: - NB!!! Interiørkurset 10.-11. nov. AVLYST!!!!! - Foredrag av døvetolk Astri Kristiansen 16. nov. - Julebord

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Medlemsblad fortelemark D0veforening

Medlemsblad fortelemark D0veforening A 9 r g a n g d \!r. 6 1981 ri 1..:,< 1 T ^ B d U....Vf-r;-' < car-.-.i^aijiiiii'tisll.^ Medlemsblad fortelemark D0veforening - V "i-*-- ^ D0VES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN FOrtMANNEN tiar

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5 Styremøte nr. 5-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 14. januar. 2013, kl. 19:00. Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Helge Gisholt, Anlegg / Kart Grete S. B. Hovi, Trening

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1

Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1 Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1 Spørsmål Svar 1. Hvor mange hjørner har et kvadrat? 4 2. Hvor mange 50-ører får du for 10 kroner? 20 3. Hva er halvparten av 4? 2 4. Hva er det dobbelte

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter!

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! Moldova tur 2015 Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! På min store dag 30. desember fikk jeg mye hyggelig besøk og pengegaver. Gavene ble tatt med til Moldova og

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

ÅRSMØTEHELG I TRONDHEIM 9. 11. MARS 2007

ÅRSMØTEHELG I TRONDHEIM 9. 11. MARS 2007 Lysluggen April nr. 2 2007 Norsk Forening for Albinisme ÅRSMØTEHELG I TRONDHEIM 9. 11. MARS 2007 Årsmøtehelgen ble i år avholdt i Trondheim på Rica Nidelven Hotel, det var andre gang i NFFAs historie at

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Landstreffet på Hafjell 2011

Landstreffet på Hafjell 2011 Landstreffet på Hafjell 2011 Her kommer litt informasjon om hvordan helgen utspant seg. Til tross for de siste dagers hendelser med vrange værguder og masse vann fra fjell og daler ble dette ingen demper

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol.

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol. FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008 Sesongen går mot slutten, men det gjenstår noen riktige utfordringer. Det skal kjøres SSL over to dager i Svartebergløypa i ÅL, og to SG renn i Hemsedal. Påmeldt

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side Nr 1/2016 innhold i dette nummer: Småklipp fra arrangementer i velkretsen Turforslag til skitur Kjekstadmarka Utbygging Gamle Heggedalsvei Sørhellarennet Lørdag 5. mars innkalling TiL ÅrSmøTe Torsdag 17

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no festivalen 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall 6. november - 8. november 2009 www.gautefall.no Kjære venner og kollegaer! Dere er hjertelig velkomne til Gautefallfestivalen, årets julebord

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

DOVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN

DOVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN DOVES HUS, TORDENSKJOLDSGT. 15, 3900 PORSGRUNN TELEIVIARK D0VEFORENiMG DOVES HUS - TORDENSKJOLDSGT. 15-3800 PORSGRUNN Postgiro nr. 5 54 50 58 Bankgiro nr. 9320.07.05740 FORMANN: Odd Paulsen Glaservn. 147

Detaljer

Nr. 3 2000 38. arg. Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer

Nr. 3 2000 38. arg. Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer Nr. 3 2000 38. arg Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer MEDLEMSBLAD FOR TOTEN-TROLL RED. ARNE AAS 2857 SKREIA aas-ame@online.no NESTE UTGAVEAV

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Vårmøtet på Svalbard 08

Vårmøtet på Svalbard 08 Vårmøtet på Svalbard 08 6. april møtte Silje Wiik, Pål Kolstad, Espen Hugaas og Morten Hagen Johansen opp på Værnes for å delta på Norsk Bergforenings Vårmøte på Svalbard. Vi var studenter ved Institutt

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Drømmefabrikken MEMU mennesker & muligheter 2006; nr. 1: 14-5. Per Fugelli

Drømmefabrikken MEMU mennesker & muligheter 2006; nr. 1: 14-5. Per Fugelli Drømmefabrikken MEMU mennesker & muligheter 2006; nr. 1: 14-5. Per Fugelli Det er januar 2006 og Telemark snør ned. Jeg sitter på bussen fra Skien til Larvik. I Porsgrunn kommer en mann om bord og setter

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

2 Prosent og eksponentiell vekst

2 Prosent og eksponentiell vekst 2 Prosent og eksponentiell vekst 196 KATEGORI 1 2.1 Prosentfaktorer Oppgave 2.110 Finn prosentfaktoren til a) 18 % b) 60 % c) 11 % d) 99 % e) 49 % f) 1 % Oppgave 2.111 Finn prosenten når prosentfaktoren

Detaljer

Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen

Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen Arendalskonferansen fordypning 27-28.feb 2014 Nils Erik Ness, Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund Kommunes utfordringer 1. Ønske

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer