MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, budsjettsjef, formannskapssekretær. Innkallingen godkjent. Sakslista godkjent. Utskriften fra formannskapsmøtet godkjent med følgende rettinger: Utskriften er underskrevet , og i sak 153/05 skal det i vedtakets pkt. 2, 1. linje stå:. 3 alternative lokasjoner. Utlagt på bordet: - Utskrift fra møteprotokoll skole og kultur i formannskapssakene 162/05, 163/05 og 164/05. - Svar fastsettelse av antall drosje-/reservedrosjeløyver og selskapsvognløyver i Rogaland Budsjettforslag fra SV - Notat fra politiet vedr. Den sivile rettspleie på grunnplanet - Protokoll fra møte i havnestyret Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset

2 Saknr. 157/05 SUPPLERINGSVALG OVERTAKSTNEMNDA EIENDOMSSKATT Helga Rullestad foreslo Bjørn Nedreaas som nytt medlem og ny nestleder i overtakstnemnda eiendomsskatt. Rullestads forslag enstemmig vedtatt. 1. Som nytt medlem i overtakstnemnda eiendomsskatt etter Leif Skogøy velges: Bjørn Nedreaas. 2. Som ny nestleder velges: Bjørn Nedreaas. Saknr. 158/05 OPPNEVNING AV UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET Rådmannen henviste til utlagt skriv fra politiet vedr. Den sivile rettspleie på grunnplanet. Einar Endresen fremmet følgende tilleggsforslag:.. med den begrensning at personer som har økonomisk interesse av at saker fremmes i rettsapparatet, ikke skal oppnevnes. Innstillingen med Endresens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet med den begrensning at personer som har økonomisk interesse av at saker fremmes i rettsapparatet, ikke skal oppnevnes. Saknr. 159/05 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOLMEN BRYGGE Innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer (2Krf, 1Sp). 1. Karmøy formannskap innvilger Holmen Brygge v/bevillingssøker Jan Petter Midbøe serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingene gis for lokalet i Holmen 9, Skudeneshavn samt uteservering på avskjermet terrasse/brygge Side 2 av 14

3 under forutsetning av at lokalene til enhver tid er godkjent av teknisk etat og Mattilsynet og at det ikke er merknader fra skattefuten i Rogaland. Bevillingen gis for resterende del av skjenkeperioden som opphører Holmen Brygge v/jan Petter Midbøe innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol begrenset til sluttet selskap. 3. Som styrer av skjenkebevillingene godkjennes Jan Petter Midbøe og som stedfortreder godkjennes Anita H. Midbøe under forutsetning av at styrer og stedfortreder har gjennomført/ bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og at styrer har gjennomført/bestått etablererprøven i serveringsloven. 4. Skjenketider ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. 5. Enhver endring av styrer, stedfortreder, eier, driftsform, evt. ombygging og/eller konsept må forhåndsgodkjennes/meldes kommunen. Bevillingen må utøves i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne samt Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinger. Det vises også til Reaksjoner når vilkårene for omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtres. Saknr. 160/05 FLYKTNINGGUIDEPROSJEKTET - FORLENGING AV SAMARBEIDSAVTALE Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Karmøy kommune vedtek at det etablerte samarbeidet med Røde Kors og kommunane Haugesund og Tysvær om interkommunal flyktningeguide blir videreført. Karmøy kommune vil evaluere tiltaket i løpet av 2007 i samband med sak om busetjing av flyktningar etter Årlige utgifter på kr ,- innarbeides i budsjettet. Tiltaket er ein del av den obligatoriske introduksjonsordninga. Saknr. 161/05 PLAN FOR OMSORGS- OG REHABILITERINGSTJENESTER Gunnhild Koch fremmet rådmannens forslag til vedtak, sålydende: 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen. De forslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplansammenheng. Side 3 av 14

4 3. Planen rulleres hvert 2. år Kochs forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for innstillingen (4Frp, 1SV) 1. Karmøy kommunestyre vedtar framlagt plan for omsorgs- og rehabiliteringstjenesten for perioden Tjenestenes innsats fram til år 2009 skal styres av de mål og tiltak som framgår av planen. De forslåtte tiltak i forhold til brukere og tjenester vurderes i budsjett og økonomiplansammenheng. 3. Planen rulleres hvert 2. år Saknr. 162/05 DRIFT AV TOLKETJENESTEN Innstillingen vedtatt med 10 mot 1 stemme (1SV). Tolketjenesten i Karmøy avvikles så snart en har fått istand avtaler for kjøp av tolketjenester og senest innen utgangen av Saknr. 163/05 FORSKYVING AV BARNEHAGEÅRET Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar: SFO-året og barnehageåret i Karmøy starter 15. august, som følge av forskyvning av skoleferien. Skolefritidsordningen holdes stengt fra 15. juli til 14. august. Vedtektene for skolefritidsordningen punkt D, siste setning, endres til: "Det er bindande påmelding for hausthalvåret. Dersom ein ikkje gir beskjed innan 1. desember om at ein seier opp plassen, har ein automatisk bindande plass til og med 14. juli." Vedtektene for skolefritidsordningen punkt E, siste setning, endres til: " Betalingssatsane blir fastsett av kommunestyret. Foreldrebetaling krevjast inn for Side 4 av 14

5 11 månader." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager punkt 5, første setning, endres til: "Barnehageåret starter 15. august." Vedtektene for Karmøys kommunale barnehager pkt. 7, tre første setninger, endres til: "Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Foreldrebetaling innkreves for 11 måneder." I vedtektene for Karmøy kommunes barnehager tilføyes et punkt 13: "Kommunestyret gir Hovedutvalg skole og kultur fullmakt til å endre vedtektene når det er nødvendig og det ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser." Saknr. 164/05 TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar å tilføre inntil kr til dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager i 2005, j.fr. Lov om barnehagers 7b Offentlig tilskudd til private barnehager. Beløpet dekkes så langt som mulig innen etatens budsjett ved overføring til konto Eventuelle udekkede midler overføres fra disposisjonsfond til samme konto. Side 5 av 14

6 Saknr. 165/05 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Kjell Arvid Svendsen fremmet følgende endringsforslag på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Driftsbudsjett : (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK Korrigering av pensjonsutgifter Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet Datatekniker skole - 1 ny stilling Redusert husleieutgift Karmøy Rådhus Kjøp av vedlikeholdsmaskiner (redusert mva-komp.) Læremidler grunnskolen SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk Ny skole sone 5 Mykje (redusert mva-komp.) Tilskudd til Kirkens Bymisjon Legevaktsentralen - utvide venterom (redusert mva-komp.) Stilling som fysioterapeut Til disposisjon helse/sosial Kopervik BBH - ombygging (redusert mva-komp.) Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn. (red mva-komp.) Redusert sosialhjelp Asfaltering av private fellesveier Opprustning av park/paviljong Kopervik Tilskudd til bygging av toalettbygg i Skudeneshavn Kopervik brannstasjon - utvidelse (redusert mva-komp.) Ingen økning i renovasjonsgebyrene Ingen økning i renovasjonsgebyrene - dekkes av fond Ingen kutt i kulturstilling Tilskudd til stiftelse vedr Torfæus Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling Hovedbibliotek - 1 ny stilling Økte billettinntekter isbanen /2 økning i foreslått økning i bet.satser Kulturskolen i skatt på formue og inntekt i rammetilskudd fra staten i overføring til investeringsbudsjettet Netto endring driftsbudsjett Investeringsbudsjett : Side 6 av 14

7 (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Art Ansvar Funksjon Sted Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK P06800 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner P33100 Ny skole sone 5 Mykje P00000 Legevaktsentralen - utvide venterom P31900 Kopervik BBH - ombygging P36600 Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn P34200 Kopervik brannstasjon - utvidelse P00000 Aksjekjøp i MiRo-ensemblet. Ref KST 0060/ Netto endring i investeringer Finansiert slik: i låneopptak i overføring fra driftsbudsjettet Geir Allan Stava fremmet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett : (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK Korrigering av pensjonsutgifter Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet Datatekniker skole - 1 ny stilling Barnehagene - arbeidstøy Fremmedspråklige elever - leksehjelp Ingen kutt i lærerstillinger med 2 årsverk Ingen redusering for beregnet nedgang i antall elever Til disposisjon skole/kultur SFO - arbeidstøy SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk Skolebygg til senere ford. (Åkra u. 1.prioritet)(mva-komp.) Inntekt mva-komp avsettes til disposisjonsfond Egenbetaling hjemmebaserte tjenester i tråd med HHS Nattpatruljen 1,4 årsverk Til disposisjon helse/sosial Utbygd nattjeneste 2 stillinger fra Ingen kutt i kulturstilling Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling Hovedbibliotek - 2 nye stillinger Ingen økning i betalingssatser Kulturskolen i skatt på formue og inntekt i rammetilskudd fra staten Bruk av disposisjonsfond Netto endring driftsbudsjett Side 7 av 14

8 Investeringsbudsjett : (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Art Ansvar Funksjon Sted Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK P36500 Skolebygg til senere ford. (Åkra u.skole 1.priorit.) P00000 Aksjekjøp i MiRo-ensemblet. Ref KST 0060/ Netto endring i investeringer Finansiert slik: i låneopptak i overføring fra driftsbudsjettet Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Stavas forslag (1SV). 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer: Side 8 av 14

9 (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Funksjon Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK Korrigering av pensjonsutgifter Støtte til politiske partier inngår nå i rammetilskuddet Datatekniker skole - 1 ny stilling Redusert husleieutgift Karmøy Rådhus Kjøp av vedlikeholdsmaskiner (redusert mva-komp.) Læremidler grunnskolen SFO - miljøarbeidere økning med 5 årsverk Ny skole sone 5 Mykje (redusert mva-komp.) Tilskudd til Kirkens Bymisjon Legevaktsentralen - utvide venterom (redusert mva-komp.) Stilling som fysioterapeut Til disposisjon helse/sosial Kopervik BBH - ombygging (redusert mva-komp.) Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn. (red mva-komp.) Redusert sosialhjelp Asfaltering av private fellesveier Opprustning av park/paviljong Kopervik Tilskudd til bygging av toalettbygg i Skudeneshavn Kopervik brannstasjon - utvidelse (redusert mva-komp.) Ingen økning i renovasjonsgebyrene Ingen økning i renovasjonsgebyrene - dekkes av fond Ingen kutt i kulturstilling Tilskudd til stiftelse vedr Torfæus Bibliotekfilial Norheim - 1/2 ny stilling Hovedbibliotek - 1 ny stilling Økte billettinntekter isbanen /2 økning i foreslått økning i bet.satser Kulturskolen i skatt på formue og inntekt i rammetilskudd fra staten i overføring til investeringsbudsjettet Netto endring driftsbudsjett Side 9 av 14

10 (1.000 kr) Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Art Ansvar Funksjon Sted Tekst FSK 2006 FSK 2007 FSK 2008 FSK P06800 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner P33100 Ny skole sone 5 Mykje P00000 Legevaktsentralen - utvide venterom P31900 Kopervik BBH - ombygging P36600 Arbeidsrom/base for ansatte Litlabjørgvn P34200 Kopervik brannstasjon - utvidelse P00000 Aksjekjøp i MiRo-ensemblet. Ref KST 0060/ Netto endring i investeringer Finansiert slik: i låneopptak i overføring fra driftsbudsjettet Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2006 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2006 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 13,3 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. Saknr. 166/05 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2006 Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Side 10 av 14

11 Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Svendsens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (1SV). Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2006: Med virkning fra : 10 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt) Individuell elevplass ved Kulturskolen økes fra kroner 1.760,00 til kroner 1.880,00 Elevplass ved gruppeundervisning Kulturskolen økes fra kroner 1.320,00 til kroner 1.410,00. Dekning av materiellutgifter ved Drama/Teater og Kunstfag ved Kulturskolen økes fra kroner 330,00 til kroner 415,00. Instrumentutleie ved Kulturskolen økes fra kroner 440,00 til kroner 620,00. Med virkning fra : 10 % økning i husleieinntekter (gjennomsnitt). Når det gjelder endring i satsene innen helse og sosial, vises det til egen sak. Saknr. 167/05 EGENBETALING HJEMMEBASERTE TJENESTER - FORSLAG TIL NYE SATSER Kjell Arvid Svendsen fremmet på vegne av Frp, Krf, Ap, H og Sp rådmannens forslag til vedtak, sålydende: 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. ene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. Side 11 av 14

12 A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall Inntil Kr ,- Kr ,- - Kr ,- - Kr ,- - i kr. kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak 150, 150,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- 150,- 1800,- % vis økning på månedlig tak: Under 2 G: 100 % 2G - 4G: gj.sn økning : ca 75% over 4 G: gj.sn økning : ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Votering: Svendsens forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for innstillingen (1SV). 1. Hjemmebaserte tjenester Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. ene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene. Side 12 av 14

13 A. Praktisk hjelp i hjemmet: Inntektsintervall Under 2 G 2G 3G 3G 4G 4G 5G over 5G Inntektsintervall Inntil Kr ,- Kr ,- - Kr ,- - Kr ,- - i kr. kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Forslag ny sats Oppgitt i kroner: Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak Time Mnd tak 150, 150,- 150,- 400,- 150,- 1000,- 150,- 1400,- 150,- 1800,- % vis økning på månedlig tak: Under 2 G: 100 % 2G - 4G: gj.sn økning : ca 75% over 4 G: gj.sn økning : ca. 60 % Egenandel på tjenesten inngår i månedlig maksimalbeløp for egenandel. B. Trygghetsalarm : Tjenester / varer Trygghetsalarm Ny sats Kr. 1929,- pr år Inst. avgift Kr. 250,- Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. Inst. avgiften er et engangsbeløp C. Abonnementsordninger ( Kost, husholdningsartikler, vask og leie av tøy ): Tjenester / varer Kommentarer Ny sats Abonnementsordninger Inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel. a) Full kost b) Kun middager c) Døgnporsjon d) Husholdningsart. e) Vask av privat tøy f) Vask og leie av tøy Tilsvarende som i sykehjem Inkl. dessert /suppe. Frokost, middag, kaffe, og kveldsmat. Håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc. Sengetøy, håndklær og kluter a) Kr.2100,- (mnd) b) Kr.1200,- (mnd) c) Kr. 80,- d) Kr.160,- (mnd) e) Kr. 260,- (mnd) f) Kr. 180,- (mnd) 2. Institusjonsbaserte tjenester Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatsene vil bli justert ved endring i vederlagsforskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene. 3. Justeringer Egenandel satsene tas årlig opp til revurdering / justering. Saknr. 168/05 BUDSJETTREGULERING - EGENKAPITALINNSKUDD KLP Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommunestyre vedtar at dekning av innkrevd egenkapitaltilskudd til KLP finansieres og regnskapsføres slik: Side 13 av 14

14 P00000 økes med kr økes med P00000 økes med reduseres med Saknr. 169/05 REFERATLISTA 1. Overskudd og egenkapital i 2006 KLP Forsikring Tatt til etterretning. Side 14 av 14

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Page 1 of 108 Sakspapirer kommunestyret 06.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Kommunestyret Kommunestyresalen MØTEINNKALLING 06.12.05Tid: Kl. 16.00 NB! Merk tiden. Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30 Møtested: Kulturhuset i Ås, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Tore Isaksen MEDL STFRP Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Plenumsalen, LHL-klinikkene Skibotn Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30-20:30 Sted: Kulturhuset i Ås, Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (A), Tommy Skar (A),

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEprotokoll. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 7 Formannskapets møteprotokoll 08.04.03 Karmøy kommune Side 6 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.04.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.00 Funksjon Navn Parti Leder Simonsen Aase H Nestleder Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 21.06.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.06.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer