2 BYGGEOMRÅDER 2.1 Generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 BYGGEOMRÅDER 2.1 Generelt"

Transkript

1 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt av bystyret Endret av bystyret Bestemmelse om antall hytter for Flekkeråsen lagt inn. Mål for arealbruken Framtidig bystruktur skal ha et utbyggingsmønster, transportsystem og grønnstruktur som gir høy arealeffektivitet og god tilgjengelighet for miljøvennlige transportmåter som sykkel/gange og kollektivtrafikk. (jf. Fylkesdelplan for infrastruktur) Arealdelen til kommuneplanen viser kommunens langsiktige bruk av arealer og forvaltning av naturressurser. De formelle, juridisk bindende plandokumentene er: Arealdelen med utfyllende bestemmelser Kommunedelplan Skien sentrum, vedtatt Vedlegg 1: Liste m/kart over reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde Plandokumenter som ikke er juridisk bindende: Retningslinjer til arealdelen Vedlegg 2: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 3: Planprogram for Landmannstorget Vedlegg 4: Kulturminnevernplan for Skien Vedlegg 5: Differensiert forvaltningsplan for Herrevassdraget, prosjektdok. Nr. 2 Vedlegg 6: Stamnett for kollektivtrafikken Vedlegg 7: Prinsipper for tilrettelegging for syklister (Kart 1: Sentrumssonen. Kart 2: Utenfor sentrumssonen) Temakart 1: Samlekart for grønnstruktur Temakart 2: Jordbruksarealer og viktige kulturlandskap Temakart 3: Viktige naturområder i Skien Temakart 4: Rekreasjon, lek, idrett og friluftsliv i Skien Temakart 5: Viktige kulturminner Temakart 6: Viktige friluftsområder Juridisk bindende bestemmelser er rammet inn. Øvrig tekst er å betrakte som retningslinjer. 1 GENERELT Gjeldende arealplaner (jfr. Pbl. 20-6, 3. ledd) Tidligere godkjente regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder slik det framgår av vedlegg 1. Kommunedelplan for Skien sentrum, vedtatt , gjelder. Universell utforming Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. Kf. Tilgjengelighetskriteriene i Teknisk forskrift og Vegnormalen. 1

2 Kulturminner Det skal foretas kulturminneregistrering før utbygging innenfor nye utbyggingsområder, og det må sendes melding til fylkeskommunen ved dispensasjonssaker. Landskap og byggeskikk Bebyggelsen skal tilpasses landskap/terrengform, eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur og vegetasjon. Bebyggelsen skal utformes i samsvar med sin funksjon og ta hensyn til tilgrensende bebyggelse når det gjelder plassering, utnyttingsgrad, volum, takform, materialog fargevalg. Avvik eller brudd med tilgrensende bebyggelse kan vurderes i tilfeller hvor disse tilfører området nye og helhetlige arkitektoniske kvaliteter. Transport Miljøperspektivet skal være førende i transportplanleggingen. Gjennom arealplanlegging skal det sikres at forurensning til luft som følge av transport skal reduseres mest mulig. 2 BYGGEOMRÅDER 2.1 Generelt Plankrav (jf. Pbl 20-4, bokstav a). For områder avsatt til utbyggingsformål kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 86a og 93, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. I eksisterende byggeområder kan arbeid og tiltak etter 86a og 93 tillates igangsatt uten reguleringsplan dersom disse ikke inneholder mer enn: 1 bolig (m. maks. 1 sekundærleilighet) 500 m², for andre formål Rekkefølgekrav (jf. Pbl 20-4, bokstav b). Utbygging skal ikke settes i gang før tekniske anlegg og samfunnstjenester er tilstrekkelig etablert. Dette gjelder kommunikasjon, herunder gang- og sykkelvegnett, kollektiv transport, vann og avløp, energiforsyning, helse- og sosialtjeneste, herunder skole, barnehage, annen offentlig service. Ved utbygging av framtidige boligområder langs Luksefjellvegen mellom Sommerfryd plass og Tufte skal det samtidig bygges g/s-veg som sikrer trygg skoleveg. Nye boliger i områdene nr. 1 3 og 6 11 kan ikke tas i bruk før ny barneskole i Klyve skolekrets står ferdig. Før framtidig industriområde øst for Hulkavegen kan tas i bruk, må det gjøres tiltak på Bjørntvedtvegen, Hulkavegen og Klyvevegen som forhindrer at trafikk til og fra industriområdet gir en merbelastning for skolen og boligområdene langs disse veiene. Planlegging av framtidig boligfelt på Skogplassene 1, omr. 76 og Skogplassene 2, omr. 78, kan ikke starte opp før det er avklart om det skal bygges en vei/tunnel fra Kjørbekk til Moflata, jf. Kommunedelplan for Kjørbekk. Ved utbygging av framtidige boligområder langs Venstøphøgda, sør for Venstøp skole, skal det samtidig iverksettes trafikksikkerhetstiltak på strekningen Petersborgvegen Katteberget. Type tiltak må bestemmes i reguleringsplanleggingen. Ved utbygging av 44 Hoppestadvegen, skal det samtidig etableres g/s-veg/fortau fram til Venstøp skole. 2

3 Ved utbygging av nye boligområder mellom Strømdaljordet og Hynivegen og langs Hynivegen skal det samtidig anlegges ny veg fra Strømdaljordet slik arealplanen viser med trase over Falkumelva ved Århus. Tiltak i 50-metersbeltet langs vassdrag (jf. Pbl. 20-4, 2.ledd bokstav f) Det tillates ikke tiltak etter pbl. 86A og 93 nærmere vassdrag enn 50 m. Områdene langs Skiensvassdraget fra Porsgrunns grense til og med Løveid tettsted, samt Rognsbru tettsted, er unntatt dette forbudet. *50-meters belte: Områder langs ferskvann som er vist på hovedkartet, inntil 50 m fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Tiltak i 20-metersbeltet langs Skienselva Det tillates ikke tiltak etter pbl. 86A og 93 nærmere Skienselva, dvs. på strekningen Porsgrunn grense - Hjellevannet, enn 20 m. Flom og ras Ved planlegging og byggetiltak i flomutsatte områder langs vassdrag og fjordområdene skal sikkerhetsnivået for nye bygninger legges tilsvarende høyder for 200-årsflom, som vist på plankartet og jf. NVEs retningslinje 1/2007. På de beregnede høydene skal det legges en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Spesielt viktig infrastruktur og bygg som skal fungere i beredskapssituasjoner skal ha en sikkerhet tilsvarende 1000-årsflom. Ved planlegging og byggetiltak innenfor kvikkleiresoner, vist i NGI-rapport , må det foretas supplerende geotekniske undersøkelser for å vurdere lokalitet og områdestabilitet, både i byggefasen og permanent. I områder som er under marin grense, kf. Kvartærgeologisk kart, må eventuell forekomst av kvikkleire og rasfare vurderes av geotekniker, jf. NVEs retningslinje nr. 1/2007. Dersom undersøkelsene viser at det er behov for sikringstiltak, må disse være gjennomført før byggingen kan starte opp. Høyspenningsanlegg I planlagte byggeområder ved høyspentanlegg skal arealdisponeringen være slik at avstanden fra senterlinja til bygg for varig opphold og tilhørende uteareal og lekeplasser er minst 50 m. Arealer for varig opphold skal ikke få magnetfelt med verdi over 0,4 µt. Dagligvareforretning I byggeområder for boliger kan det plasseres dagligvareforretning på inntil 800 m² bruksareal. Det skal dokumenteres at etableringen ikke vil ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med tilsvarende forretning i nærmeste senterområde. Lokaliseringen må være inntil hovedvei og ha trafikksikker adkomst for gående og syklende. Det skal være gangavstand til kollektivnett. Parkering (jf. Pbl. 20-4, 2. ledd bokstav d) Parkeringskravene er uavhengig av avstand mellom boliger. Minstekrav til antall parkeringsplasser pr. boenhet: 3

4 Boligtype Lokal-/nær-/ Sone 2* Sone 3* grendesenter Enebolig 2,0 3,0 4,0 1-roms leilighet 0,5 1,0 1,0 2 roms leilighet 0,75 1,0 1,5 3-roms og større leilighet 1,0 1,5 2,0 *: Avgrensning av soner: jfr. Plankartet Hver boenhet skal også ha 0,25 biloppstillingsplass i fellesanlegg (gjelder ikke enebolig og 1-roms leilighet). I sone 3 skal det for frittliggende enebolig avsettes plass til dobbeltgarasje, for 3-roms og større avsettes plass til enkeltgarasje, på egen tomt. I sone 2 skal det for tilsvarende boligtyper avsettes plass til enkeltgarasje. Enkelt- og dobbeltgarasjer kan erstattes av felles parkeringskjeller. Minstekrav til parkeringsplasser for andre formål: Virksomhet Enhet Lokal-/nær-/ grendesenter Antall Antall bilpl. sykkelpl. Antall bilpl. Øvrige områder Antall sykkelpl. Industri/lager 100 m2 0,5 1,0 1,0 1,0 Forretning 100 m2 1,0 2,0 4,0 2,0 Kontor 100 m2 0,5 1,0 2,0 1,0 Hotell 10 rom 2,0 2,0 7,0 1,0 Forsamlingslokaler sitteplass 0,2 0,1 0,2 0,1 Skoler, undervisningslokaler Idrettsanlegg Sykehus ansatt elev<18år elev>18år tilskuere ansatte senger ansatte 0,5 0,5 0,8 0,1 0,8 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,1 0,8 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 For området som dekkes av Kommunedelplan for sentrum gjelder egne bestemmelser. Landskapsplan For tiltak nevnt i plan- og bygningslovens 84, 86 a og 93 skal det ved innsending av søknad vedlegges en landskapsplan (plan for den ubebygde delen av tomta). Planen skal vise avkjørsel, adkomst for gående og syklende, sykkelparkering, terrenginngrep inkl. snitt, kotehøyder, bruken av utearealene, beplantning, renovasjon, utelagring, skilt og annet som er nødvendig for å vurdere prosjektets innhold og miljøeffekter. Planen skal redegjøre for håndtering av overflatevann. Radon Nye boliger, institusjoner og innendørs arbeidsplasser skal sikres mot radon. 4

5 Energi Ved planlegging og utbygging av bygninger skal miljøvennlige alternative energikilder/løsninger utredes. Vannfronten Ved planlegging og utvikling av arealer langs vannfronten til bolig, næring eller friområder/møteplasser skal det legges stor vekt på sikring og tilrettelegging av offentlig tilgjengelighet til vannet. Områdenes utforming skal synliggjøre og utvikle stedets særtrekk i landskap og historie. Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og ved nyetablering skal stedsegen vegetasjon benyttes. Offentlige arealer skal utføres med robust standard og tilrettelegges for fleksibel bruk. Hovedturvegtraseen skal fortrinnsvis sikres med en bredde og utforming som gang- /sykkelvei med vekt på universell utforming. I naturområder bør turvegen opparbeides med gruset dekke. I byggeområder kan turvegen visuelt integreres eller tilpasses den helhetlige utformingen. Ved kompliserte terrengforhold bør alternative traseer til hovedturveg etableres for å sikre god kontakt med vannet. De alternative traseene skal gis en stedstilpasset utforming. Barnehager Ved regulering av nye boligområder skal behovet for barnehage vurderes etter følgende kriterier: Det skal være en geografisk spredning som medfører at bomiljøer har en barnehage i sitt nærmiljø innen en gangavstand på 1500 m, primært i nærheten av skole ellers senter. Det bør ikke være vesentlig overlapping mellom barnehagers dekningsområde (gangavstand på 1500 m) Lokaliseringen skal gi muligheter for variert lek, trafikksikker adkomst for gående og syklende og ikke belaste boligmiljøet med trafikk Veger og parkering. Boligveger skal utformes med tanke på blandet trafikk og slik at barns sikkerhet blir ivaretatt. Veger skal utformes i samsvar med kravene i kommunens boligretningslinjer. Veger og parkering skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. Minstekrav til antall parkeringsplasser framgår av bestemmelsene. Bevaringsverdig bebyggelse (jf. Pbl. 20-4, 2. ledd bokstav b) Ny bebyggelse skal lokaliseres og utformes slik at hus i kategori A og B i kulturminnevernplanen for Skien kan bevares. Disse skal som hovedregel reguleres til spesialområde bevaring. Næringsetableringer (omfatter formålene: Erverv, Bysenter, Lokalsenter, Kombinert formål Bolig/Kontor) Ny næring i Skien og Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn til omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi uavhengig av kommunegrensene. Det forutsettes at de enkelte kommunene i samråd gir en vurdering av hvilke næringer som ønskes i de ulike næringsområdene Etableringen av nye arealer for kunnskaps-/kontorbedrifter skal skje gjennom fortetting i eller nær sentraene, inntil stamlinjene for kollektivtrafikken Statlige og regionale virksomheter skal lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt 5

6 Varehandel skal lokaliseres til bysentrum/lokalsentra Lokalsentrene skal ha de fleste nødvendige dagligfunksjoner mens bysentrene i tillegg skal ivareta spesialfunksjoner Storhandel som retter seg mot en mer regional kundegruppe kan ligge nær hovedtransportområder som rv 354 og E18 under forutsetning av at en beliggenhet i bysenteret er vurdert 2.2 Tettbebyggelse/tettsted Rognsbru (Forvaltningsklasse 1, jf. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag) Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås. Områdene kan utvikles med virksomheter som styrker tettstedene, som for eksempel boliger, fritidsbebyggelse, aktuelle næringsanlegg, infrastruktur-, idretts- og andre fellesanlegg av offentlig karakter forutsatt at det tas hensyn til pedagogiske, friluftslivs- og opplevelsesverdier. I strandvernbeltet (veiledende minimumsbredde: 30 m i klasse 1) i disse områdene, skal det tas vesentlig hensyn til allmennhetens interesser for fiske- og badeplasser, turstier, rasteplasser, utleggsplasser for kano og annen relevant friluftslivsaktivitet. Tilgang til strandvernbeltet og vannspeil må søkes sikret som ubebygde korridorer fra/til nærliggende naturlige, praktiske atkomster enten de er fra vann eller fra land 2.3 Boliger Uteoppholdsareal (jf. pbl. 20-4, 2. ledd bokstav d) Arealet kan legges som fellesareal For hver ny boenhet skal det avsettes: For eneboliger: For tett småhusbebyggelse og sammenbygde småhus: For blokk: min. 100 m² uteoppholdsareal min. 80 m² uteoppholdsareal min 30 m² uteoppholdsareal Lekeareal (jf. Pbl. 20-4, 2. ledd bokstav d) Areal til sandlekeplass, nærlekeplass og grendelekeplass kommer i tillegg til uteoppholdsarealet Minstenormer for etablering av lekeplasser: Type Max. avstand Max ant. boliger Min. areal* Grendelekeplass 500 m 500 5,0 daa Nærlekeplass 150 m 150 1,5 daa Sandlekeplass 50 m 30 0,25 daa *: Areal brattere enn 1:3 (unntatt for akebakker) og skjermbelter medregnes ikke. 6

7 2.4 Senterområder Generelt Bysentrene skal ivareta spesialfunksjoner mens lokalsentrene/nærsentrene/grendesentrene skal ha de fleste nødvendige dagligfunksjoner. Storhandel som retter seg mot en regional kundegruppe skal fortrinnsvis ligge i bysentrene, evt. ligge i tilknytning til viktige transportårer i utkanten av bysentrene. Beliggenheten skal ikke føre til utarming av bysentrene og lokalsentrene. Varehandel skal etableres i forbindelse med bysentrene og lokalsentrene for å forsterke den handelsfunksjonen som sentrene skal ha. Det må være lagt til rette for gode kollektiv forbindelser, g/s veg og parkering i tilknytning til handelsområdet. Innenfor bysentrene og fortrinnsvis i lokalsentrene/nærsentrene/grendesentrene skal det være næring i 1. etg. Lokalsenter/Grendesenter/Nærsenter Bruksareal Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal pr. person for handel innenfor senteret: Lokalsenter: 1 m² BRA pr. person Nærsenter: 0,75 m² BRA pr.person. Maksimalt BRA: 1500 m². Grendesenter: Maksimalt BRA 1000 m². Uteoppholdsareal For hver ny boenhet skal det avsettes: Min. 25 m2 til felles leke- og rekreasjonsareal. Inntil 10 m2 av disse kan godkjennes i offentlig friområde eller offentlig trafikkområde torg. Min. 6 m2 uteoppholdsareal på balkong, evt. 5 m2 uteoppholdsareal i fellesområde på bakken eller på felles terrasse. Felles uteoppholdsareal skal være universelt utformet. Min. 30 % av arealene skal være opparbeidet som sammenhengende grøntareal. Bygninger Virksomheter som etablerer seg på bakkeplan (1. etasje) skal kun være publikumsrettede. Minimum gesimshøyde er 6,5 m. Generelt Når det skal startes opp planarbeid eller igangsettes andre tiltak innenfor et lokalsenterområde/grendesenter/nærsenter, skal prosjektet oppfylle kommunens overordnede målsettinger for senteret. Senteret skal være klart definert og ha en klar områdeavgrensning. Arealene skal være effektivt utnyttet. Universell utforming skal legges til grunn for utforming og opparbeidelse. Senteret skal tilrettelegges for virksomheter som vil bidra til å fremme målsettingene for lokalsentrene i kommunen. Dette betyr at funksjoner som dagligvareforretning, kafé, post, banktjenester, ungdomsklubb, kultur- og fritidstilbud, helsestasjon, legesenter, boliger skal søkes plassert i lokalsenteret. Næringsvirksomhet som ikke først og fremst betjener nærområdet, som for eksempel bilforretning, engroshandel og lignende skal ikke legges innenfor senteret. Reguleringsbestemmelsene skal nærmere spesifisere tillatte funksjoner innenfor hvert lokalsenter. 7

8 Varelevering Vareleveranse skal legges til den side av bygning som gir optimal trafikal løsning. Atkomst til varelevering skal løses på en slik måte at den ikke kommer i konflikt med myke trafikkanter og parkering i området. Atkomst Atkomster skal legges slik at beboerne i området inviteres inn og forbikjørende synes det er naturlig å stoppe her. (Fremmer bruken av senteret). Atkomst for varelevering skal løses slik at all leveranse skjer via én veg, og til ett sted. Senteret skal ha gode og trygge atkomster for myke trafikanter i nærmiljøet. Veg Interne veger skal legges slik at de opptar minst mulig areal (arealeffektivt). Kjøreareal og gangareal skal separeres slik at utearealene oppleves som trygge for gående og syklende. Parkering Parkering skal anlegges på en arealeffektiv måte. Det vil si fortrinnsvis i parkeringskjellere, på parkeringstak eller som parkeringshus i flere etasjer. Det skal vurderes alternativ bruk av parkeringsplassene på tidspunkt hvor senteret har liten aktivitet, for eksempel på kveldstid og helligdager. Parkeringsareal skal utformes på en slik måte at de kan brukes til annen aktivitet, med materialer av høy kvalitet som gir området et positivt estetisk uttrykk. Det vises til krav til ant. P.plasser i bestemmelsene. Bygninger Bygningers størrelse, form og lokalisering skal bl.a. ha som mål å bidra til å skape gode uterom, torvplasser osv. som gir intimitet og trygghet. Bygningene skal ha fasader, innganger med mer som bevisst henvender seg til de uteområder butikkene skal samspille med. Lokalsenteret skal ikke framstå med klare baksider, men invitere til bruk uansett fra hvilken retning man kommer. Vareleveranse skal legges til den del av bygningen som gir en optimal trafikal løsning. Bygningene skal utformes og plasseres på en slik måte at det styrker opplevelsen av at de hører sammen og er en del av lokalsenteret. Det vises til krav til uteoppholdsareal i bestemmelsene. Park/lek/torg/grønt Uteareal skal utformes slik at de stimulerer til opphold og fungerer som gode møteplasser til bruk for alle mennesker. Arealene skal legge til rette for både aktiviteter og rekreasjon. Utearealene skal ha gode kvaliteter med hensyn på materialvalg. Det skal settes av plass til informasjonstavle innenfor disse områdene. Skilt/lys Det skal utarbeides plan for skilting og lyssetting. Denne skal vise plassering og utforming. 8

9 2.5 Erverv Utforming Ved utvikling av nye områder for erverv skal det legges til rette for et helhetlig fysisk miljø. Det må i landskapsplanen redegjøres for hvordan grøntområder, gode uteoppholdsarealer, parkeringsområder, lagerplasser og varelevering er tenkt løst. 2.6 Annet byggeområde Nåværende travbane (Klosterskogen) skal ikke nyttes til varehus, dagligvareforretning eller tyngre industri 2.7 Fritidsbebyggelse For byggeområder utenfor planområdet for Differensiert forvatningsplan for Herrevassdraget: Fritidsboliger tillates innen en øvre ramme på 100 m² BYA. Enkeltbygg kan være maksimalt 70 m² BYA. I fremtidige byggeområder og ved utvidelse av nåværende kan arbeid og tiltak med båthavner som nevnt i 86a, og 93 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Mønehøyde maks. 6 m, gesimshøyde maks. 3,5 m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Hytteområdet på Svanstul Innenfor området kan det maksimalt etableres 200 enkelthytter Utforming Bebyggelsen skal gis en dempet og harmonisk material- og fargebruk. Reflekterende takmateriale tillates ikke. Eksisterende terreng og stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares For byggeområder innenfor planområdet for Differensiert forvatningsplan for Herrevassdraget: Fritidsboliger tillates innen en øvre ramme på 80 m² BYA. Enkeltbygg kan være maksimalt 70 m² BYA. Mønehøyde maks. 6 m, gesimshøyde maks. 3,5 m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Utforming Bebyggelsen skal gis en dempet og harmonisk material- og fargebruk. Reflekterende takmateriale tillates ikke. Eksisterende terreng og stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 9

10 Vassdragsforvaltning innenfor byggeområder for fritidsbebyggelse (Forvaltningsklasse 2B, jf. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag) Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse. Vannkvalitet og eksisterende vannivå må søkes opprettholdt. 2.8 Friområder Turveier Det skal sikres gode tverrforbindelser/ grønnkorridorer med tilstrekkelig bredde og opparbeidelse mellom de store grøntdragene med, min bredde 20 m og maks gangavstand mellom grønnkorridorene 1 km. For turforbindelser fra sentrum og ut i bymarka skal det sikres gode møteplasser. Grøntområder Det skal sikres grøntområder og rekreasjonsområder i tilknytning til alle skolene/ oppvekstsentrene og i tilknytning til hvert lokalsenter. 3. LANDBRUK- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER Tiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag (jf. pbl. 20-4, 2.ledd bokstav f) I 100-metersbeltet* tillates ikke tiltak etter pbl. 86a og 93 (byggetillatelse). * 100-metersbeltet: Områder langs ferskvann som er vist på hovedkartet, inntil 100 m fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, eller til naturlig avgrensing av strandarealet i terrenget (veg, skrent el.) hvis denne ligger nærmere strandlinja enn 100 m. Krav til lokalisering (jf. pbl. 20-4, 2.ledd bokstav c) I LNF-områder hvor spredt boligbebyggelse, næring og fritidsbebyggelse kan tillates, må det dokumenteres at tiltakene: kan få tilfredsstillende vanntilførsel og avløpsløsning kan få tilfredsstillende adkomst/avkjørsel ikke er flom- og rasutsatt ikke er utsatt for vesentlig støy- el. annen forurensing ikke kommer i konflikt med: landbruksarealer med høy bonitet eller dyrka mark ikke får en dominerende plassering eller utforming i forhold til landskap og tilgrensende bebyggelse kulturminner og kulturmiljø verdifulle områder for flora/fauna viktige friluftsområder 10

11 Bruksendring av landbruksbygning LNF-område sone A Bruksendring av eksisterende landbruksbygning til erverv tillates. Bygningen kan utvides med inntil 5% av opprinnelig grunnflate for å tilpasse til ny bruk. Vedlagt søknaden skal det følge prosjektbeskrivelse som begrunner den næringsmessige effekten av tiltaket. Eksisterende boliger i LNF-område sone A Mindre byggetiltak og gjenoppbygging etter brann tillates for eksisterende boliger Retningslinjer for hytter/skogshusvære på Løvenskiolds eiendommer Eksisterende hytter/skogshusvære på Løvenskiolds eiendommer i Luksefjellområdet tillates flyttet. Disse kan plasseres i områder langs ferskvann som er vist på planen, inntil 50 m fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, eller til naturlig avgrensning av strandarealet i terrenget (veg, skrent el.l.) når denne ligger nærmere strandlinja enn 50 m. Ny plassering skal innordne seg terreng og landskap og ta hensyn til friluftsinteressene. Salg av jordbrukseiendommer som tilleggsjord Når jordbrukseiendommer blir solgt som tilleggsjord, kan bebyggelsen fradeles som boligeiendom. Retningslinjer for vern og pleie av kulturlandskapet i LNF-områder med høy kulturlandskapsverdi: Vegetasjon og kulturminner: Skogsbryn og kantsoner langs vassdrag og jordveger søkes opprettholdt både i form og artsrikdom. Ved hogst bør det fortrinnsvis drives plukkhogst. Alleer skal søkes opprettholdt og skjøttet. Det bør stimuleres til planting av nye alleer. Biologiske kulturminner (f.eks. slåtteenger, hagemark, felter av høstingsskog o.a.) skal søkes opprettholdt og skjøttet slik at de bevarer sitt preg. Når biologiske kulturminner er forfalt pga. gjengroing eller ny produksjon, bør en søke å tilbakeføre deler av eller hele slike felter. Fornminner og nyere tids kulturminner skal ha sikringssoner rundt seg der det ikke tillates nye inngrep som kan forringe kulturminnets landskapsestetiske betydning i kulturlandskapet. For å hindre gjengroing og for å bedre muligheten for ferdsel og tilgang til fornminner og kulturminner bør det tynnes i vegetasjon rundt og langs slike. Bekkelukking, bakkeplanering og andre inngrep som håndteres etter sektorlover bør unngåsog forvaltes særlig restriktivt innenfor kulturlandskapsområdene. Bygg og tekniske anlegg for øvrig: Ved utforming av nye bygninger, ombygging av eksisterende bygg og andre bygningsmessige tiltak skal det i kulturlandskapsområdene vises særskilt aktsomhet i forhold til landskaps- og byggeskikktilpasning. Bebyggelse som er knyttet til stedbunden næring skal utformes med et bevisst forhold til den type landskap med den lokale byggeskikk det ligger i. Det skal tilstrebes god sammenheng mellom landskapet, eksisterende byggelinjer, bygningsvolum og form, møneretning, takvinkel, materialer og farger. Veganlegg bør i dimensjon, linjeføring, kurvatur, høydeplassering, materialvalg og vegetasjonsbehandling utformes i samsvar med lokale landskaps- og byggeskikkskvaliteter. 11

12 Retningslinjer for naturområder av stor interesse: Innenfor naturområder av stor interesse vist på plankartet bør tiltak som kan skade dokumenterte naturverdiene, unngås. For områder utenfor planområdet for Differensiert forvatningsplan for Herrevassdraget: Spredt boligbygging (jf. pbl. 20-4, 2. ledd bokstav c) I LNF-område sone B, kan det innenfor hvert delområde det tillates nye boliger i hht. fordelingen som går fram av tabellen nedenfor. Hver bolig kan bestå av 1 familieleilighet og evt. 1 sekundærleilighet. Ved søknad om mer enn 2 boliger, kreves det bebyggelsesplan. Følgende antall nye boliger er tillatt pr. delområde: B1 B2 B3 12 boliger 5 boliger 4 boliger Spredt fritidsbebyggelse (jf. pbl. 20-4, 2. ledd bokstav c) I LNF-område sone C, kan det innenfor hvert delområde tillates nye fritidsboliger i hht. fordelingen som går fram av tabellen nedenfor. Bygningens areal kan være på maks. 100 m² BYA. Enkeltbygg kan være maksimalt 70 m² BYA. Mønehøyde maks. 6m, gesimshøyde maks. 3,5 m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Ved søknad om mer enn 2 fritidsboliger, kreves det bebyggelsesplan. Følgende antall nye fritidsboliger er tillatt pr. delområde: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 5 hytter 10 hytter 5 hytter 5 hytter 5 hytter 5 hytter 10 hytter Videreutvikling av eksisterende hyttebebyggelse I LNF-område sone A kan eksisterende hytte utvides med separat mindre bygning/anneks. Anneks skal ikke plasseres nærmere vann enn eksisterende hytte. Hytter utenfor 100-metersbeltet tillates inntil 100 m² BYA, anneks inkl. Enkeltbygg kan være maksimalt 70 m² BYA. Maksimal hyttestørrelse innenfor 100-metersbeltet er som situasjonen pr eller inntil 65 m² BYA. Mønehøyde maks. 6m, gesimshøyde maks. 3,5 m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. For områder innenfor planområdet for Differensiert forvatningsplan for Herrevassdraget: Spredt boligbygging (jfr. Pbl. 20-4, 2. ledd bokstav c) I LNF-område sone D, kan det innenfor hvert delområde tillates nye boliger i hht. fordelingen som går fram av tabellen nedenfor. Hver bolig kan bestå av 1 familieleilighet og evt. 1 sekundærleilighet. Ved søknad om mer enn 2 boliger, kreves det bebyggelsesplan. Følgende antall nye boliger er tillatt pr. delområde: 12

13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D boliger boliger boliger boliger boliger boliger boliger boliger boliger Spredt fritidsbebyggelse (jfr. Pbl. 20-4, 2. ledd bokstav c) I LNF-område sone D, kan det innenfor hvert delområde tillates nye fritidsboliger i hht. fordelingen som går fram av tabellen nedenfor. Bygningens areal kan være på maks. 80 m² BYA. Enkeltbygg kan være maksimalt 70 m² BYA. Mønehøyde maks. 6m, gesimshøyde maks. 3,5 m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Ved søknad om mer enn 2 fritidsboliger, kreves det bebyggelsesplan. Følgende antall nye fritidsboliger er tillatt pr. delområde: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 10 hytter 7 hytter 1 hytte 1 hytte 4 hytter 2 hytter 1 hytte 2 hytter 1 hytte Spredt næring (jfr. Pbl. 20-4, 2. ledd bokstav c) I LNF-område sone D tillates: oppført 1 bygg for ervervsvirksomhet på maks. 150m² BYA innenfor gårdstun. oppført 1 bygg for ervervsvirksomhet på maks. 80m² BYA utenfor gårdstun bruksendring av eksisterende bygning til ervervsvirksomhet oppført inntil 4 bygg, hver på maks. 35 m² BYA, med enkel standard for overnatting, knyttet til gårds- og/eller opplevelsesturisme Setervoller, gamle boplasser og skogshusvære I LNF-område sone A, på setervoller, gamle boplasser, ved skogshusvære og fløtningsstuer med ekisterende bebyggelse, utenfor 100-metersbeltet, tillates: bruksendring av eksisterende bygning oppført inntil 2 bygg, hver på maks. 35m BYA, med enkel standard for overnatting. tiltak knyttet til opplevelser og virksomheter relatert til kunnskapsformidling om området. Tiltakene bør være tilgjengelig for allmennheten. Disse kan være: informasjonstiltak; tavler, merking, fysiske tiltak forøvrig; gapahuker, bålplasser, leirplasser, benker, ilandstigningsplasser for kajakk, kano, vegetasjonsrydding, istandsetting av fløtningsanlegg mv. Mønehøyde maks. 6m, gesimshøyde maks. 3,5m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Det er en forutsetning at det eksisterer bebyggelse fra før på disse eiendommene for å kunne få ført opp nye enheter, og tiltakene skal være knyttet til gårds/ eller opplevelsesturisme. Videreutvikling av eksisterende hyttebebyggelse I LNF-område sone A kan eksisterende hytte utvides med separat mindre bygning/anneks. Anneks skal ikke plasseres nærmere vann enn eksisterende hytte. Hytter utenfor 100-metersbeltet tillates utvidet inntil 80 m² BYA, anneks inkl. Enkeltbygg kan være maksimalt 70 m² BYA. Maksimal hyttestørrelse innenfor 100-metersbeltet er som 13

14 situasjonen pr eller inntil 65 m² BYA. Mønehøyde maks. 6m, gesimshøyde maks. 3,5 m, alt over gjennomsnittlig eksisterende terreng. Tiltak i tilknytning til fløtningsanlegg både i og utenfor 100-metersbeltet. I LNF-område sone A tillates tiltak knyttet til opplevelser og virksomheter relatert til kunnskapsformidling om området. Disse kan være: Informasjonstiltak; tavler, merking Fysiske tiltak forøvrig; gapahuker, bålplasser, leirplasser, benker, ilandstigningsplasser for kajakk, kano, vegetasjonsrydding, istandsetting av fløtningsanlegg mv. Tiltakene bør være tilgjengelige for allmennheten Vassdragsforvaltning i LNF-område sone D (Forvaltningsklasse 2A, jf. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag) Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse. Vannkvalitet og eksisterende vannivå må søkes opprettholdt 4. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET Hovedlinjenettet for kollektivtrafikken, buss og bane, og gang- og sykkelveier, vist på vedlegg 6, skal legges til grunn for planlegging og saksbehandling. Veinettet skal bygges ut og utbedres i tråd med intensjonene i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ( Nullvisjonen ). Dette innebærer at veger og krysninger får en form som hindrer alvorlige ulykker og reduserer skadene i de ulykker som likevel skjer. For planlegging og gjennomføring av riksveger, fylkesveger og kommunale hoved/ samleveger skal RPR for samordnet areal- og transportplanlegging legges til grunn. 5. UTREDNINGER For å følge opp de kommunale mål og strategier både i fellesprosjektet med Skien og for Porsgrunn spesielt, og for å bedre grunnlaget for neste rullering av arealdelen skal følgende utredninger gjennomføres: Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/ Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn, med spesiell vekt på å definere byggegrense mot LNF-områdene i Skien og Porsgrunn Handlingsplan for kollektivtrafikken og gang- og sykkelvegnettet i Skien og Porsgrunn Handlingsplan for utbygging av boliger og næring i Skien og Porsgrunn Kommunedelplan for Skien sentrum Retningslinjer for støy med utgangspunkt i kartlegging 14

KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD MENSTAD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vedtatt i bystyret

KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD MENSTAD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vedtatt i bystyret KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD MENSTAD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Vedtatt i bystyret 17.11.2011 Juridisk bindende bestemmelser er rammet inn. Øvrig tekst er å betrakte som retningslinjer. 1. GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene :

Dato for siste revisjon av plankartet : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : REGULERINGSBESTEMMELSER TIL side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD Dato for siste revisjon av plankartet 26.08.2010 : Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.08.2010 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NENSET LOKALSENTER BESTEMMELSER

DETALJREGULERING FOR NENSET LOKALSENTER BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR NENSET LOKALSENTER BESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05. 11. 2013. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 13.08.08 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.08.08

Dato for siste revisjon av plankartet : 13.08.08 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.08.08 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN Dato for siste revisjon av plankartet : 13.08.08 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.08.08 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER PLANBESTEMMELSER Vedtatt i bystyret, 27.03.03 i sak 0014/03. Vedtatt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende.

Bestemmelser. c) I område B.2 kan utbygging av boliger ikke skje før de sikkerhetsmessige forholdene på riksvegen er tilfredsstillende. 1. Byggeområder Bestemmelser Det tillates ikke oppført stengsler eller andre tiltak som hindrer de allmenne frilufts- og ferdselsinteressene langs stranda. 1.1 Byggeområde bolig a) I B1, B.2 og B3 kan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den 28.09.04. 1.0 BYGGEOMRÅDER, 20-4 FØRSTE LEDD NR. 1. 1.1 I byggeområdene kan tiltak som nevnt i

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE 1 Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 08/2960-002/REG 75E Planbestemmelser REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE Dato for siste revisjon: 15.04.2010 Dato

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Plan, Byggesak og Landbruk REG. 75C - MINDRE VESENTLIG REG.ENDRING FOR SVEBERGMARKA

Plan, Byggesak og Landbruk REG. 75C - MINDRE VESENTLIG REG.ENDRING FOR SVEBERGMARKA 1 Plan, Byggesak og Landbruk Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 07/1505-2/REG 75C Planbestemmelser REG. 75C - MINDRE VESENTLIG REG.ENDRING FOR SVEBERGMARKA Dato for siste revisjon:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 1/7 FOR MYRA HYTTEFELT I KÅFJORD KOMMUNE PLAN ID: 19XX-XXXXX Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn i perioden 2.gangs

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Dato: 20.08.14 Revidert: 27.10.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Borgeåsen Senter REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Borgeåsen Senter Reguleringsplanen sist datert. 31.8.07 Rettet i henhold til bystyrets vedtak i sak 3/08, 24.1.2008 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer