Å R S R A P P O R T 2014 RKRR E G I O N A L K O M P E T A N S E T J E N E S T E R E H A B I L I T E R I N G H S Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2014 RKRR E G I O N A L K O M P E T A N S E T J E N E S T E R E H A B I L I T E R I N G H S Ø"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T 2014 RKRR E G I O N A L K O M P E T A N S E T J E N E S T E R E H A B I L I T E R I N G H S Ø

2 Innhold 9 Nettverk 3 Leders beretning 11 Kommunikasjon og 18 Felles måleverktøy og digital formidling systematiske evalueringer 5 6 Fakta om RKR Aktiviteter Samhandling 19 Institusjonsmøter og - besøk 7 Kompetansearbeid 14 Samarbeid og nettverksbygging

3 Leders beretning Hvordan sikre likeverdig kompetansetilgang for helsepersonell i rehabiliteringstjenestene innenfor et område som er godt over den doble størrelsen av Danmark? Der de ansatte jobber ved 8 ulike helseforetak og 30 private rehabiliteringssenter? Samtidig som ny og viktig kunnskap stadig utvikles i Norge og internasjonalt? Og alt dette på en så god måte at pasientene reelt sett får et bedre behandlingstilbud? Oppgaven er så omfattende at svaret gir seg egentlig selv: Denne kompetansetjenesten må satse på nye metoder og digitale løsninger framfor tradisjonell klasseromsundervisning og foredragsvirksomhet. Når vi nå går i gang med dette arbeidet bør vi samtidig evaluere nytteverdien av våre tiltak, i sær, og utviklingen av tjenestekvaliteten, generelt. Året som har gått, har vært RKRs første hele driftsår, og vi har jobbet parallelt med å bygge opp teamet og utføre oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF. Vi har også ønsket å gjøre oss synlige for ansatte i rehabiliteringstjenestene og bli en ressurs inn mot andre aktører i dette behandlingsfeltet. Alt sammen vises i gjennomgangen av de ulike aktivitetsområder i denne årsrapporten. Hukommelsen er en av menneskets svakeste kognitive funksjoner. De fleste av oss klarer bare å holde noen ytterst få elementer i arbeidshukommelsen samtidig. I beste fall husker vi det tematiske innholdet i samtaler vi hadde dagen før, uten å være i nærheten av å kunne gjenkalle innholdet ordrett. Vi har langt fra fotografisk hukommelse, og er ikke som elefanten, som sies å aldri glemme. Tvert i mot, vi blir bombardert med uhorvelige mengder informasjon, men vi husker bare brøkdelen av det. Når vi jobber med digital formidling, er vi derfor mer opptatt av at det skal være lett for helsepersonell å finne fram til den riktige informasjonen fremfor å tro at de beste blant oss er de som har pugget flest faktaopplysninger. Et eksempel på dette er kunnskapstranslasjonsprosjektet, med fokus på hvordan helsepersonell skal utføre kunnskapsoppsummeringer rundt relevante kliniske problemstillinger, og digitalt tilgjengeliggjøre disse for implementering i hele feltet. Wikirehab.no er et annet prosjekt som vil gjøre fakta og prosedyrer elektronisk tilgjengelig for helsepersonell hvor og når de trenger det. 3

4 Om vi ikke er den arten med den mest imponerende hukommelsen, så er vi derimot dyktige til å finne mønstre og mening i informasjon. I møte med pasienter som også lever i en digitalisert tidsalder, er det viktig å styre dem mot riktig kilde i jungelen av informasjon, samtidig som pasientene trekkes aktivt med inn i beslutninger rundt egne behandlingsvalg. Faglig legitimitet handler nå om å kunne kritisk vurdere gyldigheten og relevansen av informasjonen, og føre en dialog med pasienten om hvordan ulike utredninger og behandlinger kan være til hjelp for deres helse. Gjennom våre e-læringstiltak ønsker vi å påvirke helsepersonells holdninger til kunnskap og deres ferdigheter i hvordan kunnskap skal komme pasienter til gode. Helsefag er ikke statiske fag. De er i stadig utvikling. Helsepersonell kan ikke fortsette å utføre faget sitt på akkurat samme måte de ti neste årene som man gjorde de ti foregående. Gjør man det, har ikke minst pasientene et problem. Det å avlære kunnskap er av og til like viktig som å lære ny. Kontinuerlig faglig utvikling er en nødvendighet for oss alle, og skal vi lykkes best med det, må vi gjøre det sammen. En viktig målsetning for RKR er derfor å bidra til mer kunnskapsdeling og kommunikasjon mellom alle som jobber i rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst. Her er de ulike nettverkene som nå etableres sentrale bidrag. Dette skal bli arenaer som gjør det like naturlig å kontakte kollegaer ved andre helseforetak og institusjoner som ved egen arbeidsplass. Gjennom 2015 håper vi derfor at båndene innad i rehabiliteringsfeltet skal knyttes enda sterkere, og at våre brukere ansatte i rehabiliteringstjenestene skal oppleve nytten av at det er etablert en regional kompetansetjeneste for rehabilitering. 4

5 Fakta om RKR Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Kompetansetjenesten skal formidle kunnskap og kompetanse til brukere og fagmiljøer i hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner, og gjennom faglige nettverk stimulere til god fagutvikling. RKR er organisert under Samhandlingsavdelingen på Sunnaas sykehus og har kontorer på Aker helsearena. Tjenesten ledes av Jan Egil Nordvik og har 6 ansatte i Jan Egil Nordvik Leder Mobil: E-post: Ingvild Grimstad Kommunikasjonsansvarlig Mobil: E-post: Stein Arne Rimehaug Rådgiver Mobil: E-post: Marie Berg Rådgiver Mobil: E-post: Linn Eva Halvorsen Designer/nettverkskoordinator Mobil: E-post: Jennifer Moore Prosjektleder Mobil: +(773) E-post: 5

6 Aktiviteter 2014 Januar -Debattmøte på Litteraturhuset -Helseteknologi, Det Norske videnskapsakademi -Lansering av Nyhetsbrev -Kvalitetsindikatorer for rehabilitering, Helsedirektoratet -Grensesprengende forskning og innovasjon, Forskningsrådet -Hernes-konferansen Februar Mars -Åpning av RKR -Studietur USA -Fagdag kvalitetsregister -WikiRehab/RehabLex-søknad -Rapport kartleggingsverktøy til Fagråd Rehabilitering, HSØ -Innspillmøte Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering og lungerehabilitering April Mai -Showdag for elæring, REN -Innspillmøte Fagnettverk for kreftrehabilitering -Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helsedept. -Nettverk rehabilitering CFS/ME, OUS -Nesttunsenteret, FysMed og Rehab, Helsen Bergen -Regionalt kompetansesenter for hab/rehab, i Bergen -Kunnskapssenterets årsmøte -RKR Rollups -Storyboard og elæring Juni Juli -Oppstartsmøte Røyken-prosjektet -Styresamling Virke Rehab August September -Ledernettverk rehabilitering -Kognitiv terapi-kurs -SSHF Eg og Kongsgård -Sørlandet Rehabiliteringssenter,Eiken -Sykehuset Telemark, Skien,Porsgrunn -Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) -Norsk Pasientregister (NPR) -Dialogmøte Brukerorganisasjoner og brukerutvalg -Workshop Kunnskapstranslasjon, HiOA -Læringsnettverk pasientforløp HSØ -Åpen dag på Aker -CHARM-konferansen -Rehabiliteringskonferansen Kunnskap til handlingvideolansering -Workshop måleverktøy -Innspillmøte Helsedir. -Bli kjent dag, Aker Oktober November -Medlemssamling Virke Rehab -Kysthopitalet, Stavern -Presteløkka Rehabiliteringssenter, Larvik -Nasjonalt nettverksmøte RKE, Helsedirektoratet -Studietur Skottland, ehelse og H24 -Lansering av RKRs websider -Presentere måleverktøy CareTool for Helsedir. -Innlegg hos AHUS Rehabiliteringsnettverk -CFS/ME-senteret om måleverktøy -Oppstart delprosjekt 2 Røyken-prosjektet -Knutepunkt Sørlandet Desember 6

7 Kompetansearbeid Kompetansestrategien til RKR er bygd opp rundt følgende hovedelementer: 1Digitale løsninger skal legge til rette for lik tilgang uavhengig av hvor man jobber innen denne helseregionen. Siden spesialisthelsetjenesten også har et veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten, ønsker vi å gjøre våre løsninger og kompetanse tilgjengelig også for kommunalt ansatte. Vi vil kommunisere kunnskapen på en slik måte at det er lett tilgjengelig og relevant for alle mulige brukere, inkludert ansatte i andre helseregioner, pasienter, pårørende og allmenheten for øvrig. 2Langsiktig styrking av fagpersoners ferdigheter og rammer for å jobbe kunnskapsbasert, og systematisk oppdatere sin kompetanse. Dagens helsepersonell trenger å vite hvorfor de hele tiden skal søke ny kunnskap, hvordan de skal innhente og kvalitetssikre den, og hvordan de kan bidra til å omsette den til ny klinisk praksis. En av oppgavene til nettverkene vil derfor være å jobbe strategisk med kompetansebygging for å styrke feltet. 3 Samarbeid rundt og synliggjøring av eksisterende videre- og etterutdanningstilbud. Det finnes allerede mange godt kvalitetssikrede utdanningstilbud for helsepersonell i rehabiliteringsfeltet. I stedet for å utvikle egne utdanningskurs ser vi det som mer fornuftig ressursbruk å samarbeide med tilbydere av videreutdanninger og gjøre det eksisterende tilbudet enkelt tilgjengelig for ansatte i denne sektoren. 7

8 Kunnskapstranslasjon Kunnskapsbasert praksis er et utrykk mange er blitt kjent med gjennom de siste årene. En del har også blitt nærmere kjent med metoder som fremmer kunnskapsbasert praksis. Like fullt er gapet mellom kunnskap og den daglige kliniske praksis fortsatt skremmende stor. I følge internasjonale tall, kan det ta opptil 17 år før ny kunnskap finner veien helt inn i klinikken. Dette utgjør en av helsevesenets største utfordringer, men fortsatt sliter vi med å finne løsninger for å tette dette gapet. RKR ønsker å bidra til dette arbeidet, og har derfor etablert et samarbeid med Jenni Moore som har vært prosjektansvarlig for utprøving av en kunnskapstranslasjonsmodell ved det ledende amerikanske rehabiliterings sykehuset Rehabilitation Institute of Chicago. Dette samarbeidet har videre ført oss i kontakt med Ian Graham, en av fagpersonene bak den anerkjente Knowledge - to - action - modellen, utviklet i Canada for implementering av ny kunnskap i helsesektoren. Samarbeidet med Moore og Graham plasserer RKR helt i fronten av denne typen arbeid innenfor rehabiliteringsfeltet, også i et internasjonalt lys. Formålet med prosjektet er å bidra til at kunnskapskløften innen rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst blir mindre. Arbeidet videreføres i 2015 med oppstarten av en pilot hvor modellen fra Chicago prøves ut under norske forhold. Digital læring I løpet av 2014 har RKR startet oppbyggingen av egen e-læringskompetanse, blant annet gjennom å orientere oss mot sentrale miljøer innenfor både offentlig og privat sektor. REN-nettverket (Research and Educational Network, Innovasjon Norge) er en slik arena. RKR har valgt å samarbeide med elæringsfirmaet Storyboard for å utvikle elæringskurs som en del av vårt kompetansearbeid. Videre-/etterutdanninger I 2014 påbegynte RKR kartlegging av videre- og etterutdanninger innen rehabilitering som er tilgjengelig ved norske høgskoler og universiteter. Oversikten vil bli tilgjengelig på våre nettsider, slik at fagpersonell enkelt skal kunne finne fram til de ulike tilbudene. Vi har også innledet samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi rundt en utdanning spesielt rettet mot somatisk helse og rehabilitering. 8

9 Nettverk Hovedoppgaver i nettverkene Kunnskapsformidling: Dele retningslinjer, behandlingsforløp og erfaringer fra prosjekter Kartlegge tilbud, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene mht. kapasitet og innhold Formidle informasjon til pasienter og fagpersoner RKR fikk ved opprettelsen i oppdrag å etablere regionale fagnettverk innen rehabilitering, i første omgang kreft, hjerneskade og lungerehabilitering. Oppnevningen av medlemmer er gjort i samråd med helseforetakene i Helse Sør-Øst. Hvert nettverk vil bestå av en deltidsleder fra fagfeltet og inntil 20 oppnevnte representanter fra fagmiljøene. I fremtiden vil RKR også arrangere utvidede samlinger et par ganger i året for å nå ut til hele fagmiljøet. Oppgaven til fagnettverkene vil være å få oversikt over tilbud og faglige utfordringer i feltet, og harmonisere behandlingstilbud og kompetanse i regionen. Dette innebærer også en kartlegging av kommunale tilbud og kompetansebehov. Nettverkene vil også jobbe med måleverktøy for de ulike rehabiliteringsfeltene. For å nå ut til hele feltet vil nettverkene i første omgang bruke RKRs nettsider og WikiRehab som formidlingskanal. Forskning og innovasjon: Samarbeide der det er aktuelt, samt implementere forskning Kvalitetssikring: Sikre likeverdige tjenester og tilbud til alle i regionen 9

10 Fagnettverk lungerehabilitering Fagnettverk hjerneskaderehabilitering Innspillmøte Lungerehabilitering i mai Stacey Haukeland-Parker fra Sykehuset Østfold ansatt som leder 20% Innspillmøte Hjerneskade i mai Foreløpig er ingen leder ansatt, men nettverket vil bli ledet av RKR Fagnettverk rehabilitering etter kreft Ledernettverk Innspillmøte Kreftrehabilitering i mai Torhild Birkeland fra OUS ansatt som leder 20% For å få til varige endringer og praksis i feltet er det viktig å få forankring helt til topps. Ledernettverket skal sikre forankring av RKRs fagnettverk og andre prosjekter i ledelsen, samt være en drivkraft for å styrke fagfeltet. Oppstartmøte ble holdt 3.9 på Thon hotell Opera Ledernettverket ledes av Ingvild Grimstad, RKR 10

11 Kommunikasjon og digital formidling Nyhetsbrev Vi lever i en virtuell verden, der digitale plattformer er de vanlige kanalene for å kommunisere og nå ut til ulike målgrupper med informasjon og kunnskap, også i helsesektoren. Kompetansetjenesten har tatt høyde for dette i valg av formidlingskanaler ut mot fagmiljøer og brukergrupper. RKRs nyhetsbrev retter seg til fagmiljøene innen rehabilitering, og har godt over 500 mottakere. I 2014 ble det sendt ut 8 nyhetsbrev, men målsettingen er å komme ut en gang i måneden. I nyhetsbrevet formidler vi aktuelle nyheter om fagutvikling og forskning i rehabiliteringsfeltet. Første nyhetsbrev til RKR Januar 2014 "Fra kunnskap til handling" I forbindelse med lanseringen av RKRs Kunnskapstranslasjonsprosjekt under Rehabiliteringskonferansen 2014, ble det laget en video, Fra kunnskap til handling, som er tilgjengelig både på Vimeo og YouTube. Videoen er ment som en rask innføring i prosessene som er knyttet til kunnskapstranslasjon, basert på Ian Graham Knowledge-to-action-modellen, som vi har nevnt tidligere. Websider Arbeidet med å få på plass egne nettsider for Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) er blitt preget av overgangen til ny webpubliseringsløsning for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Mot slutten av 2014 ble de nye websidene våre lagt ut. Fremover vil dette være den sentrale kanalen for formidling av våre aktiviteter. Ambisjonen er å etablere en viktig portal som formidler kunnskap og kompetanse til de som jobber med rehabilitering. Forsiden til RKRs nettside (www.sunnaas.no/rkr) 11

12 Wikirehab På tampen av 2014 fikk RKR etablert WikiRehab et digitalt oppslagsverk for hele rehabiliteringsfeltet, etter samme lest som Wikipedia. Det utarbeides nå en strategi- og utrullingsplan for å engasjere helsepersonell i rehabiliteringsfeltet til å bidra med informasjon og dokumentasjon, som en felles dugnad for å løfte hele feltet. Forsiden til wikirehab.no elæring og ehelse Som kompetansetjeneste har vi et ansvar for å holde oss oppdatert på det siste innen digital formidling av kunnskap og kompetanse. Digital læring og elæring har potensiale til å nå mange flere enn ved vanlig møte- og kursvirksomhet, og samtidig gi muligheten for å tilegne seg kunnskapen når man selv har anledning og tid. Kompetansetjenesten har i l øpet av 2014 bygget kompetanse, deltatt på konferanser og i nettverk, og foretatt studiereiser for å lære av de beste innen digital formidling. Vi besøkte Skottland, ledende land på digitale helsetjenester i Europa, og vurderer nå et nærmere samarbeid med Digital Health Institute og de skotske helsemyndigheter med ansvar for elæring og kompetansebygging. RKR har også knyttet kontakt med ledende nettverk for digital læring i Norge REN ledet av Innovasjon Norge. Etter en anbudsrunde samarbeider vi nå med Storyboard om utvikling av 4 elæringskurs som skal understøtte KT-prosjektet. RKR hadde også en studiereise til Trondheim, hvor vi besøkte Norsk Helseinformatikk, som står bak Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), for å lære hvordan de samler og formidler forskningsbasert kunnskap til klinikere gjennom den elektroniske legehåndboka og en egenutviklet elæringsportal. RKR ble i 2014 med i Sunnaas HF sitt elæringsforum, ledet av LMS. Forumet møtes regelmessig for å utveksle erfaringer og ideer. Dette forumet er en forlenget arm av Administratorforum, ansvarlig for læringsportalen i HSØ. 12

13 Samhandling RKR har et bredt kontaktnettverk, både mot fagmiljøer, andre kompetansetjenester og praksisstedene der rehabilitering foregår i og utenfor regionen. Det er viktig at vi også konkretiserer intensjonen om å være relevante og nyttige også for rehabiliteringsfeltet i kommunene. Eksempler på slik involvering i 2014: Røyken kommune RKR bistår med rådgivning og følgeforskning i tre delprosjekter: 1) Beskrive tilbud og kompetansebehov på ulike former for kommunal rehabilitering. 2) Beskrive et nytt institusjonstilbud. 3) Etablere hverdagsrehabilitering. Når prosjektet er ferdig, vil det finnes en beskrivelse av kommunal rehabilitering på flere nivåer, med analyse av behov for kompetanse og kapasitet på hvert nivå. Sørlandet RKR har bistått Lister-regionen (i Vest-Agder) med å utvikle elæring i geriatrisk rehabilitering for kommuneansatte. Det internettbaserte kurset er en god innføring i geriatirisk rehabilitering for ansatte i eldreomsorgen. RKR og RKE (Regional koordinerende enhet) deltok også på samling i kommunenettverket Knutepunkt Sørlandet (Kristiansand), og holdt en presentasjon om elæringskurset og RKRs øvrige satsninger. Aker Helsearena Det foregår samhandling mellom rehabiliteringsenhetene på Aker tilhørende OUS, Sunnaas og Oslo kommune. Døgnenheter, poliklinikker og kompetanseenheter er samlet på samme område og vil ha stor nytte av deling av kompetanse på tvers. Fortløpende: internt ledernettverk for rehabilitering på Helsearena Aker Oktober: Bli kjent dag for rehabiliteringsenhetene på Aker Åpen dag Aker, eksternt arrangement for å presentere alle helse og kompetansetjenesten på Aker. Besøk av Helseminister Bent Høie. RKR stod for felles rehabiliteringsbanner Deltatt i prosjektgruppe for Oslo kommune rundt opprettelse av ressursenter for rehabilitering 13

14 Samarbeid og nettverksbygging I tillegg til samhandling med kommuner og på Aker helsearena, har RKR hatt utstrakt møtevirksomhet og kontakt med ulike organisasjoner og enheter i sykehus og institusjoner, brukerorganisasjoner, kompetansetjenester og offentlige instanser for å gjøre oss bedre kjent med feltet. Slik vil vi dele erfaringer, knytte kontakter for fremtidig samarbeid og bidra med kunnskap og innspill som kan påvirke helsepolitiske føringer. Som nyopprettet kompetansetjeneste har det også vært viktig å formidle en felles forståelse for hva som er kompetansetjenestens oppgaver og hvilke tjenester vi kan bistå med. Enighet om beste praksis Kravet til kunnskapsbasert praksis for å sikre riktig behandling i hele rehabiliteringsforløpet, gjør det viktig å få på plass kvalitetsindikatorer og gode måleverktøy. Både fagfolk og brukere står sentralt i dette arbeidet, og det er derfor naturlig å lytte til innspill fra begge grupper. Det har vi gjort både gjennom deltakelse og arrangement av dialogmøter med brukerorganisasjoner og brukerutvalg. Kunnskapsbasert praksis har også vært fokus i innspillsmøter hos Helsedirektoratet, i møte med Helsebiblioteket og på Erfaringskonferansen, hvor RKR holdt innlegg om implementering av kunnskapsbasert praksis. RKR har også arrangert workshop om Kunnskapstranslasjon for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Internt samarbeid på Sunnaas Som en del av Samhandlingsavdelingen ved Sunnaas er det naturlig å samarbeide med Regional Koordinerende Enhet (RKE) om å få på plass gode samhandlingstjenester på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten. Sammen har vi blant annet hatt møter med Knutepunkt Sørlandet om samhandling og rehabilitering, Helsedirektoratet for innspill til nasjonale kvalitetsindikatorer og HelseNorge.no-portalen, og Ahus Rehabiliteringsnettverk. I samarbeid med RKE, arrangerte RKR årets Rehabiliteringskonferanse på Lillestrøm, med egen workshop om Kartleggingsverktøy. Dialogmøte på Litteraturhuset om rehabilitering Virke Rehab I 2014 innledet RKR et samarbeid med Virke Rehab, interesseorganisasjonen til de fleste private rehabiliteringsinstitusjonene. Sammen ønsker vi å få til et felles forsknings- og utviklingsnettverk for å sikre kunnskapsbasert praksis i feltet, og for å kunne måle effekten og resultatet av de tjenestene som tilbys. 14

15 Nettverksbygging Nettverksbygging er viktig for å dele erfaringer og lære av andre. I den forbindelse har vi hatt møter med Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved OUS, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og besøkt vår søsterorganisasjon i Helse Vest, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, for å diskutere felles utfordringer og mulige samarbeidsområder knyttet til forskning, elæring, kunnskapstranslasjon og måleverktøy i feltet. Forskning og fagutvikling For å sikre at fremtidige fagarbeidere innen rehabilitering har riktig kunnskap og kompetanse, er det viktig å være tilstede på høgskoler og universitet. Rådgiver Marie Berg har en doktorgrad i ergoterapi og underviser ved HiOA. Det sikrer også en god dialog og et godt samarbeid inn mot forskningsmiljøer og forskningsbasert praksis i rehabiliteringsfeltet. Forskning stod også sentralt i nettverksmøte hos Forskningsrådet, på CHARM-konferansen 2014 og under Kunnskapssenterets årskonferanse. 15

16 Oppsummering av viktige innspillsmøter og konferanser i løpet av året: Arrangert og ledet debattmøte om rehabilitering på Litteraturhuset, Oslo Møte og innlegg hos Knutepunkt Sørlandet samhandling og rehabilitering i kommunen Workshop HiOA om Kunnskapstranslasjon Ledet workshop og innlegg på medlemssamling i Virke Rehab, Soria Moria Møte og innlegg hos Sykehuset Nordland kompetanseenheten -> Stokmarknes Nasjonalt nettverksmøte for Koordinerende enheter, presentasjon HelseNorge.no-portalen Innlegg på styresamling i Virke Rehab, CatoSenteret Son Møte med RHABU ved OUS Innlegg på Sunnaas Innovasjonsseminar Arrangert, innlegg og workshop på Rehabiliteringskonferansen 2014 Bidratt til høringssvar om opptrappingsplanen for rehabilitering Bidratt med innspill til Regionsfunksjon for kunnskapsstøtte i HSØ Innlegg hos AHUS Rehabiliteringsnettverk Forelesninger om rehabilitering ved Høgskolen i Oslo (HiOA) 16

17 Innspill til ny veileder og opptrappingsplan (HelseDir.) Samarbeid med CHARM om rehabilitering i kommunehelsetjenesten Deltatt på Kunnskapssenterets årskonferanse Innlegg på Erfaringskonferanse: Implementering av kunnskapsbasert praksis Dialogmøte om mhelse, Helsedirektoratet Besøk hos Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest Nettverksmøte hos Forskningsrådet (NFR) om grensesprengende forskning og innovasjon Deltatt på Nasjonal samling for kommunikasjonsmedarbeidere innen Helse, Trondheim Besøk hos forskningsenheten ved rehabiliteringsklinikken på Nordås, Helse Bergen Deltatt på Læringsnettverk for pasientforløp i HSØ Møte med Helsebiblioteket om KBP i rehabiliteringsfeltet Bidratt med innspill om kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet Deltatt på CHARM National Conference 2014 Deltatt på Rehab2014-konferansen i Trondheim 17

18 Felles måleverktøy og systematiske evalueringer RKR begynte i 2014 på utviklingen av prosjekter som både kan gi bedre informasjon om pasientene som benytter rehabiliteringstjenester i HSØ og om kompetanseutviklingen til ansatte i feltet. Førstnevnte er knyttet til et oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og Fagråd for rehabilitering. Her er målsetningen å undersøke mulighetene for etablering av felles funksjonsmål og måleverktøy innen rehabiliteringstjenestene i HSØ. Arbeidet i 2014 resulterte i et forslag til et felles kjernedatasett. I 2015 starter vi opp en pilot for å prøve ut disse verktøyene ved avdelinger og institusjoner som ønsker det. Når det gjelder kompetanseutviklingen til ansatte i feltet, ønsker vi å følge opp som en del av vårt kunnskapstranslasjonsprosjekt, blant annet med årlige undersøkelser rundt bruk av kunnskapsbasert praksis. Aktiviteter knyttet til arbeidet med måleverktøy: NPR i Trondheim Workshop Grefsenkollen om funksjonsmål St. Louis, USA Toronto, Canada -> ACRM Møter ved RIC (Chicago) og Moss (Philadelphia) Møte ved RUSK (New York) Kurs Radiumhospitalet om livskvalitetsmål CFS/ME -> Felles måleverktøy for dette feltet Tema i Regionalt fagråd for rehabilitering 18

19 Institusjonsmøter og -besøk Det har vært en givende og lærerik oppgave for RKR å reise ut og bli kjent med alle avdelinger og institusjoner som jobber med rehabilitering i regionen. Helse Sør-Øst dekker et stort geografisk område som omfatter institusjoner fra Agder-fylkene i sør til nord i Oppland fylke. Det tar tid å nå over alle, men kompetansetjenesten tar sikte på et besøk hos alle annet hvert år. Hernes Institutt, Elverum Sykehuset Innlandet HF, Ottestad Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik I løpet av 2014 fikk vi besøkt disse HFene og institusjonene: Sørlandet Rehabiliteringssenter, Eiken SykehusetTelemark HF, Skien SykehusetTelemark HF, Nordagutu Steffensrud Rehabiliteringssenter OUS, Klinisk service, Ullevål Presteløkka Rehabiliteringssenter Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet Sørlandet sykehus HF, Kongsgård Oppfølgingsenheten Frisk, Terningen Arena, Elverum 19

20 Kontakt oss E-post: Besøksadresse: Aker helsearena Trondheimsveien 235 Bygg 6, 2 etg.

RKR REGIONAL KOMPETANSETJENESTE REHABILITERING HSØ ÅRSRAPPORT

RKR REGIONAL KOMPETANSETJENESTE REHABILITERING HSØ ÅRSRAPPORT RKR REGIONAL KOMPETANSETJENESTE REHABILITERING HSØ ÅRSRAPPORT 2015 Innhold Fakta om RKR...3 Leders beretning...4 Aktiviteter 2015... 5 Kompetansestrategien til RKR...7 Kompetansearbeid...8 Ledernettverk

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst STRATEGIPLAN RHABU -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst 2018-2022 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Føringer og rammer for RHABU... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Sammendrag Sunnaas sykehus HF (SunHF) fikk høsten 2012 oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering for

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering 2015

Anskaffelse rehabilitering 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering 2015 Utfordringsbildet

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst Tema: "Habilitering og rehabilitering - til alle som trenger det".

Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst Tema: Habilitering og rehabilitering - til alle som trenger det. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Habilitering og rehabilitering i Helse

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR)

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK- ARR) Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2.

Referat fra møte i referansegruppen for RHABU. Møtetid: Torsdag kl Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 15.10 kl 10.00-15.00 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Nina Kløve, Cathrine Utne Sandberg, Anita

Detaljer

SAMHANDLING I REHABILITERING. Hilde Sørli Spesialfysioterapeut Sykehuset Buskerud HF

SAMHANDLING I REHABILITERING. Hilde Sørli Spesialfysioterapeut Sykehuset Buskerud HF SAMHANDLING I REHABILITERING Hilde Sørli Spesialfysioterapeut Sykehuset Buskerud HF PROSJEKT REHABILITERING Sykehuset Buskerud HF 2002 2003 Videreføring av tiltak 2004 2006 Referansedokument i Program

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Henvisningskriterier NBHP

Henvisningskriterier NBHP Henvisningskriterier NBHP Det ble i 2009 utarbeidet en rapport som vedlegges i sin helhet og som brukes som henvisningskriterier. Her var det representasjon fra regionale tjenester og fra referansegruppen

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål

Mål for Sunnaas sykehus HF. Mål 2017 Langtidsmål Mål for Sunnaas sykehus HF Mål 2017 Langtidsmål 2017-2020 30. mars 2017 Om Sunnaas sykehus HF En vei videre Sunnaas sykehus HF (SunHF) er Norges største spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Pasienter

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember

RHABU. Regional fagkonferanse. Ledig stilling i RHABU NYHETSBREV. Nr. 2 2013 Desember NYHETSBREV RHABU Nr. 2 2013 Desember Regional fagkonferanse Nåer programmet for vår regionale fagkonferanse (nesten) klart. I tillegg til spennende plenumsforelesninger har vi over 20 bidrag til de parallelle

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Hvordan jobber regional koordinerende enhet i Helse Vest? - eksempler fra Helse Stavanger

Hvordan jobber regional koordinerende enhet i Helse Vest? - eksempler fra Helse Stavanger Hvordan jobber regional koordinerende enhet i Helse Vest? - eksempler fra Helse Stavanger Kjersti Eide, koordinerende enhetsfunksjon i Helse Stavanger HF med bindeleddstilling til Regionalt kompetansesenter

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Sted: RHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2. etasje Dato: 27. oktober 2015 (1000-1300) Møteleder: Bjørn Lerdal Tilstede: Bjørn Lerdal, Kari Krum Bang, Knut Wærstad,

Detaljer

Hvordan få til alle endringene? Implementering & kunnskapstranslasjon. Nasjonal konferanse om rehabilitering, NSH Jan Egil Nordvik

Hvordan få til alle endringene? Implementering & kunnskapstranslasjon. Nasjonal konferanse om rehabilitering, NSH Jan Egil Nordvik Hvordan få til alle endringene? Implementering & kunnskapstranslasjon Nasjonal konferanse om rehabilitering, NSH Jan Egil Nordvik 13.06.2017 Oppfordring: Vær så snill å ta pasient- eller pårørendeperspektivet

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU

Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Referat fra møte i styringsgruppen for RHABU Sted: RHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2. etasje Dato: 16.3.2016 kl 10.00-14.00 Tilstede: Bjørn Lerdal, Kari Krum Bang, Knut Wærstad, Aina Sander, Trude Høvik

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering

Anskaffelse rehabilitering Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering Omfang av anskaffelsen

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Liv Hege Kateraas og Sigrunn Gjønnes, seniorrådgivere

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Liv Hege Kateraas og Sigrunn Gjønnes, seniorrådgivere Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Liv Hege Kateraas og Sigrunn Gjønnes, seniorrådgivere Kristiansand 1.des 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt perspektiv? Nasjonale

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Regional handlingsplan for rehabilitering

Regional handlingsplan for rehabilitering Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Bodø, 19.4.2013 Styresak 48-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 Innledning/bakgrunn Den første

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt nettverk for. Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Karin Borgen Prosjektleder Prosedyreprosjektet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Bakgrunn og historikk Initiert i klinikken (OUS/Ullevål og Innlandet) Nettverk

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

2.1 Delmål og tiltak for Kompetanseutvikling

2.1 Delmål og tiltak for Kompetanseutvikling HANDLINGSPLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL ( 2015) 2.1 Delmål og tiltak for Kompetanseutvikling Brukernes deltakelse i den kunnskapsbaserte praksisen skal sikres ved at brukere og

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møtet i styringsgruppen 14.6.2013

Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møtet i styringsgruppen 14.6.2013 Møtereferat Styringsgruppe RHABU RHABU Sted RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B, 2. etasje Dato dok: 14.11.2013 Dato 13.11.2013 Møtelede Bjørn Lerdal Referent: Cato Brunvand Ellingsen Tilstede Bjørn Lerdal

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF

Arbeidsgruppe 3. La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere. Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Arbeidsgruppe 3 La oss få det til å virke: Implementering av nasjonale og internasjonale retningslinjer/veiledere Frode Bie, Helse Sør-Øst RHF Mandat til arbeidsgruppe oppnevnt av nasjonal strategigruppe

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud, nettverkssamling Sole hotell, 9. desember 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

RHABU. Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør Øst

RHABU. Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør Øst Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge Helse Sør Øst ÅRSRAPPORT 2013 1. Innledning Styret for Helse Sør Øst RHF vedtok i juni 2009, sak 045/2010, regionale utviklingsområder innen habilitering

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Hvordan lykkes med å skape endring både internt i egen institusjon og på tvers av institusjoner? Erfaringer fra et tjenesteinnovasjonsprosjekt 1

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer v/ statssekretær Arvid Libak, Helse- og omsorgsdepartementet 5. april 2008 2 5. april 2008 Status for strategien Behandlet av

Detaljer

Fordelte tilskuddsmidler til utvikling av habilitering- og rehabiliteringstiltak i 2015

Fordelte tilskuddsmidler til utvikling av habilitering- og rehabiliteringstiltak i 2015 Helsedirektoratet Fordelte tilskuddsmidler til utvikling av habilitering- og rehabiliteringstiltak i 2015 Tilskuddmidlene på kr 10,5 mill. i statsbudsjettet kapittel 733, post 79 til utvikling av habiliterings-

Detaljer

Rådgiver Kjersti Eide SUS og RKHR

Rådgiver Kjersti Eide SUS og RKHR Velkommen til Konferanse om koordinerende enhet og samhandling/ Etablering av 1. Møteplass i kontaktnettverket innen habilitering og rehabilitering i Helse Stavanger foretaksområde 28. oktober 2010 Kontaktnettverk

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Leder for fagnettverk innen kreftrehabilitering. Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) HSØ

Leder for fagnettverk innen kreftrehabilitering. Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) HSØ Leder for fagnettverk innen kreftrehabilitering Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) HSØ Avdeling for klinisk service Avdelingsleder Torhild Birkeland Raskere tilbake Roy Nystad Forskningsleder

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Årsrapport 2015 - Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2015 - Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2015 - Årsrapportering for: Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Helseforetak: OUS HF Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Strategi NKSD Forslag per

Strategi NKSD Forslag per Strategi NKSD 2017-2021 Forslag per 06.10 2016 Høringsfrist 06.11.2016 Innhold 1. Hvordan NKSD ser sin rolle... 3 Samfunnsoppdrag... 3 2. Forventet utvikling fremover... 4 3. Forutsetninger... 6 4. Strategiske

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15

Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Tilbakemeldinger fra dialog rundt bordet på fagdag Samhandling i rehabiliteringsfelte 08.12.15 Overgangene har vært best når de har vært planlagte god kommunikasjon pasient/pårørende er inkludert informasjonen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter Sørlandets rehabiliteringssenter 5. desember 2016 Daglig leder Reidun Meberg Agenda Hva kan Sørlandets rehabiliteringssenter tilføre... Hvilke tilbud er aktuelle for Listerkommunene å benytte Hvem er vi

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Informasjon til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 14.02.2011

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer