Å R S R A P P O R T 2014 RKRR E G I O N A L K O M P E T A N S E T J E N E S T E R E H A B I L I T E R I N G H S Ø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2014 RKRR E G I O N A L K O M P E T A N S E T J E N E S T E R E H A B I L I T E R I N G H S Ø"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T 2014 RKRR E G I O N A L K O M P E T A N S E T J E N E S T E R E H A B I L I T E R I N G H S Ø

2 Innhold 9 Nettverk 3 Leders beretning 11 Kommunikasjon og 18 Felles måleverktøy og digital formidling systematiske evalueringer 5 6 Fakta om RKR Aktiviteter Samhandling 19 Institusjonsmøter og - besøk 7 Kompetansearbeid 14 Samarbeid og nettverksbygging

3 Leders beretning Hvordan sikre likeverdig kompetansetilgang for helsepersonell i rehabiliteringstjenestene innenfor et område som er godt over den doble størrelsen av Danmark? Der de ansatte jobber ved 8 ulike helseforetak og 30 private rehabiliteringssenter? Samtidig som ny og viktig kunnskap stadig utvikles i Norge og internasjonalt? Og alt dette på en så god måte at pasientene reelt sett får et bedre behandlingstilbud? Oppgaven er så omfattende at svaret gir seg egentlig selv: Denne kompetansetjenesten må satse på nye metoder og digitale løsninger framfor tradisjonell klasseromsundervisning og foredragsvirksomhet. Når vi nå går i gang med dette arbeidet bør vi samtidig evaluere nytteverdien av våre tiltak, i sær, og utviklingen av tjenestekvaliteten, generelt. Året som har gått, har vært RKRs første hele driftsår, og vi har jobbet parallelt med å bygge opp teamet og utføre oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF. Vi har også ønsket å gjøre oss synlige for ansatte i rehabiliteringstjenestene og bli en ressurs inn mot andre aktører i dette behandlingsfeltet. Alt sammen vises i gjennomgangen av de ulike aktivitetsområder i denne årsrapporten. Hukommelsen er en av menneskets svakeste kognitive funksjoner. De fleste av oss klarer bare å holde noen ytterst få elementer i arbeidshukommelsen samtidig. I beste fall husker vi det tematiske innholdet i samtaler vi hadde dagen før, uten å være i nærheten av å kunne gjenkalle innholdet ordrett. Vi har langt fra fotografisk hukommelse, og er ikke som elefanten, som sies å aldri glemme. Tvert i mot, vi blir bombardert med uhorvelige mengder informasjon, men vi husker bare brøkdelen av det. Når vi jobber med digital formidling, er vi derfor mer opptatt av at det skal være lett for helsepersonell å finne fram til den riktige informasjonen fremfor å tro at de beste blant oss er de som har pugget flest faktaopplysninger. Et eksempel på dette er kunnskapstranslasjonsprosjektet, med fokus på hvordan helsepersonell skal utføre kunnskapsoppsummeringer rundt relevante kliniske problemstillinger, og digitalt tilgjengeliggjøre disse for implementering i hele feltet. Wikirehab.no er et annet prosjekt som vil gjøre fakta og prosedyrer elektronisk tilgjengelig for helsepersonell hvor og når de trenger det. 3

4 Om vi ikke er den arten med den mest imponerende hukommelsen, så er vi derimot dyktige til å finne mønstre og mening i informasjon. I møte med pasienter som også lever i en digitalisert tidsalder, er det viktig å styre dem mot riktig kilde i jungelen av informasjon, samtidig som pasientene trekkes aktivt med inn i beslutninger rundt egne behandlingsvalg. Faglig legitimitet handler nå om å kunne kritisk vurdere gyldigheten og relevansen av informasjonen, og føre en dialog med pasienten om hvordan ulike utredninger og behandlinger kan være til hjelp for deres helse. Gjennom våre e-læringstiltak ønsker vi å påvirke helsepersonells holdninger til kunnskap og deres ferdigheter i hvordan kunnskap skal komme pasienter til gode. Helsefag er ikke statiske fag. De er i stadig utvikling. Helsepersonell kan ikke fortsette å utføre faget sitt på akkurat samme måte de ti neste årene som man gjorde de ti foregående. Gjør man det, har ikke minst pasientene et problem. Det å avlære kunnskap er av og til like viktig som å lære ny. Kontinuerlig faglig utvikling er en nødvendighet for oss alle, og skal vi lykkes best med det, må vi gjøre det sammen. En viktig målsetning for RKR er derfor å bidra til mer kunnskapsdeling og kommunikasjon mellom alle som jobber i rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst. Her er de ulike nettverkene som nå etableres sentrale bidrag. Dette skal bli arenaer som gjør det like naturlig å kontakte kollegaer ved andre helseforetak og institusjoner som ved egen arbeidsplass. Gjennom 2015 håper vi derfor at båndene innad i rehabiliteringsfeltet skal knyttes enda sterkere, og at våre brukere ansatte i rehabiliteringstjenestene skal oppleve nytten av at det er etablert en regional kompetansetjeneste for rehabilitering. 4

5 Fakta om RKR Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Kompetansetjenesten skal formidle kunnskap og kompetanse til brukere og fagmiljøer i hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner, og gjennom faglige nettverk stimulere til god fagutvikling. RKR er organisert under Samhandlingsavdelingen på Sunnaas sykehus og har kontorer på Aker helsearena. Tjenesten ledes av Jan Egil Nordvik og har 6 ansatte i Jan Egil Nordvik Leder Mobil: E-post: Ingvild Grimstad Kommunikasjonsansvarlig Mobil: E-post: Stein Arne Rimehaug Rådgiver Mobil: E-post: Marie Berg Rådgiver Mobil: E-post: Linn Eva Halvorsen Designer/nettverkskoordinator Mobil: E-post: Jennifer Moore Prosjektleder Mobil: +(773) E-post: 5

6 Aktiviteter 2014 Januar -Debattmøte på Litteraturhuset -Helseteknologi, Det Norske videnskapsakademi -Lansering av Nyhetsbrev -Kvalitetsindikatorer for rehabilitering, Helsedirektoratet -Grensesprengende forskning og innovasjon, Forskningsrådet -Hernes-konferansen Februar Mars -Åpning av RKR -Studietur USA -Fagdag kvalitetsregister -WikiRehab/RehabLex-søknad -Rapport kartleggingsverktøy til Fagråd Rehabilitering, HSØ -Innspillmøte Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering og lungerehabilitering April Mai -Showdag for elæring, REN -Innspillmøte Fagnettverk for kreftrehabilitering -Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helsedept. -Nettverk rehabilitering CFS/ME, OUS -Nesttunsenteret, FysMed og Rehab, Helsen Bergen -Regionalt kompetansesenter for hab/rehab, i Bergen -Kunnskapssenterets årsmøte -RKR Rollups -Storyboard og elæring Juni Juli -Oppstartsmøte Røyken-prosjektet -Styresamling Virke Rehab August September -Ledernettverk rehabilitering -Kognitiv terapi-kurs -SSHF Eg og Kongsgård -Sørlandet Rehabiliteringssenter,Eiken -Sykehuset Telemark, Skien,Porsgrunn -Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) -Norsk Pasientregister (NPR) -Dialogmøte Brukerorganisasjoner og brukerutvalg -Workshop Kunnskapstranslasjon, HiOA -Læringsnettverk pasientforløp HSØ -Åpen dag på Aker -CHARM-konferansen -Rehabiliteringskonferansen Kunnskap til handlingvideolansering -Workshop måleverktøy -Innspillmøte Helsedir. -Bli kjent dag, Aker Oktober November -Medlemssamling Virke Rehab -Kysthopitalet, Stavern -Presteløkka Rehabiliteringssenter, Larvik -Nasjonalt nettverksmøte RKE, Helsedirektoratet -Studietur Skottland, ehelse og H24 -Lansering av RKRs websider -Presentere måleverktøy CareTool for Helsedir. -Innlegg hos AHUS Rehabiliteringsnettverk -CFS/ME-senteret om måleverktøy -Oppstart delprosjekt 2 Røyken-prosjektet -Knutepunkt Sørlandet Desember 6

7 Kompetansearbeid Kompetansestrategien til RKR er bygd opp rundt følgende hovedelementer: 1Digitale løsninger skal legge til rette for lik tilgang uavhengig av hvor man jobber innen denne helseregionen. Siden spesialisthelsetjenesten også har et veiledningsansvar overfor kommunehelsetjenesten, ønsker vi å gjøre våre løsninger og kompetanse tilgjengelig også for kommunalt ansatte. Vi vil kommunisere kunnskapen på en slik måte at det er lett tilgjengelig og relevant for alle mulige brukere, inkludert ansatte i andre helseregioner, pasienter, pårørende og allmenheten for øvrig. 2Langsiktig styrking av fagpersoners ferdigheter og rammer for å jobbe kunnskapsbasert, og systematisk oppdatere sin kompetanse. Dagens helsepersonell trenger å vite hvorfor de hele tiden skal søke ny kunnskap, hvordan de skal innhente og kvalitetssikre den, og hvordan de kan bidra til å omsette den til ny klinisk praksis. En av oppgavene til nettverkene vil derfor være å jobbe strategisk med kompetansebygging for å styrke feltet. 3 Samarbeid rundt og synliggjøring av eksisterende videre- og etterutdanningstilbud. Det finnes allerede mange godt kvalitetssikrede utdanningstilbud for helsepersonell i rehabiliteringsfeltet. I stedet for å utvikle egne utdanningskurs ser vi det som mer fornuftig ressursbruk å samarbeide med tilbydere av videreutdanninger og gjøre det eksisterende tilbudet enkelt tilgjengelig for ansatte i denne sektoren. 7

8 Kunnskapstranslasjon Kunnskapsbasert praksis er et utrykk mange er blitt kjent med gjennom de siste årene. En del har også blitt nærmere kjent med metoder som fremmer kunnskapsbasert praksis. Like fullt er gapet mellom kunnskap og den daglige kliniske praksis fortsatt skremmende stor. I følge internasjonale tall, kan det ta opptil 17 år før ny kunnskap finner veien helt inn i klinikken. Dette utgjør en av helsevesenets største utfordringer, men fortsatt sliter vi med å finne løsninger for å tette dette gapet. RKR ønsker å bidra til dette arbeidet, og har derfor etablert et samarbeid med Jenni Moore som har vært prosjektansvarlig for utprøving av en kunnskapstranslasjonsmodell ved det ledende amerikanske rehabiliterings sykehuset Rehabilitation Institute of Chicago. Dette samarbeidet har videre ført oss i kontakt med Ian Graham, en av fagpersonene bak den anerkjente Knowledge - to - action - modellen, utviklet i Canada for implementering av ny kunnskap i helsesektoren. Samarbeidet med Moore og Graham plasserer RKR helt i fronten av denne typen arbeid innenfor rehabiliteringsfeltet, også i et internasjonalt lys. Formålet med prosjektet er å bidra til at kunnskapskløften innen rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst blir mindre. Arbeidet videreføres i 2015 med oppstarten av en pilot hvor modellen fra Chicago prøves ut under norske forhold. Digital læring I løpet av 2014 har RKR startet oppbyggingen av egen e-læringskompetanse, blant annet gjennom å orientere oss mot sentrale miljøer innenfor både offentlig og privat sektor. REN-nettverket (Research and Educational Network, Innovasjon Norge) er en slik arena. RKR har valgt å samarbeide med elæringsfirmaet Storyboard for å utvikle elæringskurs som en del av vårt kompetansearbeid. Videre-/etterutdanninger I 2014 påbegynte RKR kartlegging av videre- og etterutdanninger innen rehabilitering som er tilgjengelig ved norske høgskoler og universiteter. Oversikten vil bli tilgjengelig på våre nettsider, slik at fagpersonell enkelt skal kunne finne fram til de ulike tilbudene. Vi har også innledet samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi rundt en utdanning spesielt rettet mot somatisk helse og rehabilitering. 8

9 Nettverk Hovedoppgaver i nettverkene Kunnskapsformidling: Dele retningslinjer, behandlingsforløp og erfaringer fra prosjekter Kartlegge tilbud, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene mht. kapasitet og innhold Formidle informasjon til pasienter og fagpersoner RKR fikk ved opprettelsen i oppdrag å etablere regionale fagnettverk innen rehabilitering, i første omgang kreft, hjerneskade og lungerehabilitering. Oppnevningen av medlemmer er gjort i samråd med helseforetakene i Helse Sør-Øst. Hvert nettverk vil bestå av en deltidsleder fra fagfeltet og inntil 20 oppnevnte representanter fra fagmiljøene. I fremtiden vil RKR også arrangere utvidede samlinger et par ganger i året for å nå ut til hele fagmiljøet. Oppgaven til fagnettverkene vil være å få oversikt over tilbud og faglige utfordringer i feltet, og harmonisere behandlingstilbud og kompetanse i regionen. Dette innebærer også en kartlegging av kommunale tilbud og kompetansebehov. Nettverkene vil også jobbe med måleverktøy for de ulike rehabiliteringsfeltene. For å nå ut til hele feltet vil nettverkene i første omgang bruke RKRs nettsider og WikiRehab som formidlingskanal. Forskning og innovasjon: Samarbeide der det er aktuelt, samt implementere forskning Kvalitetssikring: Sikre likeverdige tjenester og tilbud til alle i regionen 9

10 Fagnettverk lungerehabilitering Fagnettverk hjerneskaderehabilitering Innspillmøte Lungerehabilitering i mai Stacey Haukeland-Parker fra Sykehuset Østfold ansatt som leder 20% Innspillmøte Hjerneskade i mai Foreløpig er ingen leder ansatt, men nettverket vil bli ledet av RKR Fagnettverk rehabilitering etter kreft Ledernettverk Innspillmøte Kreftrehabilitering i mai Torhild Birkeland fra OUS ansatt som leder 20% For å få til varige endringer og praksis i feltet er det viktig å få forankring helt til topps. Ledernettverket skal sikre forankring av RKRs fagnettverk og andre prosjekter i ledelsen, samt være en drivkraft for å styrke fagfeltet. Oppstartmøte ble holdt 3.9 på Thon hotell Opera Ledernettverket ledes av Ingvild Grimstad, RKR 10

11 Kommunikasjon og digital formidling Nyhetsbrev Vi lever i en virtuell verden, der digitale plattformer er de vanlige kanalene for å kommunisere og nå ut til ulike målgrupper med informasjon og kunnskap, også i helsesektoren. Kompetansetjenesten har tatt høyde for dette i valg av formidlingskanaler ut mot fagmiljøer og brukergrupper. RKRs nyhetsbrev retter seg til fagmiljøene innen rehabilitering, og har godt over 500 mottakere. I 2014 ble det sendt ut 8 nyhetsbrev, men målsettingen er å komme ut en gang i måneden. I nyhetsbrevet formidler vi aktuelle nyheter om fagutvikling og forskning i rehabiliteringsfeltet. Første nyhetsbrev til RKR Januar 2014 "Fra kunnskap til handling" I forbindelse med lanseringen av RKRs Kunnskapstranslasjonsprosjekt under Rehabiliteringskonferansen 2014, ble det laget en video, Fra kunnskap til handling, som er tilgjengelig både på Vimeo og YouTube. Videoen er ment som en rask innføring i prosessene som er knyttet til kunnskapstranslasjon, basert på Ian Graham Knowledge-to-action-modellen, som vi har nevnt tidligere. Websider Arbeidet med å få på plass egne nettsider for Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR) er blitt preget av overgangen til ny webpubliseringsløsning for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Mot slutten av 2014 ble de nye websidene våre lagt ut. Fremover vil dette være den sentrale kanalen for formidling av våre aktiviteter. Ambisjonen er å etablere en viktig portal som formidler kunnskap og kompetanse til de som jobber med rehabilitering. Forsiden til RKRs nettside (www.sunnaas.no/rkr) 11

12 Wikirehab På tampen av 2014 fikk RKR etablert WikiRehab et digitalt oppslagsverk for hele rehabiliteringsfeltet, etter samme lest som Wikipedia. Det utarbeides nå en strategi- og utrullingsplan for å engasjere helsepersonell i rehabiliteringsfeltet til å bidra med informasjon og dokumentasjon, som en felles dugnad for å løfte hele feltet. Forsiden til wikirehab.no elæring og ehelse Som kompetansetjeneste har vi et ansvar for å holde oss oppdatert på det siste innen digital formidling av kunnskap og kompetanse. Digital læring og elæring har potensiale til å nå mange flere enn ved vanlig møte- og kursvirksomhet, og samtidig gi muligheten for å tilegne seg kunnskapen når man selv har anledning og tid. Kompetansetjenesten har i l øpet av 2014 bygget kompetanse, deltatt på konferanser og i nettverk, og foretatt studiereiser for å lære av de beste innen digital formidling. Vi besøkte Skottland, ledende land på digitale helsetjenester i Europa, og vurderer nå et nærmere samarbeid med Digital Health Institute og de skotske helsemyndigheter med ansvar for elæring og kompetansebygging. RKR har også knyttet kontakt med ledende nettverk for digital læring i Norge REN ledet av Innovasjon Norge. Etter en anbudsrunde samarbeider vi nå med Storyboard om utvikling av 4 elæringskurs som skal understøtte KT-prosjektet. RKR hadde også en studiereise til Trondheim, hvor vi besøkte Norsk Helseinformatikk, som står bak Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), for å lære hvordan de samler og formidler forskningsbasert kunnskap til klinikere gjennom den elektroniske legehåndboka og en egenutviklet elæringsportal. RKR ble i 2014 med i Sunnaas HF sitt elæringsforum, ledet av LMS. Forumet møtes regelmessig for å utveksle erfaringer og ideer. Dette forumet er en forlenget arm av Administratorforum, ansvarlig for læringsportalen i HSØ. 12

13 Samhandling RKR har et bredt kontaktnettverk, både mot fagmiljøer, andre kompetansetjenester og praksisstedene der rehabilitering foregår i og utenfor regionen. Det er viktig at vi også konkretiserer intensjonen om å være relevante og nyttige også for rehabiliteringsfeltet i kommunene. Eksempler på slik involvering i 2014: Røyken kommune RKR bistår med rådgivning og følgeforskning i tre delprosjekter: 1) Beskrive tilbud og kompetansebehov på ulike former for kommunal rehabilitering. 2) Beskrive et nytt institusjonstilbud. 3) Etablere hverdagsrehabilitering. Når prosjektet er ferdig, vil det finnes en beskrivelse av kommunal rehabilitering på flere nivåer, med analyse av behov for kompetanse og kapasitet på hvert nivå. Sørlandet RKR har bistått Lister-regionen (i Vest-Agder) med å utvikle elæring i geriatrisk rehabilitering for kommuneansatte. Det internettbaserte kurset er en god innføring i geriatirisk rehabilitering for ansatte i eldreomsorgen. RKR og RKE (Regional koordinerende enhet) deltok også på samling i kommunenettverket Knutepunkt Sørlandet (Kristiansand), og holdt en presentasjon om elæringskurset og RKRs øvrige satsninger. Aker Helsearena Det foregår samhandling mellom rehabiliteringsenhetene på Aker tilhørende OUS, Sunnaas og Oslo kommune. Døgnenheter, poliklinikker og kompetanseenheter er samlet på samme område og vil ha stor nytte av deling av kompetanse på tvers. Fortløpende: internt ledernettverk for rehabilitering på Helsearena Aker Oktober: Bli kjent dag for rehabiliteringsenhetene på Aker Åpen dag Aker, eksternt arrangement for å presentere alle helse og kompetansetjenesten på Aker. Besøk av Helseminister Bent Høie. RKR stod for felles rehabiliteringsbanner Deltatt i prosjektgruppe for Oslo kommune rundt opprettelse av ressursenter for rehabilitering 13

14 Samarbeid og nettverksbygging I tillegg til samhandling med kommuner og på Aker helsearena, har RKR hatt utstrakt møtevirksomhet og kontakt med ulike organisasjoner og enheter i sykehus og institusjoner, brukerorganisasjoner, kompetansetjenester og offentlige instanser for å gjøre oss bedre kjent med feltet. Slik vil vi dele erfaringer, knytte kontakter for fremtidig samarbeid og bidra med kunnskap og innspill som kan påvirke helsepolitiske føringer. Som nyopprettet kompetansetjeneste har det også vært viktig å formidle en felles forståelse for hva som er kompetansetjenestens oppgaver og hvilke tjenester vi kan bistå med. Enighet om beste praksis Kravet til kunnskapsbasert praksis for å sikre riktig behandling i hele rehabiliteringsforløpet, gjør det viktig å få på plass kvalitetsindikatorer og gode måleverktøy. Både fagfolk og brukere står sentralt i dette arbeidet, og det er derfor naturlig å lytte til innspill fra begge grupper. Det har vi gjort både gjennom deltakelse og arrangement av dialogmøter med brukerorganisasjoner og brukerutvalg. Kunnskapsbasert praksis har også vært fokus i innspillsmøter hos Helsedirektoratet, i møte med Helsebiblioteket og på Erfaringskonferansen, hvor RKR holdt innlegg om implementering av kunnskapsbasert praksis. RKR har også arrangert workshop om Kunnskapstranslasjon for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Internt samarbeid på Sunnaas Som en del av Samhandlingsavdelingen ved Sunnaas er det naturlig å samarbeide med Regional Koordinerende Enhet (RKE) om å få på plass gode samhandlingstjenester på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten. Sammen har vi blant annet hatt møter med Knutepunkt Sørlandet om samhandling og rehabilitering, Helsedirektoratet for innspill til nasjonale kvalitetsindikatorer og HelseNorge.no-portalen, og Ahus Rehabiliteringsnettverk. I samarbeid med RKE, arrangerte RKR årets Rehabiliteringskonferanse på Lillestrøm, med egen workshop om Kartleggingsverktøy. Dialogmøte på Litteraturhuset om rehabilitering Virke Rehab I 2014 innledet RKR et samarbeid med Virke Rehab, interesseorganisasjonen til de fleste private rehabiliteringsinstitusjonene. Sammen ønsker vi å få til et felles forsknings- og utviklingsnettverk for å sikre kunnskapsbasert praksis i feltet, og for å kunne måle effekten og resultatet av de tjenestene som tilbys. 14

15 Nettverksbygging Nettverksbygging er viktig for å dele erfaringer og lære av andre. I den forbindelse har vi hatt møter med Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved OUS, TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og besøkt vår søsterorganisasjon i Helse Vest, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, for å diskutere felles utfordringer og mulige samarbeidsområder knyttet til forskning, elæring, kunnskapstranslasjon og måleverktøy i feltet. Forskning og fagutvikling For å sikre at fremtidige fagarbeidere innen rehabilitering har riktig kunnskap og kompetanse, er det viktig å være tilstede på høgskoler og universitet. Rådgiver Marie Berg har en doktorgrad i ergoterapi og underviser ved HiOA. Det sikrer også en god dialog og et godt samarbeid inn mot forskningsmiljøer og forskningsbasert praksis i rehabiliteringsfeltet. Forskning stod også sentralt i nettverksmøte hos Forskningsrådet, på CHARM-konferansen 2014 og under Kunnskapssenterets årskonferanse. 15

16 Oppsummering av viktige innspillsmøter og konferanser i løpet av året: Arrangert og ledet debattmøte om rehabilitering på Litteraturhuset, Oslo Møte og innlegg hos Knutepunkt Sørlandet samhandling og rehabilitering i kommunen Workshop HiOA om Kunnskapstranslasjon Ledet workshop og innlegg på medlemssamling i Virke Rehab, Soria Moria Møte og innlegg hos Sykehuset Nordland kompetanseenheten -> Stokmarknes Nasjonalt nettverksmøte for Koordinerende enheter, presentasjon HelseNorge.no-portalen Innlegg på styresamling i Virke Rehab, CatoSenteret Son Møte med RHABU ved OUS Innlegg på Sunnaas Innovasjonsseminar Arrangert, innlegg og workshop på Rehabiliteringskonferansen 2014 Bidratt til høringssvar om opptrappingsplanen for rehabilitering Bidratt med innspill til Regionsfunksjon for kunnskapsstøtte i HSØ Innlegg hos AHUS Rehabiliteringsnettverk Forelesninger om rehabilitering ved Høgskolen i Oslo (HiOA) 16

17 Innspill til ny veileder og opptrappingsplan (HelseDir.) Samarbeid med CHARM om rehabilitering i kommunehelsetjenesten Deltatt på Kunnskapssenterets årskonferanse Innlegg på Erfaringskonferanse: Implementering av kunnskapsbasert praksis Dialogmøte om mhelse, Helsedirektoratet Besøk hos Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest Nettverksmøte hos Forskningsrådet (NFR) om grensesprengende forskning og innovasjon Deltatt på Nasjonal samling for kommunikasjonsmedarbeidere innen Helse, Trondheim Besøk hos forskningsenheten ved rehabiliteringsklinikken på Nordås, Helse Bergen Deltatt på Læringsnettverk for pasientforløp i HSØ Møte med Helsebiblioteket om KBP i rehabiliteringsfeltet Bidratt med innspill om kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet Deltatt på CHARM National Conference 2014 Deltatt på Rehab2014-konferansen i Trondheim 17

18 Felles måleverktøy og systematiske evalueringer RKR begynte i 2014 på utviklingen av prosjekter som både kan gi bedre informasjon om pasientene som benytter rehabiliteringstjenester i HSØ og om kompetanseutviklingen til ansatte i feltet. Førstnevnte er knyttet til et oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og Fagråd for rehabilitering. Her er målsetningen å undersøke mulighetene for etablering av felles funksjonsmål og måleverktøy innen rehabiliteringstjenestene i HSØ. Arbeidet i 2014 resulterte i et forslag til et felles kjernedatasett. I 2015 starter vi opp en pilot for å prøve ut disse verktøyene ved avdelinger og institusjoner som ønsker det. Når det gjelder kompetanseutviklingen til ansatte i feltet, ønsker vi å følge opp som en del av vårt kunnskapstranslasjonsprosjekt, blant annet med årlige undersøkelser rundt bruk av kunnskapsbasert praksis. Aktiviteter knyttet til arbeidet med måleverktøy: NPR i Trondheim Workshop Grefsenkollen om funksjonsmål St. Louis, USA Toronto, Canada -> ACRM Møter ved RIC (Chicago) og Moss (Philadelphia) Møte ved RUSK (New York) Kurs Radiumhospitalet om livskvalitetsmål CFS/ME -> Felles måleverktøy for dette feltet Tema i Regionalt fagråd for rehabilitering 18

19 Institusjonsmøter og -besøk Det har vært en givende og lærerik oppgave for RKR å reise ut og bli kjent med alle avdelinger og institusjoner som jobber med rehabilitering i regionen. Helse Sør-Øst dekker et stort geografisk område som omfatter institusjoner fra Agder-fylkene i sør til nord i Oppland fylke. Det tar tid å nå over alle, men kompetansetjenesten tar sikte på et besøk hos alle annet hvert år. Hernes Institutt, Elverum Sykehuset Innlandet HF, Ottestad Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik I løpet av 2014 fikk vi besøkt disse HFene og institusjonene: Sørlandet Rehabiliteringssenter, Eiken SykehusetTelemark HF, Skien SykehusetTelemark HF, Nordagutu Steffensrud Rehabiliteringssenter OUS, Klinisk service, Ullevål Presteløkka Rehabiliteringssenter Sykehuset i Vestfold HF, Kysthospitalet Sørlandet sykehus HF, Kongsgård Oppfølgingsenheten Frisk, Terningen Arena, Elverum 19

20 Kontakt oss E-post: Besøksadresse: Aker helsearena Trondheimsveien 235 Bygg 6, 2 etg.

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker Side 1 Innhold 1. Bakgrunn/oppdraget... 4 1.1. Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?... 4 1.2. Prosjektoppdrag... 5 2. Organisering og struktur... 6 2.1.

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 bbk 2 20.03.2015 Innhold 1.0 INNLEDNING... 5 2.0 PÅDRIVER FOR FAG OG TJENESTEUTVIKLING INNEN LOKALT OG NASJONALT DEFINERTE SATSNINGSOMRÅDER... 6 2.1 Ernæring... 6 2.2 MEDCED Studien:

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn

Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde 2012-2022 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og overordnede føringer.... 5 2.1 Mandat for Områdeplan habilitering

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert

Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 43 og 44 Region: Sør-Øst Dato: 15.10. 28.10.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for

Detaljer

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge

Rapport IS-2272. Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Rapport IS-2272 Årsrapport 2014 Fritt sykehusvalg Norge Publikasjonens tittel: Årsrapport 2014 - Fritt sykehusvalg Norge Utgitt: 04/2015 Bestillingsnummer: IS-2272 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

ÅRSBERETNING. BarnsBeste. nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. side 1 av 5

ÅRSBERETNING. BarnsBeste. nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. side 1 av 5 ÅRSBERETNING 2014 side 1 av 5 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende www.barnsbeste.no 1 BarnsBeste er formelt organisert under

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer