Landbruksinfo for Nedre Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksinfo for Nedre Telemark"

Transkript

1 Nummer November 2009 Opplag: ca 50 papirversjoner Landbruksinfo for Nedre Telemark Et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien Åpning av nasjonalt utvalgt kulturlandskap på Jomfruland/Stråholmen I dette nummeret: Åpning av utvalgt kulturlandskap 1 Skogbruksplaner 2 NMSK-SMIL 2 Husdyrgjødsel 3 Kulturlandskapssamling 3 Elgmøte 4 Invitasjon til bioenergimøte 5 Gamle gjerdetyper på Jomfruland. Foto:Bjørn Ørvik Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen foretok åpningen ved Velhuset på Jomfruland lørdag 22.august. Jomfruland/ Stråholmen et av 20 områder fordelt på alle landets fylker som er valgt ut. Bakgrunnen for valget er områdets verdier knyttet til aktiv jordbruksdrift, biologisk mangfold og kulturhistoriske verdier. re var blitt formet av husdyra. Det er i dag inngått langsiktig avtale med Erik Ballestad, aktiv husdyrholder på Gumøy, om beiting med gammelnorsk sau. Dette har vist seg svært vellykket. En låve for å serve sauene som går ute hele året er under oppføring i regi av grunneierne. Åpningen fant sted i regi av fellesstyret som består av aktive bønder, grunneiere, fastboende og hytteeiere. Torstein Kiil, representant for Stråholmen er valgt som leder. Han leder også arbeidsutvalget som består av Arne Olav Løkstad og Viggo Nicolaysen fra Jomfruland, Erling Krogh fra hytteeierne på Jomfruland og Bjørn Ørvik fra Kragerø kommune. Fylkesmannen og fylkeskommunen har konsultativ status. Etter hovedmarkeringen ved Velhuset på Jomfruland var det markvandring langs veien til Øytangen. Ivar Gundersen, mangeårig bonde på Jomfruland ledet denne. Det var stopp underveis med innlegg og opplysninger fra flere. Det er arrangert kurs i restaurering av gamle steingjerder og resultatet ble besiktiget. I eikeskogen som er del av landskapsvernområdet ble utvekslet synspunkter på videre forvaltning. Oppslutningen om arbeidet til nå viser stor vilje til å ta utfordringene og jobbe mot et felles mål. Positivt signal var at Geir Dalholt fra Landbruks- og matdepartementet i sitt innlegg lovet å følge opp frivillige avtaler om restaurering og skjøtsel med økonomisk kompensasjon og faglig veiledning. Åpningsarrangementet startet med omvisning på Stråholmen. Øya har forhistorie som losstasjon med aktiv jordbruksdrift. Etter at bosetting og husdyrhold opphørte etter 2. verdenskrig startet gjengroingen. På 1990 tallet startet grunneierne og hyttefolket arbeidet med å tilbakeføre landskapet til slik det tidlige- Tekst: Bjørn Ørvik

2 Side 2 Torstein Kiil orienterer om låveprosjektet på Stråholmen Foto: Bjørn Ørvik Nye skogbruksplaner i Skien og Siljan i 2012 Arbeidet med de nye skogbruksplanene startet opp i høst med et forprosjekt. Det er nå etablert en styringsgruppe for prosjektet hvor lederne i skogeierlaga og skogbrukslederne deltar, i tillegg har landbrukskontoret sekretærfunksjonen. Sølvi Berg Vrangsund er leder av styringsgruppa. Første del i arbeidet vil være å kvalitetssikre eiendomsgrenser i skog. Vi planlegger å sende ut et brev til alle skogeiere i kommunen hvor vi ber om kontroll av grenser på kart. Brevet kommer i posten før jul, med frist for tilbakemelding i januar. I løpet av neste år blir det sendt ut tilbud til alle skogeiere om å bestille skogbruksplan. For de områdene som ikke har miljøregistrering i skog (MiS) vil tilbudet inneholde en kombinert bestilling av skog- og miljøplan. Der det allerede er laget miljøplaner håper vi å kunne tilby gamle miljøplaner integrert i nye skogbruksplaner. Feltarbeidet skal gjennomføres i løpet av sesongen 2011 og så blir planene produsert i løpet av vinteren, med levering i De gamle skogbruksplanene i Skien og Siljan er nå 15 år gamle og modne for fornying. I de nye planene kan hver enkelt skogeier selv være med på å bestemme nøyaktighet og tiltak i sin plan. Det vil også bli tilbudt skogbruksplan i digitalt format i tillegg til den velkjente ringpermen med papirkart. Tekst: Anne Kathrine Løberg NMSK og SMIL tilskuddsmidler Fristen for levering av bilag for tilskudd til skogkultur gikk ut 1. november. Det er fortsatt noen midler igjen så forsett med og sende bilag. Vi oppfordrer til å sende bilag, både for NMSK og SMIL, så snart som mulig.

3 Nummer November 2009 Husdyrgjødsel spredning og tidspunkt Side 3 Gjødsellager og sikkerhet Spredning av gjødselvare av organisk opphav (husdyrgjødsel) er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvare på snødekket eller frossen mark. For å unngå ulykker er det nødvendig med vedlikehold av alle typer anlegg. Gjødselkummer og dammer er intet unntak. Sjekk derfor at anlegget er tett og ikke har synlige armering, rustutslag eller andre skader, - at evt. sikringsgjerde er i orden og at spalter/rister ligger forsvarlig og at lemmer og luker er godt sikret. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. Gjødselgass Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen som mulig og skal være utført innen 1. september. All husdyrgjødsel spredd i tidsrommet 1. september til 1. november skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. Vær oppmerksom på ammoniakktapet, ved middels gode spredeforhold er tapet 15 % ved nedmolding innen 2 timer mot 50 % innen 18 timer. Nedmoldingen bør derfor skje så raskt som mulig etter spredning. Foruten luktproblemer er dette også god økonomi. Det skal tas rimelig hensyn til luktulemper ved spredning i nærheten av boliger. Vær oppmerksom på faren med gjødselgass, spesielt ved omrøring. Gå aldri ned eller inn i gjødsellager uten nødvendig verneutstyr. Vær aldri aleine ved slikt arbeid. Talle, utekveèr og foringsplasser Utelager for talle (innhold av mer enn 25% tørrstoff) og inngjerdinger for utekveèr og foringsplasser skal skjermes mot overvann. Disse må for eksempel ikke anlegges i forsenkninger i terrenget eller så nær elve/bekk at det er fare for forurensning (avrenning). Bløtere talle (innhold av mindre enn 25% tørrstoff) skal lagres i tett lager med oppsamlingskum for gjødselvann (avsig). Tekst: Jan Helge Johansen Samling om kulturlandskap i Telemark sept Fylkesmannen arrangerte samling for kommunene i Telemark og Aust og Vest-Agder, der temaet var kulturlandskap. Det var befaringer til ulike steder i Skien. Blant annet Århus forsøksgård, Jarseng og Båserød. Her er Teresa Dalen avbildet mens hun forteller litt om det spesielle kulturlandskapet rundt Jarseng. Tekst: Anna Arneberg Teresa Dalen fra Grenland landbrukskontor Foto: Anna Arneberg

4 Side 4 Elgmøte i Ibsenhuset 3. november Fagnemnd for Utmark i Skien arrangerte et åpent møte om elgforvaltning 3. november. Jaktlag i Porsgrunn, Siljan og Bamble var innbudt. Til sammen møtte ca. 130 personer. Foredragsholder var Erling Solberg fra NINA og tittel på foredraget var Elgens bestandsutvikling hvordan påvirker vi den?. Når elgjegere møtes diskuteres det gjerne livlig og meningene er ofte vidt forskjellige. Hensikten med møtet var at flest mulig skulle få en felles forståelse for problemstillingene i elgforvaltningen og at vi drar i samme retning. Solberg holdt et grundig foredrag og svarte godt på alle spørsmål fra salen. Vi tror alle hadde utbytte av kvelden. Tekst: Trond Indrebø Foto:Kjell-Tore Haustveit

5 Side 5 Innovasjon Norge, Grenland landbrukskontor og landbrukskontoret i Bamble inviterer til: BIOVARME PÅ EGEN GÅRD Planlegging, etablering og drift av biobrenselbasert gårdsanlegg Etablering av biovarmeanlegg for oppvarming av egne bygninger er lite utbredt i Telemark, men det er ønske om flere etableringer. Dette fører til økt etterspørsel etter kompetanse som kan gi bønder og skogeiere mulighet til å oppnå en mer fremtidsrettet bruk av bioenergi med basis i gårdens, landbrukets og bygdenes ressurser. Dette er et kurs for deg som ønsker å vite mer om gårdsvarmanlegg og mulighetene som finnes. Tema er planlegging og drift av anlegg, ulike typer biobrensel og finansiering. Det vil også bli befaring til to gårdsvarmeanlegg. Sted: Hotell Vic i Porsgrunn første kveld og befaring andre kveld. Innhold i kurset Første kveld: - Bioenergi framtidens energiform. - Planlegging av eget gårdsanlegg beregning av varme- og brenselsbehov, prosjektgjennomføring. - Flis som biobrensel ulike typer flis, kvaliteter og egenskaper, flisproduksjon, logistikk og produksjonskostnader. - Ved til biobrensel vedhåndtering, tørking og logistikk. - Finansiering skogfondsordningen og bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge. - Enkel bevertning Andre kveld: - Befaring av gårdsvarmeanlegg hos Hans Martin Lien på Skjelbred i Skien og Magne Midtbø på Holte i Sauherad. Deltakeravgift: Kurset er gratis og inkluderer kursmateriell og enkel bevertning første kurskveld. Kursansvarlig og foredragsholder: Halvor Sem Påmelding innen 12. november til: Servicesenteret Skien kommune Tlf: Epost: Bamble kommune GRENLAND LANDBRUKSKONTOR Skien Porsgrunn Siljan 16. og 17. november kl

6 Grenland landbrukskontor Postboks 3004, Handelstorget 3707 Skien Telefon: Nedenfor følger liste over kontaktpersoner i de seks kommunene. Alle kan nås på direktenummer, og vi oppfordrer dere til å ringe direkte til den saksbehandler dere skal ha tak i. Dersom vi ikke tar telefonen bare vent så blir den koblet over til Servicesenteret som kan ta imot beskjed eller gi informasjon om når vi er å treffe. Skien, Siljan og Porsgrunn kommuner Kjell-Tore Haustveit / Enhetsleder Anne Kathrine Løberg / Landbruksrådgiver Anna Arneberg / Landbruksrådgiver Teresa Dalen / Landbruksrådgiver Trond Indrebø / Landbruksrådgiver Jan Helge Johansen / Landbruksrådgiver Jan Arve Bredesen/ Landbruksrådgiver Bamble kommune Anne Øvrum / Jordbrukssjef Lars Andreas Gjerstad / Skogbrukssjef Einar Teigen / Skog konsulent Kragerø kommune Bjørn Ørvik / Jordbrukssjef Skogoppgaver utføres av Drangedal kom. Drangedal kommune Pål Henne / Jordbrukskonsulent Thor Wraa / Skogbrukssjef Marianne Storbukås / skogfond,viltforvaltning Erik S. Jensen / skogfond, viltforvaltning

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD

BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD Oppdragsrapport fra Skog og landskap 10/2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIOENERGIPROSJEKTET I AKERSHUS OG ØSTFOLD - Brukerundersøkelse

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd.

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Karoline Daugstad, Magnar Forbord og Katrina Rønningen Notat nr 7/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg.

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg. Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12 Prosjektet Eldre landbruksbygninger har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Bidra til utvikling

Detaljer

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM

Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM Trøgstad kommune LANDBRUKSKONTORET HOBØL SPYDEBERG - ASKIM INFORMASJON TIL NYE EIERE/BRUKERE FRA LANDBRUKSKONTORET 2 JORDBRUK... 4 REGISTRERING... 4 PRODUKSJONSTILSKUDD... 4 REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP...

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN Konsernstyret vedtok i vår å innføre et tillegg på 6 øre pr liter melk for produsenter som er medlemmer av husdyrkontrollen. Registrerer du egne veiedata, eller

Detaljer

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Landbruk 2007-19. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Landbruk 2007-19 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1.0 Innledning. 5 1.1 Bakgrunn. 5 1.2 Organisering og tematisering 5 1.3 Forholdet til kommuneplanen... 5 1.4 Revisjon

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Bruksanalyse Jomfruland nasjonalpark. Utgave: 1 Dato: 2014-11-18

Fylkesmannen i Telemark. Bruksanalyse Jomfruland nasjonalpark. Utgave: 1 Dato: 2014-11-18 Bruksanalyse Jomfruland nasjonalpark Utgave: 1 Dato: 2014-11-18 Bruksanalyse Jomfruland nasjonalpark 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Bruksanalyse Jomfruland nasjonalpark Utgave/dato:

Detaljer

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk!

Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger. -vern gjennom nyttig bruk! Rapportering fra Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger -vern gjennom nyttig bruk! 1. Om Ressurssenteret ÅRSAPPORT 2013 1.1 Eiere, finansører og oppdrag I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

Medlemsavis Nr 1 2009

Medlemsavis Nr 1 2009 Medlemsavis Nr 1 2009 Fra skeptiker til optimist Ansetter ny rådgiver og prosjektleder Priser og tjenester Årsmøte 4. Mars Økologiske kurs Lederen Da er vi i gang i vår nye organisasjon Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet

Sluttrapport for prosjektet 20. august 2012 1 Hest som næring Sluttrapport for prosjektet Gry Løberg Side 1 av 19 2 Innholdsfortegnelse 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET... 3 3.1 Fremdriftsplan... 4 3.1.1 Etablering

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr.

Nr. 3 2009 Årgang 4. Nr. 3 2009 Årgang 4. Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket. Sagtømmer +40 65 kr pr. Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i Skogbruket Sagtømmer +40 65 kr pr. m Nr. 2009 Årgang 4 Kontraktstillegg 15 kr pr. m Andelseiermøter i oktober Jenter i

Detaljer

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2015 30. mai Årg. 38. Landbruk

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2015 30. mai Årg. 38. Landbruk INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2015 30. mai Årg. 38 Landbruk Ordfører Ola T. Lånke satte i forrige uke poteter i forbindelse med FNs internasjonale år for matjorda! Les mer på side 3.

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport 1 Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012 Sluttrapport 2 INNHOLD Sammendrag...3 1. Bakgrunn..6 2. Registrering av eksisterende skogsbilveier i den norske veidatabasen (NVDB).. 7 3. Planlegging av

Detaljer

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving Innhold Leder... 2 Styreleder i NLR Østafjells har ordet... 3 Overføring av kompetanse... 4 Markvandring i gulrotåkrar på Ørlandet... 5 Vinnere av NLR`s

Detaljer