Høyhastighetsutredningen Status august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Status august 2011"

Transkript

1 Høyhastighetsutredningen Status august 2011 Tom Stillesby Prosjektleder 23. august 2011 Stortinget

2 Hovedmål med utredningen Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike korridorene: A - B - C - D - Referansealternativet: En videreføring av dagens jernbanepolitikk En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCity-området Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og InterCity-strategi Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

3 Strekningsvise utredninger for strekningene: Trondheim Værnes Oslo Kristiansand Stavanger Oslo Bergen Oslo Trondheim Oslo Göteborg Oslo Stockholm Oppdal Otta Støren Tynset Lillehammer I tillegg skal: Bergen Haugesund/Stavanger, utredes i kombinasjon med: Oslo Bergen Oslo Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Stord Stavanger Voss Odda Gjøvik Geilo Hønefoss Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn/Skien Hamar Gardermoen Lillestrøm Oslo Ski Sarpsborg/Fredrikstad Sandnes Arendal Egersund Mandal Kristiansand

4 Utredningen i 3 faser Mars 2010 Aug 2010 Jan 2011 Aug 2011 Okt 2011 Feb 2012 Fase I Oppsummere tidligere utredninger Fase II Etablere grunnleggende forutsetninger Fase III Utredninger av strekninger Oppsummering og innspill til NTP

5 Totalt 10 Delutredninger Fase II - Avsluttet 1. Planleggings - og utviklingstudier 2. Teknikk - og sikkerhetsanalysermodeller 3. Marked modell første estimat med fokus på trafikk mellom endepunktsområder 4. Kostnadsestimering- og økonomiske modeller 5. Miljøregnskapsmodeller 6. Kommersielle strategier Fase III pågående Videreføring av Fase II 1. Markedsanalyser (person/gods), reisetider, stasjoner og stoppmønster 2. Økonomiske analyser 3. Miljøanalyser 4. Sikkerhetsanalyser Nye Fase III utredninger Linjeframføring og kostnadsestimater 1. Nord 2. Sør 3. Øst 4. Vest

6 Fase III - Hva er gjort siden mars 2011 Fastlagt designparametere basert på Fase II Kartlagt sårbare områder Første iterasjon av markedsanalyser inkl underveistrafikk>100 km for designhastighet 330 km/t utført Linjesøk for design alternativ 1 designhastighet 330 km/t tilrettelagt for godstrafikk Regionale medvirkningsmøter 10 steder i sør-norge Åpen Konferanse 17. juni 2011 Første iterasjon for Godstrafikk på HH baner analysert Første iterasjon på Driftsøkonomi utført

7 Fastlagt designparametere basert på Fase II Vi nedsatte 7 arbeidsgrupper med medlemmer fra de 4 norske rådgivningsfirmaene som gjør korridorspesifikke analyser: Linjeføring Kontruksjonsdeler (broer, tunneler, overbygninger etc) Stasjonsutforming inkl omliggende arealer Byggeprosesser Mengder og kostnader Miljøkartlegging Trafikkstøy Alle tekniske spørsmål fra konsulentfirmaene til HH prosjektet ble sendt tilbake til arbeidsgruppene Hver gruppe utarbeidet et notat som er førende for alle konsulentfirmaene

8 Kartlegging tema, databaser og verdivurdering hhu.avinet.no

9 Kartlegging tema, databaser og verdivurdering Landskapsbilde Verdifulle kulturlandskap Naturvernområder (Naturbase) Vann-/hav-/elveflater (N50) INON-områder Strandsone (100 m buffer på havflate) Regionale landskapsdata Riksantikvarens data for verneverdige byområder Elvedelta Landskapsregioner Kulturmiljø Automatisk fredete kulturminner Forskriftsfredete kulturminner (landsverneplaner) Vedtaksfredete kulturminner Listeførte kirkebygg Kulturminner i vann Verneverdige kulturminner (SEFRAK-registrerte bygninger, tekniske kulturminner, etc) Pilegrimsleden og andre gjennomgående eldre ferdselsveger Verdifulle kulturlandskap Riksantikvarens data for verneverdige byområder (NB-områder + trehusbebyggelse) Naturmiljø Prioriterte naturtyper Elvedelta Naturvernområder (Naturbase) Viltområder (vekt 4 og 5) samt Villreinbasen Artsdatabanken - rødlistearter, (utvalgte kategorier, jfr fase 2 rapport) INON-områder MiS-data Vannkvalitetsdatabaser (fra Vannmiljø) Lakseregisteret (lakseførende vassdrag) Naturressurser Fulldyrket mark Vannkraft (REGINE) Vannforsyning/drikkevann (VREG) Steinbrudd, mineralressurser (NGU) Grus- og pukkdatabasen (NGU) Grunnvannsdatabasen (NGU) (flater) Nærmiljø og friluftsliv Bygninger (med bygningstypedata) Tettstedsnære rekreasjonsarealer (tettsted fra SSB m/2 km buffer) Idrettsplasser, nærmiljøanlegg (N50+ND) Sikrede friluftsområder (naturbase) DNT-ruter og hyttenett

10 Første linjesøk for 330 km/t inkl godstrafikk Korridor Vest

11 Fase III Strekningsvise utredninger B - Mer offensiv utvikling av dagens infrastruktur C - HHB konsepter delvis basert på eksisterende nett D - Nye HHB traseer 1. Design hastighet 330 km/t tilrettelagt for godstrafikk 2. Design hastighet 330 km/t kun passasjertrafikk 3. Design hastighet 250 km/t tilrettelagt for godstrafikk 4. Dobbeltspor 5. 2-løps tunneler 6. Linjeføring så nær som mulig dagens stasjoner eller tettsteder Enkeltspor vil bli vurdert i forbindelse med den totale kapasitetsanalysen kan være aktuelt for deler av en strekning Handlingsalternativene C og D vil da bli senere sammensatt av de forskjellige designalternativer Handlingsalternativ B er blitt definert som oppgradering av dagens nett med en 20% reduksjon av dagens reisetid, avgang annenhver time med uendret stoppmønster.

12 Mål: Kriterier for å kategorisere stasjoner Sørge for attraktive reisetider samtidig som distriktene får et bra tilbud med fornuftig stoppmønster Designet en prosess for å vurdere mulige stopp og kategorisere stasjoner i 3 kategorier Kategori 1 størst marked Kategori 3 minst marked Kategori 1 and 2 stasjoner vil bli faste stopp for avgang hver time Kategori 1 stasjoner vil få stopp for tilleggsavganger hvert 30 min i rushtiden morgen og kveld Kategori 3 stasjoner vil få sjeldenere stopp i løpet av dagen 12

13 Kriterier for å kategorisere stasjoner Stasjonen betjener en befolkning Større enn c.50,000 Kategori 1 Mellom c.10,000 - c.50,000 Kategori 2 Mindre enn c.10,000 Kategori 3 NSB stasjonsbruk pr år Større enn c.500,000 Kategori 1 Mellom c.100,000 - c.500,000 Kategori 2 Mindre enn c.100,000 Kategori 3 Nærhet til andre eventuelle stopp Ikke mindre enn 20km fra en stasjon i høyere kategori Kommunikasjonsaspekter vurdert Er stasjonen godt egnet for å betjene mange små samfunn som ellers ikke ville ha fått et tilbud Betjener stasjonen en lufthavn Er stasjonen nærme en sjøhavn Er stasjonen stopp på IC eller lokaltog Er stasjonen nær en motorvei/større vei eller større vei kryss Er stasjonen nær en bussterminal Ved hjelp av Markeds analysen og iterasjoner med denne vil stasjoner og stoppmønster bli endelig bestemt 13

14 Korridor Nord Oslo - Trondheim

15 Korridor Nord - Traseer 1 5

16 Oslo Trondheim Traseen via Hamar, Lillehammer og Gubrandsdalen testet mht antall reisende De andre traseene og stopp mønsterene vil også bli testet Kat 3 6a/b Otta Vinstra Ringebu Trondheim Oppdal Dombås Lillehammer 6c/d Støren Berkåk Tynset Alvdal Koppang Rena Værnes Trondheim route Kat 2 6g Gjøvik Hamar Gardermoen Oslo Kat 1 16

17 Oslo Trondheim (via Hamar/Gudbrandsdalen (6A) Total HHT marked i 2024 og 2043 for billettpris på dagens NSB nivå: Sted Antall/år (T) Fase II Oslo Gardermoen Hamar Lillehammer Otta Oppdal Støren Trondheim Værnes Total % 19% 4% 8% 53% Sted Tid Oslo 00:00 Gardermoen 00:21 Hamar 00:47 Lillehammer 01:05 Otta 01:34 Oppdal 02:06 Støren 02:25 Trondheim 02:43 Værnes 02:54 HSR Car Air Bus Classic Rail Trafikk fra kat 3 stasjoner ennå ikke testet 17

18 - Alt. 330km/t for godstrafikk Tunnel Open Track Gudbrandsdalen Rondane Østerdalen Section: Gardermoen - Støren North Route Chainage Length Open Track Tunnel Tunnel share GardermoenStøren North Number Sub-Corridor Scenario [km] [km] [km] [km] [km] [%] Route 1 Gudbrandsdalen D Route 2 Rondane D Route 3 Østerdalen D Note: All routes include existing/planned railway-section from Gardermoen to Sørli (Length ~57/49km, Tunnel ~6km) 1 8

19 Korridor Sør Oslo Kristiansand - Stavanger

20 Sør: Oslo - Stavanger Trasee 3b direkte fra Drammen til Porsgrunn testet mht antall reisende Stavanger route Drammen Oslo 3b 3a Stavanger Sandnes Porsgrunn/Skien Kragerø Tønsberg Arendal Risør Egersund Mandal Lillesand Grimstad Kristiansand 20

21 Oslo Kristiansand / Stavanger (3B) Total HHT marked i 2024 og 2043 for billettpris på dagens NSB nivå: Sted Antall/år (T) Fase II Gardermoen Oslo Drammen Skien/Porsgrunn Arendal Kristiansand Mandal Egersund Sandnes Stavanger Total % 18% 3% 7% Sted Tid Oslo 00:00 Drammen 00:38 Skien 01:00 Arendal 01:29 Kristiansand 01:48 Mandal 02:01 Egersund 02:29 Sandnes 02:47 Stavanger 02:52 49% HSR Car Air Bus Classic Rail Trafikk fra kat 3 stasjoner ennå ikke testet 21

22 Stasjon Kristiansand Ny stasjon i Kristiansand Dagens sekkestasjon lite egnet Krevende både topografisk og arealmessig å finne plass Skisse viser mulig plassering ved Eg, like sør for sykehuset I alternativ 250km/t kan også stasjon ved Kjevik vurderes

23 Nøkkeldata alternativ 330km/t - foreløpig Samlet lengde nytt dobbeltspor: 419 km (Drammen Sandnes) Første utkast hadde 187 tunneler. Tunnelandel: 55% Lavere tunnelandel etter optimalisering Drammen Brokelandsheia: 50% Brokelandsheia Kristiansand: 45% Lengste tunnel: 17 km Få tunneler over 3 km

24 Korridor Vest Oslo Stavanger (over Haukeli) Oslo Bergen Stavanger - Bergen

25 Stigning < 12,5 promille gjør at vi ikke når opp til Finse & Myrdal stasjon på traseen Hønefoss - Bergen Vanskelig linjeføring gjør at vi ikke kommer innom Os på Bergen- Stavanger traseen Bergen Stavanger route Bergen route Bergen Arna Voss Odda Geilo Gol 5a Nesbyen Hønefoss 4a Haugesund Stord Sauda 4b Haukeligrend 5b Oslo Drammen Kongsberg Stavanger Seljord 5c Bø Notodden 25

26 Oslo Bergen via Numedal (5B) Total HHT marked i 2024 og 2043 for billettpris på dagens NSB nivå: 13% 4% 18% 49% HSR Car Air Bus Classic Rail Fase II Gardermoen Oslo Drammen Kongsberg Geilo Voss Bergen Total % Sted Tid Oslo 00:00 Drammen 00:38 Kongsberg 00:52 Geilo 01:29 Voss 02:03 Bergen 02:27 Trafikk fra kat 3 stasjoner ennå ikke testet 26

27 Oslo Bergen/Stavanger via Haukeli (4B+5C) Total HHT marked i 2024 og 2043 for billettpris på dagens NSB nivå: Sted Antall/år (T) Fase II Gardermoen Oslo Drammen Kongsberg Notodden Odda Bergen Haugesund Stavanger Totalt Trafikk fra kat 3 stasjoner ennå ikke testet 18% 4% 16% 13% Mode Share: Scenario D Oslo Bergen 2024 (Oslo/Akershus-Bergen 23% 18% 3% 7% Mode Share: Scenario D Oslo Stavanger 2024 (Oslo/Akershus-Stavanger) Sted Tid Sted Tid Oslo 00:00 Oslo 00:00 Drammen 00:38 Drammen 00:38 Kongsberg 00:52 Kongsberg 00:52 Notodden 01:29 Notodden 01:29 Odda 02:03 Haugesund 02:25 Bergen 02:27 Stavanger 02:46 50% 49% HSR Car Air Bus Classic Rail HSR Car Air Bus Classic Rail 27

28 Bergen - Stavanger (4A) Total HHT marked i 2024 og 2043 for billettpris på dagens NSB nivå: 39% 10% 6% 1% 45% HSR Car Air Bus Classic Rail Sted Antall/år (T) Fase II Bergen Stord Haugesund Stavanger Total Sted Tid Bergen 00:00 Stord 00:33 Haugesund 00:53 Stavanger 01:18 28

29 Høydeprofil eksisterende Bergensbane vi kommer ikke over fjellet!

30 Korridor Øst Oslo Drammen Oslo Stockholm Oslo - Gøteborg

31 Korridor Øst: Oslo Gøteborg / Stockholm Reisetider er under utarbeidelse Markedstall for Sverige er under utarbeidelse Stockholm route Testing av antall reisende vil bli utført når overnevnte er ferdig Lillestrøm 2a Kongsvinger 1 Oslo Ski 2b Moss 2c Sarpsborg Halden Gothenburg route 31

32 Oslo Gøteborg Markedstall fra mars 2011 Veldig forskjellig fra de andre strekningene da denne korridoren er dominert av bilreiser 3,0 mill. grensepasseringer pr år Total HHT marked i 2024 ca: 1) 1,2 mill. reiser i året pr dag Hvorav 0,3 mill. nye reiser 2) 1,3 mill. reiser i året pr dag Hvorav 0,4 mill. nye reiser Reisetid : 2 t 30 min 1 tog pr time i hver retning Mulige stasjoner/stopp blir sterkt påvirket av InterCity markedet mellom Oslo Halden. Ennå ikke testet. 32

33 Oslo Stockholm Markedstall fra mars 2011 Total HHT marked i 2024 ca: 1) 0,8 mill. reiser i året pr dag 65% av det totale fly/hht markedet Hvorav 0,3 mill. nye reiser 2) 1,0 mill. reiser i året pr dag 75% av det totale fly/hht markedet Hvorav 0,5 mill. nye reiser Reisetid : 3 t 10 min 1 tog pr time i hver retning 33

34 Strekninger / linjer i korridor Øst C = 250 km/t D = 330 km/t

35 Foreløpig linje Ski - svenskegrensen

36 IC-strategi og HHB i Østfold Hva ligger i alternativene B: IC-strategi med oppgradering til 200 km/t via Moss, Fr.stad, Sarpsborg. C: IC-strategi med oppgradering til 250 km/t via Moss, Fr.stad, Sarpsborg. D: HHB med direktelinje utenom Ski, via Sarpsborg og Halden.

37 Foreløpig linjeforslag Oslo - Drammen

38 Foreløpig linjeforslag inn mot Oslo S

39 Foreløpige lengder og tunnelandel Strekning: Total lengde: Tunnel- andel: Lillestrøm - Åmotfors C 133 km 17 % Lillestrøm - Åmotfors D 82 km 48 % Ski - Ørje C 64 km 16 % Ski Nord - Ørje D 62 km 40 % Ski - Kornsjø D 101 km 47 % Oslo - Drammen D 40 km 85 % C = 250 km/t D = 330 km/t

40 Videre arbeid Linjeføring for alle designalternativene Tiltak for reisetidsreduksjon på eksisterende nett Totale markedstall person- og godstrafikk Kostnadsestimater - utbygging og drift Sikkerhetsanalyser Miljøregnskap Driftsøkonomi Samfunnsøkonomi Foreløpige resultater november 2011 Utredning ferdig 1. februar 2012

41 Moderne høyhastighetsbane

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Oslo 25. Januar 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Forutsetninger Gjennomførbarhet Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner

Detaljer

Del 2: Korridorspesifikke analyser

Del 2: Korridorspesifikke analyser Høyhastighetsutredningen 2010-2012 Konklusjoner og oppsummering av Fase 3 Del 2: Korridorspesifikke analyser Jernbaneverket 23. januar 2012 Versjon 1, 23.01.12 1 Høyhastighetsutredningen Konklusjoner og

Detaljer

Utbyggingstakt for høyhastighetsbaner i Norge

Utbyggingstakt for høyhastighetsbaner i Norge Utbyggingstakt for høyhastighetsbaner i Norge Alternative scenarioer for Oslo-Trondheim Gulbrand Fjeldaas Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Alf Helge Løhren, BAT Medveileder: Tor

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen JANUAR 2011 Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen 2 Mulighetsstudie IC Østfoldbanen Forord Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7.

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7. SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 2. februar 2012 Årgang 3, nummer 5 REV Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 19. Desember 2011 Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Bakgrunn og

Detaljer

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL

DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL DOVRESAMBANDET OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT SMART SAMFERDSEL 2 Lyntog er fremtiden: Norge må med Møre og Romsdal må med I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett.

Detaljer

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptanalyse Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt av Jernbaneverket

Detaljer

Velkommen til Tønsberg

Velkommen til Tønsberg Velkommen til Tønsberg 1 2 Vestfoldbanen på rett spor? v/prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum April 2010 3 AGENDA Generell status jernbanen i Norge Vestfoldbanen: Holm Nykirke Barkåker Tønsberg Farriseidet

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1

Konseptvalgutredning. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden. 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1 Konseptvalgutredning Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 KONSEPTMULIGHETER 1 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene)

Detaljer

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden Bli med oss frem! Sørvestbanen - historien og fremtiden 1 Sørvestbanen - historien og fremtiden I 1893 kom den daværende Jernbankommitéen med følgende uttalelse: Enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge Nye baner på solid berggrunn, som her i Sveits, er mye rimelegere å bygge enn f.eks. på flate jordbruksområder. Foto: SBB CFF Utviklingen av prosjektet

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden 120 163 Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika n ov e m b e r 2 0 14 159 191 Oslo Nesoddtangen Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus Oppegård Nesodden E 134 Røyken 282 Vinterbro

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker

Fylkesdelplan for. Grenlandsbanen. Telemark og Aust-Agder Qlker I TELEMARK AUST-AGDER FYLKES- KOMMUNE Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder Qlker ALTERNATIVE T R A S E P O ~ R E RFOR GRENLANDSBANEN Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og

Detaljer

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm]

T-bane og trikk. Jernbane. Veitrafikk. Modal-split [%] 100 1,2 88 2 7 1 0,2 Transportarbeid [mill. pkm] 1 Utgangspunktet 1.1 Transportsituasjonen Bevisstheten om temaer som bevaring av ressurser, klimaendringer og miljø øker over hele verden, også i Norge, med sine store oljeforekomster, uberørte og tynt

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

Mørke tider for gods NR 8 2011

Mørke tider for gods NR 8 2011 NR 8 2011 Mørke tider for gods Godsaktørene taper hundrevis av millioner kroner. Nå ber de om en nasjonal dugnad for å bygge en moderne infrastruktur. SIDE 4 11 Signaler Innhold 38 Heftig Mandag morgen

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2023 Høringsutgave 20. september 2013. Høringsutgave

Handlingsprogram 2014 2023 Høringsutgave 20. september 2013. Høringsutgave Handlingsprogram 2014 2023 Høringsutgave 20. september 2013 Høringsutgave 2 Handlingsprogram 2014 2023 Innhold 1 Jernbanen i tiden...................................... 6 2 Mål og prioriteringer.................................

Detaljer

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER Oppdragsgiver Fylkeskommunene i Aust -, Vest Agder og Rogaland Rapporttype Mulighetsstudie KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER STREKNINGEN BROKELANDSHEIA - EGERSUND Foto: Norsk Bane 2 (57)

Detaljer

www.oslopakke2.no Baneløsninger til Lørenskog og Ahus RAPPORT NR 3 FORSTUDIE

www.oslopakke2.no Baneløsninger til Lørenskog og Ahus RAPPORT NR 3 FORSTUDIE www.oslopakke2.no Baneløsninger til Lørenskog og Ahus RAPPORT NR 3 FORSTUDIE November 2005 2 Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus. Forstudie. Baneløsninger til Lørenskog og Ahus. 3 Forord Denne

Detaljer