SPAREBANKEN PLUSS. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAREBANKEN PLUSS. Årsrapport"

Transkript

1 SPAREBANKEN PLUSS Årsrapport

2 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Styrets årsberetning 11 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 28 Revisjonsberetning Kontrollkomiteens melding 29 Tillitsvalgte i Sparebanken Pluss 30 Personmarked 32 Næringslivsmarked 35 Sparebanken Pluss, Søgne 36 Organisasjonskart Bankkontorer

3 Finanskrise Det ble en dramatisk avslutning på året Børskollaps verden over, fall i verdier på bolig og næringseiendom, voldsom nedgang i råvarepriser inkludert olje; den negative nyhetsstrømmen bare tiltok i styrke og toppet seg i 4. kvartal. Og banker, særlig såkalte investeringsbanker, både i USA og Europa fikk raskt problemer. Mange gikk konkurs, også så nært som i Danmark. Finanskrisen var definitivt et faktum. I lang tid var troen i Norge, ikke minst hos myndighetene, at Norge nok kom til å bli berørt av hendelsene ute i verden, men likevel ikke med alvorlige konsekvenser inn mot den norske økonomien. Da det i oktober utviklet seg en situasjon med at det internasjonale fundingmarkedet for banker, selve livsnerven for likviditeten, mer eller mindre stoppet opp, kom imidlertid både regjering og sentralbank på banen med redningspakker for å unngå fullstendig kollaps i finanssektoren. De tiltak som ble satt inn i Norge dempet uroen i markedet, og finanssituasjonen roet seg. Det gjorde den fordi Norge i det store og det hele har et meget solid bankvesen. Krisen som nærmet seg var dermed i større grad en systemtrussel enn et bankspesifikt problem. Den var systemkrisen som i løpet av noen dramatiske uker ble avverget. Starten på 2009 har lignet på slutten av 2008, med videre nedgang i de fleste indekser og indikatorer. Overgangen fra en finans- og likviditetskrise til en alvorlig økonomikrise har for lengst materialisert seg. Antall konkurser øker dramatisk både for store og små selskaper. Bilindustrien internasjonalt og båtindustrien lokalt er bare eksempler på dette. Rapporten om at den amerikanske forsikringsgiganten AIG tapte over 400 milliarder kroner bare i fjerde kvartal uttrykker dramatikken. Hva har da egentlig skjedd? Burde vi ha sett og forstått at dette ville komme? I fjorårets beretning skrev vi om slutten av 2007 som et vendepunkt etter 5 utrolige år med vekst og oppgang. Vi skrev om den altfor høye og langvarige kredittveksten, om boligbobler, CDOer, subprime, grådighet og manglende risikoforståelse, og at vi trolig sto foran en resesjon og en ubehagelig omstillingsperiode. Men at finans og økonomi på verdensbasis skulle komme nærmest fullstendig ut av kontroll, var det neppe noen som virkelig så. Virkeligheten har overgått fantasien. Hvordan kunne det skje? USA-økonomien er nøkkelen til å forstå ekstremitetene, men de fleste andre land, Norge inklusive, utgjorde avarter av det samme. For prisen på den lånefinansierte økonomiske festen ble altså en durabelig boblesprekk. Det at kredittveksten år etter år skulle ligge på % kunne ikke være mulig. Selvfølgelig ikke. Men vi trodde det var annerledes denne gang. For nå het det China-effekt og globalisering. Den nye tid lå foran oss, et paradigmeskifte, ble det hevdet. Så var det altså ikke slik. Som det heller ikke var i gamle dager, helt tilbake til For da hadde vi også boblesprekk. Den gang het det itboblen. Da var det troen på den nye verden gjennom en it-industriell revolusjon som fikk verden til å glemme eller fortrenge de økonomiske tyngdekraftlover. Og vi har tidligere også minnet om ordentlige gamle dager. For drøyt 100 år siden, i 1905, ble også landsdelen hjemsøkt av nedgang og finansiell krise. Wilhelm Krag, som i 1924 skrev historien om bankens første 100 år, skrev den gang at Det var fremkalt etter en abnorm stigning i grunnverdiene i byen og omegn. De verste rønner ble solgt til vanvittige priser etter sigende for at finde plads for store, innbringende leiegårde. Banker kappedes om at finansiere de vildeste foretagende. Det var den reneste hexedans. Dagens diskusjon om lånefest og boligboble er bemerkelsesverdig lik debatten fra den gang. Er dette så kapitalismens armageddon? Er det markedets, og i særdeleshet finansmarkedets endelikt? Selvfølgelig er det ikke det. I stedet for å avskrive markedet hver gang en boble sprekker, må vi faktisk akseptere at boblene er en del av den prisen vi må betale for å ha et velfungerende markedssystem. Den eneste sikre måten å forhindre bobler på er å ta bort bedriftenes og forbrukernes rett til selv å verdsette og styre egne investeringer. Det heter sentralstyring og prisregulering, og er forsøkt av de fleste land med katastrofale følger; køer for lån, telefon, bil og hus, og med tilhørende penger under bordet. Men vi frykter at konsekvensene av boblesprekken denne gang kommer til å gjøre situasjonen enda verre før den blir bedre. Redusert handel, tegn til proteksjonisme, dramatisk økt arbeidsledighet i mange land; 2009 blir ubehagelig. To faktorer er trolig avgjørende for den norske økonomiens utvikling: - Utviklingen i antall arbeidsledige. Tallet stiger sterkt ved inngangen til 2009, og antall konkurser øker dramatisk med tilhørende økning i antall arbeidsledige. - Videre oljerelaterte investeringer. Høye investeringer holder hjulene i gang i store deler av industrien, men fallet i oljeprisen vil påvirke videre investeringer i negativ retning. Videre oljeprisutvikling blir viktig. Disse to faktorene vil også være vesentlige for utviklingen i vår egen landsdel. I 2003 ble ikke Sørlandet i særlig grad rammet av tilbakegangen. Det gjør vi trolig denne gangen. Sparebanken Pluss vil i sin virksomhet gjenspeile den videre utviklingen på Sørlandet. Økte tap vil være del av hverdagen i 2009 og Også resultatet for 2008 ble påvirket av dette. Likevel kunne vi presentere en overskrift med Solid resultat i et turbulent finansmarked. Banken har lang og god tradisjon for ikke å være den banken som tjener aller mest under høykonjunkturene. Vår risikoprofil med relativt høy egenkapital og kapitaldekning og solide likviditetsreserver har dempet inntjeningstoppene noe. Det tjener vi på i dagens situasjon. I motsetning til flere av de øvrige regionbanker kom Plussbank godt ut av Finanskrisen ga også oss negative virkninger i verdiutviklinger på obligasjonsbeholdningen og gjennom økte avsetninger til næringstap. Det kan vi leve godt med, og er en selvfølgelig del av den risikoen vi lever med og av som bank. Mange år nesten uten tap har nærmest vært normalen og for gode til å være sanne. Med den ambisjon og utvikling som banken har hatt gjennom de senere år, har vi hatt muligheten for å utvikle og realisere mål gjennom slagordet Vi vil mer. Vi har hatt en sterk ambisjon om å bidra til vekst og utvikling på Sørlandet gjennom stadig økt tilstedeværelse både på person- og næringslivsmarkedet. Det har vi klart bla gjennom flere nyetableringer. Det skal vi også fortsette med. Utfordringene gjennom den finanskrise verden nå gjennomgår blir mange og tøffe. Men kriser gir også muligheter. Det skal vi benytte til å befeste vår posisjon gjennom vårt nye slagord Banken for Sørlandet. Stein A. Hannevik Adm. direktør

4 Hovedtrekk 2008 Et år preget av den internasjonale finanskrisen 2008 var preget av finanskrisen som rammet amerikanske og europeiske banker hardt. Også norske banker fikk merke virkningene av denne, noe som ga seg utslag i tap på verdipapirer, høyere kostnader ved låneopptak og svekket tilgang på likviditet. Solid rentenetto Rentenetto økte fra 375,1 mill. kroner til 439,2 mill. kroner, eller 17,1 prosent. Fortsatt godt driftsresultat På tross av økte nedskrivninger på verdipapirer og utlån, hadde banken et driftsresultat før skatt på 225 mill. kroner. Høy effektivitet og lave kostnader Banken har fortsatt lavest kostnadsprosent av landets regionbanker. Målt i prosent av inntekter utgjorde kostnadene 42 prosent. Økte nedskrivninger på verdipapirer og økte tapsavsetninger Uroen i finansmarkedet var årsaken til at banken i 2008 foretok nedskrivninger på obligasjonsbeholdningen med 58 mill. kroner. Nedskrivninger på utlån ga brutto tapskostnad på 48 mill. kroner. Forvatningskapitalen passerte 30 mrd. Forvaltningskapitalen passerte 30 mrd. kroner i desember Det er bare litt over to år siden forvaltningskapitalen passerte 20 mrd. kroner. Fortsatt godt kontantutbytte på grunnfondsbevis Kontantutbyttet på bankens grunnfondsbevis ble kr. 12,00. Nyetableringer I mai åpnet banken nytt avdelingskontor i Lillesand. Høsten 2008 ble det åpnet et representasjonskontor i Lyngdal. NØKKELTALL Utlånsvekst (brutto utlån) (%) 15,4 16,6 17,3 17,3 16,6 Herav: Personkunder 12,0 13,8 18,4 20,3 19,3 Næringslivskunder 21,2 21,8 15,5 12,3 12,4 Innskuddsvekst (%) -3,6 17,7 18,3 15,8 16,2 Forvaltningskapitalvekst (%) 17,4 19,2 19,3 19,9 17,4 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) Tap på utlån i prosent av brutto utlån (%) 0,18-0,01-0,04 0,00 0,08 Innskuddsdekning (%) 1 51,1 61,2 60,7 60,4 61,2 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 2 8,5 12,0 13,1 11,4 10,5 Kostnader i prosent av inntekter (%) 3 42,1 39,7 39,3 43,3 46,0 Kapitaldekning (%) 4 13,5 14,9 13,9 14,8 13,0 Kjernekapitaldekning (%) 5 11,4 12,5 13,9 14,6 13,2 Børskurs ved utgangen av året (kroner) Resultat/utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (kroner) 6 12,00 17,00 18,81 16,14 14,48 Kurs/fortjenesteforhold (P/E) 7 11,17 13,15 13,29 15,80 15,68 Utbytte pr. grunnfondsbevis (kroner) 12,00 17,00 18,50 16,00 14,50 Riskbeløp pr. grunnfondsbevis (kroner) 0,00 0,00 0,31 0,14-0,02 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis (kroner) Kurs/bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis(p/bv) 9 0,98 1,64 1,83 1,89 1,68 Grunnfondsbeviskapital i prosent av EK pr ,99 9,70 10,51 11,68 12,84 Antall ekspedisjonssteder Antall årsverk Definisjoner: Innskudd fra kunder / netto utlån til kunder. Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital. Sum andre driftskostnader / netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og sum andre inntekter. Total ansvarlig kapital / risikovektet balanse. Kjernekapital / risikovektet balanse Grunnfondsbeviseiernes andel av driftsresultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående grunnfondsbevis. 7 Børskurs ved utgangen av året/fortjeneste pr. grunnfondsbevis. 8 Bokført verdi av grunnfondsbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond / utestående grunnfondsbevis. 9 Børskurs ved utgangen av året/ bokført verdi av grunnfondsbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond.

5 HOVEDTALL FRA RESULTATREGNSKAP: mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % Netto rente- og kredittprov.inntekter 439,2 1,61 375,1 1,64 329,5 1,71 299,5 1,83 286,9 2,08 Sum andre driftsinntekter 43,1 0,16 97,9 0,43 117,2 0,61 89,6 0,55 79,4 0,58 - Herav gevinst verdipapirer -61,1-0,22-5,1-0,02 13,5 0,07 0,2 0,00-3,2-0,02 Sum driftskostnader 203,1 0,75 187,9 0,82 175,5 0,91 168,3 1,03 168,6 1,22 Driftsresultat før tap 279,1 1,02 285,1 1,24 271,3 1,40 220,8 1,35 197,7 1,43 Tap på utlån, garantier m.v. 45,6 0,17-1,4-0,01-7,4-0,04-0,5 0,00 10,5 0,08 Nedskrivning verdipapirer 8,8 0,03 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Driftsresultat 224,8 0,83 286,5 1,25 278,7 1,44 221,3 1,35 187,2 1,35 Skatt 69,8 0,26 84,3 0,37 77,3 0,40 64,2 0,39 55,4 0,40 Resultat for regnskapsåret 155,0 0,57 202,2 0,88 201,3 1,04 157,1 0,96 131,8 0,95 FRA BALANSE (pr ): Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital KVARTALSVIS RESULTAT 2008/2007 BELØP I HELE TUSEN 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipapirer m/variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendr.og gevinst av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning verdipapirer Driftsresultat Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden KVARTALSVIS RESULTAT I % AV GJ.SNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,64 1,67 1,56 1,58 1,64 1,63 1,63 1,64 Sum andre driftsinntekter 0,05-0,02 0,40 0,22 0,41 0,39 0,47 0,47 Sum driftskostnader 0,77 0,70 0,78 0,75 0,81 0,74 0,86 0,86 Driftsresultat før tap 0,92 0,95 1,18 1,05 1,24 1,28 1,24 1,25 Tap på utlån, garantier m.v. 0,69 0,05 0,01-0,13-0,04 0,02-0,02 0,03 Nedskrivning verdipapirer 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Driftsresultat 0,13 0,90 1,17 1,18 1,28 1,26 1,26 1,22

6 STYRETS ÅRSBERETNING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2008 var preget av finanskrisen som rammet amerikanske og europeiske banker hardt. I løpet av høsten 2008 ble de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae satt under offentlig administrasjon. Flere store internasjonale investeringsbanker ble i kjølvannet av dette omdannet, fusjonert eller kjøpt opp av staten. I flere land ble det nødvendig med omfattende tiltak for å gjenopprette tilliten til finansinstitusjonene. Uro og usikkerhet i finansmarkedet førte til at interbankmarkedet sluttet å fungere. Banker over hele verden var usikre på egen og andre bankers finansielle stilling og unngikk å låne til hverandre. Dermed økte pengemarkedsrentene. Også norske banker fikk merke virkningene av finanskrisen. Dette ga seg utslag i tap på verdipapirer, høyere kostnader ved låneopptak og svekket tilgang på likviditet. Renter på innlån fra norske investorer til solide norske banker steg i løpet av høstmånedene til mer enn to prosentpoengs påslag på allerede høye pengemarkedsrenter. Internasjonalt var situasjonen dramatisk. I flere land ble myndighetene etter hvert tvunget til å garantere for publikums innskudd i bankene, og i våre naboland ble det gitt statsgaranti for finansiering til banksystemet. Til tross for ulike internasjonale statlige tiltakspakker, ble tilgangen på langsiktig finansiering til bankene likevel vanskelig. I løpet av senhøsten 2008 måtte også norske myndigheter gripe til ulike virkemidler for å sikre bankenes finansiering, blant annet gjennom Bankpakke 1. Finanskrisen bidro til å forsterke konjunkturendringen som var i en begynnerfase allerede ved utgangen av I løpet av 2008 falt boligpriser og selskapsverdier langt mer enn de fleste hadde forventet. Svakere internasjonal vekst medførte mindre etterspørsel etter norske varer, i kombinasjon med at råvarepriser fikk en kraftig tilbakegang internasjonalt. Norges Bank endret signalrenten fem ganger i Renten ble endret to ganger i 2. kvartal og hver gang ble renten satt opp med 0,25 prosentpoeng. Som følge av finanskrisen, ble renten satt ned tre ganger i 4. kvartal. De to første gangene med 0,50 prosentpoeng og den siste med hele 1,75 prosentpoeng. Styringsrenten var på 3,00 prosent ved utgangen av Årsveksten i innenlandsk bruttogjeld til publikum, K2, falt til 9,9 prosent ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten falt både for næringslivet og husholdninger. For husholdningene har ikke veksten vært så lav siden september For Oslo Børs ble 2008 et turbulent år. Sett under ett var det i 1. halvår et kursfall på Oslo Børs på 5,6 prosent. I første del av 3. kvartal fortsatte børsfallet, og i september og oktober falt børsen med henholdsvis 25 og 23 prosent. Totalt i 2008 har børsen falt med 54,1 prosent. Den norske kronen svekket seg mye i høstmånedene 2008, og stramheten i arbeidsmarkedet avtok markert. Tall fra NAV viste en økning i arbeidsledigheten, og den var ved utgangen av desember på 2,0 prosent. Sesongjustert var personer ledige eller på tiltak. VIRKSOMHETSOMRÅDE OG MARKED Sparebanken Pluss er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring, pensjon og betalingsformidling. I bankens visjon sies det blant annet følgende: Sparebanken Pluss skal være Banken for Sørlandet ; en ledende, solid og selvstendig bank med Sørlandet som sitt hovedmarked. Banken har sitt hovedkontor i Kristiansand, og har totalt 15 kontorer. 10 i Vest-Agder og 5 i Aust-Agder. De siste fire årene har banken åpnet fire nye kontorer, - henholdsvis i Arendal, Grimstad, Søgne og Lillesand. Det siste ble åpnet i Lillesand i mai De nye kontorene har tilført et stort antall nye kunder og har betydd mye for bankens totale vekst de senere år. Banken har planer om ytterligere etableringer i Agder, - spesielt i den vestre delen av Vest-Agder. Filialen på Lund i Kristiansand ble lagt ned i februar 2008 og kundene ble overført til bankens hovedkontor. Selv etter denne nedleggelsen har Sparebanken Pluss tre kontorer i Kristiansand og er den eneste banken med mer enn ett kontor i byen. Sparebanken Pluss har de siste årene hatt sterk vekst utenfor Sørlandet. Dette er en utvikling som har vart over noen år, og har først og fremst sammenheng med bankens avtale med de kristne organisasjonene (KNIF). For øvrig merkes det også at kunder som flytter fra landsdelen fortsetter å benytte sin gamle bank. Den siste tiden har det også vært en tendens til at kunder som har benyttet såkalte gebyrfrie nettbanker, i tillegg til sin hovedbank, flytter sine bankforretninger hjem, noe også Sparebanken Pluss har merket. Dette har blant annet sammenheng med endret gebyrpolitikk. I 2008 ble det foretatt en fullstendig omlegging av gebyrene slik at også kunder i Sparebanken Pluss kan oppnå tilnærmet gebyrfrihet ved bruk av bankens tjenester. I 2008 ble det besluttet å skifte leverandør på forsikringsområdet. Avtalen med Terra Forsikring AS ble sagt opp 1. juli Ny forsikringsleverandør er Tennant Forsikring, som eies 100 prosent av Gjensidige Forsikring. Tennant tilbyr både skade- og personforsikringer. Som følge av dette samarbeidet, skal Sparebanken Pluss forvalte enkelte forsikringsporteføljer for Gjensidige i Agder. I denne forbindelse har banken midlertidig etablert et kontor i Lyngdal kommune.

7 I tillegg til å skifte leverandør på forsikring, har banken også etablert et eget forsikringssenter som innebærer økt fokus på dette område samt at kundene tilbys bedre rådgivning og spesialkompetanse. Av samme grunn ble det i 2008 også etablert et eget plasseringssenter var det første hele driftsår for Pluss Garanti Eiendomsmegling AS. Selskapet eies av Kristiansand og Omegn Boligbyggelag (KOBB) og banken. Selskapet har virksomhet i henholdsvis Kristiansand og Vennesla. Meglerselskapet og banken vil i 2009 intensivere samarbeidet i Kristiansand. I løpet av våren vil samtlige meglere ha sitt arbeidssted i bankens lokaler. I Vennesla er dette allerede tilfelle. Pluss Garanti Eiendomsmegling, som andre meglerhus, merket finanskrisen i andre halvår Det er foretatt tilpasninger til et marked med lavere omsetning, selv om salget av boliger har tatt seg kraftig opp i begynnelsen av Pluss Garanti Eiendomsmegling driver ikke i fritids- og næringsmarkedet. DRIFTSRESULTATET Sparebanken Pluss hadde i 2008 et driftsresultat før skatt på 224,8 mill. kroner, mot 286,5 mill. kroner i Resultatet tilsvarer 0,83 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,25 prosent i Bankens rentenetto har økt med 64,0 mill. kroner og utgjør 439,2 mill. kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,61 prosent mot 1,64 prosent i Etter at sparebankene i en periode har vært fritatt for avgift til Sparebankenes Sikringsfond, begynte avgiften igjen å løpe i Sparebanken Pluss har innbetalt 3,5 mill. kroner i Andre driftsinntekter utgjør 43,1 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 54,8 mill. kroner i forhold til Reduksjonen skyldes at banken på grunn av uroen i finansmarkedet i 2008 har nedskrevet obligasjonsbeholdningen med 58,1 mill. kroner. Ettersom banken ikke har datterselskaper, er ikke IFRS innført som regnskapsstandard, og banken har derfor fortsatt sin regnskapsførsel etter NRS. Dette medfører at obligasjonsbeholdningen føres til laveste verdis prinsipp. En begrenset del (ca. 5 prosent) av bankens verdipapirportefølje er i dag klassifisert som Hold til forfall. Motsatsen til nedskrivningen på 58,1 mill. kroner er verdiøkningen på obligasjonsgjelden. Pr utgjør den latente gevinst på obligasjonsfundingen og ansvarlig lån (spreadutgang) et beløp som langt overstiger tapet på obligasjonsbeholdningen. Denne effekt er imidlertid ikke tatt til inntekt i resultatregnskapet. Slik inntektsføring kunne ha vært gjort under IFRS. Banken har en lav eksponering i obligasjons- og aksjemarkedet. Sum driftskostnader utgjør 203,1 mill. kroner. Dette er en økning på 15,2 mill. kroner i forhold til De relative tall viser imidlertid en meget positiv utvikling. Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet lave 0,75 prosent mot 0,82 prosent for ett år siden. Kostnader i prosent av inntekter holder seg også på et meget lavt nivå. Ved utgangen av 2008 utgjorde dette 42,1 prosent. Det er i 2008 foretatt en nedskrivning på 8,8 mill. kroner knyttet til virksomheter hvor banken har aksjer og andeler. Av dette utgjør det vesentlige nedskrivning på aksjer i og garantier overfor Eksportfinans. Årsoverskuddet, etter beregnet skattekostnad på 69,8 mill. kroner, utgjorde 155 mill. kroner. I 2007 var resultatet etter skatt 202,2 mill. kroner. Under henvisning til lov om årsregnskap m.v. 3-3, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. TAP PÅ UTLÅN OG MISLIGHOLD Banken hadde for 2008 en brutto tapskostnad på utlån og garantier på 48,2 mill. kroner. Inngang på tidligere konstaterte tap utgjorde 2,6 mill. kroner slik at banken dermed har en netto tapskostnad i 2008 på 45,6 mill. kroner. Av dette utgjør ca. 1/4 økning i gruppenedskrivninger. Bankens nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde ved årsslutt 91,9 mill. kroner som er 0,36 prosent av brutto utlån. Med den sammensetning av utlånsporteføljen som banken har på ulike næringer, og den risiko som ligger i porteføljen, vurderer styret at nedskrivningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje. Gjennom 2008 var det en markert økning i brutto mislighold fra 13,0 mill. kroner til 133,7 mill. kroner. Til tross for en markert vekst, betraktes nivået som moderat under den nåværende konjunktursituasjon. Forholdet mellom brutto mislighold og brutto utlån utgjør dermed 0,53 prosent, mens tilsvarende tall for 2007 var 0,06 prosent. Med foreliggende konjunktursituasjon vurderer styret at det er økende risiko for tap i Banken har gjennom mange år hatt meget lave tapskostnader, og for perioden opprettholdes det en målsetting om at bankens totale tapsnivå fortsatt skal ligge under 0,25 prosent av brutto utlån pr. år. DISPONERING AV OVERSKUDD Styret foreslår at årsoverskuddet for Sparebanken Pluss på 155,0 mill. kroner disponeres som følger: (1.000 kr.) Utbytte kr. 12,00 pr. grunnfondsbevis Overført til utjevningsfond 35 Overført til sparebankens fond Avsetning til gavefond FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen økte med mill. kroner i 2008, og var ved årsskiftet 30,1 milliarder kroner. Veksten i 2008 var 17,4 prosent, mens den i 2007 var 19,2 prosent.

8 INNSKUDD Innskudd fra publikum var ved utgangen av året mill. kroner. Dette er en reduksjon fra da innskuddene var mill. kroner. Ved årsskiftet var 51,1 prosent av bankens utlån finansiert ved kundeinnskudd. Veksten i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedet. Den globale finanskrisen har gitt utfordringer i dette arbeidet. Bankens gode resultater og solide kapitaldekning har imidlertid bidratt til at kapital fortsatt har vært tilgjengelig til konkurransedyktige vilkår. Innskudd/brutto utlån (mill. kroner) Innskudd Brutto utlån standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Det nye regelverket er i større grad enn det foregående basert på et større samsvar mellom faktisk risiko og kapitalbinding. Innføring av Basel II gjør at tall for kapitaldekning for 2007 ikke vil være direkte sammenlignbare med Banken vil tilpasse seg det nye regelverket på en optimal måte ut fra bankens størrelse og risikoprofil, og ut fra det som forventes av banker av tilsvarende størrelse. Banken vil derfor ha en løpende prosess i forhold til om man på sikt skal søke om en IRB-godkjennelse. En viktig del av de nye kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov basert på den risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. (Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP). Prosessen skal bidra til at banken har en risikostyring og kontroll som gir oversikt over den risiko som banken er eksponert for, og som sikrer at banken holder ansvarlig kapital som dekker disse risikoene på en tilstrekkelig måte. Styret har gjennomført denne kapitalvurderingen i 2008, og Sparebanken Pluss har en størrelse på ansvarlig kapital som betydelig overstiger det behovet som fremkommer under ICAAP-prosessen. Banken ønsker imidlertid å holde en høy strategisk buffer av ansvarlig kapital for å sikre stor handlefrihet, og betydningen av dette har blitt ytterligere aktualisert gjennom den pågående finanskrise. Banken hadde ved årsskiftet ansvarlig lån på 698 mill. kroner og egenkapital på mill. kroner. Kapitaldekningsprosenten var på hele 13,52 prosent. På tross av sterk turbulens i finansmarkedene har banken klart å opprettholde en relativt høy egenkapitalavkastning. Den var ved utgangen av 4. kvartal 8,5 prosent, mot 12,0 prosent ved utgangen av Sum egenkapital (mill. kroner) Grunnfondsbeviskapital Opptjent egenkapital UTLÅN Brutto utlån pr var mill. kroner. Utlånsøkningen var mill. kroner eller 15,4 prosent. Til sammenligning var utlånsveksten i 2007 på 16,6 prosent. Bankens utlån pr er fordelt med 60,9 prosent på personmarkedet og 39,1 prosent på næringslivsmarkedet. Tilsvarende tall pr var 62,7 prosent og 37,3 prosent SOLIDITET OG KAPITALDEKNING EUs nye direktiv for kapitaldekning, Basel II, ble implementert i Sparebanken Pluss fra Banken vil inntil videre benytte

9 PLUSS BOLIGKREDITT AS Sparebanken Pluss fikk konsesjon til å etablere et kredittforetak med mulighet til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Pluss Boligkreditt AS er under etablering, og vil være 100 prosent eid av Sparebanken Pluss. Selskapet forventes å være operativt i løpet av første kvartal Hovedformålet med kredittforetaket er å sikre banken stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår, og opprettelsen av Pluss Boligkreditt AS er en del av Sparebanken Pluss langsiktige strategi, hvor kredittforetakets hovedmålsetting vil være å utstede obligasjoner med fortrinnsrett mot nasjonale og internasjonale investorer. Gjennom etableringen av kredittforetaket vil banken også være i posisjon til å delta i myndighetenes bytteordning der OMF kan byttes i statspapirer. GRUNNFONDSBEVIS PLUG I 2008 er det omsatt grunnfondsbevis som tilsvarer 17 prosent av utestående antall. Året før var tilsvarende tall ca. 12 prosent. Pr hadde banken grunnfondsbeviseiere. Over 49 prosent av eierne var hjemmehørende i Agderfylkene. De lokale eierne stod for 54 prosent av grunnfondsbeviskapitalen. Bankens 20 største grunnfondsbeviseiere er vist i note 22. De stod for over 38 prosent av kapitalen. 12 av bankens 20 største grunnfondsbeviseiere var hjemmehørende i Agder. Resultat pr. grunnfondsbevis ble kr. 12,00. I samsvar med bankens utbyttepolitikk foreslår styret å utbetale kr. 12,00 i kontantutbytte pr. grunnfondsbevis. RISIKOFORHOLD OG INTERN KONTROLL Risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og - kontroll er et sentralt fokusområde for den daglige drift av banken og for styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsettinger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskaping. De overordnede rammer for bankens risikostyring og -eksponering vurderes og fastsettes årlig av styret i forbindelse med vedlikehold av bankens interne strategi- og styringsdokumenter. Styret fastsetter konkrete mål og rammer for bankens kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko, samt fullmakter og en struktur for oppfølging og kontroll som innebærer rapporteringssystemer til ledelsen og styret for de ulike risikogrupper. Banken har et mål om å ha en lav risikoeksponering, og det er en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. De vesentligste risikofaktorene kan grupperes i strategisk og forretningsmessig risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Strategisk risiko knytter seg til de strategier, planer og endringer som banken har eller legger opp til i forhold til satsing i markedet. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko (knyttet til bankens eksponering i rente-, valuta- og aksjemarkedet) samt likviditetsrisiko. Operasjonell risiko er risiko for tap som kan oppstå som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, systemer eller eksterne hendelser. Banken har en løpende prosess knyttet til overvåking og vurdering av de ulike risikofaktorer. Med utgangspunkt i forskrift om internkontroll er det for samtlige hovedområder gjennomført internkontrollbekreftelse, og det er også foretatt overordnet risikovurdering. Banken har en egen risikostyringskomite. Etter styrets oppfatning er bankens risikostyring tilfredsstillende. Kredittrisiko Kredittrisiko er det vesentligste risikoområdet for banken, og defineres som risiko for tap som følge av at kunder eller motparter ikke oppfyller sine forpliktelser overfor banken. Som en konsekvens av dette er dermed arbeidet med kredittrisiko høyt prioritert i daglig drift og i styrets oppfølging. Styret vedtar bankens kredittstrategi og kredittpolitikk, og kredittrisiko styres også gjennom kredittrutiner, kredittprosesser og bevilgningsfullmakter. Det er bl.a. fastsatt rammer og måltall for forventet tap, konsentrasjonsrisiko og store kunder. Etterlevelse av bankens kredittpolitikk overvåkes av en uavhengig enhet i forhold til kundeavdelingene. Bankens kunder med kredittengasjement blir klassifisert ved hjelp av et eget risikoklassifiseringssystem. Gjennom 2008 er risikoklassifiseringssystemet endret, og kundene blir nå klassifisert i misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i løpet av en 12 måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle data. Porteføljen er inndelt i 10 ulike risikoklasser samt 1 klasse for misligholdte engasjementer og engasjementer med tapsnedskrivninger som ikke er misligholdte. Risikoutvikling i porteføljen kartlegges ved hjelp av klassifiseringssystemet. Markedsrisiko Markedsrisiko gir seg utslag i bankens resultater gjennom verdiendringer i rente-, valuta- og verdipapirporteføljen. Styret fastsetter rammer for bankens markedsrisiko og rapportering, og rammene vurderes og vedtas årlig. Renterisiko oppstår som et resultat av ulik rentebindingstid knyttet til inngåtte avtaler for fordrings- og gjeldsposter i og utenom balansen. Bankens renterisiko målt som resultateffekt ved en nærmere angitt renteendring på ulike løpetider, var ved årsskiftet godt innenfor rammer vedtatt av styret. Sparebanken Pluss er valutabank og dermed underlagt myndighetenes rammer for posisjonstaking. Banken har pålagt seg selv betydelig lavere grenser enn myndighetenes krav. Ved årsskiftet var styrevedtatte rammer overholdt. Banken hadde også i 2008 en svært begrenset aksjeportefølje. Plasseringer i obligasjoner og sertifikater var i hovedsak knyttet til deponeringsordningen med Norges Bank og til myndighetspålagte krav om til enhver tid å ha tilstrekkelig med likviditet for å kunne dekke bankens forpliktelser ved forfall.

10 Likviditetsrisiko Styret legger vekt på at banken skal opprettholde en høy grad av selvfinansiering i kombinasjon med annen langsiktig finansiering av sin virksomhet. Ved årsskiftet finansierte kundeinnskudd 51 prosent av bankens samlede utlån. Bortfall av kundeinnskudd ble i løpet av 2008 erstattet med annen langsiktig markedsfinansiering. 40 prosent av bankens forvaltningskapital var finansiert i det norske obligasjonsmarkedet. I tillegg hadde banken etablert andre langsiktige låneforhold med norske finansinstitusjoner. Ved utgangen av 2008 utgjorde bankens langsiktige eksterne finansiering (finansiering med likviditetsforfall etter 12 måneder eller mer) 37 prosent av balansen. I tillegg hadde banken etablert beredskapsfasiliteter tilsvarende 39 prosent av obligasjons- og sertifikatfinansiering, som kom til forfall innen 12 måneder. Bankens likviditetsreserver var ved årsskiftet høye. Banken har lagt særlig vekt på dette på bakgrunn av den pågående finanskrise. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap som fra ulike potensielle tapskilder er knyttet til den løpende drift av banken. Dette kan oppstå som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne rutiner og prosesser, menneskelig svikt eller utilstrekkelig kompetanse, svikt i IKT-systemer, kriminalitet eller interne misligheter, feil fra underleverandører m.m. Utvikling i årsverk og forvaltningskapital Forvaltningskapital Årsverk Banken har rutiner som dekker alle vesentlige områder, og internkontrollen er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både for avdekking og oppfølging. Bankens sikkerhetssystemer er vedlikeholdt og periodisk testet gjennom året. ORGANISASJON Arbeidsmiljøet i banken vurderes å være godt, og systemer og rutiner er i samsvar med de krav som stilles i Forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet. Banken er med i ordningen som er inngått med NAV om Inkluderende Arbeidsliv. Banken har i forhold til denne avtalen satt seg som mål at sykefraværet skal reduseres, samt at ansatte i stor grad skal være yrkesaktive frem til ordinær pensjonsalder. Sykefraværet gikk ned fra et gjennomsnitt på 3,3 prosent i 2007 til 2,6 prosent i 2008 og ligger godt under gjennomsnittet for bransjen. Pr hadde banken 190 ansatte med til sammen 170 årsverk. Antall årsverk er redusert med 2 siste år. Av totalt antall ansatte arbeider 53 i deltidsstilling. Bankens virksomhet er ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING Sparebanken Pluss har siden 1996 hatt et mål om å få relativ lik fordeling av kjønn på alle stillingsnivåer. Dette har bidratt til en utjevning i stillingsnivåene ved intern og ekstern rekruttering. Det er for tiden en kvinneandel på 26 prosent blant bankens ledere og fagspesialister. Tilsvarende tall for i fjor var 20 prosent. Blant bankens medarbeidere (ekskl. banksjefer) er det en lønnsindeks for menn på 110 og for kvinner 92. Det er til sammen 8 ansatte som har tittelen avdelingsleder. Av disse er 4 kvinner. Andelen sykefravær i Sparebanken Pluss er fremdeles høyere for kvinner enn for menn, med henholdsvis 3,7 prosent mot 1,5 prosent. Forskjellen i fravær har imidlertid blitt noe mindre siste år, og er i samsvar med det man finner i tilsvarende bedrifter. Av bankens 190 fast ansatte er kvinneandelen 51 prosent, og 55 prosent av kvinnene arbeider deltid. I løpet av 2008 er det rekruttert 6 nye medarbeidere til banken. Av disse er 3 kvinner og 3 menn. Banken har et styre på 6 medlemmer hvorav 3 er kvinner og 3 menn.

11 IFRS Børsnoterte selskaper og selskaper som har gjeldsinstrumenter notert på børs, plikter å utarbeide konsernregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Sparebanken Pluss har ikke datterselskaper og avlegger derfor ikke konsernregnskap for EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Forretningsgrunnlag, idegrunnlag og verdigrunnlag: Bankens visjon er å være en ledende, solid og selvstendig bank med Sørlandet som sitt hovedmarked. Banken skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Som basis for sin virksomhet skal banken legge til grunn strenge krav til redelighet og god forretningsetikk. Banken legger derfor til grunn at ansatte skal ha høy grad av integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer. Styringsstruktur: Bankens øverste organ er forstanderskapet som er sammensatt av representanter for innskyterne, grunnfondseierne, ansatte og offentlig oppnevnte, med 1/4-part på hver gruppe. Forstanderskapet velger en valgkomite som foreslår valg til bankens organer. Banken ledes av et styre på seks medlemmer. Adm. direktør er ikke medlem av styret i henhold til sparebanklovenes bestemmelser, vedtatt i Ansatte har en representant i styret. Banken har fastsatt egen rutine for vurdering av egnethetskravet til styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Kontrollmekanismer: Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet og består av 3 medlemmer. Komiteen avgir en årlig erklæring til forstanderskapet, og avgir dessuten rapport til Kredittilsynet om sitt arbeid. Banken har egen internrevisjon som rapporterer til styret. Internrevisor deltar i kontrollkomiteens møter. Banken er underlagt Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll. Det gis årlig rapport til styret. Banken har en klar risikostrategi som utrykkes i Kredittdokumentet, Finansdokumentet og ICAAP-dokumentet som behandles årlig i styret. I tillegg kommer Prinsipper for internkontroll som er vedtatt av styret. Banken har generelt en lav risikoprofil. Banken er dessuten underlagt Kredittilsynets regler for Minstekrav til kapitaldekning og regler om store engasjementer med enkeltkunder i forhold til ansvarlig kapital. I tillegg er banken bundet av Børsens regler om rapportering av egenhandler for primærinnsidere. UTSIKTENE FOR 2009 Utviklingen i norsk økonomi i 2009 vil fortsatt være avhengig av situasjonen i verdensøkonomien. Lavere internasjonal etterspørsel og råvarepriser vil direkte påvirke norsk kronekurs, investeringsaktivitet og sysselsetting vil sannsynligvis innebære et kraftig omslag i norsk økonomi, med en økning i arbeidsledigheten opp mot 4 prosent mot slutten av året. Finansdepartementet anslår nå at veksten i norsk økonomi totalt sett vil være negativ i Ved inngangen til 2009 iverksetter Regjeringen økonomiske tiltakspakker for å motvirke de negative konjunkturutslagene. De finanspolitiske tiltakene er særskilt rettet mot å motvirke et kraftig tilbakeslag for arbeidsmarkedet. Privat konsum og husholdningenes etterspørsel har vært den vesentlige drivkraften i veksten i norsk økonomi de senere årene. Husholdningenes etterspørsel avtok markant i siste halvår av 2008, og det kan være grunnlag for å forvente at trenden vil vare ved. Lavere sysselsetting og svakere lønnsvekst påvirker beslutninger om sparing og konsum. I kombinasjon med strammere kredittpraksis hos bankene vil dette kunne føre til nedgang i boliginvesteringer og videre fall i boligprisene. Svak internasjonal vekst og lave råvarepriser vil dessuten påvirke sysselsettingen i norsk eksportindustri. Norske pengemarkedsrenter og finansiering til norsk banksektor vil påvirkes av situasjonen i det internasjonale banksystemet. Det er å forvente at Finansdepartementet i samarbeid med Norges Bank vil fortsette å tilføre norske banker tilfredsstillende likviditet. Den ekspansive pengepolitikken med fallende signalrenter forventes å bli videreført på linje med utviklingen i andre land. Utover dette er bankene gjennom spesialordning om utstedelse av hybridkapital, gitt finansiell løfteevne i forhold til å kunne ivareta kredittetterspørsel fra norsk næringsliv på en tilfredsstillende måte. Svakere vekst i norsk økonomi vil føre til mindre etterspørsel etter kreditt fra husholdninger og foretak som sparebanksektoren normalt låner ut til. Som følge av at flere bedrifter må antas å få lavere inntjening og redusert gjeldsbetjeningsevne er det å forvente at tapene i banksektoren vil øke. Etter flere år med høy vekst, god lønnsomhet og små tap forventes imidlertid Sparebanken Pluss å være godt rustet til å håndtere de fremtidige utfordringer. Styret regner med at bankens driftsresultat vil være tilfredsstillende også i 2009, men det antas at finanskrisen vil påvirke vekst i utlån, resultatmargin, mislighold og tap på utlån negativt gjennom året.

12 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Styret vil rette en takk til bankens ansatte og tillitsvalgte for nok et godt år for banken, tross turbulente rammebetingelser. Samtidig vil styret takke bankens kunder, grunnfondsbeviseiere og øvrige forbindelser for oppslutningen om banken, og for den tillit de har vist banken i året som er gått. ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRLOVENS 5-5 Styret og administrerende direktør i Sparebanken Pluss bekrefter at bankens årsregnskap for 2008 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Videre bekreftes det at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til banken, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken står overfor. Kristiansand, 31. desember februar 2009 Arvid Grundekjøn Formann Norunn Tveiten Benestad Nestformann Thore Westermoen Kristin Wallevik Peder Syrdalen Bente Pedersen Stein A. Hannevik Adm. direktør

13 Resultatregnskap (Hele tusen kroner) Note: Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst på sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn m.v. 10/ Herav: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning på verdipapirer som er anleggsmidler DRIFTSRESULTAT Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Resultat/utvannet resultat pr. grunnfondsbevis 12,00 17,00 18,81 Disponeringer: 8 Utbytte på grunnfondsbevis Overført til sparebankens fond Overført til gavefond Overført til utjevningsfond Disponering av resultat for regnskapsåret

14 Balanse EIENDELER (Hele tusen kroner) Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker 16/ Utlån til og fordringer på kred.inst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kred.inst. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån 5/ Utlån før nedskrivninger 1/3/10/ Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Utstedt av det offentlige: Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre: Sertifikater og obligasjoner Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 4/ Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v Aksjer, andeler og grunnfondsbevis med variabel avkastning Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Varige driftsmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Forskuddsbet. ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER Arvid Grundekjøn Norunn Tveiten Benestad Thore Westermoen Kristin Wallevik Formann Nestformann

15 Balanse GJELD OG EGENKAPITAL (Hele tusen kroner) Note: Lån og innskudd fra kredittinstit. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstit. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld til kredittinstitusjoner 16/ Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger Avsetninger for forpliktelser Fondsobligasjon Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital SUM GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser: Garantier 2/3/ Pantstillelser Forpliktelser: Terminkontrakter / aksjeindeksert obligasjonslån 19/ desember 2008 Kristiansand, 26. februar 2009 Peder Syrdalen Bente Pedersen Stein A. Hannevik Adm. direktør

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 Sparebanken Pluss Årsrapport 2011 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2012

Sparebanken Pluss Årsrapport 2012 Sparebanken Pluss Årsrapport 2012 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2013

Sparebanken Pluss Årsrapport 2013 Sparebanken Pluss Årsrapport 2013 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Endringer i egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2009. 173. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2009. 173. forretningsår Årsberetning og regnskap 2009 173. forretningsår ÅRSREGNSKAPET 2009 INNHOLD: STYRETS BERETNING. side 02 RESULTATREGNSKAP.. side 10 BALANSE... side 12 NOTER TIL REGNSKAPET.. side 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2010 174. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2010 174. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2010 174. DRIFTSÅR Norsk økonomi og utsiktene fremover Verdensøkonomiens vekst tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsrapport2013. 177.foretningsår

Årsrapport2013. 177.foretningsår Årsrapport2013 177.foretningsår STYRETS BERETNING... side 1 INNHOLD: RESULTATREGNSKAP... side 10 BALANSE... side 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 14 NOTER TIL REGNSKAPET... side 15 SAMFUNNSANSVAR...

Detaljer