UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN SONGDALEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN SONGDALEN KOMMUNE"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN SONGDALEN KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Lokal utviklingsplan - hva det er og hva det ikke er Fordeler med denne type plan Kommuneplan for Songdalen LISA-prosjektet Lokal utviklingsplan for Kilen, Finsland Historisk og geografisk oversikt Arbeidsliv Infrastruktur Frivillige organisasjoner Demografi Levekår Situasjonsanalyse Beskrivelse av utviklingsprosessen Overordnede målsettinger Tiltaksplan

3 LOKAL UTVIKLINGSPLAN - hva det er og hva det ikke er Når ordet plan benyttes er den umiddelbare tanken en kommunal plan, i Norge som oftest forankret i plan og bygningsloven. Vedtatte planer etter denne loven vedtas og forvaltes av det offentlige, oftest kommunen. I LISA-prosjektet skal det utarbeides lokal utviklingsplan for hver av de deltakende bygdene. Den lokale utviklingsplanen skiller seg vesentlig fra planer etter plan og bygningsloven. Kort fortalt: Utviklingsplanen skal uttrykke bygdas innbyggere sine meninger om hvordan bygda skal utvikle seg for å oppnå en ønsket framtid. Utviklingsplanen inneholder visjoner, målsettinger, virkemidler og tiltak.utviklingsplanen er ikke hjemlet i noe lovverk. Bygda er planeier, og bygdas innbyggere er ansvarlige både for å gjennomføre tiltak som går fram av planen samt foreta oppdatering/revisjon. Fordeler med denne type planlegging En godt forankret utviklingsplan er et godt dokument for videre jobbing. Har prosessen vært god, er det sannsynlig at de involverte i planarbeidet har fått erfaring i å tenke konsekvensorientert, målrettet, langsiktig og realistisk. Kommuneplanen for Songdalen Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i juni 2006, men den vil i løpet av høsten 2011 avløses av en ny. Det vurderes derfor som mer riktig å henvise til de føringene som ligger i det nye forslaget. Samfunnsdelen: Samfunnsdelen av ny kommuneplan angir følgende hovedsatsingsområder og hovedmålsettinger : Satsingsområder: Utvikling Levekår Kultur Til hvert satsingsområde er følgende hovedmålsetting beskrevet: 1. Bolig-, nærings- og sentrumsområder i Songdalen er kjent for sine positive kvaliteter. 2. Levekårsutviklingen er positiv. Utdanningsnivået stiger og likestillingen øker. 3. Kulturelle utviklingstiltak gir Songdalen en tydelig identitet. Videre er kommuneplandokumentet bygd omkring kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og organisasjon. I forhold til LISA-prosjektet er satsing på utvikling, levekår og kultur sentralt. Hovedmålsettingen om at bl.a. sentrumsområdene skal være kjent for sine positive kvaliteter, blir likevel den mest sentrale målsettingen å jobbe i forhold til. Arealdelen: Kommuneplanens arealdel viser flere nye utbyggingsområder i og rundt Kilen.

4 LANDSBYGDSUTVIKLING I SKANDINAVIA - LISA LISA-prosjektet gir store muligheter Det treårige nordiske bygdeutviklingsprosjektet LISA, Landsbygdsutvikling i Skandinavia, gir store muligheter til å vesentlig forsterke bygdeutviklingen og gir samtidig arbeidet nye dimensjoner. 16 partnere fra Norge, Sverige og Danmark jobber for å utvikle bygdene, og i Norge er fem bygder valgt ut som satsningsområder. Herefoss og Engesland i Birkenes kommune, Kilen i Songdalen kommune, Hægeland i Vennesla kommune og Evje sentrum i Evje og Hornnes kommune. Knutepunkt Sørlandet er norsk prosjekteier. Prosjektet gir økte ressurser til læring og kompetanseutvikling, idet man får økte personellmessige og økonomiske ressurser både i form av større egeninnsats fra kommunalt ansatte, mer midler til ekstern bistand, et reisebudsjett som gir muligheter for utveksling av kompetanse mellom kommunene i Norge og mellom disse kommunene og deltakende kommuner i Sverige og Danmark. Dette kommer de tjenestemenn som arbeider i prosjektet til gode, men ikke minst gir det rom for folk i bygdene å komme ut å lære og dele sin kompetanse. Dette over kommunegrensene i Norge og over landegrensene. LISA er et Interreg IVA-prosjekt i Kattegat-Skagerrak-regionen. Mer informasjon om LISA på

5 LOKAL UTVIKLINGSPLAN FOR KILEN - FINSLAND Historisk og geografisk oversikt Songdalen kommune ble en realitet fra og med Da ble de tidligere kommunene Greipstad og Finsland slått sammen til Songdalen, en kommune som er på 217 km2 og som strekker seg 3-4 mil innover i landet. Det vernede vassdraget Songdalselva renner gjennom det meste av kommunen. I gamle Finsland kommune var aktivitetene godt spredt utover: de fleste sentrumsfunksjonene i Kilen, kommunehus på Brandsvoll, skole på Lauvsland, kirke på Finsland. I 1964 var Songdalen en langt tydeligere landkommune enn i dag, men allerede fra starten var nedre delen, Greipstad, betydelig mer preget av nærheten til regionens storby Kristiansand. Finsland var en sterk landbrukskommune der flertallet av de yrkesaktive hadde sitt virke i tilknytning til jord og skogbruk. Siden 1964 er hele samfunnet blitt mer urbant, men fremdeles gjør den samme trenden seg gjeldende. I Finsland er det et aktivt landbruksmiljø der det de siste årene har blitt investert betydelige beløp, særlig i nye bygninger. Selv om det både er mer dyrket mark og det produseres mer kjøtt og melk enn tidligere, er det likevel langt færre som nå har sitt yrke innenfor landbruket. Rasjonaliseringen i landbruksnæringen, at mer areal drives av stadig færre utøvere, er en trend som har pågått i Norge i svært mange år. Det er heller ingen sterke tegn på at trenden vil snu. Det betyr at de som kommer til å bosette seg i Finsland i årene framover i hovedsak vil være sysselsatt med andre ting enn landbruk. Dette er en viktig premiss når man skal planlegge framtidens bygd. Målet må være å gjøre bygda til et attraktivt sted for nye tilflyttere. Hva ønsker en aktiv familie seg av aktiviteter for å finne stedet aktuelt å bo på? Arbeidsliv i Finsland i dag Landbruksnæringen, industri (trebasert) og verksted utgjør en stor del av næringslivet. Skolen (1 10 skole) og barnehagen er de største virksomhetene i forhold til antall arbeidspalsser med ca. 20 og 15 årsverk. Det er ingen overnattingsbedrift verken i Finsland eller i resten av kommunen. Det er planer om kursvirksomhet innen en maleteknikk som kalles paintbrush og utleiehytter i tilknytning til dette på Djupesland. En styrke for Finsland er den korte reiseavstanden til Kristiansand og alle arbeidsplassene her. Reisetiden er ikke mer enn minutter, og på Brennåsen er det egen park&ride-parkering og gode bussforbindelser til Kristiansand. I nedre del av Songdalen er det også mange arbeidsplasser med Mjåvann industriområde som den tunge destinasjonen med over arbeidsplasser fordelt på rundt 80 virksomheter. Kjøreavstand fra Finsland til Mjåvann er rundt en halv time. Songdalen er en kommune som karakteriseres av høy både inn- og utpendling av arbeidskraft. Det er grunn til å anta at denne trenden også gjelder for Finsland og også vil bli mer gjeldende i årene framover. Hovedutfordringen blir å utvikle Kilen, men også Finsland for øvrig, til et enda mer attraktivt sted å bo og leve.

6 Infrastruktur Kilen ligger langs fylkesveg 461 ca 20 km nord for Nodeland. Her er det en velfungerende dagligvarebutikk med posttjenester samt bensinstasjon med gatekjøkken. Fv 461 mellom Nodeland og Kilen har rimelig god standard. Fra Kilen og videre nord gjennom Finsland går det flere fylkesveger. Standarden her er betydelig dårligere. Det er også offentlige veger uten fast dekke. Et av de viktigste stedsutviklingstiltakene i Kilen vil være etablering av gang og sykkelveg fra Vatneli til Finsland bedehus. Prosjektet er ferdig planlagt og i høy grad aktuelt. Årsaken til at det ikke realisert skyldes manglende finansiering. Utbyggeren som er Vest Agder fylkeskommune har ikke fullfinansiert prosjektet før etter 2017/2018. Det er i all hovedsak tilfredsstillende bredbåndsdekning i Finsland nå. Avstand til Kristiansand er ca 35 km og til Kjevik flyplass ca. 50 km. Frivillige organisasjoner og muligheter for aktivitet Finsland har et aktivt foreningsliv. Det er flere aktive kriste organisasjoner i bygda. På slutten av 1990-tallet bygde de et stort og flott bedehus basert på dugnadsinnsats. Her er det aktivitet flere kvelder i uka. Bedehuset fungerer på mange måter som bygdas storstue. Idrettslaget heter Framsteg og har eksistert siden Idretten har gode kår i bygda med mye natur som muliggjør utendørsaktiviteter, bl.a. lysløype. Finslandshallen som ligger i tilknytning til skolen, er en ordentlig idrettshall med gode treningsforhold. Det er egen motorcrossbane på Spikkeland. For to år siden ble nord-europas lengste go cart bane åpnet på Vamoen.

7 Demografi Finsland består av 7 grunnkretser. Den største av dem er Kilen med ca. 350 innbyggere. I 1964 bodde det 847 mennesker her, mens det i 2011 bor 878 i Finsland (925 når grunnkretsen Eikeland regnes med). Med andre ord et meget stabilt innbyggertall sett over en periode på nærmere 50 år. Det har likevel vært perioder med lavere innbyggertall. De siste årene har det vært en tydelig vekst. Det er flere 0-4 åringer, 5-14 åringer og åringer i Finsland. Andelen i aldersgruppa år er om lag som landsgjennomsnittet, mens andelen åringer og 80+ er lavere enn landsgjennomsnitt. Songdalen kommune har gjennom flere år hatt en befolkning som er yngre enn gjennomsnittet for Norge. Samme trenden gjelder også for Finsland. En ung befolkning er et godt utgangspunkt for å utvikle ei bygd. Samtidig betyr dette også at eldrebølgen vil komme noe seinere til Songdalen og Finsland enn resten av Norge. En praktisk konsekvens av dette er mer tid til å forberede eldrebølgen som vil nå Norge med full tyngde i løpet av de kommende år. Levekår I tilknytning til at kommuneplanen vår revideres, ble det våren 2011 gjort en sammenstilling av diverse levekårsundersøkelser for kommunen. Årsaken var en erkjennelse av at Songdalen kommune rangeres relativt dårlig i forhold til regionen (Knutepunkt Sørlandet kommunene), resten av Vest-Agder fylke eller i forhold til landsgjennomsnittet på enkelte undersøkelser her. Sammenstillingen ble gjort på kommunenivå, men det er ikke sannsynliggjort at resultatene er annerledes for Finsland enn for kommunen samlet (bortsett fra at andelen innvandrere er høyest i kommunens tettest befolkede del). - Kommunen har en relativt høy andel innvandrere og barn av enslige forsørgere i forhold til de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet. - En relativt høy andel unge i kommunen mottar sosialhjelp eller uføretrygd. - Resultatene fra nasjonale prøver, skolepoeng og eksamen i de siste årene viser at elevene scorer noe under middels. - Høyere andel av drop outs i den videregående skolen. - Generelt lavt utdanningsnivå i den voksne del av befolkningen - Dårlige på likestilling mellom kjønnene, lav kvinnelig yrkesdeltakelse

8 SITUASJONSANALYSE FOR FINSLAND Nedenfor presenteres en enkel SWOT-analyse. Dette var tema på ett av møtene i den lokale ressursgruppa. Disse oppfatningene må forankres ytterligere i neste folkemøte. Styrker Grei avstand til byen og arbeidsplasser Samhold mellom aldersgrupper Tilhørighet til bygda Åpenhet for nye ting Godt sted å bo Trivelige folk Natur Jakt og fiske God skole og barnehage Samhold Dugnadsånd Bygd i utvikling Foreninger og lag med mange alternativ Muligheter Nybygging Mulighetene er mange, man må bare finne dem Bygdeutvikling Øke innbyggertallet Arbeidsplasser Tilflytting Svakheter Lite arbeidsplasser For lite boliger Savner det sted hvor man kan samles Lite tilbud for ungdom mellom 15 og 20 år Lite næring Kultur Stille Pietisme Jantelov Lite engasjerte innbyggere Trangt sentrum Vanskelig å få folk til å delta i styrer og verv Trusler Fraflytting grunnet mangel på boliger Sentralisering Nedlegging Manglende engasjement fra folk Dårlige veier Interessekonflikter Mer næringsvirksomhet Ungdommen reiser ut av bygda på videregående skole + Turisme Gode muligheter for friluftsaktiviteter Forgubbing Nedlegging av landbruk Attraktivt i Kilen og Finsland når det gjelder boligbygging og reiseliv LISA-bygdene utgjør på mange måter en uoppdaget perle i Norge. Kilen, Hægeland, Engesland og Herefoss er bygdesentra i et sammenhengende innlandsbelte som karakteriseres av god plass (lite folk), mye skog og vidde og mange små vann. Dette er unike kvaliteter som vi gjennom LISA vil jobbe for at videreutvikles.

9 BESKRIVELSE AV UTVIKLINGSPROSESSEN Songdalen kommune valgte å gå med i LISA-prosjektet sammen med de andre norske partnerne Birkenes, Vennesla og Evje og Hornnes. Det var imidlertid en klar politisk føring på at deltakelsen i prosjektet ikke måtte utgjøre mer enn 20% stillingshjemmel. En av grunnpilarene i LISA er mobilisering som arbeidsmåte. Da kommunen valgte å gå med i prosjektet og samtidig valgte å rette prosjektet mot Finsland, var det ikke et formelt forum å bygge videre på, for eksempel et bygderåd. For en del år siden var det et prosjekt som het Ny giv for Finsland initiert av fylkesmannen og med målsetting om å skape økt aktivitet i bygda. Et resultat av dette prosjektet har vært storarrangementet Finslandsdagene, med flere tusen besøkende, som går av stabelen en hel helg i slutten av august hvert andre år. Det har vært en fast kjerne av frivillige medarbeidere som har sørget for å lose dette arrangementet i havn. Disse ressurspersonene har vært interesserte i LISA og stilt opp på alle mobiliseringsmøtene som har vært. Undervegs har denne gruppa blitt supplert og utvidet med flere frivillige. Som en følge av at Songdalen kun har hatt anledning til å være med i prosjektet tilsvarende en 20% stilling, ble kommunens representanter og de lokale ressurspersonene enige om å legge så godt som all innsats i aktiviteten stedsutvikling (attraktivt boende). Tanken er at det er bedre å lykkes rimelig bra med en aktivitet enn forholdsvis dårlig med flere aktiviteter. En konsekvens av det er at næringsutvikling og besøksnæring har fått liten oppmerksomhet så langt i prosjektet. Det har heller ikke vært kapasitet til å opprette noen undergrupper innenfor spesifikke emner. Folkemøte nr. 1 og oppfølging Det har så langt vært ett folkemøte i forhold til stedsutvikling. Det fant sted i november Møtet samlet rundt 70 engasjerte bygdefolk. Det ble informert om prosjektet, men først og fremst var stedsutvikling et hovedtema. De frammøtte ble inndelt i grupper og fikk utdelt kart over Kilen og mulighet til å sette ned sine tanker om stedsutvikling på kartet. En lokal tegnerkapasitet og ildsjel hadde laget en 6-7 meter lang tegning av Kilen sentrum. På grunnlag av tegningen ble det også fremmet mange konkrete forslag for å gjøre Kilen sentrum mer innbydende og attraktivt. Innspillene har blitt bearbeidet av LISA-bygdenes landskapsarkitekt, Aase Hørsdal. De har senere blitt presentert for ressursgruppa, omtalt i lokalavisa og presentert på Finslandsdagene Folkemøte nr. 2 planlagt til november 2011 Mål: - forankre den lokale utviklingsplanen (situasjonsbeskrivelse, forslag til tiltak) - forankre stedsutviklingstiltak - ansvar for å følge opp stedsutviklingsarbeidet etter at LISA-prosjektet er avsluttet Eventuelt folkemøte nr. 3 før prosjektavslutning våren 2012 Hovedmålet er å sikre at det arbeidet som er lagt ned i løpet av LISA-prosjektet videreføres. Behovet må vurderes.

10 DELTAKERE I PROSJEKTET Lokale ressurspersoner knyttet til det tidligere prosjektet Ny giv for Finsland se ovenfor. Formell opprettelse av eget bygderåd med hovedansvar for å drive bygdeutvikling etter LISA kan være et aktuelt mål dersom innbyggerne ser dette som hensiktsmessig. Songdalen kommune ved prosjektmedarbeider har stått for den praktiske gjennomføringen, organiseringen og tilretteleggingen av arbeidet. Ordfører, rådmann og assisterende rådmann/stabssjef har støttet aktivt opp om arbeidet og deltatt i folkemøte og møter i ressursgruppa. Eksterne rådgivere Landskapsarkitekt Aase Hørsdal fra firmaet Rambøll a/s har bistått i det pågående arbeidet med stedsutvikling. Hun har bistått ressursgruppa i visualisering av forslag og innspill. Konsulent Gunn Eggebø medvirket høsten 2010 som rådgiver i prosessgjennomføring. De viktigste eksterne samarbeidspartnere Midt-Agder Friluftsråd er en sentral samarbeidspartner i forhold til etablering av turstier. Søgne og Greipstad Sparebank kan bli sentral medspiller ved realisering av fysiske tiltak i Kilen. Vest-Agder fylkeskommune er den regionale utviklingsaktøren som både kan bidra med faglige vurderinger i tilknytning til stedsutvikling samt delta finansielt. Fylkeskommunen har også sterk kompetanse innenfor kultur og næringsutvikling. OVERORDNEDE MÅLSETTINGER MED PROSJEKTDELTAKELSEN Ressursgruppen ser for seg tre overordnede målsettinger: - Et Kilen sentrum som er kjent for sine positive kvaliteter - At kommunens deltakelse i LISA-prosjektet kan være et bidrag for å medvirke til en positiv levekårsutvikling i Finsland - At deltakelsen i LISA kan være et bidrag for å bygge lokal identitet

11 TILTAKSPLAN FOR KILEN På grunnlag av de overordnede målsettingene foreslås følgende tiltaksplan: - Forankre utviklingsplan og stedsutviklingsplan med tanke på gjennomføring også etter at LISA-prosjektet er avsluttet - Opprette et eget bygderåd der Songdalen kommune stiller med sekretariat - Utviklingsplanens- og stedsutviklingsplanens føringer ligger til grunn for seinere arealplanlegging - Planlegge, finansiere og gjennomføre allmenne friluftstiltak fortrinnsvis turveg - Utvikle badestrand på privat eiendom med tanke på allmenn bruk (bistå i planlegging og gjennomføring) - Omdisponering av statlige midler til realisering av parsell av gang og sykkelveg - Planlegge plassering av-, finansiering og gjennomføring av downhill-anlegg og ballbinge - Hogst av skog mellom fylkesveg og Livatn for å gi innsyn til vannet - Tilrettelegging for padling og rolig småbåtaktivitet på Livatn (kano og småbåtutleie) - Formidle Finslands tradisjoner innenfor produksjon av tønnestav på en synlig måte - Plassering av informasjonstavler - Langsiktig jobbing for å realisere gang og sykkelveg fra Vatneli til Finsland bedehus Framdriftsplan og plassering av ansvar må forankres kommende høst.

12 KONTAKTINFORMASJON LISAs prosjektleder i Songdalen kommune, Thor Skjevrak, e-post: Bli tilhenger av LISA på Facebook: Mer informasjon om LISA: Mer informasjon om Songdalen kommune:

13 Mulig ny boligbebyggelse Ny gangog sykkelvei Eldreboliger Barnehage Joker Grønt hus Gatekjøkken /bensinstasjon P Samlingspunkt Hinderløype barn og eldre Låve Ball-/lek Tynne vegetasjon Parkering Felles båthavn Bolig Benk og bademuligheter Strand Ny sti Ny gang- og sykkelvei Tynne vegetasjon Privat brygge og uteplass SITUASJONSPLAN KILEN - UTSNITT SENTRUM MED FORSLAG TIL TILTAK - Målestokk 1:1000 (A3)

14 SPARUFSTJØNN KILEMYR SVINGTJØNN NY GANGBRO NY HINDERLØYPE/STI PARK- / REKREASJONSAREAL TYNNE VEGETASJON NYTT STISYSTEM OVER NESET NY GANGBRO PININGSTANGEN LIVANNET + 189,3 ASKEKJERRAN TYNNE VEGETASJON TARJARNESET NY STI RUNDT HELE VANNET - VATNELI SITUASJONSPLAN KILEN - FINSLANDSBYGDA - Målestokk 1:2000 (A1)

Kommuneplanen samfunnsdel

Kommuneplanen samfunnsdel Kommuneplanen samfunnsdel 2012-2024 stige ut av historien og inn i det som ventar det aldri fullførde arbeidet med å bygge ei bygd paal-helge Haugen (Kortversjon) 1 Kortversjon av kommuneplanen - samfunnsdel

Detaljer

Utbyggingsprogram for Songdalen kommune

Utbyggingsprogram for Songdalen kommune Utbyggingsprogram for Songdalen kommune 2012-2016 (Vedtatt av kommunestyret 26.09.12) En vedtatt kommuneplan viser de utbyggingsarealene som er klarert i forhold til myndigheter og grunneiere. Da kommunestyret

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. sammenheng med tiltak. Utviklingssamtaler i ledelsen politikere. Mobilisere næring og innbyggere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. sammenheng med tiltak. Utviklingssamtaler i ledelsen politikere. Mobilisere næring og innbyggere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Gode på Utfordringer Planer Skala score Ledelse Legge til rette Langsiktige Jobbe på tvers av 6 Støtteordninger samfunnsmål i sektorer Kommunikasjon

Detaljer

Velkommen til temamøte om Ubergsmoen. I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til temamøte om Ubergsmoen. I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til temamøte om Ubergsmoen I forbindelse med rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune I kveld.. kl. 18.05-18.20 Kjetil Torp (ordfører) - politisk perspektiv kl. 18.20-18.50 Chantal van

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN HÆGELAND. Hægeland med livskraft og vekstkraft

UTVIKLINGSPLAN HÆGELAND. Hægeland med livskraft og vekstkraft UTVIKLINGSPLAN HÆGELAND Hægeland med livskraft og vekstkraft 1. FORORD Du sitter nå med utviklingsplanen for Hægeland foran deg. Denne planen har blitt utarbeidet for at den skal være til nytte for bygda

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score Har mange aktører

Gode på Utfordringer Planer Skala score Har mange aktører Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene (Forskernes bearbeidelse og systematisering av data) Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Gode på Utfordringer Planer Skala score Har

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Rapport Statusvurdering

Rapport Statusvurdering Rapport Statusvurdering Kommune: Hjartdal Fylke: Telemark Dato: 20. januar 2014 Deltakere: 4 (6) Rolle: Ordfører Rådmann Enhetsleder Samfunnsutvikling Samfunnsutvikler Distriktssenterets representant Fylkeskommunens

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene (Forskernes bearbeidelse og systematisering av data) Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS 14.06.2017 056/17 Kommunestyret Kommunestyret PS PS 22.06.2017 07.09.2017 043/17 Tjenesteutvalget PS 12.06.2017 Saksbehandler

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 ligger som eget dokument. Evje og Hornnes kommune - Hjerte

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014.

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. Velkommen til Aure Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. VELKOMMEN TIL AURE 653 km2 3570 innbyggere pr 01.01 2013 Kystkommune med 477 km strandlinje Aure er kommunesenter Aure og Tustna

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Ordfører Ann Sire Fjerdingstad Arena Sunnmøre 25.10.16 Om Øvre Eiker

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav

Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav Velkommen til Mandal! Et fengsel som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav. 14.11.14 Mandal kommune Nytt fengsel på Sørlandet i Mandal! En løsning som tilfredsstiller de faglige og framtidige krav.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

BIRKELAND ei bygd i vekst. v/siren Frigstad Teknisk Sjef - Birkenes kommune

BIRKELAND ei bygd i vekst. v/siren Frigstad Teknisk Sjef - Birkenes kommune BIRKELAND ei bygd i vekst Regional utvikling, regional planlegging, by - og stedsutvikling 16/6-2010 Regional utvikling, regional planlegging, by og stedsutvikling 16/6 2010 v/siren Frigstad Teknisk Sjef

Detaljer

Rapport Statusvurdering

Rapport Statusvurdering Rapport Statusvurdering Kommune: Fylke: Storfjord Troms Dato: 8. januar 2014 Deltakere: Stilling / rolle: Rådmann Ordfører Plan- og næringssjef Kulturkonsulent Ingeniør Utenfor kommunen, jobbet med stedsutvikling,

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Røros Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser

SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser SMS prosjektet (2011-2013) Stedsutvikling Medvirkning Sosiale møteplasser Interreg IV A Kristiansand kommune deltar i Interreg IVAprosjektet SMS, der Vest-Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier. Prosjektet

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Hanne K. Jakhelln, prosjektleder Landskonferanse om stedsutvikling 2008, Bodø 1. september 15.09.2008 1 Den verdifulle kystkulturen i Nordland Hovedmål

Detaljer

Velkommen til Granavollen!

Velkommen til Granavollen! Velkommen til Granavollen! 1 og til Gran kommune! 1. Hadeland 2. Gran kommune 3. Gran sentrum 4. Granavollen 5. Turmuligheter m.m. 6. Befaring 2 Regional satsing, stedsutviklings- og kulturlandskapsarbeid

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling

Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum 25 år med sentrumsutvikling Ommund Heggheim Fra plan til virkelighet i Alta Sentrum. 25 år med sentrumsutvikling. Underpunkter i tittel på foredraget: Planmyndigheten

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Høringsutkast november 2012

Lyngen kommune. Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Høringsutkast november 2012 Lyngen kommune Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Høringsutkast november 2012 Forord Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig dokument for den langsiktige og strategiske utviklingen av kommunen.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Balestrand kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Øyer kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Høringsuttalelse Os kommune kommuneplanens samfunnsdel

Høringsuttalelse Os kommune kommuneplanens samfunnsdel Saknr. 15/2892-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Os kommune kommuneplanens samfunnsdel 2015-2025 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer