Fylkesvis oversikt forslag og tiltak for veg, jernbane, luftfart og kollektivtransport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesvis oversikt forslag og tiltak for veg, jernbane, luftfart og kollektivtransport"

Transkript

1 Pressemelding Nr.: Dato: Kontaktperson: Fylkesvis oversikt forslag og tiltak for veg, jernbane, luftfart og kollektivtransport Østfold Veg E18 Den pågående utbyggingen av E18 mellom Melleby og Momarken vil bli fullført i Regjeringen prioriterer utbygging av møtefri E18 fra riksgrensen til E6 på Vinterbro. Det betyr tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt fram til Momarken og så firefelts veg vestover. Prosjektene fører til at hele E18 gjennom Østfold vil få sammenhengende god standard, noe som gir økt sikkerhet og framkommelighet. Prosjektene er en sluttføring av Østfoldpakka. I første fireårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler på E18 til utbygging av firefelts veg på den 6,2 kilometer lange strekningen Knapstad Redtvedt i Akershus og utbygging av tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på den 6,2 kilometer lange strekningen Riksgrensen Ørje i Marker kommune. Gjennom Ørje sentrum bygges vegen med bred midtdeler og nedsatt fartsgrense. Like øst for Ørje sentrum og fram til riksvegen legges vegen i ny trasé. Utbyggingen gir økt sikkerhet og framkommelighet. I tillegg er det lagt vekt på strekningen er en del av en viktig utenlandsforbindelse. Kontoradresse Kommunikasjonsavdelingen Akersg. 59 Pressetelefon: E-post:

2 De to prosjektene er anslått å koste i alt 1,8 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved nær 1,2 milliarder kroner i statlige midler og 680 millioner kroner i bompenger. Østfold fylkeskommune og berørte kommuner har sluttet seg til et opplegg med delvis bompengefinansiering som også omfatter disse to prosjektene. Det er aktuelt å legge bompengesaken fram for Stortinget våren I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til firefelts veg fra Retvedt til Vinterbro i Akershus. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Riksveg 110 I første fireårsperiode prioriteres utbyggingen av riksveg 110 på strekningen Simo- Ørbekk som firefelts veg. Ett av feltene i hver retning reserveres for kollektivtrafikk, eventuelt som sambruksfelt. Prosjektet inngår som forslag til en bypakke for Nedre Glomma, en pakke som har som formål å redusere personbiltrafikken gjennom bedre tilbud til reisende med kollektivtransport og sykkel. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av bypakken. Hovedvegsystemet i Moss og Rygge Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning, KVU, for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Utredningen er sendt til ekstern kvalitetssikring, KS1. Samferdselsdepartementet vil legge opp til videre planlegging når valg av konsept er avklart. Jernbane Østfoldbanen Regjeringen legger opp til å utvikle InterCity strekningen Oslo-Halden/Gøteborg trinnvis, med sikte på forbedring i togtilbudet og tilrettelegging for økt godstransport. Regjeringen prioriterer utbygging av sammenhengende dobbeltspor til Seut/Fredrikstad innen utgangen av Dette gjør det mulig med et togtilbud med halvtimesavganger gjennom hele driftsdøgnet og med høyere frekvens i rushtiden. Med utbygging av dobbeltspor vil reisetiden fra Oslo til Fredrikstad, Sarpsborg og Halden reduseres med om lag 20 minutter sammenliknet med i dag. Neste etappe på Østfoldbanen er sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg innen utgangen av Dette gir ytterligere reduksjon med om lag 10 minutter i reisetiden (ned til 1 time og 16 minutter mellom Oslo og Halden) og muligheter for økt antall avganger til dette viktige markedet. Det skal også legges til rette for økt kapasitet for godstransporten på strekningen. Side 2

3 Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercitystrekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. Sandbukta - Moss - Såstad Regjeringen prioriterer å starte utbygging av dobbeltspor på strekningen Sandbukta - Moss-Såstad og ny stasjon i Moss. Prosjektet er viktig for å utnytte fullt ut den økte kapasiteten som oppnås når den nye Follobanen åpner for trafikk. Det er satt av 5 milliarder kroner til prosjektet. Av dette beløpet skal 300 millioner kroner gå til videre planlegging og forberedende arbeider i første del av planperioden, slik at prosjektet blir ferdig tidligst mulig i siste seksårsperiode. Strekningen fra Sandbukta til Såstad er om lag 10 kilometer, med 2,5 kilometer nord for Moss stasjon og 6,5 kilometer sør for stasjonen. Moss stasjon bygges slik at det blir fire spor med plattform. Prosjektet vil gjøre det mulig å øke frekvensen på lokaltogene mellom Oslo og Moss når Follobanen står ferdig. Prosjektet er en forutsetning for økt frekvens på togene videre mot Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Utbyggingen fører til at jernbanetraseen legges i tunnel gjennom Moss sentrum, noe som vil gi grunnlag for fortetting ved trafikknutepunkt og øke framkommeligheten i transportsystemet i Moss. Østfoldbanens Østre linje: Prøvestrekning for nytt signal- og sikringssystem Regjeringen har besluttet at den felleuropeiske signalteknologien ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal innføres og tas i bruk i Norge. Teknologien skal fases inn gradvis. Østfoldbanens Østre linje er første strekning og blir en prøvestrekning hvor Jernbaneverket vil hente erfaringer i det videre arbeid med innføring av ERMTS. Ved inngangen av planperioden vil utbyggingen av ERMTS være i gang på Østre linje. Samtidig med denne utbyggingen skal flere stasjoner på strekningen moderniseres. Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder Fredrikstad/Sarpsborg er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen Helhetlige bymiljøavtaler og Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. For perioden har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen. Side 3

4 Akershus Veg E6 Den pågående utbygging av E6 Minnesund i Akershus Skaberud i Hedmark til firefelts veg vil bli fullført i Utbyggingen utgjør E6-delen av Fellesprosjektet E6 Dovrebanen. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til firefelts veg fra Retvedt i Østfold til Vinterbro i Akershus. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. E16 Sandvika - Hønefoss Regjeringen følger opp den lokale prioriteringen i Oslopakke 3 om å bygge ut E16 Sandvika Wøyen i Bærum. I statsbudsjettet for 2013 er det lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til prosjektering, kjøp av grunn og eventuelt forberedende arbeider med sikte på anleggsstart i Prosjektet er en videreføring av utbyggingen av den om lag 5 kilometer lange strekningen Wøyen Bjørum som ble åpnet som firefelts veg i Strekningen E16 Sandvika Wøyen er 3,6 km lang, og er planlagt utbygd som firefelts veg i tunnel under Sandvika fra Kjørbo til Bærumsveien og videre som veg i dagen til Vøyenenga. Prosjektet omfatter også en betydelig ombygging av lokalvegsystemet i Hamangområdet i Sandvika, der dagens E16 fjernes og deler av Sandvikaringen rustes opp. Nord for Hamang får dagens E16 funksjon som lokalveg og omkjøringsveg for den nye E16. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og reduserer lokale miljøproblemer. Utbyggingen er også i tråd med regjeringens prioritering av E16 som den viktigste vegforbindelsen mellom Østlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane. Prosjektet er anslått til å koste vel tre milliarder kroner, og er forutsatt finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det arbeides nå med økonomiske beregninger, med sikte på at beregningene vil bli nærmere omtalt når prosjektet legges fram for Stortinget. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til E16-prosjekter som er prioritert i første fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen Bjørum i Akershus - Skaret i Buskerud. Utbyggingen fjerner og utbedrer en ulykkesbelastet del av den sterkt trafikkerte strekningen Sandvika Hønefoss. Side 4

5 E16 Kløfta Kongsvinger Regjeringen prioriterer å videreføre den påbegynte utbyggingen av firefelts veg på E16 mellom E6 på Kløfta i Akershus og Kongsvinger i Hedmark i første fireårsperiode. E16 Herbergåsen-Nybakk er den nest siste delen i denne utbyggingen. Dette prosjektet omfatter bygging av 17,5 kilometer firefelts veg i kommunene Nes og Ullensaker i Akershus, omlegginger og utbedringer av sekundært og avlastet vegnett, og bygging av gang- og sykkelveger langs omlagte og eksisterende veger. Den nye vegen gir økt sikkerhet, bedre framkommelighet og vil styrke Kongsvinger som bo- og arbeidsmarkedsregion. E16 er også en viktig utenlands forbindelse for både person- og godstransport. Prosjektet, som vil bli åpnet for trafikk i siste seksårsperiode, er anslått å koste 2,5 milliarder kroner. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av E16 Slomarka i Hedmark Herbergåsen i Akershus til firefelts veg. Prosjektet er siste del i utbyggingen av sammenhengende firefelts veg mellom Kongsvinger og E6 på Kløfta. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet. E18 Vestkorridoren Regjeringen prioriterer å starte utbyggingen av E18 Vestkorridoren med prosjektet Lysaker-Ramstadsletta i Bærum. Regjeringen legger vekt på å følge opp de prioriteringer som er gjort lokalt i Oslopakke 3 om å bygge ut E18 Vestkorridoren. For å møte økende transportetterspørsel, ivareta miljøhensyn og legge til rette for byutvikling, må E18 gjennom Asker og Bærum utvikles for å sikre god framkommelighet for godstransport, kollektivtransport og gangog sykkeltrafikk. E18 gjennom Bærum er om lag 9 kilometer lang og planlegges utbygd som gjennomgående seksfelts veg med høystandard bussveg/kollektivfelt og sykkelfelt langs E18. Store deler av vegen vil ligge i tunnel. Strekningen kan bygges ut i to etapper med den 4,5 kilometer lange Lysaker-Ramstadsletta som den naturlige første etappe, og videre utbygging fram til Slependen som den neste. Utbygging av Lysaker- Ramstadsletta omfatter også bygging av en toløps tunnel på 1,5 kilometer på tvers av E18 fra Gjønnes til ny atkomst på Fornebu. I prosjektet inngår også en fullstendig ombygging for bedre tilrettelegging for bussene i kollektivknutepunktet på Lysaker. Alle busstopp i begge retninger samles på samme side av E18 som jernbanen, med god overgang til jernbane og eventuell framtidig T-baneløsning til Fornebu. Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta inngår i Oslopakke 3. Det legges opp til at kommunedelplan fremmes for formell behandling våren 2013, og planen forventes godkjent tidlig i Utbyggingen er anslått til å koste 10,1 milliarder kroner. Det legges til grunn at prosjektet finansieres med statlig bidrag og bompenger fra Side 5

6 Oslopakke 3, og fra bomstasjoner for etterskuddsinnkreving øremerket til de enkelte strekningene i Vestkorridoren. E18 Riksgrensen Oslo Regjeringen prioriterer utbygging av E18 til møtefri veg fra riksgrensen til E6 på Vinterbro. Utbyggingen fører til at E18 får sammenhengende god standard, noe som gir økt sikkerhet og framkommelighet. I første fireårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til utbygging av den om lag 6,2 km lange strekningen mellom Knapstad i Østfold og Retvedt i Akerhus til firefelts veg i ny trasé. Til sammen har de to prosjektene E18 Riksgrensen-Ørje i Østfold og E18 Knapstad - Retvedt et kostnadsanslag på 1,8 milliarder kroner. Det er lokal tilslutning til delvis finansiering med bompenger. Det er aktuelt å legge fram bompengesaken for Stortinget våren I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til firefelts veg fra Retvedt til Vinterbro. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 I første fireårsperiode starter byggingen av riksveg 23 til firefelts veg mellom Oslofjordtunnelen og kryss med E6 på Vassum i Akershus. I tillegg startes ut bygging av riksveg 23 til firefelts veg på strekningen Dagslett Linnes i Buskerud. For begge prosjektene er prioriteringen avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Videre utredninger vil avgjøre om det skal bygges bru over eller tunnel under Oslofjorden. Dette vil bli gjort i det pågående arbeidet med konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden. I påvente av resultatet fra dette arbeidet prioriterer regjeringen midler til nytt tunnelløp. Riksveg 4 I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til bygging av ekstra tunnelløp i Hagatunnelen på riksveg 4. Utbyggingen er påkrevet på grunn av tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk. Riksveg 22 Utbygging av riksveg 22 til firefelts veg mellom Lillestrøm og Fetsund starter i 2013 og vil bli fullført i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode er det satt av midler til bygging av ny bru over Glomma med tilstøtende veg i forlengingen av prosjektet Lillestrøm - Fetsund på riksveg 22. Utbyggingen vil løse dagens køproblemer fra Garderveien og østover mot Kringenkrysset. Prosjektet er avhengig av lokal tilsutning til delvis bompengefinansiering. Side 6

7 Jernbane Follobanen: Nytt dobbeltspor Oslo Ski Regjeringen legger opp til at byggingen av nytt dobbelspor Oslo Ski, Follobanen, starter ved inngangen til planperioden. Det tas sikte på at prosjektet skal stå ferdig i Follobanen gir mulighet for et helt nytt og bedre togtilbud, med kortere reisetid, flere togavganger og sterk vekst i antall reisende med tog. Prosjektet omfatter 22 km med dobbeltspor og en full ombygging av Ski stasjon. Dobbeltsporet vil gå i tunnel i 19,5 km, og dette blir dermed Norges lengste jernbanetunnel. Prosjektet er anslått å koste 20 milliarder kroner. Jernbaneverket starter viktig forberedende arbeid i For planperioden er det satt av i alt 18,4 milliarder kroner til prosjektet. Dovrebanen Det settes av om lag 14,5 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll-Hamar, medregnet fullføring av delstrekningen Langset Kleverud. Hele strekningen mellom Eidsvoll og Hamar skal stå ferdig innen utgangen av Med ferdig utbygd dobbeltspor på hele strekningen kan antall togavganger økes betydelig, det blir færre forsinkelser og reisetiden for persontog mellom Oslo og Hamar reduseres med om lag minutter. Utbyggingen gir økt kapasitet for både persontog og godstog. Når delstrekningen Langset-Kleverud er ferdigstilt i 2015, gjenstår bygging av dobbeltspor Venjar-Eidsvoll, Kleverud-Sørli, Eidsvoll-Doknes, Doknes-Langset, Sørli- Åkersvika og Åkersvika-Hamar. Til sammen utgjør disse delstrekningene 43 kilometer med jernbane. Når strekningen Eidsvoll-Hamar er ferdig bygget ut, er neste trinn å øke kapasiteten nord for Hamar. Innen utgangen av 2026 skal det derfor bygges dobbeltsporparsell/kryssingsbelter mellom Hamar og Lillehammer. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercitystrekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. Ved inngangen til planperioden pågår det bygging av dobbeltspor mellom Langset i Akershus og Kleverud i Hedmark. Prosjektet ferdigstilles i Side 7

8 Ringeriksbanen Regjeringen setter av om lag 1,5 milliarder kroner til oppstart av Ringeriksbanen i slutten av planperioden. En moderne jernbane mellom Sandvika i Akershus og Hønefoss i Buskerud vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt Oslo, og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil kunne reduseres med inntil én time. En slik reisetidsreduksjon vil gjøre jernbanen mer attraktiv på de lange reisene mellom Østlandet og Vestlandet. Nåværende planer for Ringeriksbanen er gjennomført med utgangspunkt i enkeltspor og med en hastighetsstandard på 200 km/t. Samferdselsdepartementet legger opp til at det i det videre utredningsarbeidet også skal vurderes om banen skal være dobbeltsporet og om hastighetsstandarden skal være høyere, for eksempel 250 km/t, der dette er hensiktsmessig. Traséføringen for Ringeriksbanen, som Stortinget vedtok i 2002, må derfor vurderes på nytt. Kongsvingerbanen Persontogtilbudet på Kongsvingerbanen består av lokaltog på strekningen Kongsvinger Årnes Lillestrøm Oslo og grensekryssende trafikk til Karlstad og Stockholm. Kongsvingerbanen har i løpet av de siste årene gjennomgått en omfattende fornying slik at den tekniske tilstanden på infrastrukturen er gjennomgående god. Kongsvingerbanen er en viktig godsforbindelse for tømmertransporter og kombitransporter på jernbanen. Strekningen trafikkeres blant annet av godstogene mellom Oslo og Narvik. I tillegg til drift, vedlikehold og fornying vil det bli vurdert kapasitetsøkende tiltak for godstransport på strekningen i planperioden. Investeringene på banen vil i all hovedsak dreie seg om bygging av nye eller forlenging av dagens kryssingsspor. Videre vil det bli vurdert hvordan transportkapasiteten på Kongsvingerbanen kan økes, for eksempel ved å forlenge plattformene på strekningen. Oslopakke 3 I mai 2012 vedtok styringsgruppen for Oslopakke 3 en revidert avtale for Oslopakke 3, en pakke som omfatter Akershus og Oslo. Samferdselsdepartementet legger denne lokalt vedtatte reviderte avtalen til grunn for det videre arbeidet med pakken. Dette innebærer fortsatt at prioritering av tiltak og prosjekt skal skje på bakgrunn av en målog resultatrettet styring. Dette innebærer blant annet at det vil skje en betydelig satsing på kollektivtransport og hovedsykkelvegnettet i planperioden. Dette er viktige tiltak for å håndtere utfordringene knyttet til forventet befolkningsvekst, samtidig som man ivaretar klimaforlikets målsetting om at veksten i personbiltransport skal tas av miljøvennlige transportformer. I tillegg kommer også statens satsing på jernbanetiltak i hovedstadsområdet. Samtidig er også viktige investeringer på veg ivaretatt. Side 8

9 Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder Oslo-området (Oslo og Akershus) er, sammen med åtte andre byområder omfattet av den kommende ordningen Helhetlige bymiljøavtaler og Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. For perioden har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen. Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, deriblant til Oslo-området. Luftfart Oslo lufthavn, Gardermoen Bygging av ny terminal (T2) ved Oslo lufthavn, Gardermoen, er det største enkeltprosjektet til Avinor i planprioden. Det er bedriftsøkonomisk lønnsomt og vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster for befolkning og næringsliv. Tiltaket vil styrke lufthavnens betydning som knutepunkt for resten av landet, og vil i fase 1 øke kapasiteten fra dagens 21 millioner til 28 millioner passasjerer årlig. Avinor ønsker også å legge til rette for en fase 2 med en ytterligere utviding av kapasiteten til 35 millioner passasjerer i året. Fase 1 skal være ferdig til andre kvartal 2017, med et kostnadsanslag på 12,5 milliarder kroner. Avinor planlegger for at første del av fase av T2-prosjektet er ferdig i 2019 til en kostnad på 2 milliarder kroner. Før igangsetting av fase 2 skal Avinor legge prosjektet fram for Samferdselsdepartementet som en eiersak. Side 9

10 Oslo Veg E18 I første fireårsperiode fullføres utbyggingen av andre etappe av E18 Bjørvikaprosjektet, med åpning for trafikk i 2014/2015. Utbygging av ny atkomst fra E18 ned til Sydhavna i Oslo, medregnet kollektivfelt og gang- og sykkelveg på E18, starter i Prosjektet fullføres i første fireårsperiode. E6 I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av Manglerudprosjektet på E6. Utbyggingen vil føre til bedre framkommelighet for kollektivtrafikken, reduserte miljøbelastninger i boligområdene, bedre forhold for godstrafikken til Alnabru og Sydhavna og mindre trafikkbelasting på E18 Mosseveien. Prosjektet er prioritert i revidert avtale om Oslopakke 3. I samme periode settes det av statlige midler til ombygging av dagens riksvegtilknytning til Alnabruterminalen i Oslo, eventuelt bygging av ny atkomst direkte til E6 i sør. Denne prioriteringen er avhengig av tilslutning til delfinansiering med bompenger fra Oslopakke 3. Riksveg 150 Ulvensplitten - Sinsen Prosjektet riksveg 150 Ulvensplitten Sinsen i Oslo åpnes for trafikk i 2013 og fullføres i Bussterminalen i Oslo I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til delfinansiering av den planlagte utvidingen av Bussterminalen i Oslo, som vil bidra til bedre avvikling av ekspressbusstrafikken til og fra hovedstaden. Jernbane Follobanen: Nytt dobbeltspor Oslo Ski Regjeringen legger opp til at byggingen av nytt dobbelspor Oslo Ski, Follobanen, starter ved inngangen til planperioden. Det tas sikte på at prosjektet skal stå ferdig i Follobanen gir mulighet for et helt nytt og bedre togtilbud, med kortere reisetid, flere togavganger og sterk vekst i antall reisende med tog. Side 10

11 Prosjektet omfatter 22 km med dobbeltspor og en full ombygging av Ski stasjon. Dobbeltsporet vil gå i tunnel i 19,5 km, og dette blir dermed Norges lengste jernbanetunnel. Prosjektet er anslått å koste 20 milliarder kroner. Jernbaneverket starter viktig forberedende arbeid i For planperioden er det satt av i alt 18,4 milliarder kroner til prosjektet. Alnabru godsterminal Alnabruterminalen i Oslo er navet i godstransporten på jernbanen. Terminalen er gammel og nedslitt, og etter hvert vil kapasiteten på terminalen være en begrensende faktor for vekst i godstransport på jernbanen. På kort sikt er det anleggenes tekniske tilstand som er avgjørende for når en utbygging er nødvendig. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbaneverket å se på den videre utviklingen på Alnabru på kort og lang sikt. Jernbaneverkets arbeid vil være et viktig grunnlag for utbyggingsstrategien på Alnabru, og det er forventet at rapporten fra Jernbaneverket er klar i første del av planperioden. 3,5 milliarder kroner er satt av til fornying og kapasitetsutviding av Alnabruterminalen i planperioden. Fornying av de mest kritiske delene av terminalen skal prioriteres, særlig sikringsanleggene. Oslopakke 3 I mai 2012 vedtok styringsgruppen for Oslopakke 3 en revidert avtale for Oslopakke 3, en pakke som omfatter Oslo og Akershus. Samferdselsdepartementet legger denne lokalt vedtatte reviderte avtalen til grunn for det videre arbeidet med pakken. Dette innebærer fortsatt at prioritering av tiltak og prosjekt skal skje på bakgrunn av en målog resultatrettet styring. Dette innebærer blant annet at det vil skje en betydelig satsing på kollektivtransport og hovedsykkelvegnettet i planperioden. Dette er viktige tiltak for å håndtere utfordringene knyttet til forventet befolkningsvekst, samtidig som man ivaretar klimaforlikets målsetting om at veksten i personbiltransport skal tas av miljøvennlige transportformer. I tillegg kommer også statens satsing på jernbanetiltak i hovedstadsområdet. Samtidig er også viktige investeringer på veg ivaretatt. Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder Osloområdet (Oslo og Akershus) er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen Helhetlige bymiljøavtaler og Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. For perioden har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner er satt av til belønningsordningen. Side 11

12 Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, deriblant til Oslo-området. Side 12

13 Hedmark Veg E6 Den pågående utbygging av E6 Minnesund i Akershus Skaberud i Hedmark til firefelts veg vil bli fullført i Utbyggingen utgjør E6-delen av Fellesprosjektet E6 Dovrebanen. Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E6 som møtefri veg nordover fra Kolomoen. Flere lengre strekninger mellom Kolomoen og Otta vil bygges ut til firefelts veg eller annen møtefri veg. Blant annet prioriteres statlige midler til å starte utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen Kolomoen Brumunddal. E16 Kløfta - Kongsvinger Den pågående utbyggingen av E16 til firefelts veg mellom Kongsvinger og Slomarka vil bli fullført i Regjeringen prioriterer å videreføre den påbegynte utbyggingen av firefelts veg på E16 mellom E6 på Kløfta i Akershus og Kongsvinger i Hedmark i første fireårsperiode. E16 Herbergåsen-Nybakk er den nest siste delen i denne utbyggingen. Dette prosjektet omfatter bygging av 17,5 kilometer firefelts veg i kommunene Nes og Ullensaker i Akershus, omlegginger og utbedringer av sekundært og avlastet vegnett og bygging av gang- og sykkelveger langs omlagte og eksisterende veger. Den nye vegen gir økt sikkerhet, bedre framkommelighet og vil styrke Kongsvinger som bo- og arbeidsmarkedsregion. E16 er også en viktig utenlands forbindelse for både person- og godstransport. Prosjektet, som vil bli åpnet for trafikk i siste seksårsperiode, er anslått å koste 2,5 milliarder kroner. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til å starte utbyggingen av E16 Slomarka i Hedmark Herbergåsen i Akershus til firefelts veg. Prosjektet er siste del i utbyggingen av sammenhengende firefelts veg mellom Kongsvinger og E6 på Kløfta. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet. Riksveg 3 Utbyggingen av ny Åsta bru, med tilstøtende veg på riksveg 3, vil bli fullført i Riksveg 3 gjennom Østerdalen er en viktig rute for tungtrafikken, men særlig vegbredden er et problem for god framkommelighet og trafikksikkerhet. Regjeringen setter derfor av statlige midler til utbedring av riksveg 3 i Østerdalen i første Side 13

14 fireårsperiode, med videreføring i siste seksårsperiode. Midlene prioriteres for å kunne utvikle riksveg 3 som en viktig vegforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim. Det settes av i alt 580 millioner kroner i tiårsperioden. I første fireårsperiode prioriteres statlige midler til å starte byggingen av ny riksveg 3 på strekningen Ommangsvollen Grundset, inkludert ny riksveg 25 fra kryss med riksveg 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Prosjektet, som skal fullføres i siste seksårsperiode, omfatter utbygging av om lag 16,5 km firefelts veg og 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt gjennom kommunene Elverum og Løten. Den nye vegen legges utenom Elverum og tettstedene Løten og Brenneriroa. Prosjektet gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner, og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Jernbane Kongsvingerbanen Persontogtilbudet på Kongsvingerbanen består av lokaltog på strekningen Kongsvinger Årnes Lillestrøm Oslo og grensekryssende trafikk til Karlstad og Stockholm. Kongsvingerbanen har i løpet av de siste årene gjennomgått en omfattende fornying slik at den tekniske tilstanden på infrastrukturen er gjennomgående god. Kongsvingerbanen er en viktig godsforbindelse for tømmertransporter og kombitransporter på jernbanen. Strekningen trafikkeres blant annet av godstogene mellom Oslo og Narvik. I tillegg til drift, vedlikehold og fornyelse, vil det bli vurdert kapasitetsøkende tiltak for godstransport på strekningen i planperioden. Investeringene som gjøres i jernbanen i denne korridoren vil i all hovedsak dreie seg om bygging av nye og/eller forlenging av eksisterende kryssingsspor. Videre vil det bli vurdert hvordan transportkapasiteten på Kongsvingerbanen kan økes sammenliknet med i dag, for eksempel ved å forlenge plattformene på strekningen. Dovrebanen Det settes av om lag 14,5 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll-Hamar, medregnet fullføring av delstrekningen Langset Kleverud. Hele strekningen mellom Eidsvoll og Hamar skal stå ferdig innen utgangen av Med ferdig utbygd dobbeltspor på hele strekningen kan antall togavganger økes betydelig, det blir færre forsinkelser, og reisetiden for persontog mellom Oslo og Hamar reduseres med om lag minutter. Utbyggingen gir økt kapasitet for både persontog og godstog. Side 14

15 Når delstrekningen Langset-Kleverud er ferdig i 2015, gjenstår bygging av dobbeltspor Venjar-Eidsvoll, Kleverud-Sørli, Eidsvoll-Doknes, Doknes-Langset, Sørli-Åkersvika og Åkersvika-Hamar. Til sammen utgjør disse delstrekningene 43 kilometer med jernbane. Når strekningen Eidsvoll-Hamar er ferdig bygget ut, er neste trinn å øke kapasiteten nord for Hamar. Innen utgangen av 2026 skal det derfor bygges dobbeltsporparsell/kryssingsbelter mellom Hamar og Lillehammer. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercitystrekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. Ved inngangen til planperioden pågår det bygging av dobbeltspor mellom Langset i Akershus og Kleverud i Hedmark. Prosjektet ferdigstilles i Rørosbanen Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Rørosbanen og Solørbanen. Side 15

16 Oppland Veg E16 Eggemoen - Olum I første fireårsperiode prioriterer regjeringen å bygge ut E16 i ny trasé mellom Eggemoen i Ringerike kommune i Buskerud og Olum i Jevnaker kommune i Oppland. Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet fører til at gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra Jevnaker sentrum ved at den nye vegen legges i åssiden bak sentrum med ny atkomst via fylkesveg 241. Videre mot Eggemoen fortsetter vegen i ny trasé med kryssing av Randselva med lang bru på rundt 600 meter. Det er forutsatt tiltak på avlastet vegnett som får ny funksjon som lokalveg. Utbyggingen er anslått å koste om lag 2,3 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. E16 over Filefjell Det er lagt opp til at utbyggingen av de gjenstående strekningene på E16 over Filefjell fra Øye i Oppland til Borlaug i Sogn og Fjordane videreføres i første fireårsperiode, med fullføring i siste seksårsperiode. Dette gjelder Varpe bru Otrøosen Smedalsosen og strekningen Øye Eidsbru. Regjeringen legger stor vekt på å få en sammenhengende god standard på E16 mellom øst og vest, særlig på vinterstid. Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus Bagn Bjørgo. Regjeringen legger stor vekt på at prosjektet gir økt pålitelighet og regularitet for transporter mellom Østlandet og Vestlandet, særlig på vinterstid. Utbyggingen av strekningen Fønhus Bagn pågår, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten Strekningen Bagn Bjørgo, som er om lag 11 kilometer, vil bli bygd ut som tofelts veg med 8,5 meter bredde. I sørenden av prosjektet legges vegen om med ny bru på 200 meter over Begna og en 4,3 km lang tunnel. I siste seksårsperiode settes det av statlige midler til fullføring/fullfinansiering av prosjektene som er prioritert i første fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til å starte utbygging av E16 på strekningen Fagernes Hande i Oppland. Det legges også vekt på å bedre trafikkforholdene i Fagernes. Prioriteringene er avhengig av at det blir tilslutning til opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektene. Videre settes det av statlige midler til skredsikring av E16 i Kvamskleiva i Vang kommune. Side 16

17 E6 Utbyggingen av E6 i Oppland fra Ringebu til Otta, som starter i 2013 med prosjektet Frya Sjoa, prioriteres ferdigstilt i siste seksårsperiode med utbygging av strekningene Ringebu Frya og Sjoa Otta. Strekningene bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Utbyggingen vil føre til økt trafikksikkerhet på den ulykkesbelastede E6 gjennom Gudbrandsdalen. Det er også lagt vekt på at dette er en av de viktigste transportårene i landet. Riksveg 4 I første fireårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging av riksveg 4 til firefelts veg på strekningen Lunner grense Jaren, medregnet tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt sør for Lynga. I siste seksårsperiode prioriteres videreføring av riksveg 4-utbyggingen gjennom statlige midler til strekningen Roa Gran grense. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til delfinansiering med bompenger gjennom utviding av den godkjente bompengeordningen for riksveg 4 Lunner grense Jaren, inkludert Lygna sør. Riksveg 15 I siste seksårsperiode prioriteres også skredsikring ved Knutstugugrove på riksveg 15 i Sjåk kommune. Jernbane Gjøvikbanen Gjøvikbanen har i de siste årene hatt en positiv utvikling med tanke på antall reisende. I forbindelse med konkurranseutsettingen av driften, ble tilbudet utvidet på strekningen. En ytterligere frekvensutviding er avhengig av at det gjøres tiltak i infrastrukturen. I planperioden er det særlig økt kryssingskapasitet for person- og godstog det legges opp til. Dovrebanen Tiltakene som skal gjennomføres på Dovrebanen innen utgangen av 2024, dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar, vil ha stor nytte for reisende til og fra Oppland. Reisetiden med IC-tog mellom Oslo og Lillehammer vil reduseres med om lag minutter. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercitystrekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Side 17

18 Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. Raumabanen Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Raumabanen Dombås-Åndalsnes. Side 18

19 Buskerud Veg E 134 I første fireårsperiode prioriterer regjeringen å starte utbygging av firefelts og tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Damåsen Saggrenda i Kongsberg kommune. Regjeringen legger stor vekt på å fjerne en flaskehals for tungtrafikken gjennom Kongsberg sentrum, samtidig som sikkerheten og miljøet i Kongsberg blir vesentlig bedre. Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det er fattet lokale vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet. Prosjektet omfatter omlegging av E134 på en 13,2 km lang strekning. Det planlegges å bygge firefelts veg på 8,5 km av strekningen og tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på 4,7 km. Prosjektet omfatter også bygging av Darbunedføringen som er en omkjøringsveg rundt tettstedet Darbu i Øvre Eiker kommune og Teigenundergangen for kryssing av jernbanen på fylkesveg 286. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er aktuelt å legge fram bompengesaken for Stortinget i 2013, forutsatt at det blir gitt endelig tilslutning lokalt. Det vil også bli satt av statlige midler i siste seksårsperiode til bygging av et ekstra tunnelløp i E134 Strømsåstunnelen. Riksveg 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 I første fireårsperiode starter byggingen av riksveg 23 til firefelts veg mellom Oslofjordtunnelen og kryss med E6 på Vassum i Akershus. I tillegg startes utbyggingen av riksveg 23 til firefelts veg på strekningen Dagslett Linnes i Buskerud. For begge prosjektene er prioriteringen avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Videre utredninger vil avgjøre om det skal bygges bru over eller tunnel under Oslofjorden. Dette vil bli gjort i det pågående arbeidet med konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden. I påvente av resultatet fra dette arbeidet prioriterer regjeringen midler til nytt tunnelløp. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging av riksveg 23 til firefelts veg fra Linnes til kryss med E18. Prosjektet ligger i forlengingen av Dagslett - Linnes. Prioriteringen er avhengig av lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Regjeringen legger vekt på at hele riksveg 23 får en sammenhengende standard som gjør at den kan bidra til å avlaste trafikksystemet i Oslo. Side 19

20 E16 I første fireårsperiode prioriterer regjeringen å bygge ut E16 i ny trasé mellom Eggemoen i Ringerike kommune i Buskerud og Olum) i Jevnaker kommune i Oppland. Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet fører til at gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra Jevnaker sentrum ved at den nye vegen legges i åssiden bak sentrum med ny atkomst via fylkesveg 241. Videre mot Eggemoen fortsetter vegen i ny trase med kryssing av Randselva med lang bru på rundt 600 meter. Det er forutsatt tiltak på avlastet vegnett som får ny funksjon som lokalveg. Utbyggingen er anslått å koste om lag 2,3 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til prosjekter som er prioritert i første fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til utbygging av E16 til fireefelts veg på strekningen Bjørum i Akershus - Skaret i Buskerud. Utbyggingen fjerner og utbedrer en ulykkesbelastet del av den sterkt trafikkerte strekningen Sandvika Hønefoss. Riksveg 7 Den pågående utbyggingen av rv 7 Sokna Ørgenvika vil bli fullført i Det legges opp til å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda. Utredningen skal blant annet se på regulariteten vinterstid og hensynet til villreinen på vidda. Det vil bli vurdert å la utredningen omfatte flere andre av riksvegforbindelsene mellom øst og vest og eventuelt også jernbanen Jernbane Ringeriksbanen Regjeringen setter av om lag 1,5 milliarder kroner til oppstart av Ringeriksbanen i slutten av planperioden. En moderne jernbane mellom Sandvika i Akershus og Hønefoss i Buskerud vil bidra til å utvide pendleromlandet rundt Oslo, og reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen vil kunne reduseres med inntil én time. En slik reisetidsreduksjon vil gjøre jernbanen mer attraktiv på de lange reisene mellom Østlandet og Vestlandet. Dagens planer for Ringeriksbanen er gjennomført med utgangspunkt i enkeltspor og med en hastighetsstandard på 200 km/t. Samferdselsdepartementet legger opp til at det i det videre utredningsarbeidet også skal vurderes om banen skal være dobbeltsporet og om hastighetsstandarden skal være høyere, for eksempel 250 km/t, der dette er hensiktsmessig. Traséføringen for Ringeriksbanen, som Stortinget vedtok i 2002, må derfor vurderes på nytt. Side 20

21 Vestfoldbanen Regjeringen setter av om lag 8 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen i planperioden. Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder Buskerudbyen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den nye/kommende ordningene Helhetlige bymiljøavtaler og Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. For perioden har regjeringen satt av i alt 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner går til belønningsordningen. Side 21

22 Vestfold Veg E18 Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand. Den pågående utbyggingen av E18 Gulli - Langåker til firefelts veg vil bli fullført i Det delvis bompengefinansierte prosjektet ble startet i 2011 og omfatter utviding av dagens tofelts veg til firefelts veg over en strekning på 25 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Regjeringen prioriterer oppstart av prosjektet E18 Bommestad-Sky i Larvik kommune, med sikte på at utbyggingen vil være ferdig i første fireårsperiode. Utbyggingen omfatter om lag 7 km med firefelts veg, inkludert bygging av to tunneler på 2,8 km og 1,3 km øst og vest for Farrisvannet og ei bru på 570 meter som delvis går over Farrisvannet. De største gevinstene ved prosjektet er knyttet til bedre trafikksikkerhet og forbedring av miljøet langs vegen. Bygging av et planskilt kryss på Farriseidet, ombygging av lokalvegsystemet og bygging av 4,6 km gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Kostnadene er anslått til nær 3,4 milliarder kroner, og det er lokal enighet om delvis finansiering med bompenger. Det er lagt opp til å legge bompengesaken fram for Stortinget våren i Når E18 Bommestad-Sky er ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 gjennom hele Vestfold. Prosjektet fullfinansieres i siste seksårsperiode. Jernbane Vestfoldbanen Regjeringen prioriterer å bygge ut InterCity-strekningen Oslo-Skien trinnvis. På Vestfoldbanen (Drammen-Skien) pågår det et omfattende utbyggingsarbeid. Bygging av dobbeltspor på de to strekningene Holm-Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er i gang. Det er satt av henholdsvis om lag 3,0 og 5,6 milliarder kroner til fullføring av disse to prosjektene. Regjeringen prioriterer å bygge ut sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen utgangen av Nord for Tønsberg kommer strekningen Nykirke- Barkåker til å være den eneste med enkeltspor i Vestfold når prosjektet Holm- Holmestrand-Nykirke er fullført ved årsskiftet 2015/2016. I tillegg er det enkeltspor på strekningen Drammen-Kobbevikdalen i Buskerud fylke. Side 22

23 Regjeringen setter av om lag 8 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen i planperioden. Kostnaden for å bygge dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker er anslått til 4,5 milliarder kroner. Når det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdig, vil det gi redusert reisetid, mulighet for halvtimesfrekvens mellom avgangene, og en vesentlig mer driftssikker og robust jernbane. Reisetidsgevinsten mellom Oslo og Tønsberg blir om lag 20 minutter. Lagt sammen med gevinsten på om lag 15 minutter som oppnås når dobbeltsporet mellom Farriseidet-Porsgrunn åpner i 2018, vil dette gi en reisetidsbesparelse på om lag 35 minutter på strekningen Oslo - Grenland. Reisetidsgevinstene tar utgangspunkt i at IC-togene stopper ved alle stasjoner. Ved ekspressavganger med færre stopp blir gevinstene enda større. Etter at det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdig innen utgangen av 2024, er neste trinn å bygge tilstrekkelig kapasitet sør for Tønsberg til at det kan tilbys halvtimesfrekvens gjennom hele driftsdøgnet til og fra Skien. For å få til dette, må det bygges nye strekninger med dobbeltspor eller kryssingsspor mellom Tønsberg og Larvik. Dette skal stå ferdig i Det allerede påbegynte prosjektet Farriseidet-Porsgrunn, som skal stå ferdig i 2018, er en viktig forutsetning for en slik forbedring av tilbudet. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercitystrekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdeet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. Side 23

24 Telemark Veg E18 Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand. I første fireårsperiode prioriterer regjeringen oppstart av prosjektet E18 Rugtvedt- Dørdal i Bamble kommune. Prosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts veg med bredde 20 meter og 1,2 km tofelts veg med midtdeler som overgang til eksisterende veg vest for Dørdal, der det planlegges etablering av midtrekkverk videre vestover. Utbyggingen omfatter flere store bruer, døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Prosjektet fører til en innkorting av E18 med 1,6 km. Den nye vegen vil føre til vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid på strekningen. Prosjektet er anslått til å koste om lag 3,3 milliarder kroner, og det foreligger lokale prinsippvedtak om delfinansiering med bompenger. E134 Utbyggingen av E134 Gvammen Århus vil bli fullført i første fireårsperiode. Prosjektet som omfatter en tunnel på om lag 9,5 km, fører til at E134 kortes inn med om lag 11 km mellom Hjartdal og Seljord. I siste seksårsperiode er det prioritert midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen mener det er viktig å bygge ut E134 som en god forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen legger særlig vekt på at prosjektet gir vesentlig bedre framkommelighet vinterstid. Avhengig av hvilken planløsning som velges, kan prosjektet korte inn E134 med kilometer, og stigningene vil bli sterkt redusert. Det er beregnet av kjøretiden for tungtrafikken kan reduseres med inntil 40 minutter. Riksveg 36 Regjeringen prioriterer å starte utbygging av strekningen Skyggestein Skjelbredstrand i Skien kommune i første fireårsperiode. Jernbane Vestfoldbanen Regjeringen prioriterer å bygge ut InterCity-strekningen Oslo-Skien trinnvis. Side 24

25 På Vestfoldbanen (Drammen-Skien) pågår det et omfattende utbyggingsarbeid. Bygging av dobbeltspor på de to strekningene Holm-Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er i gang. Det er satt av henholdsvis om lag 3 og 5,6 milliarder kroner til fullføring av disse to prosjektene. Regjeringen prioriterer å bygge ut sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen utgangen av Nord for Tønsberg kommer strekningen Nykirke- Barkåker til å være den eneste med enkeltspor i Vestfold når prosjektet Holm- Holmestrand-Nykirke er fullført ved årsskiftet 2015/2016. I tillegg er det enkeltspor på strekningen Drammen-Kobbervikdalen i Buskerud fylke. Regjeringen setter av om lag 8 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen i planperioden. Kostnaden for å bygge dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker er anslått til 4,5 milliarder kroner. Når det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdigstilt, vil det gi redusert reisetid, mulighet for halvtimesfrekvens mellom avgangene, og en vesentlig mer driftssikker og robust jernbane. Reisetidsgevinsten mellom Oslo og Tønsberg blir om lag 20 minutter. Lagt sammen med gevinsten på om lag 15 minutter som oppnås når dobbeltsporet mellom Farriseidet-Porsgrunn åpner i 2018, vil dette gi en reisetidsbesparelse på om lag 35 minutter på strekningen Oslo - Grenland. Reisetidsgevinstene tar utgangspunkt i at IC-togene stopper ved alle stasjoner. Ved ekspressavganger med færre stopp blir gevinstene enda større. Etter at det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdig innen utgangen av 2024, er neste trinn å bygge tilstrekkelig kapasitet sør for Tønsberg til at det kan tilbys halvtimesfrekvens gjennom hele driftsdøgnet til/fra Skien. For å få til dette, må det bygges nye strekninger med dobbeltspor eller kryssingsspor mellom Tønsberg og Larvik. Dette skal stå ferdig i De allerede påbegynte prosjektet Farriseidet-Porsgrunn, som skal stå ferdig i 2018, er en viktig forutsetning for en slik forbedring av tilbudet. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercitystrekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdeet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder Porsgrunn/Skien er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen Helhetlige bymiljøavtaler og Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Side 25

Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Vedlegg. Omtaler av store prosjekter på riksveg og jernbaner Beregninger av klimagassutslipp

Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Vedlegg. Omtaler av store prosjekter på riksveg og jernbaner Beregninger av klimagassutslipp Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Vedlegg Omtaler av store prosjekter på riksveg og jernbaner Beregninger av klimagassutslipp Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2014-2023 Statens vegvesen

Detaljer

Utkast. Handlingsprogram 2010 2019. Oppfølging av St.meld nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Mai 2009 Versjon 1.

Utkast. Handlingsprogram 2010 2019. Oppfølging av St.meld nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Mai 2009 Versjon 1. Utkast Handlingsprogram 2010 2019 Oppfølging av St.meld nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 Mai 2009 Versjon 1.0 1 Forord Regjeringen har lagt fram St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal

Detaljer

Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012

Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012 Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012 3 PROGRAM Mandag 20. februar 09:00 Avreise med buss fra Løvebakken 11:30 Lunsj 12:20 Møte på Vinger Hotell og

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige

Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige Grenseoverskridende infrastruktur Norge og Sverige 1 1 Innledning Foreliggende rapport utgjør Vegvesenets og Jernbaneverkets svar på Samferdselsdepartementets oppdrag om å kartlegge grenseoverskridende

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2023 Høringsutgave 20. september 2013. Høringsutgave

Handlingsprogram 2014 2023 Høringsutgave 20. september 2013. Høringsutgave Handlingsprogram 2014 2023 Høringsutgave 20. september 2013 Høringsutgave 2 Handlingsprogram 2014 2023 Innhold 1 Jernbanen i tiden...................................... 6 2 Mål og prioriteringer.................................

Detaljer

Prosjektplan. KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet

Prosjektplan. KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet Prosjektplan KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet 1 Innledning Samferdselsdepartementet har, i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2008 2009) Om Oslopakke 3 trinn 2

St.meld. nr. 17 (2008 2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 St.meld. nr. 17 (2008 2009) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 13. mars 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning Stortinget vedtok oppstart av bompengefinansiering

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden 120 163 Bærums verk E 16 150 162 166 Sandvika n ov e m b e r 2 0 14 159 191 Oslo Nesoddtangen Sem Asker Kolbotn Buskerud 22 Akershus Oppegård Nesodden E 134 Røyken 282 Vinterbro

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015

Riksvegutredningen HOVEDRAPPORT. Foto: Knut Opeide Mars 2015 Riksvegutredningen 2015 HOVEDRAPPORT Foto: Knut Opeide Mars 2015 Foto: Steinar Svensbakken 2 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med utredninger og analyser til ny Nasjonal

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen JANUAR 2011 Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen 2 Mulighetsstudie IC Østfoldbanen Forord Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Tilleggssaksliste. Kommunestyret TILLEGGSSAKER. Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033

Tilleggssaksliste. Kommunestyret TILLEGGSSAKER. Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 10.05.2012 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKER 63/12 12/01126 2 Uttalelse til Oppland fylkeskommune i

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden Bli med oss frem! Sørvestbanen - historien og fremtiden 1 Sørvestbanen - historien og fremtiden I 1893 kom den daværende Jernbankommitéen med følgende uttalelse: Enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. LISTERRÅDET Farsund Rådhus

MØTEINNKALLING. LISTERRÅDET Farsund Rådhus MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: LISTERRÅDET Farsund Rådhus DATO: 11.06.2012 TIDSPUNKT: 09:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må sekretariatet snarest

Detaljer

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptanalyse Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt av Jernbaneverket

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Statsbudsjettet 2009. Noen nøkkeltall fordelt fylkesvis

Statsbudsjettet 2009. Noen nøkkeltall fordelt fylkesvis Statsbudsjettet 2009 Noen nøkkeltall fordelt fylkesvis Finansdepartementet Informasjonsenheten 7. oktober 2008 1 Innholdsfortegnelse Akershus... 3 Aust-Agder... 12 Buskerud... 17 Finnmark... 24 Hedmark...

Detaljer