Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Tovdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Tovdal"

Transkript

1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Tovdal

2 Forord Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål gir en foreløpig oversikt over hvordan en ligger an i forhold til å nå miljømålene om å sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene innen I dette dokumentet beskrives vannmiljøtilstanden, hva som påvirker miljøtilstanden og hvilken effekt påvirkningene i den enkelte vannforekomst har på vannmiljøet. Dessuten pekes det på hvilke vannforekomster som ikke vil oppnå god miljøtilstand ved utløpet av planperioden dersom det ikke settes iverk forbedringstiltak. Fylkesmannen har det miljøfaglige ansvaret for å fastsette miljøtilstanden, definere hvilke påvirkninger vannforekomstene er utsatt for og hvilken risiko de har for ikke å nå miljømålene slik vannforskriften fastsetter. Prosjektleder i vannområdet har utarbeidet dokumentet i samarbeid med fylkesmannen, prosjektgruppa, sektormyndigheter, interessenter og styringsgruppa for vannområdet. Dokumentet sendes til Vest Agder fylkeskommune (Vannregionmyndigheten, VRM, Agdervvannregion). VRM sammenfatter de vesentligste vannforvaltningsspørsmålene for alle vannområder i regionen. Vannregionutvalget (VRU) behandler dokumentet før det sendes ut på høring som ett samledokument for hele vannregionen. Høringsperioden er i tidsrommet 1.juli Det er fortsatt mye en ikke vet om vannforekomster i vannområdet. Derfor er det viktig at alle som har kunnskap om vannmiljøet bringer dette fram gjennom høringsfasen. Det en har kommet fram til som de viktigste utfordringene i vannområdet er: Sur nedbør Vannkraft Krypsiv Spredte utslipp Vann- og avløp Alle kan la seg høre i høringsperioden. Høringssvarene blir behandlet av Vest Agder fylkeskommune. Vannområdet vil få tilbakemelding i form av en oppsummeringsrapport fra Vannregionmyndigheten. Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal ikke vedtas. Dokumentet er ment som en midtveishøring og som gir en pekepinn på hva som blir de viktigste utfordringene for vannmiljøet og som det må fokuseres på i selve forvaltningsplanen med tiltaksprogram som skal ut på høring i Dokumentet inneholder ikke informasjon om tilstanden for grunnvann i vannområdet. 2

3 1. Oppsummering hovedutfordringer Vannet i vannområdet Tovdal blir nyttet til flere ulike formål og i stor grad til rekreasjon og fritid. Av annen utnyttelse av vannforekomstene kan det blant annet nevnes kraftproduksjon, vannkilde drikkevann, resipient for avløp og landbruk. Tovdalsvassdraget har vært sterkt påvirket av sur nedbør og selv om nedbøren har blitt mindre sur, er tålegrensene for laksefisk og smolt fremdeles overskredet. Nitrogentilførslene er også fortsatt høye. Forurenset utslipp forekommer i enkelte fjorder både i Lillesand og Kristiansand og der ligger også gammel forurensing i sedimentene, som gir eller kan gi utlekking. Enkelte områder er forurenset i så stor grad at kostholdsråd er gitt. I Lillesand forekommer sterkt sulfidholdige bergarter i store deler av kommunen. Dette kan gi lokalt meget sure vannforekomster og er bl.a. et problem i forhold til utlekkinger av aluminium og tungmetaller fra steinfyllinger ved utbygginger. Flere vassdrag og Kaldvellfjorden er sterkt påvirket av sulfidholdig utslipp fra ny E-18 trase mellom Grimstad og Kristiansand. Sjøvannsforekomstene i vannområdet er også ferdselsåre for skip, nyttefartøy, fiskeflåten og fritidsbåter, og uhell med diesel- eller oljesøl kan forekomme. En annen problematikk som har vært økende de siste årene er den kraftig økende veksten av krypsiv på Sørlandet. I Tovdalsvassdraget, oppstrøms Birkeland finnes det store områder med krypsiv, dette danner tykke tepper og matter som har negative konsekvenser for friluftsliv og biologisk mangfold. Til nå er 155 km av elva er kartlagt og det er funnet 520 områder dekt med krypsiv og totalarealet er 1137 daa med mer enn 50 % dekning. Avrenning fra jordbruk er hovedsakelig en belasting i de kystnære områdene i vannområdet, mens noe påvirkning fra spredt avløp gjelder for hele vannområdet. Bekkelukkinger og vandringssperrer for laks og sjøørret kan være et problem i enkelte kystvassdrag og sidebekker til Tovdalselva. Uldalsvassdraget er strekt preget av kraftverksaktivitet. 2. Om vannområdet Registrerte vannforekomster i Tovdal Antall Elv 151 Innsjø 56 Grunnvann 4 Kystvann 21 Totalt 232 Kandidater til SMVF? Figur1. Tovdalsvassdraget er 120 km langt og består av to hovedgreiner, et vestlig og et østlig utspring i øvre del. Den østlige greina, Tovdalsselva, har sitt utspring i grensetraktene mellom Straume, Setesdal og Fyresdal og den vestlige greina, Uldalgreina, har tre tilførselselver, Skjeggedalsåna, Vatnedalsåna og Hovlandsåna. Til sammen utgjør disse sidegreinene henholdsvis 58 % og 42 % av vannføringen i Tovdalsvassdraget. Vassdraget munner ut i Topdalsfjorden mellom Hamresanden og Kjevik flyplass nordøst for Kristiansand sentrum. Tovdalsvassdraget er spesielt i så måte at det er et av få vassdrag som ennå er lite berørt av tekniske inngrep og renner fritt fra fjell til fjord uten kraftutbygginger i hovedelva og den øvre delen er tilnærmet fritt for lokale forurensinger. Den eneste større kraftutbyggingen er Hanefoss kraftverk som ligger i sideelven Uldalsåna, med flere reguleringsmagasiner. Vassdraget er karakterisert ved et stort spekter av naturtyper fra nakent fjell i nord til fattig barskog i innland til småkupert sørlandsnatur med innslag av edellauvskog i sør. Store arealer består av myr. I midtre del av vannområdet er skoggrensen mellom m.o.h., mens den lengst nord er m.o.h. Vannområdet tilhører det sørnorske grunnfjellsområdet med kvartsitt i nord, granittiske gneiser i sør og amfibolitt lengst vest. Av løsmasseavsetninger ligger dette hovedsakelig ved Birkeland. Vassdraget er et typisk sørlandsvassdrag med lave ph-verdier og ledningsevne som øker nedover vassdraget. Det ble ikke satt i gang kalking i vassdraget før 1996 og derfor anses vassdraget som et av de viktigste referansevassdrag i sammenheng med forsuringsutviklingen. 3

4 3. Påvirkninger Tabell 1. Viser påvirkning, graden av påvirkning og konsekvenser påvirkning har på *akvatiske miljøer. Påvirkningstype Sur nedbør og annen langtransportert forurensing Påvirkningsgrad Effekt Antall Liten Antall middels Antall stor Øker tilførsel av aluminium til vassdraget, i tilstandsformer som er giftig for fisk og forandrer økosystemet i vannforekomster Vannuttak Tørrlegging av elv og vassdrag *Hydromorfologiske endringer: vannføringsreguleringer, flomverk og forbygninger, vannkraftsdam, oppdemning Forurensing fra punktutslipp: renseanlegg, industri, regnavnnsoverløp, annen punktkilde Vandringshinder, reduserte gytemuligheter, reduserte laksefiskebestander, fattigere biologisk mangfold Tørrlegging av elv og vassdrag 7 6 Giftige stoffer fra industri ligger i sedimentene og lekker ut i vannmassene. Miljøgifter tas opp i organismene(bioakkumulasjon) og videre oppkonsentrasjon i næringskjedene(biomagnifikasjon) fattigere biologisk mangfold og innimellom døde fjorder Økt tilførsel av næringssalter Forurensing fra diffuse kilder: : transport og infrastr.,ikke tilknyttet avløpsnett, avrenning byer/tettsteder, avrenning fra landbruk, nedlagt industriområde Økt tilførsel av næringssalter ut vannet, økt eutrofiering og gjengroing Fremmede arter 9 3 Fortrenging av stedegne arter og endring i økosystemer i aktuelle vannforekomster * Akvatiske miljøer vannmiljø * Hydromorfologiske endringer endringer i vannets strømningsmønster og temperatur, samt bunnens og breddens form og beskaffenhet. 4. Brukerinteresser og særlige interesser Friluftsliv Tovdalvassdraget er nærområdet for ca mennesker i Agder. Tilgjengeligheten er god og hele nedbørfeltet er svært godt egnet til ulike friluftslivsaktiviteter. Vassdraget byr derfor på mange opplevelsesmuligheter når det gjelder friluftslivsaktiviteter og variasjonene og opplevelsesmulighetene er store. Øvre Tovdal har preg av 4

5 urørte naturområder, bl.a. med innslag av urskog. Området har stor verdi både som nærfriområde for lokalbefolkningen, og som ferieområde regionalt og nasjonalt. Vassdraget blir brukt til fotturer, skiturer, bær- og soppturer, bading, padling/båtbruk, jakt og fiske samt trenings- og mosjonsaktiviteter. Det finnes flere merkete stier og løyper. Kulturminner Vassdraget har mange kulturminner som spenner seg over et langt tidsrom og funn viser at vassdraget har blitt benyttet av fangstfolk i 7000 år. Flere steder langs elva er det funnet redskaper fra eldre og yngre steinalder. Totalt i nedbørsfeltet er det registrert 600 fornminner. Vassdraget har også vært benyttet til tømmerfløting og det finnes mange tømmerfløtingsanlegg igjen etter den tiden som er av særlige stor verdi når det gjelder kulturminner. Åmdalsverk gruver åpnet rundt 1590 og ble drevet til like etter 2. verdskrig. Anlegget har vært nytta til fløtingsanlegg og senere ble det bygd rørgate og kanaler til kraftproduksjon Biologisk mangfold Utenom Uldalsåna er Tovdalsvassdraget varig vernet. Store arealer i Tovdalsvassdraget består av myrområder som er viktige hekkeområder. I disse områdene er våtmarksfaunaen godt representert. Blant annet kan nevnes; kongeørn, fiskeørn, glutsnipe, storlom, stokkand, krikkand, storfugl, orrfugl og lirype. En rekke rødlistearter er også representert i disse områdene og flere slike områder er vernet. Tovdalselva var i sin tid Norges tredje beste lakseelv. I de beste årene ble det tatt opp til kg laks. I forbindelse med sur nedbør forskning (siden tidlig 1970-tall) og oppfølging av kalkingsvirksomheten, kan Tovdalsvassdraget regnes som det best undersøkte og dokumenterte vassdrag i landet for biologisk mangfold og vannkjemisk utvikling. Allmenne interesser Av andre brukergrupper som kan tenkes å ha særlig interesse i vannforekomstene kan nevnes: kraftselskap, industri, reiselivsbedrifter, grunneiere, grunneierlag, skogeierlag, bondelaget, viltnemda, friluft organisasjoner, forskningsinstitusjoner og innbyggere(v/sikring av drikkevann og badeplasser). Flere kommuner i vannområdet nevner også vannforekomster med svært tette fiskebestander og mye små fisk som en brukerinteresse og enkelte kommuner ønsker at det jobbes med å stimulere til økt fiske. Interessemotsetninger Kraftproduksjon og tørrlegging av elvestrekninger Fiske/friluftsliv Dette gjelder gyteaktuelle stekninger og da det er ønske om økt laksebestand i vassdraget er dette en klar konflikt. Blant annet kommer Birkenes kommune med ønske om at NVE kommer med miljøkrav i forhold til damføring og m.v.f eller evt. at det lages små terskler hvor man sikrer kontinuerlig vannføring 5. Utviklingstrekk som antas å kunne få betydning for måloppnåelse Befolkningsutvikling og næringsutvikling Befolkningsutviklingen i vannområdet er varierende, i kystkommunene har man en stor befolkningsøkning, innlandskommunene synes befolkningsveksten å være stabil eller ha en liten tilbakegang. Dette bildet gjenspeiler seg også i forhold til vekst og næringsutvikling og generelt er utviklingen større i de kystnære områdene. Klimaendringer Som følge av økt nedbør får ledningsnett for overflatevann en overbelastning. Forurensing/påvirkninger i vannområdet Åmli: kommunale utslipp, skogbruk, impregneringsverk, sur nedbør, jordbruk Froland: grunnforurensing. Birkenes: sur nedbør, krypsiv, pukkverk, asfalt, masseuttak, krypsiv, ledningsnett overbelastning p.g.a. økt nedbør, kraftverksdam ved broen er et betydelig vandringshinder 5

6 Kristiansand: Kjevik flyplass, dyreparken, Sørlandsparken, pukkverk (2 pukklokaliteter i området), sulfidholdige bergarter, jordbruk nedre del av Tovdalselva, bebyggelse, avløp, hardmarksavrenning, veisalting Lillesand: Utsprengt sulfidstein fra bygging av ny E18 og andre anleggsområder, Moelva renner gjennom områder med intensiv jordbruksproduksjon drikkevann sårbart, vei salting avrenning fra asfalt (store flater), mange små vassdrag krysses av E18,sur nedbør, havnebassenger, industri ved Storemyr som påvirker Moelva, Knudremyr avfallsplass Evje og Hornnes: Kraftproduksjon vannkraftsdam, vannkraftsverk, bekkerøye Iveland: Sur nedbør Bygland: Sur nedbør Kommentar: opplistingene av påvirkninger i kommunene er kun ment som en pekepinn og er ikke utfyllende eller dekkende. Til det trengs en langt grundigere kartlegging. Verneområder: Tabell 2. Kommuneoversikt over verna områder i vannområdet Navn Verneform Verneformål Kommune Myklandsvatna Naturreservat Skog, varmekjær skog, heifuruskog og brannflate Solbergheia Naturreservat Barskog, barskog med furuskog, fuktheier, myrer og tjern Jurdalsknuten Naturreservat Skog, varmekjær skog, heifuruskog og brannflate Røyrtveit, Naturreservat Barskog, urskogsområde med dominans av gran Froland Froland Froland Evje og Hornnes Årdalen Naturreservat Barskog, ta vare på et større sammenhengende naturområde Melandsmyrene Naturreservat Myr, flatmyr og svak hallande bakkemyr Åmli, Bygland Iverland Naturreservat Skog, heiområde med furuskog Froland, Åmli Dikeelva Naturreservat Barskog, nesten urørt skogsområde Birkenes Porsmyr Naturreservat Myr Birkenes Risdalen Naturreservat Skog, med mange kravfulle og sjeldne arter Birkenes Berse Naturreservat Våtmark Birkenes Bjorvatn Naturreservat Edelløvskog/rike løvskoger Birkenes Skogerøy Lyngholmen, Naturreservat Sjøfugl, livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og Lillesand 6

7 dyrelivet Østre Ertholm Naturreservat Sjøfugl, livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet Lillesand Ådnevik Naturreservat Barlind/kristorn Lillesand Risøya, Lillesand Naturreservat Sjøfugl, livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet Lillesand Rosåsmyr og Ospåsmyr Naturreservat Myr Lillesand Røyrmyråsen Naturreservat Edelløvskog/rike løvskoger Lillesand Indre Ulvøya, Naturreservat Barlind/kristorn Lillesand Kalvøya Ytre Tronderøya Landskapsområde med dyrelivsfredning Lillesand Lyngholmen Naturreservat Sjøfugl, livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet Lillesand Olashei Naturreservat Barskog Lillesand Grimeelva Anbefalt typevassdrag Bevarebiologisk mangfold, natur og kulturlandskap Ånavassdraget Anbefalt typevassdrag Bevarebiologisk mangfold(sjøørret), natur og kulturlandskap Hellesund-Grønningen Naturreservat Sjøfugl, livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet Helløyholmen Naturreservat Sjøfugl, livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet Tveitvann Naturreservat Skog, stort og variert område med gammelskog Lillesand Lillesand og Kristiansand Lillesand Lillesand Kristiansand 6. Når vi miljømålene? risikovurdering Dagens miljøtilstand Tovdalsvassdraget har vært sterkt påvirket av sur nedbør og selv om nedbøren har blitt mindre sur er tålegrensene fremdeles overskredet. Nå viser også en ny rapport utarbeidet av NIVA at forbedringen i vannforekomstene påvirket av sur nedbør vil stagnere og at de vannene som er mest utsatt for sur nedbør antagelig ikke vil komme til å kunne ha levedyktige bestander i årene fremover. Nitrogentilførslene er også fortsatt høye. I Lillesand går det en sulfidåre gjennom hele kommunen. Dette kan gi lokalt meget sure vannforekomster og er bl.a. et problem i forhold til utlekkinger ved utbygginger. Krypsiv er et stadig økende problem og store deler av Tovdalselva er begrodd med denne planten. Årsaken til den økende veksten er fremdeles usikker, men tatt i betraktning at dette er et relativt nytt problem, er det grunn til å anta at plantens suksess skyldes menneskeskapte påvirkninger. Spredt avløp blir beskrevet som et avtagende problem, hvor 7

8 stadig flere kobles opp mot de kommunale anleggene og at det kommunalt jobbes med å få kontroll på disse utslippene også. Der det fremdeles finnes slike utslipp, kan dette føre til lokalt dårlig vannkvalitet og det finnes liten oversikt over dette. Spesielt campingplasser med eksterne renseanlegg har man dårlig kontroll på og det bør jobbes med en kartlegging rundt denne problematikken. Landbruksarealer av betydning finnes for det meste i de kystnære områdene i vannområdet og blant annet renner Moelva gjennom områder med intensiv jordbruksproduksjon. I disse områdene kan avrenning fra jordbruk gi påvirkning. Kystvannsområdene har generelt også et større trykk når det gjelder utslipp av miljøgifter fra industri enn innlandsområdene i vannområdet. Generelt er det gjort tiltak mot slike utslipp, men lekkasje fra gamle søppelfyllinger og gammel forurensing i sedimentene i sjøbunn gir enkelte vannforekomster svært dårlig vannkvalitet. Avrenning fra tette flater er en stadig økende problematikk i tettbebygde strøk. Dette skyldes blant annet økt nedbør de siste årene og at avløpsrør enten er gammelt og ikke dimensjonert for dette. Økte konsentrasjoner miljøgifter, næringssalter og partikler renner ut i fjorder og vannforekomster. Det er også påvist fremmede arter som vederbuk, sørv, ørekyte og gjedde i kystområdene. Spesielle livsmiljø/habitat og arter - Rødlistearter: Tabell 3. Oversikt over rødlistearter i kommunene i vannområdet. (arter relatert til akvatiske miljøer og myrområder) Blodigle VU(LR) Elvemusling VU(EN) Spissnutefrosk NT Småsalamander NT Ål CR Edelkreps EN(VU) Oter VU(NT) Froland (3) Lillesand(2) Evje og Hornnes(2) Froland(3) Birkenes(2) Åmli(2) Lillesand(3) Froland(2) Bygland(3,2) Evje og Hornnes(2) Åmli(2) Iveland(3) Froland((2) Birkenes (3) Åmli(3) Iveland(2) Lillesand(3,2) Åmli(2) 1 = funn før = funn mellom , 3 = funn mellom Naturtypekartlegging i kommunene Tabell 4. Kommunevis viktige naturtyper relatert til vann i vannområdet(andre naturtyper er ikke tatt med i denne oversikten) Kommune A B C Totalt Evje og Hornnes 22 Birkenes 8 38 Bygland Froland /Mykland

9 Lillesand Åmli Iveland Kristiansand A = svært viktige lokaliteter, B = viktige lokaliteter, C = lokalt viktige lokaliteter Naturtypekartlegging er hovedsakelig knyttet til deltaområder, intakte høymyrer- og lavlandsmyrer, kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier, dammer, rik kulturlanskapssjø, mudderbank, lokalt viktige våtmarksområder, ikke forsurete restområder, rikt strandberg, sand og grusstrand, strandseng, strandsump, poller. Dagens tilstand Tabell 5. Økologisktilstand for alle vannforekomster (VF), med antall VF i parentes bak Type/miljøtilstand Moderat/dårlig God tilstand Svært god Innsjø-VF 71, 4 % (40) 25 % (14) 3,6 % (2) Elve-VF 83,5 % (126) 11,3 (17) 4 % (6) Kystvanns-VF 38,1 % (8) 61,9 % (13) 0 Grunnvanns-VF Alle 76,3 % (174) 19,3 % (44) 3,5 % (8) Risikovurdering. Tabell 6. Risikovurdering for alle vannforekomster (VF), med antall VF i parentes bak Type Risiko **Mulig risiko Ingen risiko Innsjø-VF 39,3 % (22) 39,3 % (22) 21,4 % (12) Elve-VF 43,7 % (66) 37,7 % (57) 17,9 % (27) Kystvanns-VF 23,8 % (5) 14,3 % (3) 61,9 % (13) Grunnvanns-VF % (4) Alle 40,8 % (93) 36 % (82) 22.8 % (52) unntatt grunnvann **Kategorien Mulig risiko forventes brukt der hvor man ikke har tilstrekkelig kunnskap, f. eks. om fremmede arter 9

10 Figur 2: Risikokart illustrerer risikoen i forhold til hvor stor sannsynligheten er for at vannforekomster kommer til å nå miljømål innen 2021eller ikke. Viser ikke risiko for grunnvann. Oppdatert

11 Årsaksforhold Tabell 7. Årsaksoversikt på hvorfor vannforekomster er satt i risiko for ikke nå miljømål innen 2021 Type VF i risiko Innsjø-VF Elve-VF Kystvanns-VF Årsaksforhold Påvirkninger Sur nedbør, krypsiv Sur nedbør, avrenning fra sulfidstein, krypsiv Forurensede sedimenter, avrenning fra sulfidstein, avrenning fra tette flater, langtransportert forurensing Grunnvanns-VF - Alle Sur nedbør, krypsiv, avrenning fra sulfidstein, forurensede sedimenter, avrenning fra tette flater 7. Hovedutfordringer Tabell 8. hovedutfordringene i vannområdet Utfordring Problemeier Beskrivelse/kommentar Krypsiv Fylkesmannen og Miljøverndep. Brer seg over store områder og ved tette bestander kan dette føre til oksygenfattige forhold i vannforekomstene som igjen gir dårlige forhold for fisk og andre vannlevende dyr Dette gir også reduserte muligheter for ferdsel på vannet fordi sivet bl.a. hemmer båtferdsel og muligheten for å fiske... Dekker store arealer i Tovdalsvassdraget Forsuring Fylkesmannen og Miljøverndep. Sur nedbør og lav ph som følge av dette. Påvirkning størst i innlandet og lakseførende strekning Forsuring fra sulfidholdig berggrunn Bekkelukkinger Lillesand kommune, utbygger, Statens veivesen Statens vegvesen og jordbruk, kommunen Fører til utlekkinger i fjord og vannforekomst Fattigere biologisk mangfold, redusert renseevne for næringsstoffer, dårligere flomdemping, vandringshinder 11

12 Avrenning fra tette flater Statens Vegvesen, landbruket, fylkeskommunen, kommune Økt forurensing av sjø og vann. Mer flom og uttørking Forurensede sedimenter Industri, kommune Miljøgifter forurenser havnebassenger og fjorder. Giftige stoffer fra industri ligger i sedimentene og lekker ut i vannmassene. Miljøgifter tas opp i organismene(bioakkumulasjon) og videre oppkonsentrasjon i næringskjedene(biomagnifikasjon) fattigere biologisk mangfold og innimellom døde fjorder Småkraftverk Kraftselskaper og deleiere, NVE Vandringshinder, reduserte gytemuligheter, redusert laksefiskebestander, fattigere biologisk mangfold. Skjeggedalsåni er for eksempel i NVE i forhold til konsesjonsbehandling Vegsalting Statens vegvesen Forandring i saltbalansen, salt legger seg på bunnen av innsjøen og kan hindre sirkulasjon, negativ påvirkning på vegetasjon, påvirket grunnvann 8. Uavklarte problemstillinger Karakteriseringen og klassifiseringen er gjennomført på et datagrunnlag som er mangelfullt mht nyere undersøkelser, med unntak av sur nedbør- data. Dette gjenspeiler seg i vann nett og det er et stort behov for supplerende data. Det bør derfor gjøres en grundig gjennomgang av hvor det er viktig å gjøre målinger som kan bidra til å gjøre karakteriserings- og klassifiseringsarbeidet riktig. Det er et stort behov for tilstands- og problemkartlegging Det er spesielt behov for å gjøre biologiske målinger. Bekkelukkinger bør det også gjøres en grunnleggende kartlegging på. Videre er det viktig å fortsette kartlegging og forskning på krypsivproblematikken 9. Vedlegg blir lagt ved når alle er ferdige Rapport fra Lillesand kommune Rapport fra Birkenes kommune Rapport fra Kristiansand Rapport fra Froland kommune Rapport fra Åmli kommune 12

13 Rapport fra Valle kommune Rapport fra Iveland kommune? Rapport fra Evje og Hornnes kommune? 13

14 10. Kilder Brandrud T.E, Halvorsen G., Stabbetorp O. 2002, Naturtypekartlegging i Evje og Hornnes kommune, FMAA Brandrud T.E. 2003, Naturtypekartlegging i Birkenes kommune 2003, FMAA Direktoratet for naturforvaltning. Naturbase. Hentet 30. mai Geotata Faktaark, Tovdal. Hentet 30.mai Geotata vann-nett saksbehandler. Hentet 30. mai Geotata vann-nett statistikk. Hentet 30. mai Hannevik Y., Gangsei L.E. 2004, Naturtypekartlegging i Åmli, FMAA Haugen S. 2003, Naturtypekartlegging i Bygland kommune, FMAA Haugen S. 2004, Naturtypekartlegging i Iveland kommune, FMAA Klepstad J.T., Høytomt T. 2010, Naturtypekartlegging i Kristiansand kommune 2009, biofokus-rapport Klepstad J.T., Høytomt T. 2010, Naturtypekartlegging i Lillesand kommune 2009, biofokus-rapport Norges vassdrag og energidirektorat /3 Tovdalsvassdraget. Hentet 30.mai Olsen K. M Rødlistede ferskvannsorganismer i Aust-Agder status 2008, biofokus-rapport Reither og Jansen, kartlegging av krypsiv 2012 Solvang R. 2003, Naturtypekartlegging i Froland kommune, FMAA Wright F.R:, Hellivell R., Hruska J., Larsen T., Rogora M., Rzychon D., Skjelkvåle B.L., Worsztynowicz A. 2011, Impacts of Air Pollution on Freshwater Acidification under Future Emission Reduction Scenarios; ICP Waters contribution to WGE report, ICP Waters report 108/2011 Personlige meddelelser: Kontaktpersoner i kommunene i Tovdal vannområde Arne Vethe, Fiskebiolog, Bygland kommune Frank Kismul, Birkenes kommune Jon Ødeskaug, Rådgjevar særlovsforvaltning Valle kommune Martin Due Tønnesen, Skogbruksrådgiver, Froland kommune Olav Vehus, Skogbruksrådgiver, Åmli kommune Ole Martin Aanonsen, Lillesand kommune Randi Skjelanger, Kristiansand kommune Trond Johanson, Kristiansand kommune 14

15 Aust-Agder Fylkeskommune Berit Weiby Gregersen, rådgiver, plan og samferdsel Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdeling Solfrid Mygland, fylkesagronom Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdeling Dag Matzow, fiskeforvalter/seniorrådgiver Erling Nitter Dalen, rådgiver Eva Boman, ass. Direktør Thorstein Holtskog, rådgiver 15

16 16

17 17

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget versjon 1 30.05.2012 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområde Enningdalselva 1. Oppsummering - hovedutfordringer Sammenlignet

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma dd mm åååå 1 1. Forord Dette er innspillet til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra vannområde Glomma, som et ledd i oppfølgingen av vannforskriftas

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko

Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Om vesentlige belastninger og påvirkninger ift risiko Kap 6 og 7 i versjon 1.0 av karakteriseringsveilederen Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Miljøtilstandskurs, 20.10.09 Prosentandel

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for de deler av vannregion Västerhavet som ligger i Norge.

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for de deler av vannregion Västerhavet som ligger i Norge. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for de deler av vannregion Västerhavet som ligger i Norge. Innebefatter delområdene Femund/Trysilvassdraget(Klarälven), Røgden-Norsälven og Byälven. 03.04.2012 1 1.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1445-3 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 26.03.2012 1 Innledning Dette er innspillet til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma til vannregionmyndighet

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv

Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Tiltaksplan Forvaltningsplan - Kristiansandsfjorden: Fra pilotprosjekt til vanndirektiv Seminar - Opprydding av forurenset sjøbunn Norsk vannforening 29.04.2009 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Glomma sør for Øyeren Utkast per 06.06.2012 Glomma, Tarris i Sarpsborg, sannsynligvis rester av stolpegard brukt i forbindelse med tømmerfløting. Foto: Ole-Håkon

Detaljer

4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen?

4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen? 4 Hvordan står det til med vannet i vannregionen? 4.1 Påvirkninger I vannregion Vest-Viken er det mange ulike faktorer som påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene. Effekten av påvirkningene varierer

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Vest-Agder. Foto Tormod Haraldstad

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen. Vest-Agder. Foto Tormod Haraldstad Vest-Agder Foto Tormod Haraldstad Foto: Tormod Haraldstad Foto Carl Erik Kilander Foto: Jon Erling Skåtan Foto: Carl Erik Kilander Fylkets vassdragsutfordringer Sur nedbør: Laks og biologisk mangfold i

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring

Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Lardal kommune Avdeling for miljø - teknikk - næring Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/6370 FE-130, FA-K54 19.12.2014 Vannregionmyndigheten

Detaljer

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp

Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Nye vannforvaltningsplaner og tiltak innen 2021 Norge rundt om konsekvenser for vann og avløp Foto: Paal Staven Foto: Lise Sundberg Foto: Anders Iversen Anders Iversen Fagdirektør Miljødirektoratet, leder

Detaljer

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6.1 Om miljømålene Planen setter miljømål for alle vannforekomster. Disse er: standard miljømål som skal nås innenfor planperioden 2016-2021 strengere miljømål

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Vanndirektivet og kystvannet

Vanndirektivet og kystvannet Vanndirektivet og kystvannet Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Troms Vannregion Troms Antall kystvannsforekomster 196 Areal kystvannsforekomster 12576 km 2 Fiskeridirektoratets sektoransvar/rolle

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften

Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Rammer for overvåking i regi av vannforskriften Jon Lasse Bratli Klima- og forurensningsdirektoratet Miljøringen 22. november 2012 Målstyring etter kjemisk og økologisk kvalitet økosystembasert forvaltning

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Salten. -De tre vannområdene -Utfordriger i vannområdet -Trender i vannområdene -Arbeidet så langt -Arbeidet videre. Jan Wasmuth

Salten. -De tre vannområdene -Utfordriger i vannområdet -Trender i vannområdene -Arbeidet så langt -Arbeidet videre. Jan Wasmuth Salten -De tre vannområdene -Utfordriger i vannområdet -Trender i vannområdene -Arbeidet så langt -Arbeidet videre Jan Wasmuth De tre vannområdene Nord-Salten Hamarøy Sørfold Steigen Deler av Tysfjord

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Glomma

Høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Glomma SENTRALADMINISTRASJONEN Østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Anja Winger 19.12.2012 2011/21130-18/123497/2012 EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

Utfordringer for vannet i Nordland

Utfordringer for vannet i Nordland Utfordringer for vannet i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad Seksjon for plan og miljø 29.08.2012 29.08.2012 1 Innhold Kort om arbeidet med vannforskriften Hva er vesentlige vannforvaltningsspørsmål? Hva

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM

Forslag til PLANPROGRAM Forslag til PLANPROGRAM Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 Regional plan for vassdrag, grunnvann, brakkvann og kystnært vann. 1 Vannregion Agder Hjemmeside: www.vannportalen.no/agder Høringen

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021 Versjon 20.02.2014 Sett inn bilde fra vannområde 1 1 Forord Dette dokumentet er et innspill fra vannområde Enningdalsvassdraget til vannregionmyndigheten

Detaljer

Karakterisering Suldal innsjø

Karakterisering Suldal innsjø Karakterisering Suldal innsjø Dokumentet går gjennom alle vannforekomstene i kommunen. Alle data er hentet fra Vann- Nett (http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/). Under ligger en kort forklaring av begrepene

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE

TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE TILTAKSTABELLER FOR VASSOMRÅDE SUNNFJORD - FØREBELS UTGÅVE Innhald ASKVOLL KOMMUNE... 2 ELVAR... 2 INNSJØ... 6 KYST... 8 FJALER KOMMUNE... 9 ELVAR... 9 INNSJØ... 12 FLORA KOMMUNE... 13 ELVAR... 13 INNSJØ...

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 6.06-2013 Segeråga i Rødøy S- 4 S- 3 S- 2 S- 1 S- 5 Fig.1: Kartskisse over Sergeråga, kilde Vann- Nett Beskrivelse: Segeråga er ca 10,4 km lang med fargelagte sidebekker

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden:

Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden: Trond Ørjan Møllersen, Hemnes kommune: Erfaringer fra arbeidet med forvaltningsplanen for Vannområde Ranfjorden: Kontrast mellom kontinentet og Norge mellom banalitet og ramme alvor, et "moderne direktiv"

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1188-5

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/1188-5 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/1188-5 Arkiv: K54 VANNREGION VEST- VIKEN- HØRINGSUTTALELSE OM DOKUMENTENE: VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I VANNOMRÅDER TYRITJORDEN

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Vannforskriftens hverdagslige utfordinger Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Forurenset sjøbunn: Tiltak i Kristiansandsfjorden

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Vollaelva i Lurøy V- 4 V- 3 V- 2 V- 1 Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Vollaelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

HØRING AV DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

HØRING AV DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/01675-2 Saksbehandler Erik Selander Jensen Saksgang Utredningskomite Kommunestyret Møtedato HØRING AV DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN Rådmannens

Detaljer

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum

Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber kommunene om å informere publikum Miljøvernavdelingen Mottakere iht. adresselisten Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/7469 11.04.2016 Etablering og vedlikehold av kunstige sandstrender Presisering av regelverket Vi ber

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Leira-Nitelva Vannoråde Hurdalsvassdraget/Vorma Gardermoen grunnvannsreservoar 21.05.2012 1 1. Innledning Grunnvannsforekomsten ved Gardermoen er Norges største

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Innhold: Elvevannforekomster i Brønnøy kommune 146 36 R Bekker rundt Brønnøysund. 2 146 16 R Tillremvassdraget 3 148 46 R Bekker

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress

Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress Samarbeidsrådet for Naturvernsaker Vassdragsseminar, 16. april 2013 Statssekretær Ellen Øseth, Miljøverndepartementet

Detaljer

PLANPROGRAM. Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021

PLANPROGRAM. Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 PLANPROGRAM Forvaltningsplan for vannregion Agder 2016-2021 Regional plan for vassdrag, grunnvann og kystnært vann. Kontaktinformasjon for Vannregion Agder Vannregion Agder, ved vannregionmyndigheten,

Detaljer

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Vannsamling Haugesund 9. juni 2011 Elin Valand, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Fremdriftsplan Gjelder kun Figgjo Konsekvensutredning??

Detaljer

EUs vannrammedirektiv grunnvann forslag til metodikk for karakterisering. Per Alve Glad og Lars Egil Haugen Seksjon for vannbalanse

EUs vannrammedirektiv grunnvann forslag til metodikk for karakterisering. Per Alve Glad og Lars Egil Haugen Seksjon for vannbalanse EUs vannrammedirektiv grunnvann forslag til metodikk for karakterisering Per Alve Glad og Lars Egil Haugen Seksjon for vannbalanse Innhold Bakgrunn/Introduksjon Metode og databeskrivelse Resultater Arbeidet

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Øyeren. Versjon Øyeren ved Sandstangen i Trøgstad. Foto: Kristian Moseby

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Øyeren. Versjon Øyeren ved Sandstangen i Trøgstad. Foto: Kristian Moseby Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Øyeren Versjon 6-11.4.2012 Øyeren ved Sandstangen i Trøgstad. Foto: Kristian Moseby 1 1. Oppsummering hovedutfordringer Hovedutfordringene i vannområde Øyeren

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow

KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR. TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow KRAFTTAK FOR LAKSEN I SØR TEFA-seminaret 2013 Ørnulf Haraldstad og Dag Matzow Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert med 75 % Norske fangster redusert

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

Vannområdet Otra. Lokal tiltaksanalyse

Vannområdet Otra. Lokal tiltaksanalyse Vannområdet Otra Lokal tiltaksanalyse Dato: 23.1.2014 Forord Levande elvar, reint godt vatn, det er ein rikdom verd å ta vare på. Vi er bortskjemte med ein overflod av vatn i Norge. Elvar og bekkar renn

Detaljer

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget

Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde Haldenvassdraget Erfaringer fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9 mil elver Gjennomregulert 1850-1870 Turisttrafikk i slusene i dag 5 vannkraftanlegg

Detaljer

OFOTFJORDEN VANNOMRÅDE

OFOTFJORDEN VANNOMRÅDE OFOTFJORDEN VANNOMRÅDE Høringsuttalelse Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Nordland og Jan Mayen Utarbeidet av Eilif Jensen Prosjektleder Des 2012 1 2 Hva saken gjelder Dokumentet «Vesentlige vannforvaltingsspørsmål

Detaljer

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen

Ålen på Sørlandet. Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen Ålen på Sørlandet Fra fisketomme elver til høstbart overskudd av laks? - Hadde det bare vært så vel med ålen 1 Ålens livssyklus Driver med havstrømmene fra Sargassohavet til Europa En andel går opp i elvene,

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 1. januar 2013 Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø E-post: post@nfk.no Høringsuttalelse Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Navn Kommune Lovverk/ Verneform Områder beskyttet i medhold av Lov om naturvern Femundsmarka Engerdal, nasjonalpark Røros Verneformål Kommentarer Berører

Detaljer