Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar"

Transkript

1 Villreinjakta 1989 Sidetall: 4 Tabell som viser resultatene fra villreinjakta i de forskjellige jaktområdene i Norge i Kvoter og felte dyr fordelt på kategorier for de ulike områdene blir presentert. Sidetall: 6-7 Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar Stein Lier-Hansen En artikkel som tar for seg human jaktutøvelse og skadeskytingsproblematikk. Det diskuteres to hovedtiltak for å begrense problemet. Det første er en prispolitikk der jegeren betaler en grunnavgift og en oppgjørspris for felt vilt. Dette vil føre til et mer rettferdig system og hindre at jegere tar sjanser for å få det dyret de har betalt for når jaktslutt nærmer seg. Det andre tiltaket går ut på å styrke og forbedre oppsynsordninger under jakta så oppdagelsesrisikoen blir økt. Sidetall: 8-9 Hvem gjør hva i villreinforvaltningen? Vemund Jaren En artikkel som redegjør for Direktoratet for Naturforvaltning sitt syn på rollefordeling og samspill mellom de ulike aktører i villreinforvaltningen i åra framover. Funksjoner og oppgaver til følgende aktører blir beskrevet: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen, Villreinnemnda, Viltnemnda, Villreinutvalget og den enkelte villreinjeger. Sidetall: Villreinen, en nasjonalverdi som må vernes Stein Lier Hansen En artikkel som tar for seg Norges spesielle forvaltningsansvar for de siste restene av europeisk tundrarein, et ansvar som er dårlig forvaltet frem til i dag. Trusler for villreinbestanden som menneskelige inngrep, luftforurensning og økende ferdsel i viktige villreinområder blir diskutert. Videre blir en del momenter når det gjelder praktisk skjøtsel av villreinen nevnt.

2 Sidetall: Knutshø Strukturtelling av rein En kort artikkel som tar for seg strukturtelling av rein. Årsaker for å foreta strukturtelling og metoder som brukes, blir kort presentert. Fotografering som metodikk ved strukturtelling er prøvd ut i Knutshø, og resultatene fra denne tellingen presenteres. Sidetall: Ottadalen Ottadalen villreinområde Øystein Mølmen En omfattende presentasjon av Ottadalen villreinområde som var rike villreinområder fram til midten av 1800-tallet. Deretter en periode med tamreindrift der villreinen ble borte. Artikkelen tar spesielt for seg prosessen fra begynnelsen på 1960-tallet da tanken om å gjeninnføre villreinen i dette området ble fremmet. Det som skjedde videre blir detaljert beskrevet der viktige stikkord er opprettelse av villreinutvalg, organisering av oppsyn, jaktkortordning, jaktåpning og videre forvaltning. Sidetall: 21 Naturfotografering forplikter Per Jordhøy En kort artikkel som berører den økende naturfotograferingen og de trusler dette kan være mot ulike arter dersom det ikke tas hensyn. Spesielt tas villreinens sårbarhet opp i forhold til denne type forstyrrelser. Nordfjella Nordfjella villreinområde Jakob Vik Utdrag fra en rapport utarbeidet av Per Aksel Knudsen i forbindelse med skjønn vedrørende jaktskader etter Aurlandsreguleringene som tar for seg Nordfjella villreinområde. Utviklingen av villreinstammen fram til i dag og forvaltningspolitikken og hva den har hatt å si for villreinstammen, er sentrale momenter. Dessuten blir figurer som viser fellingsresultatene for området og for hver kommune fra jakta 1989 presentert.

3 Sidetall: Sidetall: Gevirløse eller kollete simler blant rein og caribou Eigil Reimers En artikkel som tar for seg fenomenet med at enkelte individer hos både rein og caribou ikke utvikler gevir. Dette gjelder først og fremst simler, men kan også forekomme hos bukker. Artikkelen presenterer resultater som viser at kollete simler er mer vanlig blant skoglevende rein enn blant tundralevende rein. Videre at genetikk og ernæring er hovedfaktorer som bestemmer andelen kollete simler i en bestand. Sidetall: Vinje Vinje i Telemark landets største villreinkommune Jon J. Meli En presentasjon av Vinje kommune som den største villreinkommunen i Norge i forhold til tildelte fellingstillatelser og med sine over 2000 km² villreinareal fordelt på fire villreinområder; Brattefjell-Vindeggen, Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke og Hardangervidda. Eiendomsstruktur, viltforvaltningen i kommunen som tas vare på av Vinje viltnemnd med spesiell fokus på villreinforvaltningen samt utvalgte fjellområder blir omtalt i artikkelen. Rondane Fra Reinsfjellet 1989 Normann Heitkøtter Sidetall: Et stemningsbilde fra villreinfjellet under jakta der forfatteren beretter om naturopplevelser og jaktsituasjoner og setter de inn i en større sammenheng. Filosofiske betraktninger om det som skjer i reinsfjellet på godt og vondt. Sølnkletten Sølnkletten villreinområde Jon J. Meli En presentasjon av Sølnkletten villreinområde som ligger i Hedmark fylke og dekkes av 4 kommuner; Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal og Rendalen. Resultater fra beitetakseringer, problemer med tellinger p.g.a. at reinen holder seg mye i skogen, kommunevise fellingstillatelser og felte dyr i 1989, driftsplan, kvotesammensetning og sammensetningen av villreinutvalget for området blir presentert i artikkelen.

4 Sidetall: 39 Knutshø Stemningsrapport fra Knutshøreinens kalvingsområde 1989 John Oddleif Bakken En stemningsrapport fra Knutshø med utgangspunkt i forfatterens nye verv som formann i villreinutvalget for Knutshø Villreinområde der han følte det som en forpliktelse å gjøre seg mer kjent med villreinstammen og området han skulle forvalte. Opplevelser han hadde en dag i kalvingsområdet for Knutshøreinen blir her beskrevet. Sidetall: Sidetall: Alaska Caribou bestandsvekslingene fremdeles en gåte Olav Hjeljord En artikkel som tar for seg caribou i Alaska og setter fokus på de voldsomme bestandsendringene som har foregått og fortsatt foregår hos denne villreinen. Det settes spørsmål ved hva som er årsak til disse bestandsvekslingene og faktorer som rovdyr, jakt, migrasjon og områdenes bæreevne blir diskutert. Sidetall: 45 Hardangervidda Britiske helikoptre lekte seg med villreinflokker En kort artikkel som tar for seg en episode der en fjelloppsynsmann iakttok to helikoptre som jagde store villreinflokker. Reaksjoner og oppfølging av saken blir her beskrevet. Fra villreinjaktoppsynet 1989 Sidetall: Utdrag fra oppsynsrapporter etter jakta 1989 i de fleste villreinområdene i Norge som tar for seg oppsynstjeneste, fellingsresultater, jaktutøvelse og uregelmessigheter i de ulike områdene.

5 Sidetall: Villreinens tilpasning til naturgrunnlaget Terje Skogland En omfattende artikkel som oppsummerer forfatterens siste 12 års forskning om betydningen av økologiske faktorer og atferdsmessig tilpasning for reinens livshistorie i forhold til mat og hvilke konsekvenser dette får for forvaltningen av villrein. Vinter- og sommerbeiters betydning på vekst og reproduksjon, klimaets betydning for vinteroverlevelse, faktorer som bestemmer kjønnsforholdet på fosterstadiet, fostervekst, verneatferd mot rovdyr og faktorer som bestemmer kalvingstid og synkronisering av kalvingen er stikkordsmessig noe av det som blir presentert i denne artikkelen. Sidetall: Ottadalen Villreinjaktoppsynet i Ottadalsområdet Jon J. Meli En artikkel som tar for seg organiseringen og virksomheten til villreinjaktoppsynet i Ottadalsområdet. Områdets beliggenhet og eiendomsstruktur blir kort presentert, mens artikkelen går nærmere inn på oppsynsordningen, oppsynspersonell, opplæring av oppsyn, sambandstjeneste, rapportering av saker, uregelmessigheter og oppsynsmennenes virksomhet/idealisme. Sidetall: 69 Skjåk Begge tapte brunstkampen Vidar Heitkøtter En beskrivelse av en dramatisk brunstkamp mellom to storbukker som setter seg fast i hverandres gevir og som langsomt bukker under på denne måten. Historien tar utgangspunkt i et funn av to gevirkroner som var sammenfiltret i hverandre i området mellom Skjåk og Bjorli. Sidetall: Hardangervidda Med villrein i siktet Tomas Sekse Ein rapport frå ein jakttur i villreinfjellet der opplevingar rundt det å observera dei ulike dyra i reinsflokken vert skildra. Felling av ein storbukk mot slutten av dagen vert òg skildra. Samstundes deler forfattaren ein del tankar om kva som er det viktigaste ved villreinjakta for villreinjegrane i dag.

6 Sidetall: Lesja Øystein Mølmen villreinmannen og fjellhistorikeren fra Lesja Jon J. Meli En artikkel fra en tur i Lordalen i Lesja som ramme for en presentasjon av fjellmannen Øystein Mølmen og hans arbeid som fortidsminnegransker og som ildsjel for villreinarbeidet i Ottadalsområdet. Hans arbeid med registreringer av fortidsminner knyttet til fangstfolkkulturene langt tilbake i tid, blir presentert samt den innsatsen han har gjort for at Ottadalsområdet nå er det villreinområdet det er. Sidetall: 75 Vest-Jotunheimen Vest-Jotunheimen Utdrag fra årsrapporten for 1989 til villreinnemnda for Vest- Jotunheimen som tar for seg forvaltning av stammen, kvoter og fellingsresultater, etablering av villreinutvalg, planer for kontrollmåling av tellende areal, oppsynstjenesten og villreinnemndas sammensetning. Sidetall: Villreinmøte Odd Rønningen Et epos som tar opp ulike problemstillinger i noen av villreinområdene presentert som et møte mellom enkeltindivider av rein. Disse sliter med sine spesielle problemer med bakgrunn i ulike forhold når det gjelder forvaltning, naturgrunnlag og inngrep i sine respektive områder. Sidetall: Reinsnos, Hardangervidda Litt av den gamle soga om Reinsnos Ingebjørg Isdal Ein presentasjon og eit tilbakeblikk på historikken til Reinsnos, ei lita fjellgrend på Hardangervidda der det no er fem fastbuande. Artikkelen tek for seg tida før det vart veg fram og mykje av transporten foregjekk på Reinsnosvatnet og over fjellet, det daglege slitet for føda, stølsliv, rovdyr og jakt og fangst med villreinjakt som det viktigaste.

7 Sidetall: Få jenter med i villreinforvaltninga En artikkel som tar for seg mangelen på kvinnelig innslag i villreinforvaltningen og som presenterer to som jobber som sekretærer i villreinnemnder; Astrid Etterstad i Hardangervidda villreinnemnd og Lise Trøan i Forelhogna villreinnemnd. Sidetall: Hardangervidda Sluttrapport fra prosjekt Hardangervidda villreinområde Ove Bakken En rapport som oppsummerer arbeidet med Prosjekt Hardangervidda villreinområde som var et samarbeidsprosjekt mellom jaktrettshavere og forvaltningsmyndigheter. Hensikten var å skape et felles arbeidsgrunnlag for private og offentlige interesser når det gjelder villreinforvaltningen på Hardangervidda. Veiledning for drift av området, målsettinger for forvaltningen, forslag til arbeidsplan og oppfølging av prosjektet er momenter som blir presentert i rapporten. Sidetall: Hardangervidda Hardangervidda villreinområde En rapport som tar for seg driftsåret 1989 for Hardangervidda villreinområde. På et oppsummeringsmøte ble fellingstall, oppsynstjenesten, tilstandsrapport på Hardangervidda, høsting av villreinstammen, human jaktutøvelse, villreinnemnd og villreinutvalg tatt opp. Videre presenterer rapporten korte referat fra årsmøtene i villreinutvalget og villreinnemnda med driftsplan, kvoter, målsettinger og villreinnemndas sammensetning som sentrale punkt. Sidetall: Stor-Elvdal Kalvene og gullbukken Anders Kiær En beretning om en dag på villreinjakt i Rondane Sør der turen inn i terrenget, observasjon av en flokk med simler og kalver, stilling innpå flokken og til slutt felling av to kalver blir beskrevet. Videre observasjon av en bukkeflokk og hvordan jegeren kommer i posisjon til å felle gullbukken.

8 Sidetall: 89 Rondane Årsmøte i Rondane Nord Utdrag for årsmeldinga fra 1989 for Rondane Nord som tar for seg oppsynstjenesten, jaktutøvelse, flytelling, strukturtelling, radioaktivitet, driftsplan, kvote, avskyting og villreinutvalgets sammensetning. Sidetall: Rondane Harddøgn i reinsfjellet Norman Heitkøtter En beretning om noen slitsomme døgn i fjellet på reinsoppsyn der lange og tunge forfølgelser etter skadeskutt rein, kalde netter med kun et reinsskinn over ryggen, lite mat og både vellykket og mislykket ettersøk blir inngående beskrevet. Sidetall: 94 Blefjell Rapport fra Blefjell Odd Blia Oppsummering fra virksomheten i Blefjell villreinområde for 1989 som tar for seg villreinutvalgets sammensetning, kvoter, fellingsresultat og jaktutøvelse. Sidetall: Rondane Vuludalsbukkene og annet om reinen i Rondaneregionen. Per Jordhøy En artikkel som tar for seg overvåkningen av villreinstammen i Rondane der opplegget for strukturtellingene som NINA og DN i samarbeid med lokale forvaltningsansvarlige har utført de siste fem år blir beskrevet. Videre blir resultatene fra tellingene som viser bestandsutviklingene i de tre delområdene i Rondane presentert og kommentert. Til slutt blir det gjort noen betraktninger rundt bukkeområdet i Vuludalen. Brattefjell - Vindeggen Rettighetshaverne i Brattefjell-Vindeggen villreinområde har organisert seg i et villreinutvalg En kort rapport som presenterer sammensetningen av villreinutvalget i

9 Brattefjell-Vindeggen villreinområde og som tar for seg kvota og fellingsresultatet for jakta i 1989 samt planer for hva villreinutvalget skal gjøre i forvaltningen av stammen. Sidetall: 98 Sidetall: 98 Snøhetta Oppsynstjenesten i Snøhettaområdet Et utdrag fra oppsynsrapport skrevet av Arne J. Mortensen etter jakta i Snøhetta i 1989 som tar for seg oppsynstjenesten, kvote, fellingsresultat, uregelmessigheter og erfaringer med en ny oppsynsinstruks. Sidetall: 100 Villreinframtid Oskar Lange Leserbrev som berører det fundamentale for en framtid for villreinen i Norge med fokus på menneskelig aktivitet og hvilke konsekvenser dette får for villreinen. Sidetall: 101 Rauland (leserbrev) Bjørn Skinnarland Leserbrev som tar for seg noen aspekter ved villreinjakt som human jakt, oppførsel under jakt og slakting og behandling av felt rein. Sidetall: Oversikt over villreinområda En presentasjon av fem villreinområder; Setesdal Ryfylke, Årdal/Lærdal, Nordfjella, Rondane Nord og Tolga Østfjell ut fra ei spørsmålsliste som tar for seg viktige opplysninger om hvert område. Spørsmålene (og svarene) omhandler navn, areal, beliggenhet, første jaktår, antall jaktvald, villreinutvalg og villreinnemnd, kvoter og avskyting, målsettinger, arbeidsoppgaver, oppsynstjeneste, salg av jaktkort med mer.

10 Sidetall: 107 Hardangervidda Villreininteressert søskentrio En kort presentasjon av en søskentrio fra Ulvik i Hardanger som alle har interesse for villreinarbeid. Marit Sæbø er medlem av Eidfjord fjellstyre, vertinne på Turistforeningens hytte Sandhaug og ivrig reinsjeger, Edvard Ljore er viltnemndsformann i Ulvik og medlem av villreinnemnda for Hardangervidda mens Magnus Ljore er formann i fjellstyret i Ulvik. Sidetall: Nye bøker fra skog og fjell Bokomtaler som tar for seg fire av det siste årets mange naturbøker. Dette er Villreinens verden av Eigil Reimers, Fangstmanns minne fortalt av Aslak Harstveit til Andreas Vevstad, Folk og fjell av Trygve Fosstveit og Knut Gjerden og til slutt Den gamle elgfangsten i Mathiesen-Eidsvold Værks skoger. Sidetall: 110 Reinsfilét á la Mykleby Anders Kiær Oppskrift på en middagsrett med villreinkjøtt som hovedingrediens og med viltsaus og grønnsaker til. Navnet på retten er Reinsfilét á la Mykleby.

Setesdal Ryfylke Villreinområde

Setesdal Ryfylke Villreinområde Setesdal Ryfylke Villreinområde BESTANDSPLAN 2014-2018 FORORD Foreliggende bestandsplan er den 4. i rekken fra Setesdal-Ryfylke Villreinlag. De tre foregående planer gjaldt hhv for periodene 1999-2003,

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Revisjon av kraftkonsesjoner

Revisjon av kraftkonsesjoner NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Revisjon av kraftkonsesjoner Villreinforvaltningen sine behov i oppfølgingen av revisjonssaker Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT NOTA3.09.2013 12.09.2013 FORORD

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning

deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning 78 NINA Fagrapport Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder; deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning Øystein Aas Oddgeir Andersen Nina Eide L A G S P I

Detaljer

Forprosjekt Villrein som reiselivsattraksjon En rapport utført på oppdrag for Miljøverndepartementet

Forprosjekt Villrein som reiselivsattraksjon En rapport utført på oppdrag for Miljøverndepartementet MIMIR AS Forprosjekt Villrein som reiselivsattraksjon En rapport utført på oppdrag for Miljøverndepartementet Mimir 29.09.2011 Forprosjektet skal vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet

Detaljer

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein

Svar på uttalelser om kontrollkort for jakt på villrein Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Sentrum 20 3630 RØDBERG Trondheim, 27.04.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3959 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Svar på uttalelser

Detaljer

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning Av Kvikne fjellstyre April 2015 SAMMENDRAG 3 1. NATURGRUNNLAGET 4 1.1. Beliggenhet 4 1.1.1. Stedsbeskrivelse 4 1.1.2. Grensebeskrivelse 4 1.2. Topografi

Detaljer

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00

Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus lørdag 14. april 2012 kl. 10.00 Transport av storbukk skutt nord for Rundfloen mand. 22. august 2011. Ragnhild Utstumo og hoppa Litlestjerna sørget for transporten sammen

Detaljer

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019

Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 2015-2019 Målsetting for hjorteviltforvaltningen Harstad kommune 05-09 Bilde tatt av Øystein Kanstad Målsettinger utarbeidet av: TIL RETTIGHETSHAVERE AV ELGJAKT Innhold: Målsetting for hjorteviltforvaltningen...

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010 Statens naturoppsyn Årsrapport 2010 1 Innhold..... Forord... 3 Naturveiledning i villreinens rike... 4 Kulturminner smelter fram fra isen........................... 8 Krafttak for dverggåsa... 12 Fjellreven

Detaljer

529 üiküii GaIWRLD[IvCr

529 üiküii GaIWRLD[IvCr 529 üiküii GaIWRLD[IvCr Reproduksjon og dødelighet hos norsk villrein Delrapport I En gjennomgang og oppsummering av litteraturen Thrine Moen Heggberget NINA Oppdragsmelding ex 3 mag IKKE TIL UTLÅN f NINA

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Olav Strand; Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim. Dette prosjektnotatet fokuserer på bestands- og arealrelaterte problemstillinger

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt 0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt NOTAT, Fylkesmannen i Oppland, mai 2015 Grunnlag for konsekvensutredning av et framtidig vern for landbruk og reiseliv 1. Innledning Under verneplanarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan Åmot Vest

Kommunedelplan Åmot Vest 340 Kommunedelplan Åmot Vest Miljøfaglige innspill Margrete Skår Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport,

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09

Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09 REFERAT Villreinnemnda for Setesdalområdet Årsmøte for villreinnemnda Hovdestøylen 27-28/4/09 Sakliste 1. Åpning 2. Innkalling/ sakliste 3. Årsrapport 2008 4. Økonomi 2008-2009 v/ FM i V-Agder 5. Arbeidsplan

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune. Hordaland fylkeskommune. Telemark fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune. Hordaland fylkeskommune. Telemark fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Telemark fylkeskommune Regional plan for Hardangervidda Handlingsprogram 2013-2016 Forslag til behandling i fylkestingene vinteren 2013 Innledning Regional

Detaljer

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11.

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Revidert 000 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Forsidefoto: Arild Lindgaard. SAMMENDRAG Viltkartlegging DN-håndbok11 1 VILTKARTLEGGING SAMMENDRAG

Detaljer

Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer

Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer Rødt=endringsforslag til plandokumentet Instans STATLIGE OG REGIONALE ETATER OG ORGANISASJONER 1 Statens

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2010 Møtetid:

Detaljer