Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar"

Transkript

1 Villreinjakta 1989 Sidetall: 4 Tabell som viser resultatene fra villreinjakta i de forskjellige jaktområdene i Norge i Kvoter og felte dyr fordelt på kategorier for de ulike områdene blir presentert. Sidetall: 6-7 Forsvarlig villreinjakt et jeger- og forvaltningsansvar Stein Lier-Hansen En artikkel som tar for seg human jaktutøvelse og skadeskytingsproblematikk. Det diskuteres to hovedtiltak for å begrense problemet. Det første er en prispolitikk der jegeren betaler en grunnavgift og en oppgjørspris for felt vilt. Dette vil føre til et mer rettferdig system og hindre at jegere tar sjanser for å få det dyret de har betalt for når jaktslutt nærmer seg. Det andre tiltaket går ut på å styrke og forbedre oppsynsordninger under jakta så oppdagelsesrisikoen blir økt. Sidetall: 8-9 Hvem gjør hva i villreinforvaltningen? Vemund Jaren En artikkel som redegjør for Direktoratet for Naturforvaltning sitt syn på rollefordeling og samspill mellom de ulike aktører i villreinforvaltningen i åra framover. Funksjoner og oppgaver til følgende aktører blir beskrevet: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen, Villreinnemnda, Viltnemnda, Villreinutvalget og den enkelte villreinjeger. Sidetall: Villreinen, en nasjonalverdi som må vernes Stein Lier Hansen En artikkel som tar for seg Norges spesielle forvaltningsansvar for de siste restene av europeisk tundrarein, et ansvar som er dårlig forvaltet frem til i dag. Trusler for villreinbestanden som menneskelige inngrep, luftforurensning og økende ferdsel i viktige villreinområder blir diskutert. Videre blir en del momenter når det gjelder praktisk skjøtsel av villreinen nevnt.

2 Sidetall: Knutshø Strukturtelling av rein En kort artikkel som tar for seg strukturtelling av rein. Årsaker for å foreta strukturtelling og metoder som brukes, blir kort presentert. Fotografering som metodikk ved strukturtelling er prøvd ut i Knutshø, og resultatene fra denne tellingen presenteres. Sidetall: Ottadalen Ottadalen villreinområde Øystein Mølmen En omfattende presentasjon av Ottadalen villreinområde som var rike villreinområder fram til midten av 1800-tallet. Deretter en periode med tamreindrift der villreinen ble borte. Artikkelen tar spesielt for seg prosessen fra begynnelsen på 1960-tallet da tanken om å gjeninnføre villreinen i dette området ble fremmet. Det som skjedde videre blir detaljert beskrevet der viktige stikkord er opprettelse av villreinutvalg, organisering av oppsyn, jaktkortordning, jaktåpning og videre forvaltning. Sidetall: 21 Naturfotografering forplikter Per Jordhøy En kort artikkel som berører den økende naturfotograferingen og de trusler dette kan være mot ulike arter dersom det ikke tas hensyn. Spesielt tas villreinens sårbarhet opp i forhold til denne type forstyrrelser. Nordfjella Nordfjella villreinområde Jakob Vik Utdrag fra en rapport utarbeidet av Per Aksel Knudsen i forbindelse med skjønn vedrørende jaktskader etter Aurlandsreguleringene som tar for seg Nordfjella villreinområde. Utviklingen av villreinstammen fram til i dag og forvaltningspolitikken og hva den har hatt å si for villreinstammen, er sentrale momenter. Dessuten blir figurer som viser fellingsresultatene for området og for hver kommune fra jakta 1989 presentert.

3 Sidetall: Sidetall: Gevirløse eller kollete simler blant rein og caribou Eigil Reimers En artikkel som tar for seg fenomenet med at enkelte individer hos både rein og caribou ikke utvikler gevir. Dette gjelder først og fremst simler, men kan også forekomme hos bukker. Artikkelen presenterer resultater som viser at kollete simler er mer vanlig blant skoglevende rein enn blant tundralevende rein. Videre at genetikk og ernæring er hovedfaktorer som bestemmer andelen kollete simler i en bestand. Sidetall: Vinje Vinje i Telemark landets største villreinkommune Jon J. Meli En presentasjon av Vinje kommune som den største villreinkommunen i Norge i forhold til tildelte fellingstillatelser og med sine over 2000 km² villreinareal fordelt på fire villreinområder; Brattefjell-Vindeggen, Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke og Hardangervidda. Eiendomsstruktur, viltforvaltningen i kommunen som tas vare på av Vinje viltnemnd med spesiell fokus på villreinforvaltningen samt utvalgte fjellområder blir omtalt i artikkelen. Rondane Fra Reinsfjellet 1989 Normann Heitkøtter Sidetall: Et stemningsbilde fra villreinfjellet under jakta der forfatteren beretter om naturopplevelser og jaktsituasjoner og setter de inn i en større sammenheng. Filosofiske betraktninger om det som skjer i reinsfjellet på godt og vondt. Sølnkletten Sølnkletten villreinområde Jon J. Meli En presentasjon av Sølnkletten villreinområde som ligger i Hedmark fylke og dekkes av 4 kommuner; Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal og Rendalen. Resultater fra beitetakseringer, problemer med tellinger p.g.a. at reinen holder seg mye i skogen, kommunevise fellingstillatelser og felte dyr i 1989, driftsplan, kvotesammensetning og sammensetningen av villreinutvalget for området blir presentert i artikkelen.

4 Sidetall: 39 Knutshø Stemningsrapport fra Knutshøreinens kalvingsområde 1989 John Oddleif Bakken En stemningsrapport fra Knutshø med utgangspunkt i forfatterens nye verv som formann i villreinutvalget for Knutshø Villreinområde der han følte det som en forpliktelse å gjøre seg mer kjent med villreinstammen og området han skulle forvalte. Opplevelser han hadde en dag i kalvingsområdet for Knutshøreinen blir her beskrevet. Sidetall: Sidetall: Alaska Caribou bestandsvekslingene fremdeles en gåte Olav Hjeljord En artikkel som tar for seg caribou i Alaska og setter fokus på de voldsomme bestandsendringene som har foregått og fortsatt foregår hos denne villreinen. Det settes spørsmål ved hva som er årsak til disse bestandsvekslingene og faktorer som rovdyr, jakt, migrasjon og områdenes bæreevne blir diskutert. Sidetall: 45 Hardangervidda Britiske helikoptre lekte seg med villreinflokker En kort artikkel som tar for seg en episode der en fjelloppsynsmann iakttok to helikoptre som jagde store villreinflokker. Reaksjoner og oppfølging av saken blir her beskrevet. Fra villreinjaktoppsynet 1989 Sidetall: Utdrag fra oppsynsrapporter etter jakta 1989 i de fleste villreinområdene i Norge som tar for seg oppsynstjeneste, fellingsresultater, jaktutøvelse og uregelmessigheter i de ulike områdene.

5 Sidetall: Villreinens tilpasning til naturgrunnlaget Terje Skogland En omfattende artikkel som oppsummerer forfatterens siste 12 års forskning om betydningen av økologiske faktorer og atferdsmessig tilpasning for reinens livshistorie i forhold til mat og hvilke konsekvenser dette får for forvaltningen av villrein. Vinter- og sommerbeiters betydning på vekst og reproduksjon, klimaets betydning for vinteroverlevelse, faktorer som bestemmer kjønnsforholdet på fosterstadiet, fostervekst, verneatferd mot rovdyr og faktorer som bestemmer kalvingstid og synkronisering av kalvingen er stikkordsmessig noe av det som blir presentert i denne artikkelen. Sidetall: Ottadalen Villreinjaktoppsynet i Ottadalsområdet Jon J. Meli En artikkel som tar for seg organiseringen og virksomheten til villreinjaktoppsynet i Ottadalsområdet. Områdets beliggenhet og eiendomsstruktur blir kort presentert, mens artikkelen går nærmere inn på oppsynsordningen, oppsynspersonell, opplæring av oppsyn, sambandstjeneste, rapportering av saker, uregelmessigheter og oppsynsmennenes virksomhet/idealisme. Sidetall: 69 Skjåk Begge tapte brunstkampen Vidar Heitkøtter En beskrivelse av en dramatisk brunstkamp mellom to storbukker som setter seg fast i hverandres gevir og som langsomt bukker under på denne måten. Historien tar utgangspunkt i et funn av to gevirkroner som var sammenfiltret i hverandre i området mellom Skjåk og Bjorli. Sidetall: Hardangervidda Med villrein i siktet Tomas Sekse Ein rapport frå ein jakttur i villreinfjellet der opplevingar rundt det å observera dei ulike dyra i reinsflokken vert skildra. Felling av ein storbukk mot slutten av dagen vert òg skildra. Samstundes deler forfattaren ein del tankar om kva som er det viktigaste ved villreinjakta for villreinjegrane i dag.

6 Sidetall: Lesja Øystein Mølmen villreinmannen og fjellhistorikeren fra Lesja Jon J. Meli En artikkel fra en tur i Lordalen i Lesja som ramme for en presentasjon av fjellmannen Øystein Mølmen og hans arbeid som fortidsminnegransker og som ildsjel for villreinarbeidet i Ottadalsområdet. Hans arbeid med registreringer av fortidsminner knyttet til fangstfolkkulturene langt tilbake i tid, blir presentert samt den innsatsen han har gjort for at Ottadalsområdet nå er det villreinområdet det er. Sidetall: 75 Vest-Jotunheimen Vest-Jotunheimen Utdrag fra årsrapporten for 1989 til villreinnemnda for Vest- Jotunheimen som tar for seg forvaltning av stammen, kvoter og fellingsresultater, etablering av villreinutvalg, planer for kontrollmåling av tellende areal, oppsynstjenesten og villreinnemndas sammensetning. Sidetall: Villreinmøte Odd Rønningen Et epos som tar opp ulike problemstillinger i noen av villreinområdene presentert som et møte mellom enkeltindivider av rein. Disse sliter med sine spesielle problemer med bakgrunn i ulike forhold når det gjelder forvaltning, naturgrunnlag og inngrep i sine respektive områder. Sidetall: Reinsnos, Hardangervidda Litt av den gamle soga om Reinsnos Ingebjørg Isdal Ein presentasjon og eit tilbakeblikk på historikken til Reinsnos, ei lita fjellgrend på Hardangervidda der det no er fem fastbuande. Artikkelen tek for seg tida før det vart veg fram og mykje av transporten foregjekk på Reinsnosvatnet og over fjellet, det daglege slitet for føda, stølsliv, rovdyr og jakt og fangst med villreinjakt som det viktigaste.

7 Sidetall: Få jenter med i villreinforvaltninga En artikkel som tar for seg mangelen på kvinnelig innslag i villreinforvaltningen og som presenterer to som jobber som sekretærer i villreinnemnder; Astrid Etterstad i Hardangervidda villreinnemnd og Lise Trøan i Forelhogna villreinnemnd. Sidetall: Hardangervidda Sluttrapport fra prosjekt Hardangervidda villreinområde Ove Bakken En rapport som oppsummerer arbeidet med Prosjekt Hardangervidda villreinområde som var et samarbeidsprosjekt mellom jaktrettshavere og forvaltningsmyndigheter. Hensikten var å skape et felles arbeidsgrunnlag for private og offentlige interesser når det gjelder villreinforvaltningen på Hardangervidda. Veiledning for drift av området, målsettinger for forvaltningen, forslag til arbeidsplan og oppfølging av prosjektet er momenter som blir presentert i rapporten. Sidetall: Hardangervidda Hardangervidda villreinområde En rapport som tar for seg driftsåret 1989 for Hardangervidda villreinområde. På et oppsummeringsmøte ble fellingstall, oppsynstjenesten, tilstandsrapport på Hardangervidda, høsting av villreinstammen, human jaktutøvelse, villreinnemnd og villreinutvalg tatt opp. Videre presenterer rapporten korte referat fra årsmøtene i villreinutvalget og villreinnemnda med driftsplan, kvoter, målsettinger og villreinnemndas sammensetning som sentrale punkt. Sidetall: Stor-Elvdal Kalvene og gullbukken Anders Kiær En beretning om en dag på villreinjakt i Rondane Sør der turen inn i terrenget, observasjon av en flokk med simler og kalver, stilling innpå flokken og til slutt felling av to kalver blir beskrevet. Videre observasjon av en bukkeflokk og hvordan jegeren kommer i posisjon til å felle gullbukken.

8 Sidetall: 89 Rondane Årsmøte i Rondane Nord Utdrag for årsmeldinga fra 1989 for Rondane Nord som tar for seg oppsynstjenesten, jaktutøvelse, flytelling, strukturtelling, radioaktivitet, driftsplan, kvote, avskyting og villreinutvalgets sammensetning. Sidetall: Rondane Harddøgn i reinsfjellet Norman Heitkøtter En beretning om noen slitsomme døgn i fjellet på reinsoppsyn der lange og tunge forfølgelser etter skadeskutt rein, kalde netter med kun et reinsskinn over ryggen, lite mat og både vellykket og mislykket ettersøk blir inngående beskrevet. Sidetall: 94 Blefjell Rapport fra Blefjell Odd Blia Oppsummering fra virksomheten i Blefjell villreinområde for 1989 som tar for seg villreinutvalgets sammensetning, kvoter, fellingsresultat og jaktutøvelse. Sidetall: Rondane Vuludalsbukkene og annet om reinen i Rondaneregionen. Per Jordhøy En artikkel som tar for seg overvåkningen av villreinstammen i Rondane der opplegget for strukturtellingene som NINA og DN i samarbeid med lokale forvaltningsansvarlige har utført de siste fem år blir beskrevet. Videre blir resultatene fra tellingene som viser bestandsutviklingene i de tre delområdene i Rondane presentert og kommentert. Til slutt blir det gjort noen betraktninger rundt bukkeområdet i Vuludalen. Brattefjell - Vindeggen Rettighetshaverne i Brattefjell-Vindeggen villreinområde har organisert seg i et villreinutvalg En kort rapport som presenterer sammensetningen av villreinutvalget i

9 Brattefjell-Vindeggen villreinområde og som tar for seg kvota og fellingsresultatet for jakta i 1989 samt planer for hva villreinutvalget skal gjøre i forvaltningen av stammen. Sidetall: 98 Sidetall: 98 Snøhetta Oppsynstjenesten i Snøhettaområdet Et utdrag fra oppsynsrapport skrevet av Arne J. Mortensen etter jakta i Snøhetta i 1989 som tar for seg oppsynstjenesten, kvote, fellingsresultat, uregelmessigheter og erfaringer med en ny oppsynsinstruks. Sidetall: 100 Villreinframtid Oskar Lange Leserbrev som berører det fundamentale for en framtid for villreinen i Norge med fokus på menneskelig aktivitet og hvilke konsekvenser dette får for villreinen. Sidetall: 101 Rauland (leserbrev) Bjørn Skinnarland Leserbrev som tar for seg noen aspekter ved villreinjakt som human jakt, oppførsel under jakt og slakting og behandling av felt rein. Sidetall: Oversikt over villreinområda En presentasjon av fem villreinområder; Setesdal Ryfylke, Årdal/Lærdal, Nordfjella, Rondane Nord og Tolga Østfjell ut fra ei spørsmålsliste som tar for seg viktige opplysninger om hvert område. Spørsmålene (og svarene) omhandler navn, areal, beliggenhet, første jaktår, antall jaktvald, villreinutvalg og villreinnemnd, kvoter og avskyting, målsettinger, arbeidsoppgaver, oppsynstjeneste, salg av jaktkort med mer.

10 Sidetall: 107 Hardangervidda Villreininteressert søskentrio En kort presentasjon av en søskentrio fra Ulvik i Hardanger som alle har interesse for villreinarbeid. Marit Sæbø er medlem av Eidfjord fjellstyre, vertinne på Turistforeningens hytte Sandhaug og ivrig reinsjeger, Edvard Ljore er viltnemndsformann i Ulvik og medlem av villreinnemnda for Hardangervidda mens Magnus Ljore er formann i fjellstyret i Ulvik. Sidetall: Nye bøker fra skog og fjell Bokomtaler som tar for seg fire av det siste årets mange naturbøker. Dette er Villreinens verden av Eigil Reimers, Fangstmanns minne fortalt av Aslak Harstveit til Andreas Vevstad, Folk og fjell av Trygve Fosstveit og Knut Gjerden og til slutt Den gamle elgfangsten i Mathiesen-Eidsvold Værks skoger. Sidetall: 110 Reinsfilét á la Mykleby Anders Kiær Oppskrift på en middagsrett med villreinkjøtt som hovedingrediens og med viltsaus og grønnsaker til. Navnet på retten er Reinsfilét á la Mykleby.

En kort beskrivelse av naturen, svalbardreinen og den korte, pulserende sommeren på Svalbard.

En kort beskrivelse av naturen, svalbardreinen og den korte, pulserende sommeren på Svalbard. Sidetall: 4-5 Semmeldalen, Svalbard På tundraens premisser Per Jordhøy En kort beskrivelse av naturen, svalbardreinen og den korte, pulserende sommeren på Svalbard. Sidetall: 6 Bukkenes styrkeprøve Per

Detaljer

Reinen i Norefjellområdet

Reinen i Norefjellområdet Sidetall: 4-7 Norefjell Reinen i Norefjellområdet Eigil Reimers En presentasjon av Norefjell villreinområde som tar for seg historikken til reinstammen, områdets avgrensning, størrelse og kommunevis areal.

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

Norman Heitkøtter Fjellmannen med 40 oppsynsår

Norman Heitkøtter Fjellmannen med 40 oppsynsår Sidetall: 4-7 Rondane Norman Heitkøtter Fjellmannen med 40 oppsynsår Jon J. Meli En presentasjon av Norman Heitkøtter og hans opplevelser og arbeid i fjellet i 40 år som offentlig ble avsluttet med Kongens

Detaljer

Sumtangen på Hardangervidda. Fra en tur til veidekulturens skattkiste

Sumtangen på Hardangervidda. Fra en tur til veidekulturens skattkiste Sidetall: 2-3 Hardangervidda Sumtangen på Hardangervidda. Fra en tur til veidekulturens skattkiste Per Jordhøy En beskrivelse av en tur inn til Sumtangen på Hardangervidda, kanskje den mest kjente av alle

Detaljer

Hardangervidda og Oksenhalvøya Oksenhalvøya. Hver gledestund du har på jord, betalast skal med sorg

Hardangervidda og Oksenhalvøya Oksenhalvøya. Hver gledestund du har på jord, betalast skal med sorg Sidetall: 2-5 Sør-Georgia Blant rein og pingviner på Sør-Georgia Egil Soglo En artikkel fra Sør-Georgia i den sub-antarktiske sone som forfatteren besøkte i 1994. Det berettes om utsetting av rein fraktet

Detaljer

Glimt fra oppsynets barndom i Ottadalsområdet

Glimt fra oppsynets barndom i Ottadalsområdet Sidetall: 4-5 Ottadalen Glimt fra oppsynets barndom i Ottadalsområdet Et tilbakeblikk på tida fra 60- og 70-tallet i Ottadalsområdet der historier og glimt fra hendelser som oppsynsmennene Øystein Mølmen

Detaljer

Trer av etter 33 års virke. Oppdagelser i Rendalens fjellverden og områdene vest for Femunden

Trer av etter 33 års virke. Oppdagelser i Rendalens fjellverden og områdene vest for Femunden Sidetall: 4-11 Villrein & Samfunn En presentasjon av sluttrapporten Villrein & Samfunn en veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell som er en samlet anbefaling fra en bredt sammensatt

Detaljer

Etter reinsdata: Ved Davis-stredets bredder

Etter reinsdata: Ved Davis-stredets bredder Rondane Villreinjakta i Rondane Sør i 2000 Oppsummering av rapport fra jakta i Rondane Sør villreinområde 2000 skrevet av oppsynsleder Rannveig Helgesen. Denne tar for seg oppsynsordningen, kvoter og felte

Detaljer

Glimt fra fjellnaturen

Glimt fra fjellnaturen Sidetall: 4-6 Innerdalen, Knutshø Glimt fra fjellnaturen Per Jordhøy Forfatteren beskriver vårens naturopplevelser ved levende skildringer og flotte bilder fra en tur i Innerdalen i mai. Vårens yrende

Detaljer

Førdefjella villreinområde

Førdefjella villreinområde Sidetall: 4-9 Førdefjella Førdefjella villreinområde Etablering av villreinstamme i Førdefjella. Utgangspunktet var tamrein som ble satt ut i 1948 og som etter hvert fikk villreinstatus. Viltbiologiske

Detaljer

Område /sted: Kunsten å være kalv

Område /sted: Kunsten å være kalv Sidetall: 4-6 Kunsten å være kalv Olav Strand Artikkelen tar for seg en reinskalv sin utvikling og utfordringer det første leveåret. Hvilke prøvelser og erfaringer kalven må gjennom fra den som nyfødt

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Foto: Reidar Johan Sandal Føreord Dette er den niande oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta

Detaljer

Gammelbukken i Bratthøa

Gammelbukken i Bratthøa Sidetall: 4-6 Forollhogna Gammelbukken i Bratthøa Olav Strand En artikkel, som med utgangspunkt i forfatterens møte med en utgammel returbukk i Forolhogna, tar for seg sammensetningen i en reinsdyrstamme

Detaljer

Forventede klimaendringer og ei framtid for villreinen

Forventede klimaendringer og ei framtid for villreinen Sidetall: 4-8 Forventede klimaendringer og ei framtid for villreinen Olav Strand En artikkel som tar for seg hvilke effekter en klimaendring vil kunne komme til å få på norske villreinstammers livsmiljø.

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2012 Foto: Kristian Steine Føreord Dette er den ellevte oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta i villreinområda

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Stig Aaboen: Sjef i 18 år for to millioner dekar fjell-norge

Stig Aaboen: Sjef i 18 år for to millioner dekar fjell-norge Sidetall: 4-7 Svalbard Villreinvenner på Svalbard Øystein Landsgård En reportasje med bilder fra en tur til Svalbard som ble arrangert for å markere Villreinrådets 25- årsjubileum, der mange villreinvenner

Detaljer

Vil ikke ha 2005-jakta i reprise

Vil ikke ha 2005-jakta i reprise Sidetall: 4-7 Ottadalen Vil ikke ha 2005-jakta i reprise En artikkel som setter fokus på villreinjakta og oppsynstjenesten i Ottadalsområdet i 2005 med bakgrunn i uheldige episoder som gav negativ presseomtale

Detaljer

Den følgende presentasjon tar utgangspunkt i rapporten som ble laget etter prosjektet Villrein og Samfunn (ViSa-prosjektet), men med en fokusering

Den følgende presentasjon tar utgangspunkt i rapporten som ble laget etter prosjektet Villrein og Samfunn (ViSa-prosjektet), men med en fokusering Den følgende presentasjon tar utgangspunkt i rapporten som ble laget etter prosjektet Villrein og Samfunn (ViSa-prosjektet), men med en fokusering mot utfordringer i Oppland. De fleste av figurene er hentet

Detaljer

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Side 1 av 9 Forskrift om forvaltning av hjortevilt DATO: FOR-2012-02-10-134 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 4 s 565 IKRAFTTREDELSE: 2012-02-15 ENDRER: FOR-2002-03-22-314

Detaljer

Jakt under Snøhetta rundt århundreskiftet. En Præmiekonkurranse.

Jakt under Snøhetta rundt århundreskiftet. En Præmiekonkurranse. Villreinen 1998 Sidetall: 2 Villreinjakt 1997. Tillatt felt og felte dyr. Kilde: Statistisk sentralbyrå Tabell som viser jaktstatistikken fra 1997 for alle villreinområdene i Norge. Tillatt felte dyr og

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene

Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene Adresseliste - fylkeskommuner og kommuner med villrein Deres ref Vår ref Dato 200504990-/KAS 02.04.2008 Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

Kalveproduksjon og struktur i norske villreinstammer

Kalveproduksjon og struktur i norske villreinstammer Årgang: 1986 Sidetall: 3 og 12-15 Kalveproduksjon og struktur i norske villreinstammer Terje Skogland En artikkel som tar for seg kalveproduksjonen i forskjellige villreinområder i forhold til tilgangen

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

Hardangervidda villreinområde

Hardangervidda villreinområde Rapport 24-2005 Hardangervidda villreinområde Oppsynsrapport for villreinjakta 2005 Foto: Knut Nylend SNO, Direktoratet for naturforvaltning 2 Innhald 1 OPPSYNSORGANISERING... 4 1.1 FELLES OPPSYNSSENTRAL

Detaljer

Ottadalen villreinområde

Ottadalen villreinområde Ottadalen villreinområde Av Arne Nyaas Ottadalen villreinområde er delt i to: Ottadalen Sør og Ottadalen Nord. Administrativt betraktes områdene som én enhet. Nordområdet er på 3.246.000 dekar og sørområdet

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2013 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2011

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2011 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2011 Foto: Per Aksel Knudsen Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2011 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde

Detaljer

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen.

V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE. 2. Valg av to til å underskrive protokollen Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen. Referat fra Å R S M Ø T E 2 0 10 i B L E F J E L L V I L L R E I N U T V A L G STED: Lampeland Konferansesenter, Lampeland TID: Torsdag 18. mars 2010 kl. 19.00 V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE 1. Valg av

Detaljer

Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling

Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling Hans Olav Bråtå Østlandsforskning Eidfjord 20.4.2010 Problemstillinger 1. Villreinfjell som kilde til verdiskaping. a) Blir det

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2010 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde Hol Per Aksel

Detaljer

Villreinnemndenes økonomi. Skinnarbu 31. mai 2016

Villreinnemndenes økonomi. Skinnarbu 31. mai 2016 Villreinnemndenes økonomi Skinnarbu 31. mai 2016 Penger! Driftsmidler (1) Budsjettet til villreinnemndene konkretiseres årlig i statsbudsjettet Tildeles fra Klima- og Miljødepartementet til direktoratet

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 17.4.2015 Kl.: 11.00 14:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Onsdag 17. 4. 2015 kl.12.00 (maks.) 16.00 (Lunsj fra kl. 11:00!) STED:

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

FOR 2002-03 -22 nr 314: Forskrifi om forvaltning av hjortevilt og bever. Side 1 av 6 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OMLOVDATA KONTAKTOSS

FOR 2002-03 -22 nr 314: Forskrifi om forvaltning av hjortevilt og bever. Side 1 av 6 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OMLOVDATA KONTAKTOSS FOR 2002-03 -22 nr 314: Forskrifi om forvaltning av hjortevilt og bever. Side 1 av 6 ~)Lovdata HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OMLOVDATA KONTAKTOSS FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 INNHALD: 1 Rauland statsallmenning 2 Rauland fjellstyre - samansetjing m v 3 Rauland fjellstyre sine hytter 4 Villreinjakt 5 Småviltjakt 6 Fiske 1 Rauland statsallmenning:

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2008 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2008 bestått av følgende medlemmer: Nordfjella Kommune Fjellheimen Kommune: Martin

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Årsmelding 2010 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 2.4.2002, med endringer av 15.9.2007, og omfatter godkjenning

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

TILVEKST OG STRUKTUR I VILL- REINBESTANDENE 2003

TILVEKST OG STRUKTUR I VILL- REINBESTANDENE 2003 OVERVÅKINGSPROGRAM FOR HJORTEVILT Villreindelen TILVEKST OG STRUKTUR I VILL- REINBESTANDENE 2003 Roy Andersen Per Jordhøy Olav Strand NINA MINIRAPPORT 036 NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2009

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2009 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2009 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2009 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde Hol Per Aksel

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 Foto fra villreinområdets fokus på undervisning om villrein og villreinens leveområde 2013. Vi forventer nye jegere og forvaltere i årene som kommer. FOROLLHOGNA

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Alle rettighetshavere i Forollhogna Villreinområde Deres ref: Jaktfeltansvarlig kontakt Vår ref: Heidi Ydse Sted: Kvikne Dato: 4. april 2009 Årsmøte i Forollhogna Villreinområde 2009 Villreinutvalget har

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Villreinen som del av vår kulturarv

Villreinen som del av vår kulturarv Regionale planer for nasjonale villreinområder Vemund Jaren Langesund 03.06.10 Villreinen som del av vår kulturarv Nasjonale utfordringer i villreinforvaltningen Norge har som mål å stanse tapet av biologisk

Detaljer

650 dyr i fellingskvote

650 dyr i fellingskvote 650 dyr i fellingskvote Årsmøtene i Forollhogna villreinområde pleier å være av den rolige sorten. Det var også tilfellet i Vingelen i dag, hvor både medlemssøknaden fra Røros villreinvald og GPS-merking

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Ny DNT-hytte i villreinens leveområder: Danskehytta ved Viksvannet i Norddal kommune.

Ny DNT-hytte i villreinens leveområder: Danskehytta ved Viksvannet i Norddal kommune. Sidetall: 2-8 Villreinområder i Norge Overvåkingsprogram for hjortevilt Villreindelen. Tilvekst og struktur i villreinstammene 1994. Per Jordhøy, Olav Strand og Terje Skogland Overvåkingsprogrammet for

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2012 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny revidert Forskrift om

Detaljer

Fjellheimen villreinområde

Fjellheimen villreinområde Rapport 30-2005 Fjellheimen villreinområde Oppsynsrapport for villreinjakta 2005 SNO, Direktoratet for naturforvaltning Føreord Villreinutvalet for Fjellheimen villreinområde ba i brev av 20. juni 2005

Detaljer

Referat årsmøte i Villreinrådet i Norge på Oppdal 4. juni 2015

Referat årsmøte i Villreinrådet i Norge på Oppdal 4. juni 2015 Referat årsmøte i Villreinrådet i Norge på Oppdal 4. juni 2015 Syremedlemer: Magne Torvetjønn, Hardangervidda villreinutvalg, (utgått desember 2014) Jørn Howlid, Blefjell villreinutvalg Erland Løkken,

Detaljer

Snøhetta Villreinområde

Snøhetta Villreinområde Snøhetta Villreinområde DRIFTSPLAN 2014-2018 Del 1 - BESKRIVELSE/HISTORIKK - Side 4-21 Del 2 - DRIFTSPLAN - Side 22-27 Del 3 - AREAL OG VEDTEKTER - Side 28-32 1 Forord For mange tusen år siden tok de første

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Årsmelding for 30/4 2011 20/4 2012 for Forollhogna Villreinområde Villreinutvalget har i denne perioden hatt følgende sammensetning: Hallvard Urset 2542 Vingelen Leder Tor Granvold 2512 Kvikne Kasserer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader.

05/15 Referat fra møte 04.02.15 - Rennebu, formannskapssalen Gått gjennom uten merknader. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 25. april 2015, kl 1000-1500, Kvikne samfunnshus, sammen med årsmøtet for Forollhogna Villreinvald Tilstede Per Ousten, Os Solfrid Storli, Tynset

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Vemund Jaren og Kari Bjørneraas Fagdag Villreinrådet Oppdal 3.juni 2015

Nytt fra Miljødirektoratet Vemund Jaren og Kari Bjørneraas Fagdag Villreinrådet Oppdal 3.juni 2015 Nytt fra Miljødirektoratet Vemund Jaren og Kari Bjørneraas Fagdag Villreinrådet Oppdal 3.juni 2015 14th Arctic Ungulate Conference Villrein/caribou, tamrein og moskus 4.hvert år går på omgang mellom land

Detaljer

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD

RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN 11.10.11 RESTAURERING AV VILLREINTREKK OG BEITE I RONDANE NORD Høvringen Peer Gynt Spranget Rondvassbu Forord Villreinnemnda har gjort vedtak i 2010 om å gjennomføre

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016

HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016 HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2013 2016 Vedtatt i sak 01/2013 04.02.2013 FORORD Forvaltning av Hardangervidda villreinområde krever felles vedtatte mål og rammer for forvaltningen. Villreinutvalet

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2010 Foto av to bukker som henger sammen etter gevirene. Disse to hadde hengt sammen i nesten 3 uker før den ene ble skutt. Uten inngripen ville de begge fått

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

ÅRSMØTE SAVL 2014. Valle Motell måndag 31.03.14 kl. 18.30

ÅRSMØTE SAVL 2014. Valle Motell måndag 31.03.14 kl. 18.30 ÅRSMØTE SAVL 2014 Valle Motell måndag 31.03.14 kl. 18.30 Tilstades: SA 1 v/ragnhild Bjåen, SA 5 v/knut K. Vadder og John Utigard, SA 6 v/tove A. Aalandslid, SA 7 v/einar Hovden, SA 8 v/roger Lewis, SA

Detaljer

Villrein og arealforvaltning

Villrein og arealforvaltning Villrein og arealforvaltning Norsk Villreinsenter Sør Jan Heggenes, daglig leder Anders Mossing, fagkonsulent Tina Dahl, naturveileder (SNO) Brita Homleid, naturveileder (SNO) Foto: Olav Strand Villrein

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD

NORDLAND BYGG AS - SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGS- OG FORVALTNINGSUTVALGET Møtested: Møterom 3. etasje Møtedato: 13.05.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 07 40 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

NINA Minirapport 132. Tilvekst og struktur i villreinbestandene i 2005

NINA Minirapport 132. Tilvekst og struktur i villreinbestandene i 2005 Tilvekst og struktur i villreinbestandene i 2005 Roy Andersen Per Jordhøy Olav Strand OVERVÅKINGSPROGRAM FOR HJORTEVILT NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

4. Jakt. Landbruket i Norge 2009. Jakt. Figur 4.1. Hjortevilt. Felt elg, hjort og villrein. 1955-2009. Elg Villrein Hjort

4. Jakt. Landbruket i Norge 2009. Jakt. Figur 4.1. Hjortevilt. Felt elg, hjort og villrein. 1955-2009. Elg Villrein Hjort Landbruket i Norge 2009 Jakt 4. Jakt Jakt er og har vore ein viktig del av naturbruken, og bortimot kvar tiande mann over 6 år går kvart år på jakt. Kvar fjerde mann er registrert som jeger i det nasjonale

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Villrein, skiløpere og snøscootere Eigil Reimers, Sindre Eftestøl og Jonathan E. Colman

Villrein, skiløpere og snøscootere Eigil Reimers, Sindre Eftestøl og Jonathan E. Colman Sidetall: 6-10 Svalbard Mye vassing og tunge bører, men en fantastisk naturopplevelse Øystein Overrein En artikkel fra Svalbard som tar for seg forvaltningen av Svalbardreinen og den praktiske jaktuttøvelsen.

Detaljer

Norsk Villreinsenter

Norsk Villreinsenter Norsk Villreinsenter Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar Villreinfaglig kartgrunnlag til de regionale planprosessene Gardermoen, 28.10.10 fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av

Detaljer

DRIFTSPLAN. For Brattefjell-Vindeggen villreinområde PERIODEN

DRIFTSPLAN. For Brattefjell-Vindeggen villreinområde PERIODEN DRIFTSPLAN For Brattefjell-Vindeggen villreinområde PERIODEN 2014-2018 Denne driftsplanen bygger vidare på dei tidlegare driftsplanane som har vore utarbeida av Svein Vetle Trae, Aslak Råmunddal, og seinare

Detaljer

Effekter av infrastruktur på rein. Christian Nellemann Ingunn Vistnes

Effekter av infrastruktur på rein. Christian Nellemann Ingunn Vistnes Effekter av infrastruktur på rein Christian Nellemann Ingunn Vistnes Ca. 1000 rein beiter rolig under kraftlinje i Nordfjella -er da utbygging så farlig? 3 typer effekter av inngrep 1. Lokale direkte fotavtrykkseffekter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 2007

ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 2007 ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 27 Årsmeldinga omfattar fylgjande hovudpunkt: 1. Økonomisk del 2. Viltforvaltning 2.1 Villreinforvaltning 2.2 Småviltforvaltning 3. Fiskeforvaltning 3.1 Fiskeutsetting

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND 2013

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND 2013 1 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND 2013 Bakkehelleren, sone 2, Hol Foto: Per Aksel Knudsen Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2013 bestått av følgende medlemmer:

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møte 03.11.2014 VENABU FJELLHOTELL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine

Detaljer