Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler"

Transkript

1 Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO Østli Boligsameie v/abbl Boks Sandvika Innhold Side Fors ikrings overs ikt Vis er overs ikt over fors ikringene 2 DEL 1 - Fors ikrings bevis Viser hva eller hvem som er forsikret - og hva som dekkes og ikke dekkes - Bygning 3 - Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å forebygge skade 9 DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår Viser dekninger og vilkår som gjelder flere forsikringer 13 DEL 3 - Ers tatnings regler Viser kriterier for utbetaling og hvordan erstatningen beregnes 23 DEL 4 - Nyheter og endringer Viser hva som er nytt eller endret i forsikringene 25 1

2 FORS IKRINGS OVERS IKT Østli Boligsameie v/abbl Boks Sandvika Fornyelse Fors ikrings nummer Gjelder fra Hovedforfa ll Beta lings terminer Uts tedt Forsikring for boligsammenslutning 2014 (kr) Bygning - Østliveien 31, 1389 Heggedal m.fl PRIS Gjensidige Forsikring ASA Næringsliv, 21, 0191 Oslo Telefon Telefax Schweigaards gate Din Rådgiver er Karl Martin Ellingsen - direkte telefon

3 Bygning Bygning FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning Fornyelse gjelder fra Hva er fors ikret Fors ikrings s um Egenandel Forsikringssted Østliveien Heggedal - Virksomhet: Boligsameie Bygning 1 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 5 boder og 1 utv. kjøkken Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 797 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 2 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 5 boder og 1 utv. kjøkken Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 736 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 3 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 5 boder Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 727 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 4 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 6 boder Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 872 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer Fris t for å melde s kade Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort. Klagemuligheter Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda 3

4 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Fortsetter fra forrige side Fors ikrings s um Egenandel - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 5 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 3 boder Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 436 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 6 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 4 boder Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 581 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 7 - Bolighus m/over 4 boenheter Østliveien inkl 5 boder og 4 utv. kjøkken Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 787 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 8 - Garasje Østliveien Garasjeplasser og søppleskur Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 350 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg

5 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Fortsetter fra forrige side Fors ikrings s um Egenandel - Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Bygning 9 - Garasje Østliveien Garasje og søppelskur Byggeår: 1981 Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0 - Bruttoareal 690 kvm - fullverdigrunnlag Fullverdi - Bygningsmessige investeringer i forsikringsåret Løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold Uteområde - hageanlegg Påbud fra offentlig myndighet Riving og rydding Husleietap i inntil 36 måneder Søppel-, post-, sykkel- og lekestativ Pris: kr Forsikringsattest er utstedt til Gjensidige Bank ASA Avd Førde Boks Førde I tillegg til standardvilkår dekkes: Husleietap med 30 % av fullverdi, Uregistrerte bygninger for kr , For barn tilhørende borettslaget dekkes barneulykke i fastmonterte lekeapparater ( 25/500/25), Rettshjelp økes til kr Dekningen for arbeidsmaskiner er utvidet til å dekke fører og passasjerulykke. Fors ikringen dekker Heldekning Glasskade i boenhet Naturskade Huseieransvar Rettshjelp Se del 2 Kriminalitet Styreansvar Ulykkesskade for dugnadsdeltakere - Ulykke død Ulykke invaliditet Behandlingsutgifter Lovbestemt yrkesskade-/sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere Iflg. loven Sikkerhets fors krifter - hva s ikrede må gjøre for å forebygge s kader - s e til s lutt i del 1 Ders om dette ikke overholdes, kan retten til ers tatning bortfalle helt eller delvis, jf. fors ikrings avtaleloven 4-8 og 4-11 Sikrede er pers oner s om utfø rer arbeid av ledende art, og andre s om har en s elvs tendig s tilling innen boligs ammens lutningen Ans vars begrens ninger - Sikrede må informere Gjens idige ders om - bygningens verdi øker etter ombygging eller påbygging - bygningen benyttes til anne t formål enn avta lt - bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann- og naturs kade Ders om dette ikke gjøres, kan retten til ers tatning bortfalle helt eller delvis, s e fors ikrings avtaleloven 4-6. Pris kr Herav naturskade kr Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 5

6 Bygning Bygning FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning Dekkes Dekkes ikke Hvem fo rs ikringen gjelder for (s ikrede)? Hvor gjelder fo rs ikringen? Hva er fo rs ikret? Hvilke s kader? - Fors ikrings taker - Innehaver av tinglys t eiendoms rett, panterett eller annen tinglys t s ikkerhets rett i eiendommen - På fors ikrings s tedet - I Norge for naturs kadefors ikring - I Norden med inntil kr 1 mill. for ting s om midlertidig er borte fra fors ikrings s tedet - Ting nevn t foran i fors ikrin gs b evis et - Bygnin g - Utvendige lednin ger m ed tilknyttet uts tyr s om fører elektris itet, gass eller væ s ke til eller fra bygning, fra m til tilknytnings punkt til offe ntlig le dning/brønn/re s e rvoar/s predeledning - Løs t uts tyr o g m otorreds kaper til vedlikehold av bygning og uteområde - Uteområde - hageanlegg inkludert gjerde, flaggs tang, lekeapparater og utvendig vannbas s eng med tilknyttede rør - Søppel-, pos t-, s ykkel- og lekes tativ - Pluts elig og u foruts ett s kade - Naturs kade i he nhold til Lov om na turs kadefors ikring, L , nr. 70. Ers tatnings omfang og begrens ninger fremgår av loven - Trans port utenfor fors ikrings s tedet - Ting på bygge- og anleggs plass - Uts tyr og ins tallas joner til bruk for produks jons - eller næ rings virks omhet - Overvanns ledninger - Drens ledninger - Kuns tneris k uts mykking, s ignert av kuns tner - Antikvaris k merverdi (ans kaffels e av annen antikvaris k bygning eller ans kaffels e av antikvaris ke deler for res taurering av s kadde partier) - Motorvogner s om omfattes av bilans vars loven - Skade s om andre enn s ikrede er pliktig til og har økonomis k evne til å ers tatte i henhold til garanti eller annen avtale. Reis es krav mot Gjens idige, kan s ikrede pålegges å la s pørs målet, om det foreligger ans var for leverandør, reparatø r eller andre, prøves for retten. Gjens idige betaler kos tnadene ved s ø ks målet - Utgifter til vedlike hold og forbe dringe r - Svi- og gnis ts kader s om ikke s kyldes brann - Skade s om s kyldes kondens, s opp eller s opps porer, råte, virus, prioner, bakterier og andre mikroorganis mer, heks es ot, kjæ ledyr, ins ekter - Vanns kade på utett våtrom. Med våtrom menes bygnings komponenter s om befinner s eg innenfor våtrommets bjelkelag og s tenderverk - Brudds kade på takrenne, utvendig nedløp, taks luk for innvendig nedløp, drens rø r, pumpe eller ledning for vannbasseng - S kade ve d vanninntrenging gjennom ute tt bygning. Likevel dekkes s kade s om følge av pluts elig vanninntrenging i bygning fra terrenget eller grunnen når det fører til vanns peil over laveste gulv - Skade s om følge av korros jon/oks idas jon/s litasje s om er en naturlig følge av bruk eller annen gradvis forringels e. Likevel dekkes uts trømning av væ s ke eller gass fra rø rledning - Skade s om kun består av flekker, riper, s vinns prekker og avs kallinger - Skade s om s kyldes tele, s etninger, jordtrykk og utils trekkelig eller s viktende fundamentering - Punktering av is olerglass - Skade på komponent s om har material-/ dimens jonerings -/ eller kons truks jons feil eller er feil monte rt/utfø rt 6

7 Bygning Bygning FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Bygning Dekkes - For uteområde - hageanlegg: - Pluts elig og uforuts ett s kade ved: - Bra nn - Dire kte lynneds lag - Brudd på bygningens og/eller vannbas s engets rørledninger med tilknyttet uts tyr - Naturs kade i henhold til Lov om naturs ka de fors ikring, L , nr. 70. Ers tatnings omfang og begrens ninger fremgår av loven - Etter en ers tatnin gs m es s ig s kade dekkes o gs å: - Pris s tigning etter s kade - Riving, rydding, lagring, bortkjøring og de s truks jon av verdiløse rester - Påbud fra offentlig myndighet - Hus leietap - Lovbes tem t yrkes s kade-/s ykdom for tilfeldig e, ikke fas t ans atte arb eids takere Ders om s ikrede i egens kap av eier av den fors ikrede bygning er å betrakte s om arbeids giver i henhold til Yrkesskadefors ikrings loven 2a, hefter s els kapet i overens s temmels e med vilkårene i loven overfor s kadelidte s om etter lovens paragraf er å betrakte s om arbeids taker. Yrkesskader og yrkes s ykdommer i he nhold til Lov om yrkes s kadefors ikring av 16. juni 1989 med fors krifter - Hu s eierans var - s e del 2 - Retts hjelp - s e del 2 - Styreans var - s e del 2 - Krim inalitet - s e del 2 - Ulykkes s kade for dugnads deltakere - s e del 2 Dekkes ikke - Funks jons feil uten at dette s kyldes s kade på tingen - Tyveri og hæ rverk i det tids rom lokalene er åpne for kunder og publikum - Tyve ri av ting utendø rs - Skade s om følge av virus, hacking, trojans ke hester og annen uautoris ert datainntrengning - Unders lag eller s vinn - Fros ts kade og andre klimatis ke s kader på hage/grøntanlegg - Sikredes fast ans atte arbeids takere eller - Når hus eierforholdet inngår s om del av annen virks omhet med fors ikrings plikt for arbeids giver, og s kadelidte er å betrakte s om arbeids taker i den totale virks omheten Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 7

8

9 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Sikkerhets fors krifter - hva s ikrede/bedriften må gjøre for å forebygge s kade Dis s e fors kriftene gjelder for din bedrift. Hvis de ikke følges, kan retten til ers tatning bortfalle helt eller delvis, jf. fors ikrings avtaleloven 4-8 og 4-11 Gjelder for forsikringene: Bygning Sikring av bygning og eiendeler. For forskrifter gitt av andre, f.eks. offentlige myndigheter, kan Gjensidige på forespørsel sende disse. - Brann og eksplosjonsfarlig stoff Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med: Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser - Kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni Kapittel 7. Oppbevaring - Bygningstekniske installasjoner Tekniske installasjoner, utstyr med videre skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes i samsvar med: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni Kapittel 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - Elektriske anlegg og utstyr Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni Kapittel 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - Sikring mot overspenninger/strømbrudd/klima for server, hovedmaskin, styringsenheter og telefonsentraler - Utstyret skal, både på strømnett- og signalsiden, være beskyttet med sekundærvern ( pluggbart overspennigsvern) mot overspenninger som for eksempel er forårsaket av lynnedslag. Sekundærvernet må være FG- godkjent. - Utstyret skal være tilkoplet avbruddsfri strømforsyning (online UPS) slik at det kan tas ned/slås av kontrollert. - Med styringsenhet menes enhet som styrer annet utstyr og som har egen separat strømforsyning - Utstyret skal plasseres slik at det ikke utsettes for skade ved utilstrekkelig eller feilkonstruert klimaanlegg eller unormalt driftsmiljø. - Se Velg "Overspenningsvern" og "FG-godkjenninger - Selvantennende materiale - Materiale som kan selvantenne, skal legges i egnede beholdere av metall med selvlukkende lokk. - Oppbevaring av avfall - Innendørs oppbevaring av søppel/avfall skal kun foregå i brannfast rom. - Oppbevaring av brennbart avfall uten permanent tilsyn som ligger fritt eller i container, søppelkasser, papirkurver og lignende skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk. - Avstand skal være minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak, i skur, på overdekte lasteramper eller ved vindusåpning. - Brennbart avfall kan likevel oppbevares nærmere byggverk hvis oppbevaring skjer i lukket og låst oppbevaringsenhet konstruert slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av oppbevaringsenheten. - Mobile enheter skal låses fast. - Lagring - Brennbart materiale lagret utendørs skal plasseres minst 8 meters fra byggverk. - Lagre av trelast, trepaller flis, plast, papir og lignende der høyden er over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meters avstand til byggverk. - Sikring ved koking/steking/frityr - Sikrede må sørge for at filter og avtrekksvifte rengjøres som er angitt av produsent/leverandør, minimum hver 3. måned. - Dersom det er installert frityranlegg skal det være manuelt brannslokkeapparat av type AF. Frityranlegg for samlet mer enn 8 liter frityrolje skal ha automatisk brannslokkeanlegg som er egnet for slokking av frityrbranner. Kravet gjelder ikke for virksomheter i frittliggende bygning under 100 m2. - Vedlikehold og tilsyn - Sikrede skal sørge for at det foreligger dokumentasjon fra godkjent håndverker ved nybygg, påbygg, bruksendring, ominnredning. - Bygning, bygningskomponent eller maskin må ikke utsettes for større belastninger enn den er beregnet for. - Vannskade - Bygning og utvendige vannledninger skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å hindre vannskade ved frostsprengning. - Inn- og utvendige sluk og vannlåser rengjøres jevnlig, minimum 2 ganger per år. - Varer lagres minimum 10 cm over gulv. Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 9

10 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Hovedstoppekran i fritidsbolig stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes når bygningen forlates for mer enn tre døgn. Instruks om dette skal settes opp lett synlig i fritidsboligen. - For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes. - VVS arbeider skal utføres av godkjent håndverker - Sikring mot tyveri/hærverk Der beskyttelsesklasse B0 er angitt i forsikringsbeviset gjelder: - Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen. - I tillegg gjelder kravene i henhold til beskyttelsesklasse B1, B2 eller B3 der det er angitt i forsikringsbeviset. (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnds FG regelverk (http://fg.fnh.no/no/hoved/regelverk/regelverk-innbrudd/b-kravene-/) - Sikredes rett kan bortfalle, helt eller delvis, også om overholdelse av sikkerhetsforskriften er forsømt av andre som er betrodd nøkler eller ansvaret for avlåsing. - Eiendeler / varer oppbevart i container sikres med FG-godkjent containerlås eller FG-godkjent hengelås og hengelåsbeslag, minst kl 3. - Bygning/rom skal være sikret og avlåst i henhold til Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemds (FG) regelverk. Beskyttelsesklassen er angitt i forsikringsbeviset. - Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen. - Kjøretøyer/tilhengere/arbeidsmaskiner/båter være låst når de forlates etter arbeidstidens slutt, dersom disse er utstyrt med låsanordning. Nøkler til objekter skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, oppbevares i låst - FG-godkjent verdi-eller sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet. - Verdi-eller sikkerhetsskap skal monteres i henhold til produsentens anvisninger. - Tyverisikring av innhold i nedgravd tank: - Styringsenhet og påfyllingspunkt skal være låst. - Det skal føres peilelogg slik at svinn kan oppdages raskt. - Når objektene befinner seg i bygning, godtas sikring av bygningen/lokalet iht. FGs regler for innbruddsbeskyttelse klasse B1, der ikke andre B-krav er angitt. - Snømåking - For å forebygge og begrense skade ved snøras og snøtyngde, skal snø fjernes fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser. - Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr - Utstyret skal vedlikeholdes og brukes i henhold til leverandørs/produsents veiledning. De som betjener/vedlikeholder utstyret må være kvalifisert til dette. - Lekkasjesikring ved oppbevaring av brannfarlig væske/olje - Nedgravde tanker og stasjonære overgrunns oppbevaringstanker skal sikres i henhold til Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009, kapittel 7. Oppbevaring - Datasikkerhet - Operativsystem og programvare (applikasjoner) ska oppbevares i minst to eksemplarer, originaler og på datamedia. Originaler skal oppbevares i annen låst bygning eller låst dataskap, godkjent i henhold til NT FIRE DIS eller bedre. - Det skal daglig tas sikkerhetskopi (backup) av data lagret på datamedier, slik at det alltid finnes sikkerhetskopier av data. Sikkerhetskopier skal oppbevares i annen låst bygning eller dataskap godkjent i henhold til NT FIRE DIS eller bedre. - Minst én gang per måned skal sikkerhetskopier fraktes til et eksternt lagringssted. Backup/sikkerhetskopier skal oppbevares på eksternt lagringssted, i låst skap i låst bygning. - Verifisering av data på sikkerhetskopier skal foretas minst én gang per måned. - Gassnorm - Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, installeres og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger Forskrift med veiledning og temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på Gjelder for forsikringene: Bygning Sikkerhetsforskrift ved varme arbeider Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnist og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise- skjære- og/eller slipeutstyr. bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære, lodde og/eller slipeutstyr. - Sikringskrav som skal ivaretas før under og etter arbeide 10

11 FORS IKRINGS BEVIS FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT arbeidsstedet og de nærmeste omgivelser skal være ryddet for brennbart avfall. - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. - godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk 6 kgs ABC-håndslokkeapparater eller brannslange med diameter 3/4 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. - brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. - Det er forbud mot bruk av åpen flamme på tidligere tekkede tak. Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke: - ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende. - ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag mv. - ved tining av is før omtekking på tidligere tekkende tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1 meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende. For fordamping av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme. - Sertifikat - Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonene av varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte og brannsikre arbeidsplasser, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk brannvernforreingeller samarbeidene organisasjoner i øvrige nordiske landfor den type arbeide som utføres. - Ved landbruksdrift gjelder kravet til sertifikat når de varme arbeidene utføres av andre enn sirede. Gjelder for forsikringene: Bygning Sikkerhetsforskrift Har sikrede blitt tilkjent saksomkostninger i første instans og saken blir anket, skal Gjensidige godkjenne forliket dersom partene ønsker å bære hver sine omkostninger. Uten slik godkjennelse bærer sikrede omkostningene selv. Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 11

12

13 Ulykke Ulykke FELLESDEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ulykke - Dugnadulykke under Boligsammenslutning dekker ulykkesskade for borettsinnehaver, borettsinnehavers faste husstandsmedlem og leietakere. Forsikringen gjelder under dugnadsarbeid i regi av borettslaget, inkl snømåking og plenklipping utført for borettslaget Hvilke s kader? Dekkes - Døds fall s om følge av ulykkesskade - Varig m edis ins k invaliditet s om følge av ulykkes s kade det vil s i fys is k og/eller ps ykis k funks jons neds ettels e Med ulykkesskade menes s kade på kroppen forårs aket av en pluts elig og uforuts ett, ytre fys is k hendels e (ulykkestilfelle) s om inntreffe r i fors ikrings tiden. Invaliditeten fasts ettes uten hens yn til yrke, neds att evne til innte kts give nde arbeid, fritids interesser og lignende. Dekkes ikke - Skade s om følge av deltakels e i s lags mål eller forbrytels er - Selvmord eller s elvmords fors øk s om følge av en s inns lidels e. Likevel dekkes s elvmord ders om kravs tilleren kan s anns ynliggjøre at dette s kyldes en akutt s inns forvirring med ytre års ak ikke en s inns lidels e. - Skade s om følge av jords kjelv i Norge - Krig, s e Generelle vilkår i del 2 - Atomvå pen og radioaktiv s trå ling, s e Generelle vilkår i del 2 for s umbegrens ning pr. s kade - For pers oner i militæ re s tyrker med oppdrag utenfor Norge: Skade s om følge av krigs handling, terrorhandling eller opptøyer - Skade s om ans es å s krive s eg fra annen s ykdom eller s ykelig tils tand/dis pos is jon - Psykis ke s kader alene, uten at det s amtidig er opps tått en s kade på kroppen. Ps ykis ke s kader dekkes bare når det s amtidig er opps tått en fys is k s kade s om medfører varig og ers tatnings mes s ig medis ins k invaliditet - Hjerte-/kars ykdommer og tretthets s yndromer s elv om ulykke kan påvis es s om års ak - Skade/s ykdom s om s kyldes s mitte gjennom bakterier, virus eller annen s mittekilde, f.eks. ins ekts tikk/bitt, alle former for hepatitt og s ykdommer forårs aket av HIV- infeks jon - Skade s om s kyldes medis ins ke komplikasjoner ved unders økels e eller behandling utført av autoris ert eller uautoris ert hels epers onell - Tanns kader - Tanns kader s om følge av tygging - Tanns kade gir ikke rett til invaliditets ers tatning - Utgifter til be handling og opphold i private s ykehus, poliklinikker, rekonvalesenthjem og hotell For Dugnads ulykke under Boligs ammens lu tnin g gjelder i tillegg: - Følgende mus kel-/s kjelettils tander s elv om ulykke kan påvis es s om års ak: - myalgier og andre us pes ifikke s mertetils tander - tendinitter, tendinos er og impingement - frozen s houlder - prolaps i hele ryggs øylen - lumba go - nerverotaffeks jon med uts tråling til armer eller bein (is jias) eller a nnen nervea vklemming - s pondylolys e/s pondylolis thes e, s pondylos e og os teochondros e Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 13

14 Ulykke Ulykke FELLES DEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ulykke Dødsfallserstatning Dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år, utbetales dødsfallserstatning. Det gjøres fradrag dersom det er utbetalt forskudd på invaliditetserstatning for samme skade. Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes død, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for dødsfallet. For dugnadsulykke under Boligsammenslutning gjelder: - Ved forsikredes dødsfall tilfaller erstatningen ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. - Samboer er ikke likestilt med ektefelle ved utbetaling av dødsfallserstatning, hvis ikke han/hun er oppnevnt som begunstiget. Invaliditetserstatning For 100 % invaliditet utbetales invaliditetserstatning med sum angitt i forsikringsbeviset. For delvis invaliditet utbetales en forholdsmessig del av summen. Dør forsikrede innen ett år etter skaden, betales ingen invaliditetserstatning. Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III.Tap av, eller skade på kroppsdel eller organ som var fullstendig funksjonsudyktig før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til invaliditetsforsikring. Dersom en kroppsdel eller et organ tidligere var delvis funksjonsudyktig, gjøres det fradrag for dette når invaliditetsgraden bestemmes. Endelig erstatning fastsettes senest når det har gått 3 år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden fremdeles kan forandre seg, skal oppgjøret basere seg på hva som må antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen. Samlet invaliditetsgrad for én og samme skade kan høyst bli 100 %. Når det kan antas at sykelig tilstand/disposisjon eller mén, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til forsikredes invaliditet, reduseres erstatningen i den grad dette har hatt betydning for invaliditeten. For Dugnadsulykke under Boligsammenslutning gjelder: - Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede - Behandlingsutgifter: Det må fremlegges originale kvitteringer. Forsikringen dekker bare utgifter som ikke kan kreves fra annet hold. Det fratrekkes en egenandel på kr 500 for hvert skadetilfelle. 14

15 Ansvar Ansvar FELLESDEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar - Boligsammenslutning: dekker huseieransvar for den boligsammenslutning som er nevnt i forsikringsbeviset. Dekker også ansvar for enhver rettmessig bruker av motorredskaper - Styreansvar: dekker ansvar eksisterende styre- og varamedlemmer og medlemmer som har vært eller blir styre- eller varamedlemmer etter at forsikringen trådte i kraft, i den boligsammenslutning som er nevnt i forsikringsbeviset Hvilke ans var? Dekkes Ers tatnin gs ans var for s kade på tredjemanns pers o n eller ting når: - s ikrede er ers tatnings ans varlig i egens kap av eier/bruker av den fors ikrede eiendom - det enkelte s tyre- eller varamedlem er pers onlig ers tatnings ans varlig i henhold til gjeldende rett - den ans vars betingede handling er begått i fors ikrings tide n - s ikrede er ers tatnings ans varlig i henhold til gjelde ne rett - s kaden er kons tatert i fors ikrings tiden For s tyreans var dekkes ogs å formuesskade under s amme betingels er. Utover dette dekkes ogs å: Byg gherreans var - Ers tatnings ans var s ikrede pådrar s eg i egens kap av eier av den fors ikrede eiendom når det utføres rehabilitering, ombygging av eks is terende bygnings kropp elle r ve dlikehold av bygningens ledninge r i grunnen. An s var for forurens n ing når - års aken til forurens ningen er pluts elig og uforuts ett Dekkes ikke - Kontrakts ans var - Ers tatnings ans var s om følge av tap i s tyre-/vara me dlemmets egen formue - Ers tatnings ans var s om helt eller delvis er begrunnet i at s tyre-/varamedlemmet eller dennes familie har mottatt en urettmessig vinning - Ers tatnings ans var for s kade på ting s ikrede - bruker, leier, låner eller har i kommis jon/s alg - har tatt hånd om for trans port/flytting - har til forva ring, oppbe varing, la gring Dette gjelder ogs å når s ikrede leier ut eiendommen til leietakere s om driver med forvaring, oppbevaring, la gring i s ikredes eiendom - Ers tatnings ans var ved forurens ning når års aken til forurens ningen ikke er pluts elig og uforuts ett - Ers tatnings ans var i egens kap av eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeids maskin med eget framdrifts maskineri, s eilbåt, motorbåt, fartøy, fly eller luftfartøy - Ers tatnings ans var for s kade opps tått ved gravings -, s prengings -, s puntings -, pelings - og rivings arbeider - Ers tatnings ans var i henhold til lov om yrkes s kade - Ers tatnings ans var i egens kap av byggherre ved nybygg eller tilbygg - Ers tatnings ans var s om s ikrede pådrar s eg i henhold til s kadesers tatnings loven 3-5 (oppreis ing) og 3-6 (ers tatning for æ rekrenking og krenking av priva tlivets fre d) - Ans var for bø ter og lignende herunder dagbøter, s traffebø ter, punitive damages og exemplary damages - Ers tatnings ans var s om s kyldes s traffbare handlinger - Ers tatnings ans var s om relaterer s eg til asbes t - Ers tatnings ans var for s kade s om rammer fø rer eller medhjelper på arbeids maskin - Ers tatnings ans var for s kade s om rammer pers oner s om befordres med arbeids maskin - Ers tatnings ans var for s kade på gods s om blir ført (fraktet/trans portert og lignende) med arbeids maskin/motorreds kap - Ers tatnings ans var overfor egen familie.det er familieforholdet på det tids punkt s kaden forvoldes, s om legges til grunn - Ers tatnings ans var etter s kadesers tatnings loven 1-6 (ans var for s kade voldt ved korrups jon) - Ers tatnings ans var s om følge av plagiering eller brudd på immaterialrettigheter Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 15

16 Ansvar Ansvar FELLES DEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Ansvar Behandling av erstatningskrav og fordeling av saksomkostninger Blir krav som overstiger egenandelen reist mot sikrede eller Gjensidige og ansvaret omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av erstatningsspørsmålet med følgende begrensninger: - Omfattes bare deler av kravet av forsikringsavtalen, og Gjensidige velger å engasjere ekstern juridisk og/eller sakkyndig bistand, fordeles kostnadene ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet etter partenes økonomiske interesse i saken. - Er Gjensidige villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker selskapet ikke videre utgifter ved tvisten. Gjensidige har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. - Dersom sikrede blir idømt et erstatningsbeløp som er høyere enn forsikringssummen, erstatter Gjensidige prosessutgifter forholdsmessig. - Dersom sikrede uten Gjensidiges samtykke unnlater å påanke en fellende dom, vil Gjensidige foreta en selvstendig vurdering av om det idømte erstatningskravet og eventuelle omkostninger er dekningsmessig under forsikringen. - Selv om forsikringssummen overskrides, dekkes omkostninger som på forhånd er godkjent av Gjensidige, og renter av idømt dekningsmessig erstatningsbeløp. - Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land, er Gjensidiges samlede utbetalingsplikt inklusive redningsomkostninger, renter og saksomkostninger, begrenset til den avtalte forsikringssum Sikredes plikter Sikrede plikter, vederlagsfritt: - å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurdering av skadetilfellet (eventuelt av skaden og sikredes ansvar), og som kan gjennomføres i sikredes virksomhet, - å stille til disposisjon vitner og sakkyndige blant de ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt, og ellers når selskapet har bruk for dette, jf. forsikringsavtaleloven 8-1, første ledd. Uten Gjensidiges samtykke må sikrede ikke innrømme noen erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Skader og forsikringssum - Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle (serieskade) - Gjensidiges ansvar for serieskade er begrenset til den forsikringssum som gjaldt da første skade ble konstatert i forsikringstiden - Det kan i dekningen fremgå forskjellige forsikringssummer. I slike tilfeller vil Gjensidiges totale ansvar for alle serieskader være begrenset til den høyeste forsikringssum som gjaldt ved første serieskade - Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset og gjelder ved hvert skadetilfelle - Forsikringssummen for styreansvar er angitt i forsikringsbeviset og gjelder ved hvert skadetilfelle og totalt i forsikringsåret Egenandel - Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset ved hvert skadetilfelle Regress - Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer Gjensidige ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot tredjemann - Har sikrede oversittet ett -1- års fristen for å gi melding om forsikringstilfellet til Gjensidige jfr. pkt. 1, har selskapet rett til regress mot sikrede i de tilfeller hvor Gjensidige har utbetalt erstatning direkte til skadelidte - Dersom sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som forsettlig er forvoldt av ansatte, trer Gjensidige inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte Definisjoner - Skade på person anses inntruffet når en person dør, skades eller blir påført sykdom - Skade på ting anses inntruffet ved tap av eller fysisk skade på ting (herunder dyr og fast eiendom), eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. Økonomisk tap påført tredjemann som følge av skaden, regnes som en del av denne - Formuesskade Med formuesskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting - Med familie menes sikredes foreldre, barn, barnebarn, fosterforeldre, stebarn, søsken og deres ektefelle, samt sikredes ektefelle eller samboer - Som urettmessig vinning regnes økonomiske ytelser av enhver art, som eksempelvis lønn, honorar, overskuddsdeling, pensjonsordning - Med kontraktsansvar menes utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse, leveranse, arbeid, entreprise e.l.) herunder: - ansvar for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise når skaden inntreffer før overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overleveringen - ansvar for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise, når skaden inntreffer eller oppdages etter overleveringen - ansvar for skade som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er mangelfull, forsinket eller uteblitt - kostnader ved omlevering, etterlevering eller reparasjon - ansvar som går utover hva som følger av alminnelig erstatningsrett, men som sikrede ved tilsagn, kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære - ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress - Som urettmessig vinning regnes økonomiske ytelser av enhver art, som eksempelvis lønn, honorar, overskuddsdeling og pensjonsordning - Motorredskaper er gressklippere, jordfresere, snøfresere og andre tilsvarende motorredskaper som tilhører forsikringstaker og ikke er registreringspliktige eller veier mer enn 750 kg 16

17 Rettshjelp Rettshjelp FELLESDEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Rettshjelp - Boligsameie eller boligsammenslutning : dekker tvist i egenskap av boligsameie eller boligsammenslutning Hvilke utgifte r? Hvilke tvis ter? Dekkes Når s ikrede er part i tvis t, dekkes: - Rimelige og nødve ndige utgifte r til advokat - Retts ge byr - Utgifter til s a kkyndige oppnevnt av retten - Utgifter til s akkyndige s om ikke er oppnevnt av retten, begrens et til 40 % av fors ikrings s um eller ø konomis k interes s e - Utgifter til vitner ve d hovedforhandling og be vis oppta k - Tilkjente s aks omkos tninger når s ikrede kan s anns ynliggjøre at motparten har manglende be talings evne - Tvis ter s om er opps tått når fors ikringen er i kraft, med mindre tvis ten er unntatt i kolonnen til høyre Dekkes ikke - Retts gebyr i ankeins tans. Bes temmels en om anke gjelder ogs å ved bruk av andre retts midler - Idømte s aks kos tnader enten de har hjemmel i lov eller avtale - Utgifter pådratt før tvis t er opps tått - Tvis t s om gjelder annen fast eiendom enn den fors ikrede eiendom - Tvis t s om har s ammenheng med s ikredes næ rings virks omhet utover det s om henger s ammen med boretten - Den enkelte s ameier/andels eier er ikke s ikret under retts hjelps fors ikringen, men må benytte egen innbofors ikring - Tvis t s om gjelder tvangs fullbyrdels e av krav etter lov om tvangs fullbyrdels e - Tvis t s om gjelder veks els ak, inkas s os ak hvor fordringen er ubestridt, gjelds forhandlings s ak og s ak s om gjelder konkurs eller akkordforhandling ders om s ikrede er konkurs - eller akkords kyldner - Straffesak, æ rekrenkels es s ak eller s ak om ers tatnings plikt etter s kadeers tatnings loven 3-3 (vis s e pers onlige krenkinger), 3-5 (oppreis ning) og 3-6 (krenking av privatlivets fred) - Eks propriasjons s ak eller s kjønns s ak hvor s ikrede s øker å erverve rettighet over annen eiendom - Tvis t s om gjelder offentlig forvaltnings vedtak. Likevel dekkes utgifter ved s øks mål når den adminis trative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til s øks mål er enhver utgift pådratt under forvaltnings behandling, unntatt fra de kning - Tvis t om advokats alæ r eller utgifter til s akkyndige - Tvis t knyttet til s tyreans var - Tvis t i egens kap av eier, fører eller bruker av bil, annen arbeids maskin eller båt s om ikke er fors ikret i Gjens idige - Tvis t mellom s ameiere - Retts hjelps utgifter ders om tvis tegrunnlaget forelå ved fors ikringens ikrafttre de n Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 17

18 Rettshjelp Rettshjelp FELLES DEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Rettshjelp Hva er en tvist? - Tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig. - En tvist anses ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker. Ved personskader som følge av skader etter sammenstøt med motorvogn, er tvistetidspunktet kollisjonstidspunktet. Hvilke domstoler tvisten må høre inn under - Tvisten må høre inn under meklingsinstitusjoner med begrenset domstolsmyndighet dl 1,2 ledd eller de alminnelige domstoler, dl 1,1 ledd. Dersom saken føres for særdomstol, jf. dl 2, men kunne vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelputgifter. Melding av rettshjelpssaker - Forespørsel skal snarest meldes til selskapet og senest ett år etter at advokat ble kontaktet - Dersom advokat benyttes under offentlig forvaltningsbehandling, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige klagebehandlingen er fullt utnyttet - Der det er flere parter på samme side, skal det sendes en samlet oversikt over alle parter og hvor de er forsikret. Rimelige og nødvendige utgifter - Tvisteloven 6-13, 10-5 og kapittel 20, Regler for god advokatskikk og Advokatforeningens salærveiledning, er retningsgivende for hva som er rimelige og nødvendige utgifter. - Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan Gjensidige kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand forutsatt at de er forsikret i samme selskap. Opplysninger Gjensidige har behov for - Ved krav om oppgjør har Gjensidige samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær, dvs. oppdragsbekreftelse, timeliste, spesifisert salæroppgave, og Gjensidige skal ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Forsikringssum og egenandel - Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset. - Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken - Dersom det er flere parter på samme side, er den samlede erstatning begrenset til den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset - For boligsameie og boligsammenslutning vil forsikringssummen for alle sikredes tvister likevel være begrenset til totalt kr pr. forsikrigsår - I tillegg til egenandelen på kr må sikrede betale en egenandel på 20 % av utgiftene som dekkes av forsikringen - Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 18

19 Kriminalitet Kriminalitet FELLESDEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Kriminalitet - Kriminalitetsforsikringen dekker den forsikrede boligsammenslutningens økonomiske tap som følge av at styre-/varamedlemmer eller forretningsfører har gjort seg skyldig i en eller flere straffbare handlinger Hva d ekker fo rs ikringen? Dekkes Form u es tap påført s ikrede Sikredes økonomis k tap s om kons tateres i fors ikrings tiden og s om har opps tått - s om følge av unders lag, tyveri, bedrageri, utros kap eller dokumentfals k i henhold til s traffeloven av 22. mai 1902 nr.10 - s om følge av handling etter s traffeloven 22. mai 1902 nr a, 276 b, og 276 c (korrups jon) når handlingen ogs å er omfattet av s traffebes temmels ene knyttet til unders lag, tyveri, bedrageri, utros kap eller dokumentfals k Dekkes ikke - Ers tatnings ans var overfor tredjemann - Tap s om følge av mins ket eller bortfalt produks jon eller oms etning - Tap s om følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres s om foruts att - Tapt fortjenes te - Økonomis k tap s om s kyldes s traffbare handlinger s om er begått etter at s ikrede har oppdaget fors ikrings tilfellet, med mindre s ikrede godtgjør at tapet ikke kunne forhindres - Økonomis k tap hvor lagervurdering eller resultatberegning er enes te bevis på det faktis ke opps tåtte tapet eller deler av det Del 1 - Forsikringsbevis Del 2 - Fellesdekninger/-vilkår Del 3 - Erstatningsregler Del 4 - Nyheter og endringer 19

20 Kriminalitet Kriminalitet FELLES DEKNINGER/-VILKÅR FORSIKRINGSNUMMER UTSTEDT Kriminalitet Erstatningsregler knyttet til kriminalitetsforsikring Sikredes plikter - Dersom sikrede vil fremme krav under forsikringen, skal sikrede anmelde forholdet til politiet - Sikrede plikter vederlagsfritt å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurdering av skadetilfellet og som kan gjennomføres i sikredes virksomhet Definisjoner - Med formuestap menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting - Økonomisk tap er konkret kronebeløp eller verdi av gjenstand Forsikringssum - Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset og gjelder pr. skadetilfelle og totalt i forsikringsåret. Har samme person gjort seg skyldig i flere skadetilfeller, også over flere år, er Gjensidiges samlede ansvar begrenset til den forsikringssum som var avtalt da den siste handling ble utført. - Det regnes som ett skadetilfelle i relasjon til forsikringssum og egenandel dersom flere personer har forvoldt tapet. Egenandel - Fra erstatningsoppgjøret trekkes den egenandel som er angitt i forsikringsbeviset pr. skadetilfelle. Utbetaling av erstatning - Erstatningen utbetales så snart Gjensidige har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Er det på et tidligere tidspunkt på det rene at Gjensidige skal betale en del, skal selskapet utbetale et tilsvarende forskudd, jfr. forsikringsavtaleloven Dersom straffeansvar ikke kan gjøres gjeldende mot en eller flere av de personer som nevnt over, dekker forsikringen likevel økonomiske tap dersom sikrede sannsynliggjør tapet, og sannsynliggjør at tapet er forårsaket ved en handling som nevnt over. Regress - Hvis Gjensidige erstatter det økonomiske tapet, trer selskapet inn i sikredes krav mot den ansvarlig. Sikredes krav dekkes foran Gjensidiges regresskrav. 20

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011

LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING. Vilkår av 01.01.2011 LOFAVØR KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING Vilkår av 01.01.2011 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget

Detaljer

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11

Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innboforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Innboforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Spesielle gyldighetsområder

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer