Arbeidsmarkedsinformasjon Biolog. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsinformasjon Biolog. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET"

Transkript

1 Arbeidsmarkedsinformasjon Biolog Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

2 Hva er en biolog? Biologen jobber innenfor faget biologi, som er læren om den levende naturen og dens organismer. Fagfeltet er meget bredt, og biologer kan ha svært mange forskjellige yrker. Biologien kan deles inn ut fra hvilke organismegrupper som studeres: botanikk, mikrobiologi, mykologi og zoologi. Man kan også dele inn emnet etter hva som studeres ved disse organismene: atferdsbiologi, evolusjonsbiologi, fysiologi, genetikk, morfologi, systematikk, utviklingsbiologi og økologi. Dessuten eksisterer flere fagområder i skjæringspunktet mellom nærliggende fag som for eksempel biokjemi og molekylærbiologi. Bioteknologi hører også med i denne gruppen. Hvor jobber biologene? Siden biologien er et så bredt fagfelt vil jobbalternativene for biologer variere ut fra den spesialisering den enkelte har og du vil derfor finne biologer på mange forskjellige arenaer i jobbmarkedet som for eksempel i industrien, i offentlig forvaltning, i miljøorganisasjoner og i oppdrettsnæringen. Biologmedlemmene i Naturviterne har følgende sektortilhørighet: Arbeidsmarkedssektor Andel Statlige virksomheter 63 % Kommunale bedrifter og virksomheter 18 % Private bedrifter og virksomheter 19 % Biologer arbeider oftest som rådgivere, forskere, lektorer og spesialister innenfor ulike områder. Som vist i tabellen jobber de fleste i offentlig sektor, men det finnes biologer også i en rekke private virksomheter. Blant Naturviternes medlemmer i staten er det flest biologer ansatt i Miljødirektoratet, fylkesmannsembetene, universitetene og andre forskningsinstitusjoner. Vi har også mange medlemmer i Mattilsynet, Statens vegvesen og innenfor fiskeriforvaltningen. I kommuner og fylkeskommuner finner vi biologer både innen forvaltning og undervisning. Botanikere, zoologer og ikke minst økologer jobber ofte i forvaltningen (statlig og kommunal sektor). De kan være planleggere eller de kan jobbe som miljøansvarlige i kommuner. 2 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

3 Fylkesmennene har ansvar innenfor både landbruks- og miljøområdet. Mange biologer arbeider her; for eksempel som fiskeforvaltere, viltforvaltere og rådgivere for øvrig. Miljødirektoratet har ansvar for både dyr, planter, friluftsliv, naturområder og miljøsamarbeid, og de har derfor behov for mange forskjellig typer biologer. Statens naturoppsyn ligger under Miljødirektoratet, og også her arbeider det biologer. Tenk utradisjonelt ved jobbsøking! Cellebiologer og mikrobiologer jobber ofte innen forskning eller i private virksomheter, for eksempel i legemiddelfirmaer. Ved jobbsøking er det viktig å tenke utradisjonelt. Arbeidsgiverne ansetter på bakgrunn av både faglig, praktisk og sosial erfaring: Din fagkombinasjon kan være relevant for flere stillinger enn du først har tenkt deg. Her er noen av de mange arbeidsgivere som ansetter biologer. Som du ser finnes biologer overalt. Arbeidsmarkedsinformasjon

4 Noen arbeidsgivere som ansetter biologer: Stat Barne-, ungdoms og familieetaten Bioforsk Departementene Miljødirektoratet Fiskeridirektoratet Fylkesmannsembetene Havforskningsinstituttet Helsedirektoratet Høgskolene Jernbaneverket Kystverket Mattilsynet Namdalshagen Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasj. senter for naturfag i opplæringen Nordisk organ for reindriftsforskning NVE Norsk inst. for landbruksøk. forskning Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for skog og landskap Norsk Polarinstitutt Reindriftsforvaltningen Statens landbruksforvaltning Statens naturoppsyn Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Universitetene Utdanningsdirektoratet Veterinærinstituttet Kommune Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Interkommunale selskap Gea Norvegica Geopark IKS Nordfjord Miljøverk IKS Dovrefjellrådet Privat 4H Norge Akvaplan-NIVA AS Akvariet i Bergen Algeta ASA Allskog BA Aqua Kompetanse AS Aquatic as BioFokus BioKapital AS Codfarmers ASA Den blinde Ku AS DNT Oslo og Omegn EWOS AS Felleskjøpet Agri SA Felleskjøpet Fôrutvikling Finnmarkseiendommen Fiskeri- og havbr.næringens landsfor. Fjellstyrene 4 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

5 Friluftslivets fellesorganisasjon Gene Terapi Geodata AS Hardanger Consult AS Havforskningsinstituttet Hedmark Kunnskapspark Helse Bergen Helse Sør-Øst Innovasjon Norge Kirkens nødhjelp Kristiansand Dyrepark Kunnskapsparken Hedmark Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Lerøy Hydrotech Mole Genetics AS Nettkonsult as NGI NorDiag ASA Nordland nasjonalparksenter Nordland Reiseliv AS NordNorsk Reiseliv AS Norsk institutt for naturforskning Norsk institutt for vannforskning Norsk Landbruksrådgiving Norsk Ornitologisk Forening Norsk Villreinsenter Nycomed Oslo Universitetssykehus HF Posten Norge Proffice Life Science Radiumhospitalet Rikshospitalet Safetec Nordic AS Siemens Oil & Gas Skog-Data AS Statens arbeidsmiljøinstitutt Statkraft Energi AS Statskog SF Sweco Norge AS Universitetssykehuset Nord-Norge VilVite, Bergen Vitensenter AS WWF Arbeidsmarkedsinformasjon

6 Lønnsstatistikk for biologer År Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Slik ser arbeidsmarkedet ut Biologer er som nevnt en mangfoldig gruppe. Det er derfor vanskelig å si noe entydig om arbeidsmarkedet for biologer. Naturviternes undersøkelse blant nyutdannede gir indikasjoner på at i hvert fall enkelte av de nyutdannede biologene må regne med å bruke litt tid på å få den første jobben. Undersøkelsen viser også at andelen som får en midlertidig ansettelse som sin første jobb er høy. Dette er en trend vi tror vil holde seg og som gjelder på tvers av utdanningsretning. For øvrig viser undersøkelsen at biologene er den gruppen med høyest andel svar både på kategoriene karrieremessige utsikter er svært lovende og på karrieremessige utsikter er lite tilfredse. Dette speiler den store variasjonen innenfor arbeidsmarkedet for biologer. Det er likevel verdt å merke seg at ledigheten for de med akademiske yrker er lav. Tall fra NAV viser at det i april 2013 var 1,1 prosent ledighet blant personer i akademiske yrker. Antall søkere på biologistudier på universitetene* År Planlagte studieplasser Søkere Søknader førstevalg Kilde: Samordna opptak *På Universitetet i Tromsø heter faget biologi, klima og miljø. 6 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

7 Arbeidsmarkedsinformasjon

8 Forventet arbeidsmarkedsutvikling for biologer Arbeidsmarkedet for naturvitere er generelt godt. Det er svært liten arbeidsledighet blant våre medlemmer. Biologer som sikter seg inn mot forvaltning og undervisning ser per i dag ut til å ha lettere for å komme raskt i jobb etter endt utdanning enn molekylærbiologer/bioteknologer som retter seg inn mot life science-området i privat sektor. Dette til tross har Naturviterne stor tro på at de store mulighetene som ligger i for eksempel bioprospektering på noe sikt vil utløse kapital både fra det offentlige og fra private investorer. Likeledes forventer vi at det vil bli økt etterspørsel etter biologer som jobber med klimarelaterte spørsmål. Hvis vi ser på antall søkere som har biologi som førstevalg ser vi at dette tallet er relativt uendret over de siste tre år mens antall studieplasser har økt. Det er med andre ord noe lettere å komme inn på studiet, men dette følges da av en økning i utdannede hvis vi antar at andelen som ikke fullfører er uendret. Naturviterne forventer at arbeidsmarkedet for biologer vil holde seg relativt uforandret de kommende år. Likeledes tror vi at det vil bli økt etterspørsel etter biologer som jobber med klimarelaterte spørsmål. Forventet arbeidsmarked for biologer i årene fremover: Forverret UENDRET bedret MArkant Forverret bedret markant 8 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

9 Geografisk fordeling Ser vi på geografi er ledigheten blant de med akademisk utdanning lavest i de fire vestlandsfylkene, etterfulgt av trøndelagsfylkene. I den negative enden av skalaen finner vi Østfold. Deretter følger Finnmark og Oslo. Sjekk Naturviternes lønnstatistikk! Hva gjør Naturviterne for biologer? Felles for alle biologer, uansett hvor de jobber og uansett hva slags spesialisering de har, er at det er nyttig å være organisert i Naturviterne Naturviterne jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviternes arbeidshverdag Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Arbeidsmarkedsinformasjon

10 Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Naturviterne har i dag 6000 medlemmer som fordeler seg relativt jevnt på sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Våre rådgivere er spesialister på biologers utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, personlighetstest (se nedenfor), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. Vi gir deg også gode råd når du skal forhandle om din første lønn og kan svare deg på de spørsmål du måtte ha til arbeidskontrakten. Naturviternes karrieretest Øk din selvinnsikt! Bedre din arbeidssituasjon! Hjelp deg selv i din videre karriere! Vi benytter en test utviklet for arbeidslivet og som er sertifisert av Veritas. Testen heter HPI (Hogans personlighetsinventorium). Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo tilbakemelding på telefon, eller personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Alt dette til medlemspris! 10 Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

11 Mer informasjon om våre lønnstatistikker på Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: (hverdager ) E-post: Arbeidsmarkedsinformasjon

12 Naturviterne Keysers gate Oslo E-post: Telefon: VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en naturforvalter? Sentrale arbeidsfelt for naturforvaltere er bevaring av biologisk

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Økonomer Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er en landbruksøkonom og en ressursøkonom? Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt.

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber kandidater med landbruksfag? Landbrukskandidatene fordeler seg nokså likt på

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Om skogen i Norge Skognæringen inkludert sagbruks- og treforedlingsindustrien er en av Norges

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 Arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede medlemmer vårkullet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 FORORD... 2 1.2 SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM UNDERSØKELSEN... 4 1.3 UTVALG OG METODE... 4 1.4 SVARPROSENT... 4

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2011

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2011 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2011 INNLEDNING... 4 KAPITTEL 1 TEKNAS STIPENDIATMEDLEMMER... 5 Alder... 5 Kjønn... 5 Samspill alder, kjønn og livsfase... 6 KAPITTEL 2 STIPENDIATENES ARBEIDSVILKÅR... 7

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2009 KAPITTEL 1 FORORD... 4 Om rapporten... 4 KAPITTEL 2 SAMMENDRAG... 5 KAPITTEL 3 METODE FOR DATAINNSAMLING... 7 KAPITTEL 4 ANALYSE... 8 Svarprosent... 8 Underlag... 8

Detaljer

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning SD2 3 4 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000

Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 ARBEIDSNOTAT 40/2005 Clara Åse Arnesen Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 2004 for kandidater uteksaminert våren 2000 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer