Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr SAMMENDRAG. Ragnar Nymoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 9-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG. Ragnar Nymoen"

Transkript

1 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr SAMMENDRAG Vi presenterer kvantitative prognoser for lønnsveksten i kommunesektoren i perioden Hovedprognosen er basert på Norwegian Aggregate Model (NAM). Prognosen viser en lønnsvekst på mellom 3,5 og 4,4 prosent i kommunene de neste fire årene. Ragnar Nymoen PROGNOSER FOR LØNNSVEKSTEN I KOMMUNENE

2 1

3 Dokumentdetaljer Rapport nr fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Rapporttittel Prognoser for lønnsveksten i kommunene ISBN-nummer Forfatter Oppdragsgiver Førstesidefoto Tilgjengelighet Ragnar Nymoen Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Samfunnsøkonomisk analyse AS Offentlig Dato for ferdigstilling 8. desember 2013 Kontaktdetaljer Samfunnsøkonomisk analyse AS Olavsvei Nesoddtangen Org.nr MVA Telefon E-post Nettside 2

4 3

5 ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap i samsvar med avtalen mellom partene. Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkonomisk analyse AS og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap. 4

6 5

7 Innhold 1. Innledning NAM-prognose Lønnsdannelsesmodell og lønnsbegreper Historisk simulering Eksogene anslag i fremskrivningen Fremskrivningsresultater Énrelasjonsprognoser Avslutning Referanser Vedlegg: Det bredere makroøkonomiske prognosebildet fra NAM

8 7

9 1. Innledning Dette notatet inneholder kvantitative prognoser for lønnsveksten i kommunesektoren i perioden Hovedprognosen er basert på Norwegian Aggregate Model (NAM) og blir presentert i avsnitt 2. Avsnitt 3 inneholder supplerende prognoser fra relativt enkle statistiske modeller for årlig lønnsvekst i kommunal administrasjon. Hovedbildet er at lønnsveksten i kommunesektoren blir predikert til å bli forholdsvis lav og stabil i de nærmeste årene. I NAM-prognosen har dette sammenheng med at lønnsveksten i resten av Fastlands-Norge ligger forholdsvis nær likevektsnivået ved begynnelsen av perioden, og at de sterkeste inflasjonsimpulsene fra kronesvekkelsen i 2013 nå ligger bak oss. I tillegg viser NAMprognosen at arbeidsledigheten er forholdsvis stabil over perioden, selv om den øker noe i NAM-prognosen gir at det ligger an til en viss renteøkning i løpet av Dagens foliorente på 1,5 % fortsatt ligger imidlertid innenfor 70 % prediksjonsintervallet for

10 2. NAM-prognose I avsnitt 2.1 diskuterer jeg antakelsene som er gjort for å benytte NAM til prognoser for lønnsveksten i offentlig sektor, og avsnitt 2.2 inneholder en test av modellens prediksjonsevne over perioden Avsnitt 2.3 gir de eksogene anslagene for perioden og avsnitt 2.4 presenterer NAM-prognosen for lønnsveksten i disse årene. 2.1 Lønnsdannelsesmodell og lønnsbegreper NAM (Norwegian Aggregate Model) er, som navnet indikerer, i utgangspunktet en helt aggregert modell som ikke tar sikte på å forklare utviklingen på næringsnivå i Fastlands-Norge. Jeg har derfor tilpasset modellen slik at den kan brukes til å fremskrive lønnsveksten i offentlig forvaltningen. Modellen er endret slik at både Offentlig sektor er «lønnsfølger» lønn per utført timeverk i privat Fastlands-Norge og lønn per timeverk i offentlig forvaltning er endogene variable i NAM. I modellen er det lønnsveksten i offentlig forvaltning påvirket av utviklingen i lønnsnivået i privat Fastlands-Norge. Det er ingen tilbakevirkende effekt. Tankegangen er selvsagt at dette fanger opp at offentlig sektor i hovedsak er «lønnsfølger» i den norske lønnsdannelsen Figur 1 Relativ timelønn i offentlig forvaltning (privat Fastlands-Norge =1) i fra 1970 til Kilde: Statistikkbanken, årlig nasjonalregnskap, lønn, sysselsetting og produktivitet Figur 1 viser relativ lønn per utført timeverk (i forhold til lønn per utført timeverk i privat Fastlands-Norge) i offentlig sektor. For perioden viser grafen at offentlig lønnsvekst ikke helt holdt følge med lønnsveksten i privat sektor. Dette var en periode med svært høye 9

11 lønnstillegg i industrien, og at en «lønnsfølger» som offentlig sektor tapte noe terreng er ikke overraskende. Et annet iøynefallende trekk i figuren er at relativ lønn i offentlig sektor sank til 95 % av privat sektor i løpet av 1980-tallet, og ble liggende på det lave nivået i hele perioden fra bankkrisen og gjennom 1990-tallet. Denne perioden er kjent for «solidaritetsalternativet», og for koordinerte lønnsoppgjør. Figuren viser derfor tydelig at lønnsveksten i offentlig sektor var påvirket av «solidaritetsalternativet», og av den konsolideringspolitikken som preget disse årene. Grafen i figur 1 viser at så langt på 2000-tallet har lønnsveksten i offentlig sektor i gjennomsnitt vært Offentlig sektor var en del av litt høyere enn i den «solidaritetsalternativet» private delen av Fastlands- Norge. Den estimerte ligningen i NAM mellom lønn i offentlig sektor og i privat sektor er utformet nettopp for å representere en utvikling som er preget av til dels lange bølger rundt en likevektsrelativlønn mellom offentlig sektor og privat Fastlands-Norge. En studie som peker i samme retning er Gjelsvik, Nymoen og Sparrman (2012), som finner prov på at lønnsveksten i offentlig sektor er preget av likevektsjustering med hensyn til relative lønn i forhold til industrilønn («frontfaget»). 1 Tilsvarende likevektjustering er altså bygget inn i den nye NAM-ligningen, som knytter lønnsveksten i offentlig sektor til lønnsveksten i den private delen av Fastlands- Norge. OM NAM NAM står for Norwegian Aggregate Model. Det er en modell som gir prognoser for de viktigste makroøkonomiske størrelsene i norsk økonomi. NAM er et modellprosjekt som strekker seg fra professor ved Universitetet i Oslo, Ragnar Nymoens, tidlige økonometriske arbeider av lønns- og prisutviklingen i Norge. Siden da har også professor Gunnar Bårdsen ved NTNU i Trondheim deltatt i videreutviklingen av modellen. NAM brukes i dag både til forskningsformål og for undervisning. Versjoner av modellen er operative for å utarbeide prognoser for den norske makroøkonomien, og en utvidet versjon brukes i Norges Bank og Finanstilsynet for stresstesting av finansiell stabilitet. Viktige forutsetninger for modellens resultater er anslag på petroleumsinvesteringene, offentlig konsum, den økonomiske aktiviteten i norske eksportmarkeder, prisveksten og rentenivået hos Norges handelspartnere og oljeprisen. De økonomiske sammenhengene som er tallfestet gir modellprognoser for blant annet BNP Fastlands-Norge, prisstigningen, importvektet kronekurs, lønnsvekst, ledighetsnivået, kredittveksten (K2) og diverse norske rentesatser. 1 Gjelsvik, Nymoen og Sparrman (2012) er en oppdatering av lønnsblokken i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modeller KVARTS og MODAG. Resultatet om at referanselønna spiller en viktig rolle i skjermet sektor er tidligere dokumentert i Boug og Dyvi (2008). 10

12 Lønnsbegreper Lønnsbegrepet i NAM er lønn per utførte timeverk, mens mye av diskusjonen om lønnsoppgjørene dreier seg om lønn pr årsverk (årslønn). Årslønna omfatter i tillegg til fastlønn også etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg, mens blant annet overtidslønn og naturallønn ikke er inkludert. Dette er imidlertid inkludert i utbetalt lønn, og vil påvirke utviklingen i lønn per utførte timeverk. Utviklingen i lønn per utførte timeverk vil også påvirkes av endringer i utførte timeverk som følge av for eksempel endringer i overtid, fravær og kalendermessige forhold (bevegelige «I NAM benytter vi i inntil videre helligdager og skuddår). timelønn i offentlig administrasjon» NAM, i nåværende versjon, gir ikke grunnlag for å anslå lønnsveksten i stat og kommune hver for seg. NAM-prognosene legger derfor til grunn at lønnsveksten i (samlet) offentlig sektor er representativ for lønnsveksten i kommunesektoren. Omtrent 2/3 av lønnsinntektene i offentlig sektor opptjenes i kommunene. 2 Tabell 1 viser årslønnsveksten i «Kommune» og «Stat» i siste rapport fra Teknisk beregningsutvalg 3. Høyre kolonne viser lønnsveksten målt med lønn per utførte timeverk i hele offentlig sektor (NAM). Vi ser at målingene er samstemte for 2011 og 2012, men at det er noe større forskjell i 2009 og Tabell 1 Prosentvis lønnsvekst i offentlig sektor, målt med lønnsbegrepet i Teknisk beregningsutvalg (TBU) og NAM Årslønnsvekst, TBU NAM Kommune Stat ,6 4,4 5, ,7 4,5 3, ,3 4,2 4, ,1 4,1 4,2 2 Denne begrensningen har å gjøre med at NAM benytter lønnsindeksene fra databasen til SSBs makroøkonomiske modell KVARTS. Ved i tillegg å utnytte KNR tall for lønnsutgifter i kommunal administrasjon er det mulig å lage spesifikke prognoser for lønnsutviklingen i kommuneadministrasjonen i en senere versjon av NAM. 3 ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE Oppsummering av mellomoppgjørene. Rapport Fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 24. juni

13 Avsnitt 3 inneholder lønnprognoser for lønn per utført timeverk i kommunesektoren alene. Dette er imidlertid prognoser som er basert på énrelasjonsmetoder, slik at de er forskjellige fra NAM-prognosene i mer enn en forstand. 2.2 Historisk simulering Som en test på hvordan NAM kan predikere lønnsveksten i offentlig sektor har vi foretatt en simulering av modellen på historiske data. Teknisk er dette det samme som en prognosesimulering, men med to viktige unntak. For det første «Historisk simulering gir et benytter vi korrekte historiske verdier på modellens eksogene anslag, noe inntrykk av prediksjonsevne som eliminerer en viktig feilkilde for makroøkonomiske prognoser. For under gode betingelser» det andre kjenner vi hva lønnsveksten faktisk ble i perioden (i alle fall inntil dataene blir revidert!), slik at vi kan se hvor godt eller dårlig NAM treffer den faktiske lønnsveksten. Tabell 2 viser resultatene fra en dynamisk simulering som starter i 2009kv1 og som slutter i 2012kv. NAM-simuleringen (som er vist i høyre kolonne) undervurderer lønnsveksten i 2009 og 2011, og overvurderer lønnsveksten i 2010 og Det ser ikke ut til at absoluttverdien av bommen øker med avstanden fra simuleringstart, noe som gir prov på at modellen klarere å representere tendensen i lønnsveksten. Det er derfor ikke overraskende at de fire 70-prosent prediksjonsintervallene inkluderer den faktiske lønnsveksten. Både «innenfor-utvalget» prognosen i Tabell 2, og den faktiske prognosen i neste avsnitt er basert på stokastisk simulering av NAM. Tallene som er rapportert som «Simulert lønnsvekst» er basert på gjennomsnittet av 1000 replikasjoner (som er generert ved å trekke tilfeldige modellrestledd). Den samme simuleringsmetoden som muliggjør numerisk beregning av 70 % intervallene. Tabell 2 Årlig prosentvis lønnsvekst i offentlig sektor, basert på resultater fra dynamisk NAM simulering med simuleringstart i 2009kv1, og på faktiske tall basert på lønnsindeksen for offentlig forvaltning. Simulert lønnsvekst 70 % intervall Faktisk lønnsvekst ,27 3,25 ; 5,28 5, ,07 2,76 ; 5,37 3, , ; 4,73 3, ,64 3,16 ; 6,07 4,21 1 Målt med lønn pr timeverk i offentlig forvaltning i databasen til KVARTS 12

14 2.3 Eksogene anslag i fremskrivningen Simuleringsstart (første prognoseperiode) er 2013kv4. Prognosen bygger på en forutsetning om at Norges Bank fortsatt vil følge en pengepolitisk handlingsregel for fleksibel inflasjonsstyring. Prognosene bygger dessuten på forutsetninger om utviklingen i eksogene variable. De viktigste forutsetningene er: 1. Inflasjonen i euroområdet er forutsatt å bli svært lav i 2014 (0,6 %) og 2015 (1,0 %), deretter økende til 2,0 % i Dette er i tråd med SSBs nyeste prognose, publisert i Økonomiske Analyser (ØA) 5/ Tremånedersrenten (euroområdet): 0,2 % i 2014, 0,5 % i 2015, 0,9 % i 2016 og 2,0 % i løpet av Dette er også i tråd med ØA 5/ Oljeprisen er satt til 108 USD (pr fat) i 4. kvartal 2013, og er forutsatt å synke med 6 % i 2014, det samme som i ØA 5/2013. Deretter 1 % årlig vekst i resten av perioden 4. For offentlig konsum og oljeinvesteringene er det brukt forutsetninger fra ØA 5/2013 for Fremskrivningsresultater Tabell 3 viser NAM-prognosen presentert som årlig prosentvis vekst i lønn per utført timeverk i offentlig sektor. Anslaget for 2013 er selvsagt i stor grad bestemt av KNR tallene for de første tre kvartalene i Disse tallene, som er foreløpige KNR tall for 2013, tilsier en god del høyere lønnsvekst enn det som var rammen på kommuneoppgjøret i for 2013, som var på 3,5 %. SSB siste prognose (Økonomiske analyser 5/2013) er 3,9 % lønnsvekst i 2013, for hele Fastlands-Norge. NAM-prognosen tilsier at lønnsveksten blir over 4 % i 2014 og i 2016, som begge er år der det er hovedoppgjør. Det samlede bildet er likevel at fremskrives som en periode med stabil og, historisk sett, lav lønnsvekst i kommunene, jamfør Figur 2, som viser prognosen sammen med historiske lønnsvekst siden Tabell 3 Prosentvis lønnsvekst i offentlig sektor, NAM-prognose Punktprognose (prosent) 70 % intervall ,22 3,52 ; 4, ,35 3,25 ; 5, ,48 2,14 ; 4, ,43 3,02 ; 5, ,84 2,47 ; 5,24 13

15 NAM er en likevektskorrigeringsmodell. Prognosene fra slike modeller drives i hovedsak av to forhold. For det første: Antakelsene om hvordan eksogene variable utvikler seg i prognoseperioden. For det andre: Avstanden mellom begynnelsesbetingelsene og likevektverdien for den endogene Startbetingelser og estimerte variabelen som fremskrives. Antakelsene om fortsatt lav inflasjon i likevektsverdier «styrer» mye av utlandet gir noe av forklaringen på NAM prognosen, for innenlandsk forløpet i modellbaserte pris- og lønnsvekst. I tillegg er lønnsveksten i offentlig sektor ikke så prognoser langt fra 4 % i og med lønnsoppgjøret i Dette betyr at begynnelsesbetingelsene er nær likevekten til lønnsveksten, og dermed bidrar heller ikke initialbetingelsene særlig til at lønnsveksten skal øke eller falle særlig mye i prognoseperioden. 4 NAM-prognosen for lønnsveksten i offentlig sektor bestemmes i et ligningssystem som gir prognoser for flere andre makroøkonomiske variable samtidig. Vedlegget i dette notat inneholder grafer med det bredere prognosebildet som NAM gir, blant annet for inflasjon, arbeidsledighet, renter og valutakurs. Inflasjonen økte i løpet av sommeren Figur 3 viser at NAM prognosen for KPI-inflasjonen i 3. kvartal 3013 er litt over 3,1 %, og at prognosen for KPIJA-inflasjonen er litt over 2 %. Prognosen tilsier at KPIJA-inflasjonen faller noe tilbake i fjerde kvartal 2013 og at den holder seg på et nivå rundt 2 % ut prognoseperioden. Inflasjonen målt med KPIJAE utvikler seg ikke veldig forskjellig fra KPI i denne prognosen. Begge disse trekkene ved prognosen kan ses i sammenheng med at den norske kronen har blitt kraftig svekket i I NAM blir dette en kraftig impuls til økning i KPI og KPIJAE. I NAM-prognosen blir imidlertid ikke depresieringsraten varig økt, og ifølge prognosen vender derfor også importprisveksten tilbake til et normalnivå. NAM prognosen tilsier at den moderate økningen i den registrerte arbeidsledigheten som vi har sett det siste året fortsetter inn i Punktprognosen for ledigheten når likevel ikke helt opp til 3 % i 2014 (registrert ledighet). Utover i perioden viser prognosen et visst fall i arbeidsledigheten igjen. Andre analyser kan indikere at arbeidsledigheten blir varig høyere fremover. Det er ikke urealistisk at en slik utvikling vil presse lønnsveksten i kommunene nedover, slik vi nokså tydelig har sett at skjedde på 1990-tallet. En del av NAM prognosens «optimisme» har å gjøre med den nevnte svekkelsen av kronekursen, se Figur 5 og 6 i vedlegget. Dette betyr en bedring av konkurranseevnen i næringslivet. En annen grunn er at kredittveksten tar seg opp igjen, jf. Figur 3. I NAM er det en positiv sammenheng mellom BNP-vekst og kredittvekst, og en negativ sammenheng mellom BNP-vekst og ledighetsrate. Dermed er det ingen motsetning mellom at prognosene i vedlegget både gir høyere kredittvekst og høyere styringsrente og utlånsrente. 4 Likevektverdien til lønnsveksten i NAM er basert på teori og på simulering av modellen over en lang tidshorisont (20-30 år) 14

16 Figur 2 NAM-prognose for lønnsvekst i offentlig sektor, sammen med faktisk lønnsvekst De stiplede linjene i prognoseperioden tilsvarer grensene i intervallprognosen i Tabell 3. 15

17 3. Énrelasjonsprognoser Jeg har også laget noen énrelasjonsprognoser ved å benytte årlige Nasjonalregnskapsdata for lønn per timeverk i kommunene. Jeg har estimert en sammenheng mellom denne variabelen (som altså ikke inneholder statsforvaltningen) og lønnsveksten for privat Fastlands-Norge (WPFINF). Den tilgjengelige utvalgsperioden for estimeringen er NAM simuleringene gir prognoser for WPFINF, slik at vi kan bruke den estimerte ligningen til å fremskrive lønnsveksten i kommunesektoren. Denne prognosen er ført opp som P-1 i tabell 2. Siden vi benytter årstall, har jeg betinget prognosen på 3,9 % lønnsvekst i Sammenlignet med NAM prognosen for , ligger P-1 prognosen noe høyere. Forskjellen er størst i Da tilsier P-1 4,26 % lønnsvekst, mens NAM-prognosen ga 3,48 %. P-2 viser en prognose basert på en autoregressiv modell av første orden (AR(1)) for kommunelønnsveksten (AR(1)). Denne prognosebanen ligger nokså klart høyere enn de andre, noe som kan skyldes at likevektlønnsveksten er upresist estimert. Tabell 3 Prosentvis lønnsvekst i kommunesektoren, énrelasjonsprognoser P-1 P-2 (AR(1) P-3 (r-w) ,52 4,35 4, ,26 4,84 4, ,32 5,19 4, ,11 5,84 4,1 Den siste prognosen bruker en «random-walk» modell til å generere prediksjoner for lønnsveksten. I P3 benyttes den faktiske lønnsveksten i kommunesektoren 2012 som begynnelseskriterie. 16

18 4. Avslutning NAM fremskriver som en periode med stabil og, historisk sett, forholdsvis lav lønnsvekst i kommunene. Beregningene tyder likevel på at lønnsveksten i 2013 kan bli noe høyere enn i rammen for vårens kommuneoppgjør: 4,2 % i prognosen mot rammens 3,5 %. Prognosen viser at lønnsveksten i 2014, som er et hovedoppgjør, kan bli enda litt høyere, NAMs punktprognose er 4,35 % for 2014, jf. tabell 3. Den laveste lønnsveksten i prognoseperioden er 3,5 %, og inntreffer i 2015 dersom NAM-prognosen slår til. Jeg har også foretatt noen enkle prognoseberegninger ved å kombinere NAM med Nasjonalregnskapets tall for timelønn i kommuneadministrasjonen. Disse beregningene gir også en forholdsvis stabil lønnsbane fremover, men lønnsveksten er noe høyere enn det NAM prognosen gir. 17

19 Referanser Boug, P. og Y. Dyvi (2008): MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august Sosiale og økonomiske studier, nr. 111, Oslo, Statistisk Sentralbyrå. Gjelsvik, M.L, R. Nymoen og V. Sparrman (2012) Lønnsrelasjonene i KVARTS og MODAG. Notat. Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå. 18

20 Vedlegg: Det bredere makroøkonomiske prognosebildet fra NAM NAM gir prognoser for flere sentrale makroøkonomiske variable, i tillegg til lønnsveksten i offentlig sektor. Det kan være relevant å se prognosen for kommunelønningene i sammenheng med det bredere makroøkonomiske prognosebildet. I dette vedlegget kommenter vi prognosene ved hjelp av figurer med fire «vinduer». Hvert vindu inneholder punktprognoser med 70 % prediksjonsintervaller. Annual CPI inflation Unemployment rate (registered) Bank loan interest rate Annual real credit growth Figur 3 Prognoser for KPI-inflasjon (årlig vekstrate i KPI), ledighetsprosent (registrert), rente på husholdningenes lån i private finansforetak, og realkredittvekst (årlig vekstrate i K2 deflatert med KPI). 19

21 Annual core inflation (CPI-AET) Annual CPI inflation Annual wage cost growth 10 Annual import price inflation Figur 4 Prognoser for «kjerneinflasjon» (årlig vekstrate i KPIJAE), KPI-inflasjon, lønnsvekst (årlig vekst i lønn per timeverk i Fastlands-Norge) og importprisvekst (årlig vekst i deflatoren for samlet import i kvartalsvist nasjonalregnskap). 20

22 Mainland GDP annual growth rate The Real exchange rate (trade weighted) Real bank loan interest rate 4.4 Unemployment rate (Labour force survey) Figur 5 Prognoser for årlig prosentvis vekst i fastlands BNP i faste priser, realvalutakursindeks (basert på I44), realrente på husholdningenes lån i private finansforetak og arbeidsledighetsprosenten (AKU). 21

23 Rate of currency depreciation (trade weighted) Interest rate (3 month) Policy interest rate 11 Annual real credit growth Figur 6 Prognoser for nominell valutakursindeks (I-44), 3 mnd nominell rente, Norges Banks styringsrente, og realkredittvekst (årlig vekstrate i K2). 22

24 1

25 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr Samfunnsøkonomisk analyse AS amfunnsøkonomisk analyse har særskilt fokus på amfunnsøkonomiske problemstillinger i skjæringspunktet ellom næringers og samfunnets interesser, ellom makroøkonomiske utviklingstrekk og markeders espons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til amfunnets institusjoner. Telefon: E-post: ISBN-nummer: (internett)

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2014-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 15-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes her til å framskrive variabler

Detaljer

NAM og modellbaserte makroøkonomiske prognoser

NAM og modellbaserte makroøkonomiske prognoser NAM og modellbaserte makroøkonomiske prognoser Ragnar Nymoen Valutaseminaret 2014, 3. februar 2014 1 / 41 Norwegian Aggregate Model Flytdiagram for NAM Exchange rate E Import price PI Policy rate i Wage

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse Rapport

Samfunnsøkonomisk analyse Rapport Samfunnsøkonomisk analyse Rapport 5-06 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makro-økonomiske pensjonsforutsetninger for perioden 06-05.

Detaljer

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2015-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 26-2015

Økonometriske prognoser for. makroøkonomiske. pensjonsforutsetninger 2015-2035. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 26-2015 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 6-05 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. -0 Sammendrag Den økonometriske modellen Norwegian Aggregate Model (NAM) benyttes til å framskrive variabler i makroøkonomiske

Detaljer

Finansavisens gjesteskribent 20/3 2010. En oljeprisforklart børs. Ragnar Nymoen.

Finansavisens gjesteskribent 20/3 2010. En oljeprisforklart børs. Ragnar Nymoen. Finansavisens gjesteskribent 20/3 2010 En oljeprisforklart børs Ragnar Nymoen. Stupet i oljeprisen høsten 2008 bidro vesentlig til at børsindeksen falt så kraftig som den gjorde. Dette bekreftes av en

Detaljer

Grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 17. februar 2014

Grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 17. februar 2014 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 Foreløpig rapport fra TBU, 17. februar 2014 Innholdet i TBU-rapportene Hovedpunkter i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2013 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 18. februar 2013

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 18. februar 2013 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 Foreløpig rapport fra TBU, 18. februar 2013 Innholdet i TBU-rapportene Hovedpunkter i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2012 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

MODELLBASERTE PROGNOSER FOR KOMMUNELØNN 2015-2019. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 17 2015. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr.

MODELLBASERTE PROGNOSER FOR KOMMUNELØNN 2015-2019. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 17 2015. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 17 2015 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Rapporten benytter den makroøkonomiske modellen NAM til framskrivninger av lønnsveksten i den private

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

UTVIKLING AV NAM TIL EN PROGNOSEMODELL FOR KOMMUNELØNN

UTVIKLING AV NAM TIL EN PROGNOSEMODELL FOR KOMMUNELØNN Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 12-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Rapporten dokumenterer relasjoner for lønnsdannelsen i stat og kommune. Ved å inkludere disse relasjonene

Detaljer

Makroøkonomiske prognoser

Makroøkonomiske prognoser Ragnar Nymoen http://folk.uio.no/rnymoen/ Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Konferanse KLP FS, 13. sep 2012. Disposisjon Litt generelt om metodologi for prognosemakeri for lønn, inflasjon og rente

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Samfunnsøkonomenes prognosepris 2009

Samfunnsøkonomenes prognosepris 2009 NINA SKROVE FALCH Frischsenteret RAGNAR NYMOEN Universitetet i Oslo Samfunnsøkonomenes prognosepris 2009 Samfunnsøkonomenes prognosepris ble delt ut for fjerde gang på Samfunnsøkonomenes frokostmøte 11.

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

Samfunnsøkonomenes prognosepris

Samfunnsøkonomenes prognosepris Samfunnsøkonomenes prognosepris Presentert av Genaro Sucarrat Institutt for samfunnsøkonomi Handelshøyskolen BI http://www.sucarrat.net/prognoseprisen/ 2. februar 2015 Årets prognosepris: Deles ut til

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Norges Banks konferanse om pengepolitikken. mars Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse)

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet for miljø- og biovitenskap, 18.

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet for miljø- og biovitenskap, 18. Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet for miljø- og biovitenskap, 18. april 1 Pengepolitiske regimer i Norge etter 181 181 183 18 187 1931 1933 19

Detaljer

Samfunnsøkonomenes prognosepris 2011

Samfunnsøkonomenes prognosepris 2011 Samfunnsøkonomenes prognosepris 2011 Genaro Sucarrat Department of Economics BI Norwegian Business School http://www.sucarrat.net/prognoseprisen/ 2. februar 2012 Prognoseprisen 2011 Deles ut til den prognosemakeren

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør

Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Tall og bakgrunn for årets inntektsoppgjør Parats tariffkonferanse Scandic Oslo Airport, 1. mars 2016 Helle Stensbak, sjeføkonom YS Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 9. SEPTEMBER 15 BNP per innbygger relativt til OECD Indeks. OECD = 1. Løpende priser. Kjøpekraftkorrigert 15 Norge Fastlands-Norge 15 1 1 5 197

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 31. mars 2014 Å. Cappelen, TBU, SSB Innholdet i TBU-rapportene Hovedpunkter i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2013 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

makroperspektiv. Ragnar Nymoen Arbeidsmarked, lønn og økonomisk politikk, 23. januar 2007.

makroperspektiv. Ragnar Nymoen Arbeidsmarked, lønn og økonomisk politikk, 23. januar 2007. http://folk.uio.no/rnymoen/ Økonomisk institutt Universitetet i Oslo. Arbeidsmarked, lønn og økonomisk politikk, 23. januar 2007. .. "Hva skjer...?" Disposisjon.. "Hva skjer...?" Disposisjon.. "Hva skjer...?"

Detaljer

Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger

Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger Økonometriske prognoser for makroøkonomiske pensjonsforutsetninger Ragnar Nymoen Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. 15. mars 2007 Sammendrag Vi benytter Norwegian Aggregate Model (NAM) til å framskrive

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Norsk økonomi. Vol. 1, nr. 3 2012

Norsk økonomi. Vol. 1, nr. 3 2012 Norsk økonomi Vol. 1, nr. 3 2012 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren, kraftmarkedet

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Nordland, 1. november 2011

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Nordland, 1. november 2011 Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Nordland, 1. november 11 Pengepolitiske regimer i Norge etter 11 11 13 1 17 1931 1933 19 August 1971 Desember

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Budsjettrenter

Budsjettrenter Budsjettrenter 2015-2018 Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. Renteforslagene er utarbeidet for kommuner

Detaljer

Lønnsdannelsessystemet i Norge

Lønnsdannelsessystemet i Norge Lønnsdannelsessystemet i Norge Ragnar Nymoen Økonomisk institutt Universitetet i Oslo TBU seminar, Voksenåsen 20/11 2012 1 / 30 Disposisjon: I Systemer for arbeidslivsregulering Tariffregulering og lovregulering.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Aktuell kommentar. Utviklingen i konsumprisene siden Nr Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk*

Aktuell kommentar. Utviklingen i konsumprisene siden Nr Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk* Nr. Aktuell kommentar Utviklingen i konsumprisene siden 9 Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Bruk av modeller og økonomisk teori i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Schweigaard-forelesningen, 8. september 2011

Bruk av modeller og økonomisk teori i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Schweigaard-forelesningen, 8. september 2011 Bruk av modeller og økonomisk teori i Norges Bank Sentralbanksjef Øystein Olsen Schweigaard-forelesningen, 8. september Pengepolitiske regimer i Norge etter 86 86 8 84 874 9 9 946 August 97 Desember 97

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Aksjekurser i USA, Japan, Tyskland og Norge. januar = Japan nikkei Tyskland dax USA wilshire

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.11. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Norsk økonomi. Vol. 1, nr. 1 2012

Norsk økonomi. Vol. 1, nr. 1 2012 Norsk økonomi Vol. 1, nr. 1 2012 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren, kraftmarkedet

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Samfunnskonomenes prognosepris

Samfunnskonomenes prognosepris Samfunnskonomenes prognosepris Presentert av Genaro Sucarrat (BI) 3. februar 2016 [Korrigert 5. februar 2016] http://www.sucarrat.net/prognoseprisen/ Arets prognosepris: Deles ut til den som avga de mest

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Samfunnsøkonomenes prognosepris 2006

Samfunnsøkonomenes prognosepris 2006 PROGNOSEPRISEN Samfunnsøkonomenes prognosepris 00 Samfunnsøkonomenes prognosepris ble delt ut for første gang på Høstkonferansen. oktober 00. Juryen besto av Mette Rolland fra programkomiteen, Nina Skrove

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Makroøkonomiske faktorer som påvirker størrelsen på bankenes misligholdte/tapsutsatte lån og framtidig tapsutvikling

Makroøkonomiske faktorer som påvirker størrelsen på bankenes misligholdte/tapsutsatte lån og framtidig tapsutvikling Makroøkonomiske faktorer som påvirker størrelsen på bankenes misligholdte/tapsutsatte lån og framtidig tapsutvikling Tor Oddvar Berge Området for Finansiell Stabilitet Norges Bank 1 Innhold 1. Innledning

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen?

Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen? Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen? Å. Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå CME, 7 november 2014 2 Disposisjon - problemstillinger

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

Budsjettrenter 2015 2018

Budsjettrenter 2015 2018 Budsjettrenter 2015 2018 (Oppdatering etter ny pengepolitisk rapport PPR3/14) Kommunalbanken har de siste årene laget forslag til budsjettrente / flytende rente til bruk i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

ETTERPRØVING AV NORGES BANKS ANSLAG

ETTERPRØVING AV NORGES BANKS ANSLAG ETTERPRØVING AV NORGES BANKS ANSLAG Anne Sofie Jore, seniorrådgiver i Økonomisk avdeling i Norges Bank * I denne artikkelen analyseres Norges Banks anslag for 1998, gitt henholdsvis høsten 1996 og høsten

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Samfunnsøkonomenes prognosepris

Samfunnsøkonomenes prognosepris Samfunnsøkonomenes prognosepris Genaro Sucarrat Institutt for samfunnsøkonomi Handelshøyskolen BI http://www.sucarrat.net/prognoseprisen/ 7. februar 2013 Årets prognosepris: Deles ut til den som avga de

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars 2010 Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i bransjen 9 8 7 6 5 4 3 2 NITO Tekna Delta/Negotia EL&IT 1 0 2006 2007 2008

Detaljer

Duisenbergs definisjon av åpenhet

Duisenbergs definisjon av åpenhet Duisenbergs definisjon av åpenhet Åpenhet betyr at den eksterne presentasjonen av beslutningene er i samsvar med den interne beslutningsprosessen. Åpenhet og forutsigbarhet åpenhet bør bidra til at offentligheten

Detaljer

Finansielt utsyn 2015

Finansielt utsyn 2015 Pressekonferanse Finansielt utsyn 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fung. direktør for bank- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen Finansiell stabilitet utfordringer Kraftig fall i oljeprisen

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer