Norges energidager 2009 Kommer Norge i mål?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges energidager 2009 Kommer Norge i mål?"

Transkript

1 Norges energidager 2009 Kommer Norge i mål? oktober 2009 Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

2 Norges energidager 2009 Velkomen til Norges energidager På årets energidagar set me fornybardirektivet under lupa. Direktivet set bindande mål for fornybardelen i energiforsyninga i kvart av EU-landa. Også i Noreg vil fornybardirektivet kunne få konsekvensar, og det kan hende at det må gjerast store grep i det norske energisystemet mot Kor store grep som vert naudsynte er avhengig av måla, som det vert forhandla om i skrivande stund. I EU er det store forventingar til fornybardirektivet. President i EU-kommisjonen, José Manuel Barroso, understrekar dette når han hevdar at EU sin nye energiog klimapolitikk vil føre til den tredje industrielle revolusjon. På Norges energidager 2009 sett me søkjelys på kva for utfordringar energibransjen og myndigheitene kan stå ovanfor. Eg trur programmet vil inspirere til spennande diskusjonar, og vonar det kan leggje eit godt grunnlag for vidare arbeid med fornybardirektivet. får kvart år mange innspel og forslag til tema, og i år som i fjor har vi vald å satse på stor breidd i parallellsesjonane. For å illustrere breidda vil eg spesielt nemne sesjonen om dei nye krava til energimerking av yrkesbygg, som vert gjeldande for alle som skal selje eller leige ut etter 1. januar 2010, og sesjonen som tek opp korleis reguleringsmodellen kan bidra til å nå fornybarmåla. Det hadde ikkje vore mogeleg å arrangere Norges energidager 2009 utan gode hjelparar. Eg vil med dette takke føredragshaldarane som velvillig stiller opp. Vel møtt til Norges energidager 2009! Agnar Aas vassdrags- og energidirektør

3 Program Torsdag 15. oktober 08:30 Registrering 12:00 Fellessesjon, Saga Hall 12:00 Lunsj, Valhall 16:30 Parallellsesjoner 18:15 19:00 Aperitiff, Valhall 19:00 Festmiddag, Saga Hall Fredag 16. oktober 12:15 Parallellsesjoner 12:15 Lunsj, Valhall Nyttige opplysninger Tid og sted Torsdag 15. og fredag 16. oktober 2009 Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo Påmelding Bindende påmelding på innen 21. september Overnatting på Holmenkollen Park Hotel Rica bestilles på Konferansen tar 500 deltakere. Her gjelder først til mølla -prinsippet. Deltakeravgift Deltakeravgiften er kr inkl mva. og inkluderer lunsj torsdag 15. oktober, kaffe i pauser og konferansemappe. Festmiddag 16. oktober koster kr 900. Lunsj 16. oktober koster kr 350. Overnatting kommer i tillegg og betales direkte til hotellet. Pris for enkeltrom er kr 1.095,- og for dobbeltrom kr 1.245,-. Hvor og når arrangeres festmiddagen? Aperitiff kl 18:15 19:00 i Valhall. Festmiddagen holdes i Saga Hall torsdag 15. oktober kl 19:00. Det serveres tre retters middag med kaffe avec. Det blir underholdning og festtale. Spørsmål Eventuelle praktiske spørsmål om påmelding, hotell, faktura mv kan rettes til sekretariatsleder: Kristin Berge Velund, e-post tlf eller mobil Hvor finner jeg foredragene? Alle foredrag legges ut på s internettsider i etterkant av konferansen. Se våre websider

4 TorsDAG 15. OKT. Fellessesjon SESJON 1 SESJON 2 SESJON Velkommen Agnar Aas Yrkesbygninger energimerking og energibruk Olav Karstad Isachsen Klimaendringer og konsekvenser for kraftforsyningen Roger Steen EUs fornybardirektiv klar, ferdig, gå! Karen Nybakke Sveriges arbeid med fornybardirektivet Tomas Kåberger, generaldirektør, Energimyndigheten, Sverige Hva krever fornybardirektivet av Norge? Investeringer i kraftnettet Auke Lont, konsernsjef, Energieffektivisering Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova Miljøkonsevenser Janne Sollie, direktør, Direktoratet for Naturforvaltning Debatt Debattleder: Jo Nesbø Innledning 13:10 Yrkesbyggundersøkelsen Dag Spilde, SSB 13:40 Presentasjon av energimerking for yrkesbygg Olav K. Isachsen, 14:10 Presentasjon av energivurdering av tekniske anlegg William Rode, Kommentarer fra bransjeaktører Anne Kathrine Slungård, Entra Eiendom AS Peter Groth, Aspelin Ramm Eiendom AS Christine Grape, Dark AS 15:45 Torg med demonstrasjon av energimerking Åpning Arthur Gjengstø, 13:30 Hva lærte vi av Per og Gudrun? Mikael Toll, Energimyndigheten, Sverige 14:00 Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? Svein Eriksen, KS Bedrift Konsesjonsprosessen en nøkkel til å forebygge på planstadiet Rune Flatby, 15:30 Fokus på tilpasning til endrede klimabetingelser Astri Svenkerud, 16:00 Hvordan kan kraftforsyningen tilpasse seg et endret klima? Bjørn Egil Nygaard, met.no Innledning veien mot innføring i Norge Karen Nybakke, 13:15 Åpner de fleksible mekanismene for handel? Kristian Gautesen, GreenStream Network AS 13:40 Status for energibalansen i Norge Ellen Skaansar, 14:10 Hvordan påvirkes EUs energibalanse av direktivet? Øyvind Vessia, EU-kommisjonen Ny kraft innenlands bruk eller eksport? Jan Bråten, 15:30 Klarer transportsektoren målet om 10 % fornybart? Eva Solvi, Transnova 16:00 Oppsummeringskåseri Håvard Hamnaberg,

5 SESJON 4 SESJON 5 SESJON 6 SESJON 7 Gir AMS et mer effektivt kraftmarked? Thor Erik Grammeltvedt Krever nettutbygging planøkonomi? Tormod Eggan Bidrar reguleringsmodellen til å nå fornybarmålene? Siri Hau Steinnes Fornybar energi som klimatiltak i bistandsarbeidet Kjell Repp Funksjonskrav og nyttevirkninger ved innføringen av AMS Thor Erik Grammeltvedt, 13:20 Hva betyr AMS for nettselskapene? Bernhard Haukland, BKK 13:45 Nytte og muligheter for kraftleverandørene Sverre Gjessing, Fjordkraft 14:05 Nye forretningsmuligheter for kraftprodusenter Tore Melland, Statkraft Ny teknologi gir nye aktører nye muligheter Tore Strandskog, Norsk Teknologi 15:25 AMS og fremtidig energibruk Audun Randen Johnson, Naturvernforbundet 15:50 Hvilken informasjon bør kundene få gratis? Olav Nyhus, Forbrukerrådet 16:50 s oppsummering av sesjonen Thor Erik Grammeltvedt, Investeringsplikt og samordnet behandling av nett og produksjon Rune Flatby, 13:20 Utvikling av kraftledningsnettet Erling Diesen 14:00 Uten nettutbygging, ingen fornybar kraft Atle Neteland, BKK Nordisk nettutviklingsplan Gunnar Løvås, 15:20 Hvem styrer den faktiskde nettutviklingen? Vibeke Stjern, Åfjord kommune 15:50 Fra plan til investering i nordiske land Torben Glar Nielsen, Energinet.dk 16:20 Spørsmål/diskusjon Innledning Siri Hau Steinnes, 13:10 Sammenhengen mellom økonomisk regulering og utbygging av fornybar produksjon Bjarte Kapstad, Sunnfjord Energi 13:35 Investeringer i nettet plikt vs insentiver Roar Amundsveen, 14:00 Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarmålene? Stig Olav Wiull, Hvilken regulering trenger fremtidens nett? Einar Westre, EBL 15:30 Kan forhandlingsbaserte modeller brukes i Norge? Tore Langset, 16:00 Oppsummering og diskusjon Ren energi initiativet Norsk innsats innenfor ren energi vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser Morten Svelle, UD 13:30 Hva betyr økt norsk satsing innen ren energi lokalt/regionalt spesiell fokus på Afrika Marianne Damhaug, UD 14:00 Kan norske investorer og kraftprodusenter bidra til et renere klima i verden? Geir Elsebutangen, INTPOW Pause Eksempel og erfaringer fra Bugoye i Uganda Jon Einar Værnes, TrønderEnergi 15:20 Utvikling av priser og teknologi innen fornybar energi Peter Bernhard, KanEnergi 15:40 Paneldebatt

6 FREDAG 16. OKT. SESJON 8 SESJON 9 SESJON 10 SESJON 11 Felles europeisk energimarked fra visjon til virkelighet Jon sagen Blir fjernvarme grønnere av avfall? Arne Olsen Grunnlag for ny fornybar produksjon Torodd Jensen Kvotemarkedet virkemiddel og konsekvenser Mats Øivind Willumsen og Kjerstin Dahl Viggen Implementation of the third energy package the road ahead Matti Supponen, European Commission 09:45 Den tredje pakken status i EØS Johan Vetlesen, OED Hvor går ENTSO-E og hva betyr dette for det Nordiske kraftmarkedet? Bente Hagem, Europeisk regulering etter den tredje pakken muligheter og utfordringer Anne Dønnem, Europeiske utfordringer sett fra energibransjen Hans Olav Ween, EBL Diskusjon Fjernvarme status og utfordringer Jørgen Kocbach Bølling, 09:30 Fordeling av midler prioritering av avfall i fjernvarme? Øyvind Leistad, Enova SF Avfallsforbrenning teknologi og kostnader Jens Erling Frøiland Jensen, Norconsult AS Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige? Egil Evensen Trondheim Energi AS Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Pål Mikkelsen, Hafslund Miljøenergi AS Paneldebatt Presentasjon av ny kunnskap om vindkraftpotensialet til havs og på land Øyvind Byrkjedal, Kjeller Vindteknikk 09:45 De beste områdene for vindkraft i Norge Karen Nybakke, Hvordan kan vannkraft bidra til å nå Norges forpliktelser i Fornybardirektivet? Kjell Erik Stensby, Gir effektutvidelser i vannkraftverk plass til mer vindkraft i nettet? Kjetil Uhlen, SINTEF Hva kan bioenergiressurser bidra med for å nå mål i Fornybardirektivet? Petter H Heyerdahl, UMB Hvordan vil sammensetningen av kraftproduksjon være i Norge i 2020 hva skjer etter 2020? Knut Hofstad, Velkommen! 09:10 Fungerer CO 2 -kvotemarkedet slik det er tiltenkt? Tor Arnt Johnsen, 09:40 Er kvotesystemet det beste virkemidlet for å redusere CO 2 -utslippene? Rolf Golombek, Frischsenteret Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Seksjon for analyse, 11:20 Går vi mot et felles internasjonalt kvotemarked? Prisscenarioer mot 2030 Kristian Tangen, Point Carbon 12:05 Oppsummering

7 SESJON 12 Overføringsnettet tilstand og vedlikehold Nils Martin Espegreen SESJON 13 Nettleie og tariffutjevning Christina Sepulvèda tar forbehold om endringer i programmet. Oslofjordkablene krav til oppretting og konsekvenser for tilsynsvirksomheten Roar Kristensen, 09:30 Konsekvenser av større feil i nettet Hans Olav Ween, EBL Dagens drift i kraftsystemet hva er fakta om nettets utnyttelse? Tom Tellefsen, Tilstandskontroll av kraftlinjer styrt av bekymring eller fakta? Steinar Refsnæs, SINTEF Energiforskning Vedlikeholdsstrategi for fremtidens nett Åshild Helland, Lyse Elnett Diskusjon Innledning Christina Sepulvèda, 09:10 Kostnadsfordelingen ved store enkeltprosjekter i nettet Arnt Winther, Lofotkraft AS FSNs perspektiv på tariffutjevning Knut Lockert, FSN Hva skal produsentene betale? Einar Westre, EBL Konkurranseutsatt industri og nettleie Stein Øvstebø, Norsk Hydro AS Sentralnettets utstrekning og tariffutjevning Jørgen Bjørndalen, EC-group Oppsummering av pågående arbeid Torfinn Jonassen,

8 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua Telefon: Drammensveien 211 Telefaks: Oslo Internett: s samfunnsoppgaver Forvalte vannressurs- og energilovgivningen og utøve myndighet Legge til rette for politiske beslutninger på faglig godt grunnlag Kommunisere og informere om vann og energi s hovedmål Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag Sikre samfunnet mot vassdragsulykker og ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen Fremme verdiskaping gjennom effektiv og miljømessig akseptabel energiproduksjon Fremme effektiv og sikker overføring og omsetning av energi og effektiv energibruk Design Blå Design Trykk Mentor Media

NETTKONFERANSEN 2010. Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører. Faglig påfyll og inspirasjon. Nord-norsk julebord på sitt beste!

NETTKONFERANSEN 2010. Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører. Faglig påfyll og inspirasjon. Nord-norsk julebord på sitt beste! NETTKONFERANSEN 2010 30. november - 1. desember, tromsø Bransjenettverk med hyggelige kolleger og leverandører Faglig påfyll og inspirasjon Nord-norsk julebord på sitt beste! Sponsorenes aften 29. november

Detaljer

Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne.

Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne. ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre medlemmer og bransjen har for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Detaljer

NETTKONFERANSEN 2011. 30. november - 2. desember, stavanger. Sponsoraften 30.11.2011. Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning

NETTKONFERANSEN 2011. 30. november - 2. desember, stavanger. Sponsoraften 30.11.2011. Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning NETTKONFERANSEN 2011 30. november - 2. desember, stavanger Sponsoraften 30.11.2011 Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning Nettbransjens julebord Møteplassen for nettfolket Velkommen til

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ELEKTRIFISERING Strøm som klimaløsning i Europa SIDE 6-7 EU SETTER RAMMENE Brussel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring SIDE 12-13 Nordisk

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen Produksjonsteknisk konferansen (PTK) 8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre

Detaljer

Strategi for NVE 2012-2016

Strategi for NVE 2012-2016 1 Strategi for NVE 2012-2016 2 Strategi for NVE 2012-2016 Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsansvar er klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskapning og internasjonalisering

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Konsesjonsprosesser 5 Nedre grense for grunnrenteskatt 5 Fjernvarme 6 Vinterkonferansen 6 Nett og marked 6 Nettpolitikk

Detaljer

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr.

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr. Nr. 1 2013 Småkraftnytt Organ for Småkraftforeninga Årgang 12 Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi Kan bli tøffe tak i næringen fremover Klart for Småkraftdagane 2013 www.smakraftforeninga.no

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Referat fra fagmøte om Energi 8. Desember 2009

Referat fra fagmøte om Energi 8. Desember 2009 Referat fra fagmøte om Energi 8. Desember 2009 Møtet ble avholdt på Rica Helsfyr Hotell i Oslo (Strømsveien 104). Møteramme: 10.00 til 15.30 Eksterne deltagere: Stine Thuve Else-Karin Øvernes Georg Bryn

Detaljer

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen Vinterkonferansen 2013 Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen 13.-15. mars, Budapest Parliament Palace, Budapest, Hungary Velkommen til vinterkonferansen 2013 Norsk og europeisk energipolitikk er i

Detaljer

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen Vinterkonferansen 2013 Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen 13.-15. mars, Budapest Parliament Palace, Budapest, Hungary Velkommen til vinterkonferansen 2013 Norsk og europeisk energipolitikk er i

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting

KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting KLIMATEKNOLOGI OG KLIMAFOND Oppsummering av workshop 7.6.2012 Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Maja Weemes Grøtting Innledning Kunnskapsdugnaden arrangerte workshop om virkemidler i klimapolitikken

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge.

ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge. ItEnergi 2002 IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge www.itenergi.com Arrangører: MANDAG 23. SEPTEMBER Vi tar i stadig økende grad i bruk

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2014 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE NORSK VANNKRAFT Fra industrieventyr til klimaløsning SIDE 3 Vannkraft BYGGER OMDØMME INNENFRA Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 - kilden til

Detaljer

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen 7.- 9. februar 2005 Brannforum arrangeres

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling

Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling En handlingsrettet konferanse med fokus på landsdelen: Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling 11.-12. november 2002 Scandic Hotel i Tromsø Noen av foredragsholderne:! Frederic Hauge, Bellona!

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer