de kommer til uttrykk i gatemegling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "de kommer til uttrykk i gatemegling"

Transkript

1 gatemegling 2012

2 Røde Kors-prinsippene og hvordan de kommer til uttrykk i gatemegling Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Resultater av satsingen 09 Andre resultater av satsingen 10 Kvalitetssikring 11 Samarbeidspartnere og bidragsytere 13 Referanser HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønske om å bringe hjelp til slagmarkens sårede. Prinsippet om humanitet er således hovedformålet for Røde Kors sitt arbeid i alle land. Både i vårt nasjonale og internasjonale arbeid etterstreber Røde Kors å avdekke, hindre og lindre menneskelig lidelse. Røde Kors Gatemegling er fredsarbeid i fredstid. Her fremmes humanitet gjennom forebygging av vold og fredelig konflikthåndtering. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, tro, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. I Gatemegling er upartiskhet et av meglerens viktigste prinsipper. I meglingsprosessen skal megleren legge til rette for dialog mellom partene, uten selv å ta parti eller bli en del av konflikten. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk art. Nøytraliteten gir Gatemegling innpass hos utsatte samfunnsgrupper og ungdom som har manglende tillit til andre aktører. I Gatemegling legges det dessuten til rette for at mennesker blir kjent med og får tillit til hverandre som mennesker på tvers av etniske, religiøse og politiske skillelinjer. UAVHENGIGHET Røde Kors må opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Røde Kors sin rolle som støtteaktør for norske myndigheter i krig ble stadfestet i I 2009 vedtok Kongen i Statsråd en resolusjon som formelt anerkjenner Norges Røde Kors som støtteaktør for norske myndigheter også i fredstid. Røde Kors Gatemegling fungerer som en uavhengig støtteaktør i kriminalitetsforebyggende arbeid ovenfor ungdom i nært samarbeid med kommuner, utekontakter, skoler, fritidsklubber, politi, og andre organisasjoner. FRIVILLIGHET Frivilligheten står sentralt i Røde Kors. Frivillige er vår viktigste ressurs og vårt fortrinn. For ungdommene i Gatemegling er det av spesiell verdi at trygge voksne gir av sin tid og stiller opp med ønske om å hjelpe uten formål om økonomiske fordeler av sitt humanitære arbeid. Frivillighet er også et viktig prinsipp i forsoningsprosesser; både partene og megleren er der av sin frie vilje. Dette er et viktigst premiss for gode og bærekraftige løsninger på konflikter. ENHET Et felles verdigrunnlag, felles retningslinjer og felles rolleforståelse gjør Røde Kors som organisasjon gjenkjennbar overalt i Norge og i verden. Gatemegling er en del av det enhetlige Røde Kors. Deltagerne i Gatemegling får innføring i Røde Kors sitt verdigrunnlag og prinsipper og får således et felles grunnlag for identifisering med det enhetlige og verdensomspennende Røde Kors. De får også tilbud om andre Røde Kors-aktiviteter som kan imøtekomme deres behov. Aktivitetsrapporten 2012 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2013 Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2012 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende organisasjon hvor de nasjonale foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Gatemegling er en del av denne helhetsforståelsen. De ulike lokalforeningene som driver Gatemegling samarbeider og støtter hverandre både nasjonalt og internasjonalt. Kontaktinformasjon Espen Foss, nasjonal tilrettelegger for Gatemegling 2

3 Humanitære behov Vold er tragiske uttrykk for udekkede behov. Mark Umbreit Det er mange årsaker til at mennesker generelt og ungdom spesielt tyr til vold. Barn og unge som kommer fra utfordrende familieforhold er oftere utsatt for ungdomsvold (Gustavsen 2011). Stadig flere flytter fra bygd til by, der tradisjonelle mekanismer for sosial kontroll og støtte i større grad erstattes av institusjoner som skole og organiserte fritidsaktiviteter. En del ungdom faller utenfor disse arenaene og søker støtte og fellesskap i egne grupperinger som kan være utsatt for vold, rus og kriminalitet. Norge har også blitt et flerkulturelt samfunn både i større og mindre byer. I mange tilfeller er inkluderingen av etniske minoriteter vellykket, men det er også utfordringer knyttet til dette. Faktorer som forskjeller i språk, kultur, etnisitet og øvrige sosioøkonomiske forhold bidrar i en del tilfeller til ekskludering av unge på viktige samfunnsarenaer. En del av disse ungdommene er særlig utsatt for vold og tilknyttede problemer. Dessuten kan den psykiske volden være minst like skadelig som den fysiske barn og unge mobbes regelmessig i norske skoler 1. Røde Kors som humanitær aktør Utgangspunktet for Gatemegling er at vold og destruktiv konflikt er uttrykk for udekkede behov. Gatemegling søker å styrke ungdom gjennom å gi dem verktøy for bedre å forstå og uttrykke sine behov og sette ord på det følelsesmessige ubehaget som oppstår i konflikt. Å gjøre seg forstått i konfliktsituasjoner på en ikkevoldelig måte er i seg selv et humanitært behov. Kort sagt gir Gatemegling redskaper til å kommunisere i stedet for å slå. Gatemegling er en nasjonal kjerneaktivitet i Røde Kors, som en strategisk satsning på volds- og kriminalitetsforebygging for og med barn og unge (13-25 år). Dette gjøres ved å tilby ungdom redskaper i ikkevoldelig konfliktløsning og megling. Over en tretrinns utdannings-stige settes deltagerne i stand til å løse egne konflikter på lavt nivå, og å bidra til megling i andres konflikter, der ungdom ferdes «på gata». Foto: Håvard Ellingsen Mange av de situasjonene de ungdommene er i da, har du kanskje vært i sjæl. Da har du kanskje litt erfaring, da er det lettere å prate med dem. Jeg føler at ungdom forstår ungdom bedre enn en voksen forstår en ungdom. Å hjelpe andre ungdom det er bare helt herlig egentlig. Jeg synes det er dritkult. Christian (18) 1 Nylig undersøkelse ved Universitetet i Stavanger. 3

4 Målsetting Gatemeglingsverkstedene for ungdom Første trinn, Konfliktverksted har som mål å bidra til at deltagerne bedre mestrer egne konflikter. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring og ferdighetstrening i ulike øvelser, leker, rollespill og diskusjoner. Temaer som utforskes her er bl.a. sinne, triggere og fiendebilder, gruppedynamikk og -polarisering, kommunikasjon og aktiv lytting, opptrapping og nedtrapping av konflikt. Deltagerne tilegner seg her også flere verktøy for kreativ konfliktløsning, bl.a. ikkevoldskommunikasjon (også kalt sjiraffspråket 2 ), som er en konfliktnedtrappende kommunikasjonsform. På andre trinn, Meglingsverksted, er fokuset på hvordan deltagerne kan bistå andre i konflikt gjennom opplæring i meglingsmetodikk. Denne delen er tuftet på konfliktrådenes megleropplæring, i tillegg til en fordypning i temaer fra første trinn. Deltagerne blir ved fullført «mesterprøve» sertifisert som gatemegler, noe som gjerne også gir en positiv identifisering og mestringsopplevelse. Den ung-ung-meglingen som gatemeglerne utfører i sine egne miljøer er som regel spontan og uformell. Ungdommene har omtalt dette som «megling fra hjertet» og «å hjelpe to som er i konflikt å snakke giraffspråket sammen, slik at de selv kan løse konflikten uten bruk av vold». Tredje trinn, Instruktørverksted Ung, blir deltagerne utdannet til instruktører slik at de kan yte frivillig innsats ovenfor andre, og ofte noe yngre ungdom, på trinn én og to. Ungdomsinstruktørene jobber som regel sammen med en eller flere vokseninstruktører. På denne måten gis ungdom en mulighet til å bli aktive rollemodeller ovenfor andre ungdom, og dermed bli frivillige i Røde Kors på linje med vokseninstruktørene. Hvert utdanningstrinn er på 6 x 2,5 timer og er som regel fordelt over seks uker slik at deltagerne får tid til å prøve ut redskapene og modnes over tid. Erfaringsmessig vil i snitt 50 % av deltagerne fortsette fra trinn 1 til trinn 2, mens ca. 20 % av deltagerne fra trinn 2 går videre til trinn 3 (derav pyramideformen). 3. Instruktørverksted ung 2. Meglingsverksted 1. Konfliktverksted Reaktivt konfliktarbeid I tillegg til det forebyggende arbeidet med opplæring av ungdom, tilbyr også Røde Kors Gatemegling forsoningsprosesser i mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, og som de unge selv ikke greier å løse. Metodene som brukes er megling, skriptbasert stormøte og dialogsirkel, og utføres av godt trente voksne frivillige. Røde Kors ønsker på denne måten å være supplerende til konfliktrådenes arbeid ved å benytte Røde Kors arenaer, mandat og samfunnsrolle, og selve gatemeglingsnettverkene, til å mobilisere hurtig og fleksibelt når større og voldelige konflikter oppstår. I en del mer omfattende konfliktsituasjoner med ungdom kan det første logiske skrittet være å tilby konfliktverksted som et positivt miljøtiltak der man bearbeider og drar forebyggende lærdom ut av konflikten. Dette kan også fungere som en forberedelse og motivasjon til en eventuell forsoningsprosess med motparten (for eksempel en annen ungdomsgruppering). I andre tilfeller vil tilrettelagt megling eller stormøte være det naturlige første skrittet, og deretter tilby deltagerne konfliktverksted som en oppfølging av læringen i stormøteprosessen. Erfaringsmessig har reaktive intervensjoner basert på megling/stormøte/dialogsirkel større effekt dersom det i forkant har vært et forebyggende arbeid gjennom bevisstgjøring og trening av ungdom i de samme redskapene. 2 Sjiraffspråket er et språkbilde for konfliktnedtrappende kommunikasjon, eller ikkevoldskommunikasjon, basert på Marshall Rosenbergs modell (Rosenberg (2006) Ikkevoldskommunikasjon Giraffspråk et språk for livet. Arneberg Forlag). 4

5 Målgrupper Primærmålgruppen er barn og unge i alderen år som er i risikosonen for å begå kriminalitet og utøve vold. Her søker Røde Kors spesielt å nå ungdom som i liten grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og som snarere kan forstås som selv-organiserte i egne nettverk, som kan grense opp mot og over i kriminelle miljøer. Gatemegling har også en stor sekundær målgruppe av barn og unge i samme aldersspenn som ikke vurderes som spesielt risikoutsatt for å utøve vold og kriminalitet, men som er utsatt for å bli berørt av mer omfattende konflikter og vold. Denne målgruppen er også viktig både fordi den kan bidra til å dempe det generelle konfliktnivået i sine miljøer og å bidra til fredelige løsninger på «lavt nivå». Røde Kors anser det som et mål i seg selv å bygge relasjoner mellom inn- og ut-grupper, majoritet og marginalisert, der bredere ungdomsmiljøer får et felles språk og en felles forståelse knyttet til håndteringen av konflikt. Dette gjøres ved å invitere ungdom med forskjellig bakgrunn i felles gruppeprosesser. Gjennom opplæring, bevisstgjøring og mestring av konkrete verktøy for konflikthåndtering blir de unge således bedre rustet til å løse konfliktene selv på «lavt nivå», før konfliktene eskalerer til mer omfattende gruppemotsetninger, vold og kriminalitet. Selv om Gatemegling er basert på ung-ung-metodikk er det avgjørende å bygge støttende nettverk av kompetente voksne rundt ungdommene. Gatemegling har dermed også en tredje målgruppe, nemlig frivillige voksne som vil engasjere seg som trygge rollemodeller for barn- og unge i sine lokalmiljøer. Instruktøropplæringen for voksne består av et 42-timers praktisk grunnkurs i Gatemegling, som ruster dem til å holde konflikt- og meglingsverksteder for ungdom. Røde Kors samarbeider også tett med profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere fra offentlig og privat sektor, f.eks. helse- og sosialarbeidere, utekontakter, skole, barnevern, politi, private barnevernstjenester, asylmottak mv. Om lag halv parten av deltagerne på instruktøropplæringen kommer fra våre eksterne partnere. Denne målgruppa er viktig både for rekruttering av barn og unge inn i aktiviteten, og for den øvrige oppfølgingen av deltagere med sammensatte behov. På denne måten bidrar Gatemegling til at også ansatte i hjelpeapparatet, samt øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, får økt kunnskap og kompetanse i kriminalitetsforebygging med barn og unge, samt en felles samhandlingsarena. Resultater av satsningen på Gatemegling i 2012 I løpet av 2012 ble Gatemegling etablert på til sammen syv nye steder: Sandnes/Rogaland, Harstad/ Troms, Lørenskog/Akershus, Moss med Sarpsborg/ Østfold, Gjøvik/Oppland, Bergen/Hordaland og Tønsberg med Bastøy fengsel/vestfold. Figuren illustrerer den geografiske tilstedeværelsen for Røde Kors Gatemegling, inkludert de etablerte byene, Oslo Tromsø. Samtidig med etableringen på de nye stedene har Røde Kors sentralt tilstrebet å tilrettelegge for en nasjonal arena for Gatemegling, det vil si å etablere synergier mellom ulike lokale, regionale og nasjonale Røde Kors-ledd, samt samarbeidspartnere, med hensyn til erfaringsutveksling og kompetansebygging, organisering, kvalitetssikring og økonomisk bærekraft. Røde Kors erfarer at Gatemegling imøtekommer et utstrakt behov blant ungdom. Mange av ungdommene som deltar i Gatemegling opplever å bli styrket med redskaper for konfliktløsning som de erfarer at virker. Gatemegling er også en nøytral arena for mestring og tilhørighet der deltagerne kan bygge en positiv identitet rundt vanskelige erfaringer. 5

6 Oslo RK Troms Rogaland Tromsø RK Harstad Sandnes 16 enheter 4 enheter Av første kull på instruktørutdanningen var det 26 personer, både voksne og ungdom, som fullførte. Av disse ble 16 operative som instruktører i Det ble holdt 12 gatemeglings-verksteder for ungdom med til sammen 138 deltagere. Totalt var det 45 personer som fullførte trinn 2 i gatemeglingen, og ble kvalifisert som Gatemegler, det vil si med meglingskompetanse som grunnlag for ung-ung-megling. Norges Røde Kors Akershus Østfold Oppland Hordaland Vestfold Lørenskog Moss Gjøvik Bergen Tønsberg Bastøy Sarpsborg Røde Kors er i ferd med å utvikle måleredskaper for ung-ung-meglingen for å synliggjøre og kvalitetssikre denne uformelle delen av arbeidet som ungdommen selv utfører som gatemeglere i sine egne miljøer. Sandnes Røde Kors gjorde i så måte en interessant undersøkelse av 19 deltageres egenaktivitet fire måneder etter at de var utdannet som gatemegler (trinn 2). 17 av 19 (89 %) svarte JA på at de har brukt metodene de har lært i Gatemegling i eget liv i perioden, mens 12 av 18 (67 %) svarte JA på at de har bidratt til megling i andres konflikter. Samtidig erfarer Røde Kors at det fortsatt gjenstår en del arbeid i å støtte de nystartede lokalforeningene / distriktene i fasen fra prosjektoppstart til varig drift av lokalt forankret aktivitet. Røde Kors har sanket nyttige erfaringer knyttet til oppstart av aktiviteten, som man vil ta utgangspunkt i for å tilrettelegge for videre utvikling og forankring. Her gjenstår det også et arbeid i å samkjøre, videreutvikle og standardisere kursmateriell, redskaper og måleapparater slik at de ulike lokalforeningene drar i samme retning og takt. Dette gir en pekepinn på potensialet for ungdoms egen innsats for å løse og forebygge egne og andres konflikter. Sett opp mot øvrige erfaringer vil et moderat anslag for måltall være fire ung-ung-meglinger per gatemegler (fullført trinn 2) per år. Dette er grunnlaget for anslaget av ung-ung-megling (i tabellen på s.8) som for Sandnes sin del gir 180 ung-ungmeglinger for Tatt i betraktning at en megling per definisjon innebærer minimum to parter vil de unge gatemeglerne dermed ha bidratt til konfliktløning for minst 360 personer i Sandnes. Oppstart Gatemegling i Sandnes Oppstarten av Gatemegling ved Sandnes Røde Kors kan fungere som et eksempel på effektene av en slik satsning. Forarbeidet til oppstart i Sandnes ble innledet våren 2011 med utgangspunkt i et tett samarbeid med kommunen og fylkeskommunen om lokale behov og samarbeidsmuligheter. Her ble en stor ungdomsundersøkelse brukt som grunnlag for å identifisere lokale behov. Første instruktøropplæring ble holdt desember 2011 januar 2012 med deltagere fra Sandnes Røde Kors, Gand videregående skole, Natteravnene (Frivillighetssentralen), Universitetet i Stavanger og Røde Kors Ungdom. Deltagere fra instruktøropplæring av rumenske og norske ungdommer. Romaniasamarbeid August 2012 holdt unge instruktører fra Sandnes instruktøropplæring for deltagere fra Romania Røde Kors (fra to ulike lokalforeninger), med støtte fra en erfaren frivillig gatemeglingsinstruktør fra Oslo. De rumenske instruktørenes påfølgende innsats i 6

7 Romania høsten 2012 førte til at Rumensk Røde Kors ønsker å satse videre på gatemegling som en hovedaktivitet for ungdom. Innenfor det allerede etablerte distriktssamarbeidet mellom Internasjonalt Utvalgt i Rogaland Røde Kors og Rumensk Røde Kors ble det initiert et samarbeid om videre utveksling av kunnskap og frivillige knyttet til Gatemegling. Hovedkontoret bistår dette samarbeidet med veiledning og opplæring i Romania. Med utgangspunkt i gode erfaringer fra Sandnes har Stavanger kommune vist interesse for Gatemegling. Høsten 2012 ble Røde Kors invitert til å presentere Gatemegling på en konferanse for barne- og ungdomsarbeidere i Stavanger kommune. I den forbindelse ble det innledet en dialog mellom Sandnes, Stavanger og Rogaland Røde Kors om et videre samarbeid om mulig etablering i Stavanger. Av de nystartede stedene er det Sandnes som har kommet lengst i oppstart og forankring av Gatemegling ved utgangen av Dette har å gjøre med bred mobilisering fra Røde Kors lokalt, godt samarbeid og nettverk med kommune, fylkeskommune og Universitetet i Stavanger, samt at de hadde ferdig utdannede instruktører allerede ved begynnelsen av året. Det har oppstått utfordringer på veien knyttet til koordinering av aktiviteten, noe styringsgruppa og nettverket lokalt, samt hovedkontoret, har dratt nyttig lærdom av. Hovedkontoret vil fortsatt bistå Sandnes med veiledning og videre kursing av instruktører fram til kompetansen er bygget opp og forankret lokalt. Samarbeidspartnere til Sandnes Røde Kors: Sandnes Kommune, avdeling Sunn By, ved SLT- koordinator 3 Politirådet, ved ordfører, politistasjonssjef og rådmann SLT, Barnevernet og politiet Gand videregående skole, ved barne- og ungdomsarbeiderfaget. Universitetet i Stavanger, ved sosionomutdanningen og Den uavhengige sosialrådgivningen Frivilligsentralen (dag- og natteravner) Ungdomsrådet Frivillige instruktører, meglere og deltakere 3 SLT= Samordning av lokale kriminalitetforebyggende tiltak Elever fra Gand vgs. i gatemeglingsverksted. Første kull av nyutdannede instruktører i Sandnes. Stolte og dyktige gatemeglingsinstruktører i Sandnes. 7

8 Samlede tall for 2012 Utd. Instr. voksne Utd. Instr. ungdom Aktive instruktører Tot.ant frivillige Deltagere Unge trinn 1-3 Totalt antall verksteder Forsoningsprosesser Ant. delt. i fors. pross. Tot. ant. delt. i aktiviteten Siden oppstart Tot. antall unge gatemeglere Anslag Ung-ung megling Oslo Tromsø Sandnes Harstad Lørenskog Moss/Sarp Gjøvik Bergen Tønsberg Sum Forklaring av kategoriene Utdannede instruktører, voksne: Alle som deltar og gjennomfører 36-timers instruktørgrunnopplæring, både voksne Røde Korsfrivillige og samarbeidspartnere, slik som barne- og ungdomsarbeidere fra kommune og stat (f.eks. utekontakt, SLT-koordinator, sosialarbeidere på skoler, forebyggende politi), samt fra frivillig og privat sektor (f.eks. private barnevernsinstitusjoner, sikkerhetsselskaper, flyktningmottak, idrettsforeninger, religiøse organisasjoner osv.). Utdannede instruktører, ungdom (13-25 år): Ungdom som har fullført instruktørutdanningen for ungdom (trinn 3), eller har deltatt på voksenutdanningen (36-timer kurset). Aktive instruktører: Her telles alle operative instruktører, både voksne og ungdom, som bidrar på ungdomsutdanningen (trinn 1-3). Man legger altså sammen antallet instruktører som er utdannet tidligere, og som fortsatt er frivillige, og de som er nyutdannede og eventuelt er i praksis (holder første konfliktverksted). NB: En viss andel av våre samarbeids partnere som deltar på instruktørutdanningen er ikke operative som instruktører, men inngår som viktige partnere i nettverket mht. rekruttering og oppfølging av ungdom. Totalt antall frivillige: Her telles alle fri villige som bidrar til aktiviteten, både instruktører og andre som bidrar med innsats minst en 8 gang per år (sentrale RK-retningslinjer for måling av antall frivillige). Dette gjelder for eksempel frivillige gruppeledere (veileder andre instruktører), fri villige som støtter opp under kurs, samlinger og turer med ungdom, og voksne frivillige som tilrettelegger for meglings- og forsonings prosesser. NB: Samarbeidspartnere som holder konfliktverksteder innenfor sin arbeidstid telles ikke her. Antall deltagere, ungdom på trinn : Her telles alle ungdommer (13-25 år) som har deltatt på verkstedene på henholdsvis trinn 1, trinn 2 og/eller trinn 3 innenfor det samme året (individer telles kun én gang). Totalt antall verksteder. Her telles alle verksteder for både ungdom og voksne. Meglingsprosesser: Her telles antall forsoningsprosesser, det vil si formelt tilrettelagt megling, stormøte eller fredssirkel, utført av voksne Røde Kors-frivillige og -ansatte. Antall deltagere i megling: Her summeres antall personer som deltok i tilrettelagte forsoningsprosesser (megling, stormøte og fredssirkel). Totalt antall deltagere i aktiviteten: Her summeres alle ungdommer som deltar i verkstedene (proaktivt konfliktarbeid), pluss deltagere i tilrettelagte forsoningsprosesser (reaktivt konfliktarbeid). Et moderat anslag er at hver gatemegler (utdannet ungdom på minimum trinn 2) utfører i snitt fire spontane meglinger per.år.

9 Andre resultater av satsningen på Gatemegling i 2012 Videreføring og deltagelse i meglingsteam, knyttet til Oslo Røde Kors: Dette arbeidet ble innledet høsten 2011 og har som formål å bidra til reaktiv konflikthåndtering basert på Restorative Justice (megling, stormøte og dialogsirkel). Teamet består av ti erfarne voksenfrivillige, samt ansatte i Gatemegling. Vi er i dialog med Konfliktrådet, politiet og nasjonalt forum for skolemegling om hvordan de ulike instansene kan utfylle hverandre på en god måte når det gjelder reaktiv konflikt-håndtering ovenfor målgruppa (ungdom år, sivile saker). Erfaringsmessig kan Røde Kors Gatemegling gripe inn konflikter på et tidlig stadium gjennom sine nettverk. Dermed ligger det også et potensial for å legge til rette for forsoningsprosesser tidlig for å unngå eskalering av konfliktene. Nasjonal koordinator deltar i dette arbeidet. Nasjonale samlinger og videreutdanningskurs: Våren 2012 ble det gjennomført et nasjonalt tredagerskurs i skriptbasert stormøte for deltagere fra de ulike enhetene landet rundt. Dette var et ettertraktet faglig påfyll for deltagerne, og spesielt nyttig for de enhetene som tilbyr forsoningsprosesser. Kunnskap om stormøte ansees også som nyttig innenfor det forebyggende arbeidet med opplæring av ungdom som gatemeglere. Denne typen samlinger er også viktig for erfaringsutveksling og identifisering med felles målsetning og verdier, og er ikke minst en stor motivasjons-faktor for mange av våre frivillige. Ekstern nettverksbygging: Et viktig suksesskriterium for Røde Kors Gatemegling er å holde en bred kontaktflate mot, og inngå ulike grader av formalisert samarbeid med, hjelpeapparatet for barn og unge slik som skole, politi, barnevern, utekontakt, SLT og fritidsklubber og konfliktråd. I tillegg samarbeider Røde Kors med ulike typer private og frivillige organisasjoner for barn og unge, slik som idrettsklubber, menigheter, private barnevernsinstitusjoner og flyktningmottak. Samarbeidet består på den ene siden av at Røde Kors tilbyr instruktøropplæringen til våre partnere lokalt, slik at de kan bistå med å rekruttere og følge opp ungdom innenfor aktiviteten, i tillegg til å benytte kompetansen innenfor sitt virke. På den andre siden søker Røde Kors å være i dialog med hensyn til fagutvikling og erfaringsutveksling innenfor volds- og kriminalitetsforebygging. Samtlige Røde Kors-foreninger som driver Gatemegling bygger sine egne lokale eksterne nettverk. Samtidig søker Røde Kors nasjonalt å fungere som brobygger og kontaktflate opp mot de eksterne partnerens nasjonale ledd. Internasjonalt: Røde Kors opplever en økende interesse fra andre lands Røde Kors-foreninger, og har fått konkrete henvendelser fra blant annet Romania, Libanon, Colombia, Danmark og Russland. I dette ligger det et spennende gjensidig utviklingspotensial; hvordan legge til rette for at søsterforeninger i andre land kan dra nytte av våre erfaringer, kunnskaper og redskaper nasjonalt. Med tanke på vårt flerkulturelle og globaliserte norske samfunn ligger det også en gjensidig interesse for Røde Kors i å kunne inngå partnerskap (for eksempel distriktssamarbeid) med Røde Kors-foreninger i andre land med andre typer konflikterfaringer og utfordringer. Dette vil kunne generere kunnskap og erfaringer som også vil kunne komme det nasjonale arbeidet med gatemegling til gode. 9

10 Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov. Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge Alle som melder seg som frivillig instruktør i gatemegling blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig i Gatemegling. Representanten fra Røde Kors gir nærmere informasjon om Gatemegling og hvilke forventninger Røde Kors stiller til sine frivillige. Her går man også gjennom instruksen for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Krav til frivillige Frivillige gatemeglingsinstruktører i Røde Kors må gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet levere politiattest Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for gatemeglingsinstruktører: Introduksjon til Røde Kors (3 timer) Grunnkurs i førstehjelp (3 timer) og i psykososial førstehjelp (3 timer) Instruktøropplæring i Gatemegling (36 timer). Etter dette kurset følger det en obligatorisk praksisperiode som består i å holde ett konfliktverksted for ungdom (til sammen 15 timer), og en påfølgende erfaringssamling (6 timer) der den frivillige blir endelig sertifisert som instruktør. I tillegg til de obligatoriske kursene, tilbys det også fagsamlinger lokalt og nasjonalt der de frivillige får faglig påfyll og veiledning. Det å være med i en meglingssituasjon er faktisk ikke så lett da. Man må være for eksempel upartisk, man må uansett om man danner seg et lite bilde av hvem er det som er offeret her, hvem er det som er den som har gjort den grove handlingen. Det er mye man må tenke på. Men det er selvfølgelig lærerikt for oss og for dem. Når du på en måte har vært gatemegler en stund så merker du fort at du har lært en del. Og du tenker ofte på ting som du har lært i gatemegling når du er ute i livet. Faizan (18) 10

11 Samarbeidspartnere og bidragsytere Hovedkontoret hadde dialog og samarbeid med følgende partnere i 2012: Norsk forum for skolemegling Konfliktrådssekretariatet KRÅD og SLT-nettverket Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Universitetet i Tromsø, Institutt for fredsstudier Universitetet i Agder, Institutt for psykososialt helsearbeid Universitetet i Stavanger, Institutt for helse- og sosialfag Det EU-støttede forskningsprosjektet «Alternative», om utforskning av bruk og utvikling av Restorative Justice i inter kulturelle settinger. Med partnere fra Nord-Irland, Belgia, Østerrike, Ungarn, Serbia og NOVA/ Norge. Politihøgskolen Nansen Fredssenter Minhaj Ul Quran Norge Fra Konflikt til Samarbeid AS Dorg og Remfeldt Rådgivning AS Klinsj AS Wolf and Water Arts Company Røde Kors fikk tildelt 1 mill. kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet, og 1 mill. kroner fra Gjensidigestiftelsen for å etablere Gatemegling til sammen syv nye steder i løpet av Gatemegling får også midler fra Fadderprogrammet for Barn i Norge og DNBs midler til oppvekst. De lokale gatemeglingsenhetene har også egne bidragsytere. Vi takker alle bidragsytere for at dere har gitt oss muligheten til å utføre arbeidet med Gatemegling. 11

12 «En voksen person vil ha lettere for å bagatellisere problemene til unge mennesker.» - Erfaring fra en ung instruktørs perspektiv. Skrevet av Kai Håvard Talimere Mortensen-Langhaug Ung Instruktør i Gatemegling, Tromsø Røde Kors «En voksen person har levd litt mer enn målgruppen for Gatemegling, og har selvfølgelig mer erfaring i «ryggsekken» enn en ungdom på 15 år. Han har kanskje opplevd et par samlivsbrudd, vært innom familievernkontoret på flere samtaler, mistet en jobb, slitt med et lån, mistet noen nære og kjære... Dette er ting som er rimelig store i forhold til at bestekompisen din «stjal» fra deg kjæresten din i 9 ende klasse. Du har kanskje opplevd ting i ungdomstiden som ligger langt tilbake i hukommelsen, ting du har akseptert for lenge siden, de betyr ingenting for deg lengre. Men, når man står midt oppi det hele, uten livserfaringen en voksen person har, uten å ha opplevd «virkelige» problemer. Da er situasjonen man befinner seg i ganske tung, og konflikten veier mye mer enn om man hadde hatt mer livserfaring. For å beskrive dette for ungdommene, kan man sammenlikne forskjellen mellom voksen og ungdom som når man var rundt 5-6 år gammel, og en venn hadde lånt en leke litt lengre enn avtalt. Det virker ikke som om det er en «big deal» i dag, men når man var midt oppi det var det helt uakseptabelt. Når en voksen person snakker med ungdom om de problemene de står ovenfor i hverdagen, er det viktig å stille de spørsmålene som må stilles for å få et ordentlig inntrykk av hvordan ungdommen opplever dette. Man kan også spørre de unge Gatemeglerne til råds, og dette er noe jeg oppfordrer. I tillegg oppfordrer jeg å bruke unge instruktører i større grad når det kommer til konflikthåndtering, jeg tror at dette kan skape en økt tillit uten at det går ut over hvor seriøst ungdommer oppfatter konflikthåndteringen.» 12

13 Referanser Bitel, Mark (2002): Mainstreamning Diversity. Building Bridges to Young People in Conflict. Final Report on the Evaluation of Prosjekt Gatemegling. London: Partners in Evaluation. Dale, Geir (2006): Fra konflikt til samarbeid. Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo Hydle, Ida (2007): Gatemeglingsprosjektet i Oslo røde kors: en evaluering. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Gustavsen K. (2011): «Sosiale ulikheter i oppvekst: En humanitær utfordring». Telemarksforsking. Schou L., Dyb G., Graff-Iversen S. (2007): «Voldsutsatt ungdom i Norge- resultater fra helseundersøkelser i seks fylker». Rapport 2007:8, Nasjonalt folkehelseinstitutt Siden vi er gatemeglere, betyr det ikke at vi ikke skal være sure eller ikke være sinte, - alle blir irriterte og sure og alt det der. Men det har gitt oss en ny tankegang hvis vi vil få noe ut av det, og si hvordan du føler, og gi opp at du er irritert eller noe. Du kommer lengre hvis du snakker sjiraffspråk. Muna (17) 13

14 Jeg har vært en pøbel selv for å si det sånn. Og jeg vil liksom vise andre ungdommer som mener at de er så pøbler som de er - jeg vil vise dem at det finnes en annen vei enn bare å lage faenskap og drive å slåss og ha konflikter hele tiden. Elisabeth (18) Illustrasjonsfoto. Foto: Sigve Aspelund. 14

15 15

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER 2014 Sårbare migranter RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov 04 Røde Kors som humanitær aktør Aktiviteter på asylmottak 07 Helsesenter for papirløse 09 Besøksordningen

Detaljer

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 10 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2014

BARNAS RØDE KORS 2014 BARNAS RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper I BARK skaper vi lokal magi 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi

ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi egen logopakke. dine logoer og en komplett profilhåndbok til din PC: ferie for alle 2012 Veiviser til riktig logobruk Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger

Detaljer

Gatemeglingsprosjektet i Oslo Røde Kors

Gatemeglingsprosjektet i Oslo Røde Kors Gatemeglingsprosjektet i Oslo Røde Kors en evaluering IDA HYDLE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie 7/2007 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3.

Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3. Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3. Arbeidsforhold hos Sandnes Røde Kors...4 2.4. Gatemegling som praksis

Detaljer

Tett på unge. Tett på nr. 3. om oppvekst, velferd og aldring

Tett på unge. Tett på nr. 3. om oppvekst, velferd og aldring Tett på unge Tett på nr. 3 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige humanitære

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET FERIE FOR ALLE 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av ferieoppholdene 06 Frivillige 08 Røde Kors satser på økt mangfold

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2013 Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2013 Det er lettere å bli kjent med hverandre når man gjør ting sammen. På to av ressurssentrene får ungdom verdifull arbeidserfaring

Detaljer

Årsrapport. Ressurssentrene. for ungdom

Årsrapport. Ressurssentrene. for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Innhold Et spørsmål om behov Aktiviteter Hvor holder vi til? Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø i korte trekk Øvrige

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Foto: Thinkstock

Detaljer

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten

VISITORTJENESTEN. Visitortjenesten VISITORTJENESTEN 2013 Visitortjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige Kvalitetssikring Røde Kors satser på økt mangfold 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Årsrapport 24 Årsrapporten 24 Røde Kors-prinsippene 2 Årsrapporten 24 er utarbeidet av avdelingen Kommunikasjon og verdier i Norges Røde Kors. Redaktør Morten Tønnessen-Krokan Grafisk utforming FORTRESS

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

- Mot i brystet! Prosjektrapport 2010

- Mot i brystet! Prosjektrapport 2010 - Mot i brystet! Prosjektrapport 2010 Av Ingrid Kristine Hasund, ABUP/SSHF Med bidrag av Ann Christin E. Nilsen, Agderforskning Innhold Mot i brystet! Prosjektbeskrivelse og bakgrunn... 3 Sirkler: erfaringer

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø Forord Innhold Forord 1 Innhold 2 At vanskeligstilte mennesker skal ha en bolig i sitt eget nærmiljø har stått

Detaljer