de kommer til uttrykk i gatemegling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "de kommer til uttrykk i gatemegling"

Transkript

1 gatemegling 2012

2 Røde Kors-prinsippene og hvordan de kommer til uttrykk i gatemegling Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Resultater av satsingen 09 Andre resultater av satsingen 10 Kvalitetssikring 11 Samarbeidspartnere og bidragsytere 13 Referanser HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønske om å bringe hjelp til slagmarkens sårede. Prinsippet om humanitet er således hovedformålet for Røde Kors sitt arbeid i alle land. Både i vårt nasjonale og internasjonale arbeid etterstreber Røde Kors å avdekke, hindre og lindre menneskelig lidelse. Røde Kors Gatemegling er fredsarbeid i fredstid. Her fremmes humanitet gjennom forebygging av vold og fredelig konflikthåndtering. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, tro, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. I Gatemegling er upartiskhet et av meglerens viktigste prinsipper. I meglingsprosessen skal megleren legge til rette for dialog mellom partene, uten selv å ta parti eller bli en del av konflikten. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk art. Nøytraliteten gir Gatemegling innpass hos utsatte samfunnsgrupper og ungdom som har manglende tillit til andre aktører. I Gatemegling legges det dessuten til rette for at mennesker blir kjent med og får tillit til hverandre som mennesker på tvers av etniske, religiøse og politiske skillelinjer. UAVHENGIGHET Røde Kors må opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. Røde Kors sin rolle som støtteaktør for norske myndigheter i krig ble stadfestet i I 2009 vedtok Kongen i Statsråd en resolusjon som formelt anerkjenner Norges Røde Kors som støtteaktør for norske myndigheter også i fredstid. Røde Kors Gatemegling fungerer som en uavhengig støtteaktør i kriminalitetsforebyggende arbeid ovenfor ungdom i nært samarbeid med kommuner, utekontakter, skoler, fritidsklubber, politi, og andre organisasjoner. FRIVILLIGHET Frivilligheten står sentralt i Røde Kors. Frivillige er vår viktigste ressurs og vårt fortrinn. For ungdommene i Gatemegling er det av spesiell verdi at trygge voksne gir av sin tid og stiller opp med ønske om å hjelpe uten formål om økonomiske fordeler av sitt humanitære arbeid. Frivillighet er også et viktig prinsipp i forsoningsprosesser; både partene og megleren er der av sin frie vilje. Dette er et viktigst premiss for gode og bærekraftige løsninger på konflikter. ENHET Et felles verdigrunnlag, felles retningslinjer og felles rolleforståelse gjør Røde Kors som organisasjon gjenkjennbar overalt i Norge og i verden. Gatemegling er en del av det enhetlige Røde Kors. Deltagerne i Gatemegling får innføring i Røde Kors sitt verdigrunnlag og prinsipper og får således et felles grunnlag for identifisering med det enhetlige og verdensomspennende Røde Kors. De får også tilbud om andre Røde Kors-aktiviteter som kan imøtekomme deres behov. Aktivitetsrapporten 2012 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Grafisk utforming: Bring Dialog Utgitt: 2013 Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2012 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende organisasjon hvor de nasjonale foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Gatemegling er en del av denne helhetsforståelsen. De ulike lokalforeningene som driver Gatemegling samarbeider og støtter hverandre både nasjonalt og internasjonalt. Kontaktinformasjon Espen Foss, nasjonal tilrettelegger for Gatemegling 2

3 Humanitære behov Vold er tragiske uttrykk for udekkede behov. Mark Umbreit Det er mange årsaker til at mennesker generelt og ungdom spesielt tyr til vold. Barn og unge som kommer fra utfordrende familieforhold er oftere utsatt for ungdomsvold (Gustavsen 2011). Stadig flere flytter fra bygd til by, der tradisjonelle mekanismer for sosial kontroll og støtte i større grad erstattes av institusjoner som skole og organiserte fritidsaktiviteter. En del ungdom faller utenfor disse arenaene og søker støtte og fellesskap i egne grupperinger som kan være utsatt for vold, rus og kriminalitet. Norge har også blitt et flerkulturelt samfunn både i større og mindre byer. I mange tilfeller er inkluderingen av etniske minoriteter vellykket, men det er også utfordringer knyttet til dette. Faktorer som forskjeller i språk, kultur, etnisitet og øvrige sosioøkonomiske forhold bidrar i en del tilfeller til ekskludering av unge på viktige samfunnsarenaer. En del av disse ungdommene er særlig utsatt for vold og tilknyttede problemer. Dessuten kan den psykiske volden være minst like skadelig som den fysiske barn og unge mobbes regelmessig i norske skoler 1. Røde Kors som humanitær aktør Utgangspunktet for Gatemegling er at vold og destruktiv konflikt er uttrykk for udekkede behov. Gatemegling søker å styrke ungdom gjennom å gi dem verktøy for bedre å forstå og uttrykke sine behov og sette ord på det følelsesmessige ubehaget som oppstår i konflikt. Å gjøre seg forstått i konfliktsituasjoner på en ikkevoldelig måte er i seg selv et humanitært behov. Kort sagt gir Gatemegling redskaper til å kommunisere i stedet for å slå. Gatemegling er en nasjonal kjerneaktivitet i Røde Kors, som en strategisk satsning på volds- og kriminalitetsforebygging for og med barn og unge (13-25 år). Dette gjøres ved å tilby ungdom redskaper i ikkevoldelig konfliktløsning og megling. Over en tretrinns utdannings-stige settes deltagerne i stand til å løse egne konflikter på lavt nivå, og å bidra til megling i andres konflikter, der ungdom ferdes «på gata». Foto: Håvard Ellingsen Mange av de situasjonene de ungdommene er i da, har du kanskje vært i sjæl. Da har du kanskje litt erfaring, da er det lettere å prate med dem. Jeg føler at ungdom forstår ungdom bedre enn en voksen forstår en ungdom. Å hjelpe andre ungdom det er bare helt herlig egentlig. Jeg synes det er dritkult. Christian (18) 1 Nylig undersøkelse ved Universitetet i Stavanger. 3

4 Målsetting Gatemeglingsverkstedene for ungdom Første trinn, Konfliktverksted har som mål å bidra til at deltagerne bedre mestrer egne konflikter. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring og ferdighetstrening i ulike øvelser, leker, rollespill og diskusjoner. Temaer som utforskes her er bl.a. sinne, triggere og fiendebilder, gruppedynamikk og -polarisering, kommunikasjon og aktiv lytting, opptrapping og nedtrapping av konflikt. Deltagerne tilegner seg her også flere verktøy for kreativ konfliktløsning, bl.a. ikkevoldskommunikasjon (også kalt sjiraffspråket 2 ), som er en konfliktnedtrappende kommunikasjonsform. På andre trinn, Meglingsverksted, er fokuset på hvordan deltagerne kan bistå andre i konflikt gjennom opplæring i meglingsmetodikk. Denne delen er tuftet på konfliktrådenes megleropplæring, i tillegg til en fordypning i temaer fra første trinn. Deltagerne blir ved fullført «mesterprøve» sertifisert som gatemegler, noe som gjerne også gir en positiv identifisering og mestringsopplevelse. Den ung-ung-meglingen som gatemeglerne utfører i sine egne miljøer er som regel spontan og uformell. Ungdommene har omtalt dette som «megling fra hjertet» og «å hjelpe to som er i konflikt å snakke giraffspråket sammen, slik at de selv kan løse konflikten uten bruk av vold». Tredje trinn, Instruktørverksted Ung, blir deltagerne utdannet til instruktører slik at de kan yte frivillig innsats ovenfor andre, og ofte noe yngre ungdom, på trinn én og to. Ungdomsinstruktørene jobber som regel sammen med en eller flere vokseninstruktører. På denne måten gis ungdom en mulighet til å bli aktive rollemodeller ovenfor andre ungdom, og dermed bli frivillige i Røde Kors på linje med vokseninstruktørene. Hvert utdanningstrinn er på 6 x 2,5 timer og er som regel fordelt over seks uker slik at deltagerne får tid til å prøve ut redskapene og modnes over tid. Erfaringsmessig vil i snitt 50 % av deltagerne fortsette fra trinn 1 til trinn 2, mens ca. 20 % av deltagerne fra trinn 2 går videre til trinn 3 (derav pyramideformen). 3. Instruktørverksted ung 2. Meglingsverksted 1. Konfliktverksted Reaktivt konfliktarbeid I tillegg til det forebyggende arbeidet med opplæring av ungdom, tilbyr også Røde Kors Gatemegling forsoningsprosesser i mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, og som de unge selv ikke greier å løse. Metodene som brukes er megling, skriptbasert stormøte og dialogsirkel, og utføres av godt trente voksne frivillige. Røde Kors ønsker på denne måten å være supplerende til konfliktrådenes arbeid ved å benytte Røde Kors arenaer, mandat og samfunnsrolle, og selve gatemeglingsnettverkene, til å mobilisere hurtig og fleksibelt når større og voldelige konflikter oppstår. I en del mer omfattende konfliktsituasjoner med ungdom kan det første logiske skrittet være å tilby konfliktverksted som et positivt miljøtiltak der man bearbeider og drar forebyggende lærdom ut av konflikten. Dette kan også fungere som en forberedelse og motivasjon til en eventuell forsoningsprosess med motparten (for eksempel en annen ungdomsgruppering). I andre tilfeller vil tilrettelagt megling eller stormøte være det naturlige første skrittet, og deretter tilby deltagerne konfliktverksted som en oppfølging av læringen i stormøteprosessen. Erfaringsmessig har reaktive intervensjoner basert på megling/stormøte/dialogsirkel større effekt dersom det i forkant har vært et forebyggende arbeid gjennom bevisstgjøring og trening av ungdom i de samme redskapene. 2 Sjiraffspråket er et språkbilde for konfliktnedtrappende kommunikasjon, eller ikkevoldskommunikasjon, basert på Marshall Rosenbergs modell (Rosenberg (2006) Ikkevoldskommunikasjon Giraffspråk et språk for livet. Arneberg Forlag). 4

5 Målgrupper Primærmålgruppen er barn og unge i alderen år som er i risikosonen for å begå kriminalitet og utøve vold. Her søker Røde Kors spesielt å nå ungdom som i liten grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter, og som snarere kan forstås som selv-organiserte i egne nettverk, som kan grense opp mot og over i kriminelle miljøer. Gatemegling har også en stor sekundær målgruppe av barn og unge i samme aldersspenn som ikke vurderes som spesielt risikoutsatt for å utøve vold og kriminalitet, men som er utsatt for å bli berørt av mer omfattende konflikter og vold. Denne målgruppen er også viktig både fordi den kan bidra til å dempe det generelle konfliktnivået i sine miljøer og å bidra til fredelige løsninger på «lavt nivå». Røde Kors anser det som et mål i seg selv å bygge relasjoner mellom inn- og ut-grupper, majoritet og marginalisert, der bredere ungdomsmiljøer får et felles språk og en felles forståelse knyttet til håndteringen av konflikt. Dette gjøres ved å invitere ungdom med forskjellig bakgrunn i felles gruppeprosesser. Gjennom opplæring, bevisstgjøring og mestring av konkrete verktøy for konflikthåndtering blir de unge således bedre rustet til å løse konfliktene selv på «lavt nivå», før konfliktene eskalerer til mer omfattende gruppemotsetninger, vold og kriminalitet. Selv om Gatemegling er basert på ung-ung-metodikk er det avgjørende å bygge støttende nettverk av kompetente voksne rundt ungdommene. Gatemegling har dermed også en tredje målgruppe, nemlig frivillige voksne som vil engasjere seg som trygge rollemodeller for barn- og unge i sine lokalmiljøer. Instruktøropplæringen for voksne består av et 42-timers praktisk grunnkurs i Gatemegling, som ruster dem til å holde konflikt- og meglingsverksteder for ungdom. Røde Kors samarbeider også tett med profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere fra offentlig og privat sektor, f.eks. helse- og sosialarbeidere, utekontakter, skole, barnevern, politi, private barnevernstjenester, asylmottak mv. Om lag halv parten av deltagerne på instruktøropplæringen kommer fra våre eksterne partnere. Denne målgruppa er viktig både for rekruttering av barn og unge inn i aktiviteten, og for den øvrige oppfølgingen av deltagere med sammensatte behov. På denne måten bidrar Gatemegling til at også ansatte i hjelpeapparatet, samt øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, får økt kunnskap og kompetanse i kriminalitetsforebygging med barn og unge, samt en felles samhandlingsarena. Resultater av satsningen på Gatemegling i 2012 I løpet av 2012 ble Gatemegling etablert på til sammen syv nye steder: Sandnes/Rogaland, Harstad/ Troms, Lørenskog/Akershus, Moss med Sarpsborg/ Østfold, Gjøvik/Oppland, Bergen/Hordaland og Tønsberg med Bastøy fengsel/vestfold. Figuren illustrerer den geografiske tilstedeværelsen for Røde Kors Gatemegling, inkludert de etablerte byene, Oslo Tromsø. Samtidig med etableringen på de nye stedene har Røde Kors sentralt tilstrebet å tilrettelegge for en nasjonal arena for Gatemegling, det vil si å etablere synergier mellom ulike lokale, regionale og nasjonale Røde Kors-ledd, samt samarbeidspartnere, med hensyn til erfaringsutveksling og kompetansebygging, organisering, kvalitetssikring og økonomisk bærekraft. Røde Kors erfarer at Gatemegling imøtekommer et utstrakt behov blant ungdom. Mange av ungdommene som deltar i Gatemegling opplever å bli styrket med redskaper for konfliktløsning som de erfarer at virker. Gatemegling er også en nøytral arena for mestring og tilhørighet der deltagerne kan bygge en positiv identitet rundt vanskelige erfaringer. 5

6 Oslo RK Troms Rogaland Tromsø RK Harstad Sandnes 16 enheter 4 enheter Av første kull på instruktørutdanningen var det 26 personer, både voksne og ungdom, som fullførte. Av disse ble 16 operative som instruktører i Det ble holdt 12 gatemeglings-verksteder for ungdom med til sammen 138 deltagere. Totalt var det 45 personer som fullførte trinn 2 i gatemeglingen, og ble kvalifisert som Gatemegler, det vil si med meglingskompetanse som grunnlag for ung-ung-megling. Norges Røde Kors Akershus Østfold Oppland Hordaland Vestfold Lørenskog Moss Gjøvik Bergen Tønsberg Bastøy Sarpsborg Røde Kors er i ferd med å utvikle måleredskaper for ung-ung-meglingen for å synliggjøre og kvalitetssikre denne uformelle delen av arbeidet som ungdommen selv utfører som gatemeglere i sine egne miljøer. Sandnes Røde Kors gjorde i så måte en interessant undersøkelse av 19 deltageres egenaktivitet fire måneder etter at de var utdannet som gatemegler (trinn 2). 17 av 19 (89 %) svarte JA på at de har brukt metodene de har lært i Gatemegling i eget liv i perioden, mens 12 av 18 (67 %) svarte JA på at de har bidratt til megling i andres konflikter. Samtidig erfarer Røde Kors at det fortsatt gjenstår en del arbeid i å støtte de nystartede lokalforeningene / distriktene i fasen fra prosjektoppstart til varig drift av lokalt forankret aktivitet. Røde Kors har sanket nyttige erfaringer knyttet til oppstart av aktiviteten, som man vil ta utgangspunkt i for å tilrettelegge for videre utvikling og forankring. Her gjenstår det også et arbeid i å samkjøre, videreutvikle og standardisere kursmateriell, redskaper og måleapparater slik at de ulike lokalforeningene drar i samme retning og takt. Dette gir en pekepinn på potensialet for ungdoms egen innsats for å løse og forebygge egne og andres konflikter. Sett opp mot øvrige erfaringer vil et moderat anslag for måltall være fire ung-ung-meglinger per gatemegler (fullført trinn 2) per år. Dette er grunnlaget for anslaget av ung-ung-megling (i tabellen på s.8) som for Sandnes sin del gir 180 ung-ungmeglinger for Tatt i betraktning at en megling per definisjon innebærer minimum to parter vil de unge gatemeglerne dermed ha bidratt til konfliktløning for minst 360 personer i Sandnes. Oppstart Gatemegling i Sandnes Oppstarten av Gatemegling ved Sandnes Røde Kors kan fungere som et eksempel på effektene av en slik satsning. Forarbeidet til oppstart i Sandnes ble innledet våren 2011 med utgangspunkt i et tett samarbeid med kommunen og fylkeskommunen om lokale behov og samarbeidsmuligheter. Her ble en stor ungdomsundersøkelse brukt som grunnlag for å identifisere lokale behov. Første instruktøropplæring ble holdt desember 2011 januar 2012 med deltagere fra Sandnes Røde Kors, Gand videregående skole, Natteravnene (Frivillighetssentralen), Universitetet i Stavanger og Røde Kors Ungdom. Deltagere fra instruktøropplæring av rumenske og norske ungdommer. Romaniasamarbeid August 2012 holdt unge instruktører fra Sandnes instruktøropplæring for deltagere fra Romania Røde Kors (fra to ulike lokalforeninger), med støtte fra en erfaren frivillig gatemeglingsinstruktør fra Oslo. De rumenske instruktørenes påfølgende innsats i 6

7 Romania høsten 2012 førte til at Rumensk Røde Kors ønsker å satse videre på gatemegling som en hovedaktivitet for ungdom. Innenfor det allerede etablerte distriktssamarbeidet mellom Internasjonalt Utvalgt i Rogaland Røde Kors og Rumensk Røde Kors ble det initiert et samarbeid om videre utveksling av kunnskap og frivillige knyttet til Gatemegling. Hovedkontoret bistår dette samarbeidet med veiledning og opplæring i Romania. Med utgangspunkt i gode erfaringer fra Sandnes har Stavanger kommune vist interesse for Gatemegling. Høsten 2012 ble Røde Kors invitert til å presentere Gatemegling på en konferanse for barne- og ungdomsarbeidere i Stavanger kommune. I den forbindelse ble det innledet en dialog mellom Sandnes, Stavanger og Rogaland Røde Kors om et videre samarbeid om mulig etablering i Stavanger. Av de nystartede stedene er det Sandnes som har kommet lengst i oppstart og forankring av Gatemegling ved utgangen av Dette har å gjøre med bred mobilisering fra Røde Kors lokalt, godt samarbeid og nettverk med kommune, fylkeskommune og Universitetet i Stavanger, samt at de hadde ferdig utdannede instruktører allerede ved begynnelsen av året. Det har oppstått utfordringer på veien knyttet til koordinering av aktiviteten, noe styringsgruppa og nettverket lokalt, samt hovedkontoret, har dratt nyttig lærdom av. Hovedkontoret vil fortsatt bistå Sandnes med veiledning og videre kursing av instruktører fram til kompetansen er bygget opp og forankret lokalt. Samarbeidspartnere til Sandnes Røde Kors: Sandnes Kommune, avdeling Sunn By, ved SLT- koordinator 3 Politirådet, ved ordfører, politistasjonssjef og rådmann SLT, Barnevernet og politiet Gand videregående skole, ved barne- og ungdomsarbeiderfaget. Universitetet i Stavanger, ved sosionomutdanningen og Den uavhengige sosialrådgivningen Frivilligsentralen (dag- og natteravner) Ungdomsrådet Frivillige instruktører, meglere og deltakere 3 SLT= Samordning av lokale kriminalitetforebyggende tiltak Elever fra Gand vgs. i gatemeglingsverksted. Første kull av nyutdannede instruktører i Sandnes. Stolte og dyktige gatemeglingsinstruktører i Sandnes. 7

8 Samlede tall for 2012 Utd. Instr. voksne Utd. Instr. ungdom Aktive instruktører Tot.ant frivillige Deltagere Unge trinn 1-3 Totalt antall verksteder Forsoningsprosesser Ant. delt. i fors. pross. Tot. ant. delt. i aktiviteten Siden oppstart Tot. antall unge gatemeglere Anslag Ung-ung megling Oslo Tromsø Sandnes Harstad Lørenskog Moss/Sarp Gjøvik Bergen Tønsberg Sum Forklaring av kategoriene Utdannede instruktører, voksne: Alle som deltar og gjennomfører 36-timers instruktørgrunnopplæring, både voksne Røde Korsfrivillige og samarbeidspartnere, slik som barne- og ungdomsarbeidere fra kommune og stat (f.eks. utekontakt, SLT-koordinator, sosialarbeidere på skoler, forebyggende politi), samt fra frivillig og privat sektor (f.eks. private barnevernsinstitusjoner, sikkerhetsselskaper, flyktningmottak, idrettsforeninger, religiøse organisasjoner osv.). Utdannede instruktører, ungdom (13-25 år): Ungdom som har fullført instruktørutdanningen for ungdom (trinn 3), eller har deltatt på voksenutdanningen (36-timer kurset). Aktive instruktører: Her telles alle operative instruktører, både voksne og ungdom, som bidrar på ungdomsutdanningen (trinn 1-3). Man legger altså sammen antallet instruktører som er utdannet tidligere, og som fortsatt er frivillige, og de som er nyutdannede og eventuelt er i praksis (holder første konfliktverksted). NB: En viss andel av våre samarbeids partnere som deltar på instruktørutdanningen er ikke operative som instruktører, men inngår som viktige partnere i nettverket mht. rekruttering og oppfølging av ungdom. Totalt antall frivillige: Her telles alle fri villige som bidrar til aktiviteten, både instruktører og andre som bidrar med innsats minst en 8 gang per år (sentrale RK-retningslinjer for måling av antall frivillige). Dette gjelder for eksempel frivillige gruppeledere (veileder andre instruktører), fri villige som støtter opp under kurs, samlinger og turer med ungdom, og voksne frivillige som tilrettelegger for meglings- og forsonings prosesser. NB: Samarbeidspartnere som holder konfliktverksteder innenfor sin arbeidstid telles ikke her. Antall deltagere, ungdom på trinn : Her telles alle ungdommer (13-25 år) som har deltatt på verkstedene på henholdsvis trinn 1, trinn 2 og/eller trinn 3 innenfor det samme året (individer telles kun én gang). Totalt antall verksteder. Her telles alle verksteder for både ungdom og voksne. Meglingsprosesser: Her telles antall forsoningsprosesser, det vil si formelt tilrettelagt megling, stormøte eller fredssirkel, utført av voksne Røde Kors-frivillige og -ansatte. Antall deltagere i megling: Her summeres antall personer som deltok i tilrettelagte forsoningsprosesser (megling, stormøte og fredssirkel). Totalt antall deltagere i aktiviteten: Her summeres alle ungdommer som deltar i verkstedene (proaktivt konfliktarbeid), pluss deltagere i tilrettelagte forsoningsprosesser (reaktivt konfliktarbeid). Et moderat anslag er at hver gatemegler (utdannet ungdom på minimum trinn 2) utfører i snitt fire spontane meglinger per.år.

9 Andre resultater av satsningen på Gatemegling i 2012 Videreføring og deltagelse i meglingsteam, knyttet til Oslo Røde Kors: Dette arbeidet ble innledet høsten 2011 og har som formål å bidra til reaktiv konflikthåndtering basert på Restorative Justice (megling, stormøte og dialogsirkel). Teamet består av ti erfarne voksenfrivillige, samt ansatte i Gatemegling. Vi er i dialog med Konfliktrådet, politiet og nasjonalt forum for skolemegling om hvordan de ulike instansene kan utfylle hverandre på en god måte når det gjelder reaktiv konflikt-håndtering ovenfor målgruppa (ungdom år, sivile saker). Erfaringsmessig kan Røde Kors Gatemegling gripe inn konflikter på et tidlig stadium gjennom sine nettverk. Dermed ligger det også et potensial for å legge til rette for forsoningsprosesser tidlig for å unngå eskalering av konfliktene. Nasjonal koordinator deltar i dette arbeidet. Nasjonale samlinger og videreutdanningskurs: Våren 2012 ble det gjennomført et nasjonalt tredagerskurs i skriptbasert stormøte for deltagere fra de ulike enhetene landet rundt. Dette var et ettertraktet faglig påfyll for deltagerne, og spesielt nyttig for de enhetene som tilbyr forsoningsprosesser. Kunnskap om stormøte ansees også som nyttig innenfor det forebyggende arbeidet med opplæring av ungdom som gatemeglere. Denne typen samlinger er også viktig for erfaringsutveksling og identifisering med felles målsetning og verdier, og er ikke minst en stor motivasjons-faktor for mange av våre frivillige. Ekstern nettverksbygging: Et viktig suksesskriterium for Røde Kors Gatemegling er å holde en bred kontaktflate mot, og inngå ulike grader av formalisert samarbeid med, hjelpeapparatet for barn og unge slik som skole, politi, barnevern, utekontakt, SLT og fritidsklubber og konfliktråd. I tillegg samarbeider Røde Kors med ulike typer private og frivillige organisasjoner for barn og unge, slik som idrettsklubber, menigheter, private barnevernsinstitusjoner og flyktningmottak. Samarbeidet består på den ene siden av at Røde Kors tilbyr instruktøropplæringen til våre partnere lokalt, slik at de kan bistå med å rekruttere og følge opp ungdom innenfor aktiviteten, i tillegg til å benytte kompetansen innenfor sitt virke. På den andre siden søker Røde Kors å være i dialog med hensyn til fagutvikling og erfaringsutveksling innenfor volds- og kriminalitetsforebygging. Samtlige Røde Kors-foreninger som driver Gatemegling bygger sine egne lokale eksterne nettverk. Samtidig søker Røde Kors nasjonalt å fungere som brobygger og kontaktflate opp mot de eksterne partnerens nasjonale ledd. Internasjonalt: Røde Kors opplever en økende interesse fra andre lands Røde Kors-foreninger, og har fått konkrete henvendelser fra blant annet Romania, Libanon, Colombia, Danmark og Russland. I dette ligger det et spennende gjensidig utviklingspotensial; hvordan legge til rette for at søsterforeninger i andre land kan dra nytte av våre erfaringer, kunnskaper og redskaper nasjonalt. Med tanke på vårt flerkulturelle og globaliserte norske samfunn ligger det også en gjensidig interesse for Røde Kors i å kunne inngå partnerskap (for eksempel distriktssamarbeid) med Røde Kors-foreninger i andre land med andre typer konflikterfaringer og utfordringer. Dette vil kunne generere kunnskap og erfaringer som også vil kunne komme det nasjonale arbeidet med gatemegling til gode. 9

10 Kvalitetssikring En frivillig i Røde Kors arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode opplevelser og trygge rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter tilpasset lokale behov. Fra Røde Kors instruks for arbeid med barn og unge Alle som melder seg som frivillig instruktør i gatemegling blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motivasjon for å bli frivillig i Gatemegling. Representanten fra Røde Kors gir nærmere informasjon om Gatemegling og hvilke forventninger Røde Kors stiller til sine frivillige. Her går man også gjennom instruksen for arbeid med barn og unge før den frivillige blir sluset videre ut i opplæring og aktivitet. Krav til frivillige Frivillige gatemeglingsinstruktører i Røde Kors må gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring ha fylt 18 år ha ID-kort og delta i evalueringssamtale hvert tredje år ved fornying av ID-kortet levere politiattest Opplæring Røde Kors tilbyr alle frivillige en opplæringspakke, der det inngår et fagkurs spesielt utviklet for gatemeglingsinstruktører: Introduksjon til Røde Kors (3 timer) Grunnkurs i førstehjelp (3 timer) og i psykososial førstehjelp (3 timer) Instruktøropplæring i Gatemegling (36 timer). Etter dette kurset følger det en obligatorisk praksisperiode som består i å holde ett konfliktverksted for ungdom (til sammen 15 timer), og en påfølgende erfaringssamling (6 timer) der den frivillige blir endelig sertifisert som instruktør. I tillegg til de obligatoriske kursene, tilbys det også fagsamlinger lokalt og nasjonalt der de frivillige får faglig påfyll og veiledning. Det å være med i en meglingssituasjon er faktisk ikke så lett da. Man må være for eksempel upartisk, man må uansett om man danner seg et lite bilde av hvem er det som er offeret her, hvem er det som er den som har gjort den grove handlingen. Det er mye man må tenke på. Men det er selvfølgelig lærerikt for oss og for dem. Når du på en måte har vært gatemegler en stund så merker du fort at du har lært en del. Og du tenker ofte på ting som du har lært i gatemegling når du er ute i livet. Faizan (18) 10

11 Samarbeidspartnere og bidragsytere Hovedkontoret hadde dialog og samarbeid med følgende partnere i 2012: Norsk forum for skolemegling Konfliktrådssekretariatet KRÅD og SLT-nettverket Norsk institutt for forskning på oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Universitetet i Tromsø, Institutt for fredsstudier Universitetet i Agder, Institutt for psykososialt helsearbeid Universitetet i Stavanger, Institutt for helse- og sosialfag Det EU-støttede forskningsprosjektet «Alternative», om utforskning av bruk og utvikling av Restorative Justice i inter kulturelle settinger. Med partnere fra Nord-Irland, Belgia, Østerrike, Ungarn, Serbia og NOVA/ Norge. Politihøgskolen Nansen Fredssenter Minhaj Ul Quran Norge Fra Konflikt til Samarbeid AS Dorg og Remfeldt Rådgivning AS Klinsj AS Wolf and Water Arts Company Røde Kors fikk tildelt 1 mill. kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet, og 1 mill. kroner fra Gjensidigestiftelsen for å etablere Gatemegling til sammen syv nye steder i løpet av Gatemegling får også midler fra Fadderprogrammet for Barn i Norge og DNBs midler til oppvekst. De lokale gatemeglingsenhetene har også egne bidragsytere. Vi takker alle bidragsytere for at dere har gitt oss muligheten til å utføre arbeidet med Gatemegling. 11

12 «En voksen person vil ha lettere for å bagatellisere problemene til unge mennesker.» - Erfaring fra en ung instruktørs perspektiv. Skrevet av Kai Håvard Talimere Mortensen-Langhaug Ung Instruktør i Gatemegling, Tromsø Røde Kors «En voksen person har levd litt mer enn målgruppen for Gatemegling, og har selvfølgelig mer erfaring i «ryggsekken» enn en ungdom på 15 år. Han har kanskje opplevd et par samlivsbrudd, vært innom familievernkontoret på flere samtaler, mistet en jobb, slitt med et lån, mistet noen nære og kjære... Dette er ting som er rimelig store i forhold til at bestekompisen din «stjal» fra deg kjæresten din i 9 ende klasse. Du har kanskje opplevd ting i ungdomstiden som ligger langt tilbake i hukommelsen, ting du har akseptert for lenge siden, de betyr ingenting for deg lengre. Men, når man står midt oppi det hele, uten livserfaringen en voksen person har, uten å ha opplevd «virkelige» problemer. Da er situasjonen man befinner seg i ganske tung, og konflikten veier mye mer enn om man hadde hatt mer livserfaring. For å beskrive dette for ungdommene, kan man sammenlikne forskjellen mellom voksen og ungdom som når man var rundt 5-6 år gammel, og en venn hadde lånt en leke litt lengre enn avtalt. Det virker ikke som om det er en «big deal» i dag, men når man var midt oppi det var det helt uakseptabelt. Når en voksen person snakker med ungdom om de problemene de står ovenfor i hverdagen, er det viktig å stille de spørsmålene som må stilles for å få et ordentlig inntrykk av hvordan ungdommen opplever dette. Man kan også spørre de unge Gatemeglerne til råds, og dette er noe jeg oppfordrer. I tillegg oppfordrer jeg å bruke unge instruktører i større grad når det kommer til konflikthåndtering, jeg tror at dette kan skape en økt tillit uten at det går ut over hvor seriøst ungdommer oppfatter konflikthåndteringen.» 12

13 Referanser Bitel, Mark (2002): Mainstreamning Diversity. Building Bridges to Young People in Conflict. Final Report on the Evaluation of Prosjekt Gatemegling. London: Partners in Evaluation. Dale, Geir (2006): Fra konflikt til samarbeid. Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo Hydle, Ida (2007): Gatemeglingsprosjektet i Oslo røde kors: en evaluering. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Gustavsen K. (2011): «Sosiale ulikheter i oppvekst: En humanitær utfordring». Telemarksforsking. Schou L., Dyb G., Graff-Iversen S. (2007): «Voldsutsatt ungdom i Norge- resultater fra helseundersøkelser i seks fylker». Rapport 2007:8, Nasjonalt folkehelseinstitutt Siden vi er gatemeglere, betyr det ikke at vi ikke skal være sure eller ikke være sinte, - alle blir irriterte og sure og alt det der. Men det har gitt oss en ny tankegang hvis vi vil få noe ut av det, og si hvordan du føler, og gi opp at du er irritert eller noe. Du kommer lengre hvis du snakker sjiraffspråk. Muna (17) 13

14 Jeg har vært en pøbel selv for å si det sånn. Og jeg vil liksom vise andre ungdommer som mener at de er så pøbler som de er - jeg vil vise dem at det finnes en annen vei enn bare å lage faenskap og drive å slåss og ha konflikter hele tiden. Elisabeth (18) Illustrasjonsfoto. Foto: Sigve Aspelund. 14

15 15

16 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

RØDE KORS-PRINSIPPENE

RØDE KORS-PRINSIPPENE GATEMEGLING 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE - og hvordan de kommer til uttrykk i Gatemegling INNHOLD 03 Humanitære behov Humanitær målsetting 04 Målgrupper 05 Frivillighet Samarbeid 06 Opplæringsforløpet for

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3.

Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3. Innhold 1. Kort historikk...3 2. Gatemegling i Sandnes...4 2.1. Oppstart...4 2.2. Daglig drift: Studenter i koordinator rollen...4 2.3. Arbeidsforhold hos Sandnes Røde Kors...4 2.4. Gatemegling som praksis

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering Dialogpilotene ønsker å: utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner

Detaljer

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 09 Frivillige

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Freds- og konfliktteori Deltakerne jobber sammen i par eller i grupper på 3. (Små grupper er bra for å få i gang diskusjon, men hvis det er mange deltakere bør gruppene likevel gjøres større

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors)

Intensjonsavtale. mellom. Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Intensjonsavtale mellom og Sør Trøndelag Røde Kors og Nord Trøndelag Røde Kors (heretter kalt Røde Kors) Avtale mellom og Røde Kors 1. OM AVTALEPARTENE Navn: Nord-Trøndelag Røde Kors Adresse: Ogndalsvn.

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316

Saksframlegg. Trondheim kommune.  Ungdomspakken - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Saksframlegg " Ungdomspakken" - evaluering Arkivsaksnr.: 08/11316 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evaluering av Ungdomspakken til orientering og slutter seg til rådmannens anbefalinger for det videre

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Nye og sammensatte utfordringer

Nye og sammensatte utfordringer Nye og sammensatte utfordringer Utfordringer knyttet til kriminalitetsforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. Dette skyldes utviklingstendenser og begivenheter

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT

VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT VI FÅR DET TIL NÅR ALLE JOBBER SAMMEN TVERRFAGLIG PROSJEKT SLT- og folkehelsekoordinator Annica Øygard Sola 26.11.15 NITTEDAL Innbyggertall: 22 706 Unge under 23 år: 7 364 Areal: Nabokommuner: Kjøretid

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å fremme tros- og livssynsdialog og dialogisk metode blant elever bidra 1l å bygge elevenes egen (tros- og livssyns- ) iden1tet

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Identifisering av utfordringer i Vestnes

Identifisering av utfordringer i Vestnes Snipetorpgata 31, 3715 Skien Læringslaboratorium Dagens program Introduksjon av prosjekt Sosial Innovasjon i velferdsutformingen Presentasjon av deltagere Identifisering av utfordringer i Vestnes Kunnskapsplattform

Detaljer

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson

Samarbeid som nytter. slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. SLT- koordinator Trondheim Even Ytterhus. Foto: Carl Erik Eriksson Samarbeid som nytter slik lykkes vi med tverrfaglig forebygging. Foto: Carl Erik Eriksson 1 Kriminalitetsutvikling. Drap pr. 1.mill innbyggere: Norge 6,2 Danmark 9,8 Sverige 13,2 Canada 15.1 USA 56,6 Latvia

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE LEvEL:UNG Bli en god kjæreste OPPGAVEHEFTE FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Innhold INNLEDNING... 2 KURSREGLER... 3 Trinn 1 FORTID... 4 Jeg reiser tilbake til min fortid... 4 Du skal nå lage kollasj...

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post:

Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: Innvandrerungdom og rus: Hva vet vi? Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Bakgrunn Innvandrerungdom ruser seg mindre enn norsk ungdom (Bergengen, 2009). Varsler om

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ung i Buskerud Rosanne Kristiansen KoRus-Sør - Borgestadklinikken

Ung i Buskerud Rosanne Kristiansen KoRus-Sør - Borgestadklinikken Ung i Buskerud 2017 Rosanne Kristiansen KoRus-Sør - Borgestadklinikken Mål Felles undersøkelse for hele Buskerud ungdomsskolene og de videregående skolene i 2017 Tidligere fylkesundersøkelser i vår region:

Detaljer

EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002

EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002 ÅRSRAPPORT FRA EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002 Utarbeidet av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12

Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen. Rusfagligforum 19.12.12 Rus- og kriminalitetsforebygging for barn og unge i Bergen Organisering av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge i Bergen Bergen sentrum politistasjon, Bergen nord politistasjonsdistrikt,

Detaljer

Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune

Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune Innhold Hva er Ungdomskontakten? 1 Hvorfor Ungdomskontakt?... 3 Evaluering og vurdering av ungdomskontakten. 3 Gjennomføring av evaluering.. 4 Vurdering

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer