Frivillighetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillighetsplan 2015 2018."

Transkript

1 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /3512 C83 Samfunnskontoret Frivillighetsplan Salutt for frivilligheten Foto: Per-Inge Johnsen

2 1. INNLEDNING. Plan for frivillighetspolitikk er en temaplan som bygger på kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å utvikle og forsterke samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten, samt legge opp til en koordinerende organisering av kommunens samhandling med frivilligheten. Samfunnsplanen slår fast at Bodø ønsker aktive innbyggere i Medvirkning i arbeids og samfunnsliv er viktig for å få dette til. Aktive innbyggere er et aktivum i seg selv og vil helt klart styrke attraktiviteten til kommunen. Bodø kommune må spille på lag med frivilligheten for å få dette til. I denne planen ser vi på rammevilkår som frivilligheten har i Norge og Bodø, og litt om hvordan «Frivillighetsplanen for Nordland» beskriver frivilligheten i fylket. Vi tar også et dypdykk i to avdelinger i Bodø kommune som har mest med frivillig sektor å gjøre; nemlig oppvekst/kultur og helse/omsorg. I handlingsdelen formuleres visjon og mål for frivilligheten i Bodø - samfunnet, og man konsentrer seg om 4 satsingsområder for å nå disse målene. Rent tematisk er planen bygd opp slik at utfordringer som frivilligheten i Bodø opplever og handlingsdelen kommer før en beskrivelse av rammevilkår. Rammevilkårene for frivilligheten i Norge og Bodø, og ikke minst innad i Bodø kommune, er likevel viktige premissleverandører når det gjelder mål og satsingsområder. 2 av 28

3 Dette gir følgende målstruktur: 3 av 28

4 Planprosessen: I forbindelse med årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtok bystyret følgende: «i) Frivillighetsplan Bystyret viser til sak RS 13/19 «Frivillighetspolitikk nasjonal frivillighetsstrategi.» Bystyret ber med utgangspunkt i denne fremme en plan for frivillighetspolitikk. Bystyret ber videre rådmannen involvere Frivillighetssentralen i arbeidet, herunder kartlegging og systematisk utvikling av frivillig arbeid. Rådmannen bes også å se nærmere på hvilken rolle de frivillige kan og bør spille i kommunen.» Oppstartsmøte i juni 2014: En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et aktivt og levende lokalsamfunn og utvikling av lokaldemokratiet. En god relasjon og dialog mellom kommunen og lokale lag og foreninger har stor betydning for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn. Dette budskapet var sendt ut på forhånd i forbindelse med innkalling til oppstartsmøte den med følgende tema: Samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Referansegruppen: Det var ca. 80 personer som møtte opp den 4. juni 2014 på Sølvsuper helse og velferdssenter. Disse personene representerte nesten 50 forskjellige frivillige lag og organisasjoner. Ettersom kommunen ikke kan ha direkte kontakt med alle lag og organisasjoner fikk deltagerne følgende utfordring: Hvem kan tenke seg å sitte i en referansegruppe som kan fungere som en innspillspartner for kommunen under utvikling av frivillighetsplanen? Følgende har meldt seg: Veronika Afanasyeva fra Kvinnenettverket Noor. Morten Selnes, B&OI-Orientering Svein Ole Lindqvist, Bamse B Merete Hassel, Bodø lokallag av NFU Jørn Helge Sørensen, daglig leder, Voksenopplæringsforbundet Nordland Berit Hegrem, Bodø Harmonimusikk Line Grepperud Olsen. Daglig leder Nordland Musikkråd Arne Skoglund, FC Hulløy 4 av 28

5 Øyvind Pedersen, 1. Bodø speidergruppe av Norges speiderforbund Per Helge Røbekk, Bodø røde kors Bjørnar Nystrand, BOT Mari G. Ellingsen, Bodø sanitetsforening. Avsluttet deltagelse Nils Bøe, Eldrerådet Referansegruppen har hatt 3 møter med varierende oppmøte. Ung entusiasme Foto: Per-Inge Johnsen 5 av 28

6 2. UTFORDRINGER SOM FRIVILLIGHETEN I BODØ OPPLEVER: Referansegruppen: På bakgrunn av sammendraget som er utarbeidet av FRIVILLIGHETNORGE fra møter i Bodø den den 4. og 5. juni, og gruppens egne oppfatninger er frivillighetens status i Bodø gjennomgått og drøftet. Referansegruppen mener at Bodø kommune må bidra når noe stort skal gjennomføres (landsleir, store idrettsarrangementer m.m.) Bodø regionen kan bli et kraftsenter når det gjelder frivillighet hvis man samarbeider på tvers av kommunene og deler kompetanse. Referansegruppen mener frivilligheten har følgende til felles, - først og fremst FRIVILLIG ENGASJEMENT, men også: Arena, arenautvikling Rekruttering, flere hender og hoder Økonomi hvordan finne kildene, hvordan sikre egen økonomi Organisasjon hvordan skape en sterk og velfungerende organisasjon. I tillegg mener referansegruppen at en bør ha fokus på følgende: Generelt: Behov for store lokaler ved store arrangementer Wifi tilgang ved arrangementer Midler kan kommunen være en ressurs for å hente midler? Rekruttering av nye frivillige - markedsføring av egen organisasjon Behov for mer samhandling mellom de frivillige org. Behov for frivillighetskoordinator. Sanitetsforening opptatt av frivillighet i sykehjem at flere sykehjem får til frivillig innsats. Kurs i forhold til frivilligarbeid generelt er det også ønskelig å få til. Søknad om midler frivillig sektor. Eget firma har spesialisert seg på dette og tilbyr egne kurs. / Finnes også kurs for frivillige org. Eks. hvordan lede frivillige. Kan man bruke frivillige eldre som har kompetanse til å gjøre en jobb for organisasjoner, hvordan rekruttere dem? Beste måten å rekruttere frivillige er å skape aktivitet! Flere undersøkelser om hvorfor personer ikke jobber frivillig sier at grunnen er at «ingen har spurt» Er det økonomi med i frivillighetsplanen? Vurderer frivillighetsplanen behov for frivillige i sykehjem? Utfordringer: Nok frivillige hender med kompetanse Få til mere aktivitet rundt enkelte prosjekter Ikke så stor villighet til å binde seg opp over tid, mer engasjement rundt enkeltprosjekter 6 av 28

7 Kontaktperson i kommunen som har oversikt over lokaler ol ved større arrangementer Kompetanse i forhold til frivillige oppgaver Legitimasjon til frivillige - spesielt når de skal utøve frivillig arbeid i hjemmene Vanskelig å komme i kontakt med noen som kan hjelpe frivillige org formidle kontakt med rette personer og hjelp til praktiske ting Rettferdig prioritering av midler fra kommunens side- å tenke utenfor boksen i forhold til å skaffe midler Vanskelig å få folk til å ta større ansvar Ønsker en felles møteplass, høre i ett eller annet fora om noen kan hjelpe organisasjonen med et arrangement Ønsker et større nettverk Kommunen som tilrettelegger: Tilrettelegge for frivillig aktivitet musikk på sykehjem f.eks, tilrettelegge for samarbeidsarena Søknadsskriving + regnskap- register. Utveksle ressurser mellom frivillige org. En som er god på regnskap, søknader kan hjelpe en annen org. Mot en gjentjeneste All frivillig aktivitet i Bodø er et gode!! viktig å vektlegge og å prioritere. Gi og ta. Rettferdig fordeling av ressurser. Enkel måte å få innpass i kommunen ved større arrangementer Få til «aktivitet skaper mer aktivitet». Lagring av materiell tomme kommunale lokaler (f.eks Bodin sykehjem) Få svar fra kommunen ved henvendelser erfaring på at dette ofte ikke skjer. Må etterlyse svar Kommunale bidrag fra for eksempel teknisk avd. ved arrangement er nødvending, bør være en gratis tjeneste Lage oversikt over lag og foreninger med mulighet for at organisasjoner kan presentere seg På web, samlet register f. eks. Samarbeid og/samhandling kan gi mer/større støtte Bevisstgjøre store bedrifter på at de har et samfunnsansvar, støtte de frivillige org Passe på at det ikke blir for mange fora Være obs på at det ikke blir sosial dumping når det inngås avtaler/kontrakter Ressurser og samarbeid frivillige org kan bidra mer for å øke samarbeid med kommunen: bidra til sosial beredskap Arrangør - kompetanse Felleskalender? For å unngå dobbel arrangement like arrangement De frivillige kan også hjelpe hverandre eks. musikk i sykehjem Hvordan kan Bodø bli mer attraktiv for regionkommunene, samarbeid! Felles dag der frivillige org. kan møtes for å vise sine aktiviteter, eks. messe Kontaktpunkter mellom lag/foreninger og kommunen: et punkt som kan være felles ressurs «en dør inn» 7 av 28

8 Bidrar til norskopplæring integrering av fremmedspråklige. Temaarrangement flere org kan presentere samarbeide. Sanitetsforening ønsker å bidra med beredskap, men kommunen har takket nei har kommunen beredskapsplan? Spørreundersøkelse frivilligheten i Nordland. I forbindelse med arbeidet med frivillighetsplan i Nordland ble det utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til frivillig sektor. Ett av spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen gikk ut på å kartlegge hvilke områder organisasjonene opplever som mest utfordrende i sitt arbeid. En antar at disse svarene på mange måter også er representative for frivilligheten i Bodø. Følgende hovedpunkter ble oppgitt: Lokaler Forutsigbarhet i økonomi Kompetanse Synliggjøring For mye byråkrati Få medlemmer til å stille på dugnad Rekruttere medlemmer til verv Inkludering/mangfold Disse hovedpunktene er på mange måter gjenkjennbar fra hva referansegruppen er opptatt av. Lys og musikk i natten Foto: Per-Inge Johnsen 8 av 28

9 3. HANDLINGSDELEN. Rammevilkår og utfordringer for frivilligheten er et forsøk på beskrivelse av nåsituasjonen for frivilligheten i Bodø. I handlingsdelen skal vi se framover. Samfunnsplanen Bodø 2030 slår fast i hovedmål «Byen det er godt å bo i mangfold, levekår og livskvalitet» at Bodø vil ta del i nasjonal frivillighetsstrategi innenfor omsorg som er under utvikling. I satsingsområde «Frisk befolkning lenge i jobb» er det med en strategi som går på å stimulere til engasjement i frivillig sektor for å nå målet om at Bodø er et samfunn der den enkelte innbygger kan nytte de ressurser, evner og muligheter hun/han har for å mestre hverdagen. I visjonen er det av Bodø bystyre vedtatt en ambisjon om at Bodø skal være en «Attraktiv hovedstad i Nord» i Rammevilkår, utfordringer og føringer fra samfunnsplanen er derfor bakteppe når mål, satsingsområder og tiltak skal utarbeides. Det formuleres visjon og mål. For å nå disse mål er det pekt ut 4 satsingsområder som Bodø kommune skal konsentrere seg om i planperioden. Visjon En aktiv og levende frivillig sektor. Mål Bodø kommune skal være en god støttespiller for frivilligheten og legge til rette for en sterk og mangfoldig frivillig sektor med forutsigbare rammer. Satsingsområder: For å komme fram til forslag til satsingsområder, har noen sorteringskriterier vært av spesiell betydning: Visjon og målformulering Utfordringer som referansegruppen har formulert Frivillighetsplan i Nordland Anbefalinger fra Beskrivelse av rammevilkår Dette leder fram til fire satsingsområder: Informasjon og kommunikasjon Frivillighet og større arrangementer Frivillighet og omsorg Frivillighet og mangfold 9 av 28

10 1. Informasjon og kommunikasjon: a. Organisering og ressursbruk Frivillig sektor etterspør «en dør inn» i Bodø kommune og bedre kommunikasjon. Dette gjør at Bodø kommune bør vurdere organiseringen av kontaktpunkter med frivillig sektor. Frivilligheten i Bodø etterspør også mer informasjon fra kommunen, men også måter å informere hverandre om aktiviteter slik at man kan jobbe mer aktivt sammen når dette er hensiktsmessig. De ønsker muligheter til å annonsere aktiviteter på kommunens hjemmeside og få hjelp til rekruttering m.m. En frivillighetsportal er et særdeles viktig tiltak, og likeledes organisering når det gjelder driften av en slik portal. Gode eksempler: Trondheim kommune og Skien kommune b. Lokaler og arenaer Frivilligheten etterspør et enkelt system for bruk som er gjennomgående for alle kommunale bygg. I tillegg til dette er kommunen forpliktet til å tilby gratis lokaler til frivillige organisasjoner som gjennomfører kurs og opplæring, jfr. opplæringsloven med forskrifter. c. Samarbeid med næringsliv Det er et økende fokus på samarbeid mellom frivillig lag og foreninger og næringslivet De frivilliges hovedmotivasjon til samarbeid med næringslivet er å skaffe inntekter til det frivillige arbeidet. Næringslivets motivasjon kan derimot være mer sammensatt som Samfunnsengasjement Goodwill/godt omdømme Organisasjonsutvikling Merkevarebygging Troverdighet Næringslivet sponser frivillige lag og foreninger i noen grad. Imidlertid bør samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger og næringslivet i Bodø styrkes. Det er få møtepunkt mellom frivillige lag og foreninger og næringslivet, og utfordringen blir om kommunen kan bidra til å styrke samarbeidet og utveksling av ressurser til nytte for både frivillige og næringsliv. TILTAK: A. Bodø kommune skal vurdere å utvikle egen frivillighetsportal. B. Bodø kommune skal vurdere om kontaktpunkter med frivillig sektor bør endres i forbindelse med utviklingen av frivilligportalen. Likeledes må driften av denne portalen avklares. C. Bodø kommune skal jobbe med å øke synligheten av kommunens tjenester som frivilligheten kan benytte seg av. 10 av 28

11 D. Bodø kommune skal stille til disposisjon kommunale lokaler/arealer inne og ute etter nærmere avtale. Forvaltningen må avklares med eiendomsforetaket. E. Bodø kommune skal legge til rette for at det kan arrangeres felles messetorg for næringsliv, frivillig sektor og Bodø kommune som arrangeres 1gang pr. år. 2. Frivillighet og større arrangementer: Bodø bystyre har vedtatt følgende visjon i samfunnsplanen: «Bodø 2030 Attraktiv hovedstad i Nord». At større arrangementer legges til Bodø vil være med på å realisere denne visjonen. I samarbeid med frivilligheten bør Bodø kommune bidra mer når store arrangementer skal gjennomføres. En bør også ha i tankene at Bodø-regionen kan bli et kraftsenter når det gjelder kompetanse innenfor dette området hvis man samarbeider på tvers av kommunene og deler kompetanse. I Bodø har frivilligheten arrangerte flere nasjonale/internasjonale arrangementer de siste årene. En kan nevnte Midnattsolgaloppen i 2009, NM friidrett jr. 2010, Bacekamp Salten 2010, Landsskytterstevne 2011, 3 landskamper i futsal 2012 og Artic Race of Norway i 2013 pluss mange fler. Noen eksempler på hva som står foran oss i 2015: NNM langrenn mars (Innstranda) Nordisk mesterskap i Bryting mai(bodø bryteklubb). Og i 2016 kommer NM Orientering (B&OI), og i 2017 blir det landsleir i Norges speiderforbund med kanskje i 8000 deltagere. Sett fra Bodø kommunens ståsted er Bodøs 200 års jubileum (Bodø2016) et strategisk passeringspunkt på veien for å nærme oss visjonen «attraktiv hovedstad i Nord». En by og et samfunn kan ikke bestå uten dens innbyggere, næringsliv og tilreisende. Visjonen for Bodø2016 har derfor også vektlagt denne dimensjonen: Vi skaper stolte ambassadører for en attraktiv hovedstad i Nord. Visjonen vil kreve bred involvering og bruk av ressurser internt i Bodø kommune, næringsliv, statlige og offentlige aktører, og sist, men ikke minst, frivilligheten. Idrettslag i Fauske og Bodø går nå sammen om å skape gode arrangementer. Samarbeidet omfatter flere forhold som arrangørkompetanse, sponsorsamarbeid og felles dugnad med frivillige medarbeidere. TILTAK: A. Bodø kommune skal stimulere til, og legge til rette for, at det kan gjennomføres store arrangementer i Bodø og Salten. B. Bodø kommune skal bidra til å identifisere krav til fasiliteter og behov for oppgraderinger når det gjelder store arrangementer. C. Bodø kommune skal samhandle med eksterne arrangører: Avklare kommunens og arrangørenes ansvar Koordinering tilrettelegging arrangement Bidra med arrangørkompetanse Bidra med å overføre kunnskap om rutiner/systemer Bidra med varig infrastruktur (utstyr, materiell, fasiliteter) 11 av 28

12 3. Frivillighet og omsorg Frivillighet ser ut til å gi økt tilfredshet med livet og økt mestringsfølelse. Organisasjonsaktive eldre har bedre helse og livskvalitet. For enkeltpersoner bidrar organisasjonsaktivitet blant annet til å skape sosiale nettverk, identitet og tilhørighet. Frivillig aktivitet gir mulighet for personlig utfoldelse og kreativitet, og er gode arenaer for læring og mestring. For samfunnet som helhet betyr et høyt nivå av frivillig aktivitet også et høyt tillitsnivå med sterke sosiale bånd. Dette er også utgangspunktet for aktiviteten til Bodø Frivilligsentral. Sentralen har siden 1991 vært et bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta slik innsats I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere Bodø - samfunnets samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom omsorgsaktørene. Med sikte på de demografiske utfordringer som venter oss for fullt om år, bør veksten i omsorgsoppgaver organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, frivillig sektor, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og næringslivet som tar sin del av samfunnsansvaret. Det ligger gode muligheter i å engasjere flere i frivillig omsorgsarbeid. På omsorgssektorens område ligger det også et stort potensial i å utfordre de ideelle organisasjonene til fortsatt å gå foran og finne nye veier, aktivt involvere nye generasjoner frivillige, og utvikle nye former for ideelle tiltak og samvirkeløsninger der brukerne og deres organisasjoner er mer aktivt inne på eiersiden. Mange ønsker å bidra inn i det offentlige hjelpeapparatet med sine varme hender. Disse gode kreftene og ressursene ønsker Bodø kommune velkommen. For at disse gode hjelperne skal bli best mulig mottatt og ivaretatt og benyttet på best mulig måte av fagpersonellet er det viktig at man avsetter ressurser til arbeidet og at man har fokus på at frivillighet krever koordinering. Koordinatorene skal rekruttere, organisere, motivere, ta vare på, veilede og inspirere de frivillige. TILTAK: A. Bodø kommune skal ta initiativ til etablering lokallag «Livsglede for eldre» https://www.livsgledeforeldre.no/. B. Bodø kommune skal bruke frivilligportalen aktivt til rekruttering av flere frivillige. C. Bodø kommune/bodø Frivilligsentral skal samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å få mer fokus på frivillighet. D. Bodø kommune skal sette av 5 % av stillingsressursen til nøkkelpersoner i omsorgssektoren som skal benyttes til frivillighetskoordinering. Disse nøkkelpersonene gjennomgår: videreutdanning i Frivillighetskoordinering- eldreomsorg som er utviklet i forbindelse med nasjonal frivillighetsstrategi. (Jfr. bystyrets verbal i forbindelse med Årsbudsjett Økonomiplan ). E. Bodø kommune skal opprette møteplasser i alle bydeler basert på frivillig innsats. 4. Frivillighet og mangfold Bodø har målsetting om innbyggere i Innvandring, og spesielt arbeidsinnvandring, forventes å utgjøre store deler av befolkningsveksten. I dag har flyktninger som bosettes gjennom 12 av 28

13 introduksjonsloven mange rettigheter og helhetlig oppfølging. Arbeidsinnvandrere har ikke krav på denne støtten, naturlig nok. Likevel er Bodø avhengig av arbeidsinnvandring og at mange etablerer seg permanent, gjerne også ved at familien i hjemlandet flytter etter. Bodø er et internasjonalt lokalsamfunn med økende mangfold i befolkningen. Mer enn 100 nasjoner er representert i kommunen. Innvandrerandelen forventes å øke i årene framover. For næringslivet er dette en helt nødvendig utvikling. Det blir stadig viktigere å knytte til seg kompetanse og å rekruttere dyktige folk utenlands. Skal disse personene trives i Bodø, og vurdere å ta med seg sine familier, er kontakt med frivilligheten særdeles viktig. Bodø kommune, frivilligheten og næringslivet har dermed felles interesser. Frivillige lag og organisasjoner er viktige arenaer for å inkludere nyankomne innvandrere i lokalmiljøet. Hvordan kan organisasjonene og kommunen samarbeide for bedre integrering? Selv om man ofte sier at integrering er en prosess som omfatter hele befolkningen, er det også snakk om en personlig prosess for den enkelte. Det er det enkelte menneske som integreres. Nettopp derfor er deltakelse viktig for integreringen. Frivillige organisasjoner kan gjøre det lettere for den enkelte å finne sin plass i lokalmiljøet. Tilflytterkonferansene som fylkeskommunen arrangerer har mye fokus på dette, hvor frivilligheten blir trukket fram som viktig av mange. Herøy frivilligsentral jobber f.eks. svært aktivt med integrering av tilflyttere fra utlandet. IMDI bevilger over statsbudsjettet «Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling». Denne tilskuddsordningen har vært forvaltet av fylkeskommunen, men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er dette flyttet til 20 kommuner, der i blant Bodø, som den eneste kommunen i Nordland. Støtteordningen har 2 formål: 1) Drift av lokale innvandrerorganisasjoner a. Formålet med driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og til å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen. 2) Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. TILTAK: A. Bodø kommune skal medvirke til å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet for nye landsmenn der det knyttes kontakter med frivillig sektor. B. Stormen bibliotek skal medvirke til å stimulere ulike målgrupper for å sikre møteplass for mangfold og bredde. C. Bodø kommune skal medvirke til å arrangere «Innflytterdag» i samarbeid med frivillig sektor og innvandrerorganisasjoner. D. Bodø kommune skal medvirke til å utvikle et møtested mellom tilflyttere og lokalbefolkningen inkludert frivillig sektor i kommunens familiesentra. 13 av 28

14 Måloppnåelse: Referansegruppen er opptatt av om mål og satsingsområder kan måles. Vil kommunen og frivillig sektor sammen komme noe nærmere visjonen «En aktiv og levende frivillig sektor» i løpet av planperioden? Bodø kommune skal måles på følgende når planen evalueres i 2018/2019: 1. Nasjonal anerkjennelse av frivillighetsarbeidet i Bodø. Bodø arrangerer nasjonale / internasjonale møteplasser / arrangement. Forutsigbarhet i samarbeidsforholdet med Bodø kommune 2. Gjennomføring av 200-årsjubileet i samarbeid med en tydelig frivillig sektor. 3. Synliggjøre frivillig sektors innsats i omsorgsarbeidet 4. Synliggjøre frivillig sektors innsats i integreringsarbeidet Jubel for frivilligheten Foto: Per-Inge Johnsen 14 av 28

15 4. RAMMEVILKÅR. 4.1 Frivillighet i Norge Den 5. desember 2014, på FNs internasjonale frivillighetsdag, ble regjeringens Frivillighetserklæring lagt fram til høring. Her slås det fast at regjeringens samspill med frivillig sektor skal preges av: Forutsigbarhet Åpenhet Tillit Tilgjengelighet Erklæringen er delt inn i tre deler: 1. Grunnlag for samspill 2. Rammeverk for samspillet 3. Oppfølging av erklæringen Historisk tilbakeblikk: Frivillig sektor har spilt en betydelig rolle i utviklingen av demokratiet og oppbyggingen av det norske samfunn. Frivillig sektors bidrag til mangfold, kultur, politikk og demokratiske holdninger er av stor samfunnsmessig verdi. Frivillig sektor er kanaler for engasjement, innflytelse og samfunnsdeltagelse. Frivillig sektor plasserer seg mellom offentlig og privat sektor og utgjør et viktig element i den norske samfunnsstrukturen. Viktige oppsummeringspunkter når det gjelder frivillighet i Norge: Siden starten av 2000-tallet har myndighetene hatt økt oppmerksomhet på frivilligheten. Det som skjer på sentralt nivå har ringvirkninger for den kommunale politikken, og utviklingen legger opp til en todeling av frivillig sektor, med et tydelig skille mellom kultur og fritidsfeltet og helse og sosialfeltet. De frivillige organisasjonene har opplevd store endringer i rammevilkårene som følge av statlig politikk. Til tross for dette har organisasjonene klart seg bra økonomisk, og hatt vekst i både inntekter og aktiviteter. Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for frivillige organisasjoner med forventninger om interaktivitet og rask respons. Det medfører nye krav til kompetanse, risiko for økt sentralisering og utfordringer for tradisjonelle beslutningsstrukturer. Man sliter mange steder med å skape sosial kontakt mellom minoritets og majoritetsbefolkningen. Det jobbes flere steder systematisk med inkluderingsarbeid, men likevel er ildsjeler i det lokale foreningslivet bekymret for framtiden. Jenter, minoritetsforeldre og eldre ungdom må engasjere seg mer. Den klassiske formen for samfunnsengasjement er i endring, og det er en dreining mot mer kortsiktighet. Yngre generasjoner deltar helst på en mer prosjektorientert sporadisk måte og knyttet til bestemte formål. Egenskaper ved samfunnet har mye å si for den enkeltes livskvalitet. Et bredt organisasjonsliv er avgjørende for den sosiale integrasjonen og for å skape tillit. Forskningen viser at frivillighetens bidrag står sentralt i den enkeltes opplevelse av livskvalitet. 15 av 28

16 Deltagelse i frivillige organisasjoner avhenger av individuelle faktorer som økonomi, familiesituasjon og sosial forankring. Antallet frivillige barn og ungdomslag falt mellom 1999 og Likevel er dagens åringer mer aktive i frivillige organisasjoner enn de som var unge for år siden. Idretten er ikke flink nok til å rekruttere personer med funksjonshindringer. Når frivillige med nedsatt funksjonsevne først deltar er de like aktive som funksjonsfriske. Likevel er de dårligere representert i idrettsorganisasjonene. Ved å delta i frivillige organisasjoner får man tilgang til kunnskap, fellesskap og nettverk. Det er en demokratisk utfordring at ikke-vestlige har en lavere formell representasjon enn majoritetsbefolkningen. Lån og leie av skolelokaler er viktig for at lokale frivillige organisasjoner kan fungere som læringsarenaer. Andelen som gjør frivillig arbeid har gått tilbake. Likevel er Norge i verdenstoppen når det kommer til frivillighet. De fleste frivillige organisasjoner finansierer sin virksomhet gjennom flere finansieringskilder som offentlige bevilgninger og tilskuddsordninger, frivillig innsats, private gaver, inntektsbringende aktiviteter og kommersielle ressurser. Det er betydelige variasjoner i måten departementene fortolker og håndterer de frivillige organisasjonene. Frifond ble opprettet i år 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. På tallet ble det bestemt at det kun var Norsk Tipping som skulle tilby pengespill på automater. I 2009 ble «grasrotandelen» innført. Etter krav fra frivilligheten har Regjeringen opprettet en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Det er innført skattefradrag for gaver. Regjeringen har foreslått at beløpsgrensen blir stående på kr i Nordland fylkeskommune: I desember 2014 vedtok fylkestinget «Frivillighetsplan Nordland ». Denne frivillighetsplanen har som mål å: Bidra til økt kunnskap om og fokus på frivilligheten i Nordland Angi en retning for Nordland fylkeskommunens rolle, ansvar og oppgaver ovenfor frivillig sektor. Utforme strategier for Nordland fylkeskommunes forhold til frivillig sektor Stimulere til aktivitet i frivillig sektor i Nordland Stimulere til utvikling av kommunale planer for samhandling mellom frivillig sektor og kommunen. I økonomiplan og Budsjett 2015 har fylkestinget redusert voksenopplæringsmidlene betydelig. Dette får store konsekvenser for mange av medlemsorganisasjonene/studieforbundene i Nordland. 16 av 28

17 4.3 Frivillighet i Bodø-samfunnet: Frivillig innsats er av grunnleggende betydning for utvikling av kulturlivet i Bodø kommune. Frivilligheten utløser betydelig verdier. Verdiskapingen i frivillig sektor i Norge (inkludert verdien av det frivillige arbeidet) var på 101 milliarder kroner i Dvs. omtrent 1 milliard verdiskaping i Bodø samfunnet (Bodø har om lag 1 % av landets befolkning) Frivillighetsregistret (tall oktober 2014): Kategori Antall Kultur og rekreasjon inkludert idrett 258 Bare idrett 96 Utdanning og forskning 5 Helse 12 Sosiale tjenester 37 Natur og miljøvern 8 Bolig og lokalmiljø 22 Politiske og interesseorganisasjoner 78 Legater og fremme av frivillighet 0 Internasjonale organisasjoner 8 Tros og livssynsorganisasjoner 9 Yrkes bransje og fagforeninger 3 Barne og ungdomsorganisasjoner 54 Mangfold og inkludering 6 Totalt 500 Frivillighetsregistret viser 354 enheter i oktober Når antall kategorier er ca 150 større betyr dette at flere organisasjoner er registrert med flere kategorier. Brønnøysundregistrene opplyser at hver organisasjon kan være registrert med inntil 3 kategorier. Disse tall viser en svært omfattende aktivitet i Bodø kommune. Frivilligheten som lykkepille 17 av 28 Foto: Per-Inge Johnsen

18 Grasrotanalyse 2013 Bodø: Kategori Antall givere Bidrag i kroner Andre helsetjenester Barne og ungdomsorg Annen utdanning Dyrevern Idrett Interesseorganisasjoner Internasjonale aktiviteter 1 49 Krisehjelp og støttearbeid Kultur og kunst Lokalsamfunnsutvikling Mangfold og inkludering 2 26 Natur og miljøvern Politiske organisasjoner 0 0 Rekreasjon og sosiale foreninger Sosiale tjenester Tros og livsynsorg Totalt Denne oversikten viser at idretten fikk over halvparten av den totale grasrot andelen i Bodø. Det bør nevnes at Glimt er på 2. plass på topp 20 i Norge med en andel på over 1.2 mill. kr, bare Vålerenga fikk mer i Momskompensasjon: Når det gjelder momskompensasjon opplyser at de hvert år lager en oversikt over fordeling på kommune og fylke. Rent praktisk søker underledd (lokalledd og regionalledd) gjennom sitt sentralledd. Lotteri og stiftelsestilsynet må derfor manuelt plassere underleddet i den enkelte kommune. Det kan derfor oppstå feilkilder. Oversikten fra tilsynet viser at frivilligheten i Bodø i 2013 fikk godkjent søknadssum på ca. 9 mill. kr, og etter en vedtatt avkortning ble 6.3 mill. kr fordelt. I 2013 fikk man tildelt ca. 65 % av godkjent søknadssum, i 2014 er dette økt til at man får utbetalt ca. 81 % av godkjent søknadssum. Studieforbundene er også en viktig frivillighetsaktør. Følgende tabell er utarbeidet for 2013 Bodø kommune: Studieforbund Kurs Deltakere Kurstimer Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet Funkis Kristelig Studieforbund (K-Stud) Idrettens Studieforbund Musikkens Studieforbund Studieforbundet natur og miljø av 28

19 Studieforbundet AOF Norge Studieforbundet kultur og tradisjon Akademisk Studieforbund Studieforbundet Næring og Samfunn Venstres opplærings-og studieforbund Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund Senterpartiets Studieforbund Totalsum Voksenopplæringsforbundet har 15 godkjente studieforbund som medlemmer, og Studieforbundene har til sammen 487 medlemsorganisasjoner (per des. 2013) I følge voksenopplæringsloven og forskrifter har studieforbund rett til gratis lokaler når de får offentlig støtte. Hjertefred 5. BODØ KOMMUNE: 5.1 Frivillighet i oppvekst og kulturavdelingen Noen innledende kommentarer og eksempler på frivillighet i avdelingen: Foto: Per-Inge Johnsen Frivillig innsats er av grunnleggende betydning for utvikling av kulturlivet i Bodø kommune. Frivilligheten utløser betydelig verdier, som sagt ovenfor beregnet grovt til 1milliard kr. Tettere samarbeid og intensjon om bedre tilrettelegging for lag, foreninger og frivillige organisasjoner, vil kunne gi økt aktivitet i befolkningen og økt frivillig innsats. 19 av 28

20 I Bodø foregår det et yrende organisasjonsliv hvor frivillig virksomhet er avgjørende for virksomheten. Mye av dette skjer i samspill med kommunale virksomheter eller på arenaer drevet av kommunen, som f.eks i haller, baner, i øvingsrom, sykehjem, skoler og barnehager. Frivillig aktivitet som skjer i samspill med barnehager og skoler foregår i hovedsak gjennom foreldresamarbeid og nærmiljøorganisasjoner. Disse samarbeider om tradisjonsarrangementer ved høytider som f.eks. 17.mai, sommer og juleavslutninger og leie av lokaler m.m. Helsesøstertjenesten samarbeider med frivillighetssentralen i forhold til sorggrupper for barn og unge. Flyktningkontoret har lite formelt samarbeid med frivillig sektor. Men samarbeider med enkelte lag og foreninger innen idrett som bidrar som tiltaksarrangører inn i introduksjonsprogrammet, som f.eks. Bodø gym og turn. Potensielt kan et mer omfattende og målrettet samarbeid med frivillig sektor bidra positivt på mange måter i flyktningkontorets og kommunens arbeid med integrering. Flyktningkontorets kjerneoppgave er imidlertid kvalifisering av bosatte flyktninger til arbeid og/eller utdanning gjennom introduksjonsprogrammet. Det vil derfor være en avveiing hvorvidt en evt. innsats fra frivillige bør være målrettet inn i selve introprogrammet eller bestå av andre integreringstiltak. I forbindelse med søknader om tiltak i forbindelse med den nasjonale tilskuddsordningen til barn og unge, organisert gjennom BUF.dir., kommer det ofte søknader som kommunen anbefaler skal få midler. Søknadene fra ulike frivillige er forskjellig fra år til år. 5.2 Frivillighet på kulturkontoret Kulturkontoret har forankret sine hovedsatsingsområder i Kulturstrategisk plan Skapende kulturkrefter Bodø mot 2016, politisk vedtatt i Her sies det følgende: Bodø blir i større grad en by med flere innbyggere fra ulike deler av nærområdet, ulike deler av landet og utlandet. Sentraliseringen og urbaniseringen skaper tilflytting til Bodø fra distriktet. Globaliseringen gjør også Bodø til et flerkulturelt samfunn. For Bodø betyr dette muligheter for mangfold og bredde. For Bodø er det viktig at ulike målgrupper gis muligheter til å utøve og oppleve et kulturelt mangfold. Det må legges til rette for en positiv og god utvikling som kan bidra til en bredde som gir muligheter for mangfold og nyskaping. Fire viktige punkter når det gjelder tilrettelegging for frivilligheten: 1. Arenautvikling Herunder kunstgressbanepakken, Stordalen og de andre hallene, Bestemorenga, STImuli, Aktiv Hverdag, Stormen 2. Tilskuddsordninger Til kulturelle og sosiale formål og for idrett, fysisk aktivitet og nærmiljø Kulturelle og sosiale formål Bodø kommunes tilskuddsordninger for kultur har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: a. Prosjektstøtte til kulturelle prosjekt og arrangement. b. Driftsstøtte til sosiale og kulturelle formål 20 av 28

21 Bodø kommune tildeler årlig også 3 kulturstipend og en kulturpris. Tilskuddsordninger for idrett, fysisk aktivitet og nærmiljø Tilskuddsordningene har som formål å stimulere til fysisk aktivitet, trivsel i nærmiljøet og naturopplevelser for alle. Følgende tilskudd ytes: Tilskudd til fysisk aktivitet Tilskudd til fysisk aktivitet der tilskuddsordningen har som formål å opprettholde eller øke aktiviteten i idrettslaget/friluftsorganisasjonen, samt stimulere til flere og større idrett og friluftsarrangement i Bodø. Tilskudd gis både til deltaker og publikumsarrangement. Tilskudd til private anlegg for idrett, friluft og nærmiljø Tilskuddet kan benyttes til å hjelpe med løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver på egne private anlegg. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former prioriteres særskilt. Tilskudd til fysiske tilretteleggingstiltak på kommunale og private lekeplasser. Lokale lag, foreninger, borettslag, FAU skole og SU barnehage kan få tilskudd til fysiske tilretteleggingstiltak på kommunale og private lekeplasser og tilsvarende arealer. Tiltak skal være beregnet på allmennhetens bruk og ha fokus på barn og unge. Byteknikk, som har ansvaret for kommunale lekeplasser, vil vurdere en fornuftig innsats av finansiell, materiell eller fysisk støtte, samt muligheter for samarbeid og dugnad. 3. Rådgivning, veiledning, informasjon og kurs Seksjonene på kulturkontoret er aktive ute i førstelinjetjeneste, og har nær dialog meg publikum. Det gis rådgivning i forhold til å søke på kommunale og andre eksterne støtteordninger. Det gis råd om hvor publikum kan henvende seg for å få tak i lokaler/møteplasser til ulike formål, det gis informasjon mellom ulike aktører som bidrar til nettverksbygging, det gis kurs og opplæring fra ulike kulturelle, idrettslige og sosiale perspektiv. 4. Møteplasser Fritidssenter for unge i ulike bydeler, Stormen bibliotek og konserthus, Tusenhjemmet, mm. Musikk og festivaler: Bredden i Bodøs kulturliv blir i stor grad ivaretatt av de mange amatørene og frivillige kulturutøverne. De er en av de viktigste bærebjelkene i Bodøs kulturliv. En viktig del av livet for unge og gamle amatører som bidrar gjennom sitt engasjement og en enorm dugnadsinnsats som skaper et mangfoldig tilbud til byens innbyggere. Et tilbud som bidrar i utviklingen av en livskraftig kommune og gjør Bodø til et attraktivt samfunn. Festivalene og musikklivet i Bodø har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det er arrangørkunnskap og kvalitetene i festivaler som Parken festivalen Nordland Musikkfestuke Bodø Internasjonale Orgelfestival 21 av 28

22 Nødutgang-festivalen Bodø Jazz Open Hardcore festivalen Kjærringrock Det vilde Ord - for å nevne noen, som har skapt dette bilde. Profesjonalitet og frivillighet i godt samspill, der engasjement og innsatsvilje har vært viktig. Indirekte er frivilligheten en forutsetning for mange av de aktørene innenfor musikkfeltet og de er med å skape tilbudet til befolkningen i kommunen. Stormen: Stormen bibliotek har etablert en venneforening, med en gruppe mennesker som får muligheten til aktivt å medvirke hvordan møteplassen i Stormen blir. De ser for seg at de frivillige kan være med på ulike arrangementer og/eller å være tilstede på spesifikke tidspunkter på dagen for å bistå med omvisning i bygget, være med på arrangementer som vert og/eller vakt, gi informasjon til gjester, navigere i bygget, opplesning for barn, ønske gjester velkommen m.m. Stormen bibliotek inneholder, foruten de klassiske tjenestene, også litteraturhus, en arena for scenekunst og visuell kunst. Tusenhjemmet: Tusenhjemmet er et bygg som inneholder et bo og aktivitetssenter for eldre, og er en viktig kulturarena for innbyggerne i Bodø. Senteret ble første gang tatt i bruk i desember Det primære mål er sosial verdiskaping og det gjøres gjennom et bredt og mangfoldig kurs-, kultur- og aktivitetstilbud. Organisering og driften er basert på at frivillige medarbeidere skal ha innflytelse på utformingen og utviklingen av Tusenhjemmet. Det legges hovedvekt på det enkelte menneskets ressurser og muligheter, og behov for å være delaktig i samfunnet. Tusenhjemmet Bodø AS eier bygningen og drifter aktivitetssenteret. Hovedaksjonæren er BBL med 95 % av aksjene. Bodø kommune har 5 %. Tusenhjemmet Bodø AS har en driftsavtale med Bodø kommune, og mottar et årlig tilskudd for at virksomheten som knyttes til Tusenhjemmet skal bidra til å utvikle kultur- og egenaktiviteter for eldre, i samsvar med gjeldende kulturstrategiplan for Bodø kommune. Det arbeides internt fra administrasjonens side med å klarlegge driftsforutsetningene videre for Tusenhjemmet. Politisk sak vil bli fremmet i løpet av Barn og ungdom I barne- og ungdomsseksjonen jobbes det med å skape kvalitetssikrede kulturtilbud for unge, med ungdomsmedvirkning som metode. Her er FRUKT-teamet en av de aller viktigste aktørene. FRUKT-teamet består av frivillige ungdommer, som planlegger, gjennomfører og evaluerer alle FRUKTs aktiviteter, i samarbeid med de ansatte i barne- og ungdomsseksjonen. Styringsgruppa i medvirkningsorganet Unge Stormen består også i hovedsak av frivillige ungdommer, der hovedoppgaven er å bygge opp og vedlikeholde et nettverk av ungdom som ønsker å delta i kulturaktiviteter i Stormen bibliotek, samt bistå Bodø kommune i å videreutvikle metode for ungdomsmedvirkning i denne nye arenaen. 22 av 28

23 Seksjonen har, i tillegg til FRUKT-team og Unge Stormen, arbeidsgjenger på fritidssentrene våre, som består av frivillig ungdom. Frivillige ungdommer danner grunnlaget for at Bodø lykkes med å holde møteplasser og kulturtilbud til barn og unge levende, aktuelle, kvalitetssikrede og attraktive for ungdom. Idrett og friluftsliv. Frivillig innsats er av grunnleggende betydning for idrett og friluftsliv i Bodø kommune. Frivilligheten utløser betydelige verdier i utviklingen av anlegg og aktivitetstilbud i idretten, friluftslivet og nærmiljøet. Lag/forening får også direkte driftstilskudd. Som f.eks. drift og tilsyn av kommunalt eid garderobe, vask toaletter i friluftsområder, søppelplukk Aspmyra kunstgressbane og drift av private lysløyper. Vi leier også lag og foreninger til enkeltstående oppdrag som vasking, maling, rydding etc. og enes da om pris på dugnadsoppdrag. Kulturkontoret samarbeider med ca. 75 idretts og ca. friluftsorganisasjoner. Overordnet er de tilsluttet Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum, og gjerne krets og nasjonale organisasjoner. De driver sin aktivitet og til en viss grad med anlegg/tilretteleggingstiltak. Kommunens rolle i nærvær og samspillet med disse er å legge til rette, redusere hindringer, se på muligheter, skape positiv og god dialog og felleskap om utvikling. Aktiv Hverdag Aktiv Hverdag, som tilbyr aktivitetstilbud til særskilte grupper, har et bredt samarbeid med frivillige, og er helt avhengig av de for å kunne tilby et variert og mangfoldig tilbud. Frivillige har sagt at dette er med på å holde dem selv aktiv. Aktiv Hverdag har også god kontakt med frivillige lag og organisasjoner og hjelper barn av nyankomne flyktninger til å finne en fritidsaktivitet. På Basis Kafe som er et klubbtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, er det en arbeidsgjeng på 8 funksjonshemmede personer som jobber frivillig. STImuli Frivillighet har hatt stor betydning for STImuli. Frivilligheten styrker prosjektet gjennom eierskap og deltakelse. Samtidig har STImuli hatt mulighet til å imøtekomme initiativ og følge opp frivillige, noe som oppleves som et positivt møte med det kommunale systemet De frivillige utfører konkrete tiltak. Rundt 16 km sti og turvei er etablert av frivillige gjennom tilskudd fra STImuli. Frivillige er ofte avhengig av å få dekke reelle kostnader av materialer og maskinleie, men utfører arbeidet selv. For de frivillige er et konstruktivt samarbeid med kommunen veldig viktig. Kommunen har mulighet til å hjelpe både økonomisk, hjelpe til med avklaringer og papirarbeid og faglig veiledning. 5.3 Bratten aktivitetspark 23 av 28

24 Samarbeid med de frivillige er generelt et veldig viktig fokus i Bratten aktivitetspark virksomhet; det handler både om å ta et samfunnsansvar ved å hjelpe fram spesielt mindre frivillige organisasjoner, og å synliggjøre disse overfor brukerne. Det siste er et viktig element i integreringsarbeid. Ved Bratten aktivitetspark kan man dele samarbeidet med de frivillig i 2: 1. Klubber som har sitt faste anlegg i Bratten Bodø Motorsportklubb, Bodø RC-klubb, Bodø Frisbeeklubb, Bodø Hang- og Paragliderklubb De har faste treninger, rekrutteringsarbeid, markedsfører aktiviteten, arrangerer konkurranser (helt opp til nasjonalt og nordisk nivå). Deltar i arrangementer i Bratten m.m. Klubbenes virksomhet er et viktig bidrag i det fellesskapet og det brede tilbudet som Bratten skal tilby befolkningen. 2. Klubber, lag og foreninger som bidrar under arrangementer Bodø Bueskytterforening, Kreativt gjenbrukssenter, Bodø Changemaker, Press, Bodø og omegn Gokart, Natur og ungdom og Dyrebeskyttelsen for å nevne noen, pluss alle de som har faste anlegg i Bratten De deltar i gjennomføringen av arrangementer i Bratten, eks. Vårslæpp, Den store utedagen, Ferie for alle m.m. Dette gir dem en fin mulighet til å vise hvem de er og hva de står for, og de kan rekruttere til sin virksomhet. Dette gir Bratten et mye bredere tilbud enn hva vi kan skape selv. Dans på Kaiservarden Foto: Per-Inge Johnsen 5.4 Frivillighet i helse og omsorgsavdelingen Frivillighetens bidrag i Institusjonene: Tradisjonelt sett tenker vi at frivillige kommer via ideelle lag og foreninger i nærmiljøet, pårørende og familie. Lag og foreninger som Røde Kors, Lions, Bodø sanitetsforening og venneforeninger er knyttet til sykehjem. En utfordring kan være å gå ut over de vante samarbeidspartnere og se til velforeninger i 24 av 28

25 nærmiljøet, lokale foreninger som Malerforeninger, pensjonistforening, lokale turlag, Bodin leir, gartneri, videregående skole som kunst og håndverk, frisør og lignende, Universitetet ved fagutdanning. Mer sjeldne samarbeidspartnere kan nevnes blant annet, jeger og fiskerforeninger, Idrettslag, Katt og Hundeforeninger, innvandrer organisasjoner, samarbeid med flyktningkontoret og kriminalomsorg i frihet. Alle frivillige vil være en ressurs på rett plass. Det er seks institusjoner i kommunen som tilbyr langtidsplass for eldre med ulik grad av hjelpebehov grunnet nedsatt funksjonsnivå. Det er Furumoen sykehjem i Misvær, Mørkved omsorgssenter, Stadiontunet sykehjem, Hovdejordet sykehjem, Vollsletta sykehjem og Sentrum sykehjem Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er etablert ved de fleste institusjoner. I overkant av halvdelen av institusjonene har en eller annen form for samarbeid med frivillige organisasjoner og foreninger. Bare unntaksvis er det tilknyttet uorganiserte frivillige. Da er det i stor grad snakk om pårørende som ivaretar egne familiemedlemmer samt en og annen tidligere ansatt. Det er størst frivillig innsats fra Røde Kors og Sanitetsforeningen, lokale foreninger som pensjonistforeninger ol, utenom enkeltpersoner. Alle institusjoner som har samarbeid med lokale lag og foreninger har en eller annen form for muntlige samarbeidsavtale. De fleste institusjonene samarbeider med frivillige lag og foreninger for å lage felles arrangementer for beboerne. Mer enn halvparten av sykehjemmene benytter seg av bistand fra frivillige lag og foreninger i forbindelse med turer og arrangementer utenfor institusjonene. Besøksvenn til enkeltbeboere, og følge ved kafebesøk, frisør ol utføres også. Mange institusjoner og soner har etablert en eller annen form for samarbeid med barnehager, skoler, kor, lokale menighet og frivillighetssentral til enkeltarrangementer. Frivillige fra Røde Kors er tilknyttet mange av institusjonene. Det er også sporadisk samarbeid med Lions og pensjonistforeningen ved Bodin leir. Noen institusjoner hadde tidligere egen venneforening som aktive samarbeidspartnere. Venneforeninger besto ofte av pårørende til nåværende og eller tidligere beboere på institusjoner. En utfordring er å gjenopprette denne formen for frivillighet Frivillighetens bidrag til Hjemmeboende: Bydelssentrene I hjemmetjenesten er det ett ønske om sosiale tiltak for å minske ensomheten, spesielt for de som bor hjemme alene. Sosiale tiltak som eks følge til frisør og tannlege, til bibliotekbesøk, kafe og konserter. Det nevnes også ønske om sosial kontakt som besøk i hjemmet for å slå av en prat, eventuelt lage mat og spise sammen. Noen etterlyser tiltak som kan gjøres utomhus som snømåking (trapp, inngangsparti, til postkasse/søppel), bære inn, følge til ulike aktiviteter (Tusenhjemmet, Aktiv hverdag). Hjemmetjenestesoner benytter seg av Frivilligsentralens frivilligkorps til følge tjeneste som til lege, tannlege, frisør ol. Bodø kommune har fire bydelssentre som tilbyr åpne tilbud til hjemmeboende. Det er Tverlandet Bo og Servicesenter, Sølvsuper helse og velferdssenter, Møteplassen i Misvær og Tusenhjemmet i sentrum. 25 av 28

26 Tverlandet Bo og Servicesenter Tverlandet bo og servicesenter har åpen kafe og aktivitetsprogram 5 dager i uken. Ved sentret er det etablert et tett samarbeid med frivillige fra lokalmiljøet og lokale lag og foreninger benytter seg av sentrets lokaler. Sølvsuper helse og velferdssenter Ved Sølvsuper helse og velferdssenter er det etablert et frivillighetskorps. Hovedmålet er å ha en skolert, engasjert og pålitelig frivillighetsgruppe på alle avdelinger. Det er først og fremst Sølvsuper s beboere som er de viktigste når det gjelder tilbud, men også aktivitets og eldresenter kan benytte frivillige fra gruppen. Avdelingene Kortbølgen og Mellombølgen, som er et tilbud for korttidsopphold og avlastning, har 17 frivillige, som har deltatt på frivilligopplæringskurs og frivilligsamlinger. Møteplassen i Misvær Møteplass i Misvær, er et populært tilbud, og har åpent 2 dager i uka. Der står frivillige fra lokalmiljøet for bevertning og det gjennomføres temadager med jevne mellomrom. Tusenhjemmet i sentrum Nettverksarbeidet og arbeidet med frivillige er et satsningsområde Det er 40 aktive frivillige fordelt på 10 årsverk som har ulike funksjoner på huset. Det er oppgaver knyttet til resepsjonen, butikk, transport, vedlikehold, hagestell, regnskap, data, kultur, håndverk og mange andre oppgaver Dagsentertilbud for hjemmeboende eldre. Formålet med et dagtilbud er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Dagsentrene er lokalisert i sykehjem(3) og 2 av dem er lokalisert i bydelssenter. Det er Sentrum dagsenter som inntil nylig har hatt 1 frivillig en dag i uken og Sølvsuper aktivitetssenter som består av 2 dagsenter: I aktivitetssenteret for aldersgruppen fra 67 år + er det 8 frivillige som alle har en skriftlig avtale med senteret. I aktivitetssenteret for personer i aldersgruppen fra år: (tidligere Bodø dagsenter) er det 1 frivillig. Stadiontunet dagsenter og Tverlandet dagsenter har ikke frivillige pr i dag Behov for frivillighet framover Sykehjem I de fleste sykehjem er det i dag frivillig innsats. Men mer kan gjøres. Pårørende- / venneforeninger bør reetableres og bidra i større grad ved arrangementer og turer, men også mer utradisjonelle bidrag som for eksempel blomster til avdelingen, beplantning ute, pynting til jul, kosekvelder og kanskje dugnader. Her er nok arenaer og organisasjoner som kan være en stor ressurs og det kan dreie seg om en vinnvinn situasjon der institusjoner kan bidra med praksisarena eller utlån av lokaler mot en gjenytelse i 26 av 28

Vedtatt av bystyret 26.03.2015 FRIVILLIGHETSPLAN 2015-2018. «Frivilligheten lever av lyst - og dør av tvang»

Vedtatt av bystyret 26.03.2015 FRIVILLIGHETSPLAN 2015-2018. «Frivilligheten lever av lyst - og dør av tvang» Vedtatt av bystyret 26.03.2015 FRIVILLIGHETSPLAN 2015-2018 «Frivilligheten lever av lyst - og dør av tvang» Frivillighetsplan 2015-2018 1 INNHOLD: 1. Innledning...4 2. Utfordringer som frivilligheten i

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 09:00. Rådhuset Formannskapet

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Orienteringer. Utvalg: Møtested: Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 09:00. Rådhuset Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden: Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Frivillighetsplan

Frivillighetsplan Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 16.2.2015 4156/2015 2012/3512 C83 Samfunnskontoret Frivillighetsplan 2015 2018. Salutt for frivilligheten Foto: Per-Inge Johnsen «Frivilligheten lever av lyst - og dør av

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn frivillighetspolitikk Om undersøkelse i frivillige lag og organisasjoner på Askøy Intern undersøkelse i

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 23. juni 2017 HØRINGSSVAR FRA FRIVILLIGHET NORGE PÅ NOU 2017:2 INTEGRASJON OG TILLIT

Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 23. juni 2017 HØRINGSSVAR FRA FRIVILLIGHET NORGE PÅ NOU 2017:2 INTEGRASJON OG TILLIT Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 23. juni 2017 HØRINGSSVAR FRA FRIVILLIGHET NORGE PÅ NOU 2017:2 INTEGRASJON OG TILLIT Vi viser høring på NOU 2017: Integrasjon og tillit

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

Strategiutvalg for idrett

Strategiutvalg for idrett Strategiutvalg for idrett Sammensetning Jan Åge Fjørtoft utvalgsleder Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Anneli Nesteng Cato Zahl Pedersen Ingrid Tollånes Jorid Degerstrøm Mikael Oguz Øyvind Sandbakk Magnus

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Alderdom er rikdom og sykdom. Ingvild Kjerkol Stortingets helse- og omsorgskomité Arbeiderpartiet Trondheim 6 mars 2017

Alderdom er rikdom og sykdom. Ingvild Kjerkol Stortingets helse- og omsorgskomité Arbeiderpartiet Trondheim 6 mars 2017 Alderdom er rikdom og sykdom Ingvild Kjerkol Stortingets helse- og omsorgskomité Arbeiderpartiet Trondheim 6 mars 2017 En ny eldrepolitikk! Stort.melding: Morgendagens omsorg Målet er å gi den enkelte

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune Gjennomgående problemstilling A: «Innvandrerreisen», et flytskjema for en ny innbygger med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det startes en prosess med målsetting

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer