Fjell Orientering for Formannskapet 18. november 2014 v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell 2020. Orientering for Formannskapet 18. november 2014 v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal"

Transkript

1 Fjell 2020 Orientering for Formannskapet 18. november 2014 v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal

2 Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen på Fjell har de dårligste levekårene i Drammen Inntekts- og utdanningsnivået for unge voksne og voksne med barn er forverret i perioden 2002 til 2008 Prosjektets hovedmål Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010 Mandat for hovedprosjektet vedtatt i Formannskapet juni 2011 Prosjektets strategier Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige myndigheter

3 Anbefalinger fra forprosjektrapporten fra nov 2010 Satse på godt bomiljø gjennom stedsutvikling og aktivitetstilbud til barn og unge. Viktig for at de mer ressurssterke både skal bli boende og flytte til skolekretsen for Fjell skole, og dermed være med på å bedre levekårene og bidra positivt til læringsmiljøet på skolen Satse på økte norskkunnskaper. Det er nøkkelen til både kompetanse og arbeid Prioritere satsing på barnehage, skole, utdanning, samt kvalifiseringstiltak innenfor NAV-systemet

4 Utfordringer i skolen Lave skår på nasjonale prøver 70 % av elevene på Fjell skole har innvandrerbakgrunn Fjell skole har mange saker i barnevernet Stor andel av foreldrene står utenfor arbeidslivet Stor andel av foreldrene sliter med psykisk helse og/eller rusproblemer Skolens utfordringer er de effektene sosial nød og levekårsutfordringer har i forhold til elevenes fysiske og mentale helse. Skolen har ikke rett kompetanse eller rammer til å håndtere utfordringene dette gir

5 Skolen som arena Stabilitet tillit

6 Tiltak: Utvikle gode samarbeidsmodeller mellom tjenestene for å støtte opp under skolens arbeid Formål Utvikle et konsept som skal bidra til å tak i de utfordringer skolene melder som hinder for økte læringsresultater Status Prosjektbeskrivelsen er vedtatt Prosjektlederstilling forventes besatt i januar 2015 Ressurser er fordelt på Senter for oppvekst, Fjell og Galterud skoler og barnehagene på Fjell Deltakende aktører Senter for oppvekst Barnehagene på Fjell Galterud skole Fjell skole Norges beste barnehage Norges beste skole Virksomhet for psykiske helsetjenester Andre aktører blir trukket inn ved behov

7 Neon aktivitetshus En del av 7-23 skolen Målgruppe: barn og unge mellom 9-18 år Hva kan Neon tilby: kafé med flere pcer til utlån, WIFI, bordtennisrom, spillrom og et velutstyrt medie- og musikkstudio Hva skjer på Neon: Gratis mat til alle Rap coaching Musikkstudio i lomma Film/foto Hiphopdans Capoeira/Åpen hall Ungdomskafé Jentekafé Redesign Leksehjelp

8

9 Gratis ferieaktiviteter på Fjell Samarbeid med skole, idrett, DNT (tidligere DOT) og Røde kors Ferieaktiviteter på Fjell skole elever på sommerskole - 48 på høstferieaktiviteter - Et viktig tiltak for læring og opplevelser - Profesjonelle pedagoger, ulike utrykk - Pedagogene ser en endring på ungene, løfter seg i løpet av perioden - Sommer, høst og vinterferie Ferieåpen hall - Tilsvarende tilbud i Galterudhallen - Fysisk aktivitet og kulturelle uttrykk - Alle skolens ferier Hytteturer i samarbeid med Røde kors og DNT

10 Hva er nytt? Fra bare et sted å være til et sted å lære læring, mestring, ressursmobilisering og identitetsdannelse er viktige elementer Nye tiltak i tråd med hva de unge ønsker, og som bidrar til måloppnåelse Medarbeidere med kompetanse på barn og unge Nye åpningstider åpner rett etter skoleslutt Oppussede lokaler

11 BlÅkkfestivalen Ressursmobilisering: de unge arrangørene er med fra begynnelse til slutt; fra valg og booking av artister til design av plakat og organisering av vakthold, rigging, rydding. Identitetsbygging: Bygge opp omdømmet til Fjell; gjøre Fjells ungdom stolte av stedet sitt, samt gi øvrig Drammensungdom et positivt inntrykk av Fjell. Gi Fjell- og øvrig Drammensungdom et stimulerende kulturtilbud Involvere Fjellungdom i festivalarrangering og slik gi dem både kompetanse på og eierskapsfølelse til kulturlivet Blir arrangert for 3. året på rad i 2015 Ressursmobilisering Omdømme Identitet

12 Prosjektet - Kultur for å delta Læring gjennom kreativitet Bidra til mestring, motivasjon, samhandling og samarbeid med foresatte Bygge nettverk mellom skole og fritidsaktiviteter 7-23 skole - Elevene møter samme pedagoger og kunstuttrykk på NEON nyskapende samarbeid mellom forvaltning og forskning Utvikling av både kunnskapsgrunnlag og verktøy for kulturarbeid rettet mot barn og unge Samarbeid mellom: Creativity, Culture and Education (GB), Telemarksforskning og Drammen kommune

13 Fritidskoordinator på Fjell Hva bidrar denne til? Daglig samarbeid med skolene generelt og ift enkeltelever Tydeligere samarbeidslinjer Nettverk for oppvekstmiljøet på Fjell Tydeligere samarbeid: bibliotek, nærmiljøkontor, frivilligsentral, kulturskolen. Bedre kontakt med nærmiljøet, borettslagene, Fjell kirke Økt samarbeid mellom NEON og Fjellsamfunnet for øvrig Tettere samarbeid med idretten Noen klare fordeler? Tilbudene på Fjell er bedre koordinert Kvalitet på tilbudene Flere kjenner til og deltar i tilbudene Skolene kan bevisst rekruttere elever som trenger stimulering, andre arenaer for mestring, språktrening mm til fritidsaktivitetene Bedre og bredere samarbeid Gode rutiner Ønsket effekt: Flere fra Fjell deltar i organisert aktivitet

14 Samarbeidsavtale med Drammen Idrettsråd Fjell 2020 har egen avtale med Drammen Idrettsråd Fjell 2020 bidrar med midler til halv stilling til inkludering i IL på Fjell (Vei, natur og idrett gir i tillegg kr i støtte til DIR til det generelle Inkludering i IL-arbeidet) Formål Drifting av åpen hall Kvalitet på aktivitetene som leveres på Fjell skole Økt deltakelse i organisert og uorganisert idrettsaktivitet på Fjell Økt foreldreinvolvering Samarbeid om Ung leder-program Janne Hafskjold, Inkludering i IL, Drammen idrettsråd

15 Samarbeidet med idretten Status Koordinatorstillingen besatt april Lønnet av Fjell 2020, men ansatt i DIR Åpen hall kvalitetsikret driften, skaffet utstyr, opplæring av ansatte med mer Koordinert idretten på Fjell en felles brosjyre for idrett og fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge på Fjell

16 Bidragsytere Drammen Idrettsråd (DIR) koordinerer arbeidet Fjell Sportsklubb (Sted: Fjell fotballbane og Galterudhallen) Ski- og Ballklubben Drafn (Sted: Drafnkollen, men har bla idrettskole for barn på Fjell skole klassetrinn 1-4) Drammen Basketball klubb (Sted: Galterudhallen) Drammen sportsdanseklubb (DSD) (Sted: Marienlyst og Berskaug, men kjører også dans på SFO Fjell skole) Skoger og Fjell Karate klubb (Sted: Fjell skole) Strømsø Cricket Klubb (sted: Fjell fotballbane)

17 Åpen hall - et samarbeid mellom Drammen kommune og idretten En inkluderingsarena der barn og unge kan utfolde seg i aktiviteter de selv har lyst til Mestring og trivsel på egne premisser Tilhørighet og identitet Relasjon,rolle og aktivitet Tilrettelegge for sunne og trygge barn En arena for rekruttering av jenter Organisert under Drammen Idrettsråd med midler fra Drammen kommune

18 Ung leder et samarbeid mellom Drammen kommune, idrett og DNT Formål Ressursmobilisering Gi unge opplæring i organisasjon og ledelse Bidra i frivillighet Ung leder for 2014/2015 Unge mellom år 23 deltagere fra ulike bydeler. 11 med minoritetsbakgrunn 6 stk er rekruttert fra Introduksjonssentret. 2 stk Fjell bydel. 11 jenter og 12 gutter I 2013/ deltagere og 22 fullførte

19 Effekten av Fjell 2020 koordinatorstillingene i kultur og i idrett Økt samarbeidet mellom idrett og kultur i koordineringsleddet Samarbeidet med Frivillighetssentralen om rekruttering av frivillige Tettere samarbeid med klubber på og rundt Fjell som er med i inkludering i idrett Felles katalog der idrett og kultur står sammen Samarbeid i ferier / ansatte med Åpen hall og Neon Informasjonsflyt og kortreiste dialoger pga gode relasjoner Jevne møtepunkter mellom idrett og kultur styrker ulike samarbeidsmuligheter Økt kontakt mot både Fjell og Galterud skoler. Positivt med egne kontaktpersoner inn mot skolene. God dialog om hvordan vi kan samarbeide tverrfaglig Bydelsdagen Ung leder -Tettere samarbeid om å finne frem til ressursungdom

20 Gratis kjernetid i barnehagen omlegging av ordningen fom 1. oktober Fra områdespesifikt til inntektsbasert - familier med inntekt under 4 G Resultater: 97% av 3, 4 og 5-åringer i Fjellområdet i barnehagen Ingen har sagt opp plassen etter omlegging av ordningen Gratis barnehageplass pr. 10. november (tallene gjelder hele Drammen) Antall: Gratis barnehageplass 332 Redusert oppholdsbetaling 87 Uten barnehageplass: Ca 350 Sagt opp plassen etter omlegging: ingen 20

21 Kvalifiseringstiltak for voksne Jobbsjansen Jobbsøkerkurs Språkopplæring for mødre med barn i tiltaket Gratis kjernetid i barnehagen Språkgrupper på biblioteket og i regi av frivilligsentralen For nyankomne norsk- og samfunnskunnskapsopplæring på Introduksjonssenteret i Drammen

22 Jobbsjansen ORGANISERT under NAV OVERORDNET MÅL: Øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner i Drammen kommune som står langt fra arbeidsmarkedet INDIVIDUELLE MÅL for deltaker er bla: Bedre språkferdigheter, inkludert fagspråk Bedre kjennskap til arbeidsmarkedet og arbeidslivet (inkludert hvilke krav som stilles og et realistisk syn på hvilke jobber det er mulig å få) Styrke evnen til å organisere og tilpasse familielivet til en hverdag med jobb Økt kunnskap om helse og kosthold Nasreen har aldri brukt data før hun begynte på Jobbsjansen Nå jobber hun på data hver tirsdag på skolen og hver dag når hun kommer hjem

23 Målgruppe for Jobbsjansen Innvandrerkvinner som: Er motivert for å gå ut i arbeid eller utdanning Er hjemmeværende uten egen inntekt Ikke deltar i introduksjonsprogram Bor i Drammen kommune Har oppholdstillatelse i Norge Jobbsjansen deltok på 8. mars feiring på Drammens Teater 2014

24 Deltakere i Jobbsjansen 2013: 15 deltakere i prosjektet til enhver tid 2014: Utvidet til 30 deltakere: 15 med Jobbsjansen-stønad (1G) 15 som mottar sosialhjelp eller andre stønader fra NAV Deltakerne lærer lokalhistorie: Her på Austad

25 Resultater 8 deltakere har fått jobb (bla innen renhold og butikk) Økt norskspråklig kompetanse (flotte resultater ved de nasjonale prøver) Økt mestringsnivå og selvtillit Økt arbeidslivskompetanse og realistiske mål Økt forståelse for norsk samfunn, arbeidsliv og kultur Større nettverk

26 Resultater - Jobbsjansen i Drammen har i alt hatt 43 deltakere (inkludert de som er i prosjektet nå). 8 av disse har fått jobb: 2 innen renhold (100%, 20% stilling) 2 i butikk (100% stilling) 1 på hotell (50 % stilling, vikariat) 1 i Posten (50 % stilling, vikariat) 1 i gartneri (80% stilling) 1 i Amedia (100% stilling) 6 deltakere er i praksis 12 deltakere har sluttet før de fikk jobb: 3 har selv valgt at avslutte pga. sykdom, syke barn eller familiesituasjonen 5 er blitt veiledet over i andre tiltak 3 har sluttet pga. lite progresjon og dårlig oppmøte 1 har sluttet pga ikke fornyet oppholdstillatelse

27 Samarbeid med Fjell bo og servicesenter Bygger om tidligere hovedkjøkken til kjøkken og vaskeri Formål Språkpraksis og arbeidstreningsplasser for Jobbsjansen, andre NAVbrukere og Introduksjonssenteret Åpne opp servicesenteret for andre Lager kafè, åpen for alle? Mulighet for å utvide kapasitet på vaskeriet til hjemmeboende brukere? Status: Prosjektering Forventet ferdigstilt februar- mars 2015

28 Samarbeid med Husbanken om Resultat og effektmålingssystem Formål Framskaffe kunnskap om resultater og effekter i alle områdeløftene Utvikle et robust verktøy for videre måling av resultater og effekter Bidra til læring og kunnskapsutvikling i Husbanken og i områdeløftene Tjenesten leveres av DAMWAD

29 Kommunikasjon Faste sider i Fjell Nærmiljøblad Egen brosjyre for idrett- og fritidstilbud for barn og unge på Fjell Nyhetsbrev til virksomhetene Egne flyere ifm tidsbegrensede aktiviteter slik som BlÅkkfestivalen og ferieaktiviteter Deltagelse på Fjell nettverksmøter Fjell møter for de offentlige aktørene på Fjell Prosjekt på Intranettet

30 Besøk oss på intranettet

31 Områdesatsning Fjell 2020 Arbeid i perioden : 2012: Parallelloppdrag Områdeutvikling på Fjell 2013: Åpning av Galterudhallen med utendørs aktivitetsområde 2014: Åpning av Hundremeterskogen Deler av gjennomgående gangvei er ferdig Arbeid i : : Utarbeidelse og ferdigstillelse av detaljregulering av Fjell sentrum og Fjell skole Medvirkningsprosesser ivaretas gjennom byggeprosjektet 2014: Inngåelse av avtale med borettslagene på Fjell om opparbeidelse og videre drift av Dumpa og gangvei 2015: Opparbeidelse og oppgradering av Dumpa Fullføring av gjennomgående gangvei

32 Statsbudsjettet 2015 Regjerningen foreslår å videreføre områdesatsingen på Fjell med 7 mill. kr i I tillegg er det foreslått 3 mill. kr til områdesatsingen på Fjell i Drammen over KMDs kap. 590, post 21 Spesielle driftsutgifter. Bruken av statlige midler i områdeutviklingen:

33 Statsbudsjettet 2015 Bruken av statlige midler i tjenesteutviklingen:

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09

Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09 Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09 1. Temabord 1 møteplasser/nettverk gruppeleder Irina Greni Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta fremtidens behov for de gode møteplassene

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Oppgaveprogram for parallelloppdrag

Oppgaveprogram for parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Oppgaveprogram for parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INNHOLDS- FORTEGNELSE

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE ALTA KOMMUNE 2013-2016

HELHETLIG PLAN FOR BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE ALTA KOMMUNE 2013-2016 HELHETLIG PLAN FOR BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER OG INNVANDRERE ALTA KOMMUNE 2013-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Forord... 3 2. Kommunestyrets vedtak - verdiforankring...

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Vår ref: 2014/51299 Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Bergen Internasjonale Kultursenter B.Y. (Be Young) Informasjon

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding.

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding. Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4 1.3

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Foto: Thinkstock

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom. Arkivsaknr: 11/1137 Jnr.: Arkiv Saksbehandler 12/8811 K1-026, NAVN- NAV

Handlingsplan mot barnefattigdom. Arkivsaknr: 11/1137 Jnr.: Arkiv Saksbehandler 12/8811 K1-026, NAVN- NAV Handlingsplan mot barnefattigdom Arkivsaknr: 11/1137 Jnr.: Arkiv Saksbehandler 12/8811 K1-026, NAVN- NAV Erling Rønnekleiv Forvaltn. organ: Dato Sak nr. Midt-Telemarkrådet 08.06.2012 027/12 Vedtak: Midt-Telemarkrådet

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06 Forsøk med gratis deltidsplass i AKS Delrapport 1 i følgeevalueringen Rapport 2015-06 Proba-rapport nr. 2015-06, Prosjekt nr. 13055 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, SK, HB. 6.august 2015 -- Offentlig -- Forsøk

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

Bergen kommunes Plan for frivillighet

Bergen kommunes Plan for frivillighet Bergen kommunes Plan for frivillighet DEL 1: 1. Innledning Mandat og føringer for planen Definisjoner og avgrensning mot andre planer Hva er frivillighet? Verdigrunnlag Nasjonale føringer for lokal frivillighet

Detaljer

Eventyrlig fortid eventyrlig framtid

Eventyrlig fortid eventyrlig framtid HOLE KOMMUNE OVERORDNET SEKTORPLAN FOR oppvekst i Hole kommune Eventyrlig fortid eventyrlig framtid 2014-2017 w INNHOLD Innledning 3 Hole kommunes visjon 4 Planens formål 5 DEL 1: Oppveksttjenestenes formål,

Detaljer

Integrering 2013. 25. april 2013

Integrering 2013. 25. april 2013 Integrering 2013 25. april 2013 1. Innledning... 2 2. Rammebetingelser og organisering... 2 3. Bosetting... 5 4. Barnehage... 6 5. Skole... 8 6. Forebygging og barnevern... 10 7. Voksenopplæring... 12

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning. Årsberetning 2011

Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning. Årsberetning 2011 Oslo kommune Bydel Grorud Årsberetning Årsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 4 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING... 4 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 2.3 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer