Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011"

Transkript

1 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten under den föregående perioden förbundets strategiska plan , godkänd av förbundsstyrelsen i november 2007 o vision o strategiska teman o verksamhetsformer o utskottsstruktur och arbetsområden utskottens egen konkretisering av arbetsområdena För att främja kontinuiteten i utskottsverksamheten och en snabb start på den nya kongressperioden har alla dessa dokument färdigställts i god tid före periodens början. Utskottens nya ansvarspersoner har utsetts i god tid för att möjliggöra en tidig planering av den nya perioden delvis i samråd med tidigare ansvarspersoner. 0.2 Tidtabell och avleverering Det rekommenderas att utskotten redan våren 2008 gör en preliminär planering av sin verksamhet för hela perioden. Planeringen skall utgå från de i punkt 0.1 beskrivna utgångspunkterna. Som redan vid konkretiseringen av arbetsområdena betonats, skall utskotten, utnyttjande sin egen kompetens och erfarenhet, göra tydliga och realistiska prioriteringar. Samtidigt bör vikt läggas vid att de av förbundsstyrelsen fastställda strategiska temana. Utskottens ansvarspersoner från de ledande länderna kommer att kallas till ett startmöte i Reykjavik i september Vid detta möte försäkras att utskotten har all den information som behövs för närmare planering av verksamheten och att övriga praktiska frågor är lösta. De preliminära verksamhetsplanerna genomgås och diskuteras. En viktig uppgift med nämnda möte är lära känna varandra och finna en gemensam linje i verksamheten samt att möjliggöra en effektiv verksamhet redan under hösten före förbundsstyrelsens slutliga godkännande av planerna, samt att fastställa informationskanaler och insättning på hemsidan. Utskottens slutliga förslag till generell verksamhetsplan för hela perioden samt konkret plan för den första delperioden 7/ /2009 skall levereras till förbundssekretariatet senast den 15 november 2008.

2 2 Den generella planen skall innehålla mål för hela kongressperioden. Dessa mål skall gälla de innehållsmässiga resultaten av verksamheten. Målen kan spjälkas upp i delmål för de olika delperioderna. Planerna behandlas av förbundsstyrelsen i slutet av november Rapporteringen kommer i detta skede endast att bestå av en kortfattad analys av hur den nya kongressperioden kommit igång. Den 15 november 2009 skall utskotten lämna in en uppföljning av den föregående delperiodens resultat. Verksamhetens resultat skall värderas i relation till den planlagda verksamheten för hela perioden och ifrågavarande delperiod. Utgående från resultatet planeras följande delperiod 1/ /2010. Uppföljningen och planerna behandlas av förbundsstyrelsen i slutet av november Den 15 november 2010 skall utskotten lämna in en uppföljning av den föregående delperiodens resultat. På motsvarande sätt som ett år tidigare planeras den sista delperioden 1/2011-6/2012 utgående från målen för hela perioden och utfallet från tidigare perioder. Förbundsstyrelsen behandlar uppföljning och planer i slutet av november Den 15 november 2011 skall utskotten lämna in en delrapport över den pågående delperiodens resultat. Den pågående delperiodens verksamhetsplan kompletteras i synnerhet gällande förberedelserna inför Via Nordica -kongressen i Reykjavik Förbundsstyrelsen behandlar uppföljning och planer i slutet av november En slutlig värdering av den sista delperiodens och samtidigt hela periodens resultat utförs genast efter kongressen i juni Planerna och rapporterna skickas till förbundssekretariatet: e-post 0.3 Vision och strategiska teman Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och transportsystemområdet, där gränser mellan nationer, språk, fackområden eller trafikslag inte innebär hinder utan snarare vägar till nya och vidare möjligheter. Strategiska teman: 1. Förstärkt helhetstänkande 2. Nya roller och ny kompetens 3. Miljö 4. Trafiksäkerhet Se närmare beskrivning av temana i den strategiska planen. 0.4 Temagrupper och utskott med samordningsansvar Temagrupperna (Kompetens och Tillgänglighet) har arbetsområden som ligger inom kongressperiodens teman och deras verksamhet baserar sig i huvudsak på samarbete med utskotten. Temagrupperna har samordningsansvar inom det egna arbetsområdet, men inte för hela temat de ligger under.

3 3 Två av utskotten (Miljö och Trafiksäkerhet) arbetar som de andra utskotten inom sitt eget område, men har samtidigt ansvaret att stöda de övriga utskotten och temagrupperna för en balanserad helhetsbehandling av respektive tema under kongressperioden. Detta sker förslagsvis genom temaseminarier. Samordningsansvaret bör synas i verksamhetsplanerna. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kongressperiodens teman behandlas på ett ändamålsenligt sätt, vilket uppföljs och styrs via ställningstaganden till verksamhetsplaner och rapporter. 0.5 Via Nordica 2012 Verksamheten bör vara levande och aktuell. Därför bör resultaten av verksamheten spridas via seminarier och hemsidor fortlöpande. Via Nordica -kongressen 2012 är en blandning av rapportering av NVF:s egen verksamhet och en presentation och profilering av nordisk kompetens i tvärsnittet juni Anvisningar för och planeringen av kongressen separeras till stor del från den övriga verksamhetsplaneringsprocessen. Kongressförberedelserna är dock resurskrävande och bör därför integreras med det övriga arbetet.

4 4 1. Utskott och arbetsområde 1. Utskottets namn: ITS (Generelt arbeidsområde; System for trafikkstyring og informasjon ) 2. Konkretiserat arbetsområde Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter Organisering og samarbeid rundt ITS Interoperabilitet og standardisering Utvikling, etablering og drift av ITS-systemer 3. Utskottets ledande ordför. Even Myhre NORGE 4. Utskottets ledande sekr. 5. Ordförande och sekreterare i de övriga länderna Internasjonalt (nordisk): Kjersti Leiren Boag Nasjonalt: Christian Røkke Land Ordförande Sekreterare FIN Petri Rönneikkö Anders Granfelt S Clas Roberg Kristina Schmidt ISL Jónas Snæbjörnsson Nicolai Jonasson DK Per Hedelund Charlotte von Scholten / Rene Ring

5 5 2. Verksamhetsplan Utskottet skall beskriva verksamheten på en generell nivå för hela perioden, uppställa resultatmål samt konkretisera målen och verksamheten för de olika delperioderna. 6. Generell verksamhetsplan inklusive resultatmål för hela perioden : RESULTATMÅL: Bidra til utvikling av ITS området i Norden og mot Europa! Involvering av ITS fagmiljøet på tvers av bransjen (myndigheter, leverandører, konsulenter, osv.), og mot andre fagområder/ utvalg i NVF, samt beslutningstakere! NVF-ITS skal bidra til faglig diskusjon innen Norden! Disse mål skal nåes gjennom å: Behandle tradisjonelle og innovative emner med bred interesse i sektoren. Sikre en felles nordisk innsats på det faglige arbeidet. Skape et nordisk nettverk både faglig og sosialt. Informere om og diskutere interessante temaer som foregår i Norden gjennom åpne seminarer og workshops, samt besøke relevante og interessante prosjekter/ demos gjennom befaring og studiebesøk. Konkrete resultatmål for perioden synliggjøres i punktene for perioden

6 6 7. Konkret verksamhetsplan för delperioden (mål, aktiviteter osv.) Kickoff f&s september 2008 på Hell for å planlegge virksomheten i perioden og avklare premisser og arbeidsform for ITS-utvalget. f&s-møte 30.oktober Vegdirektoratet Oslo for å sluttbehandle Virksomhetsplan etter behandling i de nasjonale utvalg. Virksomhetsplan for NVF-ITS leveres Forbundsstyre innen 15.november. Avklaring om fremtidens internett/ web for ITS-utvalget og oppdatering av nettsider. Oppstart prosjekt Terminologiordbok, rev 3. f&s- møte Danmark/ København 2.februar 2009; fellesmøte f&s for utvalg ITS og Informasjonssystemer med hensikt å avklare samarbeid i perioden og grenser mellom ITS og Informasjonssystemer (bl.a felles aktivitet og utstilling ifm ITS world Stockholm september 2009, og felles seminar inkl. Baltikum 2010?). Utvalgsmøte Danmark/ København 2-3.februar Tema: Samarbeid med nasjonale ITS organisasjoner- utfordringer ITS i nordisk og europeisk perspektiv. f&(s)-møte København og styremøte rev. ITS-ordbok 2.april 2009 f&s- møte Island 4.juni 2009 Utvalgsmøte Island 4-5.juni Tema: Nasjonale ITS-strategier Studiebesøk Island 4-5.juni Tema: Befaring Vestkysten f&s- møte Sverige/ Stockholm i forbindelse med ITS-World Congress, september Kort utvalgsmøte i Sverige/ Stockholm i forbindelse med ITS- World Congress, september Tema: ws revisjon Virksomhetsplanen fra , og tema ViaNordica Samarbeid med Informasjonssystemer i forbindelse med Stockholm (felles utvalgsmøte og/ eller utstilling ITS world). Seminar Sverige- delta på ITS world Stockholm september Tema ITS in Daily life. f&s møte oktober København; tema: revisjon Virksomhetsplan og fellesmøte styringsgruppe og expertgruppe ITS-termordbok 15.november 2009; revidert Virksomhetsplan for inn til NVF forbundsstyre Resultat, referat foreligger, referat foreligger ( ; MoU og godkjent prosjektplan OK f&s, møte IKT-utvalg 2.april 2009 (ifm ekstra f-møte og styremøte ordbokrevisjon). 3.juni september september 2009 OK felles utstilling organisert av Sverige

7 7 8. Konkret verksamhetsplan för delperioden 2010 (mål, aktiviteter osv.) Videreføring av prosjekt revisjon ITS-terminologiordbok, ver 3 f&s-møte medio april 2010 i Oslo i forbindelse med nasjonale ITS-konferansen i Oslo april 2010 f&s-møte Sverige/ Gøteborg mai 2010 Utvalgsmøte Sverige/ Gøteborg mai Tema: esafety / Samhandlende systemer (samarbeid/ innlegg TS-utvalget). Workshop ITS-Terminologiordbok. Studiebesøk Sverige/ Gøteborg vår Tema: esafety og IVSS- oppsummering resultater (samarbeid med TS-utvalget) f&s-møte Finland/ Åbolands skjærgård august 2010 Utvalgsmøte Finland/ Åbolands skjærgård august Tema: Organisering av ITS/ forvaltningsreform Seminar Finland/ Åbolands skjærgård august Tema: ITS i tunneler (samarbeid med Tunnelutvalget) f&s møte oktober 2010; revisjon av Virksomhetsplan november revidert Virksomhetsplan for 2011-juni 2012 inn til NVF- forbundsstyre Resultat OK, fase 1 sluttføres desember april 26.mai 27.mai 28.mai 30.august Helsinki, ws temagruppe Kompetanse 1.september, ws/ brainstorm prosjekter NordFOU 31.august 27.oktober Gardermoen Oslo

8 8 9. Konkret verksamhetsplan för delperioden (mål, aktiviteter osv.) Sluttføre prosjekt revisjon av ITS-terminologiordbok, ver 3, fase 2 og fase 3 ihht prosjektplan f&s-møte København 6.mars 2011 Seminar Danmark 7.mars 2011; Tema: Intelligent trafikk på digitale veje, (samarbeid med Infosystemer/ IKT som har ansvaret og oppdraget fra NVF og eventuelt med deltakelse fra Baltikum). f&s-møte Trondheim 30.mai 2011 Utvalgsmøte og studiebesøk Norge mai Trondheim; Tema: ITS på veg mot 2020/ testarenademo/ testlab- info/ styringssystem for kollektivtrafikken, kompetanse og rekruttering. f&s-møte ultimo september 2011 Utvalgsmøte og studiebesøk Ålborg Danmark ultimo september 2011 f&s-møte ultimo oktober 2011 Oslo 15.november 2011; rapportering resultat perioden og avslutningsaktiviteter 2012 f&s-møte 1.februar 2012 Arlanda Stockholm Resultat Fase2 avsluttes oktober september 22.september 26.oktober f&s- møte 3.mai 2012 Helsinki Forberedelse og planlegging ViaNordica Island 2012 Forberedelse og planlegging neste utvalgsperiode Sluttføre prosjekt revisjon av ITS-terminologiordbok, ver 3, fase 3 ifht prosjektplan Via Nordica Island juni 2012

9 10. Slutvärdering av verksamheten under hela perioden Status november 2008; Oppstart arbeidet i NVF-ITS har gått meget godt høsten Det er god stemning etter kickoff-møtet på Hell september 2008 og stor entusiasme for å få et fruktbart arbeid i utvalget i perioden, både nasjonalt og nordisk. Spesielt er det interesse av samarbeid på tvers av utvalg, og at ITS skal få en sterk posisjon og forståelse blant de andre utvalgene (vi registrerer også at mange av de andre NVF-utvalgene nevner ITS i sine planer og samarbeidsområder). ITS har valgt å utsette nordiske utvalgsmøter til 2009 for å kunne konsentrere seg om å få en god og forankret virksomhetsplan på plass i høst. Dette gjøres gjennom 2 f&s-møter i tillegg til nasjonal behandling av planene. Status november 2009; Arbeidet i ITS-utvalget har gått greit også i Arrangementer har tilnærmet vært gjennomført i henhold til virksomhetsplanen. Det er tilkommet et ekstra f(&s)-møte 2.april på grunn av ordbokprosjektet. Seminaret i samarbeid med IKT og Baltiske landene er utsatt til 2011 pga uavklarte spørsmål. Ordbokprosjektet går som planlagt, og vi planlegger en utgivelse av versjon 3 i løpet av 2010/ Det er blitt arrangert en workshop med de nordiske ITS organisasjonene. Dette var positivt både for oss i ITS-utvalget og de nordiske ITS-nettverkene, og vi vil fortsette samarbeid fremover innen felles interesseområder. ITS og IKT (Informasjonssystemer) har også gjennomført et møte mellom f&s for å se på samarbeidsrelasjoner og hvordan ta disse 2 fagmiljøene videre i NVF sammenheng. Det ble gjennomført utstilling/ Monter i NVF regi under ITS World i Stockholm september Dette var også et samarbeid mellom ITS og IKT. NVF generelt og ITS/ IKT spesielt ble fremtrukket. Arrangementet ble gjennomført med stor suksess, og det svenske ITS-utvalget gjorde en utmerket jobb i forberedelse og gjennomføring. Status november 2010; Arbeidet i ITS-utvalget har gått greit også i Arrangementer har vært gjennomført i henhold til virksomhetsplanen. Det har vært stor deltakelse på utvalgsmøtene, og flere enn tidligere. Rundt 35 delegater deltok både på møtene i Gøteborg og Åboland. Det er gjennomført workshop om ITS-terminologiordboken på utvalgsmøte Gøteborg. Dette er et viktig og nyttig innspill til arbeidet med versjon3. Det er også gjennomført en workshop sammen med temagruppe Kompetanse, og dette arbeidet oppsummeres av Kompetansegruppen. Det er til sist også gjennomført en workshop/ brainstorm om mulige NordFOU-prosjekter med deltakelse av Brian Gross Larsen (generalsekretær NordFOU). På seminaret i Finland om ITS i tunneler lyktes det ikke å få til samarbeid med og bidrag fra det finske tunnelutvalget, men seminaret ble godt mottatt av deltakerne som i hovedsak var ITS-relaterte. I tillegg har ITS-utvalget bidratt med forslag til tema på andre utvalgs arrangementer. Status november 2011; Arbeidet i ITS-utvalget har gått i henhold til planer også for Vi har gjennomført et fellesseminar mellom ITS og IKT med ca 80 deltakere og 2 studieturer. Deltakelsen har vært meget god, unntatt i Ålborg hvor det godt kunne vært flere deltakere. Til sammen har vi gjennomført det antall seminar og studieturer som var forutsatt i perioden. Vi har ikke fått inkludert Færøyene i ITS-utvalget etter at Thomas Andersson sluttet, og vi avventer en avklaring av at ny representant fra Færøyene skal komme på plass. Når det gjelder ITS-terminologiordboken har dette arbeidet blitt noe forsinket av ulike grunner, men vi regner med å ha versjon 3 klar til Via Nordica Utfordringen ligger i muligheten NVF og ITS-utvalget har i å forvalte og drifte en terminologiordbok av den karaktèr og omfang som versjon 3 får. Dette er en sak vi må avklare med de nordiske vegmyndigheter og ITS-bransjen, samt samarbeid med Piarc. ITS utvalget anbefaler at NVF får inn en representant i Piarc sin Terminologikomitè for å ivareta interessene til terminologiområdet. Forberedelsene til Via Nordica 2012 er startet, og det samarbeides med IKT-utvalget om felles utstilling. 9

10 3. Kalender 10 I kalendern antecknas planerade möten och seminarier samt eventuella andra konkreta händelser. Uppgifterna i kalendern utgör grundmaterial för upprätthållandet av kalendern på hemsidan. Rapporteringsspalten fylls i efter hand eller senast vid rapporteringen av verksamheten i övrigt.

11 11 Planlagda aktiviteter (det vil avholdes utvalgsmøter i tilknytning til alle seminarer og studiebesøk unntatt København vinter 2011) Kick-off for formenn og sekretærer, Norge- Hell Formann og sekretærmøte, Norge- Oslo Seminar i Danmark Studiebesøk Island Seminar Sverige (ITS World Congress Stockholm) Studiebesøk Sverige (Gøteborg) Seminar Finland (Åbolands skjærgård) Seminar Danmark (København), samarbeid IKT-utvalget Studiebesøk Norge (Trondheim) Studiebesøk Danmark (Ålborg) Via Nordica Island Tidpunkt september oktober Februar 2009 Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vinter 2011 Vår 2011 Høst 2011 Sommer 2012 Genomförda aktiviteter, Hell. Utsettes til høst 2011 juni 2009 september 2009 mai 2010 august/ september 2010 mars 2011 mai 2011 september 2011

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 STED: TID: Oslo, Thon Hotel Opera 14. april 2010, kl.1300-1700 TIL STEDE: Norge: Myhre (F), Kjersti Leiren Boag (S), Torbjørn Haugen

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode Møtereferat: Møte: Oppstartsmøte Tunnelutvalget Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A Møtedato: 11.-12.10.2016 Referent: Trine Bye Sagen Antall sider inkl. denne: 7 Deltakere: Harald Buvik, Kjell Windelhed,

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVFs visjon: Kompetans uten grenser

NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVF skal fremme utviklingen innen veg-, vegtrafik- og vegtransportsektoren genom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Utskott

Detaljer

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord Nordisk vegforum kompetanse uten grenser STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, 1.-3. mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord 1 Om Nordiskt vegforum Grunnlagt i Stockholm den 19 juni

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan 2012-2016 Innhold Forord 1. Visjon, formål og rolle 2. Organisasjon 3. Strategiske tema 4. Utvalgsstruktur og arbeidsområder 5. Arbeidsformer 6. Samarbeid med andre

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2012 Gardermoen, 30. oktober 2012 kl 11-16 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Anders Östergård,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 1/2014 Helsinki, 20. januar 2014 kl 10-14 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE

NVF - STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE TESTAMENTE 2012-2016 1 APRIL 2016 NVF STRATEGISK PLANLEGGING TESTAMENTE 2012-2016 2 TESTAMENTE 2012-2016 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Møter 5 2.1 Seminarer 5 2.2 Nordiske utvalgsmøter 6 2.3 Nasjonale utvalgsmøter

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

NVF Organisering og marked

NVF Organisering og marked NVF 2008-2012 Organisering og marked Innspill Bjørn Erik Selnes Møte Helsinki 7. juni 2008 Premisser for nytt utvalg Sammenslått utvalg 13 og 31, sammenslåingen forankring noen føles seg nedlagt? Navn

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 3-16 i NVF norsk avdeling Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Geir A. Mo styremedlem (telefon)

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

Sjeldne Diagnosers Nordiske Brukernettverk. V Hedevig Castberg

Sjeldne Diagnosers Nordiske Brukernettverk. V Hedevig Castberg Sjeldne Diagnosers Nordiske Brukernettverk V Hedevig Castberg 28.2.2014 Sjeldne Diagnosers nordiske brukernettverk Initiativ ble tatt til dette samarbeidet på sjeldenkonferansen på Island for snart to

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport 2000-2003 0. Innledning Norge overtok sekretariatet for det nordiske samarbeidet januar 2001, og

Detaljer

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Utvalg 21 Transportplanlegging Artikkel fra seminar i Norge september 2005 - Toril Presttun Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Nvf 21 har gjennomført et seminar om kundeorientering i de nordiske

Detaljer

Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked

Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked Møtereferat 1 (5) 03.02 2010 Referat ordfører og sekretærmøte Organisering og marked Dato 03.02 2010 Sted Vejdirektoratet, København Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen Matti.Piispanen@tiehallinto.fi

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2015

Referat fra utvalgsmøte 02/2015 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2015 Tid: Tirsdag 15. september kl. 18:00 onsdag 16. september kl. 17:30 Sted: Lofoten Til stede: Edel Austlid Kristin Kråkenes Tor Arne

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Referat fra. NUAS gruppeledermøte 9. og 10. mai 2016

Referat fra. NUAS gruppeledermøte 9. og 10. mai 2016 Referat fra NUAS gruppeledermøte 9. og 10. mai 2016 1 Deltakere: Nils Kjartan Guðmundsson Narby Archives and Records Management University of Island Lars Uhlin Communication Lund University Ari Nisonen

Detaljer

Delprosjekt 3. Felles/gemensamma strategier for forvaltning

Delprosjekt 3. Felles/gemensamma strategier for forvaltning Delprosjekt 3 6. oktober 2009 1 Felles/gemensamma strategier for forvaltning Monika Olsen, Anita Tullrot NORGE SVERIGE SKAGERRAK SKAGERRAK DANMARK 6. oktober 2009 2 Dagens presentation Syfte och ambition

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2011

Referat fra utvalgsmøte 02/2011 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2011 Tid : Mandag 12. september 2011 kl 17:00 tirsdag 13. september kl. 16.00 Sted : Bodø Til : Bodil Rønning Dreyer Odd Nygård Terje Giæver

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge Dato: 01.10.2008 Møtereferat Sted: Gardermoen Dato: 22. sept. 2008 Tid: 10:00-14:45 Møteleder: Referent: Deltakere: Forfall: Referat sendes til: Saksliste: Rolf Johansen

Detaljer

Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009. Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H.

Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009. Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Elmåledagene 27. og 28. oktober 2009 Elmåling Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Lind Agenda Hva har skjedd siden sist? Nye forskrifter i Sverige

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Sprog i Norden. Titel: Språksamarbeid i Norden Forfatter: Ståle Løland. Kilde: Sprog i Norden, 1987, s URL:

Sprog i Norden. Titel: Språksamarbeid i Norden Forfatter: Ståle Løland. Kilde: Sprog i Norden, 1987, s URL: Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Språksamarbeid i Norden 1986 Ståle Løland Sprog i Norden, 1987, s. 89-93 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Detaljer

ELF: Elektronisk fagbibliotek

ELF: Elektronisk fagbibliotek ELF: Elektronisk fagbibliotek Forprosjekt: Prosjektbeskrivelse, budsjett og plan. Ole Husby, BIBSYS 2000-11-29 Bakgrunn for prosjektet Oppdragsgiver for forprosjektet er NUUB. Overgangen til elektroniske

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012 NVF utvalg for Belegninger Møtereferat 1/2012 Agenda 1. Presentasjon av utvalget og hvordan vi arbeider i NVF Utvalgets

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Seminarium för praktiska utövare inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare inm kalk-bränning ch utveckling av histriska kalkputser Trsdag-fredag 16-17 april 2015, Nidars Dmkirkes Restaureringsarbeider, Bispegaten 11, Trndheim Nidars Dmkirkes Restaureringsarbeider(NDR)

Detaljer

Kjøretøy og transporter. Dagsorden. Start 09.00. 0900 Åpning av møte (Asbjørn)

Kjøretøy og transporter. Dagsorden. Start 09.00. 0900 Åpning av møte (Asbjørn) Deltagere 1. Morten Skaugen N 2. Thormod Schau N 3. Pål-Erik Westeng N 4. Steffen Johansen - DK 5. Karl-Erik Kristiansen DK 6. Thomas Rohde DK 7. Finn Bjerremann DK 8. Daniel Arnason ISL 9. Richard ISL

Detaljer

Referat møte i NORDREDs kontaktgruppe 4. 5.april 2011 - Molde

Referat møte i NORDREDs kontaktgruppe 4. 5.april 2011 - Molde Referat møte i NORDREDs kontaktgruppe 4. 5.april 2011 - Molde Til stede: Bo Andersson, Åsa Kyrk Gere, Monica Rhodiner, Johan Gert, Per Firring Jensen, Gudrun Johannesdottir, Tiina Peltola-Lampi, Thomas

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling:

Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling: 06.01.2010 Den Norske Avdeling Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling: Forbundsstyret i NVF vedtok på møtet 27. november 2009 en prosjektplan for arbeidet

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet. Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos

Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet. Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos Erasmus Student Network Erasmus + seminar Johannes Kvam, Education Officer education@esn.no 1989 Erasmus + seminar Johannes

Detaljer

Status iverksatte prosjekter oppfølging

Status iverksatte prosjekter oppfølging 1 iverksatte prosjekter oppfølging Prosjekter EU Cross Border Nordisk Rits-forum Brann og redningstjenesten sett i et klimaendringsperspektiv Styrke og formidle arbeidet fra Minimum Standards and Non-Binding

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs knkretisering av arbeidsmråde, virksmhetsplanlegging g rapprtering fr periden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal knkretisere sitt tildelte arbeidsmråde g lage virksmhetsplan fr hele

Detaljer

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem Møtereferat Styremøte 4-11 i NVF norsk avdeling 11. oktober 2011, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Cristine Ericson styremedlem Olav Slaatsveen

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2013

Referat fra utvalgsmøte 02/2013 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2013 Tid: Onsdag 29.mai kl. 16:30 torsdag 30.mai kl. 13:30 Sted: Stavanger Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt Kristin

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University 28. oktober 2016 kl. 09.00-12.30 Referatet er godkjent på sirkulasjon. Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, konsistoriesalen, 2 vån. Deltakelse:

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2013 København, 8. oktober 2013 kl 10-15 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Færøyene På sak 9 Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 4/2006 den 30. mai 2006 kl. 10-14 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

MØTEREFERAT. PROSJEKT: NVF vintertjeneste STED: Östersund, Sverige Prosj.nr.: 9204 DATO: 2. februar 2011 Møte nr.: 1/-11

MØTEREFERAT. PROSJEKT: NVF vintertjeneste STED: Östersund, Sverige Prosj.nr.: 9204 DATO: 2. februar 2011 Møte nr.: 1/-11 MØTEREFERAT PROSJEKT: NVF vintertjeneste STED: Östersund, Sverige Prosj.nr.: 9204 DATO: 2. februar 2011 Møte nr.: 1/-11 Tilstede: Patrik Lidström Svevia, Sverige Nonstad Vegdirektoratet, Norge Freddy Knudsen

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: VIKARTJENESTER HELSEPERSONELL LEGESPESIALISTTJENESTER VADSØ Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst.

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Telefonmøte. Formænd og sekretærmøde referat 06. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Telefonmøte. Formænd og sekretærmøde referat 06. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 06. møde 2010-20.04. Tid: 08.00-09.00 Sted: Telefonmøte Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen afbud Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen afbud

Detaljer

Prosjekt vinterdrift. Bård Nonstad, Statens vegvesen

Prosjekt vinterdrift. Bård Nonstad, Statens vegvesen Prosjekt vinterdrift Bård Nonstad, Statens vegvesen Innhold Medlemmer Møteplan Prosjektmål Nordisk gruppe for vintertjenste Medlemmer SVERIGE (3) FINLAND (4) ISLAND (2) NORGE (7) DANMARK (6) Patrik Lidström

Detaljer