Spørsmål og svar: Saksnr. 2014/276 Konsulenttjenester. Nr Dato Spørsmål Svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar: Saksnr. 2014/276 Konsulenttjenester. Nr Dato Spørsmål Svar"

Transkript

1 Spørsmål og svar: Nr Dato Spørsmål Svar Vedrørende deltilbud: 1. I Bilag 1 Kompetanseområder, Kapittel 1.3 Kompetansebredde, står det følgende: "Oppdragsgiver ønsker i utgangspunktet å tildele rammeavtaler til Leverandører som kan tilby konsulenter innen flere av disse kompetanseområdene. Dette er likevel ikke til hinder for at Leverandører med en smal og dyp kompetanse kan bli kvalifisert." 2. I Konkurranseregler, Kapittel 1.4 Deltilbud, står det følgende "Deltilbud/delleveranser er ikke aktuelt" Det virker som det er motstrid mellom de ovennevnte punktene. Kan man levere tilbud på kun noen av kompetanseområdene, eller må man tilby på alle? Vedrørende gyldig rammeavtale: Vil den inngåtte rammeavtalen gjelde alle kompetanseområder, eller inngås den område for område? Vedrørende administrative bestemmelser: I Konkurranseregler, Kap. 1.9, del 2 fremkommer det at Bilag 3 skal legges ved tilbudet, men dette fremkommer ikke av tilbudsstrukturen. Skal Bilag 3 til rammeavtalen legges ved tilbudet? Vedrørende kvalifikasjonsrav. Ref Konkurranseregler, Kap. 4.3 B: Skal ressurser navngis i tilbudet?. I Konkurranseregler Kap 2.2 nevnes enhetspriser/enkeltpriselementer som eksempel på opplysninger som kan være forretningshemmeligheter. Skal det oppgis noen Denne konkurransen er på mange måter en prekvalifisering av tilbydere som kan leverer tjenester slik de er spesifisert i konkurransegrunnlaget. Alle oppdrag vil bli kunngjort blant alle som er kvalifisert til rammeavtale ved bruk av minikonkurranser. Teksten under spørsmålets punkt 1 skal påpeke at Tilbyder ikke nødvendigvis må ha en stor kompetansebredde i sine tjenester for å kunne bli kvalifisert til rammeavtale. Teksten under punkt 2 skal angi at Deltilbud i denne konkurransen ikke gir mening/er aktuelt. Punktet kunne i prinsippet vært fjernet. Oppdragsgiver ønsker ikke å tildele rammeavtaler pr område. Derfor kan alle med rammeavtale gi tilbud på de minikonkurransene de til enhver tid har kompetanse og ressurser. Det stemmer at Bilag 3 skal legges ved tilbudet som beskrevet I kap 1.9, del 2. Dette har falt ut av tilbudsstrukturen, og vi ønsker at det legges ved som punkt 4A. Hensikten med kravet beskrevet i kap 4.3 B er å få et inntrykk av kompetansefokus og kompetansenivå i selskapet. Her ønsker vi blant annet at leverandør beskriver fordelingen av ressursers utdanning, kompetanse og sertifisering uten å navngi enkeltressurser. Formålet med denne konkurransen er å inngå rammeavtale med kvalifiserte søkere. I vurderingen vil det kun taes hensyn til kvalifikasjonskravene listet i Konkurransereglene kapittel 4. Pris inngår ikke som et kvalifikasjonskrav. I de enkelte Oppdatert: Side 1 av 9

2 Nr Dato Spørsmål Svar enhetspriser/enkeltpriselementer i tilbudet? minikonkurransene vil pris være et tildelingskriterie, og vil evalueres som beskrevet i Bilag Vedrørende kvallifikasjonskrav. Ref Konkurranseregler, Kap. 4.3, A. Skal det kun oppgis 3 hoved referanser per tilbyder uavhengig av antall kompetanseområder tilbyderen dekker? Det kan synes vanskelig å dekke alle kompetanseområder med stor bredde med 3 referanser. En alternativ fortolkning er at det kan gis 3 referanser per kompetanseområde? Kan kunden utdype dette? Vedrørende rammeavtalens punkt 9.2 I rammeavtalens punkt 9.2 Mislighold av tildelte kontrakter står det som tekst: Mislighold og sanksjoner knyttet til den enkelte tildeling er regulert i den enkelte tildelingskontrakt. Videre er Bilag 4: Mal for forespørsler og avrop et avropskjema og ikke noen fullstendig kontrakt, og da mangler kontraktsreguleringer for avropet. Vi ber om at dette avklares. Kan dere bekrefte at all etterspurt informasjon fra underleverandører er vedlegg D, B og C, selv når man bruker referanser fra underleverandører (punkt 4.3 A andre avsnitt)? Og at de dermed slipper å dokumentere de resterende punktene, CV er, priser eller annet på dette tidspunktet? Vi vil presisere at vi i denne konkurransen ikke vil inngå rammeavtale per fagområde. Det vil si at alle leverandører det inngåes rammeavtale med vil få anledning til å gi tilbud i minikonkurransene som utlyses, uavhengig av hvilket fagområde konkurransen er tilknyttet. Vi mener at leverandøren vil kunne dokumentere relevant erfaring ved å henvise til de tre viktigste og mest relevante leveransene, selv om disse ikke nødvendigvis dekker alle fagområder listet i Bilag 1. Vi ser at henvisningen til tildelingskontrakt i rammeavtalens punkt 9.2 er forvirrende. Vi har endret teksten i punkt 9.2 for å hensynta regulering av den enkelte kontrakt. Revidert avtale er tilgjengelig på Doffin. Som beskrevet i Konkurranseregler 4.1: Dersom leverandør består av hovedleverandør/underleverandør, må alle selskapene som er inkludert levere dokumentasjon i henhold til 4.1.A, 4.1.B, 4.1.C, 4.1.D og 4.1.E. Leveransene det refereres til under 4.3.A må dokumenteres som beskrevet i kravet. Dette gjelder også ved bruk av leveranser fra underleverandør. Det etterspørres ikke CVer på dette tidspunktet, med mindre selskapet er nyetablert og man under punkt 4.3.A vil dokumentere relevant erfaring med bakgrunn i selskapets ansatte. Pris er ikke inkludert som et kvalifikasjonskrav men et tildelingskrav i den enkelte minikonkurranse. Pris skal derfor ikke inkluderes på dette tidspunktet. Oppdatert: Side 2 av 9

3 Kan en underleverandør stå som kontaktperson for rammeavtalen med fullmakt fra hovedleverandør? Er underleverandørs forpliktelse til hovedleverandør avhengig av underleverandørs kapasitet ved et konkret oppdrag i rammeavtalen, eller forplikter underleverandør seg til å være ledig og tilgjengelig for hovedleverandør i hele perioden for rammeavtalen(2 år)? under punkt 4.3. Tilbyderens tekniske og faglige kvalifikasjoner, punkt B, siste kulepunkt: Tilbyder skal redegjøre for kjennskap og erfaring med relevant verktøy, programvare og metodikk. Har oppdragsgiver tatt noen strategiske valg vedrørende ovennevnte som det er relevant å vite om? Kvalifikasjonskrav 4.3.C sier at tilbyder skal ha en fast KAM som er oppdragsgivers kontaktperson, og tilbyder blir bedt om å beskrive hvordan de ønsker å løse dette. Dersom det er ønskelig at en underleverandør er kontaktperson, må dette beskrives. Den juridiske forpliktelsen i avtalen ligger hos hovedleverandør, og tilbudsbrev må signeres av den som står oppført som daglig leder/adm.direktør i Firmattest fra Brønnøysund eller tilsvarende. I forpliktelseserklæringen forplikter en underleverandør seg til å stille ressurser tilgjengelig ved behov. Det vil si at underleverandør forplikter seg til å stille ressurs tilgjengelig i avtaleperioden dersom hovedleverandør melder inn en aktuell ressurs fra underleverandør som tilgjengelig i en konkret konkurranse. Verktøy, programvare og metodikk som benyttes pr. i dag er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Det pågår nå en konkurranse for anskaffelse for prosjekt, program og porteføljestyring. Valg av verktøy planlegges avgjort før sommerferien Er det anledning til å knytte til seg andre underleverandører etter rammeavtale er inngått? Vedrørende dokumentasjonskrav for underleverandør I konkurransegrunnlagets punkt 4.1 står det at underleverandører må levere all etterspurt dokumentasjon under dette punkt. Det antas da at det menes dokumentasjon på 4.1A-E. I Vedlegg D står det at dersom det benyttes, skal også Vedlegg B og C fylles ut. Vedlegg B Informasjon om tilbyder er ikke nevnt som et krav for underleverandører i konkurransegrunnlaget. Skal vedlegg B for Det inngås kun rammeavtaler med kvalifiserte leverandører. En leverandør kan søke om å knytte til seg ytterligere leverandører etter å ha blitt kvalifisert. De samme kvalifikasjonskravene vil gjelde også for framtidige underleverandører. Kravet til utfylling av Vedlegg B for underleverandør står nevnt i Vedlegg D. Dersom tilbyder består av hovedleverandør med en eller flere underleverandører må følgelig Vedlegg B utfylles for alle partene og vedlegges under punkt 2A i tilbudsstrukturen. Oppdatert: Side 3 av 9

4 underleverandør vedlegges tilbudet? Vedrørende tilbudsstruktur I andre fotnote tilknyttet punkt 3.4 Krav til tilbudsutforming står det følgende: «Det er ikke aktuelt å sladde dokumentene 2-6» Ettersom tilbudsstrukturen er 1-4 med inndeling fra A-L stiller vi spørsmål til hva som menes med dokumentene 2-6. Første ledd av fotnote 2.2 referer til vedlegg 2A og vedlegg 3A-E Vedrørende rammeavtalens punkt 2.2 og 9.2 Det vises til Rammeavtalens punkt 2.2 og 9.2. Det fremkommer i disse bestemmelsene at den enkelte bistandsavtale skal baseres på avtalevilkårene som spesifisert i forespørselen samt at mislighold og sanksjoner er regulert i den enkelte tildelingsavtale. Videre vises det til Bilag 4A og 4B som er avropsmalene. Disse inneholder ingen avtalevilkår relatert til bistanden eller mislighold. Det kan således se ut til at det er noe som mangler i disse. Kan Oppdragsgiver klargjøre dette? Vedrørende rammeavtalens punkt 9.2 Vi kan ikke se at det finnes noen øvre begrensning for erstatning, slik man finner i Statens Standard Bistandsavtale. Kan Oppdragsgiver vurdere å innta bestemmelsene knyttet til erstatningsbegrensning i avtalevilkårene slik at de harmonerer med Statens Standardavtaler? Vedrørende rammeavtalens punkt 9.2 Rammeavtalens pkt 6.2, Taushetsplikt er formulert er i realiteten all informasjon underlagt konfidensialitet, helt uavhengig av om den er beskyttelsesverdig eller ikke. Kan bestemmelsen nyanseres noe ved å tilføye er presisering av at dette er begrenset til Informasjon som etter sin natur og innhold er konfidensiell, eller at en eventuelt i bestemmelsen inntar de normale unntaks grunner for slik konfidensialitet? I kvalifikasjonskrav 4.3.B heter det at «tilbyder skal redgjøre for ( ) Ref rammeavtalens punkt 2.2: Som det fremgår av rammeavtalens punkt 1.3 vil vilkårene for det enkelte avrop baseres på vilkårene i rammeavtalen. Dette vil også spesifiseres i avropet. Som beskrevet i avropsmalen vil det i enkelte tilfeller kunne være aktuelt å overstyre vilkårene i rammeavtalen. Dette vil i så tilfelle spesifiseres i forespørselen og avropet. Ref rammeavtalens punkt 9.2: se spørsmål 7 over, med svar I Rammeavtalen punkt 9.2 har tekst om erstatningsbegrensning falt ut. Dette er nå lagt inn, fremdeles basert på avtaleteksten i SSA-B. Revidert versjon av rammeavtalen er tilgjengeliggjort på Doffin. Rammeavtalens punkt 6.2 er revidert med en presisering av tausehetspliktens omfang. Revidert versjon av rammeavtalen er tilgjengeliggjort på Doffin. Kapittel 4.3 oppsummerer kravene til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskrav 4.3.B sier at tilbyders Oppdatert: Side 4 av 9

5 hvordan sikre at kunden til en hver tid tilbys riktig kompetanse». I 4.4.A heter det at tilbyder skal vedlegge «beskrivelse av hvordan Tilbyder vil sikre at Oppdragsgiver blir tilbudt riktige ressurser i forhold til behov og kompetanse» Vi har problemer med å forstå hva som bes om i 4.3.B versus 4.4.A. Begge krav synes å dreie seg om å beskrive hvordan tilbyder fortløpende matcher kompetanse med behov altså med fokus på kapasitetsstyring framfor kompetansestyring. Vedrørende kontaktinformasjon I konkurransegrunnlaget opereres det med flere ulike leverandørroller som alle skal navngis og opplyses kontaktinformasjon for. I bilag 3 spørres det om «Teknisk/faglig kontakt» og «Merkantil kontakt», i vedlegg B om «kontraktsansvarlig» og «kontraktsignerer». Er kontraktsansvarlig og merkantil kontakt synonymer slik at Helse Vest IKT forventer at samme person står oppført for begge disse rollene, eller ser Helse Vest IKT disse rollene som forskjellige og hva er i så fall forskjellen? Videre; hva er teknisk/faglig kontakt relatert til den KAM-rollen det etterspørres i kvalifikasjonskrav 4.3.C? Er dette samme rolle, eller to ulike og hva er i så fall forskjellen? Vedrørende forpliktelseserklæring Ved bruk av underleverandører, må det presiseres hvilke type tjenester og/eller kompetanseområder dette skal leves på i forpliktelseserklæringen? Eller er det tilstrekkelig med en generell formulering av typen «Konsulenttjenester på rammeavtale»? Vedrørende forbehold Vil det være anledning til å ta forbehold i etterfølgende minikonkurranser (forutsatt at forbeholdene ikke utgjør vesentlige avvik)? Vil det være anledning til å ta forbehold i etterfølgende mini- kompetanse må være relatert til Oppdragsgivers potensielle behov for bistand innen IKT kompetanseområdet. Kulepunktet det refereres til i spørsmålet må derfor sees i sammenheng med dette. Hvordan sikrer leverandøren at vi som kunde tilbys riktig kompetanse. I kapittel 4.4 er vi ute etter tilbyders kapasitet og krav 4.4 A må sees i sammenheng med dette. I hvilken grad har leverandør kapasitet til å dekke våre behov. Merkantil kontakt og kontraktsansvarlig vil være synonymer i denne sammenheng. Når det gjelder KAM-rollen det referers til i 4.3 C bees leverandøren redegjøre for hvordan sikre en god og åpen kontakt med kunden, og gode rutiner for oppfølging av den enkelte konsulent. Om denne rollen vil være identisk med kontaktperson for tekniske/faglige (generelle) forhold kan leverandøren selv redegjøre for. Det kan være Tilbyder ønsker å skille mellom en rolle med fokus på oppfølging av konsulenter i arbeid, og en rolle som tar henvendelser av generell karakter. Det kan også være et alternativ å samle dette i en rolle. Det vil være nok med en generell formulering Ja, men dette må beskrives i tilbudsbrevet i den enkelte minikonkurranse. Oppdatert: Side 5 av 9

6 konkurranser som ved motstrid skal gå foran bestemmelser i rammeavtalen (forutsatt at forbeholdene ikke utgjør vesentlige avvik)? Vedrørende viderelisensiering/overdragelse Vennligst beskriv oppdragsgivers behov for å kunne viderelisensiere/overdra rettigheter til tredjeparter, herunder hvilke tredjeparter oppdragsgiver har behov for å kunne viderelisensiere/overdra rettigheter til og hva oppdragsgiver ønsker å viderelisensiere/overdra. Vedrørende rettigheter til resultater, rammeavtalens kapittel 7 Vi vil ha behov for å bestemme at både oppdragsgiver og leverandør har eiendomsrett til alt som utarbeides særskilt for oppdragsgiver under de respektive avropene, dog slik at oppdragsgivers rett til å utnytte programvaren avgrenses til egen bruk. Dette fordi leverandøren først og fremst er en leverandør av programvare, og derfor er nødt til å sikre seg at ingen kunder kan hevde at leverandøren ikke er eier av innhold i nye versjoner av programvaren. Samtidig sikres oppdragsgivers behov ved eierskap og muligheten til intern bruk av det som utvikles. Ensidig overføring av rettighetene til oppdragsgiver kan avtales i enkelttilfeller, men må forhandles fra avrop til avrop. Vedrørende rett til videredistribuering av resultater, rammeavtalens kapittel 7.1 Rammeavtalens Kapittel 7.1 gir oppdragsgiver rett til å videredistribuere resultater av arbeidet til tredjepart. Dette gir oss en risiko for at support-henvendelser om resultatet av arbeidet blir uforutsigbart fordi vi ikke vet hvem resultatene vil kunne distribueres til. Videre distribusjon av resultatene av arbeidene bør derfor kun tillates etter skriftlig samtykke fra oss, der vi ikke kan si nei uten saklig grunn. Vedrørende plikt til å avhjelpe rettslige mangler Nytt punkt: Plikt til å avhjelpe rettslige mangler. Vi vil ha behov for å detaljere beskrivelsen av hvordan Leverandøren går frem for å holde Oppdragsgiver har ingen behov for å overdra rettigheter til tredjepart som er utenfor Helse Vest regionen, inklusiv Nasjonal IKT HF. Det fremgår at konkurransegrunnlaget at konsulenttjenestene i hovedsak er knyttet til bistand, ikke til utviklingsoppdrag. I så fall vil utvikling i hovedsak basere seg på Oppdragsgivers tekniske plattform innenfor eget miljø. Dersom dette er relevant vil det kunne vurderes i den enkelte minikonkurranse. Viser til svar på spørsmål 22 og 23 i dette dokumentet. Dersom Tilbyder ønsker endringer i rammeavtalen, må dette fremstå som avvik i tilbudsbrevet og gjerne med en konkret formulering. Dette vil i så tilfelle bli vurdert under kvalifiseringen. Oppdatert: Side 6 av 9

7 Nr Dato Spørsmål Svar Helse Vest IKT skadesløs for krav og søksmål. Vedrørende åpen kildekode Nytt punkt: Åpen kildekode. Vi har behov for å regulere bruk av åpen kildekode i leveransene, slik at åpen kildekode ikke blir blandet med vår programvare på en slik måte at vi blir forpliktet til å gi vår egen Viser til svar på spørsmål 25 i dette dokumentet kildekode tilbake som åpen kildekode. Bestemmelsen som foreslås vil bli gjort gjensidig, og sikrer således både Helse Vest IKT og leverandøren mot dette. Vedrørende øvre begrensning for direkte tap Avtalen inneholder ingen øvre begrensning for leverandørens ansvar for direkte tap. Vil Helse Vest IKT akseptere en begrensning av ansvaret til en sum tilsvarende den sum som oppdragsgiver betalte for den aktuelle Viser til svar på spørsmål 16 og 25 i dette dokumentet tjenesten som tapet knytter seg til? Vil Helse Vest IKT akseptere en avgrensning av reklamasjonsperioden til ett år etter avslutning av tjenestene? Vedrørende 4.2 a: Hva vurderer dere som en offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon? hvilke tilbydere kan vi benytte? Hva vurderer dere som tilstrekkelig kredittverdighet? Har dere en mal for Vi viser til teksten i Konkurransegrunnlaget. Når det gjelder "garanti fra morselskap" dersom det er nødvendig? Om dere ikke har en garantier må disse utformes slik at de blir juridisk bindende. bestemt mal hva bør morselskapsgaranti inneholde av informasjon for å tilfredsstille deres krav? Vedrørende tilbudsbrev Hvilken beskrivelse ønsker dere under: "Tilbudsbeskrivelse her": Er det hvilke av kompetanseområdene man ønsker å tilby konsulentressurser innen? Vedrørende evaluering Vedrørende bilag 2, punkt 1.4 Evaluering: Vil dere for enkeltoppdrag også vurdere fastpris, ikke kun timepris? Vedrørende referanseprosjekter Hva oppfatter dere er mest relevant å vise til av 1. Prosjekter for bedre kliniske resultater ved hjelp av IT og dataanalyse eller 2. Prosjekter med Oppdragsgiver ønsker at Tilbyder synliggjør sine kompetanseområder i tilbudsbrevet. Viser forøvrig til svar på spørsmål 2 og 6 i dette dokumentet. Dette vil beskrives i den enkelte minikonkurranse. Viser til svar på spørsmål 23 i dette dokumentet. Vi viser her til teksten i konkurransegrunnlaget og ber Tilbyder evaluerer hvilke referanser som best viser relevant kompetanse. Oppdatert: Side 7 av 9

8 vurdering og forbedring av IT systemer uten direkte link til kliniske resultater? Vedrørende eiendomsrett Kan Helse Vest vurdere å endre bestemmelsen knyttet til eiendomsrett slik at Leverandøren i andre oppdrag kan gjenbruke elementer av det en har levert? Alternativt kan det i Rammeavtalen åpnes for at det i det enkelte avrop avtales alternative løsninger omkring spørsmålet om rettigheter til resultatet? Vedrørende utskifting av konsulenter I avsnitt 3.3, kan vi ikke se at det er spesifisert at det bør foreligge en gyldig grunn for at Oppdragsgiver skal kunne avvise eventuelle tilbud om erstatningsresurser. Vi skulle gjerne se at en tekst legges inn som tydeliggjør at Oppdragsgiver ikke kan motsette seg en utskifting, hvis det ikke foreligger en gyldig grunn. Vedrørende opphavs- og eiendomsrett I siste stykket i avsnitt 7.1 er det spesifisert «Leverandøren beholder eiendomsretten til sitt forhåndsutviklede materiale inklusive videreutviklet del av dette dersom det er benyttet i leveransen.» Har dere mulighet å utdype om dette også gjelder material utviklet av underleverandører samt hva som gjelder for videre bruk av dette materiale hos tredjeparter til Oppdragsgiver. Vedrørende mislighold av tildelte kontrakter I slutten på avsnitt 9.2 er det spesifisert «Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag eller et øvre estimat for den tildelte kontrakt, eksklusive merverdiavgift.». Har dere mulighet å utdype om denne begrensning på erstatning gjelder de enkelte avropene eller om det er den akkumulerte summen under hele rammeavtalen? I utgangspunktet er svaret nei, men dersom vi ser at dette er relevant vil det kunne vurderes i de enkelte minikonkurranser. Vi oppfatter at kapittel 3.3 i Rammeavatalen er tilstrekkelig. Årsak til eventuell avvisning av erstatning vil bli begrunnet av Oppdragsgiver. Underleverandør vil betraktes på lik linje med leverandør. Viser for øvrig til svar på spørsmål 22 i dette dokumentet. Begrensningene på erstatning gjelder det enkelte avrop. Oppdatert: Side 8 av 9

9 Nr Dato Spørsmål Svar Vedrørende deres vurdering av tilbud I Bilag 1 er det spesifisert ni kompetanseområder, vil disse områder evalueres hver for seg eller er det, det samlede bildet som blir vurdert? Kan man by på deler av et kompetanseområde, eller må man Viser til svar på spørsmål 2 og 6 i dette dokumentet. by på og dekke hele kompetanseområdet? Vedrørende definisjon av Oppdragsgiver I Rammeavtalen avsnitt 1.4 og i avsnitt 1.1 i konkurransegrunnlaget er det spesifisert at de virksomheter som kan gjøre avrop på Avtalen er Helse Vest IKT AS og Nasjonal IKT HF. Er det slik at det er ulike kompetanseområder spesifisert i Bilag 1 som er tiltenkt de ulike virksomhetene eller er alle kompetanseområder relevante for begge virksomhetene? Alle kompetanseområder kan være relevante for begge virksomheter. Oppdatert: Side 9 av 9

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

Rammeavtaler IKT-konsulenter Svar på spørsmål til konkurransen

Rammeavtaler IKT-konsulenter Svar på spørsmål til konkurransen Rammeavtaler IKT-konsulenter Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 29.09.15... 2 3. Spørsmål mottatt per 4.10.15... 2 4. Spørsmål mottatt per 10.10.15...

Detaljer

Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen

Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Kommunikasjonstjenester Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 05.12.2016... 2 3. Spørsmål mottatt per 16.12.2016... 3 4. Spørsmål mottatt per 09.01.2017...

Detaljer

versjon 2015 Innhold:

versjon 2015 Innhold: Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Teknisk tredjepartsvurdering Ny Teknologi Svar på spørsmål til konkurransen

Teknisk tredjepartsvurdering Ny Teknologi Svar på spørsmål til konkurransen Teknisk tredjepartsvurdering Ny Teknologi Svar på spørsmål til konkurransen Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 14.03.2014... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, Kunngjøringsreferanse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Tjenester innen Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendommer INNHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon...

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Tillegg 2: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg 2: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: KONSULENTTJENESTER IKT VADSØ: 22.04.2016 Tillegg 2: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR TIL PREKVALIFISERINGSGRUNLAGET

SPØRSMÅL OG SVAR TIL PREKVALIFISERINGSGRUNLAGET ORG.NR. 984 661 177 NSB Dato: 18.11.2013 Prinsensgate 7-9 Saksnr: K-00132 N-0048 Oslo Deres ref: T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 15 31 75 nsb.no Til tilbyderne SPØRSMÅL OG SVAR TIL PREKVALIFISERINGSGRUNLAGET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rammeavtale for levering av grafiskeog kommunikasjonsfaglige tjenester

Rammeavtale for levering av grafiskeog kommunikasjonsfaglige tjenester Rammeavtale for levering av grafiskeog kommunikasjonsfaglige tjenester Konkurransebestemmelser Referanse: 13/00770 Norsk Helsenett SF Innholdsfortegnelse Rammeavtale for levering av grafiske- og kommunikasjonsfaglige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Avklaringer, svar på innkomne spørsmål og referat etter tilbudskonferanse 24. mars 2014, NHO- bygget

Avklaringer, svar på innkomne spørsmål og referat etter tilbudskonferanse 24. mars 2014, NHO- bygget Avklaringer, svar på innkomne spørsmål og referat etter tilbudskonferanse 24. mars 2014, NHO- bygget Avklaringer: Utsatt frist for å levere tilbud På grunn av nedenstående presiseringer og mange innkomne

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune Tilbudsfrist 08.08.2016 kl. 12.00 ROLLAG KOMMUNE - JUNI 2016 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av Rammeavtale for kjøp av rådgivning i forbindelse med revisjon av SAP Saksnummer: 2017/00140 1 Innledning 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulent Prosessansvarlig Visma Flyt Skole Konkurransegrunnlag 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Beskrivelse av behov/oppdrag og omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen TILBUDSINNBYDELSE FORPROSJEKT Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Tilbudsfrist 05.10.2011 kl. 12.00 Kongsbergregionen inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester/prosjektledelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens øvrige oppdragsgiver(e)... 3 1.3

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Kort beskrivelse av behov/oppdrag og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn

Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/30726223.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201103783 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV Evaluering av museumsreformen i Akershus KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold... 3 1.2 Oppdragsgivere... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Revidert :16:54 Konkurransegrunnlag Innholdsfortegnelse 1 Oppdragsgiver 2 Anskaffelsen 2.1 Formål 2.2 Omfang 2.3 Leveranser 2.4 Kontraktstype 2.5 Kontraktens varighet 2.6 Vedståelsesfrist 2.7 Forbehold og presiseringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser

Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Konkurransegrunnlag For anskaffelse av Rammeavtale på vedlikehold og kjøp av Microsoft Enrollment for Application Platform lisenser Dokumentets dato: 15.10.2013 Saksnummer: [2011021865] Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Spørsmål innkommet i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita, saksnummer 12/121

Spørsmål innkommet i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita, saksnummer 12/121 Spørsmål innkommet i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita, saksnummer 12/121 1) Spørsmål til konkurransegrunnlaget (mottatt 14.02.12): Vi har et spørsmål relatert til regnearket: I kolonne B

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Kundens krav til Bistanden beskrives her Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Oppdragsgiver har store forventninger om en effektiv løsning

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Tilbyderkonferanse

Tilbyderkonferanse Tilbyderkonferanse 03.04.2014 Anskaffelsesprosess Hurtiguniformering DL nr: 201400051 Formålet med tilbyderkonferansen Gi bedre forståelse for anskaffelsen gjennom: å presentere / gå gjennom konkurransegrunnlaget

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Rammeavtale for Konsulenttjenester utvikling og fornyelse, hovedsakelig innenfor IKT Saksnr.

Skjema for spørsmål og svar angående: Rammeavtale for Konsulenttjenester utvikling og fornyelse, hovedsakelig innenfor IKT Saksnr. Skjema for spørsmål og svar angående: Rammeavtale for Konsulenttjenester utvikling og fornyelse, hovedsakelig innenfor IKT Saksnr. 201400189 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlaget Pkt 1.5.2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017 KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Om avtalen... 3 2.1 Avtalen vil omfatte... 3 2.2 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 3 Om konkurransen... 3 3.1 Prosedyre... 3 3.1.1 Taushetsplikt...

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV IKT Konsulentbistand

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV IKT Konsulentbistand KVALIFIKASJONSGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV IKT Konsulentbistand - Leveranseområde 1: Ledelse, Arkitektur og Design - Leveranseområde 2: Utvikling ANSKAFFELSESNR. E-0208 FRA Entur AS (Oppdragsgiver) UTSENDT

Detaljer

Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester - strategi. Saksnummer: 13/ Bilag 1 Kundens krav til leveranser

Anskaffelse av rammeavtaler IKT konsulenttjenester - strategi. Saksnummer: 13/ Bilag 1 Kundens krav til leveranser Saksnummer: 13/00341 Bilag 1 Kundens krav til leveranser Innhold 1.1 Etterspurt kompetanse... 3 1.2 Redegjørelse for etterspurt kompetanse... 3 1.3 Metodikk for kompetanseoverføring... 3 1.4 CV-er... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Advokatbistand innenfor merverdiavgiftsrett, herunder merverdiavgiftskompensasjon Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Anskaffelse 26/2016 Arbeidsmiljøkartlegging Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: - Dette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur. Åpen konkurranse. Konkurransegrunnlag

LILLESAND KOMMUNE. Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur. Åpen konkurranse. Konkurransegrunnlag LILLESAND KOMMUNE Tjenestekjøp prosjektstyringsverktøy og datateknisk infrastruktur Åpen konkurranse Konkurransegrunnlag 2 av 9 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse:... 2 2 Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG For kjøp av Konsulenttjenester - Informasjonssikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Invitasjon... 3 2 Generell informasjon... 3 3 Innlevering av forespørsel... 3 4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Del 2 Kontraktsutkast. Bilag 1 9

Del 2 Kontraktsutkast. Bilag 1 9 BILAG 1 9 Side 1 av 13 Konkurransegrunnlag sak 12/1708 Anskaffelse av rammeavtale/forvaltning Microsoftlisenser Del 2 Kontraktsutkast Bilag 1 9 BILAG 1 9 Side 2 av 13 Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020):

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020): SAK 15/2527 SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE 2016-2018 (2020): Sist oppdatert 22.02.2016 kl 0840 Spørsmål under er reist til oppdragsgiver, og publiseres til alle interessenter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Simonsen Advokatfirma DA Att. Jan Sandtrø Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/212 19.05.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG

KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse etter Forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Rederi Konkurransegrunnlag Del II Anskaffelse av rammeavtale - Konsulentbistand - Teknisk bistand Avtale og Bilag til avtale, herunder kravspesifikasjon Kystverkets saks nr. 2015/3618 Veiledende bilag

Detaljer