Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 VEDTAK. 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 VEDTAK. 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering."

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 Forslag til VEDTAK 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering. 2. Styret ser fortsatt alvorlig på den økonomiske driftssituasjonen i helseforetaket, og ber om at nødvendig oppfølging av tiltak for å oppnå budsjettert resultat i 2017 utføres parallelt med prosessen knyttet til arbeidet med «omstilling kort sikt». 3. Styret legger til grunn at budsjettenes forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. Brumunddal, 19. januar 2017 Alice Beathe Andersgaard administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK Innledning og bakgrunn Administrerende direktør legger med dette fram en sak med ny gjennomgang og kvalitetssikring av divisjonsvise salderte budsjetter for De divisjonsvise tiltakene slik de ble lagt fram i sak «Mål og budsjett 2017», er supplert med nye tiltak for å sikre at de økonomiske målene nås. I tillegg har divisjonene tatt med tiltak som er knyttet til «omstilling kort sikt», jf. styresak Det er tatt hensyn til foreløpig resultat for 2016 og andre forhold som er blitt kjent etter behandlingen i styremøte 15. desember. I vedtaket for sak «Mål og budsjett 2017» heter det: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2017 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 80 millioner kroner. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret er inneforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst i Oppdrag og bestillerdokumentet som vil foreligge primo februar Styret merker seg at det er omfordelt ekstra midler til de somatiske divisjonene og at det er satt av midler som skal støtte opp under omstillingen som skal gjennomføres på kort sikt. Begge tiltakene gjennomføres for å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon i de somatiske divisjonene i foretaket. 3. Styret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 4. Styret ber om at divisjonenes balanserte budsjetter presenteres i styremøte 26. januar Styret forventer at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2017 på divisjonsnivå, sammen med gjennomføring av tiltak knyttet til omstilling kort sikt i tråd med vedtak i sak Side 2 av 9

3 Tabellen under viser foreløpig årsresultat for 2016 for divisjonene og Sykehuset Innlandet (SI) samlet Kr Resultat 2016 Relativt Divisjon Resultat Budsjett Avvik avvik % Stab ,5 % Elverum / Hamar ,5 % Gjøvik ,9 % Lillehammer ,2 % Prehospitale tjenester ,3 % Habilitering/rehabilitering ,4 % Medisinsk service ,1 % Psykisk helsevern ,6 % Eiendom og Internservice ,1 % Kongsvinger ,8 % Tynset ,0 % Felles ,6 % Forskning ,0 % Resultat ,1 % Foretaket som helhet har et positivt resultat på 61,9 millioner kroner. Dette er midler som skal brukes til investeringer. Oversikten viser at divisjonene og stab samlet har et negativt resultat i De somatiske divisjonene har et negativt resultat på minus 97,4 millioner kroner i 2016, og har for høy inngangsfart i Resultatet for 2016 ble likevel bedre enn prognosen etter november viste. Utviklingen for de somatiske sykehusene er fremdeles bekymringsfull, og driften, unntatt Tynset, er ikke i tråd med økonomiske rammer. Budsjettert årsresultat for 2017 for Sykehuset Innlandet er 80 millioner kroner. Endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillingsdokumentet som vil foreligge i februar Saksfremstilling Om budsjettarbeidet for 2017 Budsjettprosessen i foretaket startet våren 2016 med klargjøring av mål og krav fra økonomisk langtidsplan (ØLP) og teknisk tilrettelegging i budsjettsystemene. Budsjettarbeidet i divisjonene startet rett etter at ØLP-tallene var kjent. Arbeidet omfattet møter mellom divisjonsledelsen og avdelingsledelsen samt ledere på nivå fire med støtte fra HR- sjefer og divisjonscontrollere. Divisjonene har lagt opp egne møteplaner for budsjettarbeidet. Tillitsvalgte og vernetjeneste både på divisjonsnivå og foretaksnivå har vært involvert i prosessen. I forbindelse med arbeidet knyttet til saldering av divisjonsbudsjettene har det i tillegg blitt gjennomført dialog med tillitsvalgte og vernetjeneste ved aktuelle divisjoner. Side 3 av 9

4 Budsjettet settes opp på disse nivåene: 1. Sykehuset Innlandet Divisjon Avdeling Ansvarssted (sengepost, poliklinikk mm) 2. Kostnads-/inntektskonto 3. Periodiseres på årets 12 måneder. Budsjettet for lønnskostnader tar utgangspunkt i bemanning i årsverk på hvert ansvarssted og settes opp per stillingskategori (sykepleier, lege, ambulansearbeider osv) med faktisk gjennomsnittslønn for de aktuelle kategoriene. Kostnader til feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift beregnes i budsjettmodellen basert på de aktuelle satsene (f.eks. differensiert arbeidsgiveravgift). Budsjettet for aktivitetsbaserte inntekter (innsatsstyrt finansiering) bygger på at antall pasienter til henholdsvis innleggelse og poliklinikk blir lagt inn for de aktuelle avdelingene. Inntekten beregnes deretter med utgangspunkt i avdelingens pasientsammensetning («DRG indeks» som er et utrykk for dette) og den gjeldende DRG-prisen. Alle budsjettposter samt bemanning og aktivitet fordeles over årets måneder (periodiseres). Etter at budsjettarbeidet er gjennomført på divisjonsnivå blir budsjettet justert opp til 2017 prisnivå med utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger. Pensjonskostnader blir avstemt mot siste aktuarberegning. For 2017 ble også budsjettet justert på alle aktuelle kostnadsarter og ansvarssteder for å fange opp effekten av momskompensasjonsordningen. Alle divisjoner har budsjettert med et resultat i 0. Eventuelt positivt resultat på divisjonsnivå kan disponeres av divisjonen til egne prioriterte investeringer, dersom ikke annet avtales med aktuell divisjonsdirektør. Det positive resultatet for foretaket som helhet budsjetteres på fellesområdet. Det positive resultatet på fellesområdet brukes til investeringer i bygg, medisinsk teknisk utstyr, ambulanser, IKT og annet for hele foretaket. Periodisert budsjett akkumulert for Sykehuset Innlandet ble oversendt til Helse Sør-Øst 6. januar Budsjettet rapporteres i budsjettsystemet som alle foretakene i Helse Sør-Øst benytter. Den økonomiske utfordringen til divisjonene I budsjettarbeidet for 2017 tar divisjonene utgangspunkt i sine prognostiserte resultater for 2016 og leverer tiltak i forhold til prognostisert årsresultat. Da budsjettet ble behandlet i styremøtet i desember 2016, var fire av de somatiske divisjonene ikke i mål med å finne tiltak for hele den beregnede økonomiske utfordringen for Alle andre divisjoner og stab hadde salderte budsjetter, noen også med ekstra tiltak for å gå med positivt resultat for å kunne bruke dette til investeringer i I sak «Mål og budsjett 2017» er det en styrking av de somatiske divisjonene og divisjon Medisinsk service på 45 millioner kroner utover forutsetningene i ØLP-prosessen. De somatiske sykehusene, unntatt Tynset, har i 2016 hatt store utfordringer med å holde budsjettrammene. Den negative inngangsfarten i 2017 øker budsjettutfordringen til de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, i Midlene består av økte aktivitetsvekstmidler fra Helse Sør-Øst, tilbakeføring av trekk av midler til nye behandlere i ISF-systemet og styrking til forventede økte medikamentkostnader i Fordelingen av disse midlene reduserer utfordringen til de somatiske divisjonene og divisjon Medisinsk service med ca. 45 millioner. Side 4 av 9

5 Tabellen nedenfor viser status budsjett/tiltak per somatisk divisjon ved behandling av budsjettsaken for 2017 ( ): 1000 kr Divisjoner Tiltak Omstilling kort sikt og restutfordring Sum Elverum / Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Totalsum Ved budsjettleveransen i desember synliggjorde de somatiske divisjonene en restutfordring eller behov for tiltak knyttet til «omstilling kort sikt» på om lag 48 millioner kroner. Endring i utfordringsbildet for divisjonene Etter styremøtet 15. desember 2016 ble det holdt ekstraordinære oppfølgingsmøter med de somatiske divisjonene som ikke var i mål med tiltaksarbeidet for å oppnå budsjettbalanse for Under vises større endringer som styrker budsjettet for 2017 samt de salderte budsjettene. 1. Effekt av endringer i innsatsstyrt finansiering (ISF-systemet) for 2017 «grupperingseffekter» Aktivitetsbaserte inntekter i somatikken er priset gjennom innsatsstyrt finansiering. Prisen pr pasient avhenger av et beregnet gjennomsnittlig ressursforbruk for å behandle en pasient med en gitt diagnose. Den beregnede kostnaden kan variere fra år til år avhengig av bl.a. pris på medikamenter, behov for implantater, gjennomsnittlig liggetid som synliggjøres i DRG-pris. Hvert år kommer det et oppdatert grupperingssystem som viser hvor mye inntekter helseforetaket vil få pr pasientgruppe i kommende år, og kan utfra det beregne neste års inntekter basert på aktivitet og pasientsammensetning tidligere år. Grupperingseffekter består i at behandling av de samme pasientene gir flere eller færre poeng enn året før. Årsaker til dette er: Endringer i logikk Endringer i vekter (dvs. ressursforbruk pr diagnose/pasient i ISF-systemet) Disse endringene er fastsatt av Helsedirektoratet og kommer som følge av observerte endringer i kostnader for de enkelte diagnoser. Helsedirektoratet bygger på statistikk samlet inn fra sykehusene i Norge. Målet er at ISF systemet skal speile kostnadsbruken i sykehusene. Konsekvensen er at inntektene blir større eller mindre gitt de samme pasientene. Etter budsjettleveransen i desember ble grupperingssystemet for 2017 tilgjengelig. En foreløpig beregning av pasientene i 2016 med ny grupperingslogikk viser at det vil gi en økning på om lag 42 millioner kroner i Når det gjelder ISF-inntektene på høykostmedisiner er det en nedgang i inntekter på om lag 20 millioner kroner. Dette er knyttet til momskompensasjonsordningen, da kostnadene knyttet til kjøpet av disse medikamentene er redusert pga av at merverdiavgiften blir kompensert. I henhold til tidligere års prinsipper, blir divisjonene trukket 50 % i basisinntekter dersom det blir en positiv grupperingseffekt, og de blir tilført 50 % i basisinntekter dersom Side 5 av 9

6 grupperingseffekten er negativ. Dette fordi foretaket er funksjonsfordelt, og en sterk reduksjon i inntekter knyttet til en diagnose kan være vanskelig å tilpasse seg for en avdeling eller divisjon på kort sikt. I 2017 er det positiv grupperingseffekt for alle somatiske divisjoner, og dette bedrer situasjonen for de i Dette er en effekt som ikke var kjent i budsjettleveransen i desember. For 2017 utgjør dette netto om lag 21 millioner kr for de somatiske divisjonene Kr Netto effekt pr Divisjon divisjon Divisjon Elverum-Hamar Divisjon Gjøvik Divisjon Hab-Rehab Divisjon Kongsvinger Divisjon Lillehammer Divisjon Tynset 593 Totalsum Tilskudd i forbindelse med innføring av radiologisystemet pacs/ris I tråd med budsjettsaken ble det gitt 1,5 millioner kroner til de somatiske sykehusene, som en støtte til innføringen av systemet. Fordelingen er gjort basert på andel i tabell under Kr Divisjon Andel Til fordeling pr divisjon Divisjon Elverum-Hamar 40 % 600 Divisjon Gjøvik 20 % 300 Divisjon Lillehammer 20 % 300 Divisjon Kongsvinger 15 % 225 Divisjon Tynset 5 % 75 Totalsum 100 % Disse midlene var ikke fordelt i sak og styrker budsjettene til de somatiske sykehusene. 3. Foreløpig årsresultat 2016 bedret inngangsfart 2017 Foreløpig årsresultat 2016 viser en bedring i årsresultatet enn prognosen viste i budsjett-saken i desember. For de somatiske sykehusene utgjør dette 7,2 millioner kroner, noe som bedrer inngangsfarten inn i 2017 med tilsvarende beløp. 4. Engangstilskudd divisjon Kongsvinger Helse Sør-Øst etablerte høsten 2016 et prosjekt som skal vurdere Kongsvinger sykehus sin foretakstilhørighet. På grunn av dette pågående utredningsarbeidet er det vurdert som riktig å avvente et omstillingsarbeid lokalt ved divisjon Kongsvinger før overordnede rammebetingelser og faglig profil er avklart i samarbeid med Helse Sør-Øst og Akershus universitetssykehus. På denne bakgrunn har administrerende direktør vurdert at det er behov for å gi divisjon Kongsvinger en engangsstøtte på om lag fem millioner kroner i Side 6 av 9

7 Oppdaterte divisjonsvise oversikter Tabellen under viser oversikt over tiltak pr divisjon, fordelt på inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak. Der tiltakene utgjør mer enn beregnet utfordring, fremkommer dette som buffer. Dette skal ivareta uforutsette utgifter, og at ikke alle tiltak får forventet effekt. Omstillingstiltak 2017 Beløp Divisjon Beregnet utfordring Tiltak Inntektsøkende tiltak Andel i % Kostnadsreduserende tiltak Andel i % Tiltak omstilling kort sikt Buffer Elverum Hamar % % Gjøvik % % Lillehammer % % Prehospitale tjenester % % Habilitering og rehabilitering % % Medisinsk service % % Psykisk helsevern % % 0 0 Eiendom og internservice % % Kongsvinger % % Tynset % % Stab % % Sum % % I tabellen over vises beregnet utfordring til den enkelte divisjon og sum tiltak som er levert. Tiltakene er kategorisert i andel inntektsøkende tiltak og andel kostnadsreduserende tiltak, og eventuelt buffer. Det er stor variasjon mellom andel av inntektsøkende og kostnadsreduserende tiltak for den enkelte divisjon, og for foretaket som helhet utgjør inntektsøkende 21 % av sum tiltak og 70 % på andel kostnadsreduserende tiltak. Erfaringsmessig er det større risiko knyttet til inntektsøkende tiltak enn til kostnadsreduserende tiltak. Det har også ofte vist seg at de beste oppnår om lag 75 % måloppnåelse for planlagte tiltak. For divisjon Tynset, divisjon Prehospitale tjenester og stab har disse positiv inngangsfart i 2017 som er større enn trekket de har fått i basis i budsjettet for Dette vises som negativ utfordring i tabellen. Når de i tillegg lager tiltak vil de sitte igjen med en buffer. Dette er med på å styrke robustheten til budsjettet for disse divisjonene. Kolonnen «omstilling kort sikt» refererer seg til tiltakene den enkelte divisjon har satt opp knyttet til forventet økonomisk effekt av «omstilling kort sikt» for sin divisjon i Dette er bl.a. knyttet til forventet effekt av sammenslåing og samarbeid til en divisjon Gjøvik-Lillehammer, reduksjon av liggetider basert på beste praksis i foretaket med nedtak av senger og bemanning i tilknytning til dette. De fleste av tiltakene vil kun ha virkning deler av året i 2017 og derfor er summen totalt sett lavere enn beregningene i styresak «Omstilling kort sikt» Negative budsjettavvik for de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, i 2016 og for høy inngangsfart inn i 2017, medfører behov for kostnadsreduserende og effektive tiltak for å snu den negative utviklingen. Dette må gjennomføres parallelt med prosessene og arbeidet i forbindelse med «omstilling kort sikt». Tiltakene der har en anslått beregnet samlet effekt på om lag 80 millioner kroner i ØLP-perioden. Det blir viktig å få gjennomført noen tiltak snarest slik at de kan få ønsket økonomisk effekt så tidlig som mulig i I forbindelse med budsjettarbeidet for 2017 ble det avsatt 28 millioner kroner til omstilling i Dette er midler som ligger på fellesområdet. Midlene skal benyttes ved de somatiske divisjonene for å fremme og muliggjøre omstillingsarbeidet. Midlene skal også dekke selve omstillingsarbeidet, dekke eventuelle pukkelkostnader, og kompensere der det tar tid å få økonomisk effekt av omstillingstiltakene i Side 7 av 9

8 Disse midlene er med på å styrke robustheten i budsjettene til de somatiske divisjonene, og vil bli fordelt ut når arbeidet med «omstilling kort sikt» er blitt operasjonalisert og gjennomført. Under følger en oppsummert tabell over planlagte reduksjoner i årsverk og reduksjon i antall senger, samt oversikt fra opprinnelig styresak Omstillingstiltak 2017 Reduksjon i bemanning og sengetall Omstillingstiltak opprinnelig styresak Reduksjon i bemanning (faste årsverk) og Divisjon Årsverk Sengetall Divisjon Årsverk Sengetall Elverum Hamar 21,4 4 Elverum Hamar 13,5 0 Gjøvik 18,3 7 Gjøvik 18,3 1 Lillehammer 19,5 8 Lillehammer 20,5 6 Prehospitale tjenester* 4,8 Prehospitale tjenester 4,8 Habilitering og rehabilitering*** 5,8 13 Habilitering og rehabilitering 5,8 0 Medisinsk service 4,2 Medisinsk service 4,2 Psykisk helsevern** 8,7 23 Psykisk helsevern 21,0 23 Eiendom og internservice 8,7 Eiendom og internservice 8,7 Kongsvinger 18,1 3 Kongsvinger 16,1 0 Tynset 0,8 0 Tynset 0,8 0 Stab 3,4 Stab 3,4 Sum 113,7 58 Sum 117,1 30 * Bemanningen i Enhet for reiseoppgjør Helse Sør-Øst (divisjon Prehospitale tjenester) reduseres med 30 årsverk fra april 2017 som følge av nytt reglevek og nye saksbehandlingsrutiner. Dette er ikke tatt med i denne tabellen. ** I antall senger redusert innen divisjon Psykisk helsevern, er det inkludert en overføring av 16 senger knyttet til den private institusjonen Fekjær. Fra 2017 vil Helse Sør-Øst overta avtalen knyttet til denne institusjonen. Budsjettet forutsetter at bruk av private behandlingsinstitusjoner reduseres tilsvarende det antall oppholdsdøgn divisjonen har hatt ved Fekjær. *** Det er en reduksjon på 13 senger i divisjon Habilitering og rehabilitering, knyttet til Granheim lungesykehus, fra Dette er endringer knyttet til dreining fra rehabiliteringsopphold på fire uker til kortere utredningsopphold og økt poliklinikk. Endret tjenestetilbud er langt mer ressurskrevende og innebærer ingen stor ressursreduksjon for Granheim. Tiltak for å nå budsjetterte divisjonsvise resultat i 2017 Divisjonene vil bli fulgt tett opp gjennom måneds- og tertialrapportering, samt månedlige oppfølgingsmøter med administrerende direktør for å sikre gjennomføring av tiltak som skal sikre økonomisk effekt. Følge opp merverdiavgift-kompensasjon. Følge opp koding av høykostmedisiner på divisjonsnivå. Det er igangsatt et arbeid og opplæring av controllere og andre for å følge opp i oversikter og kuber at rett kode benytes på medikamenter slik at foretaket får rettmessig ISF-refusjon knyttet til høykostmedisiner. Det rettes ytterligere fokus mot god ressursstyring i divisjonene. Det planlegges mer systematisk opplæring og bevisstgjøring av linjeledere og stabsressurser på fagområdet våren I tillegg er et forenklet analyseverktøy for analyse av ressursbruk i forhold til aktivitet under implementering i organisasjonen. Enkelte divisjoner har satt sammen lokale stabsressurser og linjeledere i team for å følge opp og gjennomgå ressursbruk i egne Side 8 av 9

9 enheter. Divisjonenes aktiviteter og fokus på ressursstyring vil i tiden fremover også være tematikk i administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med divisjonene. Prosjektet «50+» som ble satt i verk våren 2016 for å oppnå budsjettert årsresultat på 50 millioner kroner i 2016 videreføres. Dette representer en form for «hverdagssparing» og omfatter tiltak knyttet til bemanning gjennom strengere ansettelseskontroll, bruk av variabel lønn og ekstrahjelp, strengere innkjøpskontroll mm. Dette ble satt i verk i hele foretaket mai 2016 og skulle vare i et år, også i staber og divisjoner som har positive resultater. Prosjektet har gitt gode økonomiske resultater i 2016 og videreføres inn i 2017, i første omgang til mai Tiltak omstilling kort sikt. Gjennomføring av styresak er forventet å ha økonomisk effekt allerede i Det vil være tiltak knyttet til sammenslåing av divisjon Gjøvik-Lillehammer, reduksjon av liggetider basert på beste praksis i foretaket med tilhørende reduksjon av bemanning mm. Det vil bli oppfølging av milepælsplaner for å sikre økonomisk effekt av planlagte tiltak og rapportering tertialvis til styret. 3 Administrerende direktørs vurdering Etter budsjettvedtaket 15. desember er det flere forhold som gjør at de somatiske divisjonene kan levere salderte budsjetter for Det er gjort en foreløpig beregning av årets grupperingseffekt som styrker divisjonene med om lag 21 millioner kroner i Foreløpig årsresultat for 2016 er bedre enn prognostisert etter november, og bedrer inngangsfarten i Det er vedtatt tiltak knyttet til «omstilling kort sikt», og divisjonene har gjort ytterligere arbeid med å konkretisere tiltak for å nå budsjetterte resultat. I tillegg er det gitt en engangsstøtte til divisjon Kongsvinger som er i en spesiell situasjon i forbindelse med avklaring av foretakstilhørighet. I denne saken blir det presentert økonomiske tiltak for de divisjonene som ikke hadde salderte budsjetter ved budsjettsak , i tillegg til de divisjonene og stab som allerede var saldert. De divisjonsvise tiltaksoversiktene, er gjennomgått i ekstraordinære oppfølgingsmøter med de somatiske sykehusene, unntatt Tynset, i desember 2016 og januar Administrerende direktør legger opp til tett oppfølging i 2017 for å sikre at tiltak får tilsiktet effekt. Ved avvik forutsettes umiddelbar iverksetting av ytterligere tiltak. Arbeidet og prosessene knyttet til «omstilling kort sikt» vil skje utover året, og vil ha økonomisk effekt i den grad divisjonene klarer å ta ut effekter av dette arbeidet i forbindelse med nedtak av senger etc. Dette vil rapporteres tertialvis til styret. Administrerende direktør mener også at virkning av såkalt hverdagssparing («50 +») og forsterket fokus på økonomi i foretaket ikke må undervurderes. Arbeidet med «50 +» fortsetter i første tertial Sykehuset Innlandet må ha fokus på hva som gir best mulig kvalitet i pasientbehandlingen innenfor de økonomiske rammene. Side 9 av 9

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 20. desember 2017 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Maren Kyllingstad,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

SAK NR STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18 03 16 SAK NR 014-2016 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. SAS Forum september 2013

Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. SAS Forum september 2013 Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF SAS Forum september 2013 Hvem er vi Oddmund Runningen prosjektleder Sykehuset Innlandet HF Henrik Andersen - sjefskonsulent

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 17.juni 2016 kl. 0830-1000 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet 1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 053 2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

SAK NR STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.04.17 SAK NR 039-2017 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

2. Styret er godt fornøyd med utviklingen innenfor ventetider og fristbrudd.

2. Styret er godt fornøyd med utviklingen innenfor ventetider og fristbrudd. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.12 SAK NR 097 2012 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapporten pr 30. november 2012 til etterretning. Rapporten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. september 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.12.2012 til etterretning 2. Styret er svært

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Klinikkenes rapportering på status SAK 62/2012: BUDSJETT 2013 Forslag

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. DESEMBER 2016 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. DESEMBER 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 001 2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. DESEMBER 2016 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer