FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 460R Kampestad terrasse boliger i Kongsberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 460R Kampestad terrasse boliger i Kongsberg kommune"

Transkript

1 FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 460R Kampestad terrasse boliger i Kongsberg kommune 460R Forslag til bestemmelser er sist revidert PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven Planen skal legge til rette for utvikling av et boligområde med eneboliger og rekkehus. Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert Planen vil erstatte deler av reguleringsplan 131Raumyr Nord vedtatt og deler av reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. 2 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende arealformål og hensynssoner, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 11-8, 12-5 og 12-6: a) Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr. 1) - Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse - Boligbebyggelse - blokkbebyggelse - Vann og avløpsanlegg - Lekeplass b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr. 2) - Kjøreveg - Fortau - Annen veggrunn - teknisk anlegg - Annen veggrunn - grøntareal - Holdeplass c) Grønnstruktur (PBL 12-5 nr. 3) - Grøntstruktur - Turdrag - Turveg - Angitt grønnstruktur Turvei/Skiløype d) Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL 12-5 nr. 5) - Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) e) Sikringssone (PBL 11-8 a) - Frisikt (H140) f) Støysone - gul sone (H220) g) Faresone (PBL 11-8 a) - Flomfare (H320) h) Infrastruktursone (PBL 11-8 b) - Krav vedrørende infrastruktur (H410) Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 1 av 9

2 i) Sone med særlige hensyn (PBL 11-8 c) - Bevaring kulturmiljø (H570) 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Området er delt i tre boligfelt: Felt 1: BFS1- BFS5 og BKS1-BKS2 Felt 2: BFS6- BFS10 Felt 3: BFS11-BFS17 og BBB1 Rekkefølgekravene gjelder innad i hvert felt. 3.1 Krav vedrørende vegetasjon Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger rammetillatelse for tiltak, og kan bare iverksettes innenfor det området som tillatelsen omfatter. 3.2 Krav vedrørende veger Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg. Når SKV2 er ferdig opparbeidet, skal Kampestadveien innen 1 måned stenges for biltrafikk til Kampestad gård. 3.3 Krav til vann- og avløpsledninger Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for vann-, overvann- og avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. Overvannsavrenning fra veiene, samt ledning av vannet ut av planområdet må prosjekteres i tråd med forutsetninger i beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for reguleringsplanen. 3.4 Krav vedrørende skolekapasitet og boligbyggeprogram Boligene kan ikke bygges uten at det er tilstrekkelig skolekapasitet på Raumyr skole. Utbyggingen skal skje i rekkefølge fastsatt i boligbyggeprogrammet for Kongsberg kommune. 3.1 Rekkefølgekrav før tillatelse rammetillatelse eller igangsettingstillatelse Bestemmelsene gjelder for hvert enkelt felt a) Felteksternt Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak på byggeområder, skal følgende feltekstern infrastruktur være opparbeidet: a) Utbedring av fylkesveg 88 fra Baneveien til krysset med Drammensveien, strekningen fra Bane-veien og forbi Eikerveien 1, 2 og 3 fram til Drammensveien. Vegen skal utbedres med samme standard som søndre del av Baneveien. b) Støyskjerm langs nordre del av Baneveien, på østsiden av vegen og langs Frogs vei. Støyskjermen opparbeides med høyde og på de strekninger som er vist i støyrapport under utarbeidelse. c) Fortau og sykkelfelt på begge sider av nordre del av Baneveien, fra Withs gate til Frogs vei. I dette inngår også utbedring av kryss Baneveien Frogs vei. Fortau, sykkelfelt og kryss er vist i reguleringsplan 409R Baneveien Nord. d) Strøkslekeplass på Edvardsløkka. Gjennom utbyggingsavtale som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravene kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før anleggene (a-d) er ferdig bygd. Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 2 av 9

3 b) Feltinternt Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for tiltak på enkelttomter, skal følgende feltinterne tiltak være ferdig opparbeidet i hvert felt: - Veger, inkl SKV3 med fortau og bussrundkjøring - VA anlegg og overvannstiltak med fordrøyningsmagasin - Sikringsgjerde langs vegskjæringer mot byggeområder, friområder, fellesareal o.l., 3.2 Krav før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak på enkelttomter skal følgende krav være oppfylt for følgende tema: a) Utearealer Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak på enkelttomter, skal tilhørende utearealer være ferdig opparbeidet slik de er beskrevet og godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår og seinest 1.juni. b) Lekeplasser Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak på enkelttomter innenfor hvert område, skal lekeareal som er felles for tomtene være ferdig opparbeidet. c) Gjerde Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger skal markering av eiendomsgrense mellom boligeiendom og leikeplass/grønnstruktur mm som omtalt i 4.7 være på plass. d) Gangsmett Før det gis ferdigattest på boliger i øvre felt skal gangsmett mellom SKV4 og busslomme være ferdig opparbeidet. Øvrige gangsmett skal være ryddet for vegetasjon før brukstillatelse og ferdigattest kan gis boliger i samme delfelt. e) Støyskjermingstiltak BFS 4 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boliger i BFS4 skal støyskjerm være etablert langs Kampestadlia. 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 4.1 Lekeplasser Boligene innenfor denne reguleringsplanen skal få dekket sine behov for leikeplasser på følgende måte: - Strøksleikeplass opparbeides ved tidligere høyskolen i Buskerud. - Nærleikeplass i områdene BLK1-BLK3 i denne reguleringsplanen. - Småbarnsleikeplasser for frittliggende småhusbebyggelse og blokkbebyggelse BBB1 i område BLK4-BLK7. - Småbarnsleikeplasser for BKS1 og BKS2 på egen tomt. Kvalitetskrav er angitt i kommuneplanbestemmelsene. 4.2 Uteoppholdsareal Krav til uteoppholdsareal i henhold til kommuneplan for Kongsberg må oppfylles. Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 3 av 9

4 4.3 Parkering Krav til parkering i henhold til kommuneplan for Kongsberg må oppfylles der ikke annet er angitt spesielt. 4.4 Oppfylling av terreng Det er tillatt å fylle opp terreng på tomter slik at krav til MUA tilfredsstilles. Forstøtningsmurer over 1,5 meter høyde skal avtrappes. Mur kan plasseres utenfor byggegrense. Innenfor BFS13 kan terrenget fylles opp slik at terrenget på tomta heller jevnt med veiens stigning rundt tomta og det sikres tilstrekkelig fall fra bygg og ut til flomgrøft sør og øst for tomt. Innenfor BFS6 kan forsenkningen på tomt nr. to nordfra fylles opp slik at nivå midt på tomta ligger på kote Byggehøyder. Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av hver takflate, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyden. Ved bruk av to pulttak med høyeste gesimser mot hverandre, kan gesimshøyden for høyeste gesims tilsvare de tillatte mønehøydene. 4.6 Utforming av bygninger og anlegg Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg i samme delfelt skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. Det skal likevel være variasjon i uttrykket for å unngå arkitektonisk monotoni. 4.7 Gjerde og hekk Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. Mot grønnstruktur, landbruksområder, gangveg, leikeareal o.l. skal eiendomsgrense for boligeiendom tydelig markeres med gjerde, hekk e.l. 4.8 Kabler og ledninger Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.9 Avkjørsler Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, skal det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten med bl.a. krav til stigningsforhold og frisiktarealer. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til boligtomt er 4,0 m Kulturminner a) Varsling Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG. 5.1 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS1- BFS17). a) Arealbruk I disse områdene er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger) med tilhørende garasjer/uthus. På hver tomt kan det etableres en enebolig eller en tomannsbolig. Inntil 1 hybel per tomt regnes i denne sammenhengen ikke Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 4 av 9

5 som egen boenhet dersom den har mindre bruksareal enn 30 kvm BRA med unntak av mindre boder som kun har egen inngang. b) Grad av utnytting For BFS1- BFS10: Prosent bebygd areal skal ikke overstige 40 % BYA inklusiv overflateparkering for hver bruksenhet. For BFS11- BFS17: Prosent bebygd areal skal ikke overstige 35 % BYA inklusiv overflateparkering for hver bruksenhet. c) Byggehøyder Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 6,5 m og mønehøyde på inntil 9,0 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I skrått terreng skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i huskroppens utstrekning. Med skrått terreng og underetasje kan boligene ha gesimshøyde på inntil 7,0 m og mønehøyde på inntil 9,5 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. d) Plassering av bygg Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL 29-4) kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense / eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. Dessuten skal slike mindre bygninger ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg / fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes til 7 m. e) Utforming av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets lengderetning. Eventuelle større terrengmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som hovedhuset. f) Terrasser / balkonger Terrasser / balkonger skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser / balkonger som ligger mer enn 1,0 m over terreng skal maksimalt stikke 2,5 m ut fra vegglivet og være på maksimalt 15 kvm per boenhet utenfor vegglivet. For gode estetiske løsninger kan kommunen tillate at arealet på terrasse økes med areal i innvendige hjørner, inntrekk i fasaden, og der terrasse er overbygget med tak, -og at avstanden fra vegglivet økes tilsvarende. g) Støttemur Støttemurer kan oppføres i inntil 1,5 meters høyde. Ved behov for terrengendring på mer enn 1,5 meter, må det gjøres i terrasser, slik at murene avtrappes innover og det er mulig å tilplante/ benytte partiene mellom murene. Støttemur kan også oppføres i areal utenfor byggegrense. h) Tilgjengelighet Boliger på tomtene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 21, 22, 23 og 24 skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan, slik dette er beskrevet i teknisk forskrift TEK 10 kap Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2) a) Arealbruk I disse områdene er det tillatt å oppføre boligbebyggelse som konsentrert småhusbebyggelse (tre- og fire- mannsboliger og kjede-/rekke-hus, med inntil 3 målbare plan) med tilhørende anlegg. Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 5 av 9

6 På områdene skal det anlegges sandleikeplass for de minste. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige 40 % BYA inklusiv overflateparkering. c) Byggehøyder Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 9 m og mønehøyde på inntil 11,5 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I skrått terreng skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde. Med skrått terreng og underetasje kan boligene ha gesimshøyde på inntil 7,5 m og mønehøyde på inntil 10,5 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. d) Plassering av bygg Felles garasjeanlegg, samt mindre bygg som boder og overbygg for søppeldunker kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense / eiendomsgrense. Slike bygninger skal ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg / fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes til 7 m. e) Utforming av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Hovedmøneretningen skal legges parallelt med høydekotene og husets lengderetning. Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk som hovedhuset. f) Tilgjengelighet Minst 1/3 av de nye boenhetene skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan, slik dette er beskrevet i teknisk forskrift TEK10 kap g) Terrasser / balkonger Terrasser / balkonger skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser / balkonger som ligger mer enn 1,0 m over terreng skal maksimalt stikke 2,5 m ut fra vegglivet og være på maksimalt 15 kvm per boenhet utenfor vegglivet. For gode estetiske løsninger kan kommunen tillate at arealet på terrasse økes med areal i innvendige hjørner, inntrekk i fasaden, og der terrasse er overbygget med tak, -og at avstanden fra vegglivet økes tilsvarende. h) Parkering Krav til antall plasser skal tilfredsstilles etter kommuneplanens bestemmelser. Dersom det vises at krav til parkering under bakken ikke gir et bedre prosjekt, bortfaller kommuneplanens krav til parkeringsplasser under bakken. 5.3 Blokkbebyggelse (BBB1) Arealet kan bebygges med blokkbebyggelse eller med frittliggende småhusbebyggelse. Ved bebyggelse med frittliggende småhusbebyggelse skal bestemmelser gitt under 5.1 gjelde for arealet. For blokkbebyggelse gjelder: a) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige 40 % BYA inklusiv overflateparkering b) Byggehøyder Ny bebyggelse kan ha gesimshøyde på inntil 7,0 m i forhold til planert terreng på siden av bygg. Bygningens øverste gesims skal ikke overstige kote 249. Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 6 av 9

7 c) Parkering Krav til parkering i henhold til kommuneplan for Kongsberg må oppfylles. Av dette skal det etableres min. 1 P-plass pr boenhet i felles garasjeanlegg, fortrinnsvis under bygget. Antall garasjeporter i første etasje skal begrenses til et minimum. d) Terrengendring Innenfor området er det tillatt med større terrengendringer som medfører at terrenget tilpasses for blokkbebyggelse. Det skal sikres en naturlig overgang mot tilstøtende veger og terreng. e) Tilgjengelighet Minst 1/3 av de nye boenhetene skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan, slik dette er beskrevet i teknisk forskrift TEK10 kap f) MUA Uteoppholdsareal på terrasse kan i sin helhet regnes med i MUA. g) Plassering av bygg Felles garasjeanlegg, samt mindre bygg som boder og overbygg for søppeldunker kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense / eiendomsgrense. Slike bygninger skal ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg / fortau. Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes til 7 m. 5.4 Vann og avløpsanlegg Arealet skal benyttes til installasjoner for vann og avløp. 5.5 Lekeplass BLK1-BLK7 Lekeplassene skal opparbeides med utstyr i henhold til kvalitetskrav i kommuneplan. BLK1 skal være felles for BFS1- BFS4, BKS1 og BKS2. BLK2 skal være felles for BFS5-BFS9 BLK3 skal være felles for BFS10-BFS16 og BBK1 BLK4 skal være felles for BFS4, samt tomt nr 2 og 3 BLK5 skal være felles for BFS8, BFS9, samt tomt nr 23 og 24 BLK 6 skal være felles for BFS12- BFS14 og BBK1 BLK7 skal være felles for BFS15, BFS16 og BBK1 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Samferdselsanleggene skal opparbeides med utforming og bredder som vist på plankartet. Ved opparbeidelsen av samferdselsanleggene kan det foretas justering av grensene mellom de ulike samferdselsformålene. Alle nye veganlegg for kjørende og gående skal ha tilfredsstillende belysning i henhold til vegnormalene. 6.1 Kjøreveg SKV1-SKV6 I disse områdene er det tillatt å etablere kjøreveger. Bredden på arealet omfatter kjørebane samt skulder. SKV3-SKV4 skal være offentlige veger. Øvrige veier er felles. Allmennheten skal ha tilgjengelighet til fots og på sykkel langs de felles vegene i feltet. 6.2 Stikkledning for nordre bekkeløp SKV3 Stikkledning for nordre bekkeløp dimensjoneres i henhold til funksjonskrav for veger uten omkjøringsmulighet i Vegvesenets veileder N Fortau SF1 I dette området er det tillatt å etablere fortau. Fortauet skal opparbeides med bredde som vist på plankartet. Fortauet skal være offentlig veganlegg. Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 7 av 9

8 6.4 Annen veggrunn - teknisk anlegg SVT Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. Vedlikeholdssone / grøft skal tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. Fyllinger skal revegeteres / tilsås / tilplantes umiddelbart etter at anleggsarbeidet er avsluttet med vegetasjon tilpasset omgivelsene. For SKV4 skal det i den nordre svingen øverst i feltet gjøres tilpasninger ved dandering av fyllingsfot som sikrer en trasé der det er godt å gå i forbindelse med turdraget vest i planområdet. Eierformen for annen veggrunn skal være den samme som for tilliggende veg. Vegskjæringer mot byggeområder, friområder, fellesareal, må sikres med gjerde. 6.5 Kollektivholdeplass (SH) I dette området er det tillatt å etablere holdeplass for buss. Kollektivholdeplassen skal være offentlig. 7 GRØNNSTRUKTUR 7.1 Turdrag (GTD) Disse områdene skal brukes til allmenn tilgjengelighet til tur og rekreasjon. Arealene skal være natur og skal i så liten grad som mulig opparbeides. Nye traseer for stier hugges/ryddes i gangbredde. Grøntareal GTD3 og GTD4 skal være felles for BFS5- BFS9. Grøntareal GTD6 skal være felles for BFS10-BFS16 og BBB1. Grøntareal GTD1 og GTD2 skal være offentlig. 7.2 Turveg (GT1) Turvegen skal brukes til allmenn tilgjengelighet til turområder og rekreasjon, samt gangsmett internt i bebyggelsen. GT1 skal være snarvei mellom bussholdeplassen og SKV4. Her er det tillatt å bygge trapp. Grøntareal GT1 skal være felles for BFS10-BFS16 og BBB Grønnstruktur (G1-G12) Arealene skal være grønne buffersoner mot bebyggelsen. Snøopplag er tillatt i G1. G3-G6 er areal avsatt til bekk med sidekanter. Grøntareal G1-G5 skal være felles for områdene BKS1-BKS2 og BFS1-BFS4. Grøntareal G6 skal være felles for BFS5- BFS9. Grøntareal G11 skal være felles for området BFS12. Grøntareal G12 skal være felles for BFS10-BFS16 og BBB1. Grøntareal G7, G8, G9 og G10 skal være offentlig. 7.4 Angitt grønnstruktur - Turvei/skiløype (GAA) Innenfor det regulerte området med bredde 4 meter skal det opparbeides kombinert turveg og skiløype til bruk for allmennheten. Rydding av vegetasjon og terrenginngrep som er nødvendig for etablering og bruk av området som turveg/skiløype, kan tillates. Dette omfatter bl.a. utskiftning/tilføring av toppmasser for å legge til rette for tidlig løypekjøring med liten snømengde. Skiløype skal være ma- Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 8 av 9

9 skinpreparerbar og det tillates anlagt lys. Der traséen går i eller parallelt med fegata, skal traséen ikke gruses og markdekket skal beholdes. GAA1 skal være offentlig. 8 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 8.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål (L1-L4) Området skal brukes til LNF. Innenfor området er det tillatt å oppføre landbruksbebyggelse på tilsammen 560 m 2 BYA. Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha gesimshøyde på inntil 6,5 m og mønehøyde på inntil 9,0 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 9 HENSYNSSONER 9.1 Sikringssone - Frisikt H140 Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et reguleringsformål. Hensynssonen skal ivareta behovet for frisikt i kryssområder. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten kan tillates. 9.2 Støysone gul sone Det er ikke tillatt å oppføre bygg for varig opphold innenfor sonen. 9.3 Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur H410 Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et reguleringsformål. Innenfor sonen er det tillatt å legge VA-anlegg under bakken. Der sonen overlapper hensynssone bevaring, skal inngrep gjøres så skånsomt som mulig. I etterkant av inngrep skal områdene tilbakeføres, stedlige jordmasser legges tilbake slik at stedegen vegetasjon kan reetablere seg. 9.4 Sone Bevaring kulturmiljø H570 Denne hensynssonen er vist med svart skravur på plankartet kombinert med et reguleringsformål. Hensynssonen skal ivareta rester etter løkkebruk, som f.eks. steingjerde, rydningsrøyser hustuft og klopp over bekken. Før det gis tillatelse til tiltak i område avgrenset av hensynssone bevaring av kulturmiljø skal det innhentes uttalelse fra kulturvernmyndighetene. 9.5 Sone for flomvei H320 Grøft skal utformes for å takle vannmengder tilsvarende 200-års returperiode minus 20-års returperiode. Prosjektering skal dokumentere tilstrekkelig erosjonssikring og tetting mot oppfylte masser. 10 FORHOLDET MELLOM REGULERINGSPLANEN OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal utfylle reguleringsplanens bestemmelser. Der det er motstrid mellom disse bestemmelsene, skal reguleringsplanens bestemmelser gjelde foran arealdelens bestemmelser inntil arealdel som blir vedtatt etter denne reguleringsplanen eventuelt fastsetter noe annet. Bestemmelser til reguleringsplan 460R Side 9 av 9

Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 447R i Kongsberg kommune 447R Bestemmelser er vedtatt 14.06.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 447R Wergelands vei 8 boliger i Kongsberg kommune 447R Forslag til bestemmelser er sist revidert 18.4.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 479R Evjutunet 4 boliger, Hvittingfoss i Kongsberg kommune 479R Forslag til bestemmelser er sist revidert 01.09.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 456R Sofie Hartmanns vei syd, boliger i Kongsberg kommune 456R Bestemmelser er vedtatt 05.10.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune 392R Forslag til bestemmelser er sist revidert 30.05.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Kongsberg kommune 377R Vedtatt av kommunestyret 377R-1 Mindre endring (gjelder 4.1 e, 4.5 og 5.1) vedtatt av UMU 17.10.2012 23.06.2014 1

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 480R Elgfaret og Dyrgravveien boligprosjekt Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 480R Elgfaret og Dyrgravveien boligprosjekt Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 480R Elgfaret og Dyrgravveien boligprosjekt Kongsberg kommune 480R Bestemmelser er sist revidert 10.05.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 450R Funkeliaveien i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 450R Funkeliaveien i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 450R Funkeliaveien i Kongsberg kommune 450R Forslag til bestemmelser er sist revidert 9.7.2014 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Wingejordet 7-13, bolig xxxr Forslag til bestemmelser er sist revidert 11.06.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt

Bestemmelser til reguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Vedtatt av kommunestyret 17.10.2012 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 467R i Kongsberg kommune 467R Forslag til bestemmelser er sist revidert 01.09.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 054/14 18.06.2014 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr Kongsberg kommune 469R Forslag til bestemmelser er sist revidert 4.9.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr, Institusjonsbygg, i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr, Institusjonsbygg, i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 469R Nye Lundeløkka, Raumyr, Institusjonsbygg, i Kongsberg kommune 469R Bestemmelser er vedtatt av kommunestyret 03.02.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 467R Gesellveien 8-14, boliger i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 467R Gesellveien 8-14, boliger i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 467R Gesellveien 8-14, boliger i Kongsberg kommune 467R Forslag til bestemmelser er vedtatt 03.02.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 432R Setra boligområde, Madsebakken nord

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 432R Setra boligområde, Madsebakken nord FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 432R Setra boligområde, Madsebakken nord 432R Forslag til bestemmelser er sist revidert 04.10.13 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 401R, boliger Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 03.05.12 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 24.11.14 1. PLANTYPE OG PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen er en detaljplan

Detaljer

Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Kongsberg kommune

Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 437R Stertebakke, område KS-C18 i Gamlegrendåsen Nord Kongsberg kommune Kongsberg kommune 437R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 20.08.2014 1 PLANENS FORMÅL Detaljreguleringsplanen

Detaljer

4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 407R Frogs vei 21-27 boliger, med endringer Kongsberg kommune 407R Vedtatt av Kommunestyret 407R-1 Endring av 5.1 g om terrasser vedtatt administrativt 16.10.2013 4.6.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet Forslag til bestemmelser er sist revidert 19.05.15. 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Trollveien boliger Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Trollveien boliger Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune Forslag til bestemmelser til reguleringsplan 443R Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er vedtatt: 08.04.15 Kongsberg kommune 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger

Bestemmelser til reguleringsplan 401R Frydenbergåsen, boliger Bestemmelser til reguleringsplan 401R, boliger Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt 17.10.12 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 400R Skalstadlund boliger med endringer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 400R Skalstadlund boliger med endringer Bestemmelser til detaljreguleringsplan 400R med endringer Kongsberg kommune 400R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 400R-1 Mindre endring vedtatt av utvalg for miljø og utvikling 10.04.2013 26.05.2014

Detaljer

Eie Eiendomsutvikling AS. Reguleringsbestemmelser Sparbekkveien Utgave: 1 Dato

Eie Eiendomsutvikling AS. Reguleringsbestemmelser Sparbekkveien Utgave: 1 Dato Eie Eiendomsutvikling AS Reguleringsbestemmelser Sparbekkveien Utgave: 1 Dato 28.04.16 1 1 FORMÅL OG AVGRESNING Formålet med reguleringsplan er å legge til rette for utvikling av blokkbebyggelse på eiendom

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 454R Skrimsletta boliger

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 454R Skrimsletta boliger Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 454R Skrimsletta boliger 454R Bestemmelsene er sist revidert 27.11.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGLERINGSPLAN FOR KALDAGERSKOGEN NORD PlanID: Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xxxx

REGULERINGSBESTEMMELSER REGLERINGSPLAN FOR KALDAGERSKOGEN NORD PlanID: Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xxxx REGULERINGSBESTEMMELSER REGLERINGSPLAN FOR KALDAGERSKOGEN NORD PlanID: 2013006 Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xxxx 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 394R

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 394R Kongsberg kommune Bestemmelser til detaljreguleringsplan 394R Evjujordet vest boliger II 394R Bestemmelsene er vedtatt 19.06.13 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16,

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, 19.05. 2016 Sist revidert 17.11.2015 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 06.05.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for Borgentunet.

Bestemmelser til detaljplan for Borgentunet. . Bestemmelsene er sist revidert: 10.01.12 - Plan ID: 2010_01 Plankart- og bestemmelser ble vedtatt av Nome kommunestyret i sak KS 011/12 den 09.02.2012. 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 364R Frydenberg Tjernsløkka, boliger

Bestemmelser til reguleringsplan 364R Frydenberg Tjernsløkka, boliger Bestemmelser til reguleringsplan 364R Frydenberg Tjernsløkka, boliger Kongsberg kommune 364R Vedtatt 11.04.12 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse med

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 474R Hyttegata 34, i Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 474R Hyttegata 34, i Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 474R Hyttegata 34, i Kongsberg kommune 474R Bestemmelser er vedtatt av kommunestyret 02.11.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØRTE SENTRUM - OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID

DETALJREGULERING FOR HØRTE SENTRUM - OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMREGULERING BOLIG B6, GNR/BNR 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 SENTRUM Dato for plankartet: 30.09.2016 Dato for bestemmelsene: 30.09.2016 1. Generelt 1.1 Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 415R Kampestadlia Sør boligområde i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 415R Kampestadlia Sør boligområde i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 415R Kampestadlia Sør boligområde i Kongsberg kommune 415R Forslag til bestemmelser er sist revidert 3.4.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Sekkekilen 85/

Reguleringsbestemmelser for Sekkekilen 85/ Reguleringsbestemmelser for Sekkekilen 85/4 16.06.2016 1 Plantype, planens formål og avgrensning Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3. Planen skal legge til rette

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Haugland i Modum kommune

Detaljreguleringsplan for Haugland i Modum kommune Vedtatt dato: Revidert dato: Detaljreguleringsplan for Haugland i Modum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljreguleringsplan for Haugland PlanID: 2016001 1 PLANENS HENSIKT Hensikten med detaljregulering

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Dag Yttri Arkivsak: 13/3803 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130009 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING SKOGRIDDERVEIEN

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 457R Sellikdalen i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 457R Sellikdalen i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 457R Sellikdalen i Kongsberg kommune 457R Forslag til bestemmelser er sist revidert 5.2.2016 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 449R

Bestemmelser til reguleringsplan 449R Bestemmelser til reguleringsplan 449R i Kongsberg kommune 449R Planen er vedtatt 03.12.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 13.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.04.2016

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 416R Diseplass næringsområde i Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 416R Diseplass næringsområde i Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 416R Diseplass næringsområde i Kongsberg kommune 416R Forslag til bestemmelser er sist revidert 31.1.2017 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

HAMNINGA - SMØRLYKJA

HAMNINGA - SMØRLYKJA Plan-ID: 20170X Hamninga - Smørlykja DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKJA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 23.01.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 23.01.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 435R RAUMYR SKOLE Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 435R RAUMYR SKOLE Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 435R RAUMYR SKOLE Kongsberg kommune 435R Forslag til bestemmelser er sist revidert 26.11.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. Bestemmelser til reguleringsplan 369R Kampestad boligområde Kongsberg kommune Gjelder også for 369R-1 369R Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret 369R-1 Liten endring av 6.1 b vedtatt administrativt

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

9.0 Reguleringsbestemmelser

9.0 Reguleringsbestemmelser 9.0 Reguleringsbestemmelser Vedtatt i Eide Kommunestyre 16.02.2017 sak 17/2 1 GENERELT Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 17.01.17. Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE

EVJE OG HORNNES KOMMUNE EVJE OG HORNNES KOMMUNE DETALJREGULERING HORNÅSEN TRINN 3, PLANID 201302. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 19.02.2014 Sist revidert: 24.03.2014, etter 1. gangsbehandling. Vedtatt av kommunestyret..

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 28/1-2015 Sist revidert: 28/1-2015 Vedtatt av kommunestyret: Planendring: Planen erstatter:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljreguleringsplan 270R Gamlegrendåsen terrasse

FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljreguleringsplan 270R Gamlegrendåsen terrasse Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljreguleringsplan 270R Gamlegrendåsen terrasse 270 R Bestemmelsene er sist revidert 19.04.2012 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Havreveien Dato: 07.04.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORLEIFVEGEN 3 OG 5

DETALJREGULERING FOR TORLEIFVEGEN 3 OG 5 DETALJREGULERING FOR TORLEIFVEGEN 3 OG 5 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak [ ], [dato] Sist revidert 11.08.2017 Plan ID 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SJUESTOKKVEIEN BOLIGOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SJUESTOKKVEIEN BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV SJUESTOKKVEIEN BOLIGOMRÅDE Dato for siste revisjon av plankartet: 26.10.2016. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.2016. 1 PLANENS BEGRENSNING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: LAMPELAND ØST, PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: LAMPELAND ØST, PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: LAMPELAND ØST, PLANID 2013 001 Dato: 13.03.14 Vedtatt: 03.04.14 1. AVGRENSING AV PLANOMRÅDET. Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 2. REGULERINGSFORMÅL.

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_62570000

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE 1. Hensikt 1. Hensikten med

Detaljer

Reguleringsplan for «KVERNERUD» på Jaren. Endring av deler av reguleringsplan for «Bentestuen Almsgjerdingen». PLAN-ID: E-252

Reguleringsplan for «KVERNERUD» på Jaren. Endring av deler av reguleringsplan for «Bentestuen Almsgjerdingen». PLAN-ID: E-252 Utkast-dato: 04.04.16, revidert 13.09.2016 Reguleringsplan for «KVERNERUD» på Jaren. Endring av deler av reguleringsplan for «Bentestuen Almsgjerdingen». PLAN-ID: E-252 Reguleringsbestemmelser Dato: Revidert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR: DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ SKREDSVIKMOEN, MODUM KOMMUNE 1. Hensikt 1. Hensikten med

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for det område som er vist innenfor planens avgrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for det område som er vist innenfor planens avgrensning på plankartet. Detaljregulering for Fore Boligtun Reguleringsbestemmelser PlanID : 1837 2016 001 Forslag : 03.03.2017 1 Generelt Disse bestemmelsene gjelder for det område som er vist innenfor planens avgrensning på

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GBNR. 220/1515, 220/1202 SAMT DELER AV 220/138 PÅ SKOGPLASSENE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GBNR. 220/1515, 220/1202 SAMT DELER AV 220/138 PÅ SKOGPLASSENE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GBNR. 220/1515, 220/1202 SAMT DELER AV 220/138 PÅ SKOGPLASSENE Datert: 29.05.2015 Revidert: 22.02.2016 1 GENERELT 1.1 Hensikten med reguleringsplanen Hensikten

Detaljer