SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10"

Transkript

1 Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/10 Sakstittel: BEVILGNING TIL FORPROSJEKT BLAKER BARNEHAGE Arkivsaknr: 10/4743 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 20/10 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Bevilgningen til forprosjekt Blaker barnehage økes med kr til kr Beløpet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Side 1 av 12

2 Sak 20/10 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: BEVILGNING TIL FORPROSJEKT BLAKER BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Bevilgningen til forprosjekt Blaker barnehage økes med kr til kr Beløpet lånefinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. I Årsbudsjett 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, ble det bevilget kr til oppsart av forprosjekt for utvidelse og rehabilitering av Blaker barnehage. Beløpet er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene til et fullstendig forprosjekt. Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Blaker barnehage har en driftsmodell som ikke er tilpasset dagens behov. Barnehagen er bygget for å kunne gi tilbud til barn over 3 år, men har i dag mange små barn. I de siste årenes handlingsprogram med økonomiplan er det derfor foreslått rehabilitering og utbygging av Blaker barnehage for å tilfredsstille dagens krav og fremtidige behov for plasser. Saksopplysninger: I Årsbudsjett 2009 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF, ble det bevilget kr til oppsart av forprosjekt for utvidelse og rehabilitering av Blaker barnehage. Beløpet er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til et fullstendig forprosjekt. Det er så langt påløpt kostnader i prosjektet på kr utover bevilgningen på kr Kostnadene er knyttet til tomt, grunnerverv, regulering, geotekniske og arkeologiske undersøkelser. Det er gjennomført offentlig anbudskonkurranse og valgt prosjekteringsgruppe. Behov for bevilgning for å fullføre forprosjekt Blaker barnehage: Kostnader utover vedtatt bevilgning: kr Utarbeidelse av tegninger, tekniske løsninger og totalt byggebudsjett (beregninger fra valgte prosjekteringsgruppe): kr Reserver til undersøkeler, kopiering m.m. kr Behov for ny bevilgning kr Side 2 av 12

3 Sak 20/10 Forhold til eksisterende plandokumenter: Økonomiplan Økonomiplan Reguleringsplan for Blaker barnehage Forhold til gjeldende vedtak: Økonomiplan Økonomiplan Årsbudsjett 2009 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Økt ramme for forprosjekt rehabilitering og utbygging av Blaker barnehage på kr Drift, vedlikehold: Vil fremkomme i sak til kommunestyret våren 2011 når forprosjektet er avsluttet. Bærekraftig utvikling: Blaker barnehage blir en tidsriktig og fleksibel barnehage som vil bidra til at Sørum kommune oppfyller lovkravet om full barnehagedekning. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Forprosjektet stoppes. Arbeidet med å finne andre løsninger for å erstatte Blaker barnehage og løse behovet for barnehageplasser i kretsene igangsettes. Vurdering: Blaker barnehage er en godt innarbeidet barnehage som ligger i gangavstand til viktige samarbeidsparter som Haugtun skole og Camembert n barnehage. Barnehagen ligger i gåavstand til Blaker stasjon og er omgitt av flotte turområder. Barnehagen tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsmiljø og forskriften miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Rådmannens vurdering er at en rehabilitering og utbygging av Blaker barnehage er en god løsning for å sikre at Sørum kommune innfrir lovkravet om full barnehagedekning. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Blaker barnehage Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 3 av 12

4 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 21/10 Sakstittel: FRAMTIDIG MOTTAK AV FLYKTNINGER, INNHOLD OG ORGANISERING AV TJENESTEN Arkivsaknr: 10/4652 Saksbehandler: HEL//EJOR1 Else Jørgensen K-kode: F31 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget 21/10 Oppvekstutvalget /10 Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommune stiller seg positiv til å ta i mot inntil flyktninger årlig i perioden Det gjøres en årlig administrativ vurdering av antallet, avhengig av boligtilgang og hvor krevende oppfølgingsarbeidet er. SO/U og Ø/A orienteres. 2. Flyktningtjenesten (2 medarbeidere) organiseres samlet i helse- og sosialseksjonen. 3. Prosjektstilling som flyktningkoordinator gjøres fast og finansieres innenfor tilskuddsordningen. 4. Det innføres en ordning med startpakke for nyankomne flyktninger, slik at den enkelte kan betjene sine utgifter fra ankomsttidspunkt og i størst mulig grad unngå sosialhjelpsstønader. 5. Vurdering om bosetting av mindreårige enslige flyktninger fremmes som egen sak i november Tidligere behandlinger: Side 4 av 12

5 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/ Sakstittel: FRAMTIDIG MOTTAK AV FLYKTNINGER, INNHOLD OG ORGANISERING AV TJENESTEN K-kode: F31 Saksbehandler: Else Jørgensen Innstilling: 1. Sørum kommune stiller seg positiv til å ta i mot inntil flyktninger årlig i perioden Det gjøres en årlig administrativ vurdering av antallet, avhengig av boligtilgang og hvor krevende oppfølgingsarbeidet er. SO/U og Ø/A orienteres. 2. Flyktningtjenesten (2 medarbeidere) organiseres samlet i helse- og sosialseksjonen. 3. Prosjektstilling som flyktningkoordinator gjøres fast og finansieres innenfor tilskuddsordningen. 4. Det innføres en ordning med startpakke for nyankomne flyktninger, slik at den enkelte kan betjene sine utgifter fra ankomsttidspunkt og i størst mulig grad unngå sosialhjelpsstønader. 5. Vurdering om bosetting av mindreårige enslige flyktninger fremmes som egen sak i november Kommunestyret fattet i 2008 og 2009 vedtak om bosetting av flyktninger. Erfaringer fra arbeidet de siste årene og IMDIs press på økt bosetting danner grunnlag for saksframlegget. Sørum kommune stiller seg positiv til fortsatt å motta flyktninger. Det er et mål at de bosatte blir selvstendige, lærer norsk, kommer i lønnet arbeid og blir uavhengige av kommunale ytelser. Det foreslås noen organisatoriske endringer for å styrke arbeidet med mottak, oppfølging og integrering. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: K sak 101/08 Bosetting av flyktninger i 2009 K sak 109/09 Bosetting av flyktninger i 2010 Lov nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) En rekke forskrifter knyttet til introduksjonsloven Informasjon og rundskriv fra IMDI Saksutredning: Bakgrunn for saken: Følgende vedtak er fattet i kommunestyret: K sak 101/08 Bosetting av flyktninger i 2009: 1. Sørum kommune stiller seg positiv til å bosette 15 flyktninger i Introduksjonsordningen regnskapsføres som eget kostnadssted som anses som direkte tjenesteytende virksomhet når det gjelder overføring av ubrukte midler (jfr. økonomireglementet 1 avsnitt om regnskapsavslutning). Side 5 av 12

6 3. Det opprettes en prosjektstilling i 3 år for oppfølging/integrering. Stillingen knyttes til kulturseksjonen. 4. Kommunestyret ber om at det gjennomføres en evaluering av flyktningearbeidet etter to år. K sak 109/09 Bosetting av flyktninger i 2010: 1. Sørum kommune stiller seg positiv til å bosette inntil 15 flyktninger i Sørum kommunestyre ber administrasjonen vinteren 2010 fremme en sak om konsekvenser av framtidig bosetting av flyktninger over en 3 til 5 årsperiode. Denne saken vil samtidig inneholde en evaluering av tidligere vedtak om bosetting og integreringsarbeidet, og utdyping av hva som skal være Sørum kommunes generelle syn på mottak av flyktninger i inneværende kommunestyreperiode, boligbehov og boligtilgjengelighet utredes. 3. Sørum kommunestyre ber administrasjonen vinteren 2010 fremme en egen sak om vurdering av bosetting av mindreårige flyktninger under 18 år og de konsekvenser det vil medføre. På grunn av kapasitetsproblem, samt mange usikkerhetsmomenter knyttet til mottak og etablering ble ikke denne saken fremmet vinteren Når saken nå fremmes, vil den ta for seg de ulike punktene fra sak 109/09. Saksopplysninger: 1. Erfaringer /evaluering fra mottak de siste 5 år. Generelle føringer: UDI (Utlendingsdirektoratet) behandler saker om ulike oppholds- og arbeidstillatelser i Norge. UDI innvilger familiegjenforening. Når det gjelder familiegjenforening stilles det krav til forsørgelsesevne og bolig. For enkelte grupper er det unntagelser fra disse kravene, f. eks når det er gitt permanent oppholdstillatelse i Norge som flyktning (asyl eller andre beskyttelsesgrunner, inkludert vern mot retur til hjemlandet). Det betyr at enkelte flyktninger tilstås familiegjenforening på et tidlig tidspunkt etter at de er bosatt. IMDI (Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet) oppfordrer og forventer at landets kommuner tar imot flyktninger i stadig økende antall. Kommunene avklarer med IMDI hvem som skal mottas og når, forbereder det å møte de nyankomne og ordner praktisk bosetting (husvære med alt innhold). Videre skal kommunene sørge for et lovmessig vedtatt introduksjonsprogram (introduksjonsordningen) til nyankomne flyktninger. Dette skal skje så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter bosetting. Introduksjonsordningen (Lov nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven)) Formålet med introduksjonsordningen er å bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger i det norske samfunnet. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, gi innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltagelse i yrkeslivet. Kommuner som bosetter flyktninger, har plikt til å tilby introduksjonsprogram. Å delta i introduksjonsprogrammet er obligatorisk (rett og plikt) for flyktninger med behov for grunnleggende kvalifisering, og som er bosatt med offentlig hjelp. Hovedmålet er at flest mulig deltagere går over i utdanning eller jobb etter endt program. Side 6 av 12

7 Erfaringer: Mottak Selve mottaksprosessen følger Interne retningslinjer for mottak av flyktninger i Sørum, rutiner og ansvarsfordeling. Disse ble tverrfaglig utarbeidet i På bakgrunn av de erfaringer en nå har, etter revisjon av Mottaksprosessen i 2008 og ved tilsetting av flyktningkoordinator justeres disse rutinene. Mottak handler om alt fra avtale med IMDI, framskaffelse og klargjøring av bolig, henting/ møte på flyplass, alle praktiske gjøremål den første tiden, diverse samtaler med tolk, vedtak om introduksjonsprogram og oppfølging videre. Antall bosatte Til sammen 46 personer er bosatt i perioden 2005 til 2009, hvorav 34 voksne og 12 barn. (26 personer fra 2005 til 2008 og 20 personer i 2009) De bosatte kommer fra Burma, Iran, Irak, Afgahinstan, Russland, Palestina og noen er statsløse. I 2010 er det til nå bosatt seks personer pluss en familiegjenforening på to personer. Det kan bli vanskelig å bosette 15 personer i Dette har sammenheng med at det ble bosatt 20 personer i Dette var 5 mer enn planlagt og hovedårsak var familiegjenforening. Samtlige har er skaffet ferdig møblert kommunal bolig ved ankomst. Alle barn har barnehageplass eller skoleplass. Ved utgangen av 2008 var 2,4% av befolkningen i Sørum innvandrere med vestlig bakgrunn, 5,2% innvandrere med ikke vestlig bakgrunn (kilde SSB kommunetall 2008). Det er en minimal del av disse gruppene som er flyktninger. Helsearbeid Alle får oppnevnt fastlege som gjennomfører helseundersøkelser. Mange har særskilt behov for tannlegehjelp. På grunn av tidligere traumatiske opplevelser, som har vært årsak til det å flykte fra hjemlandet, kommer ofte behovet for (omfattende) psykiske helsetjenester en god stund etter selve bosettingen. Dersom dette utvikler seg bør det i løpet 5 års perioden vurderes å styrke helsefremmende arbeid/psykiske helsetjenester. Introduksjonsprogram Introduksjonsloven ble vedtatt i 2004 og introduksjonsprogrammet ble et tilbud fra Alle voksne har fått vedtak om introduksjonsprogram. På grunn av sykdom og arbeidskapasitet har det i noen tilfeller tatt lang til før vedtak ble fattet. Samtlige har fått vedtak om Individuell plan, oppnevnt koordinator (programrådgiver) og fått vedtak om introduksjonsstønad. 16 personer har avsluttet introduksjonsprogrammet, av disse har to har begynt på studier, to er i jobb kombinert med utdanning, fem er i ordinær jobb, fem har gått over til kvalifiseringsprogrammet og to har startet egen menighet. Undervisning Norskundervisning og samfunnsopplæring er en viktig del av introduksjonsprogrammet og gis ved Voksenopplæringen. Det lages et program for hver enkelt på 30-37,5 timer pr uke. De som ønsker det avlegger språkprøve 2 eller 3 når ferdighetene tilsier det. Voksenopplæringen har skaffet språkpraksisplasser og arbeidet aktivt med flere sider av flyktningenes hverdag. Integrering Det ble i 2005 inngått et samarbeid med Røde Kors flyktning guiden. Organisasjonen skulle bistå med integrering og skaffe guider (kontakt personer) til hver enkelt av de mottatte flyktningene. Røde Kors har ikke lokallag i Sørum, hvilket kan være en av grunnene til at på langt nær alle har egen guide. På den annen side har Flyktningguiden arbeidet aktivt sammen flere lokale lag, Side 7 av 12

8 foreninger og enkeltpersoner og dannet Flerkulturell møteplass, som har en rekke treffpunkter og arrangementer. Dette er viktig for alle med innvandrerbakgrunn i Sørum og flere flyktninger er med på ulike tiltak. Skole, barnehage og ulike fritidsaktiviteter er egnede arenaer for samvær mellom mennesker. Mange knytter også kontakter når de er på helsestasjonen. Åpen barnehage og åpen helsestasjon gir også mulighet for å bli kjent med andre. Den viktigste forutsetning for familiers og ensliges integrering er det å lære norsk og komme over i lønnet arbeid. Bolig Fram til 2008 gikk det relativt greit å skaffe kommunal bolig til flyktinger. Fra 2009 ble det press på å øke antall bosatte, og det viser seg nå at med økt antall bosatte er det ikke nok kommunale boliger. Det er et økende problem å skaffe tilstrekkelig antall boliger til et årlig mottak på 10 til 15 personer. Det er av betydning om det er familier eller enslige som mottas. IMDIs anbefaling om å bosette enslige i bofellesskap viser seg ut fra erfaringer ikke å være en god løsning. Arbeidet med Boligsosial handlingsplan tok i utgangspunktet ikke høyde økt bosetting av flyktninger. Det var ikke samme press på bosetting da planen ble utarbeidet. Behov for boliger til flyktninger tas med i planens forprosjekt. Det er nødvendig med 10 til 15 leiligheter for å bosette nye flyktninger. Det tar erfaringsmessig sett over to år før de som bosettes greier å etablere seg på egen hånd. Husbankens støtteordninger er viktige, det informeres om dem og det gis veiledning i å søke. Mulighet for etablering på privat boligmarked er avhengig av den enkeltes inntektsgrunnlag. Den enkeltes økonomi I den første periode etter ankomst innvilges økonomisk sosialhjelp til livsopphold, husleie og andre utgifter. Når introduksjonsprogrammet starter opp innvilges introduksjonsstønad (2G), denne skal dekke utgifter til husleie, strøm, transport og alle daglige utgifter. De som har rett på barnetrygd, bostøtte (statlig og kommunal) kontantstøtte eller engangsstønad ved fødsel får dette i tillegg til introduksjonsstønaden. Organisering Tjenesten er nå organisatorisk delt innenfor HSO (Helse- og sosialseksjonen) med flyktningkonsulent på NAV kontoret og flyktningkoordinator i Kulturseksjonen. Grunnskoleseksjonen v. voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnsfag og for å skaffe språkpraksisplasser. Erfaringer til nå viser at organisering med noen oppgaver knyttet til NAV kontoret og noen knyttet til kulturseksjonen ikke er noen optimal løsning. NAV kontoret har mange oppgaver, hvilket medfører at flyktningkonsulenten i perioder arbeider med andre NAV oppgaver. Dette er en naturlig føring av det å være i et NAV kontor. NAV kontoret er en naturlig samarbeidspartner når det gjelder tiltak for å komme over i arbeid, da gjelder de samme retningslinjer som for andre som søker arbeid. Når mye av tjenesten ligger i NAV kontoret blir også de fleste henvendelser fra flyktninger rettet dit; til flyktningkonsulenten. Søknader om ulike økonomiske stønader kommer lenge etter at introduksjonsstønad er innvilget. Det bør tilstrebes at de som henvender seg til NAV kontoret forholder seg til de retningslinjer som gjelder for de ulike NAV ytelsene. NAV kontoret stiller samme krav til alle som søker om stønad, og en må akseptere saksbehandlingstid. Side 8 av 12

9 Flyktningkonsulenen bør trekkes ut av NAV kontoret. Der redegjort for dette i to partnerskapsmøter. Administrativt er det heller ingen god løsning å ha de som arbeider med flyktningesaker organisert i ulike seksjoner (Kultur og HSO). Det er problem i forhold til saksbehandlingssystem, økonomi, vedtak, personalarbeid, rapportering, oppfølging mm. Det er mye mer saks behandling i forhold til lov og forskrifter som må tillegges denne stillingen enn det en så da den ble opprettet. Det går utmerket å ha et godt tverrfaglig samarbeid med kulturseksjonen om aktiviteter rettet mot denne seksjonens kontaktnett, uten at tjenesten er organisert der. Dette legges inn i retningslinjer for mottak og samarbeid. De to som arbeider med flyktningsaker bør organsieres samlet i Helse- og sosialseksjonen nær seksjonsleder (i stab), og arbeide tverrfaglig med aktuelle virksomheter og seksjoner når det gjelder oppfølging og integrering. Kommunens økonomi I 2009 ble det vedtatt å føre inntekter og utgifter til introduksjonsordningen på eget kostnadssted. Beregninger og regnskap viser at kostnadene dekkes innenfor tilskuddsordningen. Tilskuddene pr person reguleres årlig og gis over en 5 årsperiode, med høyest beløp første år og deretter avtagende i 5årsperioden. Det gis egne tilskudd til opplæring innenfor grunnskolens/voksenopplæringens område. 2. Sørum kommunes syn på mottak av flyktninger Sørum kommune er positiv til mottak av flyktninger og viser det ved årlige mottak. Det bør jobbes og satses mer på den samfunnsoppgaven som ligger i det å være inkluderende og integrerende. Det er oppgaver som hviler på alle innbyggere der frivillighet, lag og organisasjoner spiller en viktig rolle. Integreringsarbeidet kan ikke alene løses av medarbeidere i kommuneorganisasjonen. Flyktninger bør mottas i det antall som er forsvarlig for å kunne gjøre en god jobb med boliger, selve mottaket, skolegang og integrering. Selve Sørum-samfunnet er nok mer egnet for barnefamilier enn enslige, da tilbud er mer rettet mot denne gruppen enn mot enslige voksne. Det bør legges særlig vekt på at barn med minoritetsbakgrunn får god oppfølging i barnehage, skole og fritid for å knytte vennskap og stimuleres til å bruke sine evner, kunnskaper og ferdigheter. Næringslivet er en viktig medspiller både når det gjelder språkpraksisplasser, arbeidspraksisplasser og jobb. Kommuneorganisasjonen må også ta sin del av dette ansvaret. Det gjøres både ved å tilby slike plasser og ved å målrette og strukturer samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere om viktigheten ulike praksisplasser. 3. Forslag til endringer Årlig mottak Sørum kommune bør fortsette å ta imot flyktninger. Det oppleves å være vanskelig å fastsette et eksakt tall pr år i en 5 års periode. Det kan være slik at noen bosatte trenger spesielt mye oppfølging og det kan være vanskelig å finne egnede leiligheter. Mottak av familier med barn kan også være problematisk dersom alle barnehageplasser er tildelt og det må ventes på ledig plass. Side 9 av 12

10 Erfaringer viser at familier som blir etablert ønsker å blir boende. Det kan også være en fordel å ha noen fra samme land boende i nærheten. Ved bosetting av enslige har det vist seg å være vanskelig å forutse familiegjenforening. Når dette er vanskelig for IMDI er det ikke mulig for kommunen. De fleste familiegjenforeninger teller ikke med i den kvoten en har forpliktet seg til å motta, men det gis integreringstilskudd og kommunen har plikt til å tilby introduksjonsprogram. Dersom noen flytter i løpet av introduksjonsperioden og går over til program i annen kommune blir det et økonomisk oppgjør kommunene imellom. Det er ikke ofte at dette skjer, men en må ta høyde for det i de økonomiske vurderingene. Ved å bosette både familier og noen enslige reduseres denne risikoen, fordi familier svært sjelden flytter. Det er en fordel at de bosatte får jobb og blir boende i kommunen etter at programmet er gjennomført, fordi investeringen i bolig, opplæring og oppfølging er størst de første årene. Det anbefales at administrasjonen i november hvert år gjør en vurdering av neste års mottak, med sikte på å ta imot inntil personer ut fra de muligheter som er tilstede. SO/U og Ø/A orienteres i notats form. Organisering Ut fra de erfaringer som nå er gjort anbefales det å trekke flyktningearbeidet som gjelder mottak, bosetting og oppfølging ut fra NAV kontoret. Likeledes bør den som er organisert i kulturseksjonen også endre organisatorisk tilknytning. De to flyktningemedarbeiderne bør være organisert sammen i Helse- og sosialseksjonen. Det tette og tverrfaglig samarbeidet med kulturseksjonen og grunnskoleseksjonen / Voksenopplæringen fortsetter. På samme måte samarbeidet med NAV kontoret, helsefremmende avdeling og psykisk helsetjeneste også fortsetter. Dette forenkler og effektiviserer arbeidet både praktisk og organisatorisk. Det er mange oppgaver knyttet til saksbehandling, vedtak om program og planer, rapporteringer, melding om fravær, lønnsendringer og annen dokumentasjon. En samlet organisatorisk plassering av tjenesten vil gi bedre oversikt, bedre styring på saksbehandling, oppfølging og økonomi. Det må være et jevnlig samarbeid med IMDI, både om mottak, innsendning av krav om tilskudd og kontroll på det som mottas. Denne ordningen kan igjen evalueres før 5årsperiodens utløp, eventuelt tidligere om det viser seg nødvendig. Startpakke Ordningen med å gi økonomisk sosialhjelp til livsopphold, husleie, strøm osv. de første månedene kan løses på en annen måte. Ved å gi økonomisk sosialhjelp opplever nyankomne at utgifter betales for dem, og at de må søke om bidrag til de ulike behov. Det blir derfor en stor overgang når introduksjonsstønaden innvilges og alle utgifter skal dekkes innen for den stønad ( lønn ) som utbetales. Mange opplever fortsatt at de enkelt kan oppsøke NAV/sosial for ulik økonomisk hjelp. Ved å innvilge en Startpakke kan den enkelte søke om og motta et bidrag som er omtrent det samme som vedkommende ville fått i sosiale ytelser, men der man fra dag en må betale sine egne utgifter. Det gis opplæring i og bistand til dette fra flyktningemedarbeiderne. Læringen med å betale egne utgifter vil derfor komme raskt i gang. NAV/ sosial skal være et kontor som flyktninger oppsøker på samme måte som andre innbyggere gjør det, og får samme saksbehandling som andre. Slik det er nå, kan det oppleves at en normal saksbehandlingstid på 2-3 uker er lenge når det Side 10 av 12

11 søkes om hjelp akkurat på det tidspunkt en situasjon er vanskelig. Det anbefales at det innføres retningslinjer for en ordning med vedtak om startpakke. Integrering Integreringsarbeidet bør fortsette og utvikles enda mer mot ulike aktiviteter i samfunnet. Det er signalisert til Røde Kors at avtale om Flyktningguide vil bli sagt opp fra Kostnaden til dette vurderes heller benyttet til å engasjere en person noen timer i uken for direkte arbeid med flyktningene på ettermiddag kveld, en fritidskontakt for oppfølging i helt praktiske gjøremål og opplæring i boligen (utstyr og tekniske apparater) for dem som ikke kjenner til det. Forhold til eksisterende plandokumenter: Boligsosial handlingsplan. Forprosjekt. Forhold til gjeldende vedtak: De to kommunestyresakene Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Kun aktuelt dersom det vurderes å bygge boliger. Drift, vedlikehold: Løses innenfor rammen av tilskudd. Ved at ubrukte midler overføres kan de økonomiske konsekvensene ved eventuell flytting reduseres. Bærekraftig utvikling: Det er viktig for samfunnsutviklingen at et kulturelt mangfold gis muligheter og at etnisk norske er åpne for å integrere innvandrere i sine miljøer. Bemanningskonsekvenser: Stilling som flyktning koordinator gjøres fast og finansieres innenfor tilskuddsordningen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? AMU Alternative løsninger: En alternativ løsning vil være å opprettholde tjenesten slik den nå er organisert, det lar seg gjøre. Det får ingen økonomiske konsekvenser men vurderes å være en mindre effektiv løsning enn den som er foreslått. Det kan også være mulig å organisere tjenesten i en annen seksjon, det utredes ikke nærmere i og med at Helse og sosialseksjonen er den seksjon som har mest kunnskap og erfaring med flyktningarbeidet, bosetting og med arbeid i forhold til de aktuelle loverk, saksbehandling og saksbehandlingsregler. Vurdering: For å få en smidig og effektiv organisering av flyktningarbeidet vurderes de endringer som er beskrevet under saksopplysninger som hensiktsmessige for arbeidet med mottak av flyktninger de nærmeste årene. Side 11 av 12

12 Det bør årlig gjøres en vurdering av hvilket antall flyktninger det er realistisk å kunne motta og gjøre en god jobb overfor. Det å etterstrebes å ha en balanse i mottaket mellom familier og enslige. Avtaler om mottak av familier med barn bør gjøres tidlig på året, med ankomst noe senere slik at behov for barnehageplass og skoleplass er kjent og registrert. En samlet organisering av flyktningetjenesten vil gi bedre ressursutnyttelse, oversikt og oppfølging. Tverrfaglig samarbeid opprettholdes og utvikles. Økonomiske beregninger, med tilskudd og kostnader viser at oppgaver som er beskrevet, løses innenfor rammen av tilskuddsordningen. Utarbeidelse av retningslinjer om tildeling av startpakke vurderes som en god løsning for tidlig å lære ansvar for egen økonomi. Det vil minimalisere behov for søknader om tilleggsytelser. Det blir først når den enkelte er kommet så langt i programmet at det er aktuelt med praksisplass og søknad om jobb at NAV kontoret blir en viktig samarbeidspartner. Flyktningemedarbeiderne vil følge opp de som er i praksisplasser og i overgangsfaser til arbeid. Det er også en forutsetning for å lykkes i arbeidet at samfunnet innbyggere og næringsliv - er positive til å ta i mot og inkludere flyktninger i aktiviteter og arbeid. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Oppdatering legges på kommunens nettsider, inter- og intranett. Informasjon til kommunale berørte seksjoner og virksomheter (inkludert NAV Sørum) og fastleger. IMDI orienteres om føringer for mottak og bosetting. Utskrift av saken til: Saksbehandler for effektuering Sørumsand, den 17. september 2010 Seksjonsleder: Erik Vea Seksjonsleder: Torbjørg Joramo Pleym NAV Akershus: fylkesdirektør Ellen Chr. Christiansen NAV Sørum v. leder: Tove Reppen Brekke Seksjonsleder: Else Jørgensen Side 12 av 12

Saksfremlegg. 2. Flyktningtjenesten (2 medarbeidere) organiseres samlet i helse- og sosialseksjonen.

Saksfremlegg. 2. Flyktningtjenesten (2 medarbeidere) organiseres samlet i helse- og sosialseksjonen. Saksfremlegg Arkivsak: 10/4652-1 Sakstittel: FRAMTIDIG MOTTAK AV FLYKTNINGER, INNHOLD OG ORGANISERING AV TJENESTEN K-kode: F31 Saksbehandler: Else Jørgensen Innstilling: 1. Sørum kommune stiller seg positiv

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 42/10 10/4456 SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV MEIERIPIPA PÅ BLAKER

Sakspapirer. Sakliste 42/10 10/4456 SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV MEIERIPIPA PÅ BLAKER Side 1 av 13 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 28.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 42/10 10/4456 SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING AV MEIERIPIPA PÅ BLAKER Kulturutvalget er inneforstått

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 08/3664 Sakstittel: BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2009 K-kode: F00 &73 Saksbehandler: Bjørn Robert Groven Innstilling: 1. Sørum kommune stiller seg positiv til å bosette 15 flyktninger

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010

Sakspapirer. Sakliste 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Side 1 av 8 Sakspapirer Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.08.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 40/10 08/3795 SØKNAD OM VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSMIDLER TIL KIRKELIGE FORMÅL I 2010 Søknaden

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKERE BOSETTING

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKERE BOSETTING Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 07.04.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 9/11 11/498 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: Sakliste Side 1 av 9 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/10 10/4694 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 20 APRIL 2010 BINGSFOSSHALLEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: GODKJENNING AV PLANPROGRAM TIL RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: HEL/LED/KEH

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 3/10 Sak 3/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2039 Saksbehandler: K-kode: 036 &15 UTVALG SOM FØR VALGET I 2011 SKAL VURDERE FREMTIDIG POLITISK

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08 Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 14/11 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE Sak 14/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/4872 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2012-2015

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 29/09 Sak 29/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/09 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2009 Arkivsaknr: 09/2722 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 5/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/801 Saksbehandler: K-kode: 612 VERKSTEDGÅRDEN - FLYTTING AV SØRUM ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER HEL/AKT/GSVER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 26.03.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/09 Sak 4/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/09 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 Arkivsaknr: 09/1932 Saksbehandler: Tormod Dragland K-kode: 145 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 13.10.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Synnøve Sletvold Referanse SYSL/2015/1327-23/F30 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg 1 Anmodning om bosetting

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/09 Sak 11/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/09 Sakstittel: STØTTE TIL HUMANITÆRT ARBEID I GAZA Arkivsaknr: 09/358 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 223 X03

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER

KOMMUNALE RETNINGSLINJER Side 1 av 5 KOMMUNALE RETNINGSLINJER BOSETTING AV FLYKTNINGER & DELTAKELSE I INTRODUKSJONS PROGRAM Revidert 28.11.2013 Side 2 av 5 INTRODUKSJON Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST Sørum kommune Grunnskoleseksjonen Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Dato : 29.12.2009 Saknr. : 09/4588-3 Saksbehandler : Torbjørg Joramo Pleym Arkivkode : B00 &13 Deres ref.

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo

Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo Fra anmodning til vedtak politisk behandling i kommunen Kurs nyansatte, Oslo 27.10.16 Din oppgave som saksbehandler: Gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag: Redegjøre for administrative og økonomiske

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/

Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Frosta kommune Arkivsak: 2012/1428-30 Arkiv: F31 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 04.03.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.04.2014 Kommunestyret 29.04.2014 Bosetting

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOSETTING AV FLYKTNINGER BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Flerkulturelt råd Kommunestyret Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2014/131-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer