Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Videokonferanse, Vågå/Luster Dato: Tidspunkt : 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Viser til varsling av møte med SNO om bestillingsdialog og til orientering om aktuell motorferdselssak. Vedlagt sak om vinterøving i regi av Oppland Røde Kors. Når det gjeld kartvedlegget gjer eg merksam på at det er to sider, og at det er på siste sida vi finn kartet med innteikna element som det er vist til i saka. Første kart er eit oversiktskart. Grunnen for å ta med dette på AU-møte er for å gje Røde Kors attendemelding i god tid. Uttalene frå tilsynsutvala er positive. Dersom de finn at det er for knapp tid til å behandle saka i morgon, kan vi setja opp eit seinare møte. Med helsing Kari Sveen Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgs - saksnr ST 12/2012 ST 13/2012 Innhold Lukket Ar kiv - saksnr Godkjenning av protokoll/innkalling 2003/4333 Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Distriktsøvelse - Oppland Røde Kors Hjelpekorps 2012/6517 Side 3

4 NASJON ALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Sak Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandlar: Kari Sveen Dato: Utval Utvalssak Møtedato Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre 13/ Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Distriktsøvelse - Oppland Røde Kors Hjelpekorps Forvaltar si innstilling Med heimel i verneforskrifta for Jotunheimen nasjonalpark 3, pkt og pkt. 6, gjev Arbeidsutvalet til Nasjonalparkstyre for Jotunheimen og Utladalen løyve til gjennomføring av øving i regi av Oppland Røde Kors i tråd med søknad datert Løyvet blir gjeve med følgjande vilkår: - Løyvet gjeld bruk av skuter i samband med for rekognosering/førebuing ei helg i januar 2013 og for sjølve øvingshelga februar Førebuing skjer enten helga 19./20. januar eller 26./27. januar. - Bruk av snøscooter innan Jotunheimen nasjonalpark følgjer traseen Spiterstulen-Gjendesheim, merka med raudt på kartvedlegg til søknaden. Ruta som blir kjørt skal GPS-loggast, og loggen (med rute innteikna på kart) skal leggast ved rapport for tilbakemelding. - Statens naturoppsyn v/rigmor Solem (tlf ) skal ha melding om tidspunkt og område seinast dagen før førebuing/rekognosering. - All aktivitet skal foregå på ein måte som tek omsyn til eventuelle andre brukarar av området - Rapport om utført aktivitet skal sendast nasjonalparkforvaltar innan 1. april Saksopply sning ar Saksdokument Søknad (e-post) , vedlagt kart som viser planlagt øvingsområde Uttale frå Tilsynsutvalet i Vågå, møte Side 4

5 Uttale frå Tilsynsutvalet i Lom, møte Brev av frå Lom kommune Oppland Røde Kors Hjelpekorps v/ områdeleiar for Område Nord-Gudbrandsdal, Bengt Magnussen, søkjer om dispensasjon frå verneforskrift for gjennomføring av distriktsøving i tidsrommet februar For førebuing trengs i tillegg transportløyve ei helg i januar. Om bakgrunn for øvinga står det m.a. følgjande i søknaden: «Oppland Røde Kors Hjelpekorps har nå i flere år klart å gjennomføre en distriktsøvelse for å kunne øve samvirke og at våre mannskaper kan kunne trene på å være ute i felten og kunne ta vare på seg selv. Dette er en øvelse som omfatter hele Oppland Røde Kors Hjelpekorps, Politi, Luftambulansen, Norske Redningshunder, Sivilforsvaret og kommunene. En slik øvelse skal lære oss å sette alle tilgjengelige ressurser i system og trene på å sette dette sammen og utnytte det på en best mulig måte. Det er også viktig for mannskapene å få trene på sine kunnskaper samt lære nye ting. Trening på den mest ugjestmilde perioden av året gjør at mannskapene lærer seg hvordan man selv mestrer en situasjon der man kan påregne seg å ta vare på seg selv og sitt lag kanskje så lenge som et døgn før man er ferdig med oppdraget. Mestrer man denne perioden under kontrolerte former, så vil man kunne tilegne seg kunnskaper som gjør at man kjenner seg selv til å gjøre en god jobb når det blir en realistisk situasjon. I dag stilles det større og større krav til den frivillige redningstjenesten, og derfor er det viktig at vi har mulighetene for å øve både enkeltstående og samvirkeøvelser.» Søknaden inneheld konkretisering av det planlagde øvingsopplegget, men av omsyn til øvingseffekten er det bede om at detaljane ikkje blir gjort kjende på førehand. Aktivitetane som medfører motorisert ferdsel er planlagt innan områda vist med lilla strek på kartvedlegget. Mesteparten av aktivitetane vil skje utanom verneområde. Innan Jotunheimen nasjonalpark vil det vera to aktuelle tilkjøringstrasear Øvinga vil bli avslutta laurdag ettermiddag ca kl 17 den 2. februar. Søndag 3/2 vil bli brukt til fagleg tema, evaluering og avreise. «Oppland Røde Kors Hjelpekorps består seg av 4 områder, Valdres, Sør Opland, Sør- Gudbrandsdalen (fra NordFron til Lillehammer m/ Skåbu og Gausdal) og Nord-Gudbrandsdalen (Skjåk, Lom/Bøverdalen, Vågå, Otta, Brennhaug, Dombås og Lesja). Det er lagt ved kart over det aktuelle området, og det er merket med f.eks lilla som er ytterkanten av det området vi søker om for kunne benytte oss av motorisert ferdsel, oransje indikerer transport traseer, og rødt er skipatruljer. I området innenfor det som er merket med lilla vil det også i stor utstrekning bli benyttet skipatruljer. De korpsene som da eventuelt har kommet transportveiene inn til øvelsesområde vil da returnere samme trasse tilbake søndag den 3. februar 2012.» Det blir også bedt om løyve til ein rekognoseringstur på førehand, innan område merka med lilla, for å finne aktuelt område for skredøving og for å leggje inn posisjonar for markørane som skal vera med for å gjera øvinga realistisk. På rekognoseringsturen vil det bli nytta inntil 5 scooterar som er merka med Røde Kors symbol. Sjåførane vil vera uniformert. Tidspunkt for denne turen vil vera enten helga 19. til 20. januar 2013 eller helga 26. til 27. januar 2013, ut ifrå vertilhøve. Turen vil bli varsla i forkant. «Vi håper på en positiv tilbakemelding på denne henvendelsen, og at dere kan være behjelpelige med å sende meg informasjon om andre grunneiere som vi har kommet i berøring med og krever en søknad på denne aktiviteten. Jeg ber også om at deler av innholdet ikke blir tilgjengelig for andre siden det en del detaljerte opplysninger om hvordan øvelsen er planlagt.» Side 5

6 An dre opplysningar Søknaden er sendt til tilsynsutvala i Lom og Vågå for uttale, kopi til Vang tilsynsutval. Tilsynsutvalet i Vågå har behandla saka i møte , og gjeve slik uttale: «Tilsynsutvalet for Jotunheimen nasjonalpark i Vågå har ingen vesentlege merknader til den planlagde større distriktsøvinga i regi av Oppland Røde Kors Hjelpekorps i tida februar 2013, samt ønskje om rekognoseringstur ei helg sist i januar. Tilsynsutvalet tykkjer det er positivt at det er lagt opp til ei stor og realistisk øving der fleire lokale hjelpekorps og andre aktuelle instansar er involverte.» Tilsynsutvalet i Lom behandla saka i møte , og gav slik uttale: «Tilsynsutvalet har ingen merknader til den planlagte øvinga og den motoriserte ferdselen dette fører til. Utvalet ser det som ein stor fordel at øvingsaktiviteten vert samordna for regionen, og vil for seinare også oppfordre til dette. Spesielt gjeld dette når øvinga vert lagt til verneområde og såpass langt inne i fjellheimen som denne øvinga. Samrøystes.» Lom kommune har vurdert søknaden etter lov om motorferdsel i utmark ved brev av , og finn at det ikkje er krav om dispensasjonsbehandling frå anna regelverk enn verneforskrifta. Kommunen oppmodar likevel til at motorferdsel blir halde på eit lågast mogleg nivå og at det blir teke omsyn til dyreliv/naturmangfald. Vurdering Søknaden vert vurdert etter: - Verneforskrift for Jotunheimen nasjonalpark (2003) - Naturmangfaldlova - Framlegg til forvaltningsplan for Jotunheimen NP og Utladalen LV (2008) Følgjande punkt i verneforskrift for Jotunheimen nasjonalpark er relevante i høve til søknaden frå Oppland Røde Kors: 5.1. Motorferdsel til lands og på vatn og landing med luftfarty er forbode unnateke til ambulanse-, rednings-, brannvern-, oppsyns-, forvaltnings- og politiformål Forvaltningsstyremakta kan gi løyve til motorferdsel på vinterføre, på veg også på sommarføre, i vassdrag og bruk av luftfarty for: Køyring i andre naudsynte tilfelle der særlege grunnar ligg føre. 6. Andre aktivitetar 6.1. Bruk av nasjonalparken i samband med større treningsopplegg, øvingar, jaktprøvar m.m. kan berre skje etter godkjenning frå forvaltningsstyremakta. Forvaltningsplanen for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde (1998) gjev følgjande retningsliner: Redningsøvingar som treng bruk av motoriserte kjørety skal i størst mogleg grad leggjast utanom verneområda. I dei høva det er naudsynt å ha slike øvingar i verneområde skal desse vere i regi av lensmannen. I alle høve skal øvingane godkjennast av forvaltningsstyresmakta. Den generelle dispensasjonsheimelen etter pkt er erstatta av naturmangfaldlova første ledd set rammer for kva unntak som kan vurderast: Side 6

7 «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.» Formålet med opprettinga av Jotunheimen nasjonalpark er «å verne eit vilt, eigenarta, vakkert og i stor grad urørt fjellandskap med dyre- og planteliv på overgangen mellom austlandsk og vestlandsk fjellnatur. I nasjonalparken skal det innafor visse rammer vere høve til landbruk, friluftsliv, jakt og fiske, undervisning og forskning.» Det må vurderast om tiltaket er i strid med dei overordna måla for verneområdet eller mot verneformålet samla sett. Øvingsområdet for motorisert transport er i hovudsak lagt utanom nasjonalparken (lilla stipla line på kartvedlegget), medan det er planlagt transportetappe for snøscooterpatruljer gjennom verneområdet (oransje stipla line), frå Spiterstulen i Lom til Gjendesheim i Vågå. Det vil også vera aktivitet med skipatruljar (raud stipla line) innan nasjonalparken. Transportetappen for korps inne i nasjonalparken vil fylgje trasé som vert stikka for vintertrafikk ei tid før påske. Øvinga vil derfor gje nyttig erfaring for korpsmedlemer ved ei eventuell nødvendig utrykking seinare langs desse rutene. Det er ikkje lagt opp til motorisert ferdsel utanom traséane for dei stikka rutene. Tidspunktet øvinga skal gjennomførast på vil ikkje føre til særleg sjenanse for anna utfart, da turutfarten er på eit minimum denne tida av året. Øvinga vil også vera lite konfliktfylt i høve til dyrelivet i området. Motorisert transport er nødvendig i samband med redningsaksjonar, og mannskapa treng øving for å kunne vera operative i kritiske situasjonar. I dette tilfellet synest det å vera lagt opp til ein god balanse ved å ha hovudtyngda av øvinga utanom verneområde, men samstundes leggje inn eit element som gjev nyttig erfaring med kjøring i eit alpint område med kanalisert vinterferdsel. Skadeverknadene er vurdert som små på denne tida av året. Det er store samfunnsinteresser knytt til ei slik øving, og fordelane ved å gje dispensasjon blir vurdert som større enn ulempene. Vurdering etter dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova 8-12: Kunnskapsgrunnlaget når det gjeld naturmangfald ( 8) er gjeve gjennom bakgrunnsdokument til forvaltningsplan og erfaringsbasert kunnskap samla av fjelloppsyn og forvaltning over fleire år. Ferdsel på vinterføre i januar/februar vil knapt påverke naturmangfald og dyreliv som er kjent i området. Føre-var-prinsippet ( 9) tilseier at ein har ein streng praksis når det gjeld motorferdsel i verneområde, men ferdsel etter ein etablert løypetrase vert ikkje vurdert å gje ukjente negative konsekvensar. Påverknaden vil i hovudsak gjelde støy i eit avgrensa tidsrom. Trafikken set ingen varige spor, og er lagt til ei årstid utanom yngling og hekking. Etter 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning skal eit vedtak vurderast i høve til samla påverknad/forstyrring, om eit løyve kan skape presedens, og såleis kan bidra til ei gradvis forringing av området og utholing av verneforskrifta. Tiltaket er knytt til nødvendig beredskap, og må sjåast i samanheng med at Jotunheimen er ein brukspark med stor friluftslivsaktivitet. Det er derfor behov for eit redningskorps med kjennskap til området. Tiltaket skjer over eit kort tidsrom knytt til ein større fellesøving. Den samla belastninga av motorferdsel i denne delen av nasjonalparken ligg på eit lågt nivå, og ein kan ikkje sjå at det vil koma fleire liknande saker som gjev stor samla belastning. 11 om at «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver» er ikkje relevant. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetode: Øving utan tilgang på motoriserte hjelpemiddel gjev lita realisme, og vert vurdert som uaktuelt. Det er ein balansert bruk av område innan og utanom nasjonalparken. Side 7

8 Konklusjon: Tiltaket er av stor samfunnsmessig verdi, og fordelane er vurdert som klart større enn ulempene. Jotunheimen er av dei mest besøkte fjellområda både vinter og sommar. Dei lokale Røde Kors-laga gjer ein viktig jobb med å bidra til å ivareta tryggleiken for dei som ferdast i nasjonalparken. Jotunheimen er eit område der kombinasjonen av mange besøkande og alpint terreng med eit barskt klima medfører behov for lokal beredskap for å kunne gjennomføre nødvendige redningsaksjonar. Det er positivt at Oppland Røde Kors har lagt opp ei felles øving som inkluderer fleire lokale hjelpekorps, og slik sett samlar forstyrrande aktivitet til eit konsentrert tidsrom på ei tid av året da det er til liten sjenanse for dyreliv og for andre brukarar av fjellområda. Side 8

9 Side 9

10 Øvelseområdemed motorisertferdsel. Transportetapper for korpsinn til området Skipatruljer Områdeuten motorisertferdsel. Side 10

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested:, Grotli Høyfjellshotell Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458, eller e-post: fmoptst@fylkesmannen.no.

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

ENDRINGAR I VERNEFORSKRIFTA FOR JOTUNHEIMEN NASJONALPARK OG UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ENDRINGAR I VERNEFORSKRIFTA FOR JOTUNHEIMEN NASJONALPARK OG UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Klima- og miljødepartementet Statsråd: Tine Sundtoft KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: 14.11.2014 ENDRINGAR I VERNEFORSKRIFTA FOR JOTUNHEIMEN NASJONALPARK OG UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE 1 FRAMLEGG

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 11:30 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Frammøte i Bismo på Skjåk Almenning, 11.september kl.1100. Synfaring med inviterte gjester og styremøte. Dato: Styremøte, Grotli Høyfjellshotel,

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Merknader Protokollen er godkjent av leder, etter avtale om dette med AU. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Bondeheimen - møterom Storstova, Oslo Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 948

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16. Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum / videokonferanse med Luster og Årdal Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 12:00 16. Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret Aurland Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Forvaltningsplan. Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde Forvaltningsplan Forvaltningsplan Forvaltningsplan Hardangervidda Hardangervidda nasjonalpark nasjonalpark med med landskapsvernområde landskapsvernområde Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområde

Detaljer

Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda

Endra opplegg for Amundsen Ultra Trail 2013 og 2014 på Hardangervidda Sakshandsamar, innvalstelefon Øistein Aasland, 5557 2322 Vår dato 19.12.2012 Dykkar dato 03.10.2012 Vår referanse 2012/12677 432.3 Dykkar referanse Xtremeidfjord, v/ Fredrik Mandt e-post: fredrik@xtremeidfjord.no

Detaljer

1 3 MAR2012. krknkode RS/2012 JOTUNHE1MEN NASJONALPARK / UTLADALEN LANDSKAPSYERNOMRÅDE - ÅRSMELD1NG 2011

1 3 MAR2012. krknkode RS/2012 JOTUNHE1MEN NASJONALPARK / UTLADALEN LANDSKAPSYERNOMRÅDE - ÅRSMELD1NG 2011 1 3 MAR2012 Adresseliste kkar ref. Var ref ( bor oppgin ast ed art krknkode RS/2012 Dato 09.03..2012 JOTUNHE1MEN NASJONALPARK / UTLADALEN LANDSKAPSYERNOMRÅDE - ÅRSMELD1NG 2011 Vedlagt årsmelding for Jotunheimen

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder

Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Rapport 2003-1 Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskapsvernområder Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal Beiarn Røde Kors Hjelpekorps Saltdal Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Hjelpekorps Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps Fauske Røde Kors Hjelpekorps Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 07.03.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 07.03.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.03.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide

Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Søkarguide Byggesaker i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Søkarguide Framsidefoto: Gaukstøl i Dyraheio. Foto Odd Inge Worsøe Denne side: Vassdalseggen (bak) rager høgast i verneområdet.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer